Hatályos állapot
Közlönyállapot
1993.12.26. - 1993.12.31.
1994.01.01. - 1996.12.31.
1997.01.01. - 1997.12.31.
1998.01.01. - 2002.12.31.
2003.01.01. - 2003.12.31.
2004.01.01. - 2004.04.30.
2004.05.01. - 2004.12.31.
2005.01.01. - 2007.02.11.
2007.02.12. - 2009.12.31.
2010.01.01. - 2010.03.16.
2010.03.17. - 2010.12.31.
2011.01.01. - 2011.10.14.
2011.10.15. - 2012.02.10.
2012.02.11. - 2012.07.05.
2012.07.06. - 2012.08.23.
2012.08.24. - 2012.12.31.
2013.01.01. - 2013.12.31.
2014.01.01. - 2014.12.31.
2015.01.01. - 2015.03.31.
2015.04.01. - 2015.12.31.
2016.01.01. - 2016.09.22.
2016.09.23. - 2016.12.31.
2017.01.01. - 2017.12.31.
2018.01.01. - 2018.03.03.
2018.03.04. - 2020.06.29.
2020.06.30. - 2020.11.17.
2020.11.18. - 2022.12.31.
2023.01.01. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.) kapott felhatalmazás alapján - az érintett munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetekkel, illetőleg a 13. § (1) bekezdésének tekintetében a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI

[Az Mvt. 18. § (4) bekezdéséhez]

[Az Mvt. 21. § (2) bekezdéséhez]

1. §   Az Mvt. 18. § (4) bekezdése alá tartozó munkaeszközök jegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza.
1. §   Az Mvt. 21. §-ának (2) bekezdése alá tartozó veszélyes munkaeszközök jegyzékét az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

[Az Mvt. 21. § (5) bekezdéséhez]

2. §
(1) Belföldi gyártású, az 1. számú mellékletben szereplő munkaeszköz munkavédelmi megfelelőségét a minőségügyről szóló külön jogszabályban meghatározott második szintű minőségtanúsítással kell tanúsítani.
(2) Külföldről behozott, az 1. számú mellékletben szereplő munkaeszköz munkavédelmi megfelelőségének tanúsításához az (1) bekezdésben hivatkozott minőségtanúsítással egyenértékű, a Magyar Szabványügyi Hivatal által elfogadott magyar nyelvű minőségtanúsítást kell biztosítani.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott minőségtanúsítással egyenértékű az erre akkreditált vizsgálólaboratórium megfelelőségi tanúsítványa.
2. §   Az Mvt. 21. §-ának (5) bekezdése alá tartozó egyes veszélyes munkaeszközök jegyzékét az 1/b. számú melléklet tartalmazza.

[Az Mvt. 23. § (1) bekezdéséhez]

3. §
(1) A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat (a továbbiakban: felülvizsgálat) alá kell vonni
- az 1. számú mellékletben szereplő munkaeszközt,
- azt a gépet, amelynek gyártásához vagy üzembe helyezéséhez hatósági engedély szükséges, illetőleg felülvizsgálatát jogszabály, szabvány vagy üzemeltetési dokumentációja (a rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó okmánya) előírja.
(1) Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot az üzemeltetőnek ötévenként kell elvégeznie, ha jogszabály, szabvány vagy az üzemeltetési dokumentáció ennél gyakoribb felülvizsgálati időszakot nem ír elő.
(2) A felülvizsgálatot az üzemeltetőnek ötévenként kell elvégeznie, ha jogszabály, szabvány vagy üzemeltetési dokumentáció más időszakot nem ír elő.
(2) A felülvizsgálat eredményét a felülvizsgálatot végző személynek vagy szervezetnek vizsgálati jegyzőkönyvbe kell foglalnia és - ha a felülvizsgálatot nem az üzemeltető munkáltató végezte - annak egy példányát az üzemeltető munkáltató rendelkezésére kell bocsátania. Az üzemeltető munkáltató a felülvizsgálatot követő vizsgálatig köteles a vizsgálati jegyzőkönyvet megőrizni.
(3) A felülvizsgálat eredményét a felülvizsgálónak írásba kell foglalnia, és - ha a felülvizsgálatot nem az üzemeltető munkáltató végezte - az üzemeltető munkáltató rendelkezésére bocsátania. Az üzemeltető munkáltató a felülvizsgálatot követő vizsgálatig köteles ezt a dokumentációt megőrizni.
(3) Az Mvt. 23. §-ának (1) bekezdése szerinti munkaeszközt (gépet) a telephelyen kívül csak akkor szabad üzemeltetni, ha az azon elhelyezett jelzésről nyilvánvalóan megállapítható, hogy a felülvizsgálatot az (1) bekezdésben meghatározott időszaknak megfelelően elvégezték.
(4) Az (1) bekezdés alá tartozó munkaeszközt (gépet) a telephelyen kívül csak akkor lehet üzemeltetni, ha az azon elhelyezett jelzésről nyilvánvalóan megállapítható, hogy a felülvizsgálatot a (2) bekezdésben meghatározott időszaknak megfelelően elvégezték.

A MUNKÁLTATÓK ÉS A MUNKAVÁLLALÓK KÖTELESSÉGEI ÉS JOGAI AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

(Az Mvt. 57. §-ához)

4. §   A 2. számú mellékletben meghatározott tevékenységet folytató és veszélyességi osztályba sorolt munkáltató a mellékletben megállapított munkavállalói létszámhoz és képesítési feltételekhez igazodóan köteles az előírt időtartamokra munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező szakembert foglalkoztatni.
4. §   A 2. számú mellékletben meghatározott tevékenységet folytató és veszélyességi osztályba sorolt munkáltató a mellékletben megállapított munkavállalói létszámhoz és képesítési feltételekhez igazodóan köteles a tevékenységhez elegendő létszámot és időt biztosítva, de legalább az előírt időtartamokra munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező elegendő, de legalább az előírt létszámú szakembert foglalkoztatni.

A MUNKABALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK BEJELENTÉSE, KIVIZSGÁLÁSA ÉS NYILVÁNTARTÁSA

[Az Mvt. 64. § (4) bekezdéséhez]

[Az Mvt. 64. § (1) és(4) bekezdéséhez]

5. §   A munkáltató minden munkabalesetről, illetőleg bányászati munkabalesetről (a továbbiakban együttesen: munkabalesetről) köteles - az Mvt. 64. § (3) bekezdésében megjelölt személyes adatokon túlmenően - az alábbi adatokat nyilvántartani:
- a sérült munkakörét,
- a sérülés időpontját, helyszínét, jellegét,
- az esemény leírását,
- a sérült ellátására tett intézkedést,
- azt, hogy a sérült folytatta-e munkáját,
- a tanúk nevét, lakcímét,
- a bejegyzést tevő nevét, munkakörét.
5. §
(1) A munkáltató minden munkabalesetet, ideértve a bányászati munkabalesetet is (a továbbiakban együttesen: munkabaleset), a bekövetkezését követően köteles haladéktalanul nyilvántartásba (a továbbiakban: munkabaleseti nyilvántartás) venni.
(1) A munkáltató minden munkaképtelenséggel járó munkabalesetet, ideértve a bányászati munkabalesetet is (a továbbiakban együttesen: munkabaleset), a bekövetkezését követően köteles haladéktalanul kivizsgálni. A három munkanapot meghaladó munkaképtelenséggel járó munkabalesetet ki kell vizsgálni, nyilvántartásba kell venni és be kell jelenteni.
(1) A munkáltató minden munkaképtelenséggel járó munkabalesetet, ideértve a bányászati munkabalesetet is (a továbbiakban együttesen: munkabaleset), a bekövetkezését követően köteles haladéktalanul kivizsgálni. A három munkanapot meghaladó munkaképtelenséggel járó munkabalesetet ki kell vizsgálni, nyilvántartásba kell venni és be kell jelenteni. Munkaképtelenséget nem okozó munkabaleset esetén a kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni.
(2) A munkabaleseti nyilvántartás - az Mvt. 64. § (3) bekezdésében megjelölteken túlmenően - az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a munkabaleset - minden évben 1-es sorszámmal kezdődő - számát;
b) a sérült munkakörét;
c) a sérülés időpontját, helyszínét, jellegét;
c) a sérülés időpontját, helyszínét, jellegét, rövid tényállását;
d) a sérült ellátására tett intézkedést;
e) annak tényét, hogy a sérült folytatta-e a munkáját.
(3) A munkabaleseti nyilvántartást a munkáltató székhelyén vagy a munkáltató nyilvántartását vezető szervezeténél (irodánál) összesítve, és minden területileg elkülönült szervezeti egységénél külön-külön vezetni kell.
(3) A munkabaleseti nyilvántartást a munkáltató székhelyén vagy a munkáltató nyilvántartását vezető szervezeténél (irodánál) összesítve, és minden területileg elkülönült szervezeti egységénél külön-külön vezetni kell. A munkáltató azon szervezeti egységénél, ahol időszakosan és rövid időtartamban történik a munkavégzés, így különösen a kizárólag irattárolásra, műszeres vagy egyéb ellenőrzésre szolgáló egységnél, telephelyen, nem kötelező munkabaleseti nyilvántartást vezetni.
6. §   A keresőképtelenséget okozó munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálni. A vizsgálat megállapításait a 3. számú mellékletben foglaltak szerint olyan részletesen kell rögzíteni (pl. tanúk meghallgatásáról készült jegyzőkönyvvel, helyszínrajzzal, fényképpel), hogy az alkalmas legyen a baleset okainak felderítésére és vita esetén a tényállás tisztázására.
6. §
(1) A munkaképtelenséget okozó munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálni. A vizsgálat megállapításait a 3. számú mellékletben foglaltak szerint olyan részletesen kell rögzíteni (pl. tanúk meghallgatásáról készült jegyzőkönyvvel, helyszínrajzzal, fényképpel), hogy az alkalmas legyen a baleset okainak felderítésére és vita esetén a tényállás tisztázására.
(1) A munkáltatónak a munkaképtelenséget okozó munkabalesetet - az arról történő tudomásszerzését követően - haladéktalanul ki kell vizsgálnia. A vizsgálat megállapításait olyan részletesen kell rögzíteni - tanúk meghallgatásáról készült jegyzőkönyvvel, helyszínrajzzal, fényképpel stb. -, hogy az alkalmas legyen a munkabaleset okainak felderítésére és vita esetén a tényállás tisztázására.
(1) A munkáltatónak a munkaképtelenséget okozó munkabalesetet - az arról történő tudomásszerzését követően - haladéktalanul ki kell vizsgálnia. A vizsgálat megállapításait olyan részletesen kell rögzíteni - többek között - tanúk meghallgatásáról készült jegyzőkönyvvel, helyszínrajzzal, fényképpel, hogy az alkalmas legyen a munkabaleset okainak felderítésére és vita esetén a tényállás tisztázására. A munkabaleset kivizsgálásának szempontjait a 3. számú melléklet tartalmazza.
(1) A munkabaleset kivizsgálásnak megállapításait olyan részletesen kell rögzíteni - többek között - tanúk meghallgatásáról készült jegyzőkönyvvel, helyszínrajzzal, fényképpel, hogy az alkalmas legyen a munkabaleset okainak felderítésére és vita esetén a tényállás tisztázására. A munkabaleset kivizsgálásának szempontjait a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben leírt vizsgálat dokumentációját a munkabaleseti nyilvántartásban szereplő sorszámmal kell ellátni. Ezt a sorszámot a munkabaleseti jegyzőkönyvön is fel kell tüntetni.
(2) A három munkanapot meghaladó munkaképtelenséggel járó munkabaleset vizsgálati dokumentációját a munkabaleseti nyilvántartásban szereplő sorszámmal kell ellátni. Ezt a sorszámot a munkabaleseti jegyzőkönyvön is fel kell tüntetni.
7. §   A súlyos munkabalesetet (ide nem értve a bányászati munkabalesetet) a munkáltatónak - telefonon, telexen, telefaxon vagy személyesen - azonnal be kell jelentenie a rendelkezésre álló adatok közlésével az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OMMF) baleset helyszíne szerint illetékes területi szervének. A bányászati munkabalesetet a bányatörvényben előírtak szerint kell bejelenteni.
7. §   A súlyos munkabalesetet (ide nem értve a bányászati munkabalesetet) a munkáltatónak - telefonon, telexen, telefaxon vagy személyesen - azonnal be kell jelentenie a rendelkezésre álló adatok közlésével az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OMMF) baleset helyszíne szerint illetékes területi szervének. A bányászati munkabalesetet a bányatörvényben és végrehajtási jogszabályaiban előírtak szerint kell bejelenteni.
7. §
(1) A súlyos munkabalesetet a munkáltatónak - telefonon, telefaxon, e-mailben vagy személyesen - haladéktalanul be kell jelentenie a rendelkezésre álló adatok közlésével az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség munkabaleset helyszíne szerint illetékes munkavédelmi felügyelőségének (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség).
(1) A súlyos munkabalesetet a munkáltatónak - telefonon, telefaxon, e-mailben vagy személyesen - haladéktalanul be kell jelentenie a rendelkezésre álló adatok közlésével a munkabaleset helyszíne szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségének (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség), amely a bejelentést azonnal továbbítja az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségnek.
(1) A súlyos munkabalesetet a munkáltatónak - telefonon, telefaxon, e-mailben vagy személyesen - haladéktalanul be kell jelentenie a rendelkezésre álló adatok közlésével a munkabaleset helyszíne szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve munkavédelmi felügyelősége (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség) felé, amely a bejelentést azonnal továbbítja a Nemzeti Munkaügyi Hivatal munkavédelmi és munkaügyi igazgatóságának.
(1) A súlyos munkabalesetet a munkáltatónak - telefonon, telefaxon, e-mailben vagy személyesen - haladéktalanul be kell jelentenie a rendelkezésre álló adatok közlésével a munkabaleset helyszíne szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve munkavédelmi felügyelősége (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség) felé, amely a bejelentést azonnal továbbítja a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak.
(1) A súlyos munkabalesetet a munkáltatónak - telefonon, telefaxon, e-mailben vagy személyesen - haladéktalanul be kell jelentenie a rendelkezésre álló adatok közlésével a munkabaleset helyszíne szerint illetékes munkavédelmi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: munkavédelmi hatóság) felé, amely a bejelentést azonnal továbbítja a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak.
(1) A súlyos munkabalesetet a munkáltatónak - telefonon, telefaxon, e-mailben vagy személyesen - haladéktalanul be kell jelentenie a rendelkezésre álló adatok közlésével a munkabaleset helyszíne szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi hatósági hatáskörében eljáró járási hivatala (a továbbiakban: munkavédelmi hatóság) felé, amely a bejelentést azonnal továbbítja a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak.
(1) A súlyos munkabalesetet a munkáltatónak - telefonon, telefaxon, e-mailben vagy személyesen - haladéktalanul be kell jelentenie a rendelkezésre álló adatok közlésével a munkabaleset helyszíne szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal mint munkavédelmi hatóság (a továbbiakban: munkavédelmi hatóság) felé, amely a bejelentést azonnal továbbítja a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak.
(1) A súlyos munkabalesetet a munkáltatónak - telefonon, telefaxon, e-mailben vagy személyesen - haladéktalanul be kell jelentenie a rendelkezésre álló adatok közlésével a munkabaleset helyszíne szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal mint munkavédelmi hatóság (a továbbiakban: munkavédelmi hatóság) felé, amely a bejelentést azonnal továbbítja a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak.
(2) Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak és a sérült munkáltatója a munkabaleset bekövetkezésekor nem azonosítható, a súlyos munkabaleset bejelentési kötelezettsége tekintetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a sérült munkavállaló munkáltatója az, aki a tevékenységet a munkahelyen ténylegesen irányítja. Amennyiben a munkáltató személye így sem állapítható meg, akkor a munkáltatónak azt kell tekinteni, akinek a területén a munkavégzés folyik.
(3) Súlyos munkabaleset esetén a munkáltató a munkavédelmi felügyelőség megérkezéséig köteles a baleseti helyszínt a mentést követően balesetkori állapotában megőrizni. Ha a balesetkori állapot megőrzése további súlyos veszélyhelyzetet idézne elő vagy jelentős anyagi kárral járna, akkor a baleseti helyszínről fényképet, videofelvételt vagy egyéb, a munkabaleset kivizsgálását elősegítő dokumentumot kell készíteni.
(3) Súlyos munkabaleset esetén a munkáltató a munkavédelmi hatóság megérkezéséig köteles a baleseti helyszínt a mentést követően balesetkori állapotában megőrizni. Ha a balesetkori állapot megőrzése további súlyos veszélyhelyzetet idézne elő vagy jelentős anyagi kárral járna, akkor a baleseti helyszínről fényképet, videofelvételt vagy egyéb, a munkabaleset kivizsgálását elősegítő dokumentumot kell készíteni.

[Az Mvt. 64. § (6) bekezdéséhez]

8. §
(1) A kivizsgálás során nyert adatokat, tényeket a 4. számú melléklet szerinti „munkabaleseti jegyzőkönyv”-ben (a továbbiakban: jegyzőkönyv) kell rögzíteni. Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás időpontjáig nem lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni.
(1) A kivizsgálás során nyert adatokat, tényeket a 4/a. számú melléklet szerinti „munkabaleseti jegyzőkönyv”-ben, a munkabalesetből eredő munkaképtelenségnek a beküldési határidőt követően megállapított időtartamát a 4/b. számú melléklet szerinti „módosító munkabaleseti jegyzőkönyv”-ben (a továbbiakban együtt: jegyzőkönyv) kell rögzíteni. Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás időpontjáig nem lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni.
(1) A kivizsgálás során nyert adatokat, tényeket - ideértve a munkabalesetből eredő munkaképtelenségnek a későbbiekben megállapított időtartamát is - a 3. számú melléklet szerinti munkabaleseti jegyzőkönyvben (a továbbiakban: jegyzőkönyv) kell rögzíteni. Ha a sérült állapota vagy a munkabaleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás időpontjáig nem lehet befejezni, akkor ezt a tényt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni.
(1) A kivizsgálás során nyert adatokat, tényeket - ideértve a munkabalesetből eredő munkaképtelenségnek a későbbiekben megállapított időtartamát is - a 4/a. melléklet szerinti munkabaleseti jegyzőkönyvben (a továbbiakban: jegyzőkönyv) kell rögzíteni. Ha a sérült állapota vagy a munkabaleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás időpontjáig nem lehet befejezni, akkor ezt a tényt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni.
(2) A jegyzőkönyvet minden sérültről külön-külön, az 5. számú mellékletben foglaltak alapján kell kiállítani.
(2) A jegyzőkönyvet minden sérültről külön-külön, a 4. számú mellékletben foglaltak alapján kell kiállítani.
(2) A jegyzőkönyvet minden sérültről külön-külön, az 5. mellékletben foglaltak alapján kell kiállítani.
9. §   A munkáltató köteles a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig megküldeni a jegyzőkönyvet
a) a sérültnek, halála esetén közvetlen hozzátartozójának;
b) a halált, illetve a három napot meghaladó keresőképtelenséget okozó munkabalesetről az OMMF, illetve a Magyar Bányászati Hivatal (a továbbiakban: MBH) baleset helyszíne szerint illetékes területi szervének;
b) a halált, illetve a három napot meghaladó munkaképtelenséget okozó munkabalesetről az OMMF, illetve a Magyar Bányászati Hivatal (a továbbiakban: MBH) baleset helyszíne szerint illetékes területi szervének;
c) külföldi kiküldetés, külszolgálat esetén a magyarországi székhelyű munkáltató magyar munkavállalójának a b) pont szerinti munkabalesetéről az OMMF, illetve az MBH - munkáltató székhelye szerint illetékes - területi szervének;
d) a társadalombiztosítási kifizetőhelynek, ennek hiányában az illetékes egészségbiztosítási pénztárnak (kirendeltségnek).
9. §
(1) A munkáltató köteles a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig megküldeni a jegyzőkönyvet
a) a sérültnek, halála esetén hozzátartozójának;
b) a halált, illetve a három napot meghaladó munkaképtelenséget okozó munkabalesetről a munkabaleset helyszíne szerint illetékes munkavédelmi felügyelőségnek, illetve a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) munkabaleset helyszíne szerint illetékes területi szervének;
b) a halált, illetve a három napot meghaladó munkaképtelenséget okozó munkabalesetről a munkabaleset helyszíne szerint illetékes munkavédelmi hatóságnak, illetve bányafelügyeletnek;
b) a halált, illetve a három munkanapot meghaladó munkaképtelenséget okozó munkabalesetről a munkabaleset helyszíne szerint illetékes munkavédelmi hatóságnak, illetve bányafelügyeletnek;
c) külföldi kiküldetés, külszolgálat, munkaerő-kölcsönzés esetén a magyarországi székhelyű munkáltató magyar munkavállalójának a b) pont szerinti munkabalesetéről a munkáltató székhelye szerint illetékes munkavédelmi felügyelőségnek, illetve az MBFH munkáltató székhelye szerint illetékes területi szervének;
c) külföldi kiküldetés, külszolgálat, munkaerő-kölcsönzés esetén a magyarországi székhelyű munkáltató munkavállalójának a b) pont szerinti munkabalesetéről a munkáltató székhelye szerint illetékes munkavédelmi felügyelőségnek, illetve az MBFH munkáltató székhelye szerint illetékes területi szervének;
c) külföldi kiküldetés, külszolgálat, munkaerő-kölcsönzés esetén a magyarországi székhelyű munkáltató munkavállalójának a b) pont szerinti munkabalesetéről a munkáltató székhelye szerint illetékes munkavédelmi hatóságnak, illetve bányafelügyeletnek;
d) a társadalombiztosítási kifizetőhelynek, ennek hiányában az illetékes regionális egészségbiztosítási pénztárnak (kirendeltségnek);
d) az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak, a társadalombiztosítási kifizetőhelynek, ennek hiányában az illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek;
d) a társadalombiztosítási kifizetőhelynek, ennek hiányában az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnak;
d) a társadalombiztosítási kifizetőhelynek, ennek hiányában a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának;
d) a társadalombiztosítási kifizetőhelynek, ennek hiányában az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak;
d) a társadalombiztosítási kifizetőhelynek, ennek hiányában az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalnak;
e) munkaerő-kölcsönzés, kirendelés esetén a kölcsönbeadó, kirendelő munkáltatónak.
(2) Súlyos munkabaleset esetén az (1) bekezdés szerinti határidő indokolt esetben 30 nappal meghosszabbítható.
(3) A súlyos munkabalesetről készített jegyzőkönyvnek a munkavédelmi felügyelőséghez történő megküldésekor másolatban mellékelni kell a munkáltatói balesetvizsgálat teljes dokumentációját így különösen:
a) a meghallgatási jegyzőkönyveket,
b) a szakmai képzettséget igazoló dokumentumot,
c) a kezelési jogosultságot igazoló dokumentumot,
d) az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentumot,
e) az üzembe helyezést dokumentáló iratot,
f) időszakos biztonsági felülvizsgálatot dokumentáló iratot,
g) a kockázatértékelést dokumentáló iratot,
h) fényképfelvételeket, videófelvételeket,
i) a belső szabályzatok vonatkozó részeit.
(3) A súlyos munkabalesetről készített jegyzőkönyvnek a munkavédelmi hatósághoz történő megküldésekor másolatban mellékelni kell a munkáltatói balesetvizsgálat teljes dokumentációját így különösen:
a) a meghallgatási jegyzőkönyveket,
b) a szakmai képzettséget igazoló dokumentumot,
c) a kezelési jogosultságot igazoló dokumentumot,
d) az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentumot,
e) az üzembe helyezést dokumentáló iratot,
f) időszakos biztonsági felülvizsgálatot dokumentáló iratot,
g) a kockázatértékelést dokumentáló iratot,
h) fényképfelvételeket, videófelvételeket,
i) a belső szabályzatok vonatkozó részeit.
10. §
(1) Az a munkáltató köteles a munkabaleset kivizsgálására, bejelentésére és nyilvántartására vonatkozó előírásokat teljesíteni, amely (aki) a sérültet szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatja.
(2) Ha a munkabaleset tanulót, hallgatót a szakképesítése megszerzéséhez szükséges gyakorlati képzés során nem a nevelési, oktatási intézményben éri, munkáltatón az őt foglalkoztatót kell érteni. Ettől az intézmény és a foglalkoztató szerződésben eltérhet. A foglalkoztató munkáltató minden munkabaleset esetén köteles erről a nevelési, oktatási intézményt értesíteni, és annak a kivizsgálásban való részvételét lehetővé tenni.
(3) Belföldön más munkáltatóhoz történő kirendelés (kiküldetés) esetén a munkabaleset kivizsgálásával, bejelentésével és nyilvántartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséért - a kirendelő (kiküldő) munkáltató értesítése mellett - a sérült munkáját közvetlenül irányító munkáltató a felelős.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelességek teljesítésért belföldön más munkáltatóhoz történő kirendelés (kiküldetés), munkaerő-kölcsönzés, illetve a nem magyarországi székhelyű munkáltató által foglalkoztatott munkavállalót magyarországi székhelyű munkáltatónál ért munkabaleset esetén - a kirendelő (kiküldő) munkáltató, a kölcsönbeadó, illetve a foglalkoztató munkáltató értesítése mellett - a sérült munkáját közvetlenül irányító munkáltató a felelős.

A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKKÉPVISELET, ÉRDEKEGYEZTETÉS

(Az Mvt. 74. §-ához)

11. §   A 2. számú mellékletben meghatározott I. veszélyességi osztályba tartozó és 100 főnél több munkavállalót foglalkoztató, valamint a II. veszélyességi osztályba tartozó és 500 főnél több munkavállalót foglalkoztató munkáltató - a munkavédelmi képviselővel, illetve a munkahelyi munkavédelmi bizottsággal egyeztetve - munkahelyi munkavédelmi programban fogalmazza meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket. A munkhelyi munkavédelmi programot valamennyi munkavállalóval ismertetni kell.
11. §   A munkahelyi munkavédelmi program elkészítésére vonatkozó javaslat munkáltató részéről történő elutasítása esetén kollektív munkaügyi vita kezdeményezhető a 2. számú mellékletben meghatározott I. veszélyességi osztályba tartozó és 50 főnél több munkavállalót foglalkoztató, valamint a II. veszélyességi osztályba tartozó és 300 főnél több munkavállalót foglalkoztató munkáltatóval szemben.

[Az Mvt. 82. § (2) bekezdéséhez]

11/A. §   A munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti a tevékenysége alapján a 2. számú melléklet szerinti I. veszélyességi osztályba sorolt munkáltató esetében a kockázatértékelés [Mvt. 54. § (2) bekezdés] elmulasztása.

A MUNKAVÉDELEM HATÓSÁGI FELÜGYELETE

(Az Mvt. 83. § a) pontjához)

12. §
(1) A munkabiztonsági szakértői tevékenység az OMMF által kiadott engedély alapján a 6. számú mellékletben felsorolt szakterületeken folytatható.
(1) A munkabiztonsági szakértői tevékenység az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség által kiadott engedély alapján a 6. számú mellékletben felsorolt szakterületeken folytatható.
(1) Munkabiztonsági szakértői tevékenység az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OMMF), valamint a Magyar Mérnöki Kamara (a továbbiakban: MMK) területi kamarai szervezetei által kiadott engedély alapján a 6. számú mellékletben felsorolt szakterületeken folytatható.
(2) Szakértői engedélyt az kaphat, aki a kérdéses szakterületen - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - egyetemi (főiskolai) végzettséggel és felsőfokú munkavédelmi szakképesítéssel, legalább 5 év munkabiztonsági gyakorlattal, valamint a szakértői működésről szóló külön jogszabáyban előírt feltételekkel rendelkezik.
(2) Szakértői engedélyt az kaphat, aki az adott szakterületen - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - egyetemi (főiskolai) végzettséggel és felsőfokú munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel, legalább 5 év munkabiztonsági gyakorlattal, valamint a szakértői működésről szóló külön jogszabályban előírt feltételekkel, illetőleg műszaki szakterület és mérnöki végzettség esetén mérnöki vagy építész kamarai tagsággal rendelkezik.
(2) Szakértői engedélyt az kaphat, aki az adott szakterületen egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és felsőfokú munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel, legalább 5 éves munkabiztonsági gyakorlattal, valamint a szakértői működésről szóló külön jogszabályban előírt feltételekkel, illetve műszaki szakterület esetén mérnök kamarai tagsággal rendelkezik.
(3) Kivételesen indokolt esetben szakértői engedélyt az is kaphat, aki nem rendelkezik a (2) bekezdés szerinti felsőfokú végzettséggel vagy szakképzettséggel, de megfelel a szakértői működésről szóló külön jogszabályban előírt feltételeknek, valamint e rendelet hatálybalépése előtt a 4/1985. (II. 21.) ME rendelet alapján munkavédelmi szakértői engedélyt kapott.
(3) A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló törvény szerint mérnök kamarai tagságra jogosult mérnökök, illetve a felsőoktatási alapképzés műszaki, természettudományi vagy agrár szakán szerzett végzettséggel rendelkezők engedély iránti kérelmüket az MMK területi kamarai szervezeteinél nyújthatják be.
(4) A kérelemnek tartalmaznia kell az (1) bekezdés szerinti szakterületet a szakágazat megjelölésével, továbbá a kérelemhez csatolni kell a (2)-(3) bekezdésben előírt feltételekre vonatkozó érvényes okiratok, bizonyítványok hiteles másolatát, valamint az eddigi szakmai működés részletes leírását.
(4) A (3) bekezdésben fel nem sorolt, felsőfokú végzettséggel rendelkezők (pl. jogász, közgazdász, orvos, bölcsész) engedély iránti kérelmüket az OMMF-hez nyújthatják be.
(5) Vissza kell vonni a szakértői engedélyt, ha utólag ismertté válik olyan körülmény, amely szerint a felsorolt feltételek nem voltak meg, illetve visszavonható, amennyiben a szakértő a szakértői engedélyben foglaltaktól eltérően fejt ki szakértői tevékenységet.
(5) Vissza kell vonni a szakértői engedélyt, ha utólag ismertté válik olyan körülmény, amely szerint az engedély kiadásának feltételei nem voltak meg, illetve visszavonható, amennyiben a szakértő a szakértői engedélyben foglaltaktól eltérően vagy nem az e rendeletben és a szakértői működésről szóló külön jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelően fejt ki szakértői tevékenységet.
(5) A munkabiztonsági szakértői engedély az alapképesítéshez tartozó szakterületre, valamint a 6. számú melléklet 30-32. pontjaiban felsorolt szakterületekre adható meg.
(5) A munkabiztonsági szakértői engedély az alapképesítéshez tartozó szakterületre, valamint a 6. számú melléklet 23-25. pontjaiban felsorolt szakterületekre adható meg.
(6) A munkavédelemmel kapcsolatos hatósági jogkört [Mvt. 81. § (1) bekezdés] gyakorló személy az illetékessége alá tartozó munkáltatónál munkabiztonsági szakértői feladatot nem végezhet.
(6) A szakértői engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az (1) bekezdés szerinti szakterületet a szakágazat megjelölésével, továbbá a kérelemhez csatolni kell a (2) bekezdésben előírt feltételekre vonatkozó érvényes okiratok, bizonyítványok hiteles másolatát, valamint az eddigi szakértői működés részletes leírását.
(7) Ha a kérelem nem felel meg az (1)-(2) bekezdésekben foglaltaknak, a hatáskörrel rendelkező (1) bekezdés szerinti engedélyező szerv a hiányok megjelölése mellett a kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel és egyben figyelmezteti, ha a kérelmet újra hiányosan nyújtja be vagy a hiánypótlási határidőt elmulasztja, az engedély kiadása iránti kérelmet elutasítja. Ha a kérelmező az e rendeletben, illetve a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló törvényben előírt feltételeknek megfelel, akkor az engedélyező szerv az engedély kiadását és a szakértő nyilvántartásba vételét nem tagadhatja meg.
(8) A kiadott engedély 5 évig érvényes, amely kérelemre meghosszabbítható.
(9) A szakértői engedélyt hivatalból vissza kell vonni, ha az engedélyező szerv megállapítja, hogy az engedély kiadásának feltételei nem álltak fenn. Az engedély visszavonható, ha a szakértő a tevékenységét az engedélyében foglaltaktól eltérően vagy az e rendeletben, illetve a szakértői működésről szóló külön jogszabályokban előírt rendelkezések megsértésével (pl. szakszerűtlenül) folytatja és a jogsértést az engedélyező szerv felszólítására sem szünteti meg.
(10) A munkavédelemmel kapcsolatos hatósági jogkört gyakorló személy [Mvt. 81. § (1) bekezdés] az illetékességi területén működő munkáltatónál munkabiztonsági szakértői tevékenységet nem végezhet.
13. §
(1) A munkabiztonsági szakértői engedély kiadása 3000 Ft díjfizetési, továbbá nyilvántartásba vétele illetékfizetési kötelezettség alá esik. A díj a kérelem elutasítása esetén nem kerül visszatérítésre.
(1) A munkabiztonsági szakértői engedély kiadása 5000 Ft díjfizetési, továbbá nyilvántartásba vétele illetékfizetési kötelezettség alá esik. A díj a kérelem elutasítása esetén sem kerül visszatérítésre.
(1) A munkabiztonsági szakértői engedély kiadásáért 5000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, a szakértői nyilvántartásba vételért pedig az illetékekről szóló törvényben meghatározott összegű illetéket kell illetékbélyegben a kérelmen leróni. A díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell az OMMF, illetve az MMK területi kamarája részére befizetni. A befizetés postai vagy banki átutalási megbízással történhet.
(2) A nyilvántartásba vett munkabiztonsági szakértők névjegyzékét és az engedély érvényességi idejét az OMMF hivatalos lapjában évente közzéteszi.
(2) A nyilvántartásba vett munkabiztonsági szakértők névjegyzékét és az engedély érvényességi idejét az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség hivatalos lapjában évente közzéteszi.
(2) A díjat, illetve túlfizetés esetén a díjtöbbletet hivatalból, harminc napon belül vissza kell téríteni, ha
a) a kérelem visszavonásáról - a kérelmező írásbeli bejelentése alapján - az engedélyező szerv a tevékenységének megkezdését megelőzően tudomást szerzett, vagy
b) a befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező az (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó díjat fizetett.
(3) A díjat a kérelem elutasítása esetén, illetve a (2) bekezdésben meghatározott eseteken túlmenően az engedélyező szerv nem köteles visszatéríteni.
(4) A nyilvántartásba vett munkabiztonsági szakértők névjegyzékét és az engedélyek érvényességi idejét az OMMF a hivatalos lapjában, az MMK pedig a szakértői névjegyzékében évenkénti rendszerességgel teszi közzé.
13/A. §   E rendelet alkalmazásában munkaképtelen az, aki a baleseti eredetű sérülés vagy egészségkárosodással összefüggő és gyógykezelést vagy rehabilitációt igénylő állapota miatt munkát nem tud végezni, függetlenül attól, hogy erre az időtartamra táppénzben részesül vagy sem.

Záró rendelkezések

14. §
(1) E rendelet 1994. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az e rendelet hatálybalépése előtt a 4/1985. (II. 21.) ME rendelet alapján kiadott munkavédelmi szakértői engedélyek, továbbá a 7/1985. (VII. 20.) ME rendelet alapján kiadott minősítő bizonyítványok az azokban foglalt időpontig és feltételekkel érvényesek.
(3) Ez a rendelet a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló Európai Parlament és Tanács 1338/2008/EK (2008. december 16.) rendeletének 2. cikk negyedik francia bekezdésével valamint IV. melléklete d) pontjával kapcsolatban a végrehajtáshoz szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(4) Ez a rendelet a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékleteinek módosításáról szóló 2016. november 21-i (EU) 2016/2066 bizottsági rendelet 1. cikkével kapcsolatban a végrehajtáshoz szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ 5/1993. (XII. 26.) MÜM RENDELETHEZ

Az Mvt. 18. § (4) bekezdése alá tartozó
munkaeszközök jegyzéke

1. KÖRFŰRÉSZEK (egy vagy több fűrészlappal).
1.1. FŰRÉSZGÉPEK, amelyek rögzített szerszámmal dolgoznak, gépágyúk fix, a munkadarabot kézi vagy leszerelhető előtolással juttatják szerszámhoz.
1.2. FŰRÉSZGÉPEK, amelyek rögzített szerszámmal dolgoznak, az alternáló mozgású fűrészállványt kézzel vezérlik, vagy azt hajtóművel szerelték fel.
1.3. FŰRÉSZGÉPEK, amelyek rögzített szerszámmal dolgoznak, a munkadarabot gépi előtolással mozgatják, a munkadarab behelyezése (adagolása) és/vagy kivétele kézzel történik.
1.4. MOZGÓSZERSZÁMÚ FŰRÉSZGÉPEK,
gépi előtolással és a munkadarab kézzel végzett behelyezésével és/vagy kivételével.
1. KÖRFŰRÉSZEK (egy vagy több fűrészlappal, fa vagy hús, illetve hasonló anyagokhoz)
1.1. FŰRÉSZGÉPEK, amelyek rögzített szerszámmal dolgoznak, gépágyúk fix, a munkadarabot kézi vagy leszerelhető előtolással juttatják szerszámhoz.
1.2. FŰRÉSZGÉPEK, amelyek rögzített szerszámmal dolgoznak, az alternáló mozgású fűrészállványt kézzel vezérlik, vagy azt hajtóművel szerelték fel.
1.3. FŰRÉSZGÉPEK, amelyek rögzített szerszámmal dolgoznak, a munkadarabot gépi előtolással mozgatják, a munkadarab behelyezése (adagolása) és/vagy kivétele kézzel történik.
1.4. MOZGÓSZERSZÁMÚ FŰRÉSZGÉPEK,
gépi előtolással és a munkadarab kézzel végzett behelyezésével és/vagy kivételével.

1/A. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ 5/1993. (XII. 26.) MÜM RENDELETHEZ

Az Mvt. 21. §-ának (2) bekezdése alá tartozó veszélyes munkaeszközök jegyzéke

A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet alapján:

1. Körfűrészek egy vagy több fűrészlappal, fa vagy hasonló, hús vagy hasonló anyagokhoz.
1.1. Rögzített szerszámmal dolgozó fűrészgépek, amelyeknek fix a gépágyuk és a munkadarabot kézi vagy leszerelhető előtolással juttatják a szerszámhoz.
1.2. Rögzített szerszámmal dolgozó fűrészgépek, amelyeknél az alternáló mozgású fűrészállványt kézzel vezérlik vagy azt hajtóművel szerelték fel.
1.3. Rögzített szerszámmal dolgozó fűrészgépek, amelyek a munkadarabot gépi előtolással mozgatják és a munkadarab behelyezése (adagolása) és/vagy kivétele kézzel történik.
1.4. Mozgószerszámú fűrészgépek gépi előtolással és a munkadarab kézzel végzett behelyezésével és/vagy kivételével.
2. Faipari gyalugépek kézi előtolással.
3. Faipari vastagsági gyalugépek egyoldali megmunkálásra, ha a munkadarab behelyezése és/vagy kivétele kézzel történik.
4. Szalagfűrészek egy vagy több fűrészlappal, fa vagy hasonló, hús vagy hasonló anyagokhoz, ha a munkadarab behelyezése és/vagy kivétele kézzel történik.
5. Az 1-4. és a 7. pont alatti munkaeszköz kombinált kivitelben.
6. Faipari csapmarógépek több szerszámtartóval, kézi előtolással.
7. Kézi láncfűrészgépek fa megmunkálására.
8. Függőleges marógépek kézi előtolással, fa és hasonló anyagok megmunkálására.
9. Prések, hajlítógépek fémmegmunkáláshoz, ha a munkadarab behelyezése és/vagy kivétele kézzel történik és a mozgó elemek lökete túllépheti a 6 millimétert, valamint a sebesség a 30 mm/s-ot.
10. Műanyag-feldolgozó fröccsöntőgépek vagy formázóprések, ha a munkadarab behelyezése és/vagy kivétele kézzel történik.
11. Gumiipari fröccsöntőgépek vagy formázóprések, ha a munkadarab behelyezése és/vagy kivétele kézzel történik.
12. Föld alatti munkára szolgáló

- vasúti munkagépek, mozdonyok és fékezőkocsik;

- hidraulikus energiával működtetett emelőtalpak;

- munkagépekbe beépített belső égésű motorok.

13. Háztartási hulladékgyűjtő teherjárművek kézi töltésű és présmechanizmussal rendelkező kivitelben.
14. A 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet 1. számú mellékletének 3.4.7. pontjában meghatározott védőburkolatok és erőátviteli tengelyek univerzális csatlakozóval.
15. Járművekre szerelt emelők.
16. Személyek emelésére szolgáló gépek, amelyeknél fennáll a több mint 3 méter magasból történő leesés veszélye.
17. Pirotechnikai termékeket gyártó gépek.
2. FAIPARI GYALUGÉPEK, kézi előtolással.
3. FAIPARI VASTAGSÁGI GYALUGÉPEK, egyoldali megmunkálásra, ha a munkadarab behelyezése és/vagy kivétele kézzel történik.
4. SZALAGFŰRÉSZEK, ha a munkadarab behelyezése és/vagy kivétele kézzel történik.
5. Az 1-4. és 7. pont alatti munkaeszközfajták kombinált kivitelben.
6. FAIPARI CSAPMARÓGÉPEK, több szerszámtartóval, kézi előtolással.
7. KÉZI LÁNCFŰRÉSZGÉPEK.
7. KÉZI LÁNCFŰRÉSZGÉPEK (famegmunkálásra)
8. FÜGGŐLEGES MARÓGÉPEK, kézi előtolással.
9. PRÉSEK, HAJLÍTÓGÉPEK fa- és fémmegmunkáláshoz, ha a munkadarab behelyezése és/vagy kivétele kézzel történik, a mozgó elemek lökete túllépheti a 6 mm-t, a sebesség a 30 mm/s-ot.
10. MŰANYAGFELDOLGOZÓ FRÖCCSÖNTŐGÉPEK vagy FORMÁZÓPRÉSEK, ha a munkadarab behelyezése és/vagy kivétele kézzel történik.
11. GUMIIPARI FRÖCCSÖNTŐGÉPEK vagy FORMÁZÓPRÉSEK, ha a munkadarab behelyezése és/vagy kivétele kézzel történik.

1/B. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ 5/1993. (XII. 26.) MÜM RENDELETHEZ

Az Mvt. 21. §-ának (5) bekezdése alá tartozó egyes veszélyes munkaeszközök jegyzéke

1. Helyszíni összeszerelésű gépi meghajtású daruk
2. Járműürítés és -mozgatás helyszíni összeszerelésű különleges berendezései
3. Személyemelésre ideiglenesen felhasználható emelőberendezések
12. SZÖGBELÖVŐK.
13. DARUK.
13. DARUK ÉS FUTÓMACSKÁK
14. FELVONÓK.
15. KÖTÉLPÁLYÁK.
16. MOBIL és egyéb SZEMÉLYEMELŐK.
17. RAKODÓGÉPEK.

Egyéb jogszabályok alapján:

18. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ERDÉSZETI TRAKTOROK.

Az Mvt. 21. § (2) bekezdése alapján veszélyesnek minősülő munkaeszközök jegyzéke

1. A famegmunkálásra vagy a fához hasonló fizikai tulajdonsággal rendelkező anyagok megmunkálására, húsfeldolgozásra vagy a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok feldolgozására szolgáló (egy- vagy többélű), következő típusú körfűrészek:
1.1. működés közben rögzített fűrészéllel/fűrészélekkel dolgozó fűrészgép, amely rögzített gépággyal rendelkezik, és a munkadarabot kézi előtolással vagy leszerelhető gépi előtolással mozgatja;
1.2. működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó fűrészgép, kézzel működtetett váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy kocsival;
1.3. működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó fűrészgép, amely a munkadarabot beépített mechanikus előtolással, kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel mozgatja;
1.4. mozgó élű fűrészgép, amely a munkadarabot mechanikus előtolással, kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel mozgatja.
2. Faipari gyalugép kézi előtolással.
3. Faipari vastagsági gyalugép egyoldali megmunkálásra, amely beépített mechanikus előtolással rendelkezik, a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.
4. A következő típusú szalagfűrészek kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel, famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására, vagy húsfeldolgozásra és a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok feldolgozására:
4.1. működés közben rögzített éllel/élekkel dolgozó fűrészgép, rögzített vagy váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy gépággyal;
4.2. váltakozó mozgású kocsira szerelt éllel rendelkező fűrészgép.
5. Az 1-4. és a 7. pont szerinti gépek kombinált kivitelben famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyag megmunkálására.
6. Faipari csapmarógép több szerszámtartóval, kézi előtolással.
7. Függőleges marógép kézi előtolással famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására.
8. Faipari kézi láncfűrészgép.
9. Kézzel adagolt és ürített, fémek hidegátalakítására való sajtó, beleértve azt az élhajlítógépet is, amely mozgó elemeinek elmozdulása meghaladhatja a 6 mm-t, és a sebessége meghaladhatja a 30 mm/s értéket.
10. Műanyag-feldolgozó fröccsöntőgép vagy formázóprés a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.
11. Gumiipari fröccsöntőgép vagy formázóprés a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.
12. A következő föld alatti munkára szolgáló gépek:
12.1. mozdony és fékezőkocsi,
12.2. hidraulikus energiával működtetett alátámasztó biztosító berendezés.
13. Kézi adagolású háztartási hulladékgyűjtő teherjármű, amely présmechanizmussal van felszerelve.
14. Járműemelők.
15. Személyek vagy személyek és terhek emelésére szolgáló szerkezetek, amelyeknél fennáll a leesés veszélye több mint három méter magasságból.
16. Hordozható patronos rögzítő- és egyéb összekapcsoló gép.
További munkaeszközök:
17. Daruk és futómacskák gépi meghajtással.
18. Daruk és futómacskák gépi meghajtással.
18. Gépi hajtású emelőtargoncák.
19. A JÁRMŰÜRÍTÉS ÉS -MOZGATÁS KÜLÖNLEGES BERENDEZÉSEI.
19. Gépi hajtású emelőtargoncák.
19. Villamos emelődobok.
20. JÁRMŰEMELŐK, SZERVIZ- ÉS GARÁZSEMELŐK.
20. Villamos emelődobok.
20. Rakodógépek, jövesztő-rakodógépek.
21. GÉPI MEGHAJTÁSÚ EMELŐTARGONCÁK.
21. Rakodógépek.
21. Mezőgazdasági és erdészeti traktorok.
22. EMELŐDOB.
22. VILLAMOS EMELŐDOB
22. Mezőgazdasági és erdészeti traktorok.
22. Járműürítés és -mozgatás különleges berendezései.
23. A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRBEN ALKALMAZOTT MUNKAESZKÖZÖK.
23. KÉZI TÖLTÉSŰ ÉS PRÉSMECHANIZMUSSAL RENDELKEZŐ HÁZTARTÁSI HULLADÉKGYŰJTŐ TEHERJÁRMŰVEK.
23. Járműürítés és -mozgatás különleges berendezései.
23. Személyszállításra használt folyamatos szállítóberendezések.
24. PIROTECHNIKAI TERMÉKEKET GYÁRTÓ GÉPEK.
25. KÜLÖN IS FORGALMAZOTT BIZTONSÁGI ALKOTÓELEMEK KÖZÜL:
25.1. Közelítésre működésbe lépő biztonsági berendezés.
25.2. Kétkezes kapcsolók logikai egységei és elemei.
25.3. Határoló berendezések.
25.4. Borulás hatása elleni védőszerkezetek.
25.5. Eső, zuhanó tárgyak hatása elleni védőszerkezetek.
25.6. A 9-11. pontokban meghatározott munkaeszközöknél alkalmazott automatikus mozgású védőszerkezet.

2. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ 5/1993. (XII. 26.) MÜM RENDELETHEZ

Munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának feltételei

1. A munkáltatók tevékenységük alapján a következő munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba tartoznak (ágazati számjelként a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerére vonatkozó 9017/1991. (SK 8.) KSH közlemény számjele szerepel):
Ágazati
számjel
Gazdasági tevékenység megnevezése
 
I. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY
10 Szénbányászat és tőzegkitermelés
11 Kőolaj- és földgázkitermelés
12 Uránércbányászat
13 Fémtartalmú ércek bányászata
14 Egyéb bányászat
1511 Hús- és halfeldolgozás
20 Fafeldolgozás
  Kivéve:
  2029 Parafa, szalma és fonott termékek gyártása
21 Papír és papírtermék gyártása
23 Kőolaj-feldolgozás és kokszgyártás
24 Vegyi alapanyagok és termékek gyártása
25 Gumi- és műanyag termékek gyártása
26 Nemfém ásványi termékek gyártása
27 Kohászat
2821 Fémtartály, szállítótartály gyártása
283 Erőműi és ipari kazán gyártása
284 Kazán szállítótartály javítása és technológiai szerelése
2851 Fémalakítás, porkohászat
29 Gépek, gépi berendezések gyártása és javítása
3511 Hajógyártás és -javítás
352 Vasúti és közúti kötöttpályás járművek gyártása
3710 Fém visszanyerése hulladékból
40 Villamosenergia-, gáz- és hőellátás
45 Építőipar
60 Szárazföldi és csővezetékes szállítás
61 Vízi szállítás
62 Légi szállítás
63 A szállítás kiegészítő tevékenységei
  Kivéve:
  633 Szállítás és utazásszervezés
  635 Garázsszolgáltatás, parkolás és járműőrzés
73 Kutatás és kísérleti fejlesztés
  Kivéve:
  732 Humán és társadalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
90 Szennyvíz- és hulladékkezelés, köztisztasági szolgáltatás
II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY
01 Mezőgazdaság, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások
02 Erdőgazdálkodási termelés és szolgáltatás
05 Halászat és kapcsolódó szolgáltatások
15 Élelmiszerek és italok gyártása
  Kivéve:
  1511 Hús- és halfeldolgozás
16 Dohánytermékek gyártása
17 Textíliák gyártása
18 Ruházati termékek gyártása, szőrmekikészítés és
-festés
19 Bőrkikészítés, bőrtermékek és lábbeli gyártása
2029 Parafa, szalma és fonott termékek gyártása
22 Kiadói és nyomdaipari tevékenység, hang- és képfelvételek sokszorosítása
28 Fémfeldolgozási termékek gyártása
  Kivéve:
  2821 Fémtartály, szállítótartály gyártása
  283 Erőműi és ipari kazán gyártása
  284 Kazán, szállítótartály javítása és technológiai szerelése
  2851 Fémalakítás, porkohászat
30 Irodagép- és számítógépgyártás
31 Villamosipari gépek és készülékek gyártása és javítása
32 Híradástechnikai termékek gyártása és javítása
33 Műszergyártás és -javítás
34 Közúti gépjárműgyártás
35 Egyéb járművek gyártása és javítása
  Kivéve:
  3511 Hajógyártás és -javítás
  352 Vasúti és közúti kötöttpályás járművek gyártása
36 Bútorgyártás, egyéb feldolgozóipari termékek gyártása
37 Nyersanyag visszanyerése hulladékból
  Kivéve:
  3710 Fém visszanyerése hulladékból
41 Víztermelés, -kezelés és -elosztás
502 Közúti járműjavítás és karbantartás
7423 Műszaki tesztelés és elemzés
7492 Nyomozási és biztonsági tevékenység
7493 Épülettisztítás
8022 Szakmai középiskolai oktatás
8023 Szakmunkásképző iskolai oktatás
8024 Szakiskolai oktatás
8031 Egyetemi oktatás
8032 Főiskolai oktatás
8034 Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés
85 Egészségügyi és szociális ellátás
  Kivéve:
  853 Szociális ellátás
9211 Filmgyártás
9214 Rádiós és televíziós tevékenység
9219 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztató tevékenység (pl. színházi tevékenység)
  Kivéve:
  varieté, báltermek, diszkók
93 Egyéb szolgáltatás
III. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY
50 Közúti jármű- és üzemanyag-kereskedelem
  Kivéve:
  502 Közúti járműjavítás és -karbantartás
51 Nagykereskedelem (közúti jármű- és üzemanyag-kereskedelem nélkül)
52 Kiskereskedelem (közúti jármű- és üzemanyag-kereskedelem nélkül)
55 Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás
633 Szállítás- és utazásszervezés
635 Garázsszolgáltatás, parkolás és járműőrzés
64 Posta és távközlés
65 Pénzügyi tevékenység, a biztosítás és nyugdíjalap-kezelés nélkül
66 Biztosítás és nyugdíjalap-kezelés, a kötelező társadalombiztosítás nélkül
67 A pénzügyi tevékenység kiegészítő szolgáltatásai
70 Ingatlanügyek
71 Ingóvagyon kölcsönzése
72 Számítástechnikai és ehhez kapcsolódó tevékenységek
732 Humán és társadalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
74 A gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás
  Kivéve:
  7423 Műszaki tesztelés és elemzés
  7492 Nyomozási és biztonsági tevékenység
  7493 Épülettisztítás
75 Közigazgatás, kötelező társadalombiztosítás
80 Oktatás
  Kivéve:
  8022 Szakmai középiskolai oktatás
  8023 Szakmunkásképző iskolai oktatás
  8024 Szakiskolai oktatás
  8031 Egyetemi oktatás
  8032 Főiskolai oktatás
  8034 Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés
853 Szociális ellátás
91 Tagsági viszonyon alapuló, máshova nem sorolt szervezetek közösségi, társadalmi tevékenysége
92 Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység
  Kivéve:
  9211 Filmgyártás
  9214 Rádiós és televíziós tevékenység
02 Erdőgazdálkodási termelés és szolgáltatás (a termelés kivételével)
02 Erdőgazdálkodási termelés és szolgáltatás (a termelés kivételével)
64 Posta és távközlés (a posta kivételével)
64 Posta és távközlés (a távközlés kivételével)
Ágazati
számjel
Gazdasági tevékenység
megnevezése
02.01 Erdőgazdálkodási termék-előállítás
10 Szénbányászat, tőzegkitermelés
11.10 Kőolaj-, földgázkitermelés
12 Urán-, tóriumérc-bányászat
13 Fémtartalmú érc bányászata
14 Egyéb bányászat
15.1 Húsfeldolgozás
15.2 Halfeldolgozás
20 Fafeldolgozás, fonottáru gyártása
  Kivéve:
  20.52 Parafa-, fonottáru gyártása
21 Papír, papírtermék gyártása
23 Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás, nukleáris fűtőanyag gyártása
24 Vegyi anyag, termék gyártása
25 Gumi-, műanyag termék gyártása
26 Nemfém ásványi termék gyártása
27 Fémalapanyag gyártása
28.2 Fémtartály, fűtési kazán, radiátor gyártása
28.3 Gőzkazán gyártása
28.4 Fémalakítás, porkohászat
29 Gép, berendezés gyártása
35.11 Hajógyártás, -javítás
35.2 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
37.10 Fém visszanyerése hulladékból
40 Villamosenergia-, gáz-, gőz-, melegvízellátás
45 Építőipar
60 Szárazföldi, csővezetékes szállítás
61 Vízi szállítás
62 Légi szállítás
63 Szállítást kiegészítő tevékenység, utazásszervezés
  Kivéve:
  63.3 Utazásszervezés
  63.4 Szállítmányozás
73 Kutatás, fejlesztés
  Kivéve:
  73.2 Humán kutatás, fejlesztés
90 Szennyvíz-, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés
II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY
01 Mezőgazdaság, vadgazdálkodás
02 Erdőgazdálkodás
  Kivéve:
  02.01. Erdőgazdálkodási termék-előállítás
05 Halgazdálkodás
15 Élelmiszer, ital gyártása
  Kivéve:
  15.1 Húsfeldolgozás
  15.2 Halfeldolgozás
16 Dohánytermék gyártása
17 Textília gyártása
18 Ruházati termék gyártása, szőrmekikészítés, -konfekcionálás
19 Bőrkikészítés, táskafélék, szíjazat, lábbeli gyártása
20.52 Parafa-, fonottáru gyártása
22 Kiadói, nyomdai, egyéb sokszorosítási tevékenység
28 Fémfeldolgozási termék gyártása
  Kivéve:
  28.2 Fémtartály, fűtési kazán, radiátor gyártása
  28.3 Gőzkazán gyártása
  28.4 Fémalakítás, porkohászat
30 Iroda-, számítógépgyártás
31 Máshova nem sorolt villamos gép gyártása
32 Híradástechnikai termék, készülék gyártása
33 Műszergyártás
34 Közúti jármű gyártása
35 Egyéb jármű gyártása
  Kivéve:
  35.11 Hajógyártás, -javítás
  35.2 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
36 Bútorgyártás, máshova nem sorolt feldolgozóipari termék gyártása
37 Nyersanyag visszanyerése hulladékból
  Kivéve:
  37.10 Fém visszanyerése hulladékból
41 Víztermelés, -kezelés, -elosztás
50.2 Gépjárműjavítás
64 Posta, távközlés
  Kivéve:
  64.1 Postai, futárpostai tevékenység
74.3 Műszaki vizsgálat, elemzés
74.6 Nyomozási, biztonsági tevékenység
74.7 Takarítás, tisztítás
80.22 Szakmai középfokú oktatás
80.3 Felsőoktatás
80.42 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás
85 Egészségügyi, szociális ellátás
  Kivéve:
  85.3 Szociális ellátás
92.11 Film-, videogyártás
92.2 Rádió-televízió műsorszolgáltatás
92.3 Egyéb szórakoztatás
93 Egyéb szolgáltatás
III. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY
50 Járműkereskedelem, -javítás, üzemanyag-kereskedelem
  Kivéve:
  50.2 Gépjárműjavítás
51 Nagykereskedelem
52 Kiskereskedelem
55 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
63.3 Utazásszervezés
63.4 Szállítmányozás
64 Posta, távközlés
  Kivéve:
  64.2 Távközlés
65 Pénzügyi közvetítés
66 Biztosítás, nyugdíjalap
67 Pénzügyi kiegészítő tevékenység
70 Ingatlanügyletek
71 Kölcsönzés
72 Számítástechnikai tevékenység
73.2 Humán kutatás, fejlesztés
74 Egyéb gazdasági szolgáltatás
  Kivéve:
  74.3 Műszaki vizsgálat, elemzés
  74.6 Nyomozási, biztonsági tevékenység
  74.7 Takarítás, tisztítás
75 Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás
80 Oktatás
  Kivéve:
  80.22 Szakmai középfokú oktatás
  80.3 Felsőoktatás
  80.42 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás
85.3 Szociális ellátás
91 Érdekképviselet
92 Szórakoztatás, kultúra, sport
  Kivéve:
  92.11 Film-, videogyártás
  92.2 Rádió-televízió műsorszolgáltatás
1. A munkáltatók tevékenységük alapján a következő munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba tartoznak az EU tagországok számára kötelezően alkalmazandó a NACE Rev. 2. (magyar nyelvű megfelelője, a gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere: TEÁOR ’08) alapján.
Ágazati
számjel
Gazdasági tevékenység megnevezése
I. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY
02 Erdőgazdálkodás
Kivéve:
02.3 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
05 Szénbányászat
06 Kőolaj-, földgázkitermelés
07 Fémtartalmú érc bányászata
08 Egyéb bányászat
09 Bányászati szolgáltatás
10.1 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása
10.2 Halfeldolgozás, -tartósítás
16 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása
Kivéve:
16.29 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
17 Papír, papírtermék gyártása
19 Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás
20 Vegyi anyag, -termék gyártása
21 Gyógyszergyártás
22 Gumi-, műanyag termék gyártása
23 Nemfém ásványi termék gyártása
24 Fémalapanyag gyártása
25.2 Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása
25.3 Gőzkazán gyártása
25.4 Fegyver-, lőszergyártás
25.5 Fémalakítás, porkohászat
28 Gép, gépi berendezés gyártása
Kivéve:
28.23 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
30.11 Hajógyártás
30.2 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
31 Bútorgyártás
35 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás
37 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
38 Hulladékgazdálkodás
39 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
41.2 Lakó- és nem lakóépület építése
42 Egyéb építmény építése
43 Speciális szaképítés
49 Szárazföldi, csővezetékes szállítás
50 Vízi szállítás
51 Légi szállítás
52 Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység
72.1 Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY
01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások
02.3 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
03 Halászat, halgazdálkodás
10 Élelmiszergyártás
Kivéve:
10.1 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása
10.2 Halfeldolgozás, -tartósítás
11 Italgyártás
12 Dohánytermék gyártása
13 Textília gyártása
14 Ruházati termék gyártása
15 Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása
16.29 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
18 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
25 Fémfeldolgozási termék gyártása
Kivéve:
25.2 Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása
25.3 Gőzkazán gyártása
25.4 Fegyver-, lőszergyártás
25.5 Fémalakítás, porkohászat
26 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása
27 Villamos berendezés gyártása
28.23 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
29 Közúti jármű gyártása
30 Egyéb jármű gyártása
Kivéve:
30.11 Hajógyártás
30.2 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
32 Egyéb feldolgozóipari tevékenység
33 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása
36 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
41.10 Épületépítési projekt szervezése
45.2 Gépjárműjavítás, karbantartás
45.4 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
58 Kiadói tevékenység
59 Film, videó gyártás, televízióműsor gyártása, hangfelvétel kiadás
60 Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás
61 Távközlés
71.2 Műszaki vizsgálat, elemzés
75 Állat-egészségügyi ellátás
80 Biztonsági, nyomozói tevékenység
81 Építmény üzemeltetés, zöldterület-kezelés
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
85.42 Felsőfokú oktatás
85.5 Egyéb oktatás
86 Humán-egészségügyi ellátás
87 Bentlakásos, nem kórházi ápolás
95 Számítógép, személyi-, háztartási cikk javítása
96 Egyéb személyi szolgáltatás
97 Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás
III. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY
45 Gépjármű-, motorkerékpár kereskedelme, javítása
Kivéve:
45.2 Gépjárműjavítás, karbantartás
45.4 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
46 Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)
47 Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)
53 Postai, futárpostai tevékenység
55 Szálláshely-szolgáltatás
56 Vendéglátás
62 Információ- technológiai szolgáltatás
63 Információs szolgáltatás
64 Pénzügyi közvetítés, kivéve: biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenység
65 Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok (kivéve: kötelező társadalombiztosítás)
66 Egyéb pénzügyi tevékenység
68 Ingatlanügyletek
69 Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység
70 Üzletvezetési, vezetői tanácsadás
71 Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés
Kivéve:
71.2 Műszaki vizsgálat, elemzés
72.2 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
73 Reklám, piackutatás
74 Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77 Kölcsönzés, operatív lízing
78 Munkaerőpiaci szolgáltatás
79 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás
82 Adminisztratív-, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás
84 Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás
85 Oktatás
Kivéve:
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
85.42 Felsőfokú oktatás
85.5 Egyéb oktatás
88 Szociális ellátás bentlakás nélkül
91 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység
92 Szerencsejáték, fogadás
93 Sport-, szórakoztató-, szabadidős tevékenység
94 Érdekképviselet
96 Egyéb személyi szolgáltatás
Ágazati számjel Gazdasági tevékenység megnevezése
02 Erdőgazdálkodás
  Kivéve:
  02.3 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
05 Szénbányászat
06 Kőolaj-, földgázkitermelés
07 Fémtartalmú érc bányászata
08 Egyéb bányászat
09 Bányászati szolgáltatás
10.1 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása
10.2 Halfeldolgozás, -tartósítás
16 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása
Kivéve:
16.29 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
17 Papír, papírtermék gyártása
19 Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás
20 Vegyi anyag, termék gyártása
21 Gyógyszergyártás
22 Gumi-, műanyag termék gyártása
23 Nem fém ásványi termék gyártása
24 Fémalapanyag gyártása
25.2 Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása
25.3 Gőzkazán gyártása
25.4 Fegyver-, lőszergyártás
25.5 Fémalakítás, porkohászat
28 Gép, gépi berendezés gyártása
Kivéve:
28.23 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
30.11 Hajógyártás
30.2 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
31 Bútorgyártás
35 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás
37 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
38 Hulladékgazdálkodás
39 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
41.2 Lakó- és nem lakóépület építése
42 Egyéb építmény építése
43 Speciális szakképítés
49 Szárazföldi, csővezetékes szállítás
50 Vízi szállítás
51 Légi szállítás
52 Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység
72.1 Természettudományi, műszaki kutatásfejlesztés
01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások
02.3 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
03 Halászat, halgazdálkodás
10 Élelmiszergyártás
Kivéve:
10.1 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása
10.2 Halfeldolgozás, -tartósítás
11 Italgyártás
12 Dohánytermék gyártása
13 Textília gyártása
14 Ruházati termék gyártása
15 Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása
16.29 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
18 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
25 Fémfeldolgozási termék gyártása
Kivéve:
25.2 Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása
25.3 Gőzkazán gyártása
25.4 Fegyver-, lőszergyártás
25.5 Fémalakítás, porkohászat
26 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása
27 Villamos berendezés gyártása
28.23 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
29 Közúti jármű gyártása
30 Egyéb jármű gyártása
Kivéve:
30.11 Hajógyártás
30.2 Vasúti, kötött pályás jármű gyártása
32 Egyéb feldolgozóipari tevékenység
33 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása
36 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
41.10 Épületépítési projekt szervezése
45.2 Gépjárműjavítás, karbantartás
45.4 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
58 Kiadói tevékenység
59 Film, videó gyártás, televízióműsor gyártása, hangfelvétel kiadás
60 Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás
61 Távközlés
71.2 Műszaki vizsgálat, elemzés
75 Állat-egészségügyi ellátás
80 Biztonsági, nyomozói tevékenység
81 Építmény üzemeltetés, zöldterület-kezelés
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
85.42 Felsőfokú oktatás
85.5 Egyéb oktatás
86 Humán-egészségügyi ellátás
87 Bentlakásos, nem kórházi ápolás
95 Számítógép, személyi-, háztartási cikk javítása
96.03 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
97 Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás
45 Gépjármű-, motorkerékpár kereskedelme, javítása
Kivéve:
45.2 Gépjárműjavítás, karbantartás
45.4 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
46 Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)
47 Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)
53 Postai, futárpostai tevékenység
55 Szálláshely-szolgáltatás
56 Vendéglátás
62 Információ-technológiai szolgáltatás
63 Információs szolgáltatás
64 Pénzügyi közvetítés, kivéve: biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenység
65 Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok (kivéve: kötelező társadalombiztosítás)
66 Egyéb pénzügyi tevékenység
68 Ingatlanügyletek
69 Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység
70 Üzletvezetési, vezetői tanácsadás
71 Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés
Kivéve:
71.2 Műszaki vizsgálat, elemzés
72.2 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
73 Reklám, piackutatás
74 Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77 Kölcsönzés, operatív lízing
78 Munkaerőpiaci szolgáltatás
79 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás
82 Adminisztratív-, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás
84 Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás
85 Oktatás
Kivéve:
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
85.42 Felsőfokú oktatás
85.5 Egyéb oktatás
88 Szociális ellátás bentlakás nélkül
90 Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység
91 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység
92 Szerencsejáték, fogadás
93 Sport-, szórakoztató-, szabadidős tevékenység
94 Érdekképviselet
96 Egyéb személyi szolgáltatás (kivéve: temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás)
   
1. A munkáltatók tevékenységük alapján a következő munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba tartoznak az EU tagországok számára kötelezően alkalmazandó, a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere: TEÁOR ’08 alapján.
Ágazati számjel Gazdasági tevékenység megnevezése
I. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY
02 Erdőgazdálkodás
Kivéve:
02.3 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
05 Szénbányászat
06 Kőolaj-, földgázkitermelés
07 Fémtartalmú érc bányászata
08 Egyéb bányászat
09 Bányászati szolgáltatás
10.1 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása
10.2 Halfeldolgozás, -tartósítás
16 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása Kivéve:
16.29 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
17 Papír, papírtermék gyártása
19 Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás
20 Vegyi anyag, termék gyártása
21 Gyógyszergyártás
22 Gumi-, műanyag termék gyártása
23 Nem fém ásványi termék gyártása
24 Fémalapanyag gyártása
25.2 Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása
25.3 Gőzkazán gyártása
25.4 Fegyver-, lőszergyártás
25.5 Fémalakítás, porkohászat
28 Gép, gépi berendezés gyártása Kivéve:
28.23 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
30.11 Hajógyártás
30.2 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
31 Bútorgyártás
35 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás
37 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
38 Hulladékgazdálkodás
39 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
41.2 Lakó- és nem lakóépület építése
42 Egyéb építmény építése
43 Speciális szaképítés
49 Szárazföldi, csővezetékes szállítás
50 Vízi szállítás
51 Légi szállítás
52 Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység
72.1 Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY
01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások
02.3 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
03 Halászat, halgazdálkodás
10 Élelmiszergyártás Kivéve:
10.1 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása10.2 Halfeldolgozás, -tartósítás
11 Italgyártás
12 Dohánytermék gyártása
13 Textília gyártása
14 Ruházati termék gyártása
15 Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása
16.29 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
18 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
25 Fémfeldolgozási termék gyártása Kivéve:
25.2 Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása25.3 Gőzkazán gyártása25.4 Fegyver-, lőszergyártás25.5 Fémalakítás, porkohászat
26 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása
27 Villamos berendezés gyártása
28.23 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
29 Közúti jármű gyártása
30 Egyéb jármű gyártása Kivéve:
30.11 Hajógyártás
30.2 Vasúti, kötött pályás jármű gyártása
32 Egyéb feldolgozóipari tevékenység
33 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása
36 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
41.10 Épületépítési projekt szervezése
45.2 Gépjárműjavítás, karbantartás
45.4 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
59 Film, -videógyártás, televízióműsor gyártása, hangfelvétel kiadás
61 Távközlés
71.2 Műszaki vizsgálat, elemzés
75 Állat-egészségügyi ellátás
80 Biztonsági, nyomozói tevékenység
81 Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
85.42 Felsőfokú oktatás
85.5 Egyéb oktatás
86 Humán-egészségügyi ellátás
87 Bentlakásos, nem kórházi ápolás
95 Számítógép, személyi-, háztartási cikk javítása
96.03 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
97 Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás
III. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY
45 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása Kivéve:
45.2 Gépjárműjavítás, -karbantartás
45.4 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
46 Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)
47 Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)
53 Postai, futárpostai tevékenység
55 Szálláshely-szolgáltatás
56 Vendéglátás
58 Kiadói tevékenység
60 Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás
62 Információ-technológiai szolgáltatás
63 Információs szolgáltatás
64 Pénzügyi közvetítés, kivéve: biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenység
65 Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok (kivéve: kötelező társadalombiztosítás)
66 Egyéb pénzügyi tevékenység
68 Ingatlanügyletek
69 Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység
70 Üzletvezetési, vezetői tanácsadás
71 Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés Kivéve:
71.2 Műszaki vizsgálat, elemzés
72.2 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
73 Reklám, piackutatás
74 Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77 Kölcsönzés, operatív lízing
78 Munkaerőpiaci szolgáltatás
79 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás
82 Adminisztratív-, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás
84 Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás
85 Oktatás Kivéve:
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás85.42 Felsőfokú oktatás85.5 Egyéb oktatás
88 Szociális ellátás bentlakás nélkül
90 Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység
91 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység
92 Szerencsejáték, fogadás
93 Sport-, szórakoztató-, szabadidős tevékenység
94 Érdekképviselet
96 Egyéb személyi szolgáltatás (kivéve: temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás)
2. A munkáltatókat a veszélyességi osztályon belül az általuk foglalkoztatott munkavállalók előző évi átlagos állományi - ennek hiányában a besoroláskori átlagos állományi - létszáma alapján kell csoportosítani:
a) 100-500 munkavállaló között;
a) 50-500 munkavállaló között;
a) 1-9 munkavállaló között;
b) 501-1000 munkavállaló között;
b) 10-49 munkavállaló között;
c) 1000 munkavállaló felett.
c) 50-500 munkavállaló között;
d) 501-1000 munkavállaló között;
e) 1000 munkavállaló felett.
2. A munkáltatókat a veszélyességi osztályon belül az általuk foglalkoztatott munkavállalók - beleértve a munkaerő-kölcsönzés keretében átengedett munkavállalókat is - állományi létszáma alapján kell csoportosítani:
a) 1-9 munkavállaló között;
b) 10-49 munkavállaló között;
c) 50-500 munkavállaló között;
d) 501-1000 munkavállaló között;
e) 1000 munkavállaló felett.
3. Az 1. és 2. pontban leírt szempontok alapján besorolt munkáltató legalább a következő számú és munkavédelmi szakképesítésű személyt köteles - minimálisan az e pontban megállapított munkaidőtartamot kitöltő - munkavédelmi tevékenységre foglalkoztatni:
I/a) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi négy órára,
I/b) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,
I/c) az I/b) szerint és minden további megkezdett 600 munkavállaló után egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,
II/a)-b) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi két órára [II/a) esetén], illetve teljes munkaidővel [II/b) esetén],
II/c) 1 fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel és minden további megkezdett 800 munkavállaló esetén egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,
III/a)-b) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára [III/a) esetén], illetve napi négy órára [III/b) esetén],
III/c) egy felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel.
3. Az 1. és 2. pontban leírt szempontok alapján besorolt munkáltató legalább a következő számú és munkavédelmi szakképesítésű személyt köteles - minimálisan az e pontban megállapított munkaidőtartamot kitöltő - munkavédelmi tevékenységre foglalkoztatni:
I/a) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi négy órára,
I/b) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,
I/c) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel és minden megkezdett 600 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,
II/a)-b) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi két órára [II/a) esetén], illetve teljes munkaidővel [II/b) esetén],
II/c) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel és minden megkezdett 800 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,
III/a)-b) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára [III/a) esetén], illetve napi négy órára [III/b) esetén],
III/c) egy felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel.
3. Az 1. és 2. pontban leírt szempontok alapján besorolt munkáltató - a 4-5. pontokban meghatározott eltérés figyelembevételével - legalább a következő számú és munkavédelmi szakképesítésű személyt köteles, minimálisan az e pontban megállapított munkaidőtartamot kitöltő, munkavédelmi tevékenységre foglalkoztatni:
I/a) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti két órára,
I/b) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi két órára,
I/c) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi négy órára,
I/d) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,
I/e) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel és minden megkezdett 600 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,
II/a) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti egy órára,
II/b)-d) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára [II/b) esetén] napi két órára [II/c) esetén], illetve teljes munkaidővel [II/d) esetén],
II/e) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel és minden megkezdett 800 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,
III/a) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti egy órára,
III/b)-d) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára [III/b)-c) esetén], illetve napi négy órára [III/d) esetén],
III/e) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel.
3. Az 1. és 2. pontban leírt szempontok alapján besorolt munkáltató - a 4-5. pontokban meghatározott eltérés figyelembevételével - legalább az alábbiakban meghatározott létszámú és munkavédelmi szakképesítésű személyt köteles, minimálisan az e pontban megállapított munkaidőtartamot kitöltő, munkavédelmi tevékenységre foglalkoztatni:
I/a) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti két órára,
I/a) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti négy órára,
I/a) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti négy órára,
I/b) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi két órára,
I/b) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi három órára,
I/b) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi három órára,
I/c) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi négy órára,
I/c) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi hat órára,
I/c) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi hat órára,
I/d) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,
I/e) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel és minden megkezdett 600 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,
II/a) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti egy órára,
II/b) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára,
II/c) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi két órára,
II/d) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,
II/e) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel és minden megkezdett 800 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,
III/a) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti egy órára,
III/b) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára,
III/c) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára napi négy órára,
III/c) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára,
III/d) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára napi négy órára,
III/d) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi négy órára,
III/e) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel.
II/e) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel és 1000 munkavállaló felett minden megkezdett 800 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,
III/a) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti egy órára,
III/b) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára,
III/c) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára,
III/d) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi négy órára,
III/e) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel.
I/e) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel és minden megkezdett 400 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,
II/a) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti egy órára,
II/b) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára,
II/c) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi két órára,
II/d) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,
II/e) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel és minden megkezdett 800 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,
III/a) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti egy órára,
III/b) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára,
III/c) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára,
III/d) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi négy órára,
III/e) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel.
I/e) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel és 1000 munkavállaló felett minden megkezdett 400 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,
II/a) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti egy órára,
II/b) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára,
II/c) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi két órára,
II/d) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,
II/e) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel és minden megkezdett 800 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,
III/a) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti egy órára,
III/b) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára,
III/c) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára,
III/d) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi négy órára,
III/e) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel.
4. A 100 fő alatti munkavállalót foglalkoztató munkáltató a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt munkabiztonsági szaktevékenység elvégzésére köteles munkavédelmi (bányászati) szakképesítésű személyt foglalkoztatni (akár esetenként, akár folyamatosan), egyébként munkavédelmi szakember foglalkoztatásának szükségességéről saját mérlegelése alapján dönt.
4. A 50 fő alatti munkavállalót foglalkoztató munkáltató a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt munkabiztonsági szaktevékenység elvégzésére köteles munkavédelmi (bányászati) szakképesítésű személyt foglalkoztatni (akár esetenként, akár folyamatosan), egyébként munkavédelmi szakember foglalkoztatásának szükségességéről saját mérlegelése alapján dönt.
4. A legfeljebb 9 fő munkavállalót foglalkoztató munkáltató (mikrovállalkozás) esetén, továbbá ha a munkáltató a tevékenysége alapján a II. vagy III. veszélyességi osztályba tartozik, és 50 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztat (kisvállalkozás), akkor külön szakember kijelölése (foglalkoztatása) helyett kijelölt munkavállalójával vagy természetes személy munkaadóként maga is elláthatja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatait, amennyiben a kijelölt személy vagy ő maga rendelkezik az azok ellátásához a munkáltató tényleges szakmai tevékenységére tekintettel szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal. Valamennyi esetben (kijelölés, foglalkoztatás vagy a munkavédelmi feladatok személyes ellátása) a munkáltató kötelessége továbbá, hogy a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt munkabiztonsági szaktevékenység elvégzésére munkavédelmi (bányászati) szakképesítésű személyt vegyen igénybe. Ez a személy lehet a kijelölt (foglalkoztatott) szakember vagy - a szakképzettségi feltétel fennállása esetén - a természetes személy munkáltató is.
5. Az 1. és a 2. pont szerinti besorolásról és ez alapján a 3. pont szerinti foglalkoztatásról a munkáltató saját felelősséggel gondoskodik.
Amennyiben a munkáltató az ágazati számjele szerinti tevékenység mellett más veszélyességi osztályba sorolásra alapot adó tevékenységet is folytat:

- ha ez utóbbi tevékenység magasabb veszélyességi osztályba tartozik és az e körben foglalkoztatottak száma az összlétszám 40%-át eléri, számjeléhez képest eggyel magasabb;

- ha ez utóbbi tevékenység alacsonyabb veszélyességi osztályba tartozik és az e körben foglalkoztatottak száma az összlétszám 60%-át eléri, számjeléhez képest eggyel alacsonyabb

veszélyességi osztályba kell a munkáltatót besorolni.
A 2. pontban megjelölt létszámkategória szerinti besorolás alapja minden esetben a munkáltató teljes állományi létszáma (akkor is, ha a létszám százalékos aránya miatt magasabb vagy alacsonyabb veszélyességi osztályba kell sorolni a fentiek szerint).
5. Az 1. és a 2. pont szerinti besorolásról és ez alapján a 3. pont szerinti foglalkoztatásról a munkáltató saját felelősséggel gondoskodik.
Amennyiben a munkáltató az ágazati számjele szerinti tevékenység mellett más veszélyességi osztályba sorolásra alapot adó tevékenységet is folytat:

- ha ez utóbbi tevékenység magasabb veszélyességi osztályba tartozik és az e körben foglalkoztatottak száma az összlétszám 40%-át eléri, számjeléhez képest eggyel magasabb;

- ha ez utóbbi tevékenység alacsonyabb veszélyességi osztályba tartozik és az e körben foglalkoztatottak száma az összlétszám 60%-át eléri, számjeléhez képest eggyel alacsonyabb

veszélyességi osztályba kell a munkáltatót besorolni.
A 2. pontban megjelölt létszámkategória szerinti besorolás alapja minden esetben a munkáltató teljes állományi létszáma (akkor is, ha a létszám százalékos aránya miatt magasabb vagy alacsonyabb veszélyességi osztályba kell sorolni a fentiek szerint).
Tanulókat, hallgatókat abban az arányban kell a munkavállalói létszámhoz számítani, amilyen arányt a gyakorlati képzésük képvisel a teljes oktatási idő tartamához képest.
5. Az 1. és a 2. pont szerinti besorolásról és ez alapján a 3. pont szerinti foglalkoztatásról a munkáltató saját felelősséggel gondoskodik.
Amennyiben a munkáltató az ágazati számjele szerinti tevékenység mellett más veszélyességi osztályba sorolásra alapot adó tevékenységet is folytat:

- ha ez utóbbi tevékenység magasabb veszélyességi osztályba tartozik és az e körben foglalkoztatottak száma az összlétszám 40%-át eléri, számjeléhez képest eggyel magasabb;

- ha ez utóbbi tevékenység alacsonyabb veszélyességi osztályba tartozik és az e körben foglalkoztatottak száma az összlétszám 60%-át eléri, számjeléhez képest eggyel alacsonyabb veszélyességi osztályba kell a munkáltatót besorolni.

A 2. pontban megjelölt létszámkategória szerinti besorolás alapja minden esetben a munkáltató teljes állományi létszáma (akkor is, ha a létszám százalékos aránya miatt magasabb vagy alacsonyabb veszélyességi osztályba kell sorolni a fentiek szerint).
Tanulókat, hallgatókat abban az arányban kell a munkavállalói létszámhoz számítani, amilyen arányt a gyakorlati képzésük képvisel a teljes oktatási idő tartamához képest.
6. A munkavédelmi hatósági ellenőrzés során a munkáltatónak kell bizonyítani a besorolás helyességét, az alapul vett adatok valódiságát.
6. A munkavédelmi hatósági ellenőrzés során a munkáltatónak kell bizonyítani a besorolás helyességét, az alapul vett adatok valódiságát továbbá a munkavédelmi szakember előírt óraszámban történő foglalkoztatását.
7. A munkáltató köteles a besorolását veszélyességi osztály vagy létszám kategória megváltozásakor módosítani és a besorolás megfelelősségét évenként felülvizsgálni, valamint mindezt írásban dokumentálni.

3. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ 5/1993. (XII. 26.) MÜM RENDELETHEZ

A munkabaleset kivizsgálásának szempontjai

A munkabaleset vizsgálatakor az esemény térbeni és időbeni környezetében fel kell tárni a veszélyes körülményeket és veszélyes cselekedeteket, valamint azokat a tényezőket, melyeknek szerepük lehetett a sérülést eredményező mozzanat vagy folyamat beindulásában.
A munkabaleset kivizsgálása során helyszíni szemlét kell tartani. A helyszíni szemle eredményét szükség szerint jegyzőkönyvben, rajzon, fényképen, videofelvételen rögzíteni kell.
A munkabalesetről információval rendelkező személyeket - ha szükséges jegyzőkönyvileg - meg kell hallgatni.
Ezek lehetnek:


A munkabaleset kivizsgálása során meg kell állapítani:

A munkabaleset vizsgálatának megállapításait olyan részletességgel kell rögzíteni, hogy az így készült dokumentumok alkalmasak legyenek a baleset okainak megállapítására és a megállapított összefüggések, körülmények tényszerű alátámasztására.

- a sérült,

- a balesetet okozó személy,

- a szemtanúk,

- a sérült munkatársa,

- a sérült közvetlen vezetője.

- a létesítmények, gépek, berendezések, szerszámok, eszközök, a munka tárgya (anyaga) biztonságtechnikai állapotát, ennek keretében a munkavédelmi minőségre, üzembe helyezésre, műszaki felülvizsgálatra, technológiára, kezelésre, karbantartásra vonatkozó előírások meglétét, megfelelőségét, érvényesülését, előre nem látható esemény (pl. üzemzavar, műszaki hiba) fellépését;

- az egyéni és kollektív védőeszközök, a sérült öltözete, védőberendezések, jelzőberendezések, védőburkolatok meglétét, megfelelőségét, alkalmazásukra és használatukra vonatkozó előírások érvényesülését;

- a környezeti tényezőket, ezek jelenlétét, mértékét, hatását (szükség esetén műszeres méréssel):

1. mechanikai tényezők,
2. kémiai tényezők (többek között: gázok, gőzök, por),
3. elektromos tényezők,
4. zaj és rezgés,
5. sugárzás (többek között: világítási tényezők),
6. meteorológiai tényezők,
7. klímatényezők,
8. hőmérséklet hatásai,
9. élőlény hatásai,
10. egyéb ártalmas és/vagy veszélyes hatások;

- a munkaszervezés, a belső ellenőrzés, irányítás rendszerét, a munkavégzés ütemét, a munkatér nagyságát, munkakörnyezetben az ergonómia érvényesülését, utasítást, jelzést, figyelmeztetést adó táblák, feliratok létét, minőségét, figyelemelterelő jelenségek, tevékenységek jelenlétét, az üzemi rend és tisztaság, az anyagtárolás, szállítás, közlekedés szabályainak érvényesülését, a munkáltatás egyéb körülményeit;

- a balesetet szenvedett munkavállaló (balesetet okozó személy) és társak baleset bekövetkezése előtti feladatát, szándékát és cselekedeteit, a környezeti tényezők baleset előtti állapotát;

- az érintett termelőberendezésekre, munkaeszközökre, munkafolyamatra, sérülti (okozói) és társi cselekedetre vonatkozó előírások érvényesülését, az előírástól való eltérés mértékét;

- a balesetet kiváltó okot, okokat, az eddig felsorolt minden tényező hatásának tételes vizsgálatával, a közrehatás valószínűsíthető arányának megállapításával;

- hogyan lett volna elkerülhető a munkabaleset;

- az összes lehetséges javító intézkedést, és ezek függvényében azt, hogy mit kell tenni hasonló baleset megelőzése érdekében, mennyi időn belül.

A munkabaleset kivizsgálásának szempontjai

A munkabaleset vizsgálatakor az esemény térbeni és időbeni környezetében fel kell tárni a veszélyes körülményeket és veszélyes cselekedeteket, valamint azokat a tényezőket, melyeknek szerepük lehetett a sérülést eredményező mozzanat vagy folyamat beindulásában.
A munkabaleset kivizsgálása során helyszíni szemlét kell tartani. A helyszíni szemle eredményét szükség szerint jegyzőkönyvben, rajzon, fényképen, videofelvételen rögzíteni kell.
A munkabalesetről információval rendelkező személyeket - ha szükséges jegyzőkönyvileg - meg kell hallgatni.
Ezek lehetnek:


A munkabaleset kivizsgálása során meg kell állapítani:

A munkabaleset vizsgálatának megállapításait olyan részletességgel kell rögzíteni, hogy az így készült dokumentumok alkalmasak legyenek a baleset okainak megállapítására és a megállapított összefüggések, körülmények tényszerű alátámasztására.

- a sérült,

- a balesetet okozó személy,

- a szemtanúk,

- a sérült munkatársa,

- a sérült közvetlen vezetője.

- a létesítmények, gépek, berendezések, szerszámok, eszközök, a munka tárgya (anyaga) biztonságtechnikai állapotát, ennek keretében a munkavédelmi minőségre, üzembe helyezésre, műszaki felülvizsgálatra, technológiára, kezelésre, karbantartásra vonatkozó előírások meglétét, megfelelőségét, érvényesülését, előre nem látható esemény (pl. üzemzavar, műszaki hiba) fellépését;

- az egyéni és kollektív védőeszközök, a sérült öltözete, védőberendezések, jelzőberendezések, védőburkolatok meglétét, megfelelőségét, alkalmazásukra és használatukra vonatkozó előírások érvényesülését;

- a környezeti tényezőket, ezek jelenlétét, mértékét, hatását (szükség esetén műszeres méréssel):

1. mechanikai tényezők,
2. kémiai tényezők (ezen belül: gázok, gőzök, por),
3. elektromos tényezők,
4. zaj és rezgés,
5. sugárzás (ezen belül: világítási tényezők),
6. meteorológiai tényezők,
7. klímatényezők,
8. hőmérséklet hatásai,
9. élőlény hatásai,
10. egyéb ártalmas és/vagy veszélyes hatások;

- a munkaszervezés, a belső ellenőrzés, irányítás rendszerét, a munkavégzés ütemét, a munkatér nagyságát, munkakörnyezetben az ergonómia érvényesülését, utasítást, jelzést, figyelmeztetést adó táblák, feliratok létét, minőségét, figyelemelterelő jelenségek, tevékenységek jelenlétét, az üzemi rend és tisztaság, az anyagtárolás, szállítás, közlekedés szabályainak érvényesülését, a munkáltatás egyéb körülményeit;

- a balesetet szenvedett munkavállaló (balesetet okozó személy) és társak baleset bekövetkezése előtti feladatát, szándékát és cselekedeteit, a környezeti tényezők baleset előtti állapotát;

- az érintett termelőberendezésekre, munkaeszközökre, munkafolyamatra, sérülti (okozói) és társi cselekedetre vonatkozó előírások érvényesülését, az előírástól való eltérés mértékét;

- a balesetet kiváltó okot, okokat, az eddig felsorolt minden tényező hatásának tételes vizsgálatával, a közrehatás valószínűsíthető arányának megállapításával;

- hogyan lett volna elkerülhető a munkabaleset;

- az összes lehetséges javító intézkedést, és ezek függvényében azt, hogy mit kell tenni hasonló baleset megelőzése érdekében.

4. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ 5/1993. (XII. 26.) MÜM RENDELETHEZ

4/A. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ 5/1993. (XII. 26.) MÜM RENDELETHEZ

5 évig irattárban megőrzendő!

5 évig irattárban megőrzendő!
Írógéppel vagy nyomtatott betűvel töltendő ki

MUNKABALESETI JEGYZŐKÖNYV

Írógéppel vagy nyomtatott betűvel töltendő ki

A 39-55. kódnégyzeteket a felügyelet tölti ki! Területi kód    
         
A MUNKÁLTATÓ neve:  
   
Címe, irányítószáma,
telefonszáma:
         
  Törzsszám Szakágazat Gazd. forma Terület
  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Statisztikai számjele:                                    
         
A SÉRÜLT neve:
(leánykori neve)
         
         
Anyja neve:          
                    20   21 22 23 24 25 26
Születési hely, a sérült ne
születési év, hó, nap:
me,                       19            
         
Állandó lakhelye,
irányítószámmal:
         
                            27 28 29 30
Munkaköre:                                      
         
              31 32   33 34   35 36   37 38
A baleset időpontja (24 órás időszámítás szerint): 19                      
A BALESET ELŐZMÉNYEI ÉS RÉSZLETES LEÍRÁSA        
(Így különösen: Hol és milyen tevékenységet végzett a sérült a baleset idején?
Hogyan történt maga a baleset?
        39-41      
Volt-e szerepe a balesetben munkaeszköznek,
anyagnak, környezeti vagy személyi tényezőnek?)
        42-44      
      45-49          
width:32px; width:32px; width:32px; width:32px; width:33px; border-bottom:1px solid black;border-right:1px solid black;text-align:center;width:71px; 50-51">border-bottom:1px solid black;border-right:1px solid black;width:31px; border-bottom:1px solid black;border-right:1px solid black;width:31px;
width:40px; width:135px; width:32px; width:32px; width:32px; width:32px; width:33px; width:32px; width:32px; width:33px; width:32px; width:32px; width:32px; width:32px; border-right:1px solid black;text-align:center;width:72px; 52-54">border-right:1px solid black;width:31px; border-right:1px solid black;width:31px; border-right:1px solid black;width:31px;
width:40px; width:135px; width:32px; width:32px; width:32px; width:32px; width:33px; width:32px; width:32px; width:33px; width:32px; width:32px; width:32px; width:32px; width:32px; width:33px; width:32px; border-right:1px solid black;text-align:center;width:31px; 55">border-bottom:1px solid black;border-right:1px solid black;width:31px;
width:40px; width:135px; width:32px; width:32px; width:32px; width:32px; width:33px; width:32px; width:32px; width:33px; width:32px; width:32px; width:32px; width:32px; width:32px; width:33px; width:32px; width:32px; border-right:1px solid black;width:31px;
width:40px; width:135px; width:32px; width:32px; width:32px; width:32px; width:33px; width:32px; width:32px; width:33px; width:32px; width:32px; width:32px; width:32px; width:32px; width:33px; width:32px; width:32px; border-right:1px solid black;width:31px;
width:40px; width:135px; width:32px; width:32px; width:32px; width:32px; width:33px; width:32px; width:32px; width:33px; width:32px; width:32px; width:32px; width:32px; width:32px; width:33px; width:32px; width:32px; border-right:1px solid black;width:31px;
width:40px; width:135px; width:32px; width:32px; width:32px; width:32px; width:33px; width:32px; width:32px; width:33px; width:32px; width:32px; width:32px; width:32px; width:32px; width:33px; width:32px; width:32px; border-right:1px solid black;width:31px;
width:40px; width:135px; width:32px; width:32px; width:32px; width:32px; width:33px; width:32px; width:32px; width:33px; width:32px; width:32px; width:32px; width:32px; width:32px; width:33px; width:32px; width:32px; border-right:1px solid black;width:31px;
width:40px; width:135px; width:32px; width:32px; width:32px; width:32px; width:33px; width:32px; width:32px; width:33px; width:32px; width:32px; width:32px; width:32px; width:32px; width:33px; width:32px; width:32px; border-right:1px solid black;width:31px;
width:40px; width:135px; width:32px; width:32px; width:32px; width:32px; width:33px; width:32px; width:32px; width:33px; width:32px; width:32px; width:32px; width:32px; width:32px; width:33px; width:32px; width:32px; border-right:1px solid black;width:31px;
                                       
width:40px; width:135px; width:32px; width:32px; width:32px; width:32px; width:33px; width:32px; width:32px; width:33px; width:32px; width:32px; width:32px; width:32px; width:32px; width:33px; width:32px; width:32px; border-right:1px solid black;width:31px;
width:40px; width:135px; width:32px; width:32px; width:32px; width:32px; width:33px; width:32px; width:32px; width:33px; width:32px; width:32px; width:32px; width:32px; width:32px; width:33px; width:32px; width:32px; border-right:1px solid black;width:31px;
A baleset leírása külön lapon folytatható!                            

Az 56-59. és a 65-67. kódnégyzeteket a felügyelet tölti ki!

Milyen jellegű sérülés (károsodás) történt és melyik testrészen?  
   
   
                            56 57 58 59
                                   
   
A baleset súlyossága: 1. 1-3. napos munkakiesés 3. Csonkulásos       60
  2. 3 napon túl gyógyuló 4. Halálos        
   
A védő- és jelzőberendezések, egyéni védőeszközök alkalmassága Védőburkolat 61  
1. Alkalmas, rendeltetésszerűen használták
2. Alkalmas, nem rendeltetésszerűen használták
3. Alkalmas, nem használták
Védőberendezés 62  
4. Alkalmatlan, rendeltetésszerűen használták
5. Alkalmatlan, nem rendeltetésszerűen használták
6. Alkalmatlan, nem használták
Jelzőberendezés 63  
7. Szükséges, de nem volt
8. Nem szükséges
Egyéni védőeszköz 64  
   
   
Milyen INTÉZKEDÉS szükséges a hasonló balesetek megelőzéséhez?              
                                       
                                       
                                       
                                      65
                                       
   
A MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ RÉSZVÉTELE,
egyéb ÉSZREVÉTELEK, megjegyzések:
                     
                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                    66  
                                    67  
     
A MUNKÁLTATÓ neve és aláírása:     Az adatszolgáltatás jellege:  
        68
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P. H.   1. új
2. módosítás
3. törlés
 
Kelt:        
         
  Kelt:     3. törlés  
           
        2. módosítás  
           
        1. új  
    P. H.      
          70
  A MUNKÁLTATÓ neve és aláírása:     Az adatszolgáltatás jellege:  
                              69  
                                 
                              68  
                                 
                                 
     
  egyéb ÉSZREVÉTELEK, megjegyzések:  
  A MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ RÉSZVÉTELE,  
                                 
                                 
                                67
     
     
  Milyen INTÉZKEDÉS szükséges a hasonló balesetek megelőzéséhez?  
 
8. Nem szükséges
       
 
7. Szükséges, de nem volt
       
 
6. Alkalmatlan, nem használták
       
 
5. Alkalmatlan, nem rendeltetésszerűen használták
       
 
4. Alkalmatlan, rendeltetésszerűen használták

Egyéni védőeszköz

66

 
 
3. Alkalmas, nem használták

Jelzőberendezés

65

 
 
2. Alkalmas, nem rendeltetésszerűen használták

Védőberendezés

64

 
 
1. Alkalmas, rendeltetésszerűen használták

Védőburkolat

63

 
  A védő- és jelzőberendezés, egyéni védőeszközök alkalmassága                        
  2. 3 napon túl gyógyuló 4. Halálos                            
                                 
  1. 1-3 napos munkakiesés 3. Csonkulásos                           62
  A baleset súlyossága:                                    
                                       
                                       
                                58 59 60 61
  Baleseti sérülés, mérgezés és külső okok következményei
  A baleset leírása külön lapon folytatható!                                    
Az 58-61. és a 67-69. kódnégyzeteket a felügyelet tölti ki!

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                57  
                   
              55-56    
                   
              53-54    
                   
  anyagnak, környezeti vagy személyi tényezőnek?)

45-52
               
  Volt-e szerepe a balesetben a munkaeszköznek,           42-44      
  Hogyan történt maga a baleset?                  
  (Így különösen: Hol és milyen tevékenységet végzett a sérült a baleset idején?           39-41      
  A BALESET ELŐZMÉNYEI ÉS RÉSZLETES LEÍRÁSA                  
     
  A baleset időpontja (24 órás időszámítás szerint): 19                      
                                       
                  31 32   33 34   35 36   37 38
     
  Munkaköre:                                    
                                       
                                27 28 29 30
             
  irányítószámmal:          
  Állandó lakhelye,          
     
  születési év, hó, nap                                    
  Születési hely, a sérült neme,                       19            
                        20   21 22 23 24 25 26
                                       
  Anyja neve:  
  A SÉRÜLT neve:
(leánykori neve)
 
                                       
  Statisztikai számjele:                                    
                                       
      3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
      Törzsszám Szakágazat Gazd.forma Terület
     
     
  telefonszáma:          
  Címe, irányítószáma,          
     
  A MUNKÁLTATÓ neve:  
 
A 39-57. kódnégyzeteket a felügyelet tölti ki! Területi kód    
       
    1 2
 
Írógéppel vagy nyomtatott betűvel töltendő ki!
4/a. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez
4/a. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez