Hatályos állapot
Közlönyállapot
2009.07.22. - 2009.10.31.
2009.11.01. - 2009.12.25.
2009.12.26. - 2009.12.31.
2010.01.01. - 2010.04.30.
2010.05.01. - 2010.06.01.
2010.06.02. - 2010.06.02.
2010.06.03. - 2010.12.31.
2011.01.01. - 2011.04.29.
2011.04.30. - 2011.12.31.
2012.01.01. - 2012.06.30.
2012.07.01. - 2012.10.27.
2012.10.28. - 2013.09.30.
2013.10.01. - 2013.11.21.
2013.11.22. - 2013.12.31.
2014.01.01. - 2014.02.17.
2014.02.18. - 2014.02.24.
2014.02.25. - 2014.02.28.
2014.03.01. - 2014.03.14.
2014.03.15. - 2014.09.30.
2014.10.01. - 2014.11.30.
2014.12.01. - 2014.12.31.
2015.01.01. - 2015.07.06.
2015.07.07. - 2015.12.31.
2016.01.01. - 2016.09.17.
2016.09.18. - 2017.06.30.
2017.07.01. - 2017.11.20.
2017.11.21. - 2017.12.31.
2018.01.01. - 2018.01.12.
2018.01.13. - 2018.12.28.
2018.12.29. - 2019.03.30.
2019.03.31. - 2019.09.13.
2019.09.14. - 2019.12.25.
2019.12.26. - 2019.12.31.
2020.01.01. - 2020.12.25.
2020.12.26. - 2022.12.31.
2023.01.01. - 2023.06.30.
2023.07.01. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

2009. évi LXXXV. törvény

a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról

I. FEJEZET
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A törvény hatálya

1. §
(1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a Magyar Köztársaság területén nyújtott pénzforgalmi szolgáltatásra.
(1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a Magyarország területén nyújtott pénzforgalmi szolgáltatásra.
(2) E törvény rendelkezései a Magyar Nemzeti Bankra kizárólag a monetáris politika megvalósításán, valamint a kincstári egységes számla vezetésén kívül végzett pénzforgalmi szolgáltatása tekintetében terjednek ki.
(2) E törvény rendelkezései a Magyar Nemzeti Bankra a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos tevékenysége, továbbá a monetáris politika megvalósításán és a kincstári egységes számla vezetésén kívül végzett pénzforgalmi szolgáltatása tekintetében terjednek ki.
(3) A Magyar Nemzeti Bank által vezetett a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: MNBtv.) 15. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott pénzforgalmi számla tekintetében e törvénynek kizárólag a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás lebonyolítására vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
(3) A Magyar Nemzeti Bank által az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére vezetett pénzforgalmi számla tekintetében e törvénynek kizárólag a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás lebonyolítására vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
(3) E törvénynek kizárólag a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás lebonyolítására vonatkozó szabályait kell alkalmazni
a) a Magyar Nemzeti Bank által az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére vezetett pénzforgalmi számla tekintetében, valamint
b) azon fizetési számlák tekintetében, amelyeket valamely jogszabály előírása alapján a Magyar Nemzeti Bank köteles vezetni.
(4) A kincstár által az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Áht.) meghatározott kincstári körben végzett pénzforgalmi szolgáltatása tekintetében e törvénynek kizárólag a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás lebonyolítására vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
(4) A kincstár által az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) meghatározott kincstári körben végzett pénzforgalmi szolgáltatása tekintetében e törvénynek kizárólag a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás lebonyolítására vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
(5) E törvény rendelkezései a 62/B. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozásra a 62/B. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás kezelése tekintetében terjednek ki.
(6) A számlainformációs szolgáltatásra e törvény 5. §-a, 10. §-a, 31. §-a, 38/C. §-a, 55/A-55/C. §-a, valamint azon rendelkezések alkalmazandóak, ahol e törvény a számlainformációs szolgáltatást kifejezetten nevesíti.
(7) E törvény 6. § (1) bekezdése, 7. § (2) és (3) bekezdése, 31. § (1) bekezdése, 32. § (1) bekezdése és 33. § (1) bekezdése szerinti átváltási árfolyamról, díjról, költségről vagy egyéb fizetési kötelezettségről történő tájékoztatási kötelezettség a fizetési műveletben részt vevő más félre - így különösen az automata bankjegykiadó gép üzemeltetőjére - akkor is kiterjed, ha az általa nyújtott szolgáltatás a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (a továbbiakban: Hpt.) alapján nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak.

Értelmező rendelkezések

2. §   E törvény alkalmazásában
1. átutalás: a fizető fél rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizető fél fizetési számláját a kedvezményezett javára megterhelik, valamint a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás,
2. beszedés: a kedvezményezett rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizető fél fizetési számlájának a kedvezményezett javára történő megterhelése a fizető fél által a kedvezményezettnek, a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának vagy a fizető fél saját pénzforgalmi szolgáltatójának adott hozzájárulás alapján történik,
3. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam,
4. egyedi azonosító: a fizetési számla, vagy fizetési számla hiányában a kedvezményezett egyértelmű azonosítása céljából a pénzforgalmi szolgáltató által az ügyfél számára meghatározott betű-, számjegy- vagy jelkombináció,
5. értéknap: az a nap, amelyet a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számla javára vagy a fizetési számla terhére elszámolt pénzösszeg utáni kamatszámítás szempontjából figyelembe vesz,
6. fizetési megbízás: a fizető félnek vagy a kedvezményezettnek a saját pénzforgalmi szolgáltatója részére fizetési művelet teljesítésére adott megbízása, valamint a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés,
7. fizetési művelet: a fizető fél, a kedvezményezett, a hatósági átutalási megbízás adására jogosult és az átutalási végzést kibocsátó által kezdeményezett megbízás - valamely fizetési mód szerinti - lebonyolítása, függetlenül a fizető fél és a kedvezményezett közötti jogviszonytól,
8. fizetési számla: fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a pénzforgalmi szolgáltató egy vagy több ügyfele nevére megnyitott számla, ideértve a bankszámlát is,
9. fizető fél: az a jogalany,
a) aki a fizetési számla tulajdonosaként fizetési számlájáról fizetési megbízást hagy jóvá, vagy
b) aki a fizetési számla hiányában fizetési megbízást ad, vagy
c) akinek a fizetési számláját hatósági átutalási megbízás vagy átutalási végzés alapján megterhelik,
10. fogyasztó: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Hpt.) meghatározott fogyasztó,
10. fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott fogyasztó,
11. hitelesítés: olyan eljárás, amely lehetővé teszi, hogy a pénzforgalmi szolgáltató ellenőrizze a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatát, ideértve annak személyes biztonsági elemeit is,
12. kedvezményezett: az a jogalany, aki a fizetési művelet tárgyát képező pénz jogosultja,
13. keretszerződés: a pénzforgalmi szolgáltató és az ügyfél között létrejött olyan a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás, amely egy adott időszakra vonatkozóan meghatározza a keretszerződésen alapuló fizetési megbízások, illetve fizetési műveletek lényeges feltételeit, ideértve a fizetési számla megnyitását is,
14. készpénzátutalás: a Hpt.-ben meghatározott készpénzátutalás,
14. készpénzátutalás: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben (a továbbiakban: Hpt.) meghatározott készpénzátutalás,
15. készpénz-helyettesítő fizetési eszköz: a Hpt.-ben meghatározott készpénz-helyettesítő fizetési eszköz,
16. kis összegű készpénz-helyettesítő fizetési eszköz: olyan készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, amely kizárólag kilencezer forintot meg nem haladó fizetési műveletre használható, vagy amelyen a rendelkezésre bocsátott vagy tárolt pénzérték nem haladja meg a negyvenötezer forintot,
17. mikrovállalkozás: az a vállalkozás, amelynek - a keretszerződés vagy az egyszeri fizetési megbízási szerződés megkötésének időpontjában - az összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és a szerződés megkötését megelőző üzleti évben éves árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió euró vagy a szerződés megkötését megelőző üzleti év utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva az ennek megfelelő forintösszeg,
18. munkanap: az a nap, amelyen az ügyfél pénzforgalmi szolgáltatója fizetési művelet teljesítése céljából nyitva tart,
19. pénz: bankjegy, érme, számlapénz, és az elektronikus pénz,
20. pénzforgalmi számla: az a fizetési számla, amelyet a számlatulajdonos rendszeres gazdasági tevékenysége körében pénzforgalmának lebonyolítása céljából törvényben megállapított kötelezettség alapján nyit, illetve nyitott,
21. pénzforgalmi szolgáltatás: a Hpt. meghatározott pénzforgalmi szolgáltatás,
22. pénzforgalmi szolgáltató: az a hitelintézet, elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézet, Posta Elszámoló Központot működtető intézmény, pénzforgalmi intézmény, Magyar Nemzeti Bank és kincstár, amely pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységet végez,
22. pénzforgalmi szolgáltató: az a hitelintézet, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, Posta Elszámoló Központot működtető intézmény, pénzforgalmi intézmény, Magyar Nemzeti Bank és kincstár, amely pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységet végez,
23. referencia-árfolyam: pénzforgalmi szolgáltató által közzétett vagy a nyilvánosság számára hozzáférhető pénznemek közötti mindenkori átváltási árfolyam,
24. referencia-kamatláb: bármilyen alkalmazandó kamat számításának alapjául szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhető mindenkori kamatláb,
25. sorbaállítás: a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval,
26. tartós adathordozó: olyan eszköz, amely az ügyfél számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését,
27. távközlő eszköz: bármely eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - a keretszerződés megkötése, valamint az egyszeri fizetési megbízási szerződés érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére,
28. ügyfél: a fizető fél és a kedvezményezett,
29. vállalkozás: a Hpt.-ben meghatározott vállalkozás.
29. vállalkozás: jogi formájától függetlenül az, aki rendszeres gazdasági tevékenységet folytat.
2. §   E törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok vonatkozásában
1. átutalás: a fizető fél rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizető fél fizetési számláját a kedvezményezett javára megterhelik, valamint a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás,
2. beszedés: a kedvezményezett rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizető fél fizetési számlájának a kedvezményezett javára történő megterhelése a fizető fél által a kedvezményezettnek, a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának vagy a fizető fél saját pénzforgalmi szolgáltatójának adott hozzájárulás alapján történik,
3. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam,
4. egyedi azonosító: a fizetési számla, vagy fizetési számla hiányában a kedvezményezett egyértelmű azonosítása céljából a pénzforgalmi szolgáltató által az ügyfél számára meghatározott betű-, számjegy- vagy jelkombináció,
4a. erős ügyfél-hitelesítés: hitelesítés legalább két olyan
a) ismeret, azaz csak az ügyfél által ismert információ,
b) birtoklás, azaz csak az ügyfél által birtokolt dolog, és
c) biológiai tulajdonság, azaz az ügyfél jellemzője
kategóriába sorolható elem felhasználásával, amely kategóriák egymástól függetlenek annyiban, hogy az egyik feltörése nem befolyásolja a többi megbízhatóságát és az eljárás kialakítása révén biztosított az azonosítási adatok bizalmassága,
5. értéknap: az a nap, amelyet a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számla javára vagy a fizetési számla terhére elszámolt pénzösszeg utáni kamatszámítás szempontjából figyelembe vesz,
5a. érzékeny fizetési adatok: olyan adatok, amelyek csalás elkövetésére alkalmazhatók, ideértve a személyes hitelesítési adatokat is azzal, hogy a fizetés-kezdeményezési szolgáltatás vagy számlainformációs szolgáltatás tekintetében nem érzékeny fizetési adat a számlatulajdonos neve és a fizetési számlájának száma,
5b. fizetési márka: bármilyen olyan valósan megjelenő vagy digitális név, megnevezés, jel, szimbólum vagy ezek kombinációja, amellyel jelezhető, hogy a kártyaalapú fizetési műveletet melyik fizetésikártya-rendszer keretében hajtják végre,
6. fizetési megbízás: a fizető félnek vagy a kedvezményezettnek a saját pénzforgalmi szolgáltatója részére fizetési művelet teljesítésére adott megbízása, valamint a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés,
7. fizetési művelet: a fizető fél, a kedvezményezett, a hatósági átutalási megbízás adására jogosult és az átutalási végzést kibocsátó által kezdeményezett megbízás - valamely fizetési mód szerinti - lebonyolítása, függetlenül a fizető fél és a kedvezményezett közötti jogviszonytól,
8. fizetési számla: fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a pénzforgalmi szolgáltató egy vagy több ügyfele nevére megnyitott számla, ideértve a bankszámlát is,
8a. fizetési számla váltása: fogyasztó kérésére a valamely fizetési számlán végrehajtott, rendszeres átutalásra, rendszeresen ismétlődő beszedésre és várhatóan rendszeresen beérkező átutalásokra vonatkozó fizetési megbízások mindegyikére vagy meghatározott megbízásokra vonatkozó információnak az egyik pénzforgalmi szolgáltatótól egy másik pénzforgalmi szolgáltatóhoz történő átadása, vagy az egyik fizetési számla pozitív számlaegyenlegének a másikra történő transzfere, vagy mindkettő, akár a korábbi fizetési számla lezárásával, akár anélkül,
8b. fizetés-kezdeményezési szolgáltatás: a Hpt.-ben meghatározott fizetés-kezdeményezési szolgáltatás,

9. fizető fél: az a jogalany,
a) aki a fizetési számla tulajdonosaként fizetési számlájáról fizetési megbízást hagy jóvá, vagy
a) aki a fizetési számla tulajdonosaként a fizetési számla terhére fizetési megbízást hagy jóvá, vagy
b) aki a fizetési számla hiányában fizetési megbízást ad, vagy
c) akinek a fizetési számláját hatósági átutalási megbízás vagy átutalási végzés alapján megterhelik,
10. fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott fogyasztó,
11. hitelesítés: olyan eljárás, amely lehetővé teszi, hogy a pénzforgalmi szolgáltató ellenőrizze a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatát, ideértve annak személyes biztonsági elemeit is,
11. hitelesítés: olyan eljárás, amely lehetővé teszi, hogy a pénzforgalmi szolgáltató azonosítsa az ügyfél kilétét vagy a készpénz- helyettesítő fizetési eszköz, ezen belül az ügyfél személyes hitelesítési adatai használatának érvényességét,
12. kedvezményezett: az a jogalany, aki a fizetési művelet tárgyát képező pénz jogosultja,
13. keretszerződés: a pénzforgalmi szolgáltató és az ügyfél között létrejött olyan a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás, amely egy adott időszakra vonatkozóan meghatározza a keretszerződésen alapuló fizetési megbízások, illetve fizetési műveletek lényeges feltételeit, ideértve a fizetési számla megnyitását is,
14. készpénzátutalás: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben (a továbbiakban: Hpt.) meghatározott készpénzátutalás,
14. készpénzátutalás: a Hpt.-ben meghatározott készpénzátutalás,
15. készpénz-helyettesítő fizetési eszköz: a Hpt.-ben meghatározott készpénz-helyettesítő fizetési eszköz,
16. kis összegű készpénz-helyettesítő fizetési eszköz: olyan készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, amely kizárólag kilencezer forintot meg nem haladó fizetési műveletre használható, vagy amelyen a rendelkezésre bocsátott vagy tárolt pénzérték nem haladja meg a negyvenötezer forintot,
16. kis összegű készpénz-helyettesítő fizetési eszköz: olyan készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, amely kizárólag kilencezer forintot meg nem haladó fizetési műveletre használható, vagy amely negyvenötezer forint fizetési korláttal bír, vagy amelyen a rendelkezésre bocsátott vagy tárolt pénzérték nem haladja meg a negyvenötezer forintot,
17. mikrovállalkozás: az a vállalkozás, amelynek - a keretszerződés vagy az egyszeri fizetési megbízási szerződés megkötésének időpontjában - az összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és a szerződés megkötését megelőző üzleti évben éves árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió euró vagy a szerződés megkötését megelőző üzleti év utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva az ennek megfelelő forintösszeg,
18. munkanap: az a nap, amelyen az ügyfél pénzforgalmi szolgáltatója fizetési művelet teljesítése céljából nyitva tart,
18a. online módon hozzáférhető fizetési számla: olyan fizetési számla, amely vonatkozásában lehetőség van számítástechnikai eszközök közvetlen kapcsolata útján fizetési megbízást adni, valamint adatokhoz, információkhoz hozzáférni,
18a. online módon hozzáférhető fizetési számla: olyan fizetési számla, amely vonatkozásában lehetőség van számítástechnikai eszközök közvetlen kapcsolata útján fizetési megbízást adni, valamint adatokhoz, információkhoz hozzáférni, ide nem értve az olyan korlátozott rendeltetésű fizetési számlát, amelyen lévő pénzeszközök kizárólag jogszabályban meghatározott célokra használhatók fel,
19. pénz: bankjegy, érme, számlapénz, és az elektronikus pénz,
20. pénzforgalmi számla: az a fizetési számla, amelyet a számlatulajdonos rendszeres gazdasági tevékenysége körében pénzforgalmának lebonyolítása céljából törvényben megállapított kötelezettség alapján nyit, illetve nyitott,
21. pénzforgalmi szolgáltatás: a Hpt. meghatározott pénzforgalmi szolgáltatás,
22. pénzforgalmi szolgáltató: az a hitelintézet, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, Posta Elszámoló Központot működtető intézmény, pénzforgalmi intézmény, Magyar Nemzeti Bank és kincstár, amely pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységet végez,
23. referencia-árfolyam: pénzforgalmi szolgáltató által közzétett vagy a nyilvánosság számára hozzáférhető pénznemek közötti mindenkori átváltási árfolyam,
24. referencia-kamatláb: bármilyen alkalmazandó kamat számításának alapjául szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhető mindenkori kamatláb,
25. sorbaállítás: a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval,
25a. számlainformációs szolgáltatás: a Hpt.-ben meghatározott számlainformációs szolgáltatás,
25b. személyes hitelesítési adatok: pénzforgalmi szolgáltató által hitelesítés céljából az ügyfél rendelkezésére bocsátott személyes elemek,
26. tartós adathordozó: olyan eszköz, amely az ügyfél számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését,
27. távközlő eszköz: bármely eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - a keretszerződés megkötése, valamint az egyszeri fizetési megbízási szerződés érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére,
27. távoli kommunikáció: bármely módszer, amely a távollévő felek számára lehetővé teszi - a keretszerződés megkötése, valamint az egyszeri fizetési megbízási szerződés érdekében - a szerződési nyilatkozat megtételét,
27a. távoli fizetési művelet: interneten keresztül vagy távoli kommunikációval kezdeményezett fizetési művelet,27b. több kártyamárkás konstrukció: kettő vagy több fizetési márka vagy azonos márkához tartozó fizetési alkalmazás feltüntetése egyazon készpénz-helyettesítő fizetési eszközön,
28. ügyfél: a fizető fél és a kedvezményezett,
28. ügyfél: a fizető fél és a kedvezményezett, valamint a hitelesítés szempontjából ezek fizetési számlája felett rendelkezésre jogosult,
29. vállalkozás: jogi formájától függetlenül az, aki rendszeres gazdasági tevékenységet folytat.

II. FEJEZET
AZ ÜGYFELEK TÁJÉKOZTATÁSÁNAK, SZERZŐDÉSKÖTÉSÉNEK ÉS SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSÁNAK KÖZÖS SZABÁLYAI

3. §
(1) A II-VI. Fejezet rendelkezései a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására irányuló
a) keretszerződésre,
b) keretszerződésen alapuló fizetési megbízásra, valamint
c) nem keretszerződésen alapuló, egyszeri fizetési megbízásra (a továbbiakban: egyszeri fizetési megbízás)
vonatkoznak.
(2) Ha az ügyfél fogyasztó vagy mikrovállalkozás, a II-III. és V-VI. Fejezet rendelkezéseitől hátrányukra eltérni nem lehet.
(2a) Ha az ügyfél fogyasztó, a 36/A. § rendelkezéseitől hátrányára eltérni nem lehet.
(3) A felek a IV. Fejezet rendelkezéseitől nem térhetnek el.
(3) A felek a 13. § és a IV. Fejezet rendelkezéseitől nem térhetnek el.
4. §
(1) A pénzforgalmi szolgáltató a II-III. és V-VI. Fejezetben előírt kötelező tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséért az ügyfél terhére nem számíthat fel külön díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget.
(2) A felek a szerződésben kiköthetik, hogy a pénzforgalmi szolgáltató az ügyfél kérésére történő, a 24. §-ban és a 27. §-ban meghatározottnál gyakoribb, részletesebb vagy a keretszerződésben meghatározottól eltérő távközlő eszköz használatával való tájékoztatás nyújtásáért ellenértékre jogosult. Az ellenérték a pénzforgalmi szolgáltató tájékoztatása nyújtásának tényleges és közvetlenül felmerülő költségeinek felel meg.
(2) A felek a szerződésben kiköthetik, hogy a pénzforgalmi szolgáltató az ügyfél kérésére történő, a 24. §-ban és a 27. §-ban meghatározottnál gyakoribb, részletesebb vagy a keretszerződésben meghatározottól eltérő távoli kommunikációs módon való tájékoztatás nyújtásáért ellenértékre jogosult. Az ellenérték a pénzforgalmi szolgáltató tájékoztatása nyújtásának tényleges és közvetlenül felmerülő költségeinek felel meg.
5. §   A tájékoztatásra vonatkozó kötelezettség teljesítése tekintetében a bizonyítás a pénzforgalmi szolgáltatót terheli.
6. §
(1) Ha a fizetési művelethez kapcsolódó pénznemek közötti átváltásra a fizetési megbízás megadása előtt kerül sor, és a pénznemek közötti átváltás a fizetés helyén vagy a kedvezményezett által történik, a pénznemek közötti átváltást végző köteles tájékoztatni a fizető felet a fizetési megbízásra irányuló jognyilatkozatát megelőzően az alkalmazandó átváltási árfolyamról és valamennyi ehhez kapcsolódó díjról, költségről vagy egyéb fizetési kötelezettségről.
(1) Ha a fizetési művelethez kapcsolódó pénznemek közötti átváltásra a fizetési megbízás megadása előtt kerül sor, és a pénznemek közötti átváltás automata bankjegykiadó gépen keresztül, illetve a fizetés helyén vagy a kedvezményezett által történik, a pénznemek közötti átváltást végző köteles tájékoztatni a fizető felet a fizetési megbízásra irányuló jognyilatkozatát megelőzően az alkalmazandó átváltási árfolyamról és valamennyi ehhez kapcsolódó díjról, költségről vagy egyéb fizetési kötelezettségről.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást követően a pénznemek közötti átváltást a fizető félnek jóvá kell hagynia.
7. §
(1) Ha a kedvezményezett a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatáért díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget számít fel vagy kedvezményt nyújt, köteles erről a fizető felet a fizetési megbízásra irányuló jognyilatkozatát megelőzően tájékoztatni.
(1) Ha a kedvezményezett a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatáért kedvezményt nyújt, köteles erről a fizető felet a fizetési megbízásra irányuló jognyilatkozatát megelőzően tájékoztatni.
(2) Ha a pénzforgalmi szolgáltató vagy harmadik személy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatáért külön díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget számít fel, köteles erről az ügyfelet a fizetési megbízásra irányuló jognyilatkozatát megelőzően tájékoztatni.
(2) Ha a pénzforgalmi szolgáltató vagy a műveletben részt vevő valamely más fél a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatáért külön díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget számít fel, köteles erről az ügyfelet a fizetési megbízásra irányuló jognyilatkozatát megelőzően tájékoztatni.
(3) A fizető felet csak akkor terheli a (2) bekezdésben meghatározott díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség, ha annak teljes összegéről a fizetési megbízásra irányuló jognyilatkozatát megelőzően tájékoztatást kap.
7/A. §
(1) Fogyasztó részére pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi szolgáltató honlapján közzéteszi, valamint az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében, az általa megbízott közvetítőnél és a kiszervezett tevékenységet végző személynél papíralapon hozzáférhetővé teszi az Európai Bizottság által a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelv 106. cikk (1) bekezdése alapján készített fogyasztói jogokról szóló tájékoztatót.
(2) A pénzforgalmi szolgáltató biztosítja, hogy az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztató a fogyatékos személyek számára is hozzáférhető formában elérhető legyen.

III. FEJEZET
KERETSZERZŐDÉS

Szerződéskötést megelőző tájékoztatás

A keretszerződés megkötését megelőző tájékoztatás

8. §
(1) A pénzforgalmi szolgáltató az ügyfelet az ügyfél keretszerződés-kötésre irányuló jognyilatkozatát megelőzően, kellő időben köteles papíron vagy tartós adathordozón a 10. §-ban foglaltakról tájékoztatni.
(2) A pénzforgalmi szolgáltató e tájékoztatási kötelezettségének egyértelműen, közérthetően és pontosan, a magyar nyelven vagy az ügyféllel történt megállapodásban kikötött más nyelven tesz eleget.
(2) A pénzforgalmi szolgáltató e tájékoztatási kötelezettségének egyértelműen, közérthetően és pontosan, magyar nyelven vagy az ügyféllel történt megállapodásban kikötött más nyelven tesz eleget.
(3) A pénzforgalmi szolgáltató e tájékoztatási kötelezettségének a keretszerződés egy példányának átadásával is eleget tehet, ha az tartalmazza a 10. §-ban meghatározott adatokat.
9. §   Ha a keretszerződés megkötése az ügyfél kérése alapján olyan távközlő eszköz útján történik, amely az előzetes tájékoztatást nem teszi lehetővé, a pénzforgalmi szolgáltató a keretszerződés megkötését követően haladéktalanul köteles a 8. § szerinti tájékoztatást megadni.
9. §   Ha a keretszerződés megkötése az ügyfél kérése alapján olyan távoli kommunikáció útján történik, amely az előzetes tájékoztatást nem teszi lehetővé, a pénzforgalmi szolgáltató a keretszerződés megkötését követően haladéktalanul köteles a 8. § szerinti tájékoztatást megadni.
10. §
(1) A pénzforgalmi szolgáltató a következő adatokról tájékoztatja az ügyfelet:
a) a szolgáltatóra vonatkozóan:
aa) a szolgáltató cégnevéről és székhelyéről,
ab) a szolgáltató - az ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerinti EGT-államban székhellyel rendelkező - fióktelepének vagy ügynökének címéről,
ab) a szolgáltató - az ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerinti EGT-államban székhellyel rendelkező - fióktelepének vagy közvetítőjének címéről,
ac) ügyféllel való egyéb kapcsolattartás (ideértve az elektronikus levelezést) címéről, valamint
ad) a szolgáltató cégjegyzékszámáról vagy bírósági nyilvántartásba vételi számáról, és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) által kiadott tevékenységi engedély számáról, vagy törzskönyvi nyilvántartási számáról;
ad) a szolgáltató cégjegyzékszámáról vagy bírósági nyilvántartásba vételi számáról, és a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet) által kiadott tevékenységi engedély számáról, vagy törzskönyvi nyilvántartási számáról;
ad) a szolgáltató cégjegyzékszámáról vagy bírósági nyilvántartásba vételi számáról, és a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet) által kiadott tevékenységi engedély számáról, vagy törzskönyvi nyilvántartási számáról;
b) a szolgáltatásra vonatkozóan:
ba) a szolgáltatás lényeges jellemzőiről,
bb) azokról az adatokról vagy egyedi azonosítóról, amelyek a fizetési megbízás teljesítéséhez szükségesek,
bb) azokról az adatokról vagy egyedi azonosítóról, amelyek a fizetési megbízás kezdeményezéséhez vagy teljesítéséhez szükségesek,
bc) a fizetési művelet teljesítéséhez szükséges jóváhagyásnak és a jóváhagyás visszavonásának módjáról,
bc) a fizetési művelet kezdeményezéséhez vagy teljesítéséhez szükséges jóváhagyásnak és a jóváhagyás visszavonásának módjáról,
bd) a fizetési megbízás átvételének időpontjáról és esetlegesen a szolgáltató általi tárgynapi teljesítésre történő befogadás végső időpontjáról,
be) a szolgáltatás teljesítésének időtartamáról, valamint
be) a szolgáltatás teljesítésének időtartamáról,
bf) a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatára vonatkozó fizetési műveleti értékhatár lehetőségeiről;
bf) a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatára vonatkozó fizetési műveleti értékhatár lehetőségeiről,
bg) több kártyamárkás kártyaalapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz esetén az ügyfélnek a 2015/751/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke szerinti jogáról;
c) az ellenszolgáltatásra vonatkozóan:
ca) tételesen a szolgáltató részére fizetendő valamennyi jutalékról, díjról, költségről vagy egyéb fizetési kötelezettségről,
ca) tételesen a szolgáltató részére fizetendő valamennyi jutalékról, díjról, költségről vagy egyéb fizetési kötelezettségről, ideértve a pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó tájékoztatás módjával és gyakoriságával összefüggő díjakat is,
cb) a szolgáltató által, a fizetési művelet teljesítése során alkalmazandó kamatlábakról és átváltási árfolyamokról, vagy referencia-kamatláb és referencia-árfolyam alkalmazása esetén a tényleges kamat kiszámításának módjáról, és a referencia-kamatláb vagy átváltási árfolyam megállapításának időpontjáról, indexéről vagy alapjáról, valamint
cc) erre vonatkozó megállapodás esetén - a 15. § (4) bekezdésével összhangban - a referencia-kamatláb vagy referencia-árfolyam változásának azonnali alkalmazásáról és az ehhez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségéről;
d) a kapcsolattartásra vonatkozóan:
da) a kapcsolattartás módjáról, ideértve az ügyfél által használt azon eszközök műszaki követelményeit is, amely útján a szolgáltató tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz,
da) a kapcsolattartás módjáról, ideértve az ügyfél által használt azon eszközök műszaki és szoftver követelményeit is, amely útján a szolgáltató tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz,
db) a szolgáltató tájékoztatási kötelezettségének és a szerződési feltételek rendelkezésre bocsátásának módjáról és gyakoriságáról,
dc) a szerződéskötés és a szerződés fennállása alatti kapcsolattartás nyelvéről, valamint
dd) az ügyfelet megillető, a 11. §-ban meghatározott tájékoztatáshoz való jogáról;
e) a biztonsági intézkedésre és a felelősségre vonatkozóan:
ea) az ügyfélnek a 40. §-ban meghatározott bejelentési kötelezettségéről és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz biztonságos kezelésére vonatkozó kötelezettségeiről,
ea) az ügyfélnek a 40. § (2) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségéről, annak teljesítési módjáról és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz biztonságos kezelésére vonatkozó kötelezettségeiről,
eb) erre vonatkozó megállapodás esetén a szolgáltatót megillető, a készpénz-helyettesítő fizetési eszközre vonatkozó zárolási lehetőségéről,
ec) a fizető felet terhelő, a 45. §-ban meghatározott felelősségi szabályokról,
ed) az ügyfelet terhelő, a 42. § (1) bekezdésében meghatározott, jóvá nem hagyott vagy hibásan teljesített fizetési műveletre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségéről és a jóvá nem hagyott fizetési műveletekre vonatkozó szolgáltatói felelősségről,
ed) az ügyfelet terhelő, a 42. § (1) bekezdésében meghatározott, jóvá nem hagyott vagy hibásan teljesített fizetési műveletre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségéről, annak teljesítési határidejéről és módjáról, valamint a jóvá nem hagyott fizetési műveletekre vonatkozó szolgáltatói felelősségről,
ed) az ügyfelet terhelő, a 42. § (1) bekezdésében meghatározott, jóvá nem hagyott vagy hibásan teljesített vagy hibásan kezdeményezett fizetési műveletre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségéről, annak teljesítési határidejéről és módjáról, valamint a jóvá nem hagyott fizetési műveletekre vonatkozó szolgáltatói felelősségről,
ee) a szolgáltatónak a fizetési művelet teljesítéséért a 49-51. §-ban meghatározott felelősségéről, valamint
ee) a szolgáltatónak a fizetési művelet kezdeményezéséért vagy teljesítéséért a 49-51. §-ban meghatározott felelősségéről,
ee) a szolgáltatónak a fizetési művelet kezdeményezéséért vagy teljesítéséért a 49-52/A. §-ban meghatározott felelősségéről,
ef) a 45. §-ban és a 46. §-ban meghatározott visszafizetési feltételekről;
ef) a 45. §-ban és a 46. §-ban meghatározott visszafizetési feltételekről,
eg) a pénzforgalmi szolgáltató által vélt vagy észlelt csalás vagy biztonsági fenyegetések esetén az ügyfél értesítésére szolgáló biztonságos eljárásról;”
A Pft. 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A pénzforgalmi szolgáltatónak nem kell az (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti tájékoztatást megadnia az EGT-államon kívül felmerülő díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség tekintetében, ha az adatok nem állnak a pénzforgalmi szolgáltató rendelkezésére.

f) a keretszerződés módosítására és megszüntetésére vonatkozóan:
fa) arról, hogy a 15. § szerinti szerződésmódosítást az ügyfél részéről csak akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak hatálybalépése előtt a szolgáltatót nem tájékoztatta arról, hogy a módosítást nem fogadja el,
fa) arról - ha erről megállapodnak -, hogy a 15. § szerinti keretszerződés módosítását az ügyfél részéről csak akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha a módosítás javasolt hatálybalépése előtt a szolgáltatót nem tájékoztatta arról, hogy a módosítást nem fogadja el,
fb) a szerződés időtartamáról, valamint
fb) a keretszerződés időtartamáról, valamint
fc) az ügyfelet megillető, a keretszerződésre vonatkozó felmondási jogról és annak következményeiről;
fc) az ügyfelet megillető, a keretszerződésre vonatkozó felmondási jogról és annak következményeiről, valamint a pénzforgalmi szolgáltató által történő felmondással kapcsolatos minden egyéb megállapodásról;
g) a jogorvoslatra vonatkozóan:
ga) a jogválasztásról, a kizárólagos hatáskör és illetékesség kikötéséről, valamint
gb) a szerződésből eredő jogviták peren kívüli elintézésére rendelkezésre álló fórumokról.
(2) A pénzforgalmi szolgáltató nem köteles az (1) bekezdés b) pontjának be) alpontja és c) pontjának ca) alpontja szerinti tájékoztatást megadni, ha
a) a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának székhelye nem EGT-állam területén található, vagy a fizetési művelet teljesítése nem EGT-állam pénznemében történik, és
b) az adatok nem állnak a pénzforgalmi szolgáltató részére rendelkezésre.
(2) A pénzforgalmi szolgáltatónak nem kell az (1) bekezdés b) pontjának be) alpontja szerinti tájékoztatást megadnia, ha
a) a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának székhelye nem EGT-állam területén található, vagy a fizetési művelet teljesítése nem EGT-állam pénznemében történik, és
b) az adatok nem állnak a pénzforgalmi szolgáltató részére rendelkezésre.
11. §   A szerződés fennállása alatt az ügyfél kérésére a pénzforgalmi szolgáltató bármikor köteles a szerződési feltételeket és a 10. § szerinti adatokat papíron vagy tartós adathordozón rendelkezésre bocsátani.
12. §
(1) Kis összegű készpénz-helyettesítő fizetési eszközre vonatkozó keretszerződés alapján a felek megállapodhatnak arról, hogy a pénzforgalmi szolgáltató a 8-10. §-ban és a 22. §-ban meghatározott tájékoztatástól eltérően az ügyfelet a következő adatokról tájékoztatja:
a) a szolgáltatás lényeges jellemzőiről, ideértve a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának módjáról,
a) a szolgáltatás lényeges jellemzőiről, ideértve a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának módjáról és felelősségéről,
b) tételesen a szolgáltató részére fizetendő valamennyi díjról, költségről vagy egyéb fizetési kötelezettségről,
c) minden olyan adatról, amely a megalapozott döntéshozatalhoz szükséges, valamint
d) a 10. §-ban meghatározott adatok honlapon és az ügyfelek számára nyitva álló helységben való kifüggesztéssel való hozzáférhetővé tételéről.
d) a 10. §-ban meghatározott adatok honlapon és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben közzététel útján történő hozzáférhetővé tételéről.
(2) A pénzforgalmi szolgáltató nem köteles az (1) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatást megadni, ha
a) a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának székhelye nem EGT-állam területén található, vagy a kis összegű készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel teljesített fizetési művelet nem EGT-állam pénznemében történik, és
b) az adatok nem állnak a pénzforgalmi szolgáltató részére rendelkezésre.
(2) A pénzforgalmi szolgáltatónak nem kell az (1) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatást megadnia az EGT-államon kívül felmerülő díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség tekintetében, ha az adatok nem állnak a pénzforgalmi szolgáltató rendelkezésére.
12/A. §
(1) Ha a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számla vezetésére irányuló keretszerződését fogyasztó részére más, fizetési számlához nem kapcsolódó szolgáltatással együtt ajánlja, a szerződéskötést megelőzően tájékoztatja a fogyasztót arról, hogy a fizetési számlához nem kapcsolódó szolgáltatásra köthető-e külön szerződés, és ha igen, az ezen szolgáltatáshoz kapcsolódó díjról, egyéb fizetési kötelezettségről.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában fizetési számlához nem kapcsolódó szolgáltatás
a) a fizetési számla nyitásával, vezetésével, lezárásával összefüggő valamennyi szolgáltatáson, beleértve a pénzforgalmi szolgáltatásokat,
b) fizetési műveletek fizetési számlák közötti, az ügyfél rendelkezésére álló hitelkeretből történő teljesítésén, ideértve a fizetési művelet teljesítésének a hitelkeret hallgatólagos túllépéséből történő teljesítését is, valamint
c) fizetési műveletnek csekkel, váltóval, papír alapú utalvánnyal, utazási csekkel és Egyetemes Postaegyesület (UPU) által meghatározott papíralapú nemzetközi postautalvánnyal történő teljesítésén
kívüli szolgáltatás.

Szerződés formai és tartalmi követelményei

Keretszerződés formai és tartalmi követelményei

13. §   A pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződést írásban kell megkötni.
13. §   A pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződést írásban - ideértve a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus okirati formát is - vagy a Hpt.-ben meghatározottak szerinti azonosított elektronikus úton kell megkötni.
13. §   A pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződést írásban kell megkötni.
14. §
(1) A pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés tartalmazza
a) a szolgáltató cégnevét, székhelyét és az ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerinti EGT-államban székhellyel rendelkező fióktelepének vagy ügynökének címét, valamint az ügyféllel való egyéb kapcsolattartás (ideértve az elektronikus levelezést) címét,
a) a szolgáltató cégnevét, székhelyét és az ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerinti EGT-államban székhellyel rendelkező fióktelepének vagy közvetítőjének címét, valamint az ügyféllel való egyéb kapcsolattartás (ideértve az elektronikus levelezést) címét,
b) a szolgáltató cégjegyzékszámát vagy bírósági nyilvántartásba vételi számát, és a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedély számát vagy törzskönyvi nyilvántartási számát,
c) a szolgáltatás lényeges jellemzőit és teljesítésének időtartamát,
d) azokat az adatokat vagy egyedi azonosítót, amelyek a fizetési megbízás teljesítéséhez szükségesek,
d) azokat az adatokat vagy egyedi azonosítót, amelyek a fizetési megbízás kezdeményezéséhez vagy teljesítéséhez szükségesek,
e) a fizetési művelet teljesítéséhez szükséges jóváhagyásnak és a jóváhagyás visszavonásának módját,
e) a fizetési művelet kezdeményezéséhez vagy teljesítéséhez szükséges jóváhagyásnak és a jóváhagyás visszavonásának módját,
f) a fizetési megbízás átvételének időpontját és esetlegesen a szolgáltató általi tárgynapi teljesítésre történő befogadás végső időpontját,
g) a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatát és a használatára vonatkozó fizetési műveleti értékhatár lehetőségét,
h) tételesen a szolgáltató részére fizetendő valamennyi jutalékot, díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget,
i) a szolgáltató által, a fizetési művelet teljesítése során alkalmazott kamatlábakat és átváltási árfolyamokat, vagy referencia-kamatláb és referencia-árfolyam alkalmazása esetén a tényleges kamat kiszámításának módját, és a referencia-kamatláb vagy átváltási árfolyam megállapításának időpontját, indexét vagy alapját és nyilvánosságra hozatalának helyét; valamint erre vonatkozó megállapodás esetén - a 15. § (4) bekezdésével összhangban - a referencia-kamatláb vagy referencia-árfolyam változásának azonnali alkalmazását és az ehhez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget,
j) a kapcsolattartás módját, ideértve az ügyfél által használt azon eszközök műszaki követelményeit is, amelyek útján a szolgáltató tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz,
j) a kapcsolattartás módját, ideértve az ügyfél által használt azon eszközök műszaki és szoftver követelményeit is, amelyek útján a szolgáltató tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz,
k) a szolgáltató tájékoztatási kötelezettségének és a szerződési feltételek rendelkezésre bocsátásának módját és gyakoriságát, valamint az ügyfelet megillető, a 11. § szerinti és a 22. § szerinti tájékoztatáshoz való jogát,
l) a szerződéskötés és a szerződés fennállása alatti kapcsolattartás nyelvét,
m) az ügyfél a 40. § (2) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségét és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz biztonságos kezelésére vonatkozó kötelezettségeket,
n) a szolgáltató készpénz-helyettesítő fizetési eszközre vonatkozó zárolási lehetőségét, ha a felek erről megállapodtak,
o) a fizető felet terhelő, a 45. §-ban meghatározott felelősségi szabályokat,
p) az ügyfelet terhelő, a 42. § (1) bekezdésében meghatározott, a jóvá nem hagyott vagy hibásan teljesített fizetési műveletre vonatkozó tájékoztatási kötelezettséget, és a jóvá nem hagyott fizetési műveletekre vonatkozó szolgáltatói felelősséget, valamint a szolgáltatónak a fizetési művelet teljesítéséért a 44. §-ban és a 49-51. §-ban meghatározott felelősségét, és a 46. §-ban és a 47. §-ban meghatározott visszafizetési feltételeket,
q) a szolgáltató által kezdeményezett szerződésmódosítás hatálybalépésének feltételeit, ideértve a módosítás elfogadásával kapcsolatos szabályokat is,
r) a szerződés időtartamát,
s) az ügyfelet megillető, a keretszerződésre vonatkozó felmondási jogot és annak következményeit,
t) a jogválasztást, a kizárólagos hatáskör és illetékesség kikötését,
u) a szerződésből eredő jogviták peren kívüli elintézésére rendelkezésre álló fórumokat, valamint
v) a szolgáltató adatkezelési és adattovábbítási jogosultságát a fizetéssel kapcsolatos csalások valamint a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történő visszaélések megelőzése, vizsgálata és felderítése céljából, és ennek szabályait.
w) több kártyamárkás kártyaalapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz esetén az ügyfélnek a 2015/751/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke szerinti jogát.
(1) A pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés egyértelműen, közérthetően és pontosan, magyar nyelven vagy az ügyféllel történt megállapodásban kikötött más nyelven tartalmazza
a) a szolgáltató cégnevét, székhelyét és az ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerinti EGT-államban székhellyel rendelkező fióktelepének vagy közvetítőjének címét, valamint az ügyféllel való egyéb kapcsolattartás (ideértve az elektronikus levelezést) címét,
b) a szolgáltató cégjegyzékszámát vagy bírósági nyilvántartásba vételi számát, és a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedély számát vagy törzskönyvi nyilvántartási számát,
c) a szolgáltatás lényeges jellemzőit és teljesítésének időtartamát,
d) azokat az adatokat vagy egyedi azonosítót, amelyek a fizetési megbízás kezdeményezéséhez vagy teljesítéséhez szükségesek,
e) a fizetési művelet kezdeményezéséhez vagy teljesítéséhez szükséges jóváhagyásnak és a jóváhagyás visszavonásának módját,
f) a fizetési megbízás átvételének időpontját és esetlegesen a szolgáltató általi tárgynapi teljesítésre történő befogadás végső időpontját,
g) a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatát és a használatára vonatkozó fizetési műveleti értékhatár lehetőségét,
h) tételesen a szolgáltató részére fizetendő valamennyi jutalékot, díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget,
h) tételesen a szolgáltató részére fizetendő valamennyi jutalékot, díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget, ideértve a pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó tájékoztatás módjával és gyakoriságával összefüggő díjakat is,
i) a szolgáltató által, a fizetési művelet teljesítése során alkalmazott kamatlábakat és átváltási árfolyamokat, vagy referencia-kamatláb és referencia-árfolyam alkalmazása esetén a tényleges kamat kiszámításának módját, és a referencia-kamatláb vagy átváltási árfolyam megállapításának időpontját, indexét vagy alapját és nyilvánosságra hozatalának helyét; valamint erre vonatkozó megállapodás esetén - a 15. § (4) bekezdésével összhangban - a referencia-kamatláb vagy referencia-árfolyam változásának azonnali alkalmazását és az ehhez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget,
j) a kapcsolattartás módját, ideértve az ügyfél által használt azon eszközök műszaki és szoftver követelményeit is, amelyek útján a szolgáltató tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz,
k) a szolgáltató tájékoztatási kötelezettségének és a szerződési feltételek rendelkezésre bocsátásának módját és gyakoriságát, valamint az ügyfelet megillető, a 11. § szerinti és a 22. § szerinti tájékoztatáshoz való jogát,
l) a szerződéskötés és a szerződés fennállása alatti kapcsolattartás nyelvét,
m) az ügyfél a 40. § (2) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségét és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz biztonságos kezelésére vonatkozó kötelezettségeket,
n) a szolgáltató készpénz-helyettesítő fizetési eszközre vonatkozó zárolási lehetőségét, ha a felek erről megállapodtak,
o) a fizető felet terhelő, a 45. §-ban meghatározott felelősségi szabályokat,
p) az ügyfelet terhelő, a 42. § (1) bekezdésében meghatározott, a jóvá nem hagyott vagy hibásan teljesített fizetési műveletre vonatkozó tájékoztatási kötelezettséget, és a jóvá nem hagyott fizetési műveletekre vonatkozó szolgáltatói felelősséget, valamint a szolgáltatónak a fizetési művelet teljesítéséért a 44. §-ban és a 49-51. §-ban meghatározott felelősségét, és a 46. §-ban és a 47. §-ban meghatározott visszafizetési feltételeket,
p) az ügyfelet terhelő, a 42. § (1) bekezdésében meghatározott, a jóvá nem hagyott vagy hibásan teljesített vagy hibásan kezdeményezett fizetési műveletre vonatkozó tájékoztatási kötelezettséget, és a jóvá nem hagyott fizetési műveletekre vonatkozó szolgáltatói felelősséget, valamint a szolgáltatónak a fizetési művelet kezdeményezéséért vagy teljesítéséért a 44. §-ban és a 49-51. §-ban meghatározott felelősségét, a 46. §-ban és a 47. §-ban meghatározott visszafizetési feltételeket, és a pénzforgalmi szolgáltató által vélt vagy észlelt csalás vagy biztonsági fenyegetések esetén az ügyfél értesítésére szolgáló biztonságos eljárást,
q) a szolgáltató által kezdeményezett szerződésmódosítás hatálybalépésének feltételeit, ideértve a módosítás elfogadásával kapcsolatos szabályokat is,
q) a szolgáltató által kezdeményezett keretszerződés-módosítás hatálybalépésének feltételeit, ideértve a módosítás elfogadásával kapcsolatos szabályokat is,
r) a szerződés időtartamát,
s) az ügyfelet megillető, a keretszerződésre vonatkozó felmondási jogot és annak következményeit,
s) az ügyfelet megillető, a keretszerződésre vonatkozó felmondási jogot és annak következményeit, és a pénzforgalmi szolgáltató által történő felmondással kapcsolatos minden egyéb megállapodást,
t) a jogválasztást, a kizárólagos hatáskör és illetékesség kikötését,
u) a szerződésből eredő jogviták peren kívüli elintézésére rendelkezésre álló fórumokat, valamint
u) a szerződésből eredő jogviták peren kívüli elintézésére rendelkezésre álló fórumokat,
v) a szolgáltató adatkezelési és adattovábbítási jogosultságát a fizetéssel kapcsolatos csalások valamint a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történő visszaélések megelőzése, vizsgálata és felderítése céljából, és ennek szabályait.
v) a szolgáltató adatkezelési és adattovábbítási jogosultságát a fizetéssel kapcsolatos csalások valamint a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történő visszaélések megelőzése, vizsgálata és felderítése céljából, és ennek szabályait, valamint
w) több kártyamárkás kártyaalapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz esetén az ügyfélnek a 2015/751/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke szerinti jogát.
(2) A pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés nem tartalmazza a szolgáltatás teljesítésének időtartamát és tételesen a szolgáltató részére fizetendő valamennyi jutalékot, díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget, ha
a) a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának székhelye nem EGT-állam területén található, vagy a fizetési művelet teljesítése nem EGT-állam pénznemében történik, és
b) az adatok nem állnak a pénzforgalmi szolgáltató részére rendelkezésre.
(2) A pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés nem tartalmazza a szolgáltatás teljesítésének időtartamát, ha
a) a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának székhelye nem EGT-állam területén található, vagy a fizetési művelet teljesítése nem EGT-állam pénznemében történik, és
b) az adatok nem állnak a pénzforgalmi szolgáltató részére rendelkezésre.
(3) A pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés nem tartalmazza az EGT-államon kívül felmerülő díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget, ha az adatok nem állnak a pénzforgalmi szolgáltató rendelkezésére.
14/A. §   A pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződésben a pénzforgalmi szolgáltató nem köthet ki olyan szerződési feltételt, amely alapján a vele szerződő fogyasztó számára a Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvétel fizetési műveleti értékhatárának felső mértékét napi százötvenezer forintnál alacsonyabb összegben egyoldalúan meghatározza.

Szerződés módosítása és megszüntetése

Keretszerződés módosítása és megszüntetése

15. §
(1) A keretszerződés módosítását a pénzforgalmi szolgáltató kizárólag a 8. §-ban meghatározott módon kezdeményezheti a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább két hónappal.
(1) A keretszerződés módosítását a pénzforgalmi szolgáltató kizárólag a 8. §-ban meghatározott módon kezdeményezheti a módosítás javasolt hatálybalépését megelőzően legalább két hónappal.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapnak megfelel, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hó utolsó napján.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott javasolt határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapnak megfelel, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hó utolsó napján.
(3) A keretszerződés módosításának kezdeményezése esetén a pénzforgalmi szolgáltató köteles az ügyfelet tájékoztatni arról, hogy a módosítást az ügyfél részéről akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak hatálybalépése előtt a szolgáltatót nem tájékoztatta arról, hogy a módosítást nem fogadja el. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a módosítás hatálybalépése előtti napig az ügyfél jogosult a keretszerződés azonnali és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására.
(3) A 10. § (1) bekezdés f) pont fa) alpontjában meghatározott esetben a keretszerződés módosításának kezdeményezésekor a pénzforgalmi szolgáltató tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy a módosítást az ügyfél részéről akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak javasolt hatálybalépése előtt a szolgáltatót nem tájékoztatta arról, hogy a módosítást nem fogadja el. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a módosítás hatálybalépése előtti napig az ügyfél jogosult a keretszerződés azonnali és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására.
(3a) Az ügyfél a keretszerződés módosítását az (1) bekezdés szerinti javasolt hatálybalépése előtt is elfogadhatja vagy elutasíthatja. Elfogadás esetén a módosítás a pénzforgalmi szolgáltató által javasolt időpontban lép hatályba. A módosítás elutasítása a keretszerződés (3) bekezdés szerinti azonnali hatályú felmondásának minősül, amelyről a keretszerződés módosításának kezdeményezésekor tájékoztatni kell az ügyfelet.
(3b) Ha a keretszerződés módosítása a pénzforgalmi szolgáltató által biztosított valamely szolgáltatás megszüntetésére irányul, a feleknek egymással el kell számolniuk, így különösen az ügyfél által előre fizetett díjakkal. Ez esetben a pénzforgalmi szolgáltató a ténylegesen teljesített szolgáltatás arányos ellenértékére jogosult azzal, hogy a pénzforgalmi szolgáltató az elszámolással összefüggésben díjat, költséget vagy más fizetési kötelezettséget nem számíthat fel.
(4) A kamatláb vagy átváltási árfolyam módosítására a (2) bekezdés szerinti értesítés nélkül és azonnal is sor kerülhet, ha a felek ezt a lehetőséget a keretszerződésben kikötötték, és a változások a 10. § c) pontjának cb) pontjában meghatározott referencia-kamatlábon vagy referencia-árfolyamon alapulnak.
(4) A kamatláb vagy átváltási árfolyam módosítására az (1) bekezdés szerinti értesítés nélkül és azonnal is sor kerülhet, ha a felek ezt a lehetőséget a keretszerződésben kikötötték, és a változások a 10. § c) pontjának cb) pontjában meghatározott referencia-kamatlábon vagy referencia-árfolyamon alapulnak.
(5) A pénzforgalmi szolgáltató a kamatláb változásáról az ügyfelet a 8. §-ban és a 9. §-ban meghatározott módon köteles tájékoztatni kivéve, ha a keretszerződés szerint abban állapodtak meg, hogy a pénzforgalmi szolgáltató a tájékoztatást az ügyfél részére meghatározott gyakorisággal és módon adja meg. A kamat vagy árfolyam ügyfél számára előnyös változása esetén a pénzforgalmi szolgáltatót tájékoztatási kötelezettség nem terheli.
(5) A pénzforgalmi szolgáltató a kamatláb változásáról az ügyfelet a 8. §-ban és a 9. §-ban meghatározott módon tájékoztatja kivéve, ha a keretszerződés szerint abban állapodtak meg, hogy a pénzforgalmi szolgáltató a tájékoztatást az ügyfél részére meghatározott gyakorisággal és módon adja meg. A kamat vagy árfolyam ügyfél számára előnyös változása esetén a pénzforgalmi szolgáltatót tájékoztatási kötelezettség nem terheli.
(6) A fizetési műveletekben alkalmazott kamatláb vagy átváltási árfolyam változásának végrehajtásakor és számításakor a pénzforgalmi szolgáltató semlegesen, az adott ügyfél tekintetében megkülönböztetésmentes módon jár el.
16. §   Kis összegű készpénz-helyettesítő fizetési eszközre vonatkozó keretszerződés alapján a felek megállapodhatnak arról, hogy a pénzforgalmi szolgáltató nem köteles a keretszerződés módosítását a 8. §-ban meghatározott módon kezdeményezni.
17. §
(1) Felmondási idő kikötésének hiányában az ügyfél a keretszerződést bármikor, azonnali hatállyal felmondhatja. Egy hónapnál hosszabb felmondási idő kikötése semmis.
(2) Ha a keretszerződés határozatlan idejű vagy egy évet meghaladó időtartamra szól, a keretszerződést az ügyfél az első év elteltével díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen felmondhatja.
(2) A keretszerződést - ide nem értve a hat hónapnál rövidebb ideje fennálló keretszerződést - az ügyfél díj-, költség- vagy egyéb fizetésikötelezettség-mentesen felmondhatja.
(3) A (2) bekezdésen kívül az ügyfél felmondása esetén a pénzforgalmi szolgáltató az ügyféltől ellenértékre jogosult. Az ellenérték nem haladhatja meg a felmondás tényleges és közvetlenül felmerülő költségeit. E tekintetben a pénzforgalmi szolgáltatónak az ügyfél felé elszámolási kötelezettsége áll fenn.
(3) A hat hónapnál rövidebb ideje fennálló keretszerződés ügyfél általi felmondása esetén a pénzforgalmi szolgáltató az ügyféltől ellenértékre jogosult. Az ellenérték nem haladhatja meg a felmondás tényleges és közvetlenül felmerülő költségeit. E tekintetben a pénzforgalmi szolgáltatónak az ügyfél felé elszámolási kötelezettsége áll fenn.
(4) A felek a keretszerződésben kiköthetik, hogy a határozatlan idejű keretszerződést a pénzforgalmi szolgáltató a 8. §-ban meghatározott módon felmondhatja. Két hónapnál rövidebb felmondási idő kikötése semmis kivéve, ha az ügyfél a keretszerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan vagy ismételten megszegte.
(5) A keretszerződés felmondása, megszűnése esetén a felek kötelesek egymással elszámolni.
(6) A keretszerződés felmondása, megszűnése esetén a pénzforgalmi szolgáltató kizárólag a keretszerződésnek megfelelően, ténylegesen teljesített szolgáltatás arányos ellenértékére jogosult.
(7) Az elszámolás a felmondással egyidejűleg, vagy ha a felek a keretszerződésben felmondási időt kötöttek ki, a felmondási idő utolsó napjáig történik.

IV. FEJEZET
FIZETÉSI SZÁMLA MEGNYITÁSA, FIZETÉSI SZÁMLA FELETTI RENDELKEZÉS

18. §
(1) Pénzforgalmi számlát a pénzforgalmi szolgáltató akkor nyithat, ha
a) jogi személy és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság létrejöttéhez szükséges nyilvántartásba (a továbbiakban: nyilvántartás) már bejegyzett vállalkozás a nyilvántartást vezető szervezettől származó, harminc napnál nem régebbi okirattal igazolta, hogy a nyilvántartásban szerepel, valamint adószámát és statisztikai számjelét közölte,
a) jogi személy létrejöttéhez szükséges nyilvántartásba (a továbbiakban: nyilvántartás) már bejegyzett vállalkozás a nyilvántartást vezető szervezettől származó, harminc napnál nem régebbi okirattal igazolta, hogy a nyilvántartásban szerepel, valamint adószámát és statisztikai számjelét közölte,
a) jogi személy létrejöttéhez szükséges nyilvántartásba (a továbbiakban: nyilvántartás) már bejegyzett vállalkozás esetében a nyilvántartást vezető szervezettől származó, harminc napnál nem régebbi okirat vagy adatok alapján a pénzforgalmi szolgáltató meggyőződött arról, hogy a nyilvántartásban szerepel, valamint adószámát és statisztikai számjelét közölte,
b) a nyilvántartásba még be nem jegyzett jogi személy és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság létesítő okiratát (társasági szerződését) egy másolati példányban átadta, valamint - ha cégbejegyzésre kötelezett és a pénzforgalmi számla megnyitása nem feltétele a cégbejegyzési kérelem benyújtásának - csatolta a cégbejegyzési kérelem benyújtása során a cégbíróságtól kapott elektronikus tanúsítványt vagy annak hiteles papír alapú másolatát,
b) a nyilvántartásba még be nem jegyzett jogi személy gazdasági társaság létesítő okiratát (társasági szerződését) egy másolati példányban átadta, valamint - ha cégbejegyzésre kötelezett és a pénzforgalmi számla megnyitása nem feltétele a cégbejegyzési kérelem benyújtásának - csatolta a cégbejegyzési kérelem benyújtása során a cégbíróságtól kapott elektronikus tanúsítványt vagy annak hiteles papír alapú másolatát,
c) az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személy, illetve az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett egyéni vállalkozó az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál történt nyilvántartásba vételéről szóló okirat másolati példányát átadta, egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói, illetőleg a tevékenység végzéséhez szükséges más igazolvány másolatát csatolta.
c) az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személy, illetve az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett egyéni vállalkozó az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál történt nyilvántartásba vételéről szóló okirat másolati példányát átadta, egyéni vállalkozó a nyilvántartásba vételről szóló igazolás vagy az egyéni vállalkozói igazolvány, illetőleg a tevékenység végzéséhez szükséges más igazolvány másolatát csatolta.
c) az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személy, illetve az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett egyéni vállalkozó a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál történt nyilvántartásba vételéről szóló okirat másolati példányát átadta, egyéni vállalkozó a nyilvántartásba vételről szóló igazolás vagy az egyéni vállalkozói igazolvány, illetőleg a tevékenység végzéséhez szükséges más igazolvány másolatát csatolta.
c) az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személy, illetve az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett egyéni vállalkozó a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál történt nyilvántartásba vételéről szóló okirat másolati példányát átadta, egyéni vállalkozó a nyilvántartásba vételről szóló igazolás vagy az egyéni vállalkozói igazolvány, illetőleg a tevékenység végzéséhez szükséges más igazolvány másolatát csatolta, vagy a pénzforgalmi szolgáltató az egyéni vállalkozó nyilvántartását vezető szervezet nyilvántartásában meggyőződik arról, hogy az egyéni vállalkozó a nyilvántartásban szerepel.
c) az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személy, illetve az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett egyéni vállalkozó a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál történt nyilvántartásba vételéről szóló okirat másolati példányát átadta, egyéni vállalkozó a nyilvántartásba vételről szóló igazolás illetőleg a tevékenység végzéséhez szükséges más igazolvány másolatát csatolta, vagy a pénzforgalmi szolgáltató az egyéni vállalkozó nyilvántartását vezető szervezet nyilvántartásában meggyőződik arról, hogy az egyéni vállalkozó a nyilvántartásban szerepel.
(2) Fizetési számlát a pénzforgalmi szolgáltató akkor nyithat, ha a pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett - a jogi formájára vonatkozó előírások szerint - a létrejöttére, illetve nyilvántartásba vételére vonatkozó okmányokat, iratokat bemutatta.
(3) A pénzforgalmi számlát a pénzforgalmi szolgáltató azonnali hatállyal megszünteti, ha a számla megnyitását követő kilencven napon belül a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett szervezet a nyilvántartást vezető szervezettől származó, harminc napnál nem régebbi okirattal nem igazolja, hogy a nyilvántartásban szerepel.
(4) Az (1) bekezdés b) pontja alapján:
a) gazdasági társaság és szövetkezet részére megnyitott pénzforgalmi számla terhére, illetve - az alapítói vagyon kivételével - javára fizetési megbízást teljesíteni mindaddig nem lehet, amíg a számlatulajdonos nem igazolta, hogy nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelmét benyújtotta, valamint adószámát és statisztikai számjelét nem közölte,
b) nyilvántartásba vétellel létrejövő egyéb jogi személyek részére megnyitott pénzforgalmi számla terhére, illetve - az alapítói vagyon kivételével - javára fizetési megbízást teljesíteni az a) pontban meghatározott feltételek teljesítése esetén is kizárólag a nyilvántartásba vétel megtörténtének igazolását követően lehet.
19. §
(1) A fizetési számla felett természetes személy számlatulajdonos a fizetési számlaszerződésben meghatározott módon, önállóan vagy más személlyel együttesen vagy külön-külön rendelkezhet.
(2) Jogi személy és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság a pénzforgalmi számla feletti rendelkezéséhez a nyilvántartásba bejegyzett, illetőleg bejegyzésre bejelentett teljes vagy rövidített nevének (cégnevének) betű szerinti használata, valamint a számlatulajdonos által a pénzforgalmi számla feletti rendelkezésre bejelentett személy vagy személyek aláírása szükséges. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti egyéb szervezet a létesítő okiratában, ennek hiányában a fizetési számlaszerződésben meghatározott módon rendelkezhet fizetési számlája felett.
(2) Jogi személy a pénzforgalmi számla feletti rendelkezéséhez a nyilvántartásba bejegyzett, illetőleg bejegyzésre bejelentett teljes vagy rövidített nevének (cégnevének) betű szerinti használata, valamint a számlatulajdonos által a pénzforgalmi számla feletti rendelkezésre bejelentett személy vagy személyek aláírása szükséges. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti egyéb szervezet a létesítő okiratában, ennek hiányában a fizetési számlaszerződésben meghatározott módon rendelkezhet fizetési számlája felett.
(2) Jogi személy a pénzforgalmi számla feletti rendelkezéséhez a nyilvántartásba bejegyzett, illetőleg bejegyzésre bejelentett teljes vagy rövidített nevének (cégnevének) betű szerinti használata, valamint a számlatulajdonos által a pénzforgalmi számla feletti rendelkezésre bejelentett személy vagy személyek aláírása szükséges. Az adózás rendjéről szóló törvény szerinti egyéb szervezet a létesítő okiratában, ennek hiányában a fizetési számlaszerződésben meghatározott módon rendelkezhet fizetési számlája felett.
(3) A számlatulajdonos vagy a képviseletében jogszabály alapján eljárni jogosult személy által feljogosított rendelkezésre jogosult rendelkezési joga bármikor visszavonható vagy - a fizetési számlaszerződésben meghatározott esetben és módon - korlátozható.
(4) A pénzforgalmi szolgáltató a tőle elvárható gondossággal köteles biztosítani, hogy a rendelkezési jogosultságot csak a számlatulajdonos és az általa feljogosított gyakorolhassa.
(5) A rendelkezési jog gyakorlása során a pénzforgalmi szolgáltató a tőle elvárható gondossággal köteles ellenőrizni, hogy a megbízáson feltüntetett aláírás [ideértve személyazonosító kódot (PIN kód) vagy egyéb kódot] megegyezik-e a rendelkezésre jogosult pénzforgalmi szolgáltató bejelentett aláírásával [személyazonosító kódjával (PIN kód) vagy egyéb kódjával].
(5) A rendelkezési jog gyakorlása során a pénzforgalmi szolgáltató a tőle elvárható gondossággal köteles ellenőrizni, hogy a megbízáson feltüntetett aláírás [ideértve személyazonosító kódot (PIN kód) vagy egyéb kódot] megegyezik-e a rendelkezésre jogosult pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett aláírásával [személyazonosító kódjával (PIN kód) vagy egyéb kódjával].
20. §
(1) A számlatulajdonos szervezet jogi formáját szabályozó jogszabályban a szervezet képviseletére jogszabály erejénél fogva jogosultként meghatározott személy (e § alkalmazásában a továbbiakban: vezető) - a pénzforgalmi szolgáltató által rendszeresített módon - írásban jelenti be (e § alkalmazásában a továbbiakban: bejelentés) a fizetési számla felett rendelkezni jogosultat. A pénzforgalmi szolgáltató nem vizsgálja, hogy a számlatulajdonos, illetve a vezető által a fizetési számla feletti rendelkezésre bejelentett személy az egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek megfelel-e.
(1) A számlatulajdonos szervezet jogi formáját szabályozó jogszabályban a szervezet képviseletére jogszabály erejénél fogva jogosultként meghatározott személy (e § alkalmazásában a továbbiakban: vezető) - a pénzforgalmi szolgáltató által rendszeresített módon - írásban jelenti be (e § alkalmazásában a továbbiakban: bejelentés) a fizetési számla felett rendelkezni jogosultat. A pénzforgalmi szolgáltató nem vizsgálja, hogy a számlatulajdonos, illetve a szervezetet képviselő által a fizetési számla feletti rendelkezésre bejelentett személy az egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek megfelel-e.
(1) A számlatulajdonos szervezet jogi formáját szabályozó jogszabályban a szervezet képviseletére jogszabály erejénél fogva jogosultként meghatározott személy (e § alkalmazásában a továbbiakban: szervezetet képviselő) - a pénzforgalmi szolgáltató által rendszeresített módon - írásban jelenti be (e § alkalmazásában a továbbiakban: bejelentés) a fizetési számla felett rendelkezni jogosultat. A pénzforgalmi szolgáltató nem vizsgálja, hogy a számlatulajdonos, illetve a szervezetet képviselő által a fizetési számla feletti rendelkezésre bejelentett személy az egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek megfelel-e.
(2) A vezető bejelentési, illetve rendelkezési jogosultságát abban az esetben gyakorolhatja, ha a megválasztását (kinevezését), valamint aláírását - a szervezet jogi formájára vonatkozó sajátosságok figyelembevételével - hitelt érdemlő módon (pl. illetékes cégbíróság által érkeztetett bejegyzési vagy változásbejegyzési kérelemmel és aláírási címpéldánnyal) igazolja. A pénzforgalmi szolgáltató nem felel a változásbejegyzési kérelem utóbb történő elutasítása esetén a számlatulajdonosnál bekövetkező károkért. Ha a vezető megbízatása megszűnik, az általa bejelentett aláírók rendelkezési joga mindaddig érvényes, amíg az új vagy más vezető másként nem rendelkezik.
(2) A szervezetet képviselő bejelentési, illetve rendelkezési jogosultságát abban az esetben gyakorolhatja, ha a megválasztását (kinevezését), valamint aláírását - a szervezet jogi formájára vonatkozó sajátosságok figyelembevételével - hitelt érdemlő módon (pl. illetékes cégbíróság által érkeztetett bejegyzési vagy változásbejegyzési kérelemmel és aláírási címpéldánnyal) igazolja. A pénzforgalmi szolgáltató nem felel a változásbejegyzési kérelem utóbb történő elutasítása esetén a számlatulajdonosnál bekövetkező károkért. Ha a szervezetet képviselő megbízatása megszűnik, az általa bejelentett aláírók rendelkezési joga mindaddig érvényes, amíg az új vagy más szervezetet képviselő másként nem rendelkezik.
(2a) Ha a számlatulajdonos szervezet cégjegyzékben nyilvántartott cég, a vezető aláírását a cégbírósághoz benyújtott ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta és a hiteles cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) egyaránt bizonyítja.
(2a) Ha a számlatulajdonos szervezet cégjegyzékben nyilvántartott cég, a vezető aláírását a cégbírósághoz benyújtott ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta és a hiteles cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) egyaránt bizonyítja.
(2a) Ha a számlatulajdonos szervezet cégjegyzékben nyilvántartott cég, a szervezetet képviselő aláírását a cégbírósághoz benyújtott ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta és a hiteles cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) egyaránt bizonyítja.
(3) Ha a számlatulajdonos szervezet jogi formáját szabályozó jogszabályból következően a szervezetnek több, önálló képviseleti joggal rendelkező vezetője van, bármelyik vezető bejelentése érvényes. Ha a számlatulajdonos szervezet létesítő okirata alapján a vezetők közül egy vagy több személy kizárólagosan jogosult a bejelentésre, akkor az általuk tett bejelentés az érvényes. Több egymásnak ellentmondó bejelentés közül a legutolsó bejelentés az érvényes. Együttes képviseleti jog esetében a jogosultak a bejelentést csak együttesen tehetik meg.
(3) Ha a számlatulajdonos szervezet jogi formáját szabályozó jogszabályból következően a szervezetnek több, önálló képviseleti joggal rendelkező szervezetet képviselője van, bármelyik szervezetet képviselő bejelentése érvényes. Ha a számlatulajdonos szervezet létesítő okirata alapján a szervezetet képviselők közül egy vagy több személy kizárólagosan jogosult a bejelentésre, akkor az általuk tett bejelentés az érvényes. Több egymásnak ellentmondó bejelentés közül a legutolsó bejelentés az érvényes. Együttes képviseleti jog esetében a jogosultak a bejelentést csak együttesen tehetik meg.
(3) Ha a számlatulajdonos szervezet jogi formáját szabályozó jogszabályból következően a szervezetnek több, önálló képviseleti joggal rendelkező szervezetet képviselője van, bármelyik szervezetet képviselő bejelentése érvényes. Ha a számlatulajdonos szervezet létesítő okirata alapján a szervezetet képviselők közül egy vagy több személy kizárólagosan jogosult a bejelentésre, akkor az általuk tett bejelentés az érvényes. Több egymásnak ellentmondó bejelentés közül a legutolsó bejelentés az érvényes. Együttes képviseleti jog esetében a jogosultak a bejelentést csak együttesen tehetik meg.
(4) Ha vitatott a bejelentő jogosultsága a szervezet képviseletére, a pénzforgalmi szolgáltató a bejelentés szempontjából a szervezet képviseletére jogosultnak tekinti a bejelentőt mindaddig, amíg a szervezet nyilvántartására vonatkozó jogszabályok szerint a szervezet képviseletére jogosult.
21. §
(1) A számlatulajdonos a fizetési számlája felett - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - szabadon rendelkezik.
(2) A meghatározott célból elkülönített, a számlatulajdonos szabad rendelkezése alól kikerült pénzeszközök az elkülönítés tartama alatt csak a meghatározott célra használhatók fel.
(2a) A számlatulajdonos fizetési számlája terhére benyújtott hatósági átutalás és átutalási végzés teljesítéséhez szükséges fedezetet a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési megbízásban szereplő név és egyedi azonosító fizető féllel történő egyezőségének megállapítása után azonnal elkülöníti.
(3) A fizetési számlaszerződésre a Polgári Törvénykönyvben foglalt bankszámlaszerződésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a hitelintézetnek nem minősülő pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számlára befolyó pénzeszközöket nem használhatja.
(3) A fizetési számlaszerződésre a Polgári Törvénykönyvben foglalt szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a hitelintézetnek nem minősülő pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számlára befolyó pénzeszközöket nem használhatja, betétként nem kezelheti.
21/A. §
(1) Amennyiben a csoportos beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazásban (a továbbiakban: felhatalmazás) a fizető fél által megjelölt kedvezményezett személyét, azonosító adatait vagy a kedvezményezettel szerződött fogyasztók azonosító adatait érintően (a továbbiakban együtt: adatok) - cégjogi, jogszabály által elrendelt, hatósági határozatban meghatározott jogutódlás vagy szerződéses állomány átruházás (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: jogutódlás) miatt - változás következik be, a felhatalmazásban rögzített adatok módosítására e törvény erejénél fogva, a fizető fél külön hozzájárulása nélkül kerül sor, a (2)-(6) bekezdésben meghatározott módon és feltételekkel.
(2) A jogutód kedvezményezett - az adatok módosulása hatályba lépésének napját legalább 25 munkanappal megelőzően - értesíti az adatok változásáról a számára csoportos beszedést biztosító ügyfeleit és rajtuk keresztül a fizető feleket. Ezzel egyidejűleg írásban kéri a felhatalmazásait közvetítő pénzforgalmi szolgáltatót - a jogutódlást igazoló dokumentumok benyújtásával - az adatváltozás átvezetésére és nyilatkozik az e bekezdés szerinti értesítés teljesítéséről.
(3) A pénzforgalmi szolgáltató 5 munkanap alatt megvizsgálja a jogutód kedvezményezettnek a (2) bekezdéssel összhangban hozzá benyújtott kérelmét és annak elfogadásáról 5 munkanapon belül értesíti a jogutód kedvezményezettet, valamint - a jogutód kedvezményezett kérelmével összhangban - értesíti az adatváltozásról a jogutód kedvezményezett által megjelölt fizető felek fizetési számláit vezető pénzforgalmi szolgáltatókat. Az értesítésnek a módosítandó és a módosított adatokat, a fizető fél fizetési számlaszámát, továbbá az adatok módosulása hatályba lépésének napját kell tartalmaznia. Az adatok módosulása hatályba lépésének napja nem lehet korábbi, mint a (4) bekezdésben hivatkozott átvezetés határidejének lejártát követő munkanap.
(4) Az adatváltozásról értesített pénzforgalmi szolgáltatók az értesítésben rögzített és a náluk nyilvántartott adatok (a fizető fél számlaszáma, valamint a szerződő fél vagy a szerződés és a fogyasztó azonosítója) megegyezése esetén 15 munkanapon belül átvezetik a módosult adatokat az érintett felhatalmazásokra vonatkozó nyilvántartásukban a fizető felek hozzájárulása nélkül.
(5) Sem a jogelőd, sem a jogutód nem kezdeményezhet olyan csoportos beszedési megbízást, amelynek teljesítési napja a (4) bekezdés szerinti adatátvezetés időtartamán belüli. A jogelőd, a jogutód továbbá a (2) és (4) bekezdésben hivatkozott pénzforgalmi szolgáltatók közösen ettől eltérően írásban megállapodhatnak.
(6) E paragrafus rendelkezéseit egyetemes szolgáltatói engedély visszavonása és egyidejűleg más egyetemes szolgáltató kijelölése (a továbbiakban: átvétel) miatt a felhatalmazás kedvezményezettje személyében törvény erejénél fogva bekövetkező módosulások esetén csak akkor lehet alkalmazni, ha az átvételt szabályozó jogszabály a felhatalmazás kedvezményezettje személyében bekövetkező módosulás szabályait nem rendezi.

V. FEJEZET
KERETSZERZŐDÉSEN ALAPULÓ FIZETÉSI MEGBÍZÁS

Előzetes tájékoztatás

22. §
(1) A pénzforgalmi szolgáltató - a fizető fél kérésére - a fizető fél keretszerződésen alapuló fizetési megbízásra irányuló jognyilatkozatát megelőzően a következő adatokról köteles a fizető felet tájékoztatni:
a) a szolgáltatás teljesítésének időtartamáról, és
a) a szolgáltatás teljesítésének maximális időtartamáról, és
b) tételesen a szolgáltató részre fizetendő valamennyi díjról, költségről vagy fizetési kötelezettségről.
b) tételesen a szolgáltató részére fizetendő valamennyi díjról, költségről vagy fizetési kötelezettségről.
(2) A pénzforgalmi szolgáltató nem köteles az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást megadni, ha
a) a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának székhelye nem EGT-állam területén található, vagy a fizetési művelet teljesítése nem EGT-állam pénznemében történik, és
b) az adatok nem állnak a pénzforgalmi szolgáltató részére rendelkezésre.
(2) A pénzforgalmi szolgáltatónak nem kell az (1) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztatást megadnia, ha
a) a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának székhelye nem EGT-állam területén található, vagy a fizetési művelet teljesítése nem EGT-állam pénznemében történik, és
b) az adatok nem állnak a pénzforgalmi szolgáltató részére rendelkezésre.
(3) A pénzforgalmi szolgáltatónak nem kell az (1) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatást megadnia az EGT-államon kívül felmerülő díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség tekintetében, ha az adatok nem állnak a pénzforgalmi szolgáltató rendelkezésére.

Utólagos tájékoztatás

23. §
(1) A pénzforgalmi szolgáltató a keretszerződésen alapuló fizetési megbízás alapján a fizető fél számlájának megterhelését követően, vagy ha a fizető fél a fizetést nem a fizetési számlán keresztül bonyolítja, a fizetési megbízás átvételét követően a következő adatokról köteles a fizető felet haladéktalanul tájékoztatni:
a) a fizetési művelet azonosítását lehetővé tevő hivatkozásról, és esetlegesen a kedvezményezett adatairól,
b) a fizetési művelet fizetési megbízásban meghatározott devizanemben számított összegéről,
c) tételesen a fizető fél által a pénzforgalmi szolgáltató részére fizetendő valamennyi díjról, költségről vagy egyéb fizetési kötelezettségről,
d) a pénzforgalmi szolgáltató által, a fizetési művelet teljesítése során alkalmazott átváltási árfolyamról és az átváltást megelőző összegről, valamint
e) a fizetési megbízás átvételének napjáról vagy a terhelés értéknapjáról.
(1) A pénzforgalmi szolgáltató a keretszerződésen alapuló fizetési megbízás alapján a fizető fél számlájának megterhelését követően, vagy ha a fizető fél a fizetést nem a fizetési számlán keresztül bonyolítja, a fizetési megbízás átvételét követően a következő adatokról haladéktalanul tájékoztatja a fizető felet:
a) a fizetési művelet azonosítását lehetővé tevő hivatkozásról, és esetlegesen a kedvezményezett adatairól,
b) a fizetési művelet fizetési megbízásban meghatározott devizanemben számított összegéről,
b) a fizetési műveletnek a fizetési megbízásban meghatározott devizanemben számított, vagy a fizető fél fizetési számláján történt terhelés devizanemében meghatározott összegéről,
c) tételesen a fizető fél által a pénzforgalmi szolgáltató részére fizetendő valamennyi díjról, költségről vagy egyéb fizetési kötelezettségről,
d) a pénzforgalmi szolgáltató által, a fizetési művelet teljesítése során alkalmazott átváltási árfolyamról és az átváltást megelőző összegről, valamint
d) a pénzforgalmi szolgáltató által, a fizetési művelet teljesítése során alkalmazott átváltási árfolyamról és az átváltást követő összegről, valamint
e) a fizetési megbízás átvételének napjáról vagy a terhelés értéknapjáról.
(2) A pénzforgalmi szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást a 8. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott módon köteles a fizető fél rendelkezésére bocsátani.
24. §
(1) A felek a keretszerződésben megállapodhatnak arról, hogy - a 23. §-ban foglalt haladéktalan tájékoztatástól eltérően - a 23. § (1) bekezdésének a)-e) pontjában meghatározott tájékoztatást a pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél részére legalább havonta egy alkalommal átadja vagy rendelkezésre bocsátja, oly módon, hogy a fizető fél az adatokat az adatok céljának megfelelő ideig tartósan tárolhassa, és a tárolt adatokat változatlan formában és tartalommal megjeleníthesse.
(1) A keretszerződésnek tartalmaznia kell olyan kikötést, amely szerint - a 23. § szerinti tájékoztatástól eltérően - a 23. § (1) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott tájékoztatást a pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél részére - annak kérésére, ideértve a keretszerződésben rögzítetteket is - legalább havonta egy alkalommal díjmentesen, a keretszerződésben rögzített formában átadja vagy rendelkezésre bocsátja, oly módon, hogy a fizető fél az adatokat az adatok céljának megfelelő ideig tartósan tárolhassa, és a tárolt adatokat változatlan formában és tartalommal megjeleníthesse.
(2) Ha a fizető fél fogyasztó, kérelmére a pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél részére havonta legalább egy alkalommal papíron díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen átadja a 23. §-ban meghatározott adatokat.
(2) Ha a fizető fél fogyasztó, kérelmére a pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél részére havonta legalább egy alkalommal papíron díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen átadja a 23. §-ban meghatározott adatokat, ha azt papíron korábban nem adta át.
25. §
(1) Kis összegű készpénz-helyettesítő fizetési eszközre vonatkozó keretszerződés alapján a felek megállapodhatnak arról, hogy a pénzforgalmi szolgáltató a 23. §-ban és a 24. §-ban, valamint a 26. §-ban és a 27. §-ban foglalt tájékoztatási szabályoktól eltérően olyan eljárást biztosít az ügyfél számára, amely segítségével az ügyfél a következő adatok birtokába jut:
a) a teljesített fizetési művelet azonosítását lehetővé tevő hivatkozás és a fizetési művelet összege,
b) a szolgáltató részre fizetendő valamennyi díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség,
b) a szolgáltató részére fizetendő valamennyi díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség,
c) azonos kedvezményezett részére történő többszöri vagy azonos típusú fizetés esetén a fizetési műveletek összege, valamint
d) a szolgáltató részére, a c) pont esetében fizetendő összesített díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség.
(2) Ha az ügyfél olyan kis összegű készpénz-helyettesítő fizetési eszközt használ, amely az ügyfél beazonosíthatóságát nem teszi lehetővé vagy a pénzforgalmi szolgáltató a név szerinti azonosítást műszaki okból nem tudja elvégezni, a pénzforgalmi szolgáltató az (1) bekezdésben foglalt tájékoztatást sem köteles az ügyfél rendelkezésére bocsátani.
(3) A pénzforgalmi szolgáltató bármikor köteles a fizető fél részére lehetővé tenni a készpénz-helyettesítő fizetési eszközön tárolt vagy rendelkezésre bocsátott pénzösszeg nagyságának ellenőrzését.

Kedvezményezett tájékoztatása

26. §
(1) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a keretszerződésen alapuló fizetési művelet teljesítését követően a következő adatokról köteles a kedvezményezettet haladéktalanul tájékoztatni:
a) a fizetési művelet és a fizető fél kedvezményezett általi beazonosíthatóságát lehetővé tevő hivatkozásról, valamint a fizetési művelettel továbbított egyéb információkról,
b) a fizetési műveletnek a kedvezményezett fizetési számláján jóváírt devizanemben meghatározott összegéről,
c) tételesen a kedvezményezett által a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója részre fizetendő valamennyi díjról, költségről vagy egyéb fizetési kötelezettségről,
c) tételesen a kedvezményezett által a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója részére fizetendő valamennyi díjról, költségről vagy egyéb fizetési kötelezettségről,
d) a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója által, a fizetési művelet teljesítése során alkalmazott átváltási árfolyamról és az átváltást megelőző összegről, valamint
e) a fizetési számlán történő jóváírás értéknapjáról.
(2) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást a 8. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott módon köteles a kedvezményezett rendelkezésére bocsátani.
27. §
(1) A felek a keretszerződésben megállapodhatnak arról, hogy - a 26. §-ban foglalt haladéktalan tájékoztatástól eltérően - a 26. § (1) bekezdésének a)-e) pontjában meghatározott tájékoztatást a pénzforgalmi szolgáltató a kedvezményezett részére legalább havonta egy alkalommal átadja vagy rendelkezésre bocsátja, oly módon, hogy a kedvezményezett az adatokat az adatok céljának megfelelő ideig tartósan tárolhassa, és a tárolt adatokat változatlan formában és tartalommal megjeleníthesse.
(2) Ha a kedvezményezett fogyasztó, kérelmére a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a kedvezményezett részére havonta legalább egy alkalommal papíron díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen átadja a 26. §-ban meghatározott adatokat.
(2) Ha a kedvezményezett fogyasztó, kérelmére a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a kedvezményezett részére havonta legalább egy alkalommal papíron díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen átadja a 26. §-ban meghatározott adatokat, ha azt papíron korábban nem adta át.

VI. FEJEZET
EGYSZERI FIZETÉSI MEGBÍZÁS

28. §   A pénzforgalmi szolgáltató nem köteles olyan adatokról tájékoztatni az ügyfelet, amelyeket az ügyfél egy másik pénzforgalmi szolgáltatóval kötött keretszerződés alapján - annak jogszabályon alapuló tájékoztatási kötelezettségének teljesítése alapján - már megkapott vagy a keretszerződés szerint meg fog kapni, ha az egyszeri fizetési megbízásra e keretszerződésben meghatározott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel kerül sor.

Előzetes tájékoztatás

29. §
(1) A pénzforgalmi szolgáltató az ügyfelet az ügyfél egyszeri fizetési megbízásra irányuló jognyilatkozatát megelőzően köteles a 31. §-ban foglaltakról honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helységben kifüggesztve tájékoztatni.
(1) A pénzforgalmi szolgáltató az ügyfelet az ügyfél egyszeri fizetési megbízásra irányuló jognyilatkozatát megelőzően köteles a 31. §-ban foglaltakról honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben közzététel útján tájékoztatni.
(2) A pénzforgalmi szolgáltató e tájékoztatási kötelezettségének egyértelműen, közérthetően és pontosan, magyar nyelven vagy az ügyféllel történt megállapodásban kikötött más nyelven tesz eleget.
(3) A pénzforgalmi szolgáltató e tájékoztatási kötelezettségének az egyszeri fizetési megbízási szerződés egy példányának rendelkezésre bocsátásával is eleget tehet, ha az tartalmazza a 31. §-ban meghatározott adatokat.
(4) Az ügyfél kérésére a pénzforgalmi szolgáltató köteles a tájékoztatást és a szerződési feltételeket papíron vagy tartós adathordozón átadni.
30. §   Ha az egyszeri fizetési megbízás az ügyfél kérése alapján olyan távközlő eszköz útján történik, amely az előzetes tájékoztatást nem teszi lehetővé, a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési megbízás teljesítését követően haladéktalanul köteles a 31. § szerinti tájékoztatást megadni.
30. §   Ha az egyszeri fizetési megbízás az ügyfél kérése alapján olyan távoli kommunikáció útján történik, amely az előzetes tájékoztatást nem teszi lehetővé, a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési megbízás teljesítését követően haladéktalanul köteles a 31. § szerinti tájékoztatást megadni.
31. §
(1) A pénzforgalmi szolgáltató a következő adatokról köteles az ügyfelet tájékoztatni:
a) azokról az adatokról vagy egyedi azonosítóról, amelyek a fizetési megbízás teljesítéséhez szükségesek,
a) azokról az adatokról vagy egyedi azonosítóról, amelyek a fizetési megbízás kezdeményezéséhez vagy teljesítéséhez szükségesek,
b) a pénzforgalmi szolgáltatás teljesítésének időpontjáról,
c) tételesen az ügyfél által a pénzforgalmi szolgáltató részére fizetendő valamennyi díjról, költségről vagy egyéb fizetési kötelezettségről, és
d) a pénzforgalmi szolgáltató által a fizetési művelet teljesítése során alkalmazandó tényleges vagy referencia-árfolyamról.
(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott adatokon túl a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltató a fizetés kezdeményezése előtt a következő adatokról tájékoztatja az ügyfelet:
a) a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltató cégneve, székhelye, abban az EGT-államban található pénzforgalmi közvetítőjének, fióktelepének a címe, ahol az ügyfél részére a pénzforgalmi szolgáltatást kínálja, valamint az ügyféllel való egyéb kapcsolattartás (ideértve az elektronikus levelezést) címe, valamint
b) az illetékes felügyeleti hatóság elérhetősége.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatokon túl a pénzforgalmi szolgáltató köteles a 10. §-ban meghatározott adatokról az ügyfelet honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helységben kifüggesztve tájékoztatni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatokon túl a pénzforgalmi szolgáltató köteles a 10. §-ban meghatározott adatokról az ügyfelet honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben közzététel útján tájékoztatni.
(2) Az (1) és (1a) bekezdésben meghatározott adatokon túl a pénzforgalmi szolgáltató köteles a 10. §-ban meghatározott adatokról az ügyfelet honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben közzététel útján tájékoztatni.
(3) A pénzforgalmi szolgáltató nem köteles az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti tájékoztatást megadni, ha
a) a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának székhelye nem EGT-állam területén található, vagy a fizetési művelet teljesítése nem EGT-állam pénznemében történik, és
b) az adatok nem állnak a pénzforgalmi szolgáltató részére rendelkezésre.
(3) A pénzforgalmi szolgáltatónak nem kell az (1) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatást megadnia, ha
a) a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának székhelye nem EGT-állam területén található, vagy a fizetési művelet teljesítése nem EGT-állam pénznemében történik, és
b) az adatok nem állnak a pénzforgalmi szolgáltató részére rendelkezésre.
(4) A pénzforgalmi szolgáltatónak nem kell az (1) bekezdés c) pontja szerinti tájékoztatást megadnia az EGT-államon kívül felmerülő díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség tekintetében, ha az adatok nem állnak a pénzforgalmi szolgáltató rendelkezésére.
31/A. §   Fizetés-kezdeményezési szolgáltatás kezdeményezése esetén a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltató a kezdeményezést követően a 31. § (1) és (1a) bekezdésben meghatározott adatokon túl haladéktalanul a fizető fél és adott esetben a kedvezményezett rendelkezésére bocsátja, vagy számukra elérhetővé teszi a következő adatokat is:
a) megerősítés a fizetési megbízásnak a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatójánál történt sikeres kezdeményezéséről,
b) a fizetési művelet azonosítását és adott esetben a kedvezményezett számára a fizető fél azonosítását lehetővé tevő hivatkozást, valamint a fizetési művelettel továbbított egyéb információkat,
c) a fizetési művelet összegét, valamint
d) adott esetben a műveletért a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatónak fizetendő díjak összegét, ezen díjak összegének megbontását.
31/B. §   Fizetés-kezdeményezési szolgáltatás kezdeményezésekor a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatónak tájékoztatnia kell a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatót a fizetési művelet azonosítását lehetővé tevő hivatkozásról.

Utólagos tájékoztatás

32. §
(1) A pénzforgalmi szolgáltató az egyszeri fizetési megbízás átvételét követően a következő adatokról köteles a fizető felet haladéktalanul tájékoztatni:
a) a fizetési művelet azonosítását lehetővé tevő hivatkozásról, és esetlegesen a kedvezményezett adatairól,
b) a fizetési művelet fizetési megbízásban meghatározott devizanemben számított összegéről,
c) tételesen a fizető fél által a pénzforgalmi szolgáltató részre fizetendő valamennyi díjról, költségről vagy egyéb fizetési kötelezettségről,
c) tételesen a fizető fél által a pénzforgalmi szolgáltató részére fizetendő valamennyi díjról, költségről vagy egyéb fizetési kötelezettségről,
d) a pénzforgalmi szolgáltató által a fizetési művelet teljesítése során alkalmazott átváltási árfolyamról és az átváltást megelőző összegről, valamint
d) a pénzforgalmi szolgáltató által a fizetési művelet teljesítése során alkalmazott átváltási árfolyamról és az átváltást követő összegről, valamint
e) a fizetési megbízás átvételének napjáról.
(1) A pénzforgalmi szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatásra vonatkozóan az egyszeri fizetési megbízás átvételét követően a következő adatokról haladéktalanul tájékoztatja a fizető felet:
a) a fizetési művelet azonosítását lehetővé tevő hivatkozásról, és esetlegesen a kedvezményezett adatairól,
b) a fizetési művelet fizetési megbízásban meghatározott devizanemben számított összegéről,
c) tételesen a fizető fél által a pénzforgalmi szolgáltató részére fizetendő valamennyi díjról, költségről vagy egyéb fizetési kötelezettségről,
d) a pénzforgalmi szolgáltató által a fizetési művelet teljesítése során alkalmazott átváltási árfolyamról és az átváltást követő összegről, valamint
e) a fizetési megbízás átvételének napjáról.
(2) A pénzforgalmi szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást a 29. §-ban meghatározott módon köteles rendelkezésre bocsátani.

Kedvezményezett tájékoztatása

33. §
(1) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési művelet teljesítését követően a következő adatokról köteles a kedvezményezettet haladéktalanul tájékoztatni:
a) a fizetési művelet és a fizető fél kedvezményezett általi beazonosíthatóságát lehetővé tevő hivatkozásról, valamint a fizetési művelettel továbbított egyéb információkról,
b) a fizetési műveletnek a kedvezményezett fizetési számláján jóváírt devizanemben meghatározott összegéről,
c) tételesen a kedvezményezett által a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója részre fizetendő valamennyi díjról, költségről vagy egyéb fizetési kötelezettségről,
c) tételesen a kedvezményezett által a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója részére fizetendő valamennyi díjról, költségről vagy egyéb fizetési kötelezettségről,
d) a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója által a fizetési művelet teljesítése során alkalmazott átváltási árfolyamról és az átváltást megelőző összegről, valamint
e) a fizetési számlán történő jóváírás értéknapjáról.
(1) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója az általa nyújtott szolgáltatásra vonatkozóan a fizetési művelet teljesítését követően a következő adatokról haladéktalanul tájékoztatja a kedvezményezettet:
a) a fizetési művelet és a fizető fél kedvezményezett általi beazonosíthatóságát lehetővé tevő hivatkozásról, valamint a fizetési művelettel továbbított egyéb információkról,
b) a fizetési műveletnek a kedvezményezett fizetési számláján jóváírt devizanemben meghatározott összegéről,
c) tételesen a kedvezményezett által a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója részére fizetendő valamennyi díjról, költségről vagy egyéb fizetési kötelezettségről,
d) a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója által a fizetési művelet teljesítése során alkalmazott átváltási árfolyamról és az átváltást megelőző összegről, valamint
e) a fizetési számlán történő jóváírás értéknapjáról.
(2) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást a 29. §-ban meghatározott módon köteles a kedvezményezett rendelkezésére bocsátani.

VII. FEJEZET
A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁS LEBONYOLÍTÁSÁNAK KÖZÖS SZABÁLYAI

34. §   Ha az ügyfél nem fogyasztó vagy mikrovállalkozás, a szerződő felek a 35. §-tól, a 36. § (1) bekezdésétől, a 37. § (4) bekezdésétől, a 38. § (1)-(6) bekezdésétől, a 43. § (1) és (2) bekezdésétől, a 45. § (1)-(5) bekezdésétől, a 46. §-tól, a 47. §-tól, a 49. §-tól és az 50. §-tól eltérően is megállapodhatnak.
34. §   Ha az ügyfél nem fogyasztó vagy mikrovállalkozás, a szerződő felek a 35. §-tól, a 36. § (1) bekezdésétől, a 37. § (3) bekezdésétől, a 38. § (1)-(6) bekezdésétől, a 43. § (1) és (2) bekezdésétől, a 45. § (1)-(5) bekezdésétől, a 46. §-tól, a 47. §-tól, a 49. §-tól és az 50. §-tól eltérően is megállapodhatnak.
34. §   Ha az ügyfél nem fogyasztó vagy mikrovállalkozás, a szerződő felek a 35. §-tól, a 36. § (1) bekezdésétől, a 37. § (3) bekezdésétől, a 38. § (1)-(6) bekezdésétől, a 43. § (1) és (2) bekezdésétől, a 45. § (1)-(5) bekezdésétől, a 46. §-tól, a 47. §-tól, a 49. §-tól, az 50. §-tól, az 52. §-tól és az 52/A. §-tól eltérően is megállapodhatnak.
35. §
(1) A pénzforgalmi szolgáltató a VII-IX. Fejezetben előírt tájékoztatási és egyéb kötelezettsége teljesítéséért - ide nem értve a 38. § (6) bekezdésében és a 48. § (7) bekezdésében foglaltakat - külön díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget az ügyfél terhére nem számíthat fel.
(1) A pénzforgalmi szolgáltató a VII-IX. Fejezetben előírt tájékoztatási és egyéb kötelezettsége teljesítéséért - ide nem értve a 38. § (6) bekezdésében és a 48. § (6) bekezdésében foglaltakat - külön díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget az ügyfél terhére nem számíthat fel.
(1) A pénzforgalmi szolgáltató a VII-IX. Fejezetben előírt tájékoztatási és egyéb kötelezettsége teljesítéséért, a helyesbítő, valamint megelőző intézkedésekért - ide nem értve a 38. § (6) bekezdésében és a 48. § (6) bekezdésében foglaltakat - külön díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget az ügyfél terhére nem számíthat fel.
(2) A felek a pénzforgalmi szolgáltató a 38. § (6) bekezdése és a 48. § (7) bekezdése szerinti intézkedésének ellenértékéről szerződésben állapodnak meg. Az ellenérték nem haladhatja meg az intézkedés tényleges és közvetlenül felmerült költségeit.
(2) A felek a pénzforgalmi szolgáltató a 38. § (6) bekezdése és a 48. § (6) bekezdése szerinti intézkedésének ellenértékéről szerződésben állapodnak meg. Az ellenérték nem haladhatja meg az intézkedés tényleges és közvetlenül felmerült költségeit.
(3) A készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel - ide nem értve a csekket és az elektronikus pénzeszközt - lebonyolított fizetési művelethez közvetlenül kapcsolódó, a kedvezményezettel szemben a pénzforgalmi szolgáltató által érvényesíthető jutalékok, díjak és egyéb költségek mértéke nem haladhatja meg a fizetési művelet teljesítésének fedezetét biztosító fizetési számlára vagy hitelkeretre terhelt összeg két százalékát.
35/A. §
(1) Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz - ide nem értve a csekket és az elektronikus pénzt - használatával kezdeményezett belföldi fizetési műveletek után a kedvezményezett fizetési művelet lebonyolításában részt vevő pénzforgalmi szolgáltatója által a fizető fél fizetési művelet lebonyolításában részt vevő pénzforgalmi szolgáltatója részére - közvetlenül vagy közvetve - megfizetett díjaknak és jutalékoknak a mértéke nem haladhatja meg
a) a fizetési számla terhére kibocsátott készpénz-helyettesítő fizetési eszköz - ide nem értve a csekket és az elektronikus pénzt - használatával kezdeményezett fizetési művelet esetében a díj- és jutalékfizetés alapját képező fizetési művelet értékének 0,2 százalékát,
b) a fizető fél rendelkezésére álló hitelkeret terhére kibocsátott készpénz-helyettesítő fizetési eszköz - ide nem értve a csekket és az elektronikus pénzt - használatával kezdeményezett fizetési művelet esetében a díj- és jutalékfizetés alapját képező fizetési művelet értékének 0,3 százalékát.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában belföldi fizetési művelet az olyan fizetési művelet, amelynél mind a fizető fél fizetési művelet lebonyolításában részt vevő pénzforgalmi szolgáltatójának, mind pedig a kedvezményezettnek a székhelye vagy fióktelepe Magyarországon van.
36. §
(1) A fizetési műveletet a felek által megállapított devizanemben kell teljesíteni.
(2) A fizető felet és a kedvezményezettet kizárólag a saját pénzforgalmi szolgáltatója által meghatározott díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség terheli, ha a fizetési művelethez nem kapcsolódik pénznemek közötti átváltás.
(2) Az EGT-államokon belül végzett fizetési művelet esetében, ha mind a fizető fél, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója vagy a fizetési műveletben érintett egyetlen pénzforgalmi szolgáltató székhelye EGT-állam területén található, akkor a fizető felet és a kedvezményezettet kizárólag a saját pénzforgalmi szolgáltatója által meghatározott díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség terheli.
(3) A (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának székhelye nem EGT-állam területén található, vagy a fizetési művelet teljesítése nem EGT-állam pénznemében történik.
(4) A kedvezményezett készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatáért díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget számíthat fel, vagy kedvezményt nyújthat.
(4) A kedvezményezett készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatáért díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget nem számíthat fel.
36/A. §
(1) A fogyasztó jogosult a fizetési számláról legalább az adott naptári hónapban első két alkalommal forintban teljesített
a) készpénzkifizetés vagy
b) Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvétel
együttes összegének százötvenezer forintot meg nem haladó részét a pénzforgalmi szolgáltatótól díjtól és költségtől mentesen igénybe venni.
(1) A fogyasztó jogosult a fizetési számláról legalább az adott naptári hónapban első két alkalommal forintban teljesített
b) Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvétel
együttes összegének százötvenezer forintot meg nem haladó részét a pénzforgalmi szolgáltatótól díjtól és költségtől mentesen igénybe venni.
(1) A fogyasztó jogosult
a) a fizetési számláról legalább az adott naptári hónapban első két alkalommal forintban teljesített Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvétel együttes összegének százötvenezer forintot meg nem haladó részét a pénzforgalmi szolgáltatótól díjtól és költségtől mentesen igénybe venni, és
b) a forintban vezetett fizetési számla pozitív egyenlege terhére legalább az adott naptári hónapban első két alkalommal a Hpt. 6. § (4) bekezdés e) pontja szerinti cash-back szolgáltatást Magyarországon nyújtó kedvezményezettől a fizetési művelet részeként készpénz átvételére azzal, hogy a készpénzátvétel együttes összegének negyvenezer forintot meg nem haladó részéig a pénzforgalmi szolgáltató díjat, költséget nem számíthat fel.
(2) Ha a fizetési számláról adott naptári hónapban első két alkalommal forintban teljesített, Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvétel, illetve a cash-back szolgáltatás igénybevételével történő készpénzátvétel összege együttesen a százötvenezer forintot, illetve negyvenezer forintot meghaladja, a pénzforgalmi szolgáltató a készpénzfelvételnek a százötvenezer forintot, illetve a készpénzátvétel negyvenezer forintot meghaladó összege után számíthat fel díjat vagy költséget.
(2) Ha a fizetési számláról adott naptári hónapban első két alkalommal forintban teljesített készpénzkifizetés, illetve Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvétel összege együttesen a százötvenezer forintot meghaladja, a pénzforgalmi szolgáltató a készpénzkifizetésnek vagy a készpénzfelvételnek a százötvenezer forintot meghaladó összege után számíthat fel díjat vagy költséget.
(2) Ha a fizetési számláról adott naptári hónapban első két alkalommal forintban teljesített, Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvétel összege együttesen a százötvenezer forintot meghaladja, a pénzforgalmi szolgáltató a készpénzfelvételnek a százötvenezer forintot meghaladó összege után számíthat fel díjat vagy költséget.
(3) Ha a pénzforgalmi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti fizetési műveletet egészben vagy részben a fogyasztó részére biztosított hitelkeret terhére teljesíti, a fogyasztó legalább az adott hónapban a fizetési számlára érkező munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó jövedelem - különösen a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti bér -, a szociális ellátás - különösen a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti rendszeres pénzellátás és háztartási munka ellenértéke, a fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka, anyasági támogatás - és ösztöndíj erejéig - de legfeljebb százötvenezer forintig - jogosult az (1) bekezdés szerinti díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetést vagy készpénzfelvételt igénybe venni.
(3) Ha a pénzforgalmi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti fizetési műveletet egészben vagy részben a fogyasztó részére biztosított hitelkeret terhére teljesíti, a fogyasztó legalább az adott hónapban a fizetési számlára érkező munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó jövedelem - különösen a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti bér -, a szociális ellátás - különösen a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti rendszeres pénzellátás és háztartási munka ellenértéke, a fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka, anyasági támogatás - és ösztöndíj erejéig - de legfeljebb százötvenezer forintig - jogosult az (1) bekezdés szerinti díjtól és költségtől mentes készpénzfelvételt igénybe venni.
(3) Ha a pénzforgalmi szolgáltató az (1) bekezdés a) pontja szerinti fizetési műveletet egészben vagy részben a fogyasztó részére biztosított hitelkeret terhére teljesíti, a fogyasztó legalább az adott hónapban a fizetési számlára érkező munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó jövedelem - különösen a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti bér -, a szociális ellátás - különösen a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti rendszeres pénzellátás és háztartási munka ellenértéke, a fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka, anyasági támogatás - és ösztöndíj erejéig - de legfeljebb százötvenezer forintig - jogosult az (1) bekezdés a) pontja szerinti díjtól és költségtől mentes készpénzfelvételt igénybe venni.
(4) A pénzforgalmi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti, díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetést, illetve Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvételt azon fogyasztó számára köteles biztosítani, aki:
a) a 16. életévét betöltötte,
b) Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és
c) a pénzforgalmi szolgáltató pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására szolgáló helyiségében írásbeli, vagy biztonsági azonosítással ellátott internetes szolgáltató rendszerén (internetbankján) keresztül nyilatkozatot tesz.
(4) A pénzforgalmi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti, díjtól és költségtől mentes, Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvételt azon fogyasztó számára köteles biztosítani, aki:
a) a 16. életévét betöltötte,
b) Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és
c) a pénzforgalmi szolgáltató pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására szolgáló helyiségében írásbeli, vagy biztonsági azonosítással ellátott internetes szolgáltató rendszerén (internetbankján) keresztül nyilatkozatot tesz.
(4) A pénzforgalmi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti, díjtól és költségtől mentes, Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvételt, valamint cash-back szolgáltatás díj és költségmentes igénybevételét azon fogyasztó számára köteles biztosítani, aki:
a) a 16. életévét betöltötte,
b) Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és
c) a pénzforgalmi szolgáltató pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására szolgáló helyiségében írásbeli, vagy biztonsági azonosítással ellátott internetes szolgáltató rendszerén (internetbankján) keresztül nyilatkozatot tesz.
(5) A (4) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatban a fogyasztó
a) megjelöli azt a fizetési számlát, amelynél a pénzforgalmi szolgáltató által az (1) bekezdés alapján biztosított, díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetést, illetve Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvételt igénybe kívánja venni,
a) megjelöli azt a fizetési számlát, amelynél a pénzforgalmi szolgáltató által az (1) bekezdés alapján biztosított, díjtól és költségtől mentes, Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvételt igénybe kívánja venni,
a) megjelöli azt a fizetési számlát, amelynél a pénzforgalmi szolgáltató által az (1) bekezdés alapján biztosított, díjtól és költségtől mentes, Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvételt, illetve cash-back szolgáltatást igénybe kívánja venni,
b) kizárólag olyan fizetési számlát jelölhet meg, amelynek tulajdonosa a fogyasztó,
c) feltünteti természetes személyazonosító adatait.
(6) Egy fizetési számlához kizárólag egy nyilatkozat tehető.
(7) Ha a fogyasztó több pénzforgalmi szolgáltatónál rendelkezik fizetési számlával, egyidejűleg csak egy - a választása szerinti - pénzforgalmi szolgáltatónál igényelheti az (1) bekezdés alapján biztosított, díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetést, illetve Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvételt.
(7) Ha a fogyasztó több pénzforgalmi szolgáltatónál rendelkezik fizetési számlával, egyidejűleg csak egy - a választása szerinti - pénzforgalmi szolgáltatónál igényelheti az (1) bekezdés alapján biztosított, díjtól és költségtől mentes, Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvételt.
(7) Ha a fogyasztó több pénzforgalmi szolgáltatónál rendelkezik fizetési számlával, egyidejűleg csak egy - a választása szerinti - pénzforgalmi szolgáltatónál igényelheti az (1) bekezdés alapján biztosított, díjtól és költségtől mentes, Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvételt, illetve cash-back szolgáltatást.
(8) Ha a fogyasztó a (4) bekezdés c) pontja szerint adott naptári hónap 20-áig nyilatkozatot tesz a pénzforgalmi szolgáltatónál, az (1) bekezdés szerinti, díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetésre, illetve Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvételre a következő naptári hónaptól jogosult.
(8) Ha a fogyasztó a (4) bekezdés c) pontja szerint adott naptári hónap 20-áig nyilatkozatot tesz a pénzforgalmi szolgáltatónál, az (1) bekezdés szerinti, díjtól és költségtől mentes, Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvételre a következő naptári hónaptól jogosult.
(8) Ha a fogyasztó a (4) bekezdés c) pontja szerint adott naptári hónap 20-áig nyilatkozatot tesz a pénzforgalmi szolgáltatónál, az (1) bekezdés szerinti, díjtól és költségtől mentes, Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvételre, illetve cash-back szolgáltatásra a következő naptári hónaptól jogosult.
(9) A fogyasztó új nyilatkozat megtételével más fizetési számlát jelölhet meg. A fogyasztó azt követően tehet új nyilatkozatot, hogy a korábbi nyilatkozatát a pénzforgalmi szolgáltató pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására szolgáló helyiségében leadott írásbeli, vagy biztonsági azonosítással ellátott internetes szolgáltató rendszerén keresztül megtett nyilatkozattal visszavonta.
(9) A nyilatkozat a fogyasztó által a pénzforgalmi szolgáltató pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására szolgáló helyiségében leadott írásbeli vagy biztonsági azonosítással ellátott internetes szolgáltató rendszerén (internetbankján) keresztül megtett
a) visszavonó rendelkezéssel vagy
b) a korábbi nyilatkozatában megjelölttől eltérő fizetési számlát megjelölő nyilatkozatával
vonható vissza.
(10) Az a pénzforgalmi szolgáltató, amely a készpénzkifizetés, illetve Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvétel után költséget, díjat azért nem számít fel, mert az ügyfél a (7) és (9) bekezdésben foglaltaknak nem tett eleget vagy a (4) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatban valótlan tartalmat közölt, jogosult a készpénzkifizetés, illetve Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvétel díját, költségét visszamenőleg egy összegben érvényesíteni.
(10) Az a pénzforgalmi szolgáltató, amely a Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvétel után költséget, díjat azért nem számít fel, mert az ügyfél a (7) és (9) bekezdésben foglaltaknak nem tett eleget vagy a (4) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatban valótlan tartalmat közölt, jogosult a Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvétel díját, költségét visszamenőleg egy összegben érvényesíteni.
(11) A (4) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot a pénzforgalmi szolgáltató
a) a nyilatkozatban megjelölt fizetési számla megszüntetéséig, vagy
b) a (9) bekezdés szerinti új nyilatkozat megtételéig
köteles megőrizni, illetve tárolni.
(12) Annak nyilvántartására, hogy a fogyasztó tett-e a (4) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot, 2014. december 31-ig központi nyilvántartási rendszert kell létrehozni, amelynek működésére vonatkozó részletes szabályokat külön törvény állapítja meg.
(13) A fogyasztóval kötött szerződésben - annak részét képező egyéb szerződési feltételben - megállapított díj, költség vagy ezek számítási módja nem módosítható a fogyasztó számára kedvezőtlenül a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló 2013. évi CLXXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezésekkel összefüggésben.
(14) A pénzforgalmi szolgáltató az e §-ban foglaltaktól a fogyasztó számára kedvezőbb feltételt is megállapíthat.
36/B. §   A Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján fizetési számláról történő készpénzfelvétel fizetési műveleti értékhatárának felső mértéke műveletenként hetvenötezer forintnál alacsonyabb összeg nem lehet.
36/C. §   Fogyasztónak fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén a fogyasztó kérésére köteles a fizetési számla váltásához kapcsolódó eljárással összefüggő szolgáltatást nyújtani.
36/D. §   Az olyan gondnokolt és gondnok, akinek a számára pénzforgalmi szolgáltató nem bocsát ki automata bankjegykiadó gépből készpénzfelvételt lehetővé tevő készpénz-helyettesítő fizetési eszközt, jogosult a 36/A. §-ban meghatározott feltételű készpénzfelvételre a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatója bármely pénztárában, ha a pénzforgalmi szolgáltatójának tevékenysége pénztári szolgáltatás nyújtására is kiterjed.
36/E. §   A fogyasztó díjtól és költségtől mentesen jogosult benyújtani a fizetési számlája terhére a Magyar Nemzeti Bank elnöke által - a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján - kiadott rendeletben meghatározott egységes adatbeviteli megoldás útján vagy fizetési kérelemmel kezdeményezett azonnali átutalási megbízást.

VIII. FEJEZET
FIZETÉSI MŰVELETEK JÓVÁHAGYÁSA

37. §
(1) Fizetési művelet teljesítésére - a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján végzett átutalás kivételével - akkor kerülhet sor, ha azt a fizető fél előzetesen jóváhagyta. A felek a keretszerződésben megállapodhatnak arról, hogy a jóváhagyás utólagos is lehet.
(2) Fizetési művelet teljesítésének jóváhagyására vagy több fizetési művelet teljesítésére vonatkozó együttes jóváhagyására csak a szerződésben meghatározott módon kerülhet sor.
(2) Fizetési művelet teljesítésének jóváhagyására vagy több fizetési művelet teljesítésére vonatkozó együttes jóváhagyásra a keretszerződésben meghatározott módon kerülhet sor. A fizetési művelet teljesítésére vonatkozó jóváhagyás a kedvezményezetten vagy a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatón keresztül is megadható.
(3) A fizető fél a jóváhagyást a 38. § (1)-(5) bekezdésében meghatározott időpontig visszavonhatja. Több fizetési művelet teljesítésére vonatkozó együttes jóváhagyás visszavonása esetén a kapcsolódó jövőbeli fizetési műveletek sem minősülnek jóváhagyottnak.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott jóváhagyás hiányában a fizetési művelet jóvá nem hagyottnak minősül.
38. §
(1) A fizetési megbízásnak a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója által történt átvételét követően az ügyfél a fizetési megbízást nem vonhatja vissza.
(2) Ha a fizetési megbízást a kedvezményezett kezdeményezte, vagy rajta keresztül kezdeményezték, a fizetési megbízásnak vagy a fizetési művelet teljesítése jóváhagyásának a kedvezményezett részére való átadását követően a fizető fél a fizetési megbízást nem vonhatja vissza.
(2) Ha a fizetési megbízást fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltató kezdeményezte vagy a kedvezményezett kezdeményezte, vagy rajta keresztül kezdeményezték, a fizetési megbízásnak vagy a fizetési művelet teljesítése jóváhagyásának a kedvezményezett részére való átadását vagy a fizetés- kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltató felé történő jóváhagyását követően a fizető fél a fizetési megbízást nem vonhatja vissza.
(3) Beszedés esetében a fizető fél a fizetési megbízást - a visszatérítéshez való jog sérelme nélkül - a terhelést megelőző munkanapig vonhatja vissza.
(4) A terhelési naphoz kötött fizetési megbízás esetén az ügyfél a fizetési megbízást a felek által megállapított terhelési napot megelőző munkanap végéig vonhatja vissza.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben megállapított határidőt követően a fizetési megbízást akkor lehet visszavonni, ha arról az ügyfél és a pénzforgalmi szolgáltató megállapodott. Olyan fizetési megbízás esetén, amelyet a kedvezményezett kezdeményezett, vagy rajta keresztül kezdeményezték, a fizetési megbízás visszavonásához a kedvezményezett hozzájárulása szükséges.
(6) A felek a keretszerződésben megállapodhatnak arról, hogy az (5) bekezdésben meghatározott esetben a pénzforgalmi szolgáltató a visszavonásért külön díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget számíthat fel.
(7) Kis összegű készpénz-helyettesítő fizetési eszközre vonatkozó keretszerződés alapján a felek megállapodhatnak arról, hogy az (1)-(6) bekezdéstől eltérően a fizetési megbízásnak a kedvezményezett részére való átadását vagy a fizetési művelet teljesítése jóváhagyását követően az ügyfél a fizetési megbízást nem vonhatja vissza.
38/A. §
(1) A kártyaalapú készpénz-helyettesítő fizetési eszközt - ide nem értve az elektronikuspénzt - kibocsátó pénzforgalmi szolgáltató kérésére a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató haladéktalanul visszaigazolja, hogy a fizető fél fizetési számláján rendelkezésre áll-e a kártyaalapú fizetési művelet végrehajtásához szükséges összeg, ha
a) a kérés időpontjában a fizető fél fizetési számlája online módon hozzáférhető,
b) a fizető fél kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatója eleget tegyen az adott pénzforgalmi szolgáltató arra irányuló visszaigazolási kérelmének, hogy egy adott kártyaalapú fizetési művelet végrehajtásához szükséges összeg a fizetési számláján rendelkezésre áll, és
c) a b) pontban meghatározott hozzájárulás az első visszaigazolás kérése előtt megadásra kerül.
(2) A kártyaalapú készpénz-helyettesítő fizetési eszközt kibocsátó pénzforgalmi szolgáltató akkor kérheti az (1) bekezdésben meghatározott visszaigazolást, ha
a) a fizető fél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a pénzforgalmi szolgáltató ezen visszaigazolást megkérhesse,
b) a fizető fél a pénzforgalmi szolgáltató által kibocsátott kártyaalapú készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel kezeményezte az adott összegű kártyaalapú fizetési műveletet, és
c) a pénzforgalmi szolgáltató minden egyes visszaigazolás kérése előtt azonosítja magát a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatónál, valamint a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatóval biztonságos adatátviteli kapcsolatban áll.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott visszaigazolás
a) kizárólag „igen” vagy „nem” válasz lehet, a válasz nem tartalmazhat számlaegyenleget, számlakivonatot, továbbá a válasz nem tárolható és nem használható fel a kártyaalapú fizetési művelet teljesítésétől eltérő célra,
b) nem járhat azzal, hogy a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számlán pénzeszközt zároljon.
(4) A fizető fél jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatótól az (1) bekezdésben meghatározott visszaigazolást kérő pénzforgalmi szolgáltató nevéről, valamint a visszaigazolás tartalmáról.
38/B. §
(1) A fizető fél akkor jogosult a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást igénybe venni, ha a fizetési számlája online módon hozzáférhető.
(2) A fizetés-kezdeményezési szolgáltatás igénybevételének nem lehet feltétele, hogy szerződéses jogviszony álljon fenn a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltató és a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató között.
(3) A fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltató
a) a fizetés-kezdeményezési szolgáltatással összefüggésben semmilyen időpontban nem birtokolja a fizető fél pénzeszközeit,
b) biztosítja, hogy az ügyfele személyes hitelesítési adataihoz az ügyfélen és a személyes hitelesítési adatok kibocsátóján kívül más nem fér hozzá, valamint azokat biztonságos és hatékony csatornákon továbbítja,
c) biztosítja, hogy az ügyfelére vonatkozó, a fizetés-kezdeményezési szolgáltatás keretében megszerzett egyéb adatokat csak a kedvezményezett részére és csak az ügyfele kifejezett hozzájárulásával továbbítsák,
d) minden egyes fizetési megbízás kezdeményezésekor azonosítja magát a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatónál, valamint a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatóval, a fizető féllel és a kedvezményezettel biztonságos adatátviteli kapcsolatban áll,
e) nem tárol az ügyfeléről érzékeny fizetési adatot,
f) a fizetés-kezdeményezési szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatokon kívül más adatot nem kér az ügyfelétől,
g) a fizető fél által kifejezetten igényelt fizetés-kezdeményezési szolgáltatás nyújtásától eltérő célból nem használ és nem tárol adatokat, valamint nem fér hozzá adatokhoz és
h) nem módosítja a fizetési megbízás összegét, kedvezményezettjét vagy bármely más jellemzőjét.
(4) A fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató - a fizetés-kezdeményezési szolgáltatás igénybevétele érdekében -
a) biztonságos adatátviteli kapcsolatban áll a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatóval,
b) azt követően, hogy a fizetési megbízást átvette a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatótól, haladéktalanul teljeskörűen tájékoztatja a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatót a fizetési művelet kezdeményezéséről, valamint a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltató számára elérhetővé teszi a fizetési művelet teljesítéséhez kapcsolódóan rendelkezésre álló - az ügyféllel is megosztható - információit és
c) a fizető fél által közvetlenül adott, valamint a fizetés-kezdeményezési szolgáltatás igénybevételével adott fizetési megbízásokat azonos módon kezeli, így különösen az időzítés, a teljesítési sorrend és a díjak tekintetében, kivéve, ha az eltérő módon történő kezelés objektíven indokolható.
38/C. §
(1) Fizetési számlával rendelkező ügyfél akkor jogosult a számlainformációs szolgáltatást igénybe venni, ha a fizetési számlája online módon hozzáférhető.
(2) A számlainformációs szolgáltatás igénybevételének nem lehet feltétele, hogy szerződéses jogviszony álljon fenn a számlainformációs szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltató és a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató között.
(3) A számlainformációs szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltató
a) ezen szolgáltatását kizárólag az ügyfél kifejezett jóváhagyása alapján nyújtja,
b) biztosítja, hogy az ügyfele személyes hitelesítési adataihoz az ügyfélen és a személyes hitelesítési adatok kibocsátóján kívül más ne férhessen hozzá, valamint azokat biztonságos és hatékony csatornákon továbbítja,
c) minden egyes kapcsolat létesítése és fenntartása során azonosítja magát az ügyfele fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatónál, valamint a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatóval és az ügyfelével biztonságos adatátviteli kapcsolatban áll,
d) kizárólag az ügyfele által megjelölt fizetési számlákhoz és az azokhoz tartozó fizetési műveletekre vonatkozó információkhoz fér hozzá,
e) nem kér fizetési számlához kapcsolódó érzékeny fizetési adatot és
f) az ügyfele által kifejezetten igényelt számlainformációs szolgáltatástól eltérő célból nem használ és nem tárol adatokat, valamint nem fér hozzá adatokhoz.
f) az ügyfele által kifejezetten igényelt számlainformációs szolgáltatástól eltérő célból nem használ és nem tárol adatokat, valamint nem fér hozzá adatokhoz, a jogszabályok és az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai által támasztott adatkezelési és adatvédelmi követelményeknek megfelelő jogszabályi előírásokkal összhangban.
(4) A fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató - a számlainformációs szolgáltatás igénybevétele érdekében -
a) a számlainformációs szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatóval biztonságos adatátviteli kapcsolatban áll és
b) megkülönböztetéstől mentesen kezeli a számlainformációs szolgáltatás keretében továbbított adatkéréseket, kivéve, ha az eltérő módon kezelés objektíven indokolható.
39. §
(1) Ha a fizetési művelet jóváhagyása készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történik, a felek a keretszerződésben a készpénz-helyettesítő fizetési eszközhöz kapcsolódóan fizetési műveleti értékhatárt határozhatnak meg.
(2) A pénzforgalmi szolgáltató a keretszerződésben fenntarthatja magának a jogot a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz letiltására a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz jogosulatlan vagy csalárd módon történő használatának gyanúja esetén, vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz biztonsága érdekében.
(3) Olyan készpénz-helyettesítő fizetési eszköz esetén, amelyhez hitelkeret kapcsolódik, a (2) bekezdésben meghatározott letiltás jogát a pénzforgalmi szolgáltató akkor is fenntarthatja, ha jelentős mértékben megnövekszik annak kockázata, hogy a fizető fél szolgáltató felé fennálló fizetési kötelezettségét nem képes teljesíteni.
(4) A pénzforgalmi szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz letiltásának feltételei fennállnak.
(5) Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz letiltása esetén a pénzforgalmi szolgáltató a letiltást megelőzően, de legkésőbb a letiltást követően haladéktalanul a keretszerződésben meghatározott módon tájékoztatja a fizető felet a letiltás tényéről és annak okairól.
(6) A pénzforgalmi szolgáltatót nem terheli az (5) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség, ha az veszélyezteti a pénzforgalmi szolgáltató működésének biztonságát, vagy ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését jogszabály kizárja.
(7) Ha a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz letiltásának oka megszűnik, a pénzforgalmi szolgáltató a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz letiltását haladéktalanul megszünteti, vagy új készpénz-helyettesítő fizetési eszközt bocsát a fizető fél rendelkezésére.
39/A. §
(1) A fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számlához a számlainformációs szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltató, illetve a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltató általi jóvá nem hagyott vagy csalárd módon történő hozzáféréssel összefüggő objektíven indokolható és kellően bizonyított okok alapján - ideértve a jóvá nem hagyott fizetési művelet kezdeményezését, vagy a fizetési művelet csalárd módon történő kezdeményezését is - megtagadhatja a számlainformációs szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatótól, illetve a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatótól a fizetési számlához való hozzáférést.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató lehetőség szerint a hozzáférés megtagadását megelőzően, de legkésőbb a hozzáférés megtagadását követően haladéktalanul a keretszerződésben meghatározott módon tájékoztatja az ügyfelet a hozzáférés megtagadásáról és annak okairól.
(3) A fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatót nem terheli a (2) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség, ha a tájékoztatás objektíven indokolt biztonsági okokból nem helyénvaló, vagy ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését jogszabály tiltja.
(4) A hozzáférés megtagadása okának megszűnését követően a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató ismételten biztosítja a hozzáférést.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja a Felügyeletet a hozzáférés megtagadásáról, az eset releváns részleteiről és a megtagadás indokairól. A Felügyeletnek értékelnie kell az esetet és szükség szerint meg kell hoznia a megfelelő intézkedéseket.
40. §
(1) Az ügyfél köteles a készpénz-helyettesítő fizetési eszközt a keretszerződésben foglaltak szerint használni, és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz és annak használatához szükséges személyes biztonsági elemek - így a személyazonosító kód (PIN kód) vagy egyéb kód - biztonságban tartása érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani.
(1) Az ügyfél, valamint az ügyfél fizetési számlája felett rendelkezésre jogosult köteles a készpénz-helyettesítő fizetési eszközt a keretszerződésben foglaltak szerint használni, és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz és annak használatához szükséges személyes biztonsági elemek - így a személyazonosító kód (PIN kód) vagy egyéb kód - biztonságban tartása érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani.
(1) Az ügyfél, valamint az ügyfél fizetési számlája felett rendelkezésre jogosult köteles a készpénz-helyettesítő fizetési eszközt a keretszerződésben foglaltak szerint használni, és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz és annak használatához szükséges személyes hitelesítési adatai - biztonságban tartása érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani.
(1a) A készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata feltételeinek az ügyfél viszonylatában objektívnek, megkülönböztetés-mentesnek és arányosnak kell lennie.
(1a) A készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata feltételeinek az ügyfél, valamint az ügyfél fizetési számlája felett rendelkezésre jogosult viszonylatában objektívnek, megkülönböztetés-mentesnek és arányosnak kell lennie.
(2) Az ügyfél a pénzforgalmi szolgáltatónak vagy az általa megjelölt harmadik félnek haladéktalanul köteles bejelenteni, ha észleli a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz birtokából történő kikerülését, ellopását, valamint jogosulatlan vagy jóvá nem hagyott használatát.
(2) Az ügyfél, valamint az ügyfél fizetési számlája felett rendelkezésre jogosult a pénzforgalmi szolgáltatónak vagy az általa megjelölt harmadik félnek haladéktalanul köteles bejelenteni, ha észleli a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz birtokából történő kikerülését, ellopását, valamint jogosulatlan vagy jóvá nem hagyott használatát.
(3) Kis összegű készpénz-helyettesítő fizetési eszközre vonatkozó keretszerződés alapján a felek megállapodhatnak arról, hogy az ügyfél nem köteles a (2) bekezdés szerinti bejelentést megtenni, ha a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz letiltása vagy további használatának megakadályozása nem lehetséges.
(3) Kis összegű készpénz-helyettesítő fizetési eszközre vonatkozó keretszerződés alapján a felek megállapodhatnak arról, hogy az ügyfél, valamint az ügyfél fizetési számlája felett rendelkezésre jogosult nem köteles a (2) bekezdés szerinti bejelentést megtenni, ha a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz letiltása vagy további használatának megakadályozása nem lehetséges.
41. §
(1) A pénzforgalmi szolgáltató kizárólag az ügyfél kifejezett kérelme esetén bocsáthat rendelkezésére készpénz-helyettesítő fizetési eszközt, ide nem értve a már meglévő készpénz-helyettesítő fizetési eszköz cseréjét.
(2) A pénzforgalmi szolgáltató a készpénz-helyettesítő fizetési eszközt és annak használatához szükséges személyes biztonsági elemeket - a keretszerződésben meghatározott módon - kizárólag ügyfél részére adhatja át.
(2) A pénzforgalmi szolgáltató a készpénz-helyettesítő fizetési eszközt és annak használatához szükséges személyes hitelesítési adatokat - a keretszerződésben meghatározott módon - kizárólag ügyfél részére adhatja át.
(3) A pénzforgalmi szolgáltató gondoskodik arról, hogy az ügyfél bármikor megtehesse a 40. § (2) bekezdése szerinti bejelentését, vagy kérelmezhesse a 39. § szerinti letiltás megszüntetését.
(3) A pénzforgalmi szolgáltató gondoskodik arról, hogy az ügyfél bármikor díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségtől mentesen megtehesse a 40. § (2) bekezdése szerinti bejelentését, vagy kérelmezhesse a 39. § szerinti letiltás megszüntetését.
(4) A pénzforgalmi szolgáltató a 40. § (2) bekezdése szerinti bejelentésekről olyan nyilvántartást vezet, amely tizennyolc hónapig biztosítja a bejelentések időpontjának és tartalmának bizonyítását.
(5) A pénzforgalmi szolgáltató a (3) bekezdésben meghatározott bejelentést követően a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel adott fizetési megbízás alapján fizetési műveletet nem teljesíthet.
(5a) Az ügyfél birtokából kikerült készpénz-helyettesítő fizetési eszköz helyett új készpénz-helyettesítő fizetési eszköz rendelkezésre bocsátásának díja legfeljebb az eszköz pótlásával összefüggő, tényleges és közvetlenül felmerülő költség lehet.
(5b) A készpénz-helyettesítő fizetési eszköz vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszközhöz kapcsolódó bármilyen személyes hitelesítési adat ügyfél részére történő megküldésével összefüggő kockázat a pénzforgalmi szolgáltatót terheli.
(6) Kis összegű készpénz-helyettesítő fizetési eszközre vonatkozó keretszerződés alapján a felek megállapodhatnak arról, hogy a pénzforgalmi szolgáltatót a (3) és (5) bekezdés szerinti kötelezettségek nem terhelik, ha a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz letiltása vagy további használatának megakadályozása nem lehetséges.

IX. FEJEZET
FIZETÉSI MŰVELETEK HELYESBÍTÉSE, A FELELŐSSÉGI ÉS KÁRVISELÉSI SZABÁLYOK

42. §
(1) Az ügyfél a fizetési megbízás teljesítését követően haladéktalanul, de legfeljebb a fizetési művelet teljesítését követő tizenharmadik hónapnak a fizetési számla megterhelésének napjával megegyező napjáig kezdeményezheti a jóvá nem hagyott vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési művelet helyesbítését. Ha a lejárat hónapjában nincs a terhelés napjának megfelelő naptári nap, akkor a határidő lejárta a hónap utolsó napja.
(2) A felek a keretszerződésben az (1) bekezdésben meghatározott időtartamtól rövidebb időtartamban is megállapodhatnak, azzal, hogy az ügyfél helyesbítéséhez való jogát nem zárhatják ki.
(2) Ha az ügyfél nem fogyasztó, a felek a keretszerződésben az (1) bekezdésben meghatározott időtartamtól rövidebb időtartamban is megállapodhatnak, azzal, hogy az ügyfél helyesbítéséhez való jogát nem zárhatják ki.
(3) Az (1) bekezdés szerinti határidő nem vonatkozik arra az esetre, ha a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési megbízást követően előírt utólagos tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.
(4) A pénzforgalmi szolgáltató a helyesbítésre vonatkozó kérelem megvizsgálását követően haladéktalanul köteles a helyesbítés iránti kérelemnek eleget tenni.
43. §
(1) A jóvá nem hagyott vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési művelet helyesbítése iránti kérelem esetén a pénzforgalmi szolgáltató köteles bizonyítani - adott esetben a hitelesítés által -, hogy a kifogásolt fizetési műveletet a fizető fél jóváhagyta, a fizetési művelet megfelelően került rögzítésre, és a teljesítést műszaki hiba vagy üzemzavar nem akadályozta.
(1) A jóvá nem hagyott vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési művelet helyesbítése iránti - fizető fél általi - kérelem esetén a pénzforgalmi szolgáltatónak kell bizonyítania - adott esetben a hitelesítés által -, hogy a kifogásolt fizetési műveletet a fizető fél jóváhagyta, a fizetési művelet megfelelően került rögzítésre, és a teljesítést a pénzforgalmi szolgáltató által nyújtott szolgáltatás műszaki hibája vagy üzemzavara nem akadályozta.
(1a) Ha a helyesbítés iránti kérelemmel érintett fizetési művelet kezdeményezése fizetés-kezdeményezési szolgáltatás igénybevételével történt, a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy - a saját felelősségi körén belül - a fizetési művelet hitelesítése és pontos rögzítése megtörtént, valamint teljesítését az általa nyújtott pénzforgalmi szolgáltatás műszaki hibája vagy üzemzavara nem akadályozta.
(2) A jóvá nem hagyott fizetési művelet helyesbítése iránti kérelem esetén a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata önmagában nem bizonyítja, hogy a fizető fél csalárd módon járt el, vagy a fizetési műveletet jóváhagyta, vagy a 40. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettséget szándékosan vagy súlyosan gondatlanul megszegte.
(2) A jóvá nem hagyott fizetési művelet helyesbítése iránti kérelem esetén - ideértve adott esetben a fizetés- kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatót is - a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata önmagában nem bizonyítja, hogy az ügyfél csalárd módon járt el, vagy a fizetési műveletet jóváhagyta, vagy a 40. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettséget szándékosan vagy súlyosan gondatlanul megszegte. Ez esetben a pénzforgalmi szolgáltatónak - ideértve adott esetben a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatót is - kell bizonyítania, hogy az ügyfél csalárd módon járt el, vagy a 40. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségét szándékosan vagy súlyosan gondatlanul megszegte.
(3) Kis összegű készpénz-helyettesítő fizetési eszközre vonatkozó keretszerződés alapján a felek megállapodhatnak arról, hogy az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, ha az ügyfél olyan készpénz-helyettesítő fizetési eszközt használ, amely az ügyfél beazonosíthatóságát nem teszi lehetővé, vagy a pénzforgalmi szolgáltató a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz jellege miatt nincs abban a helyzetben, hogy a művelet jóváhagyását bizonyítsa.
44. §
(1) A jóvá nem hagyott fizetési művelet teljesítése esetén a pénzforgalmi szolgáltató haladéktalanul köteles
a) megtéríteni a fizető fél részére a fizetési művelet összegét,
b) a fizetési számla tekintetében a megterhelés előtti állapotot helyreállítani, és
c) megtéríteni a fizető fél kárát.
(1) A jóvá nem hagyott fizetési művelet teljesítése esetén - függetlenül attól, hogy azt fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatón keresztül kezdeményezték vagy sem - a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató - kivéve, ha az adott helyzetben észszerű okból az ügyfél csalására gyanakszik, és ezen okról írásban tájékoztatja a Felügyeletet - köteles
a) azután, hogy tudomást szerzett vagy tájékoztatták a műveletről haladéktalanul, de legkésőbb az ezt követő munkanap végéig megtéríteni a fizető fél részére a jóvá nem hagyott fizetési művelet összegét, és
b) a fizetési számla tekintetében a megterhelés előtti állapotot helyreállítani azzal, hogy a jóváírás értéknapja nem lehet későbbi, mint az a nap, amikor a jóvá nem hagyott fizetési művelet teljesítése megtörtént.
(1) A jóvá nem hagyott fizetési művelet teljesítése esetén - függetlenül attól, hogy azt fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatón keresztül kezdeményezték vagy sem - a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató - kivéve, ha az adott helyzetben észszerű okból csalásra gyanakszik, és ezen okról írásban tájékoztatja a Felügyeletet - köteles
a) azután, hogy tudomást szerzett vagy tájékoztatták a műveletről haladéktalanul, de legkésőbb az ezt követő munkanap végéig megtéríteni a fizető fél részére a jóvá nem hagyott fizetési művelet összegét, és
b) a fizetési számla tekintetében a megterhelés előtti állapotot helyreállítani azzal, hogy a jóváírás értéknapja nem lehet későbbi, mint az a nap, amikor a jóvá nem hagyott fizetési művelet teljesítése megtörtént.
(1a) Ha a jóvá nem hagyott fizetési művelet teljesítéséért a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltató a felelős, akkor a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatót - annak kérésére - haladéktalanul kártalanítja a fizető félnek visszatérített összegek következtében elszenvedett veszteségekért és kifizetett összegekért, ideértve a jóvá nem hagyott fizetési művelet összegét is. Ez esetben a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy - a saját felelősségi körén belül - a fizetési művelet hitelesítése és pontos rögzítése megtörtént, valamint teljesítését az általa nyújtott pénzforgalmi szolgáltatás műszaki hibája vagy üzemzavara nem akadályozta.
(1b) További pénzügyi kártérítést a fizető fél és a pénzforgalmi szolgáltató, vagy adott esetben a fizető fél és a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltató között létrejött szerződésre alkalmazandó joggal összhangban lehet megállapítani.
(2) Kis összegű készpénz-helyettesítő fizetési eszközre vonatkozó keretszerződés alapján a felek megállapodhatnak arról, hogy a pénzforgalmi szolgáltatót az (1) bekezdés szerinti kötelezettség nem terheli, ha a fizető fél olyan készpénz-helyettesítő fizetési eszközt használt, amely a fizető fél beazonosíthatóságát nem teszi lehetővé, vagy a pénzforgalmi szolgáltató a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz jellege miatt nincs abban a helyzetben, hogy a művelet jóváhagyását bizonyítsa.
45. §
(1) A 44. §-ban meghatározottaktól eltérően az olyan jóvá nem hagyott fizetési műveletek vonatkozásában, amelyek a fizető fél birtokából kikerült vagy ellopott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történtek, vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz jogosulatlan használatából erednek, a fizető fél viseli negyvenötezer forintnak megfelelő összeg mértékéig a kárt a 40. § (2) bekezdése szerinti bejelentés megtételét megelőzően.
(1) A 44. §-ban meghatározottaktól eltérően az olyan jóvá nem hagyott fizetési műveletek vonatkozásában, amelyek a fizető fél birtokából kikerült vagy ellopott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történtek, vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz jogosulatlan használatából erednek, a fizető fél viseli tizenötezer forintnak megfelelő összeg mértékéig a kárt a 40. § (2) bekezdése szerinti bejelentés megtételét megelőzően.
(2) Nem terheli az (1) bekezdésben meghatározott felelősség a fizető felet, ha a kárt készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek minősülő olyan személyre szabott eljárással okozták, amely információtechnológiai eszköz vagy távközlési eszköz használatával történt vagy a személyes biztonsági elemek - így a személyazonosító kód (PIN kód) vagy egyéb kód - nélkül használtak, vagy a pénzforgalmi szolgáltató a 41. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének nem tett eleget.
(2) Nem terheli az (1) bekezdésben meghatározott felelősség a fizető felet, ha a kárt készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek minősülő olyan személyre szabott eljárással okozták, amely információtechnológiai eszköz vagy távközlési eszköz használatával történt vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszközt személyes biztonsági elemek - így a személyazonosító kód (PIN kód) vagy egyéb kód - nélkül használtak, vagy a pénzforgalmi szolgáltató a 41. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének nem tett eleget.
(2) Nem terheli az (1) bekezdésben meghatározott felelősség a fizető felet, ha
a) a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz ellopását, birtokából történő kikerülését vagy jogosulatlan használatát a fizető fél a fizetési művelet teljesítését megelőzően nem észlelhette,
b) a kárt a pénzforgalmi szolgáltató alkalmazottjának, pénzforgalmi közvetítőjének, fióktelepének vagy a pénzforgalmi szolgáltató részére kiszervezett tevékenységet végzőnek az intézkedése vagy mulasztása okozta,
c) a pénzforgalmi szolgáltató nem ír elő erős ügyfél-hitelesítést,
d) a kárt készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek minősülő olyan személyre szabott eljárással okozták, amely információtechnológiai eszköz vagy távközlési eszköz használatával történt vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszközt személyes biztonsági elemek - így a személyazonosító kód (PIN kód) vagy egyéb kód - nélkül használták, vagy
e) a pénzforgalmi szolgáltató a 41. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének nem tett eleget.
(2a) Ha a kedvezményezett vagy annak pénzforgalmi szolgáltatója nem fogadja el az erős ügyfél-hitelesítést, meg kell térítenie a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójának okozott kárt.
(3) A pénzforgalmi szolgáltató mentesül az (1)-(4) bekezdés szerinti felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a jóvá nem hagyott fizetési művelettel összefüggésben keletkezett kárt a fizető fél csalárd módon eljárva okozta, vagy a kárt a 40. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségeinek szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegésével okozta.
(3) A pénzforgalmi szolgáltató mentesül az (1), (2) és (4) bekezdés szerinti felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a jóvá nem hagyott fizetési művelettel összefüggésben keletkezett kárt a fizető fél csalárd módon eljárva okozta, vagy a kárt a 40. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségeinek szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegésével okozta.
(3) A pénzforgalmi szolgáltató mentesül az (1), (2) és (4) bekezdés szerinti felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a jóvá nem hagyott fizetési művelettel összefüggésben keletkezett kárt a fizető fél csalárd módon eljárva okozta, vagy a kárt a 40. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségeinek szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegésével okozta, így különösen ha a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatához szükséges személyes hitelesítési adatait arra nem jogosult harmadik fél részére átadja vagy megismerhetővé teszi.
(4) A 40. § (2) bekezdése szerinti bejelentést követően a pénzforgalmi szolgáltató viseli a kárt az olyan jóvá nem hagyott fizetési műveletek vonatkozásában, amelyek a fizető fél birtokából kikerült vagy ellopott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történtek, vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz jogosulatlan használatából erednek.
(5) Kis összegű készpénz-helyettesítő fizetési eszközre vonatkozó keretszerződés alapján a felek megállapodhatnak arról, hogy a pénzforgalmi szolgáltatót a (2) és (4) bekezdés szerinti kötelezettségek nem terhelik, ha
a) a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz letiltása vagy további használatának megakadályozása nem lehetséges, vagy
b) az ügyfél olyan készpénz-helyettesítő fizetési eszközt használt, amely az ügyfél beazonosíthatóságát nem teszi lehetővé, vagy a pénzforgalmi szolgáltató a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz jellege miatt nincs abban a helyzetben, hogy a művelet jóváhagyását bizonyítsa.
45/A. §
(1) Az olyan kártyaalapú fizetési műveletnél, amelyet a kedvezményezett kezdeményezett, vagy rajta keresztül kezdeményeztek és a fizetési megbízás pontos összege a fizető fél általi jóváhagyás időpontjában még nem ismert, a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója csak abban az esetben zárolhat pénzösszeget a fizető fél fizetési számláján, ha a fizető fél jóváhagyta a zárolás pontos összegét.
(2) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójának haladéktalanul fel kell oldania az (1) bekezdés szerinti zárolást, amint tájékoztatást kapott a fizetési művelet pontos összegéről, de legkésőbb haladéktalanul azután, hogy átvette a fizetési megbízást.
46. §
(1) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója visszatéríti a kedvezményezett által vagy rajta keresztül kezdeményezett, és a fizető fél által jóváhagyott fizetési művelet összegét, ha:
a) a jóváhagyás időpontjában a fizető fél a fizetési művelet összegét nem ismerte, és
b) a fizetési művelet összege meghaladta azt az összeget, amely a fizető fél részéről az adott helyzetben ésszerűen elvárható volt.
b) a fizetési művelet összege meghaladta azt az összeget, amely a fizető fél részéről az adott helyzetben észszerűen elvárható volt.
(2) A fizető fél részéről a fizetési művelet adott helyzetben ésszerűen elvárható összegének megítélése során a pénzforgalmi szolgáltatónak a fizető fél korábbi fizetési műveleteit, a keretszerződésben foglaltakat és a fizetési művelet körülményeit kell figyelembe vennie.
(2) A fizető fél részéről a fizetési művelet adott helyzetben észszerűen elvárható összegének megítélése során a pénzforgalmi szolgáltatónak a fizető fél korábbi fizetési műveleteit, a keretszerződésben foglaltakat és a fizetési művelet körülményeit kell figyelembe vennie.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállása tekintetében a bizonyítás a fizető felet terheli.
(3a) A visszatérítendő összeg megegyezik a teljesített fizetési művelet teljes összegével. A fizető fél fizetési számláján a jóváírás értéknapja nem lehet későbbi, mint az összeggel való megterhelés napja.
(4) A fizető fél nem hivatkozhat az (1) bekezdés b) pontjára a pénznemek közötti átváltással kapcsolatosan, ha az átváltás során a 31. § (1) bekezdésének d) pontjában vagy a 10. § (2) bekezdése c) pontjának cb) alpontjában foglaltak szerint referencia-árfolyam alkalmazására került sor.
(4) A fizető fél nem hivatkozhat az (1) bekezdés b) pontjára a pénznemek közötti átváltással kapcsolatosan, ha az átváltás során a 31. § (1) bekezdésének d) pontjában vagy a 10. § (1) bekezdés c) pontjának cb) alpontjában foglaltak szerint referencia-árfolyam alkalmazására került sor.
(5) A felek a keretszerződésben megállapodhatnak arról, hogy a beszedés visszatérítése esetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek nem kell fennállniuk. Ilyen megállapodás esetén a pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél visszatérítésre vonatkozó igényét nem utasíthatja vissza.
(5) Az euróátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról szóló 2012. március 14-i 260/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikke szerinti beszedés visszatérítése esetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek nem kell fennállniuk. Ilyen beszedés esetén a pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél visszatérítésre vonatkozó igényét a 47. §-ban meghatározott időszakon belül nem utasíthatja vissza.
(6) A fizető fél és a pénzforgalmi szolgáltató a keretszerződésben megállapodhatnak arról, hogy a fizető fél nem jogosult a visszatérítésre, ha
a) a jóváhagyást közvetlenül a saját pénzforgalmi szolgáltatójának adta meg, ésb) a jövőbeni fizetési műveletre vonatkozó tájékoztatást a pénzforgalmi szolgáltató vagy a kedvezményezett a megállapodás szerinti módon a fizetési megbízás teljesítésének esedékességét megelőzően huszonnyolc nappal a fizető fél rendelkezésére bocsátotta vagy számára elérhetővé tette.
(6) A felek a keretszerződésben megállapodhatnak arról, hogy a fizető fél nem jogosult a visszatérítésre, ha a jóváhagyást közvetlenül a saját pénzforgalmi szolgáltatónak adta meg, és a fizetési műveletre vonatkozó előzetes tájékoztatási kötelezettséget a pénzforgalmi szolgáltató vagy a kedvezményezett a keretszerződésben meghatározott módon, a fizetési megbízás teljesítésének esedékességét megelőzően huszonnyolc nappal teljesítette.
(7) A felek az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően is megállapodhatnak, ha a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának székhelye nem EGT-állam területén található.
47. §
(1) A kedvezményezett által vagy rajta keresztül kezdeményezett, és a fizető fél által a 46. § (1) bekezdésben meghatározott módon jóváhagyott fizetési művelet visszatérítésére vonatkozó igényét a fizető fél a terhelés napjától számított ötvenhat napig érvényesítheti.
(2) A pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél visszatérítésre vonatkozó igényének benyújtásától számított tíz munkanapon belül a fizetési művelet összegét visszatéríti vagy az igényt indokolással ellátva elutasítja.
(3) A visszatérítés elutasítása esetén a pénzforgalmi szolgáltató egyidejűleg tájékoztatja a fizető felet a jogvita peren kívüli elintézésére rendelkezésre álló fórumokról.
47/A. §   A 46. §-ban és a 47. §-ban foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a székhelye nem EGT-állam területén található.
48. §
(1) Ha a fizetési művelet teljesítése egyedi azonosító használatával történik, a fizetési művelet az egyedi azonosító által megjelölt kedvezményezett vonatkozásában teljesítettnek minősül.
(2) Ha a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás teljesítése egyedi azonosító használatával történik, a fizetési művelet az egyedi azonosító által és a fizető fél nevével megjelölt fizető fél vonatkozásában minősül teljesítettnek.
(3) A fizetési művelet nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért hibás egyedi azonosító használata esetén - ide nem értve a (2) bekezdésben foglalt esetet - a pénzforgalmi szolgáltatót nem terheli felelősség.
(4) Ha az ügyfél a 31. § (1) bekezdésének a) pontjában vagy a 10. § b) pontjának bb) alpontjában meghatározottakon kívül további adatokat ad meg, a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési műveletnek az egyedi azonosító által megjelölt teljesítéséért felel.
(5) A pénzforgalmi szolgáltató - a (3) bekezdésben meghatározottak ellenére - köteles a fizetési művelet összegének visszaszerzése érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani.
(5) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója - a (3) bekezdésben meghatározottak ellenére - köteles a fizetési művelet összegének visszaszerzése érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani. A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a fizetési művelet összegének visszaszerzése érdekében együtt kell működnie a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójával, ideértve azt is, hogy a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójának megad minden olyan lényeges információt, amely a visszaszerzéshez szükséges.
(5a) Ha a fizetési művelet összegének a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója általi visszaszerzése nem lehetséges, a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizető félnek - annak írásbeli kérelmére - megad minden olyan rendelkezésére álló lényeges információt, amely szükséges ahhoz, hogy a fizető fél a fizetési művelet összegének visszaszerzése érdekében a megfelelő jogi lépéseket megtehesse.
(6) A felek a keretszerződésben megállapodhatnak arról, hogy a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési művelet összegének (5) bekezdés szerinti visszaszerzése esetén külön díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget számíthat fel.
49. §
(1) Ha a fizetési műveletet a fizető fél kezdeményezte, a fizetési művelet hibás teljesítéséért a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója felel kivéve, ha bizonyítja, hogy a fizetési művelet összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához beérkezett.
(1) Ha a fizetési műveletet közvetlenül a fizető fél kezdeményezte, a fizetési művelet hibás teljesítéséért a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója felel kivéve, ha bizonyítja, hogy a fizetési művelet összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához beérkezett.
(2) Ha a fizetési művelet összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához beérkezett, a fizetési művelet hibás teljesítéséért a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója felel.
(3) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója az (1) bekezdésben meghatározott felelősségének fennállása esetén haladéktalanul köteles a nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési művelet összegét a fizető fél részére visszatéríteni, és a fizetési számlát olyan állapotba hozni, mintha a hibásan teljesített fizetési műveletre nem került volna sor.
(3) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója az (1) bekezdésben meghatározott felelősségének fennállása esetén haladéktalanul köteles a nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési művelet összegét a fizető fél részére visszatéríteni, és a fizetési számlát olyan állapotba hozni, mintha a hibásan teljesített fizetési műveletre nem került volna sor. A fizető fél fizetési számláján a jóváírás értéknapja nem lehet későbbi, mint az összeggel való megterhelés dátuma.
(4) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a (2) bekezdésben meghatározott felelősségének fennállása esetén haladéktalanul köteles a fizetési művelet összegét a kedvezményezett rendelkezésére bocsátani, és a kedvezményezett fizetési számláján jóváírni. A kedvezményezett fizetési számláján történő jóváírás értéknapja nem lehet későbbi, mint az a nap, amely a hibátlan teljesítés esetén lett volna.
(4a) Ha a fizetési művelet teljesítése késedelmesen történik, a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója - a fizető fél nevében eljáró pénzforgalmi szolgáltató kérésére - biztosítja, hogy a fizetési művelet összegének a kedvezményezett fizetési számláján történő jóváírás értéknapja ne legyen későbbi, mint az a nap, amely a hibátlan teljesítés esetén lett volna.
(4) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a (2) bekezdésben meghatározott felelősségének fennállása esetén haladéktalanul köteles a fizetési művelet összegét a kedvezményezett rendelkezésére bocsátani, és a kedvezményezett fizetési számláján jóváírni.
(5) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizető fél kérésére - a fizetési művelet nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért való felelősség kérdésétől függetlenül - köteles a nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési művelet nyomon követése érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott nyomon követés eredményéről a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizető felet tájékoztatja.
(7) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója az (5) és (6) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben a fizető fél terhére nem számíthat fel díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget.
50. §
(1) Ha a fizetési műveletet a kedvezményezett kezdeményezte, vagy rajta keresztül kezdeményezték, a fizetési megbízás a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójához való továbbításáért a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója felel.
(2) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója az (1) bekezdésben meghatározott felelősségének fennállása esetén haladéktalanul köteles a fizetési megbízást megküldeni a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója felé.
(2a) A fizetési megbízás késedelmes továbbítása esetén a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója biztosítja, hogy a kedvezményezett fizetési számláján a fizetési művelet összege jóváírásának értéknapja ne legyen későbbi, mint az a nap, amely a hibátlan teljesítés esetén lett volna.
(3) A fizetési műveletnek a jogszabály szerinti teljesítéséért a kedvezményezett felé a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója felel.
(4) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a (3) bekezdésben meghatározott felelősségének fennállása esetén haladéktalanul köteles biztosítani, hogy a kedvezményezett számláján jóváírt fizetési művelet összege a kedvezményezett rendelkezésére álljon.
(4) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a (3) bekezdésben meghatározott felelősségének fennállása esetén haladéktalanul köteles biztosítani, hogy a kedvezményezett számláján jóváírt fizetési művelet összege a kedvezményezett rendelkezésére álljon. Ebben az esetben a kedvezményezett fizetési számláján történő jóváírás értéknapja nem lehet későbbi, mint az a nap, amely a hibátlan teljesítés esetén lett volna.
(5) Az (1) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a fizetési művelet nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért a fizető fél felé a saját pénzforgalmi szolgáltatója felel.
(5) Az (1), (3) és (4) bekezdésben foglaltak kivételével a fizetési művelet nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért a fizető fél felé a saját pénzforgalmi szolgáltatója felel.
(6) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója az (5) bekezdésben meghatározott felelősségének fennállása esetén haladéktalanul köteles a nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési művelet összegét a fizető fél részére visszatéríteni, és a fizetési számlát olyan állapotba hozni, mintha a hibásan teljesített fizetési műveletre nem került volna sor.
(6) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója az (5) bekezdésben meghatározott felelősségének fennállása esetén haladéktalanul köteles a nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési művelet összegét a fizető fél részére visszatéríteni, és a fizetési számlát olyan állapotba hozni, mintha a hibásan teljesített fizetési műveletre nem került volna sor. A fizető fél fizetési számláján a jóváírás értéknapja nem lehet későbbi, mint az összeggel való megterhelés napja.
(6a) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatóját nem terheli a (6) bekezdésben foglalt kötelezettség, ha bizonyítja, hogy a fizetési művelet összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához beérkezett, még abban az esetben sem, ha a fizetési művelet teljesítésére késedelmesen került sor. Ebben az esetben a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója biztosítja, hogy a kedvezményezett fizetési számláján a fizetési művelet összege jóváírásának az értéknapja ne legyen későbbi, mint az a nap, amely a hibátlan teljesítés esetén lett volna.
(7) Ha a fizetési műveletet a kedvezményezett kezdeményezte, vagy rajta keresztül kezdeményezték, a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója - a fizetési művelet nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért való felelősség kérdésétől függetlenül - köteles a fizetési művelet nyomon követése érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani.
(8) A (3) bekezdésben meghatározott nyomon követés eredményéről a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a kedvezményezettet tájékoztatja.
(8) A (7) bekezdésében meghatározott nyomon követés eredményéről a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a kedvezményezettet tájékoztatja.
(9) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a (7) és (8) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben a kedvezményezett terhére nem számíthat fel díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget.
51. §   A 49. §-ban és az 50. §-ban foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának székhelye nem EGT-állam területén található.
52. §   Az ügyfél pénzforgalmi szolgáltatója felel az általa nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési műveletért felszámított díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség megtérítéséért, és a kamatbevétel elmaradásáért.
52/A. §
(1) Ha a fizetési műveletet a fizető fél fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatón keresztül kezdeményezte, a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatója haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanap végéig visszatéríti a fizető fél részére a nem teljesített vagy a hibásan teljesített fizetési művelet összegét, és a fizetési számlát olyan állapotba hozza, mintha a hibásan teljesített fizetési műveletre nem került volna sor.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a fizetési megbízást átvette, a saját felelősségi körén belül a fizetési művelet hitelesítése és pontos rögzítése megtörtént, a fizetési művelet teljesítését nem befolyásolta műszaki hiba vagy a nem teljesítés, hibás vagy késedelmes teljesítéssel összefüggő egyéb zavar.(3) Ha az (1) bekezdésben meghatározott esetért a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltató a felelős, akkor a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatónak - annak kérésére - haladéktalanul megtéríti a fizető félnek visszatérített összegek következtében elszenvedett veszteségeket és kifizetett összegeket.
53. §   A pénzforgalmi szolgáltatónak e fejezetben meghatározott felelőssége nem érinti egyéb jogszabály alapján fennálló felelősségét.
54. §   Ha a pénzforgalmi szolgáltatónak a 49-52. § szerinti felelőssége harmadik személy magatartásának vagy mulasztásának következménye, a pénzforgalmi szolgáltató e harmadik személytől a 49-52. §-ban meghatározott összeg kifizetésének megtérítését követelheti.
54. §   Ha a pénzforgalmi szolgáltatónak a 44. § (1) bekezdése, a 49-52. §-a szerinti felelőssége másik pénzforgalmi szolgáltató vagy közvetítő magatartásának vagy mulasztásának következménye, a pénzforgalmi szolgáltató e harmadik személytől a 44. § (1) bekezdésben és a 49-52. §-ban meghatározott összeg kifizetésének megtérítését követelheti, ideértve az azon esetben felmerülő kártérítést is, amikor valamely pénzforgalmi szolgáltató elmulasztja az erős ügyfél-hitelesítés alkalmazását.
54. §   Ha a pénzforgalmi szolgáltatónak a 44. § (1) bekezdése, a 49-52/A. §-a szerinti felelőssége másik pénzforgalmi szolgáltató vagy közvetítő magatartásának vagy mulasztásának következménye, a pénzforgalmi szolgáltató e harmadik személytől a 44. § (1) bekezdésben és a 49-52/A. §-ban meghatározott összeg kifizetésének megtérítését követelheti, ideértve az azon esetben felmerülő kártérítést is, amikor valamely pénzforgalmi szolgáltató elmulasztja az erős ügyfél-hitelesítés alkalmazását.
55. §   A pénzforgalmi szolgáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a VII-IX. Fejezetben meghatározott kötelezettségének teljesítését tevékenysége körén kívül eső elháríthatatlan ok (vis maior), vagy jogszabályban vagy közösségi jogi aktusban előírt rendelkezések zárták ki.

IX/A. FEJEZET
MŰKÖDÉSI ÉS BIZTONSÁGI KOCKÁZATOK, HITELESÍTÉS

55/A. §
(1) A pénzforgalmi szolgáltató az általa nyújtott pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó működési és biztonsági kockázatok kezelése érdekében kockázatmérséklési intézkedéseket és ellenőrzési mechanizmusokat tartalmazó keretrendszert alakít ki. Ennek a keretrendszernek a részeként a pénzforgalmi szolgáltató - a súlyosabb működési és biztonsági események felderítését és osztályozását is tartalmazó - hatékony eseménykezelési eljárásokat hoz létre, valamint tart fenn.
(2) A pénzforgalmi szolgáltató évente egyszer - vagy a Felügyelet által meghatározott rövidebb időközönként - aktualizált és átfogó értékelést küld a Felügyeletnek az általa nyújtott pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó működési és biztonsági kockázatokról, továbbá az e kockázatok mérséklésére alkalmazott intézkedések és a kapcsolódó ellenőrzési mechanizmusok megfelelőségéről.
55/B. §
(1) A pénzforgalmi szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja a Felügyeletet a súlyosabb működési vagy biztonsági esemény bekövetkezéséről.
(2) Ha a súlyosabb működési vagy biztonsági esemény sérti vagy sértheti a pénzforgalmi szolgáltató ügyfeleinek érdekeit, a pénzforgalmi szolgáltatónak indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az ügyfeleit az eseményről, valamint minden olyan rendelkezésre álló intézkedésről, amelyet az esemény káros hatásainak enyhítése érdekében meghozhatnak.
55/C. §
(1) A pénzforgalmi szolgáltató erős ügyfél-hitelesítést alkalmaz, amikor a fizető fél
a) online fér hozzá fizetési számlájához,
b) elektronikus távoli fizetési műveletet kezdeményez,
b) elektronikus fizetési műveletet kezdeményez,
c) bármely műveletet olyan távoli csatornán keresztül hajt végre, ami fizetéssel kapcsolatos csalásokra és más visszaélésekre adhat módot.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti elektronikus távoli fizetési művelet kezdeményezésekor a pénzforgalmi szolgáltató olyan erős ügyfél-hitelesítést alkalmaz, amely a művelet egy adott összeggel és egy adott kedvezményezettel dinamikusan összekapcsolódó elemeket tartalmaz.
(3) A pénzforgalmi szolgáltató olyan biztonsági intézkedéseket alkalmaz, amelyek alkalmasak az ügyfelekhez tartozó személyes hitelesítési adatok bizalmasságának és integritásának megóvására.
(4) A (2) és (3) bekezdésben foglaltakat abban az esetben is alkalmazni kell, amikor a fizetési megbízást fizetés- kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatón keresztül kezdeményezik.
(5) Az (1) és (3) bekezdésben foglaltakat abban az esetben is alkalmazni kell, amikor az információt egy számlainformációs szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatón keresztül kérik.
(6) A fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató lehetővé teszi a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző vagy a számlainformációs szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltató számára, hogy megbízható hitelesítési eljárásként hagyatkozhasson azon hitelesítési eljárásokra, amelyeket a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató az ügyfele részére az (1) és (3) bekezdéssel összhangban, valamint - abban az esetben, ha a fizetési művelet lebonyolításában fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltató is részt vesz - az (1), (2) és (3) bekezdéssel összhangban biztosít.

X. FEJEZET
A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK FELÜGYELETE

Fióktelep és határon átnyúló szolgáltatás felügyelete

56. §   Más EGT-államban pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására jogosult pénzforgalmi szolgáltató Magyar Köztársaság területén létesített fióktelepe által végzett tevékenység esetében a Felügyelet hatáskörében ellenőrzi a II-IX. Fejezetben foglalt rendelkezések betartását.
56. §   Más EGT-államban pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására jogosult pénzforgalmi szolgáltató Magyarország területén létesített fióktelepe által végzett tevékenység esetében a Felügyelet hatáskörében ellenőrzi a II-IX. Fejezetben foglalt rendelkezések betartását.
56. §   Más EGT-államban pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására jogosult pénzforgalmi szolgáltató Magyarország területén létesített fióktelepe által végzett tevékenység esetében a Felügyelet hatáskörében ellenőrzi a II-IX/A. Fejezetben foglalt rendelkezések betartását.
57. §   Ha a Felügyelet a Magyar Köztársaság területén más EGT-államban pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására jogosult pénzforgalmi szolgáltató határon átnyúló tevékenysége tekintetében jogszabályban foglalt rendelkezés megsértését tapasztalja, értesíti a pénzforgalmi szolgáltató székhelye szerinti EGT-állam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságát.
57. §   Ha a Felügyelet Magyarország területén más EGT-államban pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására jogosult pénzforgalmi szolgáltató határon átnyúló tevékenysége tekintetében jogszabályban foglalt rendelkezés megsértését tapasztalja, értesíti a pénzforgalmi szolgáltató székhelye szerinti EGT-állam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságát.

Eljárás a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó rendelkezések megsértése esetén

58. §   E törvény a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra, így különösen az ügyfelek tájékoztatásra vonatkozó rendelkezéseinek megsértése esetén a Felügyelet a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben meghatározott szabályok szerint jár el, ha a jogsértés fogyasztót érint.

XI. FEJEZET
TITOKTARTÁSI SZABÁLYOK

Fizetési titok

59. §
(1) Fizetési titok minden olyan, hitelintézetnek nem minősülő pénzforgalmi szolgáltatónak az egyes ügyfelekről rendelkezésére álló, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos tény, információ, megoldás vagy adat, amely az ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzforgalmi szolgáltatóval a pénzforgalmi szolgáltatási szerződéseire vonatkozik.
(2) A fizetési titokra a Hpt. banktitokra vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy ahol a Hpt. banktitkot említ, azon a fizetési titkot kell érteni.
(3) A pénzforgalmi szolgáltató a pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés szerint a rendelkezésére álló, személyes adatnak minősülő fizetési titkot legfeljebb a fizetési műveletből eredő követelés elévüléséig jogosult kezelni és továbbítani a pénzforgalmi elszámolóháznak a fizetéssel kapcsolatos csalások valamint a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történő visszaélések megelőzése, vizsgálata és felderítés céljából.
59. §   A pénzforgalmi szolgáltató a pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés szerint a rendelkezésére álló, személyes adatnak minősülő banktitkot, fizetési titkot legfeljebb a fizetési műveletből eredő követelés elévüléséig jogosult kezelni és továbbítani a fizetési rendszert működtető pénzügyi vállalkozásnak, pénzforgalmi intézménynek, elektronikuspénz-kibocsátó intézménynek a fizetéssel kapcsolatos csalások valamint a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történő visszaélések megelőzése, vizsgálata és felderítése céljából.

XII. FEJEZET
SORBAÁLLÍTÁS

60. §
(1) A pénzügyi fedezet hiánya miatt részben vagy egészben nem teljesíthető, hatósági átutalást és átutalási végzés alapján teljesített átutalást a kedvezményezett azonnali visszaküldést kérő rendelkezése hiányában a teljesítéshez szükséges fedezet biztosításáig - legfeljebb azonban harmincöt napig - a pénzforgalmi szolgáltató sorba állítja.
(1) A pénzügyi fedezet hiánya miatt részben vagy egészben nem teljesíthető hatósági átutalást és átutalási végzésen alapuló átutalást a kedvezményezett azonnali visszaküldést kérő rendelkezése hiányában a teljesítéshez szükséges fedezet biztosításáig - legfeljebb azonban harmincöt napig - a pénzforgalmi szolgáltató sorba állítja.
(2) A teljesítés sorrendjét az átvétel időpontja határozza meg.
61. §
(1) A fizető fél ugyanazon pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlái a hatósági átutalás és átutalási végzés alapján teljesített átutalás teljesítése szempontjából egy fizetési számlának minősülnek.
(2) A hatósági átutalás és átutalási végzés alapján teljesített átutalás teljesítése során a hatósági átutalási megbízásban és az átutalási végzésben szereplő pénznemmel azonos pénznemben vezetett fizetési számlát kell figyelembe venni, ha a fizető fél rendelkezik ilyen pénznemben vezetett fizetési számlával. Ha a fizető fél nem rendelkezik ilyen pénznemben vezetett fizetési számlával vagy az azonos pénznemben vezetett fizetési számlán nem, vagy csak részben volt fedezet, akkor a forintban, majd az egyéb pénznemben vezetett fizetési számlát kell figyelembe venni. Pénznemek közötti átváltás esetén a terhelést végző pénzforgalmi szolgáltató által jegyzett - a pénzforgalmi számla megterhelésének napján érvényes - devizavételi árfolyamot kell alkalmazni.
(3) A terhelést végző pénzforgalmi szolgáltató által nem jegyzett pénznemre szóló, hatósági átutalási megbízás és átutalási végzés esetén e fizetési megbízást forintban kell teljesíteni. A forintra történő átváltást a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, a terhelés napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon kell elvégezni.
(4) A hatósági átutalási megbízásra és az átutalási végzésre a rendelkezésre álló részfedezet erejéig részfizetést kell teljesíteni.
62. §
(1) A keretszerződés felmondásának kezdeményezését követően a pénzforgalmi szolgáltatóhoz beérkezett hatósági átutalási megbízás és átutalási végzés legfeljebb a keretszerződés megszűnésének időpontjáig állítható sorba, amelyről a pénzforgalmi szolgáltató a hatósági átutalási megbízás adóját, az átutalási végzés kibocsátóját a fizetési megbízás, végzés átvételét követően haladéktalanul tájékoztatni köteles.
(2) A fizető fél és a pénzforgalmi szolgáltató eltérő tartalmú megállapodása hiányában a fizetési számla terhére hatósági átutalást és átutalási végzés alapján történő átutalást a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret terhére is teljesíti.
(3) Hatósági átutalás és átutalási végzés alapján történő átutalás teljesítése - ideértve a fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret terhére történő átutalás teljesítését is - megelőzi az egyéb fizetési műveletek teljesítését.

XII/A. FEJEZET
EGYES FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ TETT NYILATKOZATOK KÖZPONTI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERE

1. Általános rendelkezések

62/A. §   E fejezet alkalmazásában:
a) nyilatkozattevő: az a fogyasztó, aki a nyilatkozatot, illetve visszavonó rendelkezést tett, akkor is, ha nevében meghatalmazott járt el,
b) nyilatkozat: a nyilatkozattevő által tett, a 36/A. § (4) bekezdés c) pontja, valamint a 36/A. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat,
c) visszavonó rendelkezés: a 36/A. § (9) bekezdés szerinti rendelkezés,
d) nyilatkozatadat-szolgáltató: az a pénzforgalmi szolgáltató, amely a nyilatkozattevőnek azt a fizetési számláját vezeti, amelynek tekintetében a nyilatkozattevő nyilatkozatot vagy visszavonó rendelkezést tett,
e) nyilatkozatadat: a 62/F. § (3) bekezdése szerinti adatok.
62/B. §
(1) A nyilatkozat megtételének tényét, valamint a nyilatkozatadatokat az egyes fizetési számlákhoz tett nyilatkozatok központi nyilvántartása (a továbbiakban: Központi Nyilvántartás) rögzíti.
(2) A Központi Nyilvántartás célja, hogy az ingyenes készpénzfelvételi jog jogszerű gyakorlásának biztosítása érdekében megállapítható legyen az, hogy a nyilatkozattevő tett-e nyilatkozatot vagy visszavonó rendelkezést, eltérő időkben és nyilatkozatadat-szolgáltatóknál tett nyilatkozatok esetében pedig annak megállapíthatósága, hogy mely nyilatkozata jogosítja őt a 36/A. § (1) bekezdése szerinti díjtól és költségtől mentes szolgáltatásra.
62/C. §
(1) A Központi Nyilvántartást a központi hitelinformációs rendszerről szóló törvényben meghatározott központi hitelinformációs rendszert (a továbbiakban: KHR) kezelő pénzügyi vállalkozás működteti.
(2) A Központi Nyilvántartást működtető pénzügyi vállalkozás működtetésének engedélyezésére, felügyeletére, engedélyének visszavonására a Hpt. rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
62/D. §
(1) A Központi Nyilvántartás kezelésére vonatkozó engedélyt a Felügyelet az (5) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálatát követően adja ki.
(2) A Felügyelet a Központi Nyilvántartás kezelésére vonatkozó engedélyt visszavonja, ha a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás tevékenységi engedélyét visszavonja.
(3) A Központi Nyilvántartás kezelésére vonatkozó engedély visszavonásával egyidejűleg a Felügyelet köteles a Központi Nyilvántartás kezelésére másik pénzügyi vállalkozást kijelölni, és az engedély visszavonására vonatkozó határozatban foglalt határidő lejártáig terjedő időtartamra felügyeleti biztost kirendelni.
(4) Felügyeleti biztos kirendelése esetén a felügyeleti biztosra a Hpt. és a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(5) A Felügyelet a Központi Nyilvántartás kezelésére vonatkozó engedély visszavonásakor olyan pénzügyi vállalkozást jelölheti ki a Központi Nyilvántartás kezelőjeként, amely kötelezettséget vállal arra, hogy az alábbi feltételeknek százhúsz napon belül megfelel:
a) részvénytársasági forma,
b) legalább kétszázmillió forint saját tőke, és
c) részvényeinek tulajdonosa kizárólag pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozás vagy hitelintézetek érdek-képviseleti szerve.
(6) Az a pénzügyi vállalkozás, amelynek a Központi Nyilvántartás kezelésére vonatkozó engedélyét a Felügyelet visszavonta, köteles az engedély visszavonására vonatkozó határozatban megjelölt időpontig kezelt nyilatkozatadatokat a megjelölt határnapig átadni annak a pénzügyi vállalkozásnak, amelyet a Felügyelet a Központi Nyilvántartás új kezelőjeként kijelöl.
(7) Az a pénzügyi vállalkozás, amelynek a Központi Nyilvántartás kezelésére vonatkozó engedélyét a Felügyelet visszavonta, az engedély visszavonására vonatkozó határozatban megjelölt időponttól nyilatkozatadatot nem kezelhet.
62/E. §   A Központi Nyilvántartás kezelésére vonatkozó üzletszabályzat elfogadásához a Felügyelet jóváhagyása szükséges.

2. A nyilatkozatok központi nyilvántartásában történő adatkezelés szabályai

62/F. §
(1) A Központi Nyilvántartás olyan zárt rendszerű adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott adatok kezelhetők.
(2) A nyilatkozatadat-szolgáltató a nyilatkozat vagy a visszavonó rendelkezés megtételét és a saját belső rendje szerinti ellenőrzés lefolytatását követően haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül elektronikus eszköz útján adatot ad át a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozásnak arról, hogy nála a nyilatkozattevő nyilatkozatot vagy visszavonó rendelkezést tett.
(3) A (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás tartalmazza
a) a nyilatkozatadat-szolgáltató nevét, rövidített nevét és a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedély számát,
b) a nyilatkozattevőnek a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4. § (4) bekezdésében meghatározott természetes személyazonosító adatait,
c) azt a naptári napot, amelyen a nyilatkozattevő a nyilatkozatot vagy a visszavonó rendelkezést megtette,
d) azt, hogy a nyilatkozattevő nyilatkozatot vagy visszavonó rendelkezést tett.
(4) A Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás nyilvántartja a nyilatkozatadat-szolgáltatók nevét, székhelyét és a kapcsolattartásra jogosult személy nevét, beosztását, munkahelyi címét, telefonszámát és e-mail címét.
(5) A (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás továbbítása egyedileg és kötegelve is történhet.
(6) A Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás a nyilatkozatadatokat - a nyilatkozatadat-szolgáltató kérésére - kizárólag annak a nyilatkozatadat-szolgáltatónak adhatja át, amely a kért nyilatkozatadatokat a (2) bekezdés szerint felé továbbította.
(7) A nyilatkozatadat-szolgáltató a (6) bekezdés szerinti esetben sem értesülhet a (3) bekezdés a) pontja szerinti adatról, amennyiben az egy tőle különböző nyilatkozatadat-szolgáltatóra vonatkozik.
(8) A Központi Nyilvántartás adatkezelése automatizált módon történik. A nyilatkozatadat-szolgáltatók által átadott, az azonos nyilatkozattevőkre vonatkozó adatok a Központi Nyilvántartásban összekapcsolhatók.
(9) A nyilatkozatadat-szolgáltató nem ad át adatot a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozásnak arról, hogy nála a nyilatkozattevő nyilatkozatot tett, amennyiben a fogyasztó az új és korábbi hatályos nyilatkozatát ugyanannál a nyilatkozatadat-szolgáltatónál tette.
62/G. §
(1) Ha a nyilatkozattevő nem szerepel a Központi Nyilvántartásban, vagy ha szerepel a Központi Nyilvántartásban, de a nyilatkozatához visszavonó rendelkezés is tartozik, akkor a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás a nyilatkozatadat átvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb kettő munkanapon belül a nyilatkozatadat-szolgáltató részére az 1. melléklet 1. pontja szerinti tartalommal visszaigazolja a nyilvántartásba vételt.
(2) Ha a nyilatkozattevő korábban tett hatályos nyilatkozata szerepel a Központi Nyilvántartásban, a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás a nyilatkozatadat átvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb kettő munkanapon belül a Központi Nyilvántartásban szereplő nyilatkozattal kapcsolatban adatot szolgáltató nyilatkozatadat-szolgáltatót az 1. melléklet 2. pontja szerinti tartalommal értesíti a nyilatkozattevő nyilatkozatának a 36/A. § (9) bekezdés alapján történő hatályvesztéséről. Ezzel egyidejűleg a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás az új nyilatkozattal kapcsolatban adatot szolgáltató nyilatkozatadat-szolgáltató részére visszaigazolja az 1. melléklet 1. pontja szerinti tartalommal a nyilatkozat nyilvántartásba vételét.
(3) A nyilatkozatadat-szolgáltató a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás 1. melléklet 2. pontja szerinti tartalmú értesítése kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül írásban vagy biztonsági azonosítással ellátott internetes szolgáltató rendszerén (internetbankján) keresztül vagy a felek megállapodása alapján más, tartós adathordozón értesíti a nyilatkozattevőt arról, hogy a 36/A. § (8) bekezdés szerinti időpont után már nem jogosult a díjtól és költségtől mentes szolgáltatásra.
(4) A Központi Nyilvántartásban a nyilatkozattevőnek egy időben csak egy olyan nyilatkozata szerepelhet, amely a 36/A. § (1) bekezdése szerinti díjtól és költségtől mentes szolgáltatásra jogosítja.
(5) A nyilatkozatadat-szolgáltató a nyilatkozatot elutasítja, amennyiben a nyilatkozattevő tekintetében nem teljesülnek a 36/A. §-ban meghatározott feltételek. A nyilatkozattevőt a nyilatkozata elutasításáról és annak okáról a nyilatkozatadat-szolgáltató írásban vagy a felek megállapodása alapján más tartós adathordozón értesíti.
62/H. §
(1) A nyilatkozatadat-szolgáltató a tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül, az új adatok egyidejű közlése mellett, értesíti a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozást, ha a 62/F. § (3) bekezdés b) pontja szerinti adatokban változás történt.
(2) A Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás a Felügyelet részére statisztikai célból adatot szolgáltathat, ezen adatszolgáltatás esetén az adatok érintettel való kapcsolatának megállapítását véglegesen lehetetlenné teszi.
62/I. §
(1) A Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás a nyilatkozatadatokat azok törléséig kezeli.
(2) A nyilatkozatadatokat a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás törli
a) a fizetési számla megszűnéséről való tudomásszerzést követően,
b) a visszavonó rendelkezést követően, amennyiben a nyilatkozattevő nem tesz új nyilatkozatot, a nyilatkozattevő kérésére,
c) a nyilatkozattevő elhalálozása esetén az arról való tudomásszerzést követően
haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül.
(3) A nyilatkozatadat-szolgáltató a (2) bekezdésben meghatározott esemény bekövetkezéséről való tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozást értesíti.
(4) A nyilatkozatadatokat a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás a visszavonó rendelkezés dátumától számított öt év elteltével automatikusan törli, ha a nyilatkozattevő nem tesz új nyilatkozatot.
(5) A Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás a nyilatkozatadat-szolgáltató kilétének vizsgálatát követően haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül törli a nyilatkozatadatokat, ha a nyilatkozatadat-szolgáltató kiléte nem állapítható meg.

3. Ügyfélvédelem és jogorvoslat

62/J. §
(1) A nyilatkozatadat-szolgáltató az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben hirdetményben közzéteszi, valamint elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon elektronikusan is elérhetővé teszi a Központi Nyilvántartás céljának, az abban kezelt adatok tartalmának, a Központi Nyilvántartás működésének és szabályainak ismertetését, ideértve a nyilatkozattevőt megillető jogokról, valamint az arról szóló tájékoztatást, hogy a Központi Nyilvántartásban szereplő adatokat csak a 62/B. § (2) bekezdésében meghatározott célra lehet felhasználni.
(2) A nyilatkozatadat-szolgáltató a nyilatkozat, illetve a visszavonó rendelkezés megtételekor írásban vagy biztonsági azonosítással ellátott internetes szolgáltató rendszerén (internetbankján) keresztül tájékoztatja a fogyasztót, hogy nyilatkozatadatai átadásra kerülnek.
(3) A nyilatkozatadat-szolgáltatónál a nyilatkozattevő személyesen vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen nyilatkozatai szerepelnek a Központi Nyilvántartásban. A nyilatkozattevő a saját adatait korlátozás nélkül megismerheti, ezért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel.
(4) A nyilatkozatadat-szolgáltató a (3) bekezdés szerinti tájékoztatás iránti kérelmet a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő öt munkanapon belül továbbítja, amely három napon belül a kért adatokat írásban, zárt módon megküldi a nyilatkozatadat-szolgáltatónak. A nyilatkozatadat-szolgáltató az adatokat a kézhezvételt követően ugyancsak írásban, zárt módon, haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül megküldi a kérelmezőnek.
(5) A nyilatkozattevő írásban (postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozástól is tájékoztatást igényelhet a róla kezelt nyilatkozatadatokról.
(5a) A Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás a (4) és (5) bekezdés szerint előterjesztett tájékoztatás iránti igényléseket - amennyiben a nyilatkozattevő ezt kifejezetten kéri - elektronikus levélben is megadhatja.
(6) A nyilatkozattevő a nyilatkozatadat-szolgáltatónál a (3) bekezdés szerint, vagy a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozásnál az (5) bekezdés szerint kérheti a nyilatkozatadatok helyesbítését, valamint - ha azok kezelésének jogalapja nem áll fenn - a törlését.

XIII. FEJEZET
FIZETÉSI MÓDOK

63. §
(1) A készpénzfizetésen felül a fizetési művelet során alkalmazható fizetési mód:
a) a fizetési számlák közötti fizetés,
b) a fizetési számlához kötődő készpénzfizetés, és
c) a fizetési számla nélküli fizetés.
(2) A Magyar Nemzeti Bank elnöke rendeletben szabályozza a fizetési módok részletes szabályait.
(3) Fizetési mód kötelező alkalmazását csak törvény vagy kormányrendelet írhatja elő.

A hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás, mint fizetési számlák közötti fizetés

64. §
(1) A bírósági végrehajtási eljárásban, valamint a közigazgatási végrehajtási és adóvégrehajtási eljárásban a pénzkövetelést a hatósági átutalási megbízás adására vagy átutalási végzés meghozatalára jogosult erre irányuló kezdeményezésére hatósági átutalással vagy a hatósági végzésben foglaltak szerint kell teljesíteni.
(2) A hatósági átutalás esetén a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizető fél fizetési számlája terhére meghatározott pénzösszeget utal át a hatósági átutalás megbízás adója által meghatározott fizetési számlára.
(3) Hatósági átutalási megbízás adására jogosult a hatósági átutalást saját pénzforgalmi szolgáltatóján keresztül is kezdeményezheti, amely köteles azt továbbítani az adós pénzforgalmi szolgáltatójának.
(4) A hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás esetén a fizető fél nem gyakorolhatja a helyesbítéshez való jogot.
(5) A hatósági átutalási megbízás átvételét sem a fizető fél, sem a hatósági átutalás kezdeményezésére jogosult pénzforgalmi szolgáltatója nem tagadhatja meg.

XIV. FEJEZET
ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Felhatalmazó rendelkezés

64/A. §   Felhatalmazást kap a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter, hogy a 36/A. § (4) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozat tartalmára vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg.
64/A. §
(1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg
a) a fizetési számla váltására,
b) a fogyasztók részére vezetett fizetési számlákhoz kapcsolódó díjakról történő tájékoztatásra vonatkozó részletes szabályokat.
(2) Felhatalmazást kap a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg a 36/A. § (4) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozat tartalmára vonatkozó részletes szabályokat.

Hatálybalépés

65. §
(1) E törvény - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott eltéréssel - 2009. november 1-jén lép hatályba.
(2) E törvény 131. §-a 2010. január 1-jén lép hatályba.
(3) E törvény 150. §-ának (1) bekezdése és 110. §-a a törvény kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(4) Hatályát veszti:
a) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 74. § (1) bekezdésében az „ideértve az elektronikus illetékfizetés módját” szövegrész,
b) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 6. §-a,
c) az MNBtv. 15. §-a (1) bekezdésének c) és d) pontja, 26. §-ának (4) bekezdése,
d) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 227. §-ának (1) bekezdése,
e) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 128. §-ának (3)-(4) bekezdése,
f) a postáról szóló 2003. évi CI. törvény (a továbbiakban: Pt.) 3. §-ának 17., 22. és 31. pontja, 37. §-át megelőző cím, 39. §-ának (5) bekezdése, 53. §-a (1) bekezdésének e) pontja,
g) a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 31. §-a (4) bekezdésének g) pontja,
h) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Matv.) 61. §-ának (1) bekezdése.
(5) A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 2008. évi CVIII. törvény 41. §-a és 111. §-a (1) bekezdésének c) pontja nem lép hatályba.
(6) E törvény XV. Fejezete 2010. június 2-án hatályát veszti. Ez a bekezdés 2010. június 3-án hatályát veszti.

Átmeneti rendelkezések

66. §
(1) Ha a bírósági végrehajtás általános feltételei a törvény hatálybalépését megelőzően már fennálltak, a pénzkövetelés pénzforgalmi úton történő behajtására jogosult a kötelezett fizetési számlája, bankszámlája terhére beszedési megbízást nyújthat be a kötelezett (fizető fél) erre vonatkozó felhatalmazása hiányában is, ha:
a) a jogosult - a lakás-előtakarékossági számla kivételével - fizetési számlával, bankszámlával, a kötelezett pedig pénzforgalmi számlával rendelkezik,
b) a követelés teljesítését bírósági, közjegyzői határozat írja elő vagy az a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 21. §-ának megfelelő közjegyzői okiratban foglalt kötelezettségvállaláson alapul, és
c) a jogosult a behajtást végző pénzügyi szolgáltatónak nyilatkozik arról, hogy nincs folyamatban a követelése behajtására irányuló bírósági végrehajtási eljárás, illetőleg nem terjesztett elő végrehajtás elrendelése iránti kérelmet, vagy ilyen kérelme alapján a követelése nem nyert kielégítést.
(2) Ha a kötelezett pénzforgalmi számlája nem ismert, és az a cégnyilvántartásból sem állapítható meg, a végrehajtás elrendelésére jogosult bíróság a jogosult kérelmére felhívja az adóhatóságot a számlaszám közlésére. Az adóhatóság köteles a felhívásnak haladéktalanul eleget tenni.
(3) Ha a pénzforgalmi úton történő behajtás fedezet hiánya miatt nem vagy csak részben vezetett eredményre, bírósági végrehajtásnak csak akkor van helye, ha a végrehajtást kérő igazolja, hogy a kötelezett számlavezető pénzügyi szolgáltatótól nem kérte a beszedési megbízás további függőben tartását, és megjelöli, hogy a beszedési megbízást milyen összegben teljesítette a pénzügyi szolgáltató. A függőben tartásra irányadó határidő lejárta előtt előterjesztett végrehajtási kérelem elbírálására is ez a rendelkezés irányadó.
(4) Az (1)-(3) bekezdésekben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell a kirendelő hatóság által az igazságügyi szakértő, az igazságügyi szakértői névjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság és a szakértői intézmény részére megfizetendő igazságügyi szakértői díj behajtására is, ha
a) az igazságügyi szakértői díjat a kirendelő hatóság a jogerős határozatával megállapította, és
a) az igazságügyi szakértői díjat a kirendelő hatóság a jogerős vagy végleges határozatával megállapította, és
b) megfizetésére az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 17. §-ának (4) bekezdése szerinti határidő a törvény hatálybalépése előtt lejárt.
b) megfizetésére az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 17. §-ának (4) bekezdése szerinti határidő 2010. január 1. előtt lejárt.
(5) A törvény hatálybalépése előtt indult közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés - az ajánlatkérőként szerződött fél által igazolt szerződésszerű - teljesítése esetén, a határidő eredménytelen leteltét követően, az ajánlattevőként szerződött fél beszedési megbízást nyújthat be a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. §-ának (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő fizetési számlája terhére az ajánlatkérő erre vonatkozó felhatalmazása hiányában is.
(6) A törvény hatálybalépése előtt a kincstárnak benyújtott olyan, jogszabály által meghatározott beszedési megbízás útján teljesítendő fizetési kötelezettségen alapuló beszedési megbízást, amely teljesítésének törvényi feltételei a benyújtáskor fennálltak, a kincstár a kötelezett erre vonatkozó felhatalmazása hiányában is teljesítheti.
(7) A törvény hatálybalépése előtt a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által benyújtott azonnali beszedési megbízást, amely teljesítésének törvényi feltételei a benyújtáskor fennálltak, a hitelintézet a végrehajtható okirat csatolása nélkül is köteles teljesíteni.
(8) A törvény hatálybalépése előtt kötött többcélú kistérségi társulási megállapodás alapján benyújtott olyan beszedési megbízás, amely teljesítésének törvényi feltételei a benyújtáskor fennálltak, a társulás tagjának erre vonatkozó felhatalmazása hiányában is teljesíthető.
(9) A törvény hatálybalépése előtt a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv által benyújtott olyan azonnali beszedési megbízást, amely teljesítésének törvényi feltételei a benyújtáskor fennálltak, a hitelintézet a kötelezett erre vonatkozó felhatalmazása hiányában is teljesítheti.
(10) A törvény hatálybalépése előtt a egészségbiztosítási igazgatási szerv által benyújtott olyan azonnali beszedési megbízást, amely teljesítésének törvényi feltételei a benyújtáskor fennálltak, a hitelintézet a kötelezett erre vonatkozó felhatalmazása hiányában is teljesítheti.
(11) A törvény hatálybalépése előtt a vámhatóság által benyújtott olyan azonnali beszedési megbízást, amely teljesítésének törvényi feltételei a benyújtáskor fennálltak, a hitelintézet a kötelezett erre vonatkozó felhatalmazása hiányában is teljesítheti.
(12) A hatálybalépés előtt kötött bankszámlaszerződések e törvény értelmében keretszerződésnek minősülnek, ha megfelelnek a 14. §-ban meghatározott követelményeknek.
(13) Ha a Befektető-védelmi Alap tagjának felszámolását elrendelő végzés közzététele e törvény hatálybalépése előtt következett be, a Befektető-védelmi Alap a kártalanítást a felszámolást elrendelő végzés közzétételének napján hatályos jogszabályok szerinti feltételekkel teljesíti
(14) Ha a törvény hatálybalépése előtt követelés érvényesítésére kormányrendelet azonnali beszedési megbízás (jogszabályi azonnali beszedési megbízás) benyújtását tette lehetővé, a törvény hatálybalépését megelőzően keletkezett jogviszonyokban, a követelés jogosultja beszedési megbízást nyújthat be a követelés kötelezettjének fizetési számlája terhére a kötelezett erre vonatkozó felhatalmazása hiányában is, ha annak egyéb, a kormányrendeletben a törvény hatálybalépését megelőzően meghatározott feltételei fennállnak.
66/A. §
(1) A 38/A-38/C. §-ban, valamint az 55/C. §-ban meghatározott biztonsági intézkedéseket a Bizottságnak az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelv 98. cikke alapján kiadott felhatalmazáson alapuló rendelet hatálybalépését követő egy évet követően, de legkésőbb 2019. január 1-től kell alkalmazni.
(2) Fizetés-kezdeményezési szolgáltatás vagy számlainformációs szolgáltatás igénybevételekor a Bizottságnak az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelv 98. cikk (1) bekezdés d) pontja tárgyában kiadott felhatalmazáson alapuló rendelet hatálybalépését követő egy évig, de legkésőbb 2019. január 1-ig az ügyfél és a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató között e törvény 2018. január 12-én hatályos rendelkezések szerinti felelősségi és kárviselési szabályai alkalmazandók.
66/A. §
(1) A 38/A-38/C. §-ban, valamint az 55/C. §-ban meghatározott biztonsági intézkedéseket 2019. szeptember 14-től kell alkalmazni.
(2) Fizetés-kezdeményezési szolgáltatás vagy számlainformációs szolgáltatás igénybevételekor 2019. szeptember 13-ig az ügyfél és a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató között e törvény 2018. január 12-én hatályos rendelkezések szerinti felelősségi és kárviselési szabályai alkalmazandók.
66/A. §   Az egyes törvényeknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2013. évi CXLIII. törvénnyel megállapított 35/A. §-ban foglalt követelményeknek a 2014. január 1-jén és ezt követően kezdeményezett belföldi fizetési műveletek tekintetében kell megfelelni.
66/B. §
(1) A pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló 2013. évi CLXXXIX. törvénnyel megállapított 36/A. §-t - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló 2013. évi CLXXXIX. törvény hatálybalépésekor fennálló szerződésekre is alkalmazni kell.
(2) A 15. § (1) bekezdésétől eltérően a keretszerződésnek a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásával és a pénzforgalom lebonyolításával összefüggő és kizárólag a 2018. január 13-án hatályba lépő jogszabályi változások miatt szükséges módosításáról a pénzforgalmi szolgáltató olyan időpontban köteles tájékoztatni az ügyfelet, hogy az a módosítás hatálybalépése napjáig gyakorolhassa a 15. § (3) bekezdésében meghatározott felmondási jogát.
(2) A 36/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetésre az a fogyasztó jogosult, aki a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvénymódosításáról szóló 2013. évi CLXXXIX. törvény hatálybalépését megelőzően nem rendelkezett a fizetési számlához tartozó készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel.
(2) A 36/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetésre az a fogyasztó jogosult, aki a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló 2013. évi CLXXXIX. törvény hatálybalépését megelőzően nem rendelkezett a fizetési számlához tartozó készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel. Ez a jogosultság addig áll fenn, amíg a fogyasztó az utóbb a fizetési számlájához igényelt készpénz-helyettesítő fizetési eszközt birtokba nem veszi.
(3) A 36/A. § (4) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatát a fogyasztó első alkalommal 2013. december 1-jét követően, 2014. január 20-áig teheti meg a pénzforgalmi szolgáltatónál.
(4) A pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló 2013. évi CLXXXIX. törvénnyel megállapított 36/A. § (1) bekezdése szerinti, díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvétel első alkalommal 2014. február hónapban vehető igénybe.
(5) A rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XI. törvénnyel megállapított 14/A. §-t a rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XI. törvény hatálybalépésekor fennálló szerződésekre is alkalmazni kell.
66/C. §
(1) Legkésőbb 2014. november 30-áig minden nyilatkozatadat-szolgáltató adatot szolgáltat a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozásnak a 2013. december 1-jét követően a nyilatkozattevők által tett nyilatkozatokról.
(2) A 62/F-62/J. §-ban foglaltakat 2014. december 1-től kell alkalmazni.
(3) A 2014. december 1-jét megelőzően beérkezett nyilatkozatok tekintetében a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás a korábban tett nyilatkozatot tekinti hatályosnak és ennek megfelelően értesíti az érintett nyilatkozatadat-szolgáltatókat.
(4) Az azonos nyilatkozattevő által több nyilatkozatadat-szolgáltatónál tett nyilatkozat vagy visszavonó rendelkezés esetén a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás az (1) bekezdés szerinti adatok tekintetében 2014. december 1-jéig biztosítja a 62/G. § (4) bekezdésében foglaltak teljesülését.

Jogharmonizációs záradék

67. §   E törvény a következő uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja:
Az Európai Parlament és a Tanács 2007. november 13-i 2007/64/EK irányelve a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.
67. §   E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) Az Európai Parlament és a Tanács 2007. november 13-i 2007/64/EK irányelve a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről,
a) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (2015. november 25.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről,
b) az Európai Parlament és a Tanács 2015. április 29-i a 2015/751/EU rendelete a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi jutalékairól.

XV. FEJEZET
MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK

68. §   A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 141. §-ának (1) bekezdésében a „bankszámla száma és a számlát vezető pénzügyi intézmény neve” szövegrész helyébe a „fizetési számla száma és a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató neve” szöveg lép.
69. §   Az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló 1990. évi LVI. törvény 5/A. §-ának (1) bekezdésében a „bankszámlára történő átutalással, bankszámla hiányában postai úton” szövegrész helyébe a „fizetési számlára történő átutalással, fizetési számla hiányában pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján” szöveg, 5/A. §-ának (2) bekezdésében a „bankszámlára történő utalása és egyszeri felvétele, illetve a postai úton történő tiszteletdíj és költségtérítés kifizetés” szövegrész helyébe „fizetési számlára történő utalása és egyszeri felvétele, illetve a pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján történő tiszteletdíj és költségtérítés kifizetése” szöveg lép.
70. §   Az Itv. 67. §-ának (4) bekezdésében a „bankszámlák közötti átutalással” szövegrész helyébe „átutalással” szöveg, a „Bankszámlák közötti átutalás, készpénzátutalási megbízás, belföldi postautalvány” szövegrész helyébe „Átutalás, készpénzátutalás” szöveg, a „bankszámla” szövegrész helyébe „fizetési számla” szöveg, 73. §-ának (7) bekezdésében a „bankszámlák közötti átutalással” szövegrész helyébe „átutalással” szöveg, 74. §-ának (1) bekezdésében a „bankszámlák közötti átutalással” szövegrész helyébe „átutalással” szöveg, 102. §-a (1) bekezdésének h) pontjában a „bankszámla, illetőleg folyószámla” szövegrész helyébe „bankszámla” szöveg lép.
71. §   A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 21. §-a (2) bekezdésének c) pontjában a „szervezet számlaszámát és a számláját vezető pénzintézet megnevezését” szövegrész helyébe a „szervezet pénzforgalmi számlaszámát és a számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató megnevezését” szöveg lép.
72. §   A szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik működési esélyegyenlőségéről szóló 1991. évi XXVIII. törvény 2. §-a (2) bekezdésének f) pontjában a „bankszámlán” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számlán” szöveg lép.
73. §   A munkavállalói érdek-képviseleti tagdíjfizetés önkéntességéről szóló 1991. évi XXIX. törvény 2. § (1) bekezdésének a) pontjában a „bankszámlára” szövegrész helyébe „fizetési számlára” szöveg lép.
74. §
(1) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 8. § (2) bekezdésének h) pontjában a „pénzügyi intézménynél vezet számlát” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi szolgáltatónál vezet pénzforgalmi számlát” szöveg, 8. § (2) bekezdésének i) pontjában a „számlavezetőket” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi szolgáltató számlavezetőket” szöveg, 8. § (5) bekezdésében a „számlavezető a bejelentést banktitokként kezeli” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi szolgáltató számlavezető a bejelentést banktitokként, illetve fizetési titokként kezeli” szöveg, 11. § (1) bekezdésének a) pontjában a „pénzügyi intézmény által felszámított” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi szolgáltató által felszámított” szöveg, 11. § (1) bekezdésének b) pontjában a „kötelezettség,” szövegrész helyébe a „kötelezettség, továbbá” szöveg, 11. § (8) bekezdésében a „bankszámlák feletti” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számlák feletti” szöveg, 12. § (1) bekezdésében a „vagyonfelügyelő bankszámlájára” szövegrész helyébe a „vagyonfelügyelő pénzforgalmi számlájára” szöveg, 13. § (3) bekezdésének a) pontjában a „bankszámláit megvizsgálhatja” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számláit megvizsgálhatja” szöveg, 13. § (3) bekezdésének g) pontjában a „bankszámlák feletti” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számlák feletti” szöveg, 13. § (6) bekezdésében az „adós számláit vezető pénzügyi intézménynek” szövegrész helyébe az „adós számláit vezető pénzforgalmi szolgáltatóknak” szöveg, 17. § (1) bekezdésében a „bankszámlák felett” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számlák felett” szöveg, 18. § (10) bekezdésében a „bankszámlák feletti” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számlák feletti” szöveg, 18. § (14) bekezdésében az „adós számláit vezető pénzügyi intézményeknek” szövegrész helyébe az „adós számláit vezető pénzforgalmi szolgáltatóknak” szöveg, 21/C. §-ában az „adós számláit vezető pénzügyi intézménynek” szövegrész helyébe az „adós számláit vezető pénzforgalmi szolgáltatóknak” szöveg, 23. § (1) bekezdésében a „számláit vezető valamennyi pénzügyi intézmény” szövegrész helyébe a „számláit vezető valamennyi pénzforgalmi szolgáltató” szöveg, 24. §-ának (3) bekezdésében a „számláit vezető valamennyi pénzintézet” szövegrész helyébe a „számláit vezető valamennyi pénzforgalmi szolgáltató” szöveg, 24/A. §-ának (4) bekezdésében a „bankszámlák feletti” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számlák feletti” szöveg, 24/A. §-ának (5) bekezdésében a „számláit vezető pénzügyi intézménynek” szövegrész helyébe a „számláit vezető valamennyi pénzforgalmi szolgáltatónak” szöveg, 24/A. §-ának (7) bekezdésében a „bankszámláit megvizsgálhatja” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számláit megvizsgálhatja” szöveg, 29. §-ának g) pontjában az „adós bankszámláját vezető valamennyi pénzügyi intézményt” szövegrész helyébe az „adós számláit vezető valamennyi pénzforgalmi szolgáltatót” szöveg, 34. §-ának (2) bekezdésében az „adós számláit vezető pénzügyi intézményeknek” szövegrész helyébe az „adós számláit vezető pénzforgalmi szolgáltatóknak” szöveg, 60. §-ának (1) bekezdésében a „bankszámlák megszüntetéséről” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számlák megszüntetéséről” szöveg lép.
75. §   A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 98. §-ának (4) bekezdésében a „bankszámlaszámát” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számlaszámát” szöveg, 154. §-ának (1) bekezdésében a „munkavállaló bankszámlájára” szövegrész helyébe a „munkavállaló által meghatározott fizetési számlájára” szöveg, a „bankszámlára” szövegrész helyébe a „fizetési számlára” szöveg lép.
76. §   A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/A. §-ának (1) bekezdésében a „pénzintézetnél nyitott bankszámlára történő átutalással, bankszámla hiányában postai úton” szövegrész helyébe a „fizetési számlára történő átutalással, fizetési számla hiányában pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján” szöveg, 49/A. §-ának (2) bekezdésében a „bankszámlára történő átutalása és egyszeri felvétele, illetve a postai úton történő illetménykifizetés” szövegrész helyébe a „fizetési számlára történő átutalása és egyszeri felvétele, illetve az illetménykifizetés” szöveg, 3. számú melléklet I/A. pontjának nyolcadik francia bekezdésében a „bankszámlaszáma” szövegrész helyébe a „fizetési számlaszáma” szöveg lép.
77. §   Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 6. §-ának (2) bekezdésében a „pénzintézetnél vezetett forintszámlájára” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett forintszámlájára” szöveg lép.
78. §   A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79/A. §-ának (1) bekezdésében a „bankszámlára történő átutalással, bankszámla hiányában postai úton” szövegrész helyébe a „fizetési számlára történő átutalással, fizetési számla hiányában pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján” szöveg, 79/A. §-ának (2) bekezdésében a „bankszámlára történő átutalása és egyszeri felvétele, illetve a postai úton történő illetménykifizetés” szövegrész helyébe a „fizetési számlára történő átutalása és egyszeri felvétele, illetve az illetménykifizetés” szöveg lép.
79. §
(1) Az Áht. 18/B. §-ának (2) bekezdésében a „bankszámla” szövegrész helyébe „fizetési számla” szöveg, 18/C. §-ának (8) bekezdésében a „bankszámla-vezetési” szövegrész helyébe „pénzforgalmi-számlavezetési” szöveg, 18/C. §-ának (16) bekezdésében a „számlájukon” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számlájukon” szöveg, a 18/C. §-ának (17) bekezdésében a „számlájukon” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számlájukon” szöveg, 124. §-a (2) bekezdésének a) pontjában a „bankszámlarendjét” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számlarendjét” szöveg, a „bankszámlavezetési” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számlavezetési” szöveg, 124. §-a (4) bekezdésének b) pontjában a „bankszámlarendjét” szövegrész helyébe a „fizetési számlarendjét” szöveg lép.
81. §   A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 17. §-ának (1) bekezdésében a „bankján” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi szolgáltatóján” szöveg, 17. §-ának (2) bekezdésében a „bankjával” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi szolgáltatójával” szöveg, 17. §-ának (3) bekezdésében a „bank” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi szolgáltató” szöveg, 17. §-ának (4) bekezdésében a „kincstár vagy a számlavezető bank (a továbbiakban együtt: pénzintézet)” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi szolgáltató” szöveg, a „pénzintézet” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi szolgáltató” szöveg, a 17. §-ának (6) bekezdésében a „pénzintézet” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi szolgáltató” szöveg, 21/F. §-a (10) bekezdésének a) pontjában a „bankján” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi szolgáltatóján” szöveg, 21/F. §-a (10) bekezdésének c) pontjában a „pénzintézet” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi szolgáltató” szövegrész lép.
82. §   A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi XLIX. törvény 38. §-ának (2) bekezdésében a „bankszámlájára” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számlájára” szöveg lép.
83. §   A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 60/D. §-ában a „bankszámlához” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számlához” szöveg lép.
84. §   Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 6. §-ának (2) bekezdésében a „pénzintézet” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi szolgáltató” szöveg, 9. §-ának (2) bekezdésében a „pénzintézetnél” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi szolgáltatónál” szöveg, 33. §-ában a „pénzintézetnél” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi szolgáltatónál” szöveg, 48. §-ában a „postai úton” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján” szöveg, a „hitelintézet átutalási betétszámlájára (bankszámlájára) történő utalással” szövegrész helyébe a „fizetési számlára történő utalással” szöveg, 62. §-a (4) bekezdésének c) pontjában a „bankszámlával” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számlával” szöveg, 64/A. §-ának (5) bekezdésében a „bankszámláját” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számláját” szöveg lép.
85. §   A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 68. §-ának (1) bekezdésében a „banktitoknak” szövegrész helyébe a „banktitoknak, fizetési titoknak” szöveg lép.
87. §
(18) A Vht. 2. §-ában a „pénzügyi intézménynél” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltatónál” szöveg, 7. §-ának (2) bekezdésében a „pénzügyi intézménynél” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltatónál” szöveg, 47. §-ának (2) bekezdésében a „pénzügyi intézményeket” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltatókat” szöveg, 79/B. §-ának (5) bekezdésében a „pénzügyi intézmény” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltató” szöveg, 79/C. §-ának (1) bekezdésében a „pénzügyi intézménynél” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltatónál” szöveg, 79/C. §-ának (2) bekezdésében a „pénzügyi intézmény” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltató” szöveg, 79/D. §-ában a „pénzügyi intézménynél” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltatónál” szöveg, 79/E. §-ának (1) bekezdésében a „pénzügyi intézmény” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltató” szöveg, 79/E. §-ának (2) bekezdésében a „pénzügyi intézmény” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltató” szöveg, a „pénzügyi intézményt” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltatót” szöveg, 82/A. §-át megelőző címben a „pénzügyi intézménynél” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltatónál” szöveg, 191. §-ának (2) bekezdésében a „pénzügyi intézményt” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltatót” szöveg, 191. §-ának (3) bekezdésében a „pénzügyi intézmény” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltató” szöveg, 192. §-ának (1) bekezdésében a „pénzügyi intézményhez” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltatóhoz” szöveg, 193. §-ának a) pontjában a „pénzügyi intézménynek” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltatónak” szöveg, 204/A. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a „pénzügyi intézménynél” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltatónál” szöveg, 210/E. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a „pénzügyi intézménynél” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltatónál” szöveg, 292. §-ának (4) bekezdésében a „pénzügyi intézményt” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltatót” lép.
88. §
(1) A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Batv.) 2/B. §-ának (1) bekezdésében a „bankszámlájára” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számlájára” szöveg lép.
89. §   Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény 50/D. § (1) bekezdésében a „bankszámlára” szövegrész helyébe a „fizetési számlára” szöveg, a „bankszámla hiányában pedig postai úton” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján” szöveg, 50/D. §-ának (2) bekezdésében a „bankszámlára” szövegrész helyébe „fizetési számlára” szövegrész, „postai úton történő kifizetés” szövegrész helyébe „kifizetés” szöveg lép.
90. §   A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 9. §-a (2) bekezdésének a) pontjában a „bankszámlán (pénzforgalmi számlán)” szövegrész helyébe „fizetési számlán” szöveg, a „postai úton” szövegrész helyébe „fizetési számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján” szöveg, a „postára adás” szövegrész helyébe „kifizetés” szöveg, 44/A. § (2) bekezdésében a „bankszámlájára” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számlájára” szöveg, 44/A. §-ának (3) bekezdésében a „bankszámlaszámát” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számlaszámát” szöveg, 44/C. §-ának (4) bekezdésében a „bankszámlaszámát” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számlaszámát” szöveg, 65. § (1) bekezdésének a) pontjában a „folyószámla, bankszámla” szövegrész helyébe „fizetési számla”, a „hitelintézet” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltató” szöveg, 65. § (5) bekezdésének a) pontjában a „pénzforgalmi bankszámláján” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számláján” szöveg, 10. számú mellékletének 3. pontjában a „pénzforgalmi bankszámlán” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számlán” szöveg lép.
91. §   A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 73. §-ának (1) bekezdésében a „bankszámláját” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számláját” szöveg, 91. § (3) bekezdésének b) pontjában a „bankigazolást” szövegrész helyébe „igazolást” szöveg, a „bankszámlán” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számlán” szöveg lép.
92. §
(2) Az Öatv. 10. §-a (4) bekezdésének c) pontjában a „pénzintézetet” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi szolgáltatót” szöveg, a „bankszámláit” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számláit” szöveg, a „pénzintézeteket” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltatókat” szöveg, 10. §-ának (5) bekezdésében a „pénzintézet” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltató” szöveg, a „pénzintézeti” szövegrész helyébe „pénzforgalmi” szöveg, 11. §-a (4) bekezdésének b) pontjában az „azonnali beszedési megbízás” szövegrész helyébe „beszedési megbízás” szöveg lép.
93. §
(1) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 105. §-ának (1) bekezdésében a „bankszámlájára” szövegrész helyébe „fizetési számlájára” szöveg, 117/A. §-ának (1) bekezdésében a „bankszámlára” szövegrész helyébe „fizetési számlára” szöveg, a „bankszámla hiányában postai úton” szövegrész helyébe „fizetési számla hiányában pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján” szöveg, 117/A. §-ának (2) bekezdésében a „bankszámlára” szövegrész helyébe „fizetési számlára” szöveg, a „postai úton történő kifizetése” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés” szöveg lép.
94. §   A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 3. §-ának (5) bekezdésében a „jegyzett tőkével” szövegrész helyébe „induló tőkével” szöveg lép.
95. §   A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény 27. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a „bankszámlája számát” szövegrész helyébe „fizetési számlája számát” szöveg lép.
96. §   A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/D. §-ának (2) bekezdésében a „banktitkot” szövegrész helyébe „banktitkot, fizetési titkot”, 43/E. §-ának (1) bekezdésében a „banktitkot” szövegrész helyébe „banktitkot, fizetési titkot” szöveg, 55. § (2) bekezdésében a „banktitkot” szöveg helyébe „banktitkot, fizetési titkot” szöveg, 74. §-ának (3) bekezdésében a „értékpapírtitok” szövegrész helyébe „értékpapírtitok, fizetési titok” szöveg lép.
97. §   A nemzeti hírügynökségről szóló 1996. évi CXXVII. törvény 12. §-ának (1) bekezdésében a „bankszámláját” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számláját” szöveg lép.
98. §   A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény 2. §-ának (3) bekezdésében a „jegyzett tőkével” szövegrész helyébe „induló tőkével” szöveg, 14. §-a (11) bekezdésének a) pontjában a „bankszámlán” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számlán” szöveg lép.
99. §   A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 137. §-ának (1) bekezdésében a „bankszámlára” szövegrész helyébe „fizetési számlára”, a „bankszámla hiányában postai úton” szövegrész helyébe „fizetési számla hiányában pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján” szöveg, 137. §-ának (2) bekezdésében a „bankszámlára” szövegrész helyébe „fizetési számla” szöveg, a „postai úton történő kifizetés” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés” szöveg lép.
100. §   Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 133. §-ának (1) bekezdésében a „bankszámlára” szövegrész helyébe „fizetési számlára” szöveg, a „bankszámla hiányában postai úton” szövegrész helyébe „fizetési számla hiányában pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetéssel” szöveg, 133. §-ának (2) bekezdésében a „bankszámlára” szövegrész helyébe „fizetési számlára” szöveg, a „postai úton történő kifizetés” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján” szöveg lép.
101. §   Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 58. §-a (4) bekezdésének g) pontjában a „számlát” szövegrész helyébe „fizetési számlát” szöveg, a „hitelintézet” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltató” szöveg lép.
102. §   A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 45. §-ának (1) bekezdésében a „bankszámlájának számát” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számlájának számát” szöveg lép.
103. §
(1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tnytv.) 79. §-a (2) bekezdésének a) pontjában a „postai úton” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján” szöveg, a „hitelintézet átutalási betétszámlájára (bankszámlájára)” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájára” szöveg, 79. §-a (2) bekezdésének b) pontjában az „átutalási betétszámlára (bankszámlára)” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára” szöveg, 79. §-a (2) bekezdésének c) pontjában a „folyószámlára” szövegrész helyébe „fizetési számlára” szöveg lép.
104. §   A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 14. §-ának (2) bekezdésében a „hitelintézetnél” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltatónál” szöveg, a „hitelintézet” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltató” szöveg, a 16. §-ának (1) bekezdésében a „hitelintézet” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltató” szöveg, 21. §-a (4) bekezdésének d) pontjában a „bankszámlájának” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számlájának”, 22. §-ának (5) bekezdésében a „bankszámlájának” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számlájának” szöveg, 24/A. §-ának (1) bekezdésében a „bankszámlaszámát” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számlájának számát” szöveg, 46. §-ának (6) bekezdésében a „bankszámláját” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számláját” szöveg, 52. §-ának (1) bekezdésében a „hitelintézetnél” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltatónál” szöveg lép.
106. §   A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 7. §-a (2) bekezdésének e) pontjában az „az azonnali beszedési megbízás - inkasszó -” szövegrész helyébe „a fizetési kötelezettséget nem teljesítő önkormányzatok ellen felhatalmazással történő beszedési megbízás” szöveg, 8. §-a (4) bekezdésének f) pontjában az „az azonnali beszedési megbízás - inkasszó -” szövegrész helyébe „a fizetési kötelezettséget nem teljesítő önkormányzatok ellen felhatalmazással történő beszedési megbízás” szöveg, a 18. §-ának (2) bekezdésében az „azonnali beszedési megbízás (inkasszó)” szövegrész helyébe „a fizetési kötelezettséget nem teljesítő önkormányzat által a pénzforgalmi szolgáltatójának adott felhatalmazás alapján beszedési megbízás” szöveg, az „azonnali beszedési megbízást (inkasszót)” szövegrész helyébe „a korábbi székhely önkormányzat által a pénzforgalmi szolgáltatójának adott felhatalmazás alapján beszedési megbízást” szöveg lép.
107. §   Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI. törvény 6. §-ának (2) bekezdésében a „bankszámláján” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számláján” szöveg lép.
108. §   A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §-ának e) pontjában a „bankszámlája” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számlája” szöveg lép.
109. §   A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 7. §-ának (3) bekezdésében a „folyószámlán” szövegrész helyébe „fizetési számlán” szöveg, 37. §-ának (3) bekezdésében a „bankszámlára” szövegrész helyébe a „fizetési számlára” szöveg, 37. §-ának (4) bekezdésében a „bankszámlára” szövegrész helyébe „fizetési számlára” szöveg, 45. §-a (2) bekezdésének f) pontjában a „bankszámlaszámára” szövegrész helyébe „fizetési számlaszámára” szöveg lép.
111. §   A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8/B. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a „bankszámlaszám” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számlaszám” szöveg lép.
112. §
(7) Az MNBtv. 26. §-ának (3) bekezdésében a „pénzforgalom lebonyolítását” szövegrész helyébe „fizetési megbízások lebonyolítását” szöveg, 27. §-ának (1) bekezdésében a „hitelintézeti elszámolóház” szövegrész helyébe „pénzforgalmi elszámolóház” szöveg, 27. §-ának (2) bekezdésében a „hitelintézeti elszámolóház” szövegrész helyébe „pénzforgalmi elszámolóház” szöveg, 27. §-ának (3) bekezdésében a „hitelintézeti elszámolóház” szövegrész helyébe „pénzforgalmi elszámolóház” szöveg, 31/A. §-ának (4) bekezdésében a „pénzforgalmi, készpénz-átutalási” szövegrész helyébe „pénzforgalmi” szöveg, a „postai készpénz-átutalási, postai pénzforgalmi közvetítői és postautalvány-szolgáltatást” szövegrész helyébe „nemzetközi postautalvány-szolgáltatást” szöveg, 54. §-ának (1) bekezdésében a „banktitkot” szövegrész helyébe „banktitkot, fizetési titkot” szöveg, 54. §-ának (2) bekezdésében a „banktitok” szövegrész helyébe „banktitok, fizetési titok” szöveg, 60. §-a (3) bekezdésének a) pontjában az „elszámolóházi” szövegrész helyébe „fizetési rendszer működtetése” szöveg lép.
113. §   A büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló 2001. évi LXXXV. törvény 1. számú melléklet III. fejezetének K) pontjában a „bankszámla, folyószámla” szövegrész helyébe „fizetési számla” szöveg lép.
114. §   A devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2001. évi XCIII. törvény 2. §-ának 3. pontjában a „bankszámla-” szövegrész helyébe „fizetési számla-” szöveg lép.
115. §   A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 115. §-ának (1) bekezdésében a „bankszámlájára” szövegrész helyébe „fizetési számlájára” szöveg, 129. §-ának (1) bekezdésében a „bankszámlára” szövegrész helyébe „fizetési számlájára” szöveg, „bankszámla hiányában postai úton” szövegrész helyébe „fizetési számla hiányában pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján” szöveg, 129. §-ának (3) bekezdésében a „bankszámlára” szövegrész helyébe „fizetési számlájára” szöveg, a „postai úton történő kifizetése” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés” szöveg lép.
116. §   A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 26. §-a (2) bekezdésének c) pontjában a „bankszámlaszámát és a számlavezető pénzintézetének megnevezését” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számlaszámát és a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójának megnevezését” szöveg lép.
117. §
(1) A Tpt. 217. §-ának (2) bekezdésében a „hatmillió forint” szövegrész helyébe „húszezer euró” szöveg, 338. §-ának (4) bekezdésében a „jegyzett” szövegrész helyébe „induló” szöveg, 352. §-ának (3) bekezdésében a „banktitokra” szövegrész helyébe „banktitokra, fizetési titokra” szöveg, 394. §-a (1) bekezdésének e) pontjában a „bankszámla-forgalommal” szövegrész helyébe „fizetési számla-forgalommal” szöveg, 2. számú melléklet 1. címének 9. pontjában a „bankszámla” szövegrész helyébe „fizetési számla” szöveg, 4. számú melléklet e) pontjának 16. alpontjában a „bankszámla” szövegrész helyébe „fizetési számla” szöveg, 7. számú melléklet 13. pontjában a „bankszámla” szövegrész helyébe „fizetési számla” szöveg lép.
118. §   Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény 2. §-a (5) bekezdésének e) pontjában a „bankszámlával” szövegrész helyébe „számlával” szöveg, 12. §-ának (6) bekezdésében a „bankszámláját” szövegrész helyébe „számláját” szöveg, a „hitelintézet” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltató” szöveg, a „bankszámlájára” szövegrész helyébe „számlájára” szöveg lép.
120. §   A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. törvény 3. §-ának (3) bekezdésében a „pénzforgalmi számlájáról” szövegrész helyébe „fizetési számlájáról” szöveg lép.
121. §   A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 70. §-a (2) bekezdésének f) pontjában a „számláját” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számláját” szöveg, a „hitelintézetnél” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltatónál” szöveg, 84. §-ának (3) bekezdésében a „bankszámla” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számla” szöveg, 84. §-ának (4) bekezdésében a „bankszámla” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számla” szöveg, 134. §-a C) pontjának m) alpontjában a „hitelintézeti folyószámlán” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számlán” szöveg lép.
122. §   A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 61. § (5) bekezdésének a) pontjában a „bankszámlaszámáról” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számlaszámáról” szöveg, 66. §-ának (5) bekezdésében a „bankszámlaszámát” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számlaszámát” szöveg lép.
123. §
(2) Az Szht. 15. § (3) bekezdésének b) pontjában a „bankszámlaszámát” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számlaszámát” szöveg, a „pénzintézet” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltató” szöveg lép.
124. §   Az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény 6. §-a (4) bekezdésének c) pontjában a „bankszámlájának” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számlájának” szöveg lép.
125. §
(1) Az Art. 9. §-ának (3) bekezdésében a „pénzforgalmi bankszámla számlaszámát” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számlaszámát”, 9. §-ának (9) bekezdésében „pénzforgalmi bankszámla” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számla” szöveg, 14. §-a (1) bekezdésének i) pontjában a „bankszámlanyitásra” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számlanyitásra” szöveg, 14. §-ának (8) bekezdésében a „bankszámla-fenntartási” szövegrész helyébe „pénzforgalmi-számlafenntartási” szöveg, 23. §-ának (7) bekezdésében a „pénzforgalmi bankszámlaszáma” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számlaszáma” szöveg, a „hitelintézet” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltató” szöveg, 37. §-ának (2) bekezdésében a „pénzforgalmi bankszámláját” szövegrész helyébe „fizetési számláját” szöveg, a „hitelintézet” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltató” szöveg, a „bankszámlával” szövegrész helyébe „fizetési számlával” szöveg, 43. §-ának (2) bekezdésében a „folyószámlájára” szövegrész helyébe „fizetési számlájára” szöveg, 109. §-ának (3) bekezdésében a „bankszámla (pénzforgalmi számla) kivonat” szövegrész helyébe „fizetésiszámla-kivonat” szöveg, 109. §-a (4) bekezdésének b) pontjában a „bankszámlán (pénzforgalmi számlán)” szövegrész helyébe „fizetési számlán” szöveg, 152. §-ának (1) bekezdésében a „bankszámlát vezető hitelintézet” szövegrész helyébe „fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató” szöveg, az „azonnali beszedési megbízását” szövegrész helyébe „hatósági átutalási megbízását”, 152. §-ának (2) bekezdésében az „az azonnali beszedési megbízást” szövegrész helyébe „a hatósági átutalási megbízást” szöveg, a „beszedési megbízás” szövegrész helyébe „hatósági átutalási megbízás” szöveg, 172. §-a (1) bekezdésének c) pontjában a „bankszámlanyitási” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számlanyitási” szöveg, 172. §-ának (7) bekezdésében a „bankszámlanyitási” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számlanyitási” szöveg, 3. számú mellékletének D) pontja fejezetcímében a „hitelintézet” szövegrész helyébe „hitelintézet, pénzforgalmi szolgáltató” szöveg, 3. számú mellékletének D) pontjának 5. alpontjában a „pénzforgalmi bankszámlát” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számlát” szöveg, a „hitelintézet” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltató” szöveg, a „bankszámla” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számla” szöveg, 4. számú mellékletének 5. pontjában a „bankszámlájára” szövegrész helyébe „fizetési számlájára” szöveg, 7. számú melléklete 1. pontjának c) alpontjában a „bankszámlaszámáról” szövegrész helyébe „fizetési számlaszámáról” szöveg lép.
126. §
(2) Az Eht. 129. §-a (6) bekezdésének d) pontjában a „bankszámlaszáma” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számlaszáma” szöveg lép.
128. §
(1) A Vtv. 17. §-a (2) bekezdésének a) pontjában a „pénzforgalmi számlájának jelzőszámait” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számlájának számait” szöveg, 45. §-a (3) bekezdése b) pontjában a „bankszámlaszámát” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számlaszámát”, 52. §-ának (1) bekezdésében a „banki átutalással” szövegrész helyébe „átutalással” szöveg lép.
129. §
(2) A Jöt. 66. §-ának (3) bekezdésében a „banki átutalással” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számlájáról átutalással” szöveg, 106. §-ának (8) bekezdésében a „bankszámlájáról” szövegrész helyébe „fizetési számlájáról” szöveg lép.
132. §   A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 12. §-ának (1) bekezdésében a „bankszámla” szövegrész helyébe „fizetési számla” szöveg lép.
133. §   A sportról szóló 2004. évi I. törvény 34. §-a (2) bekezdésének e) pontjában a „bank” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltató” szöveg lép.
134. §   A Vám- és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvény 26. §-ának (1) bekezdésében a „banktitoknak” szövegrész helyébe „banktitoknak, fizetési titoknak” szöveg lép.
135. §   Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 143/C. §-ának (5) bekezdésében az „azonnali beszedési megbízással” szövegrész helyébe „hatósági átutalással” szöveg lép.
136. §   Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 13. §-ának (2) bekezdésében a „bankszámlára” szövegrész helyébe „fizetési számlára” szöveg, a „bankszámla hiányában postai úton” szövegrész helyébe „fizetési számla hiányában pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján” szöveg lép.
139. §   A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglakoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 14. §-a (6) bekezdésének e) pontjában a „bankszámlaszámát” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számlaszámát” szöveg lép.
140. §   A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 132. §-ában a „pénzügyi intézménynél” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltatónál” szöveg, 149. §-a (1) bekezdésének f) pontjában a „pénzügyi intézményre” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltatóra” szöveg lép.
142. §   A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 31. §-ának (1) bekezdésében a „bank-” szövegrész helyébe „fizetési, bank-” szöveg lép.
143. §   A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 29. §-ának (3) bekezdésében a „bankszámla” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számla” szöveg, 43. §-ának (1) bekezdésében a „bankszámláit” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számláit” szöveg lép.
144. §   A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 24. §-a (1) bekezdésének j) pontjában a „pénzügyi intézmények” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltatók” szöveg, 24. §-ának (6) bekezdésében a „pénzügyi intézmény” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltató” szöveg, 37. §-ának (1) bekezdésében a „hitelintézet” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltató” szöveg, a „pénzügyi intézmények” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltatók” szöveg, 53. §-ának (2) bekezdésében a „pénzügyi intézmény” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltató” szöveg, 82. §-ának (4) bekezdésében a „bankszámláit” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számláit” szöveg, 102. §-a (3) bekezdésének f) pontjában a „bankszámláit” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számláit” szöveg, a „pénzintézetet” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltatót” szöveg, 1. számú melléklet II. 1. b) pontjának ba) alpontjában a „hitelintézet” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltató” szöveg, 1. számú melléklet II. 2. c) pontjának ca) alpontjában a „hitelintézet” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltató” szöveg, 3. számú melléklet II. 5. pontjának a) pontjában a „hitelintézet” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltató” szöveg, 3. számú melléklet II. 5. pontjának c) pontjában a „hitelintézet” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltató” szöveg lép.
145. §   A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 11. §-ának (4) bekezdésében a „bankszámlára” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számlára” szöveg, 40. §-ának (7) bekezdésében a „bankszámláját” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számláját” szöveg lép.
146. §   A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 9. §-ának (2) bekezdésében a „bankszámlájára” szövegész helyébe „pénzforgalmi számlájára” szöveg lép.
147. §   Az Matv. 28/A. §-a (2) bekezdésében a „bankszámlaszámát” szövegrész helyébe „fizetési számlaszámát” szöveg, a „bankszámlaszámot” szövegrész helyébe „fizetési számlaszámot” szöveg, 28/A. §-ának (3) bekezdésében a „bankszámlaszám” szövegrész helyébe „fizetési számlaszám” szöveg, a „bankszámla” szövegrész helyébe „fizetési számla” szöveg, a „bankszámlakivonat” szövegrész helyébe „fizetésiszámla-kivonat” szöveg, a „hitelintézet” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltató” szöveg, 29. §-ának (3) bekezdésében a „bankszámlaszám” szövegrész helyébe „fizetési számlaszám” szöveg, 56. §-a (3) bekezdésének g) pontjában a „bankszámlaszámát” szövegrész helyébe „fizetési számlaszámát” szöveg, 61. §-ának (2) bekezdésében a „hitelintézetnél” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltatónál” szöveg, a „hitelintézet” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltató” szöveg, 68. §-ának (3) bekezdésében a „banktitkot” szövegrész helyébe „banktitkot, fizetési titkot” szöveg, 69. §-ának (5) bekezdésében a „bankszámláján” szövegrész helyébe „fizetési számláján” szöveg lép.
148. §   A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 9. §-a (4) bekezdésének d) pontjában a „bankszámlaszámmal” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számlaszámmal” szöveg, 16. §-ának (5) bekezdésében a „bankszámláját” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számláját” szöveg, 34. §-ának (6) bekezdésében a „postai úton” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján” szöveg, a „belföldi vagy külföldi hitelintézet átutalási betétszámlájára (bankszámlájára)” szövegrész helyébe „fizetési számlára” szöveg lép.
149. §   A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 21. §-ának (2) bekezdésében a „számláját” szövegrész helyébe „fizetési számláját” szöveg, a „pénzintézet” szövegrész helyébe „pénzforgalmi szolgáltató” szöveg, 21. §-ának (3) bekezdésében a „számláját vezető pénzintézet a számlát” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a pénzforgalmi számlát” szöveg lép.
150. §
(4) A Psztv. 9. §-a (4) bekezdésében a „banktitokra” szövegrész helyébe a „banktitokra, fizetési titokra” szöveg, 25. §-a (1) bekezdésében a „banktitkot” szövegrész helyébe „banktitkot, fizetési titkot” szöveg, 26/B. §-a (4) bekezdésében a „banktitkot” szövegrész helyébe „banktitkot, fizetési titkot” szöveg, 32. §-a (2) bekezdésében a „banktitokra” szövegrész helyébe „banktitokra, fizetési titokra” szöveg, 33. §-a (3) bekezdésében „banktitokra” szövegrész helyébe „banktitokra, fizetési titokra” szöveg, 50. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a „bankszámla-forgalommal” szövegrész helyébe „fizetési számla-forgalommal” szöveg lép.
151. §
(3) A Pmt. 11. §-ának (4) bekezdésében a „bankszámlanyitásra” szövegrész helyébe „fizetési számlanyitásra” szöveg, a „bankszámla” szövegrész helyébe „fizetési számla” szöveg, 11. §-ának (6) bekezdésében a „bankszámlán” szövegrész helyébe „fizetési számlán” szöveg, 23. §-ának (6) bekezdésében a „bank-” szövegrész helyébe „bank-, fizetési-” szöveg lép.
152. §   A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 94. §-ának (2) bekezdésében a „bankszámla és a korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számla” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számla” szöveg lép.
153. §   A viszontbiztosítókról szóló 2007. évi CLIX. törvény 42. §-ának (2) bekezdésében a „bankszámla” szövegrész helyébe „pénzforgalmi számla” szöveg lép.
154. §   A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény 6. §-ának (2) bekezdésében a „banki átutalással” szövegrész helyébe „átutalással” szöveg lép.
155. §
(1) A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 65. § (1) bekezdése nem lép hatályba.
(2) A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 12. § (2) bekezdése a „bankszámláján” szövegrész helyett a „pénzforgalmi számláján” szöveggel, 20. § (7) bekezdése a „bankszámlaszámot” szövegrész helyett a „fizetési számlaszámot” szöveggel, 20. § (8) bekezdése a „bankszámlaszámot” szövegrész helyett a „fizetési számlaszámot” szöveggel lép hatályba.

XV. FEJEZET

1. MELLÉKLET A 2009. ÉVI LXXXV. TÖRVÉNYHEZ

1. A 62/G. § (1) bekezdés szerinti visszaigazolás
„A NYILATKOZATTÉTEL MEGFELEL A PFT. 36/A. § (7) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALTAKNAK, AZT A NYILVÁNTARTÁSBA FELVEZETTEM.”
2. A 62/G. § (2) bekezdés szerinti visszaigazolás
„A NYILATKOZATTÉTEL HATÁLYÁT VESZTETTE, A NYILATKOZAT A PFT. 36/A. § (9) BEKEZDÉS ALAPJÁN VISSZAVONÁSRA KERÜLT.”
  • A jogszabály 2009. július 22-én jelent meg a Magyar Közlöny 100. számában.
  • hatályba lépett 2009. november 1-jén.
A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A szakasz 2016. szeptember 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2016. szeptember 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2016. szeptember 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2016. szeptember 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2016. szeptember 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2016. szeptember 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2016. szeptember 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2016. szeptember 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2016. szeptember 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2016. szeptember 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2016. szeptember 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2016. szeptember 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2016. szeptember 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. szeptember 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2016. szeptember 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2016. szeptember 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2016. szeptember 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. szeptember 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2016. szeptember 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2016. szeptember 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2016. szeptember 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2016. szeptember 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2016. szeptember 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2016. szeptember 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2016. szeptember 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2011. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2016. szeptember 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2016. szeptember 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2016. szeptember 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2016. szeptember 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2016. szeptember 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2016. szeptember 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2016. szeptember 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. szeptember 18-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2016. szeptember 18-án lépett hatályba. 2016. szeptember 18-án lépett hatályba. 2016. szeptember 18-án lépett hatályba. 2016. szeptember 18-án lépett hatályba. 2016. szeptember 18-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2016. szeptember 18-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2016. szeptember 18-án lépett hatályba. 2016. szeptember 18-án lépett hatályba. 2016. szeptember 18-án lépett hatályba.A szövegrész 2018. január 13-án lépett hatályba. 2016. szeptember 18-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2016. szeptember 18-án lépett hatályba. 2016. szeptember 18-án lépett hatályba. 2016. szeptember 18-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2016. szeptember 18-án lépett hatályba. 2016. szeptember 18-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2016. szeptember 18-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2016. szeptember 18-án lépett hatályba. 2016. szeptember 18-án lépett hatályba. 2018. december 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2018. december 29-én lépett hatályba. 2016. szeptember 18-án lépett hatályba. 2016. szeptember 18-án lépett hatályba. 2016. szeptember 18-án lépett hatályba. 2016. szeptember 18-án lépett hatályba. 2016. szeptember 18-án lépett hatályba. 2016. szeptember 18-án lépett hatályba. 2016. szeptember 18-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2016. szeptember 18-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2016. szeptember 18-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. november 22-én lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A szakasz 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A szövegrész 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A szakasz 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2018. január 13-án lépett hatályba. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2013. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 1-jén lépett hatályba. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2019. szeptember 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2019. szeptember 14-én lépett hatályba. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba.A szövegrész 2018. január 13-án lépett hatályba.A szövegrész 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2017. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A szakasz 2016. szeptember 18-án lépett hatályba.A bekezdés 2016. szeptember 18-án lépett hatályba.A bekezdés 2016. szeptember 18-án lépett hatályba. 2016. szeptember 18-án lépett hatályba. 2016. szeptember 18-án lépett hatályba. 2016. szeptember 18-án lépett hatályba.A szövegrész 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2018. január 13-án lépett hatályba.A szakasz 2017. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2019. március 31-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2019. március 31-én lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A szakasz 2014. február 18-án lépett hatályba.A szövegrész 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba. 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. március 15-én lépett hatályba. 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 7-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. december 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. december 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2012. október 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. március 15-én lépett hatályba.A szakasz 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2009. december 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. december 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba. 2009. december 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. december 26-án lépett hatályba. 2009. december 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. december 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2017. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. július 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2017. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A szakasz 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba.A szakasz 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. december 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. december 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba.A szakasz 2009. december 26-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2018. december 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2018. december 29-én lépett hatályba.A bekezdés 2009. december 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2009. december 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. december 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2013. november 22-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2023. július 1-jén lesz hatályon kívül helyezve. 2023. július 1-jén lesz hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2023. július 1-jén fog hatályba lépni. 2023. július 1-jén fog hatályba lépni. 2023. július 1-jén fog hatályba lépni.A bekezdés 2023. július 1-jén fog hatályba lépni.A bekezdés 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2023. július 1-jén lesz hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2023. július 1-jén lesz hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2023. július 1-jén fog hatályba lépni.A bekezdés 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2023. július 1-jén lesz hatályon kívül helyezve. 2023. július 1-jén lesz hatályon kívül helyezve. 2023. július 1-jén lesz hatályon kívül helyezve. 2023. július 1-jén lesz hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2023. július 1-jén fog hatályba lépni. 2023. július 1-jén fog hatályba lépni. 2023. július 1-jén fog hatályba lépni. 2023. július 1-jén fog hatályba lépni.A bekezdés 2013. november 22-én lépett hatályba. 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2023. július 1-jén lesz hatályon kívül helyezve. 2023. július 1-jén fog hatályba lépni. 2013. november 22-én lépett hatályba. 2013. november 22-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. november 22-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2023. július 1-jén lesz hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2023. július 1-jén fog hatályba lépni.A bekezdés 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2023. július 1-jén lesz hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2023. július 1-jén fog hatályba lépni.A bekezdés 2014. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 1-jén lépett hatályba. 2014. december 1-jén lépett hatályba. 2014. december 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. november 22-én lépett hatályba. 2013. november 22-én lépett hatályba. 2013. november 22-én lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. november 22-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. november 22-én lépett hatályba.A szakasz 2014. február 18-án lépett hatályba.A szakasz 2016. szeptember 18-án lépett hatályba.A szakasz 2017. július 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2023. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A szakasz 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A szakasz 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba.A szakasz 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. december 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2018. december 29-én lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba.A szakasz 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. december 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2018. december 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2018. december 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. december 29-én lépett hatályba. 2018. december 29-én lépett hatályba. 2018. december 29-én lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2009. december 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2009. december 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. december 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. december 26-án lépett hatályba.A szakasz 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. december 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. december 29-én lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2009. december 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. december 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A szakasz 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A szakasz 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2018. december 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2018. december 29-én lépett hatályba.A szövegrész 2018. január 13-án lépett hatályba.A szakasz 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A szakasz 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A szakasz 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2018. december 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2018. december 29-én lépett hatályba. 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 13-án lépett hatályba.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2019. december 26-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2019. december 26-án lépett hatályba.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. október 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. október 28-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. október 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2014. október 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2014. október 1-jén lépett hatályba. 2014. október 1-jén lépett hatályba. 2014. október 1-jén lépett hatályba. 2014. október 1-jén lépett hatályba. 2014. október 1-jén lépett hatályba. 2014. október 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2014. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2014. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2014. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lépett hatályba. 2014. október 1-jén lépett hatályba. 2014. október 1-jén lépett hatályba. 2014. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2014. október 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2014. október 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2014. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lépett hatályba. 2014. október 1-jén lépett hatályba. 2014. október 1-jén lépett hatályba. 2014. október 1-jén lépett hatályba. 2014. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2014. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2014. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2014. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lépett hatályba. 2014. október 1-jén lépett hatályba. 2014. október 1-jén lépett hatályba. 2014. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2014. október 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2014. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. július 7-én lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. november 22-én lépett hatályba.A szakasz 2016. szeptember 18-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2016. szeptember 18-án lépett hatályba.A bekezdés 2016. szeptember 18-án lépett hatályba. 2016. szeptember 18-án lépett hatályba. 2016. szeptember 18-án lépett hatályba.A bekezdés 2016. szeptember 18-án lépett hatályba.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. június 3-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 1-jén lépett hatályba. 2009. december 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. december 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2009. december 26-án lépett hatályba.A szakasz 2018. december 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. december 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. december 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2018. december 29-én lépett hatályba.A bekezdés 2018. december 29-én lépett hatályba.A bekezdés 2018. december 29-én lépett hatályba.A szakasz 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2013. november 22-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. november 22-én lépett hatályba.A bekezdés 2017. november 21-én lépett hatályba.A bekezdés 2014. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. február 18-án lépett hatályba.A szakasz 2014. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2018. január 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 13-án lépett hatályba. 2016. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. június 2-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. október 1-jén lépett hatályba. 2014. október 1-jén lépett hatályba. 2014. október 1-jén lépett hatályba.