Hatályos állapot
Közlönyállapot
2010.08.13. - 2010.08.13.
2010.08.14. - 2010.08.14.
2010.08.15. - 2010.08.15.
2010.08.16. - 2010.08.20.
2010.08.21. - 2010.08.27.
2010.08.28. - 2010.08.31.
2010.09.01. - 2010.09.26.
2010.09.27. - 2010.09.30.
2010.10.01. - 2010.11.30.
2010.12.01. - 2010.12.07.
2010.12.08. - 2010.12.17.
2010.12.18. - 2010.12.29.
2010.12.30. - 2010.12.31.
2011.01.01. - 2011.05.13.
2011.05.14. - 2011.12.31.
2012.01.01. - 2012.02.29.
2012.03.01. - 2012.03.31.
2012.04.01. - 2012.04.19.
2012.04.20. - 2012.06.26.
2012.06.27. - 2013.04.01.
2013.04.02. - 2013.06.30.
2013.07.01. - 2013.12.30.
2013.12.31. - 2013.12.31.
2014.01.01. - 2014.05.05.
2014.05.06. - 2014.09.29.
2014.09.30. - 2015.12.11.
2015.12.12. - 2016.06.30.
2016.07.01. - 2016.11.25.
2016.11.26. - 2016.12.31.
2017.01.01. - 2017.12.31.
2018.01.01. - 2018.07.25.
2018.07.26. - 2020.06.30.
2020.07.01. - 2021.06.09.
2021.06.10. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

2010. évi XC. törvény

egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról

Az Országgyűlés a pénzügyi stabilitás és a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, a gazdaság versenyképességének helyreállítása és az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET
AZ ADÓRENDSZEREN KÍVÜLI KERESETTEL JÁRÓ FOGLALKOZTATÁS FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSE

1. §
(1) E fejezet hatálya a természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszonyra terjed ki.
(2) E fejezet alkalmazásában
1. háztartási munka: a kizárólag a természetes személy és háztartásában vele együtt élő személyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítását szolgáló következő tevékenységek: lakás takarítása, főzés, mosás, vasalás, gyermekek felügyelete, házi tanítása, otthoni gondozás és ápolás, házvezetés, kertgondozás;
2. nem tekinthető háztartási munkának
a) az 1. pont szerinti munkák elvégeztetése, ha az azt elvégző személy ilyen tevékenységet folytató egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, illetve ilyen tevékenységet folytató társas vállalkozás tagja, munkavállalója, feltéve, hogy a tevékenységet e minőségével összefüggésben végzi,
b) ha a háztartási alkalmazott által nyújtott szolgáltatás ellenértékeként a természetes személy foglalkoztató - akár közvetve - mástól juttatásban részesül,
c) ha az a természetes személy foglalkoztató, vagy a háztartásában vele együtt élő személyek, illetve közeli hozzátartozóik üzletszerű tevékenységével összefüggő célt szolgál;
3. háztartási alkalmazott: a háztartási munkát végző természetes személy, aki ezt a tevékenységét nem egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozóként végzi;
4. foglalkoztató: az a természetes személy, aki a háztartási alkalmazott munkáltatója, illetve megbízója, megrendelője;
5. adórendszeren kívüli kereset: olyan járandóság, amelyet az e fejezet szerinti foglalkoztató háztartási munka ellenértékeként a háztartási alkalmazott részére juttat.
2. §
(1) A foglalkoztató az általa az 1. § (2) bekezdés 1. pontjában meghatározott tevékenység végzésére foglalkoztatott háztartási alkalmazott után adó és járulék fizetésére akkor nem kötelezett, ha a 3. § (1) bekezdésében előírt bejelentést a foglalkoztatást megelőzően teljesítette.
(2) Az adórendszeren kívüli kereset a háztartási alkalmazott tekintetében adó- és járulékfizetési kötelezettséget még abban az esetben sem keletkeztet, ha a foglalkoztató a háztartási alkalmazottat érintő, 3. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettsége teljesítését elmulasztotta.
(3) Az adórendszeren kívüli keresettel összefüggésben bevallási kötelezettség sem a foglalkoztatót, sem a foglalkoztatottat nem terheli.
(4) Ha a foglalkoztató elmulasztja a regisztrációs díjfizetési kötelezettségét és/vagy a bejelentési kötelezettségét teljesíteni, a mulasztással érintett naptári hónapokban a háztartási alkalmazottnak kifizetett bevétel teljes összege után a személyi jövedelemadóról szóló törvény és a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény rendelkezései szerint az adót és a járulékokat meg kell fizetni. Ha a mulasztás a foglalkoztató érdekkörére vezethető vissza, a magánszemélyt terhelő közterheket is a foglalkoztató köteles megfizetni.
(4) Ha a foglalkoztató elmulasztja a regisztrációs díjfizetési kötelezettségét és/vagy a bejelentési kötelezettségét teljesíteni, a mulasztással érintett naptári hónapokban a háztartási alkalmazottnak kifizetett bevétel teljes összege után a személyi jövedelemadóról szóló törvény és a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló törvény rendelkezései szerint az adót és a járulékokat meg kell fizetni. Ha a mulasztás a foglalkoztató érdekkörére vezethető vissza, a magánszemélyt terhelő közterheket is a foglalkoztató köteles megfizetni.
3. §
(1) Háztartási alkalmazott foglalkoztatása esetén a foglalkoztató az állami adóhatóságnak havonta a munkavégzés megkezdése előtt bejelenti a (3) bekezdés szerinti adatokat. A foglalkoztató bejelentési kötelezettségét - választása szerint-
a) elektronikus úton, a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül (a továbbiakban: ügyfélkapu),
b) telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon, vagy
c) rövid szöveges üzenet (SMS) útján
teljesítheti.
(1) Háztartási alkalmazott foglalkoztatása esetén a foglalkoztató az állami adóhatóságnak havonta vagy több hónapra előre a munkavégzés megkezdése előtt bejelenti a (3) bekezdés szerinti adatokat. A foglalkoztató bejelentési kötelezettségét - választása szerint-
a) elektronikus úton, a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül (a továbbiakban: ügyfélkapu),
a) elektronikus úton, a kormányzati kézbesítési szolgáltatás alkalmazásával (a továbbiakban: ügyfélkapu),
b) telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon, vagy
teljesítheti.
(2) A foglalkoztató akkor élhet az (1) bekezdés a) pontjában foglalt bejelentési lehetőséggel, ha előzetesen regisztráltatta magát az ügyfélkapu használata céljából.
(3) A foglalkoztató bejelentési kötelezettségét az alábbi adatok közlésével teljesíti:
a) a foglalkoztató adóazonosító jele,
b) a háztartási alkalmazott adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele,
c) a tényleges foglalkoztatás kezdő napja.
(3a) Az állami adóhatóság a (3) bekezdésben meghatározott adattartalmú bejelentésekről nyilvántartást vezet, amely - azon adat kivételével, amelyet jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
(4) A háztartási alkalmazott (1) bekezdés b)-c) pontja szerint történő bejelentése az elektronikus közszolgáltatásokról szóló törvény rendelkezései alapján a központi elektronikus szolgáltató rendszerben működő központi ügyfélszolgálat által fenntartott ügyfélvonalon keresztül történik, a bejelentő adóazonosító jelének megadásával. A központi ügyfélszolgálat a bejelentést az elektronikus közszolgáltatásokról szóló törvény szabályai szerint rögzíti, és a bejelentőt a bejelentés eredményéről egyidejűleg tájékoztatja. A központi ügyfélszolgálat a bejelentett adatokat haladéktalanul továbbítja az állami adóhatósághoz, és a bejelentett adatokat a bejelentést követő ötödik év december 31-éig őrzi meg, azt követően törli azokat. A központi ügyfélszolgálat az e fejezetben meghatározott személyes adatokat, továbbá az adótitkot feladata teljesítéséhez szükséges mértékben megismerheti és kezelheti.
(4) A háztartási alkalmazott (1) bekezdés b) pontja szerint történő bejelentése az elektronikus közszolgáltatásokról szóló törvény rendelkezései alapján a központi elektronikus szolgáltató rendszerben működő központi ügyfélszolgálat által fenntartott ügyfélvonalon keresztül történik, a bejelentő adóazonosító jelének megadásával. A központi ügyfélszolgálat a bejelentést az elektronikus közszolgáltatásokról szóló törvény szabályai szerint rögzíti, és a bejelentőt a bejelentés eredményéről egyidejűleg tájékoztatja. A központi ügyfélszolgálat a bejelentett adatokat haladéktalanul továbbítja az állami adóhatósághoz, és a bejelentett adatokat a bejelentést követő ötödik év december 31-éig őrzi meg, azt követően törli azokat. A központi ügyfélszolgálat az e fejezetben meghatározott személyes adatokat, továbbá az adótitkot feladata teljesítéséhez szükséges mértékben megismerheti és kezelheti.
(4) A háztartási alkalmazott (1) bekezdés b) pontja szerint történő bejelentése a kormányzati tájékoztató szolgáltatás (a továbbiakban: központi ügyfélszolgálat) útján történik, a bejelentő adóazonosító jelének megadásával. A központi ügyfélszolgálat a bejelentést az elektronikus közszolgáltatásokról szóló törvény szabályai szerint rögzíti, és a bejelentőt a bejelentés eredményéről egyidejűleg tájékoztatja. A központi ügyfélszolgálat a bejelentett adatokat haladéktalanul továbbítja az állami adóhatósághoz, és a bejelentett adatokat a bejelentést követő ötödik év december 31-éig őrzi meg, azt követően törli azokat. A központi ügyfélszolgálat az e fejezetben meghatározott személyes adatokat, továbbá az adótitkot feladata teljesítéséhez szükséges mértékben megismerheti és kezelheti.
(5) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés a teljesítés napját magában foglaló hónap utolsó napjáig terjedő időszakra vonatkozik. Ugyanazon foglalkoztatott következő hónapban történő ismételt foglalkoztatása esetén a bejelentést az (1) bekezdés szabályainak megfelelően újra teljesíteni kell.
(5) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés a teljesítés napját magában foglaló hónap utolsó napjáig, több hónapra vonatkozó bejelentés esetén a bejelentett időszak utolsó napjáig terjedő időszakra vonatkozik. Ugyanazon foglalkoztatott következő hónapban, vagy újabb több hónapos időszakra történő ismételt foglalkoztatása esetén a bejelentést az (1) bekezdés szabályainak megfelelően újra teljesíteni kell.
(6) Az adóhatóság részére teljesített bejelentés visszavonására és módosítására a bejelentő vagy a háztartási alkalmazott adatainak téves közlése, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén a bejelentést követő 24 órán belül van lehetőség.
3. §
(1) Háztartási alkalmazott foglalkoztatása esetén a foglalkoztató az állami adóhatóságnak havonta vagy több hónapra előre a munkavégzés megkezdése előtt bejelenti a (2) bekezdés szerinti adatokat. A foglalkoztató, választása szerint, bejelentési kötelezettségét
a) elektronikus azonosítását követő elektronikus kapcsolattartás útján, vagy
b) az országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon teljesíti.
(2) A foglalkoztató bejelentési kötelezettségét az alábbi adatok közlésével teljesíti:
a) a foglalkoztató adóazonosító jele,
b) a háztartási alkalmazott adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele,
c) a tényleges foglalkoztatás kezdő napja.
(2a) A foglalkoztató a (2) bekezdés b) pontja alapján a társadalombiztosítási azonosító jel közlésére akkor köteles, ha azzal a háztartási alkalmazott rendelkezik, vagy jogszabály alapján rendelkeznie kellene.
(3) Az állami adóhatóság a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú bejelentésekről nyilvántartást vezet, amely a (2) bekezdés c) pontja szerinti adat tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
(4) A háztartási alkalmazott (1) bekezdés b) pontja szerint történő bejelentése az országos telefonos ügyfélszolgálat útján történik, a foglalkoztató adóazonosító jelének megadásával. Az országos telefonos ügyfélszolgálat a bejelentést az elektronikus közszolgáltatásokról szóló törvény szabályai szerint rögzíti, és a foglalkoztatót a bejelentés eredményéről egyidejűleg tájékoztatja. Az országos telefonos ügyfélszolgálat a bejelentett adatokat haladéktalanul továbbítja az állami adóhatósághoz, és a bejelentett adatokat a bejelentést követő ötödik év december 31-éig őrzi meg, azt követően törli azokat. Az országos telefonos ügyfélszolgálat az e fejezetben meghatározott személyes adatokat, továbbá az adótitkot feladata teljesítéséhez szükséges mértékben megismerheti és kezelheti.
(5) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés a teljesítés napját magában foglaló hónap utolsó napjáig, több hónapra vonatkozó bejelentés esetén a bejelentett időszak utolsó napjáig terjedő időszakra vonatkozik. Ugyanazon foglalkoztatott következő hónapban, vagy újabb több hónapos időszakra történő ismételt foglalkoztatása esetén a bejelentést az (1) bekezdés szabályainak megfelelően újra teljesíteni kell.
(6) Az adóhatóság részére teljesített bejelentés visszavonására és módosítására a foglalkoztató vagy a háztartási alkalmazott adatainak téves közlése, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén a bejelentést követő 24 órán belül van lehetőség.
4. §
(1) A foglalkoztatót az adóhatósági nyilvántartásba vétel, regisztráció céljából a 3. § szerint teljesített bejelentéssel érintett háztartási alkalmazottanként havonta 1000 forint összegű regisztrációs díjfizetési kötelezettség terheli. A regisztrációs díj összege független attól, hogy az adott hónapon belül hány napon történt a foglalkoztatás.
(1) A foglalkoztatót az adóhatósági nyilvántartásba vétel, regisztráció céljából a 3. § szerint teljesített bejelentéssel érintett háztartási alkalmazottanként havonta 1000 forint összegű regisztrációs díjfizetési kötelezettség terheli. A regisztrációs díj összege független attól, hogy az adott hónapon belül hány napon történt a foglalkoztatás. A havi regisztrációs díj nem jár vissza akkor, ha a háztartási alkalmazott foglalkoztatására az adott hónapban nem kerül sor.
(2) A foglalkoztató az (1) bekezdés szerinti regisztrációs díjat az állami adóhatóság által e célra rendszeresített fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel, vagy az állami adóhatóság ügyfélszolgálatain bankkártyával, vagy ha pénzforgalmi számlával rendelkezik, átutalással a bejelentés napját magában foglaló hónapot követő hó 12. napjáig fizeti meg.
(3) Az (1) bekezdés szerinti regisztrációs díj megfizetése társadalombiztosítási ellátásra való jogosultságot nem keletkeztet. A háztartási munkára e fejezet szerint foglalkoztatott természetes személy nem minősül a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerinti biztosítottnak.
(3) Az (1) bekezdés szerinti regisztrációs díj megfizetése társadalombiztosítási ellátásra való jogosultságot nem keletkeztet. A háztartási munkára e fejezet szerint foglalkoztatott természetes személy nem minősül a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló törvény szerinti biztosítottnak.
(4) A regisztrációs díj a központi költségvetés bevétele.
5. §
(1) A háztartási alkalmazott az őt megillető adórendszeren kívüli bevétel összegéről a bevétel megszerzése időpontjában igazolást kérhet a foglalkoztatótól. Ha a hónapban a háztartási alkalmazottat ugyanaz a foglalkoztató több napon is foglalkoztatja, a háztartási alkalmazott az igazolást az adott hónapban az utolsó munkavégzéssel töltött napon kérheti.
(2) A foglalkoztatott kérésére a foglalkoztató az igazolást havonta köteles kiállítani és kiadni. A foglalkoztató által kiadott igazolásnak a 3. § (3) bekezdésében meghatározottakon túl a háztartási alkalmazott részére teljesített kifizetés összegét, a kifizetés időpontját, a hónap során munkavégzéssel töltött napok felsorolását, a foglalkoztatás helyének címét, a foglalkoztató és a háztartási alkalmazott aláírását is tartalmaznia kell.
(2) A foglalkoztatott kérésére a foglalkoztató az igazolást havonta köteles kiállítani és kiadni. A foglalkoztató által kiadott igazolásnak a 3. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl a háztartási alkalmazott részére teljesített kifizetés összegét, a kifizetés időpontját, a hónap során munkavégzéssel töltött napok felsorolását, a foglalkoztatás helyének címét, a foglalkoztató és a háztartási alkalmazott aláírását is tartalmaznia kell.
(3) A foglalkoztató által kiadott igazolás bélyegzőlenyomat nélkül is érvényes.
(4) Az állami adóhatóság a (2) bekezdés szerinti igazolás mintát az internetes honlapján letölthető formában elérhetővé teszi.
6. §   Az e fejezet szerinti bejelentési és regisztrációs díjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén a foglalkoztató 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

I. FEJEZET

II. FEJEZET

II. FEJEZET
A MAGÁNSZEMÉLY EGYES JÖVEDELMEINEK KÜLÖNADÓJA

8. §
(1) A 9. § rendelkezései szerint meghatározott magánszemély az e fejezetben előírt adóalap után különadót fizet. A különadó a központi költségvetést illeti meg.
(2) Az e fejezetben nem szabályozott kérdésekben az Art. rendelkezései az irányadók.
(2) Az e fejezetben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) rendelkezései az irányadók.
(2) Az e fejezetben nem szabályozott kérdésekben az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény és az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban: Art.) rendelkezései az irányadók.
9. §
(1) Különadó fizetésére köteles az a költségvetési szervnél, állami, önkormányzati, közalapítványi forrásból alapított, fenntartott vagy működési támogatásban részesített más szervezetnél foglalkoztatott magánszemély, aki munkavégzésre irányuló jogviszonya alapján, továbbá aki a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről szóló 2008. évi LXXV. törvény vagy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti munkavégzésre irányuló jogviszonyban a (2) bekezdésben foglalt különadó alapnak minősülő bevételt szerez, kivéve azt, akinek a jogviszonya megszűnését követő naptári naptól a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben meghatározott saját jogú nyugellátás kerül megállapításra.
(1) Különadó fizetésére köteles az a költségvetési szervnél, állami, önkormányzati, közalapítványi forrásból alapított, fenntartott vagy működési támogatásban részesített más szervezetnél foglalkoztatott magánszemély, aki munkavégzésre irányuló jogviszonya alapján, továbbá aki a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről szóló 2008. évi LXXV. törvény vagy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti munkavégzésre irányuló jogviszonyban a (2) bekezdésben foglalt különadó alapnak minősülő bevételt szerez, kivéve azt, akinek a jogviszonya megszűnését követő naptári naptól a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben meghatározott saját jogú nyugellátás, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, balettművészeti életjáradék vagy átmeneti bányászjáradék kerül megállapításra.
(1) Különadó fizetésére köteles az a költségvetési szervnél, állami, önkormányzati, közalapítványi forrásból alapított, fenntartott vagy működési támogatásban részesített más szervezetnél foglalkoztatott magánszemély, aki munkavégzésre irányuló jogviszonya alapján, továbbá aki a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről szóló 2008. évi LXXV. törvény vagy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti munkavégzésre irányuló jogviszonyban a (2) bekezdésben foglalt különadó alapnak minősülő bevételt szerez, kivéve azt, akinek a jogviszonya megszűnését követő naptári naptól a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben meghatározott saját jogú nyugellátás, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, táncművészeti életjáradék vagy átmeneti bányászjáradék kerül megállapításra.
(1a) Különadó fizetésére köteles
a) az országgyűlési képviselő, ha megbízatása megszűnésével összefüggésben az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény alapján vagy más jogcímen,
b) a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke (a továbbiakban együtt: polgármester), az alpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a megyei közgyűlés alelnöke (a továbbiakban együtt: alpolgármester), ha e jogviszonyának megszűnésével összefüggésben a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény alapján vagy más jogcímen,
c) az európai parlamenti képviselő, ha megbízatásának megszűnésével összefüggésben az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény alapján vagy más jogcímen
a (2) bekezdésben foglalt különadó alapnak minősülő bevételt szerez, kivéve azt, akinek a jogviszonya megszűnését követő naptári naptól a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben meghatározott saját jogú nyugellátás kerül megállapításra.
(1a) Különadó fizetésére köteles
a) az országgyűlési képviselő, ha megbízatása megszűnésével összefüggésben az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény alapján vagy más jogcímen,
a) az országgyűlési képviselő, ha megbízatása megszűnésével összefüggésben az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló törvény alapján vagy más jogcímen,
a) az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló, ha megbízatása megszűnésével összefüggésben az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló törvény alapján vagy más jogcímen,
b) a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke (a továbbiakban együtt: polgármester), az alpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a megyei közgyűlés alelnöke (a továbbiakban együtt: alpolgármester), ha e jogviszonyának megszűnésével összefüggésben a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény alapján vagy más jogcímen,
c) az európai parlamenti képviselő, ha megbízatásának megszűnésével összefüggésben az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény alapján vagy más jogcímen
a (2) bekezdésben foglalt különadó alapnak minősülő bevételt szerez, kivéve azt, akinek a jogviszonya megszűnését követő naptári naptól a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben meghatározott saját jogú nyugellátás, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, balettművészeti életjáradék vagy átmeneti bányászjáradék kerül megállapításra.
(1a) Különadó fizetésére köteles
a) az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló, ha megbízatása megszűnésével összefüggésben az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló törvény alapján vagy más jogcímen,
b) a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke (a továbbiakban együtt: polgármester), az alpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a megyei közgyűlés alelnöke (a továbbiakban együtt: alpolgármester), ha e jogviszonyának megszűnésével összefüggésben a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény alapján vagy más jogcímen,
c) az európai parlamenti képviselő, ha megbízatásának megszűnésével összefüggésben az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény alapján vagy más jogcímen
a (2) bekezdésben foglalt különadó alapnak minősülő bevételt szerez, kivéve azt, akinek a jogviszonya megszűnését követő naptári naptól a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben meghatározott saját jogú nyugellátás, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, táncművészeti életjáradék vagy átmeneti bányászjáradék kerül megállapításra.
(1b) Az (1)-(1a) bekezdés alkalmazásában saját jogú nyugellátásnak minősül a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény alapján megállapított rokkantsági ellátás és rehabilitációs ellátás.
(2) A különadó alapjának minősül az (1) bekezdésben említett jogviszony megszűnésével összefüggésben pénzben kifizetett, vagy bármely más formában juttatott (bármely esetben a továbbiakban: kifizetett) bevételből - ide nem értve a jogviszony 2005. január 1-jét megelőző megszűnése jogellenességét megállapító bírósági határozatban megállapított összegeket, illetve a felmentési (felmondási) időnek a munkavégzési kötelezettséggel járó időszakára fizetett munkabér, illetmény összegét, továbbá a szerződéses katonák leszerelési segélyét, de ideértve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 3. § (6) bekezdése alapján megállapodás szerint kikötött ellenérték címén kifizetett bevételt - a (3)-(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével megállapított összeg.
(2) A különadó alapjának minősül az (1) és (1a) bekezdésben említett jogviszony megszűnésével összefüggésben pénzben kifizetett, vagy bármely más formában juttatott (bármely esetben a továbbiakban: kifizetett) bevételből - ide nem értve a jogviszony 2010. január 1-jét megelőző megszűnése jogellenességét megállapító bírósági határozatban megállapított összegeket, illetve a felmentési (felmondási) időnek a munkavégzési kötelezettséggel járó időszakára fizetett munkabér, illetmény összegét, továbbá a szerződéses katonák leszerelési segélyét, de ideértve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 3. § (6) bekezdése alapján megállapodás szerint kikötött ellenérték címén kifizetett bevételt - a (3)-(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével megállapított összeg.
(2) A különadó alapjának minősül az (1) és (1a) bekezdés szerinti jogviszony megszűnésével összefüggésben pénzben kifizetett vagy bármely más formában juttatott (a továbbiakban: kifizetett) bevételből - ide nem értve a jogviszony 2010. január 1-jét megelőző megszűnése jogellenességét megállapító bírósági határozatban megállapított összegeket, illetve a felmentési (felmondási) időnek a munkavégzési kötelezettséggel járó időszakára fizetett munkabér, illetmény összegét, továbbá a szerződéses katonák leszerelési segélyét, de ideértve a munkaviszonyhoz kapcsolódóan megkötött versenytilalmi megállapodás alapján kikötött ellenérték címén kifizetett bevételt - a (3) és (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével megállapított összeg.
(2) A különadó alapjának minősül az (1) és (1a) bekezdés szerinti jogviszony megszűnésével összefüggésben pénzben kifizetett vagy bármely más formában juttatott (a továbbiakban: kifizetett) bevételből - ide nem értve a jogviszony 2010. január 1-jét megelőző megszűnése jogellenességét megállapító bírósági határozatban megállapított összegeket, illetve a felmentési (felmondási) időnek a munkavégzési kötelezettséggel járó időszakára fizetett munkabér, illetmény összegét, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 247/E. § (3) bekezdés b) pontja szerint kifizetett szerződéses legénységi állományú katonák visszailleszkedési támogatását, de ideértve a munkaviszonyhoz kapcsolódóan megkötött versenytilalmi megállapodás alapján kikötött ellenérték címén kifizetett bevételt - a (3) és (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével megállapított összeg.
(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem minősül a különadó alapjának:
a) az állami vezetők, polgármesterek, (fő)jegyzők, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselői és felügyelőbizottságának tagjai esetében a (2) bekezdés szerinti bevétel kétmillió forintot meg nem haladó része;
a) az állami vezetők, országgyűlési képviselők, polgármesterek, alpolgármesterek, európai parlamenti képviselők, (fő)jegyzők, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselői és felügyelőbizottságának tagjai esetében a (2) bekezdés szerinti bevétel kétmillió forintot meg nem haladó része;
a) az állami vezetők, országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók, polgármesterek, alpolgármesterek, európai parlamenti képviselők, (fő)jegyzők, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselői és felügyelőbizottságának tagjai esetében a (2) bekezdés szerinti bevétel kétmillió forintot meg nem haladó része;
b) más foglalkoztatott esetében a (2) bekezdés szerinti különadó alapba tartozó bevételnek a hárommillió-ötszázezer forintot meg nem haladó része, valamint a jogviszony megszűnésének évében esedékes szabadság megváltása címén kifizetett bevétel, illetve a jogviszony megszűnésekor a magánszemélyt megillető jubileumi jutalom.
c) a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvénynek a 33/2012. (VII. 17.) AB határozattal megsemmisített 90. § ha) alpontja alapján felmentett bíró számára a jogviszony jogellenes megszüntetésével kapcsolatosan törvény vagy bírósági határozat alapján szerzett bevétel;
d) a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvénynek az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról szóló 2013. évi XX. törvénnyel hatályon kívül helyezett 160. §-a alapján megszűnt szolgálati jogviszonyú ügyészek és a 2013. január 1. napja és az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról szóló 2013. évi XX. törvény hatálybalépése között a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltése miatt megszűnt szolgálati jogviszonyú ügyészek esetében a jogviszony jogellenes megszüntetésével kapcsolatosan törvény vagy bírósági határozat alapján szerzett bevétel.
e) a magánszemélyt megillető, felmondási időre járó juttatás és végkielégítés egésze, feltéve, hogy a munkavégzésre irányuló jogviszony csoportos létszámcsökkentés következtében szűnik meg.
e) a magánszemélyt megillető, felmondási időre járó juttatás és végkielégítés, valamint a Hjt. szerinti visszailleszkedési támogatás egésze, feltéve, hogy a munkavégzésre irányuló jogviszony csoportos létszámcsökkentés következtében szűnik meg, azzal, hogy csoportos létszámcsökkentésnek minősül a Hjt. 64. § (1)-(3) bekezdése szerint végrehajtott felmentés is.
e) a magánszemélyt megillető, felmondási időre járó juttatás és végkielégítés, valamint a Hjt. szerinti visszailleszkedési támogatás egésze, feltéve, hogy a munkavégzésre irányuló jogviszony csoportos létszámcsökkentés következtében szűnik meg, azzal, hogy csoportos létszámcsökkentésnek minősül a Hjt. 64. § (1)-(3) bekezdése, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 67. §-a és más azonos tartalmú létszámcsökkentés szerint végrehajtott felmentés is.
(4) A jogviszony 2005. január 1-jét követő megszűnése jogellenességét megállapító bírósági határozatban megállapított összegek után a különadó-fizetési kötelezettséget jogcímenként a (2)-(3) bekezdés rendelkezései szerint kell teljesíteni.
(4) A jogviszony 2010. január 1-jén vagy azt követően történő megszűnése jogellenességét megállapító bírósági határozatban megállapított összegek után a különadó-fizetési kötelezettséget jogcímenként a (2)-(3) bekezdés rendelkezései szerint kell teljesíteni.
(5) A különadó alapját jogviszonyonként külön-külön kell megállapítani. A különadó alapja független attól, hogy a kifizetett összeget egy vagy több adóévben kell jövedelemként figyelembe venni. Ha a bevétel megszerzése több részletben történik, azt kell feltételezni, hogy a magánszemély először a különadó-alapot nem képező személyi jövedelemadó-köteles jövedelmet szerzi meg. A nem pénzben kifizetett bevételt a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 3. § 9. pontjának megfelelő alkalmazásával kell megállapítani.
10. §   A különadó mértéke a 9. § (2) bekezdése szerinti adóalapnak a 98 százaléka.
10. §   A különadó mértéke a 9. § (2) bekezdése szerinti adóalapnak a 75 százaléka.
11. §
(1) A kifizető a magánszemélyt terhelő adót forrásadóként a kifizetéskor állapítja meg, vonja le, elkülönítve igazolja, az Art. 31. §-ának (2) bekezdése szerinti bevallásban vallja be, és ezen bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg.
(1) A kifizető a magánszemélyt terhelő adót forrásadóként a kifizetéskor állapítja meg, vonja le, elkülönítve igazolja, az Art. szerinti havi adó- és járulékbevallásban vallja be, és ezen bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg.
(2) Amennyiben a kifizető a magánszemélyt terhelő adót bármely okból nem vonta le, a le nem vont adót a magánszemély fizeti meg a kifizetést követő hónap 12. napjáig.
(3) A különadó alapjának 9. § szerint meghatározott összegét
a) az Szja tv. rendelkezéseinek alkalmazásában a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni, azonban a kifizetés évére vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallásban elkülönítve be kell vallani, és be kell számítani az Szja tv. 3. §-ának 75. pontja szerinti éves összes jövedelem megállapításánál;
a) az Szja tv. rendelkezéseinek alkalmazásában a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni, azonban a kifizetés évére vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallásban elkülönítve be kell vallani;
b) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény alkalmazásában - figyelemmel a c) pont rendelkezésre - nem kell járulékalapnak tekinteni;
c) a b) pont rendelkezésétől eltérően, a felmentési (felmondási) időnek a munkavégzési kötelezettséggel nem járó részére kifizetett munkabért, illetmény összegét társadalombiztosítási járulékalapként és nyugdíj alapjául szolgáló jövedelemként, valamint a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejét nyugdíjra jogosító szolgálati időként kell figyelembe venni.
(3) A különadó alapjának 9. § szerint meghatározott összegét
a) az Szja tv. rendelkezéseinek alkalmazásában a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni, azonban a kifizetés évére vonatkozó személyi jövedelemadóbevallásban elkülönítve be kell vallani vagy fel kell tüntetni az állami adóhatóság által összeállított adóbevallási tervezet felhasználásával elkészített személyi jövedelemadó bevallásban;
a) az Szja tv. rendelkezéseinek alkalmazásában a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni, azonban a kifizetés évére vonatkozó személyi jövedelemadóbevallásban elkülönítve be kell vallani vagy fel kell tüntetni az állami adóhatóság által összeállított adóbevallási tervezet felhasználásával elkészített személyi jövedelemadó bevallásban;
b) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény alkalmazásában - figyelemmel a d) pont rendelkezésére - nem kell járulékalapnak tekinteni;
c) az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Eat.) alkalmazásában - figyelemmel a d) pont rendelkezésére - nem kell a szociális hozzájárulási adó alapjának tekinteni;
d) a b) és c) pont rendelkezésétől eltérően, a felmentési (felmondási) időnek a munkavégzési kötelezettséggel nem járó részére kifizetett munkabért, illetmény összegét szociális hozzájárulási adó alapként és nyugdíj alapjául szolgáló jövedelemként, valamint a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejét nyugdíjra jogosító szolgálati időként kell figyelembe venni.
(4) A szociális hozzájárulási adó alapjának nem minősülő különadó-alap után a kifizető az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi hozzájárulást fizet. A (3) bekezdés d) pontjában említett különadó-alap után a kifizető az Eat. 459. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű szociális hozzájárulási adót fizet, továbbá a magánszemély a járulékfizetési kötelezettségét is a 10. § szerinti adó megfizetésével teljesíti.
(4) A társadalombiztosítási járulékalapnak nem minősülő különadó-alap után a kifizető az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény rendelkezései szerint 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet. A (3) bekezdés c) pontjában említett különadó-alap után a kifizető 27 százalék társadalombiztosítási járulékot fizet, továbbá a magánszemély a járulékfizetési kötelezettségét is a 10. § szerinti adó megfizetésével teljesíti.
(5) A magánszemély az adóbevallásában bevallott különadó-kötelezettséggel szemben adóelőlegként veszi figyelembe a kifizető által levont különadót.
(6) Az e fejezet hatálybalépése előtt megszerzett, különadó-köteles jövedelmek után az adókötelezettséget a következők szerint kell teljesíteni:
a) a magánszemély a 2010. évről benyújtandó személyi jövedelemadó bevallásra előírt határidőig a különadó-kötelezettségét megállapítja és az erre a célra rendszeresített külön nyomtatványon bevallja, és az adót megfizeti;
b) a magánszemély az a) pont szerinti bevallásában megfizetett különadóként veszi figyelembe a különadó-alapba tartozó jövedelmek után a jövedelem megszerzése évében hatályos szabályok szerinti valamennyi közteher-kötelezettségét. Ha a magánszemély a 2010-ben őt törvény alapján megillető végkielégítést kapott, arra a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezésétől eltérően az évek közötti megosztást nem alkalmazhatja;
c) a jövedelem megszerzése évében hatályos szabályok szerint a magánszemély valamennyi közteher-kötelezettségét úgy kell meghatározni, hogy a magánszemély a különadó-köteles jövedelem megszerzése évére (éveire) megállapított valamennyi közteher-kötelezettségéből levonja a különadó-köteles jövedelmek nélkül - annak figyelembevételével, hogy a különadó-köteles jövedelmeket a magánszemély összes jövedelmébe az adóévben ekkor is be kell számítani - kiszámított közteher-kötelezettségét;
d) az (1) bekezdésben említett szervezet, gazdasági társaság - ide értve ezek jogutódját is - (a továbbiakban: kifizető) magánszemélyenkénti és a jövedelem juttatásának éve (évei) szerinti bontásban 2011. március 31-éig adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak az általa kifizetett különadó-alapot képező összegről, valamint jogcímenként megbontva, az abból levont, a különadó fizetésére kötelezett magánszemélyt terhelő közterhekről;
e) a magánszemély kérésére a kifizető d) pontban említett adatokról és rendelkezésére álló, a különadó-fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokról a kérés beérkezését követő 30 napon belül tájékoztatja a magánszemélyt.
12. §   E fejezet alkalmazásában
a) állami, önkormányzati, közalapítványi forrásból alapított szervezet: az olyan szervezet, amelyben a jogviszony megszűnésének időpontjában a Magyar Állam, a helyi önkormányzat, a közalapítvány külön-külön vagy együttesen számítva többségi tulajdonnal rendelkezik azzal, hogy többségi tulajdon alatt a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti fogalmat kell érteni;
b) állami, önkormányzati, közalapítványi forrásból fenntartott szervezet: az olyan szervezet, amelynek éves költségvetését a jogviszony megszűnését megelőző adóévben külön-külön vagy együttesen számítva 50 százalékot meghaladó mértékben állami önkormányzati vagy közalapítványi forrásból biztosítják;
c) állami, önkormányzati, közalapítványi forrásból működési támogatásban részesített szervezet: az olyan szervezet, amelynek éves költségvetéséhez a jogviszony megszűnését megelőző adóévben az állam, az önkormányzat vagy a közalapítvány külön-külön vagy együttesen számítva 50 százalékot meghaladó mértékben nyújt működési támogatást.
12/A. §   A 8-12. § rendelkezéseit - a 12/B. §-ban meghatározottak figyelembevételével - a 2010. január 1-jén vagy azt követően megszerzett jövedelmekre kell alkalmazni.
12/B. §
(1) Az országgyűlési képviselő, az alpolgármester, az európai parlamenti képviselő tekintetében a 9. § az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi CX. törvény módosításáról szóló 2011. évi XLVI. törvénnyel megállapított (1a), (2) és (3) bekezdésének rendelkezéseit a 2011. január 1-jén vagy azt követően megszerzett, e fejezet rendelkezései szerint adóköteles bevételekre a (2) bekezdés figyelembevételével, a 2010. január 1-je és 2010. december 31-e között megszerzett, e fejezet rendelkezései szerint adóköteles bevételekre a (3) bekezdés figyelembevételével kell alkalmazni.
(2) Az országgyűlési képviselő, az alpolgármester, az európai parlamenti képviselő tekintetében a 9. § az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi CX. törvény módosításáról szóló 2011. évi XLVI. törvénnyel megállapított (1a), (2) és (3) bekezdése rendelkezéseinek hatálybalépése előtt megszerzett különadó-köteles jövedelmek után az adófizetési kötelezettséget a következők szerint kell teljesíteni:
a) a magánszemély a 2011. évről benyújtandó személyi jövedelemadó bevallásra előírt határidőig a különadó-kötelezettségét megállapítja, és az adóhatóság által erre a célra rendszeresített külön nyomtatványon bevallja, és az adót megfizeti;
b) a magánszemély az a) pont szerinti bevallásában megfizetett különadóként veszi figyelembe a különadó-alapba tartozó jövedelmek után a jövedelem megszerzése évében hatályos szabályok szerinti valamennyi közteher-kötelezettségét;
c) a jövedelem megszerzése évében hatályos szabályok szerint a magánszemély valamennyi közteher-kötelezettségét úgy kell meghatározni, hogy a magánszemély a különadó-köteles jövedelem megszerzése évére megállapított valamennyi közteher-kötelezettségéből levonja a különadó-köteles jövedelmek nélkül - annak figyelembevételével, hogy a különadó-köteles jövedelmeket a magánszemély összes jövedelmébe az adóévben ekkor is be kell számítani - kiszámított közteher-kötelezettségét;
d) az országgyűlési képviselőnek, az alpolgármesternek, az európai parlamenti képviselőnek különadó-köteles bevételt juttató szervezet (a továbbiakban: kifizető) 2012. március 31-ig magánszemélyenkénti bontásban adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak az általa kifizetett különadó-alapot képező összegről, valamint jogcímenként megbontva, az abból levont, a különadó-fizetésére kötelezett magánszemélyt terhelő közterhekről;
e) a magánszemély kérésére a kifizető a d) pontban említett adatokról és a rendelkezésére álló, a különadó-fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokról a kérés beérkezését követő 30 napon belül tájékoztatja a magánszemélyt.
(3) Az országgyűlési képviselő, az alpolgármester, az európai parlamenti képviselő tekintetében a 2010. január 1-je és 2010. december 31-e között megszerzett különadó-köteles jövedelmek után az adófizetési kötelezettséget a 2011. adóévben - a 11. § (6) bekezdésében foglaltaktól eltérően - a következők szerint kell teljesíteni:
a) a magánszemély a 9. § (1a) bekezdésének hatálybalépését követő második hónap utolsó napjáig a különadó-kötelezettségét megállapítja, az adóhatóság által erre a célra rendszeresített külön nyomtatványon bevallja, és az adót megfizeti;
b) a magánszemély az a) pont szerinti bevallásában megfizetett különadóként veszi figyelembe a különadó-alapba tartozó jövedelmek után a jövedelem megszerzése évében hatályos szabályok szerinti valamennyi közteher-kötelezettségét, azzal, hogy ha a magánszemély a 2010-ben őt törvény alapján megillető végkielégítést kapott, arra a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezésétől eltérően az évek közötti megosztást nem alkalmazhatja;
c) a jövedelem megszerzése évében hatályos szabályok szerint a magánszemély valamennyi közteher-kötelezettségét úgy kell meghatározni, hogy a magánszemély a különadó-köteles jövedelem megszerzése évére megállapított valamennyi közteher-kötelezettségéből levonja a különadó-köteles jövedelmek nélkül - annak figyelembevételével, hogy a különadó-köteles jövedelmeket a magánszemély összes jövedelmébe az adóévben ekkor is be kell számítani - kiszámított közteher-kötelezettségét;
d) az országgyűlési képviselőnek, az alpolgármesternek, az európai parlamenti képviselőnek különadó-köteles bevételt juttató szervezet (a továbbiakban: kifizető) a 9. § (1a) bekezdése hatálybalépését követő hónap utolsó napjáig magánszemélyenkénti és a jövedelem juttatásának éve szerinti bontásban adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak az általa kifizetett különadó-alapot képező összegről, valamint jogcímenként megbontva, az abból levont, a különadó fizetésére kötelezett magánszemélyt terhelő közterhekről;
e) a magánszemély kérésére a kifizető a d) pontban említett adatokról és a rendelkezésére álló, a különadó-fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokról a kérés beérkezését követő 30 napon belül tájékoztatja a magánszemélyt.
12/C. §   Az egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról szóló 2013. évi CCL. törvénnyel megállapított 10. §-t a 2014. január 1-jén vagy azt követően megszerzett bevételekre kell alkalmazni.
12/D. §
(1) Ha a magánszemély olyan jövedelmet szerzett, amelyre a 2013. december 31-ét megelőzően hatályos 10. §-ban meghatározott adómértéket (a továbbiakban: 98 százalékos adómérték) kellett alkalmazni, a magánszemély az állami adóhatósághoz intézett kérelmében az adó megállapításához való jog elévülési idején belül kezdeményezheti - akkor is, ha a kérelem ellenőrzéssel lezárt időszakot érint -, hogy az állami adóhatóság a kötelezettséget törölje.
(2) Az állami adóhatóság az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján az (1) bekezdésben meghatározott jövedelem után a 98 százalékos adómértékkel megállapított különadó-kötelezettség és az ahhoz kapcsolódóan megállapított jogkövetkezmény helyett - a kötelezettség eredeti esedékessége napjára vonatkozó hatállyal - az adószámlán átalányközteher-kötelezettséget állapít meg. Az átalányközteher-kötelezettség a különadó alapja vagy annak arányos részei után a (3) vagy a (4) bekezdés, vagy a (3) és a (4) bekezdés szerinti mérték alkalmazásával meghatározott összeg. A különadó-kötelezettséget és az átalányközteher-kötelezettséget az adóhatóság ugyanazon az adószámlán tartja nyilván.
(3) Ha a 98 százalékos adómértékkel a különadót
a) a 2010. adóévre kellett megállapítani, 40 százalék,
b) a 2011. adóévre kellett megállapítani, 15 százalék,
c) a 2012. adóévre kellett megállapítani, 20 százalék,
d) a 2013. adóévre kellett megállapítani, 25 százalék
az átalányközteher mértéke, feltéve, hogy a magánszemély kizárólag jogszabály rendelkezése alapján, a jogszabályban meghatározott legkisebb mértéket meg nem haladó értékben szerzett (a továbbiakban az e feltételeknek megfelelő bevétel: jogszabály alapján megszerzettnek minősülő bevétel) a 9. § (2) bekezdése szerinti adóalapba tartozó bevételt.
(4) Ha a magánszemély kizárólag olyan, a 9. § (2) bekezdése szerinti adóalapba tartozó bevételt szerzett, amely nem minősül jogszabály alapján megszerzett bevételnek (így különösen a külön szerződés alapján megszerzett bevétel), az átalányközteher mértéke - a (3) bekezdés rendelkezésétől eltérően - 75 százalék (a továbbiakban: átalányközteher magasabb mértéke). Ha a magánszemély a 9. § (2) bekezdése szerinti adóalapba tartozó bevételt úgy szerezte, hogy annak volt jogszabály alapján megszerzettnek minősülő és annak nem minősülő része is, az átalányközteher magasabb mértékét a különadó-alap olyan hányadára kell alkalmazni, amilyen arányt a jogszabály alapján megszerzettnek nem minősülő rész a 9. § (2) bekezdése szerinti adóalapban képviselt, míg az adóalap fennmaradó részére a (3) bekezdés szerinti átalányközteher-kötelezettség mértéket kell alkalmazni.
(5) Az (1) bekezdés szerinti kérelmében a magánszemély nyilatkozik arról, hogy mely jogviszonyára tekintettel vált jogosulttá a 9. § (2) bekezdése szerinti adóalapba tarozó bevételre, feltüntetve a bevételt juttató kifizető elnevezését, székhelyét, adószámát. A kérelemben a magánszemély nyilatkozik arról is a 98 százalékos adómértékkel megállapított különadó-fizetési kötelezettségével összefüggésben, hogy az (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtásának időpontjában van-e folyamatban bármilyen, hazai vagy nemzetközi jogorvoslati eljárás, vagy lezárult-e már ilyen eljárás, valamint arról, hogy ennek eredményeként bármilyen kártérítés kifizetésére jogosulttá vált-e. A magánszemély kérelmében feltünteti azoknak a - 9. § (2) bekezdése szerinti adóalapba tartozó - bevételeinek az összegét, amelyek nem minősülnek jogszabály alapján megszerzettnek.
(6) Az adóhatóság az (1) bekezdés szerinti törlésről és a (2) bekezdés szerinti átalányközteher-megállapításról a kérelem kézhezvételét, de legkorábban az e § hatálybalépését követő 120 napon belül határozattal dönt. Az adóhatóság a 9. § (2) bekezdése szerinti adóalapba tarozó bevételre vonatkozó és a jogviszony megszüntetésével kapcsolatos adatok beszerzése érdekében a 9. § (2) bekezdése szerinti adóalapba tarozó bevételt juttató munkáltatót (megszűnte esetén annak jogutódját) adatszolgáltatásra szólíthatja fel.
(7) A magánszemély a módosuló kötelezettségével kapcsolatban külön késedelmi kamatra nem jogosult. A magánszemély (1) bekezdés szerinti kérelme nem érinti a 2013. december 31-ét megelőzően hatályos rendelkezés szerint 98 százalékos mértékkel adóztatható jövedelemmel összefüggő, kifizetőt terhelő adókötelezettséget. A kérelem nem érinti továbbá a magánszemély 11. § (3) bekezdés c) pontja szerinti jogosultságait.
(8) Az elhunyt magánszemély bármely örököse kezdeményezheti a 98 százalékos adómértékkel megállapított kötelezettség törlését. Az adóhatóság a soron kívüli adómegállapítás szabályai szerint jár el, az örököst (örökösöket) megillető összeg megállapítása során az átalányközteher-kötelezettséget érvényesíti.
(9) E § nem alkalmazható, ha a magánszemély hazai vagy nemzetközi jogorvoslati fórum döntése alapján kártérítésre jogosulttá vált. Amennyiben a jogorvoslat folyamatban van, az adóhatóság az e § szerinti eljárást csak abban az esetben indítja meg, ha a magánszemély a kérelmében nyilatkozik arról, hogy a jogorvoslati kezdeményezést visszavonta, és az ezt igazoló iratokat a kérelemhez csatolja.
(10) Az e §-ban foglalt rendelkezéseket a hatálybalépésekor folyamatban lévő adóigazgatási eljárásokban is alkalmazni kell. Amennyiben az adóhatóság a 2014. február 26-át követően az állami adóhatósághoz benyújtott, a 98 százalékos adómértékkel megállapított adó helyesbítését tartalmazó önellenőrzéssel, az önellenőrzés tárgyában hozott határozat ellen benyújtott jogorvoslati kérelemmel összefüggésben az e § hatálybalépését megelőzően elutasító határozatot hozott, a határozatot e § hatálybalépése napjával visszavontnak kell tekinteni és az eljárást az e § rendelkezései szerint kell lefolytatni.
(11) Amennyiben a magánszemély a 98 százalékos adómértékkel megállapított adókötelezettségét az adóbevallásban e § hatálybalépését megelőzően már csökkentette, illetve a különbözetet visszaigényelte (ide nem értve azt az esetet, ha a visszaigénylésre azért került sor, mert nem állt fenn különadó-fizetési kötelezettség), az adóhatóság ellenőrzés keretében hivatalból állapítja meg az átalányközteher-kötelezettséget, akkor is, ha az érintett bevallás vonatkozásában korábban már ellenőrzéssel lezárt időszakot eredményező vizsgálatot végzett.
(12) E § hatálybalépését követően a 98 százalékos adómértékkel megállapított kötelezettség utólagos csökkentésére kizárólag e § rendelkezései alkalmazhatók.
12/E. §
(1) E törvénynek az egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról szóló 2015. évi CXCI. törvénnyel megállapított 9. § (1b) bekezdését a 2013. december 31-től megszerzett jövedelmekre is alkalmazni kell.
(2) E törvénynek az egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról szóló 2015. évi CXCI. törvénnyel megállapított 9. § (3) bekezdés e) pontját a 2015. január 1-től megszerzett jövedelmekre is alkalmazni kell.
(3) Amennyiben a magánszemély az egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról szóló 2015. évi CXCI. törvénnyel megállapított 9. § (1b) bekezdés vagy 9. § (3) bekezdés e) pont hatálybalépése előtt szerzett olyan jövedelmet, amelynek e fejezet szerinti adókötelezettsége a 9. § (1b) bekezdés vagy a 9. § (3) bekezdés e) pont alapján megszűnt, az utóbb tartozatlanul megfizetettnek minősülő különadó elszámolása a (4)-(5) bekezdésben foglaltak szerint történik. Az eljárás a munkáltatót terhelő közterheket nem érinti.
(4) Amennyiben a magánszemély a jövedelem megszerzésének évéről szóló bevallását még nem nyújtotta be, a jövedelmet juttató munkáltatónál kezdeményezi a közterhek közötti különbözet megállapítását. A munkáltató a korábbiakban különadóalapba tartozó jövedelmek után az általános szabályok szerinti közterheket megállapítja, és azok összegét visszatartja a magánszemély részére visszajáró különadó-előleg összegéből. A munkáltató az előbbieknek megfelelően módosítja a jövedelemszerzés bevallási időszakára vonatkozóan benyújtott bevallását és a magánszemély részére a jövedelemről kiadott igazolást. Az eljárással összefüggésben a munkáltatót pótlékfizetési kötelezettség nem terheli.
(5) Amennyiben a magánszemély a jövedelem megszerzésének évéről szóló bevallását már benyújtotta, az adóhatósághoz benyújtott kérelmében kezdeményezi a közterhek közötti különbözet megállapítását. Az adóhatóság a kérelem beérkezését követő 30 napon belül határozatban állapítja meg - a jövedelemszerzés évére vonatkozó szabályok szerint - a korábbiakban a különadóalapba tartozó jövedelmek után az általános szabályok szerinti közterheket, amelyek összegét levonja a magánszemély részére visszajáró különadó összegéből. Az adóhatóság a visszajáró összeg után a határidőn túl kiutalt adó-visszatérítésre vonatkozó szabályok szerint a különadó bevallására előírt határidőt követő naptól a határozat keltének napjáig, de legfeljebb 2016. június 30-ig késedelmi kamatot állapít meg.
12/F. §
(1) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvénnyel megállapított 9. § (3) bekezdés e) pontját a 2016. január 1-jétől megszerzett jövedelmekre is alkalmazni kell.
(2) Amennyiben a magánszemély az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvénnyel megállapított 9. § (3) bekezdés e) pont hatálybalépése előtt szerzett olyan jövedelmet, amelynek e fejezet szerinti adókötelezettsége az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvénnyel megállapított 9. § (3) bekezdés e) pontja alapján megszűnt, az utóbb tartozatlanul megfizetettnek minősülő különadó elszámolása a (3) bekezdésben foglaltak szerint történik. Az eljárás a munkáltatót terhelő közterheket nem érinti.
(3) Amennyiben a munkáltató az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvény hatálybalépése előtt a korábbi szabályok szerint különadó alapjául szolgáló bevételből a különadót levonta, a magánszemély a jövedelmet juttató munkáltatónál kezdeményezi a közterhek közötti különbözet megállapítását. A munkáltató a korábbiakban különadó-alapba tartozó jövedelmek után az általános szabályok szerinti közterheket megállapítja, és azok összegét visszatartja a magánszemély részére visszajáró különadó-előleg összegéből. A munkáltató az előbbieknek megfelelően módosítja a jövedelemszerzés bevallási időszakára vonatkozóan benyújtott bevallását és a magánszemély részére a jövedelemről kiadott igazolást. Az eljárással összefüggésben a munkáltatót pótlékfizetési kötelezettség nem terheli.
12/G. §
(1) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvénnyel hatályon kívül helyezett 8-12. §-t nem kell alkalmazni a 2018. január 1-jétől megszerzett jövedelmekre.
(2) Amennyiben a magánszemély az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvénnyel hatályon kívül helyezett 8-12. § alapján szerzett olyan jövedelmet, amelynek adókötelezettsége az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény hatálybalépését követő naptól megszűnt, az utóbb tartozatlanul megfizetettnek minősülő különadó elszámolása a (3) bekezdésben foglaltak szerint történik. Az eljárás a munkáltatót terhelő közterheket nem érinti.
(3) Amennyiben a munkáltató az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény hatálybalépése előtt a korábbi szabályok szerint különadó alapjául szolgáló bevételből a különadót levonta, a korábbiakban a különadó-alapba tartozó jövedelmek után az általános szabályok szerinti közterheket megállapítja, és azok összegét visszatartja a magánszemély részére visszajáró különadó-előleg összegéből. A munkáltató az előbbieknek megfelelően módosítja a jövedelemszerzés bevallási időszakára vonatkozóan benyújtott bevallását és a magánszemély részére a jövedelemről kiadott igazolást. Az eljárással összefüggésben a munkáltatót pótlékfizetési kötelezettség nem terheli.

III. FEJEZET
EGYES ADÓ- ÉS EGYÉB TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

20. §   Az Szja tv.
a) 7. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a „vagy más törvény előírása alapján adómentes” szövegrész helyébe a „szerint adómentes, vagy más törvény rendelkezése alapján személyi jövedelemadó kötelezettség nem terheli” szöveg;
b) 7. §-a (1) bekezdésének l) pontjában a „hozzájárulás” szövegrész helyébe a „hozzájárulás, valamint a pedagógusnak szakkönyv vásárlására jogszabály alapján adott összeg” szöveg;
c) 46. §-a (4) bekezdésében a „megállapítania a nem egyéni vállalkozóként, nem mezőgazdasági őstermelőként számlaadásra kötelezett” szövegrész helyébe „megállapítania a számlaadásra kötelezett” szöveg;
d) 49. §-a (16) bekezdésének utolsó mondatában az „az adóelőleg-alap 50 millió forintot meg nem haladó összegére 10 százalékkal fizetheti meg, feltéve, hogy a 10 százalékos adókulcsra való jogosultságának egyéb feltételei az év elejétől az adott negyedév végéig számítva fennállnak” szövegrész helyébe „az adóelőleg-alap 500 millió forintot meg nem haladó összegére 10 százalékkal fizetheti meg” szöveg
e) 1. számú melléklete 6.1. alpontjában a „közadakozásból nyújtott” szövegrész helyébe a „közadakozásból, valamint a károsult munkáltatója által nyújtott” szöveg
21. §   Hatályát veszti az Szja tv. 49/B. §-ának (21), (22) és (25) bekezdése.
23. §   A Htv. 3/A. §-ában az „és a tartózkodás alapján megállapítható idegenforgalmi adó” szövegrész helyébe az „és az idegenforgalmi adó” szövegrész lép.
24. §   Hatályát veszti a Htv. 1. § (2) bekezdésében a „, valamint a vállalkozók kommunális adóját” szövegrész, 4. § b) pontja, 6. § c) pontjában „a 29. §-ának (1) bekezdésében,” szövegrész, az „1.2. Vállalkozók kommunális adója” cím, 27-29. §-ai, 30. § (1) bekezdésének b) pontja, 30. § (2) bekezdése, 32. § b) pontja, 33. § c) pontja, 41. § (1) bekezdésében „a vállalkozók kommunális adójában és” szövegrész, valamint 52. § 19. pontja.
33. §   Hatályát veszti az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról szóló 2009. évi LXXVIII. törvény (Nért.).
36. §
(1) Hatályát veszti az Art.
1. 26. § (3) bekezdés d) pontja,
2. 33. §-ának (10) bekezdése,
3. 33. §-ának (12) bekezdése,
4. 35. §-ának (7) bekezdése,
5. 70. § (1) bekezdésében a „az egyes nagyértékű vagyontárgyakat terhelő adó,” szövegrész,
6. 176. §-ának (14) bekezdése,
7. 1. számú mellékletének I/Általános rendelkezések/1. pont első mondatában az „és az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adójáról” szövegrész, valamint hatodik mondatában az „és az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adójáról” szövegrész,
8. 1. számú mellékletének I/B/2. pont c) alpontja,
9. 1. számú mellékletének I/B/2. pont f)-h) alpontjai,
10. 2. számú mellékletének I/Általános rendelkezések/3. pont harmadik mondatában az „és az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adót” szövegrész,
11. 2. számú mellékletének I/Határidők/8. pontja.
(2) Hatályát veszti az Art.
1. 32. §-ának (1) bekezdésében a „vállalkozók kommunális adójáról és a” szövegrész,
2. 125. §-ának (2) bekezdésében az „a vállalkozók kommunális adója,” szövegrész,
3. 2. számú melléklet II/Általános rendelkezések/A/3. pont a) alpontja,
4. 6. számú melléklet második mondatában a „, az a vállalkozók helyi kommunális adója” szövegrész,
5. 6. számú melléklet 4. pontjának a)-b) alpontjaiban az „és kommunális” szövegrész.
(3) Az Art.
1. 1. számú mellékletének I/Általános rendelkezések/1. pont második mondatában az „1000 forintban kell feltüntetni.” szövegrész helyébe az „1000 forintban kell feltüntetni kivéve az egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatott munkavállaló után fizetendő összeget, amelyet forintban kell bevallani.” szövegrész,
2. 2. számú mellékletének I/Általános rendelkezések/3. pont első mondatában az „cégautó-adót és az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adót kivéve” szövegrész helyébe a „cégautóadót és az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggésben fizetendő összeget kivéve” szövegrész
37. §   Az Art. 2. számú melléklete e törvény 1. melléklete szerint módosul.
39. §   Hatályát veszíti a Vt. tv. 1. § 27. és 28., valamint 30. és 31. pontja, a 6. § (1) bekezdés f) pontja és (2) bekezdésének b) pontja, a 7. §-a, a 9. § (2) bekezdés f) pontja, 9. § (4) bekezdés b) pontjának a „, társulati alap-hozzájárulást megalapozó egységének számát” szövegrésze, a 30. § (1) bekezdés c) pontja, a 31. § (4) bekezdés j) pontja, a 37. § (3) bekezdés e) pontja, a 41. § (1) bekezdésének „a tagok társulati hozzájárulásából,” szövegrésze, a 47-50. §, valamint az azt megelőző alcím.

III. FEJEZET

IV. FEJEZET
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXVIII. TÖRVÉNY ÉS EGYES KAPCSOLÓDÓ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA, VALAMINT A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK JOGÁLLÁSÁRÓL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ 2008. ÉVI CV. TÖRVÉNY HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE

61. §   Az Áht. 48. § g) pontjában az „illetve a 98. § (4) bekezdése” szövegrész helyébe az „a 100/F. § (4) bekezdése” szöveg, 49. § (7) bekezdésében az „(5) és (6) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(5) bekezdésben” szöveg, és 83/A. §-ában az „e törvény 87. és 90-100/E. §-ait” szövegrész helyébe az „e törvény 97-100/G. és 100/J. §-ait” szöveg lép.
65. §
(1) Hatályát veszti az Áht. 12. § (9) bekezdése, 18/J. §-a, 24. § (13) bekezdése, 36. § (1) bekezdés f) pontja, 49. § (5) bekezdés b), d) és s) pontja, 49. § (6) bekezdése, 71. § (3) bekezdése, 85. §-a, 100/K. §-a, 100/L. § (4) bekezdés a) pontja és (7) bekezdése, 125. § (4) bekezdése és 126. §-a.
(2) Hatályát veszti az Áht. 49. § (5) bekezdés m) pontjában az „- a vállalkozó közintézet kivételével -” szövegrész, 86/I. § (6) bekezdésében a „- kivéve a 94. §-ban foglaltakat -” szövegrész, 100/N. § (7) bekezdésében az „, a 100/K. §-ban foglaltak betartásával” szövegrész, 100/O. § (1) bekezdésében „, a költségvetési szerv megszűnése tekintetében pedig a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló törvényben foglaltak - e §-ban foglalt eltérésekkel -” szövegrész, 100/P. § (2) bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrész és 127. §-ában a „költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, valamint a” szövegrész.
66. §
(1) Hatályát veszti
a) a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.),
b) a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 9. § (4)-(17) bekezdése és 35. § (2) bekezdés e) pontja,
c) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 95/B. § (1)-(5) és (10) bekezdése, és 99. §-a,
d) az Eütv. 156/E-156/J. §-a és az azt megelőző cím, és 247. § (2) bekezdés v) pontja,
e) a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 6/A. §-a,
f) az Ftv. 7. § (8) bekezdése, 36/A-36/G. §-a és az azt megelőző cím, 115. § (2) bekezdés i) pontja, 120. § (9) bekezdése, 123. § (3) bekezdése, 124. §-a, 132/A. §-a, 136/B. §-a és 142/A. §-a.
(2) Hatályát veszti az MTAtv. 20. § (8) bekezdés második mondata, 21. § (9) bekezdésében a „(közintézetek, közüzemek és vállalkozó közintézetek)” szövegrész, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontjában a „részelőirányzatai terhére lefolytatandó beszerzések tekintetében a központi költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége,” szövegrész, az Ftv. 16. § (1) bekezdésében az „- és kiegészítő” szövegrész, 23. § (2) bekezdésének utolsó mondata, 30. § (1) bekezdésének utolsó mondata, 115. § (2) bekezdés b) pontjában az „- állami felsőoktatási intézmény esetén a költségvetési szervek jogállásáról szóló törvény 3. § (2) bekezdésében előírt egyetértéshez, hozzájáruláshoz nem kötött intézkedésével -” szövegrész, 135. § (2) bekezdésének utolsó mondata és 136. § (6) bekezdésében a ,„ valamint 100. §-ának (1) bekezdésében” szövegrész.
67. §   2011. január 1-jén hatályát veszti az Áht. 100/A. § (2) bekezdésében a „vagy a (3) bekezdésben megjelölt dologi kiadások előirányzata terhére, ha a szellemi tevékenység ellátása a tervezettől eltérően a továbbiakban a létszám-előirányzat keretein belüli foglalkoztatással történik” szövegrész és a 100/A. § (3) bekezdése.

V. FEJEZET
A BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK EGYSZERŰSÍTÉSE ÉRDEKÉBEN EGYES TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

69. §   Az Itv.
a) mellékletének XV. fejezet 1. pont i) alpontjában a „c), f), g) és h) pontok” szövegrész helyébe a „c), f) és h) pont” szöveg, és
b) mellékletének XV. fejezet 3. pontjában az „intézkedés” szövegrész helyébe az „intézkedés kezdeményezése” szöveg
70. §   Hatályát veszti az Itv. mellékletének XV. fejezet 1. pont g), k) és l) alpontja.
73. §   A Tftv. 19. § (1) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „területrendezésért felelős miniszter” szöveg lép.
74. §   Hatályát veszti a Tftv.
a) 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja,
b) 9. § (1) bekezdés d) pontjában a „területrendezési” szövegrész,
c) 9. § (1) bekezdés g) pontjában a „, területrendezési tervek és a településrendezési tervek” szövegrész,
d) 9. § (1) bekezdés h) pontjában a „, területrendezési” szövegrész,
e) 23. § (5) bekezdése, és
f) 27. § (2) bekezdés d) pontja.
77. §   Hatályát veszti a Kötv. 66. § (2) bekezdése és 93. § (2) bekezdés i) pontja.

IV. FEJEZET

V. FEJEZET

VI. FEJEZET
EGYES JOGSZABÁLYOKNAK A DEVIZAKÖLCSÖN SZERZŐDÉSEKET BIZTOSÍTÓ JELZÁLOGJOG KORLÁTOZÁSA ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES MÓDOSÍTÁSA

VII. FEJEZET
EGYES PÉNZÜGYI SZERVEZETEKNÉL ÉS A KÖZSZFÉRÁBAN JÖVEDELEMKORLÁT BEVEZETÉSE

90. §
(2) A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 2. § (2) bekezdésében a „30-32. §, 34-37. §” szövegrész helyébe az „56-58. §, 60-63. §” szöveg, 5. § (2) bekezdésében az „illetve feladat ellátására” szövegrész helyébe a „feladat ellátására vagy közigazgatási hivatal vezetésére” szöveg, 9. § (3) bekezdésében a „felmentés” szövegrész helyébe a „lemondás, illetve felmentés” szöveg, 24. § (1) bekezdésében a „34. § (6) bekezdése” szövegrész helyébe a „34. § (3), (5) és (6) bekezdése” szöveg, 57. § (1) bekezdés a) pontjában a „19. §-ában foglaltakat a (7) bekezdés c) pontja kivételével” szövegrész helyébe a „19. §-ában foglaltakat a (8) bekezdés c) pontja kivételével” szöveg, 60. §-ában az „a 35-37. §-ban” szövegrész helyébe az „a 61-63. §-ban” szöveg lép.
(3) Hatályát veszti a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 54. § (5) és (6) bekezdésében a „tevékenységét irányító” szövegrész.
91. §
(6) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (3) bekezdésében a „meghatározott hatásköröket” szövegrész helyébe a „meghatározott egyes hatásköröket vagy ezek együttesét” szöveg, 4. § (1) bekezdésében a „törvény eltérő rendelkezése hiányában e törvény” szövegrész helyébe a „törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a” szöveg, 5. § (3) bekezdésében, 13. § (8) bekezdés b) pontjában a „vezetőként közszolgálati” szövegrész helyébe a „vezetőként betöltött” szöveg, 50. § (3) bekezdésében a „köztisztviselő” szövegrész helyébe a „közszolgálati jogviszonyban álló személy” szöveg, 60. § (5) bekezdésében a „köztisztviselői” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselői” szöveg, 61. § (2) bekezdésében, 65. § (3) bekezdésében, 66. (3) bekezdésében, 69. § (5) bekezdésében a „köztisztviselők” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselők” szöveg, 64. § (1) bekezdésében a „köztisztviselőkből” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselőkből” szöveg, 65. § (2) bekezdésében, 66. § (2) bekezdésében „köztisztviselője” szövegrész helyébe „kormánytisztviselője” szöveg, 75. § (3) bekezdésében a „köztisztviselőket” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselőket” szöveg, 75. § (4) bekezdésében a „kormánybiztost és a miniszterelnöki biztost” szövegrész helyébe a „miniszterelnöki biztost” szöveg lép.
92. §   Amennyiben e törvény 84-91. §-ában meghatározott jogviszonyokban a havi munkabér, illetve illetmény - ideértve a Kjt. tekintetében a havi illetmény és a havi rendszeres illetménypótlékok, az Iasz. tekintetében a havi alapilletmény és az alapilletmény jellegű pótlékok együttes összegét, a költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény tekintetében a havi járandóságot (munkabért, illetményt), beleértve az Ftv. 97. § (3) bekezdése szerinti járandóságot is - meghaladja a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét, annak mértéke e fejezet hatálybalépésével egyidejűleg a törvény erejénél fogva a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresére csökken.

VIII. FEJEZET
A JÖVEDÉKI ADÓRÓL ÉS A JÖVEDÉKI TERMÉKEK FORGALMAZÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2003. ÉVI CXXVII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

111. §   A Jöt. kiegészül e törvény 2. melléklete szerinti 3. számú melléklettel.
112. §   A Jöt. 38. §-ának (5) bekezdésében a „jövedéki biztosíték a (2) bekezdésben meghatározott összeg fele” szövegrész helyébe a „nyújtandó jövedéki biztosíték összege feleződik” szöveg, 63. §-a (2) bekezdésének 2. pontjában a „pálinkát” szövegrész helyébe a „párlatot” szöveg, 65. §-át megelőző alcímben, (1) bekezdésének felvezető rendelkezésében és c) pontjában, (2) és (3) bekezdésében, 73. §-a (2) bekezdésének a) pontjában a „pálinka” szövegrész helyébe a „párlat” szöveg, 66. §-ának (2) és (3) bekezdésében a „bérfőzési szeszadót” szövegrész helyébe az „adót” szöveg, 66. §-ának (3) bekezdésében a „vámhatóság bérfőzési szeszadó számlájára” szövegrész helyébe a „vámhatóságnak” szöveg, 66. §-ának (2) és (5) bekezdésében az „a bérfőzési szeszadó” szövegrész helyébe az „az adó” szöveg, 66. §-ának (4) bekezdésében a „bérfőzési szeszadó” szövegrész helyébe az „adó” szöveg, 72. §-a (8) bekezdésének első mondatában az „A kizárólag bérfőzést végző szeszfőzdére és az etanolüzemre a jövedéki biztosítékot” szövegrész helyébe az „A jövedéki biztosítékot a kizárólag bérfőzést végző szeszfőzdére 500 ezer forint, az etanolüzemre” szöveg lép.
113. §   A Jöt. 72. §-a (8) bekezdésének második mondata, 114. §-a (2) bekezdésének j) pontjában az „[a továbbiakban az a)-j) pontban megjelölt termék: adózás alól elvont termék]” szövegrész, 119. §-a (2) bekezdésének f) pontjában a „valamint” szövegrész hatályát veszti.
114. §   A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény 13. §-ának a) pontjában a „pálinka pálinkafajtánként” szövegrész helyébe a „párlat és a magánfőzésben előállított, a Jöt. 67/A. § (1) bekezdése szerint a magánfőző által a vámhatósághoz bejelentett párlat párlatfajtánként” szöveg és b) pontjának bb) alpontjában a „2008 20 19” szövegrész helyébe a „2208 20 19” szöveg lép.

IX. FEJEZET
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS EGYENSÚLYÁT JAVÍTÓ KÜLÖNADÓRÓL ÉS JÁRADÉKRÓL SZÓLÓ 2006. ÉVI LIX. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

VIII. FEJEZET

IX. FEJEZET

X. FEJEZET
EGYES PÉNZÜGYI TÁRGYÚ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

126. §   Hatályát veszti a Pszáftv. 11. § (4) bekezdése, 21. § (6) bekezdése, valamint a 22. § (5) és (6) bekezdése.

X. FEJEZET

XI. FEJEZET

XI. FEJEZET
A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐRENDSZER STABILITÁSÁNAK ERŐSÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 2008. ÉVI CIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

XII. FEJEZET

XII. FEJEZET
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXVIII. TÖRVÉNY ÉS EGYES KAPCSOLÓDÓ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2006. ÉVI LXV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

III-XII. FEJEZET

XIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

131. §   Ez a törvény - a 132-147. §-ban foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
132. §
(1) Az I. Fejezet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2010. augusztus 15-én lép hatályba.
(2) A 3. § (1) bekezdésének c) pontja 2010. december 1-jén lép hatályba.
(3) Az I. Fejezetben meghatározott bejelentési szabályokat 2010. augusztus 15-étől, a regisztrációs díjfizetésre vonatkozó rendelkezéseket pedig 2010. szeptember 15-étől kell alkalmazni.
(4) Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény alapján háztartási munkára létrejött munkaviszonyhoz kapcsolódó közteherfizetésre vonatkozó rendelkezéseit az I. Fejezet hatálybalépését megelőző napig kell alkalmazni. Az I. Fejezet hatálybalépése napján, illetve azt követő 45 napon belül háztartási munkára létrejött foglalkoztatásra az általános szabályok szerinti bejelentési, bevallási, illetve befizetési kötelezettségek nem vonatkoznak.
133. §   A II. Fejezet e törvény kihirdetését követő 44. napot követő hónap első napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2010. január 1-jétől megszerzett, a II. Fejezet hatálya alá tartozó jövedelmekre kell alkalmazni.
134. §
(1) A III. Fejezet - a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével - e törvény kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) E törvény 22-24. §-a, a 36. § (2) bekezdése, a 38. és 39. §-a és az 1. melléklet 2011. január 1-jén lépnek hatályba.
(3) A 34. § (2) bekezdése 2010. augusztus 15-én lép hatályba.
(4) A Nért. szerint adóköteles légi jármű, vízi jármű, nagy teljesítményű személygépkocsi után 2010. évre bevallott adó második részletét nem kell megfizetni. Ha az adózó az általa 2010. évre bevallott adó felénél többet fizetett meg, akkor a bevallott és a megfizetett adó különbözetét - az elévülési időn belül - legkorábban a III. Fejezet hatálybalépését követő naptól igényelheti vissza az állami adóhatóságtól.
(5) A 34. § (2) bekezdésével megállapított Art. 177/B. §-át, valamint a 46. § (2) bekezdésével megállapított Áht. 33. §-ának (14a) bekezdését a hatálybalépésüket követően megkötött szerződések vonatkozásában kell alkalmazni.
135. §
(1) A IV. Fejezet 2010. augusztus 15-én lép hatályba.
(2) A IV. Fejezet hatálybalépését követően a költségvetési szervek jogállására, gazdálkodására, jogügyleteire az Áht. e törvénnyel módosított szabályait kell alkalmazni. A IV. Fejezet hatálybalépését megelőzően vállalt kötelezettségek, megindított gazdálkodási cselekmények esetén az Áht. és a Kt. a IV. Fejezet hatálybalépését megelőző napon hatályos szabályait kell alkalmazni.
(3) Az Áht. e törvény 42. §-ával módosított 13/A. § (4)-(6) bekezdését a hatálybalépést követően benyújtott támogatási igényekre, pályázatokra kell alkalmazni.
(4) Az Áht. e törvény 46. §-ával megállapított 24/B. §-át első alkalommal a 2010. évről készített maradvány-elszámolás során kell alkalmazni.
(5) A IV. Fejezet hatálybalépését megelőzően kiegészítő vagy kisegítő tevékenységként meghatározott tevékenységekre az Áht. e törvény 52. §-ával megállapított 92. §-a szerinti alaptevékenység szabályait, vállalkozási tevékenységként meghatározott tevékenységekre a vállalkozási tevékenység szabályait kell alkalmazni. A tevékenységtípusokra vonatkozó előírások változása miatt a költségvetési szerv alapító okiratát a IV. Fejezet hatálybalépését követő első módosítása során kell módosítani.
(6) Az Áht. e törvény 52. §-ával megállapított 100/B. §-át a 2010. év során a IV. Fejezet hatálybalépése napján aktuális (módosított) bevételi előirányzatokon felüli, pénzügyileg még nem teljesült többletbevételekre kell alkalmazni.
(7) A IV. Fejezet hatálybalépését megelőzően nyújtott támogatásokra az Áht. e törvény 52. §-ával megállapított 100/H. §-át nem lehet alkalmazni.
(8) Az Áht. e törvény 57. §-ával megállapított 122. §-át a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(9) A költségvetési szerveknek a IV. Fejezet hatálybalépését megelőző napon hatályos Kt. 15-16. §-a szerinti típusba sorolása a IV. Fejezet hatálybalépésének napján hatályát veszti. A költségvetési típusba sorolást meghatározó alapító okirati rendelkezést a költségvetési szerv alapító okiratának a IV. Fejezet hatálybalépését követő első módosítása során kell az alapító okiratból törölni.
(10) A IV. Fejezet hatálybalépésének napján jogi személyiségű szervezeti egységgel rendelkező költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabályt (határozatot), valamint a költségvetési szerv alapító okiratát a IV. Fejezet hatálybalépésétől számított hatvan napon belül módosítani kell. A kincstár a jogi személyiségű szervezeti egységet a törzskönyvi nyilvántartásból az Áht. 18/I. §-ában és 18/K. §-ában foglaltaknak megfelelő eljárás során törli.
(11) A IV. Fejezet hatálybalépése napjától kezdődően a jogi személyiségű szervezeti egység nem vállalhat kötelezettséget. A jogi személyiségű szervezeti egység által a IV. Fejezet hatálybalépését megelőzően szerzett jogok, vállalt kötelezettségek a költségvetési szervet illetik meg és terhelik.
(12) Az Áht.-nek a IV. Fejezet hatálybalépését megelőző napon hatályos 90. §-ában foglalt éves költségvetést a 2010. évre nem kell elkészíteni. A IV. Fejezet hatálybalépése előtt elkészített éves költségvetés - ide nem értve az önkormányzat által elfogadott éves költségvetési rendeletet, határozatot - a IV. Fejezet hatálybalépésének napján érvényét veszti.
(13) A IV. Fejezet hatálybalépésétől kezdődően az Áht.-nek a IV. Fejezet hatálybalépését megelőző napon hatályos 94. §-a szerinti feladatellátási megállapodás nem köthető. A IV. Fejezet hatálybalépésének napján hatályos feladatellátási megállapodások érvényben maradnak, az abból eredő jogokat és kötelezettségeket a felek betartani kötelesek.
(14) A IV. Fejezet hatálybalépésétől kezdődően az Áht.-nek a IV. Fejezet hatálybalépését megelőző napon hatályos 100/I. § (1) bekezdése szerinti megelőlegezési, likviditási kölcsön nem vehető fel, értékpapír nem vásárolható, visszatérítendő támogatás nem nyújtható. A IV. Fejezet hatálybalépésének napján hatályos jogügyletek érvényben maradnak, az abból eredő kötelezettségeket a felek teljesíteni kötelesek.
136. §
(1) Az V. Fejezet - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - e törvény kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
(2) A 75. § (4) bekezdése 2010. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) A 68. §, a 75. § (1)-(3) bekezdése, a 75. § (5)-(6) bekezdése, a 75. § (10) bekezdése, a 75. § (12)-(15) bekezdése, valamint a 79. § e törvény kihirdetését követő napon lép hatályba.
137. §
(1) A VI. Fejezet e törvény kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A VI. Fejezet tervezetének a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a jogszabálytervezetekről folytatott konzultációjáról szóló 1998. június 29-i 98/415/EK TANÁCSI HATÁROZAT 2. cikk (1) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
138. §
(1) A VII. Fejezet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - e törvény kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 84-89. §, a 90. § (1) és (2) bekezdése, a 91. § (1) bekezdése és a 92. §, valamint a (4) bekezdés 2010. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) A 95. és 96. § e törvény kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése napját követő hónap első napjától a 95. és 96. § hatálybalépésekor tisztséget betöltő személyekre is alkalmazni kell. Amennyiben a 95. és 96. §-ban meghatározott jogviszonyokban a havi kereset összege meghaladja a 95. és 96. §-ok szerint számított összeget, akkor a havi kereset összege a 95. és 96. § hatálybalépésével a 95. és 96. § szerinti összegre csökken.
(4) A Ktv. 62. § (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás helyett 2011-ben egyszerűsített adatszolgáltatásra kerül sor. Az egyszerűsített adatszolgáltatás a közigazgatási szerv szervezeti adataira, valamint a közszolgálati jogviszonyban állók létszámára, életkorára, munkaidejére, besorolására és vezetői beosztására a Ktv. 21. § (6) bekezdés c) pontjában foglaltakkal összefüggő adatokra, valamint a közszolgálati jogviszony létesítésére és megszűnésére vonatkozó adatokra terjed ki, azzal, hogy azt a 2011. január 1-jei állapotnak megfelelően 2011. február 28-áig - a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által meghatározott módon - kell teljesíteni. A központi létszám- és bérgazdálkodási statisztikai információs rendszer a Ktv. 62. § (2) bekezdése alapján a 2010. szeptember 1-jei állapotra vonatkozó adatok helyett a 2011. január 1-jei állapotra vonatkozó adatokat adja át a központi közszolgálati nyilvántartás számára.
(5) A 95. és 96. § hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (1) bekezdése és a (4) bekezdésében az „(1)-” szövegrész, valamint az állami vagyonnal való felelős gazdálkodás érdekében szükséges törvények módosításáról, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2010. évi LII. törvény 26. § (2) és (3) bekezdése, és a 39. § (1) bekezdése, továbbá nem lép hatályba a 39. § (2) bekezdése.
139. §
(1) A VIII. Fejezet és a 2. melléklet e törvény kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.
(2) E törvény 99., 100. és 102. §-ának rendelkezéseit a bérfőzött párlat esetében arra a bérfőzött pálinkára kell alkalmazni, amelyre az adófizetési kötelezettség a Jöt. 65. § (1) bekezdés szerint nem keletkezett a VIII. Fejezet hatálybalépéséig.
(3) Ha a természetes személy a VIII. Fejezet hatálybalépését megelőzően 2010. évben már bérfőzés keretében állíttatott elő pálinkát,
a) de az év fennmaradó hányadában magánfőzést kíván folytatni, azt a Jöt. e törvénnyel megállapított 64. §-a (7) bekezdésének rendelkezése ellenére megteheti,
b) a 2010. évben már átvett bérfőzött pálinka mennyiségét a Jöt. e törvénnyel megállapított 9. §-ának (3) bekezdése, illetve 64. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerinti mennyiségbe kell beszámítani.
140. §   A VIII. Fejezet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, - a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított - 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
141. §   A IX. Fejezet e törvény kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.
142. §
(1) A X. Fejezet e törvény kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) A 122. és 125. § a hitelminősítő intézetekről szóló 2009. évi szeptember 16-i 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikk (1) bekezdése végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
143. §   A XI. Fejezet e törvény kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
144. §
(1) A XII. Fejezet e törvény kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) A XII. Fejezet hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány javára felajánlott vagyonról szóló 1992. évi LI. törvény szerinti Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány megszüntetését és az alapítvány céljának megfelelő nonprofit gazdasági társaság - közhasznú szervezetként való - létrehozását a Kormány kezdeményezi.
145. §   A 148. § 2010. augusztus 15-én lép hatályba.
146. §   A 149-152. § e törvény kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
147. §   A 154. § 2010. augusztus 15-én lép hatályba.
148. §   Ha az eljáró hatóság az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
150. §
(3) Hatályát veszti a Vet. 143. § (4) bekezdése.
151. §
(2) A Get. 107/A. § (2) bekezdésében az „alkalmazásuk kezdete előtt legalább 5 nappal” szövegrész helyébe az „a kihirdetést követő 3 napon belül” szöveg lép.
(3) Hatályát veszti a Get. 107. § (4) bekezdése, valamint 133. §-a (1) bekezdésének 3. pontjában az „a 141. § alapján” szövegrész.
152. §   Az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi VII. törvény 51. § (3) bekezdésében a „2010. október 1-jén” szövegrész helyébe a „2011. március 3-án” szöveg, 51. § (4) bekezdésében a „2011. március 3-án” szövegrész helyébe a „2012. március 3-án” szöveg és 51. § (6) bekezdésében a „2011. március 4-én” szövegrész helyébe a „2012. március 4-én” szöveg lép.
153. §   A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény pénzforgalmi intézményekkel és pénzforgalmi szolgáltatással összefüggő módosításáról szóló 2009. évi LXXXVI. törvény 74. § (2) bekezdésében a „2010. június 30-tól” szövegrész helyébe „2011. április 30-tól” szöveg lép.

1. MELLÉKLET A 2010. ÉVI XC. TÖRVÉNYHEZ

2. MELLÉKLET A 2010. ÉVI XC. TÖRVÉNYHEZ

1-2. MELLÉKLET A 2010. ÉVI XC. TÖRVÉNYHEZ

  • A jogszabály 2010. augusztus 13-án jelent meg a Magyar Közlöny 132. számában.
  • hatályba lépett 2010. augusztus 14-én.
A szövegrész 2010. augusztus 15-én lépett hatályba.A szakasz 2010. augusztus 15-én lépett hatályba.A bekezdés 2010. augusztus 15-én lépett hatályba.A bekezdés 2010. augusztus 15-én lépett hatályba. 2010. augusztus 15-én lépett hatályba. 2010. augusztus 15-én lépett hatályba. 2010. augusztus 15-én lépett hatályba. 2010. augusztus 15-én lépett hatályba. 2010. augusztus 15-én lépett hatályba. 2010. augusztus 15-én lépett hatályba. 2010. augusztus 15-én lépett hatályba. 2010. augusztus 15-én lépett hatályba.A szakasz 2010. augusztus 15-én lépett hatályba.A bekezdés 2010. augusztus 15-én lépett hatályba.A bekezdés 2010. augusztus 15-én lépett hatályba.A bekezdés 2010. augusztus 15-én lépett hatályba.A bekezdés 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. július 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 8-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. december 8-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2021. június 10-én lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2010. augusztus 15-én lépett hatályba.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2010. augusztus 15-én lépett hatályba.A bekezdés 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2010. augusztus 15-én lépett hatályba.A szakasz 2010. augusztus 15-én lépett hatályba.A bekezdés 2010. augusztus 15-én lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2010. augusztus 15-én lépett hatályba.A bekezdés 2010. augusztus 15-én lépett hatályba.A szakasz 2010. augusztus 15-én lépett hatályba.A szövegrész 2010. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. október 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. december 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. április 20-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. május 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. május 14-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 12-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2011. május 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. május 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2016. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. november 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. május 14-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2013. december 31-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2018. július 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. július 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. július 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. július 26-án lépett hatályba.A szövegrész 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. augusztus 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. december 18-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. augusztus 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. szeptember 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. szeptember 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. augusztus 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. augusztus 21-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. augusztus 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. június 27-én lépett hatályba.A bekezdés 2010. december 8-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. június 27-én lépett hatályba.