Hatályos állapot
Közlönyállapot
1994.11.02. - 1994.11.16.
1994.11.17. - 1995.07.21.
1995.07.22. - 1995.12.31.
1996.01.01. - 1996.12.31.
1997.01.01. - 1997.12.31.
1998.01.01. - 2000.12.31.
2001.01.01. - 2001.12.21.
2001.12.22. - 2005.10.07.
2005.10.08. - 2005.10.31.
2005.11.01. - 2006.06.30.
2006.07.01. - 2006.12.31.
2007.01.01. - 2007.03.31.
2007.04.01. - 2007.06.30.
2007.07.01. - 2009.10.31.
2009.11.01. - 2010.12.31.
2011.01.01. - 2011.12.31.
2012.01.01. - 2012.06.30.
2012.07.01. - 2012.12.31.
2013.01.01. - 2013.12.31.
2014.01.01. - 2014.06.30.
2014.07.01. - 2015.03.31.
2015.04.01. - 2016.07.07.
2016.07.08. - 2016.12.31.
2017.01.01. - 2017.12.31.
2018.01.01. - 2018.12.31.
2019.01.01. - 2019.07.25.
2019.07.26. - 2019.12.31.
2020.01.01. - 2020.02.29.
2020.03.01. - 2020.03.31.
2020.04.01. - 2020.06.30.
2020.07.01. - 2020.07.14.
2020.07.15. - 2020.12.31.
2021.01.01. - 2021.06.30.
2021.07.01. - 2022.06.30.
2022.07.01. - 2022.12.31.
2023.01.01. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

1994. évi LXVI. törvény

a Bérgarancia Alapról

Az Országgyűlés a munkavállalók szociális biztonságának elősegítése érdekében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 54. §-a alapján, a következő törvényt alkotja:

1. §
(1) A Bérgarancia Alap (a továbbiakban: Alap) olyan elkülönített állami pénzalap, amelynek rendeltetése, hogy a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek számára - az e törvényben meghatározott mértékig - megelőlegezze a munkavállalókkal szemben fennálló, készpénz hiányában kiegyenlíthetetlen bértartozást. Az Alap csak olyan gazdálkodó szervezet bértartozását vagy annak egy részét előlegezheti meg, amely a tevékenységét a felszámolás kezdő időpontját megelőzően legalább 12 hónappal megkezdte.
(1) A Munkaerőpiaci Alap bérgarancia alaprészéből a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek munkavállalókkal szemben fennálló, készpénz hiányában kiegyenlíthetetlen bértartozása előlegezhető meg. A bértartozás vagy annak egy része csak olyan gazdálkodó szervezet részére előlegezhető meg, amely a tevékenységét a felszámolás kezdő időpontját megelőzően legalább tizenkét hónappal megkezdte.
(1) A Munkaerőpiaci Alap bérgarancia alaprészéből a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek munkavállalókkal szemben fennálló, kiegyenlíthetetlen bértartozása előlegezhető meg. A bértartozás vagy annak egy része csak olyan gazdálkodó szervezet részére előlegezhető meg, amely a tevékenységét a felszámolás kezdő időpontját megelőzően legalább tizenkét hónappal megkezdte.
(1) A Munkaerőpiaci Alap bérgarancia alaprészéből a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnek a munkavállalóval szemben fennálló, kiegyenlíthetetlen bértartozása előlegezhető meg.
(1) A bérgarancia-eljárás keretében a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnek a munkavállalóval szemben fennálló, kiegyenlíthetetlen bértartozása előlegezhető meg.
(1) A bérgarancia-eljárás keretében
a) a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnek a munkavállalóval szemben fennálló kiegyenlíthetetlen bértartozásából,
a) a felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló gazdálkodó szervezetnek a munkavállalóval szemben fennálló kiegyenlíthetetlen bértartozásából,
b) a felszámolás alatt álló kölcsönbevevő által a kölcsönbeadó részére a kölcsönzött munkavállaló után meg nem fizetett kölcsönzési díjból,
c) a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnek az iskolaszövetkezet részére meg nem fizetett szolgáltatási díjból
c) a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnek az iskolaszövetkezet, közérdekű nyugdíjas szövetkezet (a továbbiakban: nyugdíjas szövetkezet) részére meg nem fizetett szolgáltatási díjból
c) a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnek az iskolaszövetkezet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete, közérdekű nyugdíjas szövetkezet (a továbbiakban: nyugdíjas szövetkezet) részére meg nem fizetett szolgáltatási díjból
az e törvény által meghatározott összeg előlegezhető meg.
(1a) Bérgarancia eljárás keretében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.) szerinti adósságrendezési eljárás alatt álló, az Are. tv. 5. § 19. pontjában felsorolt egyéni vállalkozók számára a bértartozásaik kifizetéséhez bérgarancia célú pénzügyi támogatás előlegezhető meg, visszatérítendő állami támogatásként.
(1b) Az (1) és (1a) bekezdés alapján megelőlegezett támogatás visszatérítendő állami támogatás (a továbbiakban együttesen: támogatás).
(1c) Az (1a) bekezdés szerinti támogatás az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, amely csekély összegű támogatásként, az (1a) bekezdés szerinti egyéni vállalkozók főtevékenységétől függően az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet vagy a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtható.
(2) E törvény alkalmazásában
a) gazdálkodó szervezet a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 3. § (1) bekezdésének a) pontjában felsorolt minden gazdálkodó szervezet;
a) felszámolás: a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény (a továbbiakban: Cstv.) szerinti felszámolás, továbbá az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) tagállamainak joga szerinti bármely olyan eljárás, amely alapján
aa) a munkáltató fizetésképtelensége alapján az adott tagállam joga szerinti kollektív eljárás kezdeményezésére irányuló kérelmet terjesztettek elő, amely a munkáltató vagyona feletti rendelkezési joga részleges vagy teljes elvonásával, valamint felszámoló vagy hasonló feladatot ellátó személy (a továbbiakban: felszámoló) kinevezésével jár, és
ab) az említett rendelkezések alapján az illetékes hatóság vagy bíróság döntött az eljárás megkezdéséről, vagy megállapította, hogy a munkáltató vállalkozása vagy üzeme végleg megszűnt, és a rendelkezésre álló eszközök nem elegendőek az eljárás megkezdéséhez;
a) felszámolás: a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. törvény (a továbbiakban: Cstv.) szerinti felszámolás, továbbá az Európai Unió államának és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam (a továbbiakban: EGT állam) joga szerinti bármely olyan eljárás, amely alapján
aa) a munkáltató fizetésképtelensége alapján az adott tagállam joga szerinti kollektív eljárás kezdeményezésére irányuló kérelmet terjesztettek elő, amely a munkáltató vagyona feletti rendelkezési joga részleges vagy teljes elvonásával, valamint felszámoló vagy hasonló feladatot ellátó személy (a továbbiakban: felszámoló) kinevezésével jár, és
ab) az említett rendelkezések alapján az illetékes hatóság vagy bíróság döntött az eljárás megkezdéséről, vagy megállapította, hogy a munkáltató vállalkozása vagy üzeme végleg megszűnt, és a rendelkezésre álló eszközök nem elegendőek az eljárás megkezdéséhez;
b) bértartozás a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetet - mint munkáltatót - terhelő minden munkabértartozás és a munkaviszony megszűnésével összefüggésben járó, a Cstv. 57. §-ának (3) bekezdése szerint elszámolható végkielégítés tartozás.
b) bértartozás a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetet - mint munkáltatót - terhelő minden munkabértartozás - ideértve a betegszabadság időtartamára járó térítést - és a munkaviszony megszűnésével összefüggésben járó, a Cstv. 57. §-ának (3) bekezdése szerint elszámolható végkielégítés tartozás,
b) gazdálkodó szervezet: a Cstv. 3. §-a (1) bekezdésének a) pontjában felsorolt minden gazdálkodó szervezet, továbbá minden olyan, valamely EGT tagállam joga szerint alakult egyéb szervezet, amely az a) pontban írottak alapján felszámolás alatt állhat;
b) kényszertörlési eljárás: a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) VIII/A. fejezete szerinti eljárás;
c) rendelkezésre álló megfelelő összegű pénzeszközön: a Munkaerőpiaci Alap bérgarancia alaprészének a költségvetési törvényben meghatározott kiadási előirányzatát kell érteni.
c) bértartozás: a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetet - mint munkáltatót - terhelő minden munkabértartozás, ideértve a betegszabadság időtartamára járó térítést is, és a munkaviszony megszűnésével összefüggésben járó, a Cstv. 57. §-ának (3) bekezdése szerint elszámolható végkielégítés tartozás.
c) gazdálkodó szervezet: a Cstv. 3. §-a (1) bekezdésének a) pontjában felsorolt minden gazdálkodó szervezet, továbbá minden olyan, valamely EGT tagállam joga szerint alakult egyéb szervezet, amely az a) vagy b) pontokban írottak alapján felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt állhat;
d) kölcsönbeadó: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 214. § (1) bekezdés b) pontjában és 215. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott munkáltató;
d) bértartozás: a felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló gazdálkodó szervezetet - mint munkáltatót - terhelő minden munkabértartozás, ideértve a betegszabadság időtartamára járó térítést is, és a munkaviszony megszűnésével összefüggésben járó, a Cstv. 57. §-ának (3) bekezdése szerint elszámolható végkielégítés tartozás;
d) bértartozás: a felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló gazdálkodó szervezetet - mint munkáltatót - terhelő, a Cstv. szerint felszámolási költségnek minősülő minden munkabértartozás, ideértve a betegszabadság időtartamára járó térítést is, és a munkaviszony megszűnésével összefüggésben járó, a Cstv. 57. § (3) bekezdése szerint elszámolható végkielégítés tartozás;
d) bértartozás:
da) a felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló gazdálkodó szervezetet - mint munkáltatót - terhelő, a Cstv. szerint felszámolási költségnek minősülő minden munkabértartozás, ideértve a betegszabadság időtartamára járó díjtartozást, valamint a munkaviszony megszűnésével összefüggésben járó, a Cstv. 57. § (3) bekezdése szerint elszámolható végkielégítés-tartozást is;
db) az Are. tv. szerinti adósságrendezési eljárás alatt álló, az Are. tv. 5. § 19. pontjában felsorolt adós egyéni vállalkozót - mint munkáltatót - a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) alapján terhelő munkabértartozás, végkielégítés-tartozás, valamint a betegszabadság időtartamára fizetendő díjtartozás;
e) kölcsönvevő: az Mt. 214. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott munkáltató;
e) kölcsönbeadó: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 214. § (1) bekezdés b) pontjában és 215. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott munkáltató;
e) kölcsönbeadó: az Mt. 214. § (1) bekezdés b) pontjában és 215. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott munkáltató;
f) felszámolási eljárás: a Cstv. szerinti felszámolási eljárás.
f) kölcsönvevő: az Mt. 214. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott munkáltató;
g) felszámolási eljárás: a Cstv. szerinti felszámolási eljárás;
h) Bérgarancia biztos: a Ctv. 117/A. § (4) bekezdés szerinti személy.
i) díj: az iskolaszövetkezetet terhelő azon díj, illetve egyéb bérjellegű juttatás, amely az iskolaszövetkezeti tagot a külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján személyes közreműködésének időtartamára tekintettel megilleti vagy megillette;
i) díj: az iskolaszövetkezetet, nyugdíjas szövetkezetet terhelő azon díj, illetve egyéb bérjellegű juttatás, amely az iskolaszövetkezeti tagot a külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján személyes közreműködésének időtartamára tekintettel megilleti vagy megillette;
i) díj: az iskolaszövetkezetet, nyugdíjas szövetkezetet terhelő azon díj, illetve egyéb bérjellegű juttatás, amely az iskolaszövetkezeti, nyugdíjas szövetkezeti tagot a külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján személyes közreműködésének időtartamára tekintettel megilleti vagy megillette;
i) díj: az iskolaszövetkezetet, nyugdíjas szövetkezetet terhelő azon díj, illetve egyéb bérjellegű juttatás, amely az iskolaszövetkezeti, nyugdíjas szövetkezeti tagot, valamint a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete tagját, a külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján személyes közreműködésének időtartamára tekintettel megilleti vagy megillette;
i) díj: az iskolaszövetkezetet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetét, nyugdíjas szövetkezetet terhelő azon díj, illetve egyéb bérjellegű juttatás, amely az iskolaszövetkezeti, nyugdíjas szövetkezeti tagot a külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján személyes közreműködésének időtartamára tekintettel megilleti vagy megillette;
j) kölcsönzési díj: az az ellenérték, amelynek fejében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót munkavégzésre a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi vagy átengedte;
k) szolgáltatási díj: az az ellenérték, amelynek fejében az iskolaszövetkezet a szolgáltatását igénybe vevő részére - a külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján személyesen közreműködő tag által történő teljesítés útján - szolgáltatást nyújt vagy nyújtott;
k) szolgáltatási díj: az az ellenérték, amelynek fejében az iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet a szolgáltatását igénybe vevő részére - a külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján személyesen közreműködő tag által történő teljesítés útján - szolgáltatást nyújt vagy nyújtott;
k) szolgáltatási díj: az az ellenérték, amelynek fejében az iskolaszövetkezet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete, nyugdíjas szövetkezet a szolgáltatását igénybe vevő részére - a külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján személyesen közreműködő tag által történő teljesítés útján - szolgáltatást nyújt vagy nyújtott;
l) személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti tag: az iskolaszövetkezetnek a külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján személyesen közreműködő tagja.
l) személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti, nyugdíjas szövetkezeti tag: az iskolaszövetkezetnek a külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján személyesen közreműködő tagja.
l) személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti, nyugdíjas szövetkezeti tag: az iskolaszövetkezetnek, nyugdíjas szövetkezetnek a külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján személyesen közreműködő tagja.
l) személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti, nyugdíjas szövetkezeti tag: az iskolaszövetkezetnek, nyugdíjas szövetkezetnek, valamint a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének a külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján személyesen közreműködő tagja.
l) személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti, nyugdíjas szövetkezeti tag, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének tagja: az iskolaszövetkezetnek, nyugdíjas szövetkezetnek a külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján személyesen közreműködő tagja.
(2a) A (2) bekezdés d) pontjában, valamint i)-k) pontjaiban foglaltak alkalmazása szempontjából csak el nem évült követelés vehető figyelembe.
(3) Az Alapot az Országos Munkaügyi Központ (a továbbiakban: OMK) kezeli.
(3) A Munkaerőpiaci Alap bérgarancia alaprészéből a kifizetéseket az Országos Munkaügyi Központ teljesíti.
(3) A Munkaerőpiaci Alap bérgarancia alaprészéből a kifizetéseket a Munkaügyi Minisztérium teljesíti.
(3) A pénzügyi támogatás (a továbbiakban: támogatás) a felszámolás kezdő időpontja előtt megszűnt munkaviszonyból származó bértartozások fedezetéül is szolgál.
(3) A pénzügyi támogatás (a továbbiakban: támogatás) a felszámolás vagy kényszertörlési eljárás kezdő időpontja előtt megszűnt munkaviszonyból származó bértartozások fedezetéül is szolgál.
(3) A támogatás a felszámolás vagy kényszertörlési eljárás kezdő időpontja előtt megszűnt munkaviszonyból származó bértartozások fedezetéül is szolgál.
(4) Az Alap felhasználásáról az OMK vezetője az Érdekegyeztető Tanács Bér- és Munkaügyi Bizottságát és a felszámolók szakmai szervezeteit legalább félévente tájékoztatja.
(4) A támogatás forrásául a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. §-a (3) bekezdésének d) pontja alapján a Munkaerőpiaci Alap bérgarancia alaprésze szolgál.
(4) A támogatás forrásául a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. §-a (3) bekezdésének d) pontja alapján a Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprésze szolgál.
(4) A támogatás forrásául a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. §-a (3) bekezdésének d) pontja alapján a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalap (a továbbiakban: Alap) bérgarancia alaprésze szolgál.
(5) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában foglaltakkal kapcsolatos támogatásra az e törvényben foglaltakat a 11-13. §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(6) Az (1a) bekezdésben meghatározott támogatásra az e törvényben foglaltakat a (7)-(13) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(7) Az adósságrendezési eljárás alatt álló egyéni vállalkozó adóst az adósságrendezési eljárás kezdeményezése előtt belföldön létesített munkaviszonyból származó bértartozása megfizetéséhez illeti meg támogatás arra az időszakra, amikor a foglalkoztatás szokásos munkavégzési helye belföld.
(8) A támogatás iránti kérelem akkor nyújtható be, ha a munkavállaló az adósságrendezési eljárásba hitelezőként bejelentkezett, és igazolni tudja, hogy az egyéni vállalkozó adóssal szemben lejárt esedékességű bérkövetelése van vagy az adósságrendezési eljárás alatt ilyen követelése keletkezik, és ezek megfizetésére az adós adósságrendezésbe vont bevételei nem nyújtanak fedezetet. Az adósságrendezési eljárás alatt keletkezett bérkövetelésekre akkor nyújtható be támogatási igény, ha az adós az egyéni vállalkozói tevékenységét az adósságrendezési eljárás alatt is folytatja, és ebből a tevékenységéből származó bevételeiből nem tudja az Are. tv. 45. § (5) bekezdés f) pontjában meghatározott összegű munkabért kifizetni.
(9) Az adós a támogatás iránti kérelmet bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban a Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szerve útján, bírósági adósságrendezési eljárásban pedig a kijelölt családi vagyonfelügyelő útján nyújtja be az állami foglalkoztatási szervhez. A kérelem adataira vonatkozóan az adóst adatszolgáltatási kötelezettség terheli, felelős azért, hogy az adatszolgáltatás tartalma megfeleljen az e törvényben foglaltaknak. Az adatszolgáltatás dokumentumát és a támogatás iránti kérelmet az adósnak alá kell írnia.
(10) A támogatás iránti kérelmet az állami foglalkoztatási szervhez a Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szerve és a családi vagyonfelügyelő a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter hivatalos honlapján közzétettek szerint, elektronikus formában nyújtja be. Az állami foglalkoztatási szerv a nyilatkozatokat elektronikus formában, annak megváltoztathatatlanságát biztosító zárt informatikai rendszerben tárolja.
(11) A támogatás iránti kérelem tartalmazza
a) az adós egyéni vállalkozót azonosító adatokat (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi neve és utóneve, lakcím, értesítési cím, elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó hivatalos elérhetőség, hatósági (kamarai) nyilvántartási szám, adószám, KSH azonosító szám),
b) az adósságrendezési eljárás adatait (adósságrendezési nyilvántartási szám, adósságrendezési eljárás megindításának időpontja),
c) bírósági adósságrendezési eljárás esetén
ca) a bírósági adósságrendezési eljárás ügyszámát,
cb) a bírósági adósságrendezési eljárás megindításának időpontját,
cc) a családi vagyonfelügyelőt azonosító adatokat (név, születési név, születés hely és idő, értesítési cím, elektronikus levélcím, telefonszám),
cd) a családi vagyonfelügyelőt foglalkoztató Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szervének nevét, címét, telefonszámát, elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó hivatalos elérhetőségét),
d) munkavállalónkénti bontásban a támogatás megállapításához szükséges következő adatokat:
da) a kérelem alapjaként meghatározott bérkifizetési napok,
db) a munkavállalónak ki nem fizetett bértartozás, a bértartozásból bérgarancia támogatásként igényelt összeg,
dc) annak megjelölése, hogy a kérelem a 7. § (1) bekezdésén vagy (2) bekezdésén alapul,
dd) a munkavállaló adósságrendezési eljárás alatti foglalkoztatásának indokoltsága,
de) a munkavállaló neve, születési neve, anyja neve, lakcíme, az adóssal fennálló munkaviszony kezdete, megszűnése, társadalombiztosítási azonosító jele, adóazonosító száma, munkaköre, bankszámláját vezető pénzügyi intézmény neve, a bankszámla száma.
(12) Az állami foglalkoztatási szerv a támogatás összegéből a munkavállalót terhelő közterhek levonásáról, befizetéséről, és a bértartozás munkavállaló részére történő kifizetéséről az adóst - bírósági adósságrendezési eljárás esetén a családi vagyonfelügyelőt is - értesíti. A munkabérrel és annak közterhei megfizetésével összefüggő bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségek az adós egyéni vállalkozót terhelik.
(13) Az állami foglalkoztatási szerv a támogatási jogviszonnyal összefüggésben nyilvántartja és kezeli az adós egyéni vállalkozó, a munkavállalók, a Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szervei, valamint az eljáró családi vagyonfelügyelők (11) és (12) bekezdésben felsorolt adatait. Az állami foglalkoztatási szerv a bérgarancia célú támogatási igények elbírálása, kifizetése, a támogatással történő elszámoltatás, a támogatás visszatérítése, a jogosulatlanul felvett támogatás visszafizettetése és egyéb, az e törvényben meghatározott feladatai teljesítése érdekében az Are. tv. 16. §-a szerinti adósságrendezési nyilvántartásból adatokat igényelhet, a Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szervétől és a családi vagyonfelügyelőtől tájékoztatást kérhet. A Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szerve adatot szolgáltat az állami foglalkoztatási szervnek arról, ha az adósságrendezési eljárás befejeződött, és megküldi részére az eljárást befejező határozatot. A Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szerve adatot szolgáltat az állami foglalkoztatási szervnek arról, ha az adós ellen a bírósági mentesítő határozat hatályon kívül helyezése iránt indul eljárás. Az állami foglalkoztatási szerv a (11), (12) és e bekezdés alapján kapott adatokat az Are. tv. szerinti adósságrendezési mentesítési eljárás befejezésétől számított öt évig, ha pedig a bírósági mentesítő határozat hatályon kívül helyezése iránt indult bírósági eljárás, ennek befejeződésétől számított öt évig kezelheti.
2. §
(1) Ha a felszámoló a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatott munkavállalók bérét és végkielégítését (a továbbiakban együttesen: bér) a felszámolási költségek fedezetét jelentő bevételek hiánya miatt a bérfizetési napot követő 8 napon belül nem tudja kielégíteni, visszatérítendő pénzügyi támogatás (a továbbiakban: támogatás) iránti kérelemmel fordulhat az Alaphoz.
(1) Ha a felszámoló a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatott munkavállalók bérét és végkielégítését (a továbbiakban együttesen: bér) a felszámolási költségek fedezetét jelentő bevételek hiánya miatt a bérfizetési napot követő 8 napon belül nem tudja kielégíteni, visszatérítendő pénzügyi támogatás (a továbbiakban: támogatás) iránti kérelemmel fordulhat az illetékes megyei (fővárosi) munkaügyi központhoz (a továbbiakban: munkaügyi központ).
(1) Ha a felszámoló a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatott munkavállalókkal szemben fennálló bértartozást a felszámolási eljárás kezdő időpontját követően a felszámolási költségek fedezetét jelentő bevételek hiánya miatt a bérfizetési napon nem tudja kielégíteni, haladéktalanul kérelmet nyújt be az illetékes megyei (fővárosi) munkaügyi központhoz visszatérítendő pénzügyi támogatás iránt.
(1) Ha a felszámoló a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatott, szokásos magyarországi munkavégzési hellyel rendelkező munkavállalókkal szemben fennálló bértartozást a felszámolás kezdő időpontját követően a felszámolási költségek fedezetét jelentő bevételek hiánya miatt a bérfizetési napon nem tudja kielégíteni, haladéktalanul kérelmet nyújt be az illetékes megyei (fővárosi) munkaügyi központhoz visszatérítendő pénzügyi támogatás iránt.
(1) Ha a felszámoló a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatott, szokásos magyarországi munkavégzési hellyel rendelkező munkavállalókkal szemben fennálló bértartozást a felszámolás kezdő időpontját követően a felszámolási költségek fedezetét jelentő bevételek hiánya miatt a bérfizetési napon nem tudja kielégíteni, haladéktalanul kérelmet nyújt be az állami foglalkoztatási szervhez visszatérítendő pénzügyi támogatás iránt.
(1) Ha a felszámoló a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatott, szokásos magyarországi munkavégzési hellyel rendelkező munkavállalókkal szemben fennálló bértartozást a felszámolás kezdő időpontját követően a felszámolási költségek fedezetét jelentő bevételek hiánya miatt a bérfizetési napon - ideértve a 7. § (4) bekezdésében meghatározott esetet is - nem tudja kielégíteni, haladéktalanul kérelmet nyújt be az állami foglalkoztatási szervhez visszatérítendő pénzügyi támogatás iránt. Ettől eltérően, a 7. § (2) bekezdésében foglalt esetben a felszámoló a feltételek fennállása esetén kérelmet nyújthat be.
(1) Ha a felszámoló a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatott, szokásos magyarországi munkavégzési hellyel rendelkező munkavállalókkal szemben fennálló bértartozást a felszámolás kezdő időpontját követően a felszámolási költségek fedezetét jelentő bevételek hiánya miatt a bérfizetési napon - ideértve a 7. § (4) bekezdésében meghatározott esetet is - nem tudja kielégíteni, haladéktalanul kérelmet nyújt be az állami foglalkoztatási szervhez visszatérítendő pénzügyi támogatás iránt. Ettől eltérően, a 2/B. § (3) bekezdésében és a 7. § (2) bekezdésében foglalt esetben a felszámoló a feltételek fennállása esetén kérelmet nyújthat be.
(1) Ha a felszámoló a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatott, szokásos magyarországi munkavégzési hellyel rendelkező munkavállalókkal szemben fennálló bértartozást a felszámolás kezdő időpontját követően a felszámolási költségek fedezetét jelentő bevételek hiánya miatt a bérfizetési napon - ideértve a 7. § (4) bekezdésében meghatározott esetet is - nem tudja kielégíteni, haladéktalanul kérelmet nyújt be az állami foglalkoztatási szervhez visszatérítendő támogatás iránt. Ettől eltérően, a 2/B. § (3) bekezdésében és a 7. § (2) bekezdésében foglalt esetben a felszámoló a feltételek fennállása esetén kérelmet nyújthat be.
(2) Az Alap - a rendelkezésére álló pénzösszeg erejéig, amely nem foglalja magában a kezelő szervezetnek az Alappal kapcsolatos működési költségeit - köteles a támogatást folyósítani, ha a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet által benyújtott kérelem az e törvényben foglalt feltételeknek megfelel.
(2) A munkaügyi központ köteles a támogatást megállapítani, ha a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet által benyújtott kérelem az e törvényben foglalt feltételeknek megfelel.
(2) Az (1) bekezdésben említett kérelem a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet nem magyarországi szokásos munkavégzési hellyel rendelkező munkavállalói tekintetében nem terjeszthető elő.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem nem terjeszthető elő a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet olyan munkavállalója tekintetében, aki
a) nem magyarországi szokásos munkavégzési hellyel rendelkezik,
b) a felszámolóval a felszámolás elrendelésekor vagy azt megelőző fél éven belül tagsági (részvényesi) jogviszonyban, vagy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll, illetőleg állt, vagy
c) a felszámolónak, vagy a felszámoló szervezet (1) bekezdés b) pontjában meghatározott munkavállalójának a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti közeli hozzátartozója.
c) a felszámolónak vagy a felszámoló szervezet b) pontban meghatározott munkavállalójának a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti közeli hozzátartozója.
(2a) Az (1) bekezdésben rögzített, a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatott, szokásos magyarországi munkavégzési hellyel rendelkező munkavállalók körébe tartoznak a megszűnt magán nevelési- oktatási intézmény munkavállalói is, a nevelési-oktatási intézmény fenntartójára törvény rendelkezése alapján átszállt, a munkavállalók elmaradt munkabérét érintő kötelezettségekkel összefüggésben.
(2b) E törvény alkalmazásában szokásos magyarországi munkavégzési hellyel rendelkezőnek kell tekinteni az Európai Unió valamely tagállamában időszakos jelleggel, legfeljebb huszonnégy hónap időtartamra kiküldetésben lévő, magyar munkajog hatálya alá tartozó munkavállalót is.
(3) Vitás esetben a munkaügyi központ, a felszámoló, vagy a munkavállaló kérelmére a munkaügyi bíróság tizenöt napon belül, nemperes eljárásban dönt arról, hogy a munkavállaló szokásos munkavégzési helye Magyarországon található-e.
(3) Vitás esetben az állami foglalkoztatási szerv, a felszámoló, vagy a munkavállaló kérelmére a munkaügyi bíróság tizenöt napon belül, nemperes eljárásban dönt arról, hogy a munkavállaló szokásos munkavégzési helye Magyarországon található-e.
(3) Vitás esetben az állami foglalkoztatási szerv, a felszámoló, vagy a munkavállaló kérelmére a közigazgatási és munkaügyi bíróság tizenöt napon belül, nemperes eljárásban dönt arról, hogy a munkavállaló szokásos munkavégzési helye Magyarországon található-e.
(3) Vitás esetben az állami foglalkoztatási szerv, a felszámoló, vagy a munkavállaló kérelmére a munkaügyi perben eljáró bíróság tizenöt napon belül, nemperes eljárásban dönt arról, hogy a munkavállaló szokásos munkavégzési helye Magyarországon található-e.
(4) A (3) bekezdés szerinti nemperes eljárásban a munkaügyi bíróság illetékességét az eljáró munkaügyi központ székhelye határozza meg, eljáró munkaügyi központ hiányában a Fővárosi Munkaügyi Bíróság az illetékes.
(4) A (3) bekezdés szerinti nemperes eljárásban a munkaügyi bíróság illetékességét az eljáró állami foglalkoztatási szerv székhelye határozza meg, eljáró állami foglalkoztatási szerv hiányában a Fővárosi Munkaügyi Bíróság az illetékes.
(4) A (3) bekezdés szerinti nemperes eljárásban a közigazgatási és munkaügyi bíróság illetékességét az eljáró állami foglalkoztatási szerv székhelye határozza meg, eljáró állami foglalkoztatási szerv hiányában a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az illetékes.
(4) A (3) bekezdés szerinti nemperes eljárásban a munkaügyi perben eljáró bíróság illetékességét az eljáró állami foglalkoztatási szerv székhelye határozza meg, eljáró állami foglalkoztatási szerv hiányában a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az illetékes.
(4) A (3) bekezdés szerinti nemperes eljárásban a munkaügyi perben eljáró bíróság illetékességét az eljáró állami foglalkoztatási szerv székhelye határozza meg, eljáró állami foglalkoztatási szerv hiányában a Fővárosi Törvényszék az illetékes.
3. §
(1) A támogatás iránti kérelmet - a felszámolónak vagy meghatalmazottjának személyesen - a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) munkaügyi központnál, az e törvény 1. és 2. számú melléklete szerinti - teljeskörűen kitöltött - formanyomtatványon, valamennyi előírt mellékletet becsatolva kell három példányban benyújtani.
(2) Az illetékes munkaügyi központ a kérelem átvételét megtagadhatja, ha az az (1) bekezdés előírásainak nem felel meg.
(3) Az elfogadott kérelem egy példányát az illetékes munkaügyi központ - az átvételi időpont (dátum, óra, perc) rögzítése mellett - haladéktalanul továbbítja az OMK-nak, egy példányát pedig - az átvétel igazolásaként - a kérelmezőnek visszaadja.
(3) Az elfogadott kérelem egy példányát az illetékes munkaügyi központ - az átvételi időpont (dátum, óra, perc) rögzítése mellett - haladéktalanul továbbítja a Munkaügyi Minisztériumnak, egy példányát pedig - az átvétel igazolásaként - a kérelmezőnek visszaadja.
2/A. §
(1) A külföldi gazdálkodó szervezet felszámolása esetén a 2. § (1) bekezdése szerinti kötelezettség a külföldi gazdálkodó szervezet felszámolóját terheli.
(2) A külföldi gazdálkodó szervezet fióktelepe ellen Magyarországon indult felszámolási eljárás esetén a fenti kötelezettség a fióktelep munkavállalói tekintetében a fióktelep felszámolóját terheli.
(3) A támogatást forintban kell megállapítani és kifizetni, tekintet nélkül arra, hogy a munkabér forintban vagy más pénznemben került megállapításra. A forinttól eltérő pénznemben megállapított bértartozás esetében a támogatás igényléséhez az átváltás irányadó árfolyamának a Magyar Nemzeti Bank által közzétett - az elmaradt bérfizetés napján érvényes − középárfolyamát kell tekinteni. A Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett pénznemben megállapított bértartozás esetében az összeget először az Európai Központi Bank által közzétett középárfolyamon kell euróra átváltani. Eltérő esedékességű bértartozásokat magába foglaló bértartozás esetében az átváltást az adott bérre irányadó bérfizetési nap adatai szerint kell átváltani és a kérelmezett támogatási összeget ezen összegek figyelembevételével kell meghatározni.
(4) A bértartozás forintra történő átváltása esetén az átváltásról kimutatást kell készíteni, amely munkavállalónként tartalmazza az átváltott bér összegét és pénznemét, az adott bérre irányadó bérfizetési napot, az átváltás során alkalmazott árfolyamot, valamint a bér forintban meghatározott összegét. A kimutatást a kérelemhez csatolni kell.
(5) Külföldi gazdálkodó szervezet felszámolása esetén a támogatás megállapításának feltétele a támogatással érintett munkavállalók magyar nyelvű munkaszerződésének vagy nem magyar nyelvű munkaszerződés esetén, a munkaszerződés hiteles fordításának benyújtása. Az állami foglalkoztatási szerv a tényállás megalapozottságához további dokumentumokat, illetve azok magyar nyelvű fordítását is kérheti.
2/B. §   A munkaügyi központ köteles a támogatást megállapítani, ha a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet által benyújtott kérelem az e törvényben foglalt feltételeknek megfelel.
2/B. §   Az állami foglalkoztatási szerv köteles a támogatást megállapítani, ha a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet által benyújtott kérelem az e törvényben foglalt feltételeknek megfelel.
2/B. §
(1) Az állami foglalkoztatási szerv köteles a támogatást megállapítani és a megállapított támogatást az 5. § (1) bekezdése szerint a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet bankszámlájára átutalni, ha a gazdálkodó szervezet által benyújtott kérelem az e törvényben foglaltaknak megfelel.
(1) Az állami foglalkoztatási szerv köteles a támogatást megállapítani és a megállapított támogatást az 5. § (1) bekezdése szerint a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet pénzforgalmi számlájára átutalni, ha a gazdálkodó szervezet által benyújtott kérelem az e törvényben foglaltaknak megfelel.
(1) Az állami foglalkoztatási szerv köteles a támogatást megállapítani, ha a gazdálkodó szervezet által benyújtott kérelem az e törvényben foglaltaknak megfelel.
(1) Az állami foglalkoztatási szerv köteles a támogatást megállapítani, ha a támogatás iránti kérelem az e törvényben foglaltaknak megfelel.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a 7. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a támogatást az állami foglalkoztatási szerv vezetője mérlegelési jogkörben állapítja meg. Döntése meghozatalakor mérlegeli, hogy
a) a kérelemben meghatározott jogosultakkal szemben fennálló munkabértartozás tartalmaz-e állásidőre járó díjazást, illetve
b) a támogatás megállapítása a kérelem benyújtását követő hat hónap alatt - ismételt kérelem esetén az első, 7. § (2) bekezdése alapján benyújtott kérelemben meghatározott határidőig - várhatóan elősegíti-e a felszámolási eljárás lezárását, illetve a felszámolás alatt álló szervezet eszközeinek értékesítését, munkaerő-állománya új munkáltatónál történő továbbfoglalkoztatását (reorganizációt).
(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha a gazdálkodó szervezettel fennálló munkaviszony a felszámolás kezdetét követően jött létre, a támogatást az állami foglalkoztatási szerv vezetője mérlegelési jogkörben állapítja meg. Döntése meghozatalakor a (2) bekezdésben megjelölt szempontokat, valamint − különös tekintettel a Cstv. 27/A. § (13) bekezdésére − a munkavállaló által ellátandó feladatok figyelembevételével a foglalkoztatás indokoltságát mérlegeli.
3. §   A támogatás iránti kérelmet a felszámolónak vagy meghatalmazottjának a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet székhelye szerinti munkaügyi központhoz, az 1. és 2. számú melléklet szerint, teljeskörűen kitöltött formanyomtatványon, valamennyi előírt mellékletet becsatolva kell három példányban benyújtania.
3. §
(1) A támogatás iránti kérelmet a felszámolónak vagy meghatalmazottjának a (2) bekezdés szerint illetékes munkaügyi központhoz, az 1. és 2. számú melléklet szerint, értelemszerűen kitöltött formanyomtatványon, valamennyi előírt mellékletet becsatolva kell három példányban benyújtania.
(1) A támogatás iránti kérelmet a felszámolónak vagy meghatalmazottjának az állami foglalkoztatási szervhez az 1. és 2. számú melléklet szerint, értelemszerűen kitöltött formanyomtatványon, valamennyi előírt mellékletet becsatolva kell három példányban benyújtania.
(1) A támogatás iránti kérelmet a felszámolónak vagy meghatalmazottjának az állami foglalkoztatási szervhez az 1. és 2. melléklet szerint, értelemszerűen kitöltött formanyomtatványon, valamennyi előírt mellékletet becsatolva írásban és elektronikus formában kell benyújtania. A kérelem mellékletét képező nyilatkozatok kizárólag elektronikus formában nyújthatók be. A munkaügyi központ a nyilatkozatokat elektronikus formában, annak megváltoztathatatlanságát biztosító zárt informatikai rendszerben tárolja. A támogatás iránti kérelmet írásban egy eredeti példányban kell benyújtani.
(1) A támogatás iránti kérelmet a felszámolónak vagy meghatalmazottjának az állami foglalkoztatási szervhez az 1. és 2. melléklet szerint, értelemszerűen kitöltött formanyomtatványon, valamennyi előírt mellékletet becsatolva írásban és elektronikus formában kell benyújtania. A kérelem mellékletét képező nyilatkozatok kizárólag elektronikus formában nyújthatók be. A fővárosi és megyei kormányhivatal a nyilatkozatokat elektronikus formában, annak megváltoztathatatlanságát biztosító zárt informatikai rendszerben tárolja. A támogatás iránti kérelmet írásban egy eredeti példányban kell benyújtani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet
a) Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet esetén a gazdálkodó szervezet székhelye,
b) külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén a fióktelep helye szerint illetékes munkaügyi központhoz;
c) egyéb esetekben a Fővárosi Munkaügyi Központhoz kell benyújtani.
3. §   A támogatás iránti kérelmet a felszámolónak vagy meghatalmazottjának az állami foglalkoztatási szervhez az 1. és 2. melléklet szerint, értelemszerűen kitöltött formanyomtatványon, valamennyi előírt mellékletet becsatolva, elektronikus formában kell benyújtania. Az állami foglalkoztatási szerv a nyilatkozatokat elektronikus formában, annak megváltoztathatatlanságát biztosító zárt informatikai rendszerben tárolja.
3. §
(1) A támogatás iránti kérelmet az állami foglalkoztatási szervhez a felszámoló vagy meghatalmazottja a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter hivatalos honlapján közzétettek szerint, elektronikus formában nyújtja be. Az állami foglalkoztatási szerv a nyilatkozatokat elektronikus formában, annak megváltoztathatatlanságát biztosító zárt informatikai rendszerben tárolja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem tartalmazza:
a) a gazdálkodó szervezet azonosító adatait,
b) a gazdasági tevékenység megkezdésének időpontját,
c) a gazdálkodó szervezet felszámolási vagy kényszertörlési eljárásának kezdő időpontját,
d) a kérelem alapjaként szereplő bérkifizetési napot, valamint a munkavállaló összes elmaradt bruttó munkabérének
összegét,
e) a bérfizetés napján és az azt követően - a kérelem benyújtásáig - a gazdálkodó szervezet rendelkezésére álló saját forrás összegét,
f) az igényelt támogatásnak a rendelkezésre álló saját forrás figyelembevételével megállapított összegét,
g) külföldi gazdálkodó szervezet esetén
ga) a felszámolást elrendelő hatóság nevét és címét,
gb) a felszámolási eljárás lefolytatásának országában a bérgarancia támogatás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság nevét és címét,
gc) amennyiben rendelkezik ilyennel, a felszámoló képviseletében Magyarországon eljáró cég vagy személy azonosító adatait és elérhetőségeit,
h) a felszámoló azonosító adatait és elérhetőségeit,
i) a Bérgarancia biztos azonosító adatait és elérhetőségeit,
j) a kérelmező nyilatkozatait,
k) a munkavállaló nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, társadalombiztosítási azonosító jelét, adóazonosító jelét, lakcímét, munkaviszonyának kezdetét, bankszámlaszámát, számlavezető bank nevét, számlatulajdonos nevét;
l) a munkavállaló elmaradt bérére vonatkozó adatokat
m) a munkavállaló elmaradt bérének a Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből igényelhető összegére vonatkozó adatokat.
m) a munkavállaló elmaradt bérének az Alap bérgarancia alaprészéből igényelhető összegére vonatkozó adatokat.
4. §
(1) Az OMK a támogatást a kérelmek átvételi időpontja szerinti sorrendben folyósítja.
(1) A Munkaügyi Minisztérium a támogatást a kérelmek átvételi időpontja szerinti sorrendben folyósítja.
(1) A támogatás iránti kérelem elbírálására vonatkozó eljárásra - az e törvényben foglalt eltérésekkel - az államigazgatási eljárás általános szabályait kell alkalmazni.
(1) A támogatás iránti kérelem elbírálására vonatkozó eljárásra - az e törvényben foglalt eltérésekkel - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályait kell alkalmazni.
(1) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szabályait az e törvényben meghatározott hatósági ügyben az e §-ban, valamint a 4/A-4/C. §-ban foglalt szabályok figyelembevételével kell alkalmazni.
(2) A támogatás iránti kérelem elbírálására vonatkozó eljárásra az az állami foglalkoztatási szerv illetékes, amelynek területén a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet székhelye, ennek hiányában fióktelepe, telephelye van. Ha a gazdálkodó szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel, akkor a támogatási igény elbírálására vonatkozó eljárás lefolytatására az állami foglalkoztatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala az illetékes.
(2) A támogatás iránti kérelem elbírálására vonatkozó eljárás lefolytatására a Kormány által kijelölt állami foglalkoztatási szerv az illetékes.
(3) Az állami foglalkoztatási szerv a támogatásról a kérelem benyújtását követő 10 napon belül dönt.
(3) A bérgarancia eljárásban az ügyintézési határidő 10 nap.
(2) Az azonos időpontban átvett kérelmek sorrendjének megállapításánál a kérelmező gazdálkodó szervezetek cégnevének betűrendi sorrendje a meghatározó.
(2) A munkaügyi központ a támogatásról a kérelem benyújtását követő nyolc napon belül határozattal dönt.
(2) Az állami foglalkoztatási szerv a támogatásról a kérelem benyújtását követő nyolc napon belül határozattal dönt.
(3) A támogatás iránti kérelem elbírálására vonatkozó eljárásra - az e törvényben foglalt eltérésekkel - az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény az irányadó.
(3) A támogatás iránti kérelem elbírálására vonatkozó eljárásra az az állami foglalkoztatási szerv illetékes, amelynek területén a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet székhelye van.
(3) A támogatás iránti kérelem elbírálására vonatkozó eljárásra az az állami foglalkoztatási szerv illetékes, amelynek területén a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet székhelye, ennek hiányában fióktelepe, telephelye van. Ha a gazdálkodó szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel, úgy a támogatási igény elbírálására vonatkozó eljárás lefolytatására az állami foglalkoztatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala az illetékes.
(4) Az állami foglalkoztatási szerv által hozott elsőfokú döntéssel szemben nincs helye fellebbezésnek.
4/A. §
(1) Az ügyfél az adatok megjelölésével kérheti az iratbetekintési jog korlátozását üzleti és más méltányolható magánérdekének védelmében. Az állami foglalkoztatási szerv a kérelemnek - a körülmények körültekintő mérlegelése alapján - akkor ad helyt, ha az adatok megismerésének hiánya az iratbetekintésre jogosultakat nem akadályozza jogaik gyakorlásában.
(2) Az iratbetekintési jog biztosítása érdekében az állami foglalkoztatási szerv megismerhetetlenné teszi azokat a személyes és védett adatokat, valamint az (1) bekezdés szerinti adatokat, amelyek megismerésére az iratbetekintésre jogosult személy egyébként nem jogosult.
(3) Ha az állami foglalkoztatási szerv hivatalból nem tudja megállapítani, hogy az iratbetekintési kérelem benyújtásakor az iratbetekintés korlátozásának az okai fennállnak-e, az üzleti és más méltányolható magánérdek alapján védelemre jogosultat nyilatkozattételre hívja fel. Az iratbetekintés nem tagadható meg, ha a jogosult határidőben nem nyilatkozik.
4/B. §   Az e törvényben meghatározott ügyekben
a) hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye,
b) az állami foglalkoztatási szerv döntése szóban nem közölhető.
4/C. §
(1) A kötelezett a teljesítési határidő lejárta előtt benyújtott kérelmében annak igazolásával kérheti az állami foglalkoztatási szervtől a pénzfizetési kötelezettség teljesítésére halasztás vagy a részletekben történő teljesítés (a továbbiakban együtt: fizetési kedvezmény) engedélyezését, hogy rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a határidőre való teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget jelentene.
(2) A határidő lejárta után a kötelezett - feltéve, hogy a végrehajtást még nem indították meg - az (1) bekezdésben meghatározott okból igazolási kérelem egyidejű benyújtásával kérhet fizetési kedvezményt.
5. §
(1) Ha az Alap megfelelő összegű pénzeszközzel rendelkezik, az OMK a kérelem átvételétől számított 15 napon belül intézkedik az igényelt támogatás átutalásáról.
(1) Ha az Alap megfelelő összegű pénzeszközzel rendelkezik, a Munkaügyi Minisztérium a kérelem átvételétől számított 15 napon belül intézkedik az igényelt támogatás átutalásáról.
(1) Támogatás nyújtása esetén a munkaügyi központ a kérelem átvételétől számított 15 napon belül intézkedik annak a Munkaerőpiaci Alap bérgarancia alaprészéből történő átutalásáról.
(1) Támogatás nyújtása esetén az állami foglalkoztatási szerv a kérelem átvételétől számított 15 napon belül intézkedik annak a Munkaerőpiaci Alap bérgarancia alaprészéből történő átutalásáról.
(1) Támogatás nyújtása esetén az állami foglalkoztatási szerv a kérelem átvételétől számított 15 napon belül intézkedik annak a Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből történő átutalásáról.
(1) A támogatás kamatmentes.
(2) Az Alap által nyújtott támogatás kamatmentes.
(2) A támogatás kamatmentes.
(2) A támogatás nyújtása esetén az állami foglalkoztatási szerv a kérelem átvételétől számított 15 napon belül intézkedik a Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből
a) a 7. § (1) bekezdése szerint meghatározott bértartozás - a munkavállalót terhelő közterhekkel csökkentett - összegének a munkavállaló részére történő kifizetéséről,
b) a munkavállalót terhelő közterheknek az állami adóhatóság - a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet nevében a gazdálkodó szervezet adóazonosító jelének feltüntetésével - részére történő megfizetéséről, valamint
c) a munkabért - határozat vagy jogszabály alapján - terhelő levonás teljesítéséről és a jogosult részére történő kifizetéséről.
(2) A támogatás megállapítása esetén az állami foglalkoztatási szerv a döntés meghozatalától számított 5 napon belül intézkedik a Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből
a) a 7. § (1) és (2) bekezdése szerint meghatározott bértartozás - a munkavállalót terhelő közterhekkel csökkentett - összegének a munkavállaló részére történő kifizetéséről,
b) a munkavállalót terhelő közterheknek az állami adó- és vámhatóság - a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet nevében a gazdálkodó szervezet adószámának feltüntetésével - részére történő megfizetéséről, valamint
c) a munkabért - határozat vagy jogszabály alapján - terhelő levonás teljesítéséről és a jogosult részére történő kifizetéséről.
(2) A támogatás megállapítása esetén az állami foglalkoztatási szerv a döntés meghozatalától számított 5 napon belül intézkedik az Alap bérgarancia alaprészéből
a) a 7. § (1) és (2) bekezdése szerint meghatározott bértartozás - a munkavállalót terhelő közterhekkel csökkentett - összegének a munkavállaló részére történő kifizetéséről,
b) a munkavállalót terhelő közterheknek az állami adó- és vámhatóság - a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet nevében a gazdálkodó szervezet adószámának feltüntetésével - részére történő megfizetéséről, valamint
c) a munkabért - határozat vagy jogszabály alapján - terhelő levonás teljesítéséről és a jogosult részére történő kifizetéséről.
(2a) A (2) bekezdéstől eltérően, ha a munkavállaló a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 56/A. § (3) bekezdése alapján a biztosításával összefüggő bejelentési, járulékfizetési és bevallási kötelezettséget maga teljesíti, úgy az állami foglalkoztatási szerv a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott összeget a munkavállaló részére fizeti ki. Ebben az esetben a munkavállaló köteles a járulékfizetési és bevallási kötelezettség teljesítését a támogatás kifizetését követő 30 napon belül az állami foglalkoztatási szervnek igazolni.
(2a) A (2) bekezdéstől eltérően, ha a munkavállaló a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 87. § (4) bekezdése alapján a biztosításával összefüggő bejelentési, járulékfizetési és bevallási kötelezettséget maga teljesíti, úgy az állami foglalkoztatási szerv a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott összeget a munkavállaló részére fizeti ki. Ebben az esetben a munkavállaló köteles a járulékfizetési és bevallási kötelezettség teljesítését a támogatás kifizetését követő 30 napon belül az állami foglalkoztatási szervnek igazolni.
(3) Ha az Alapban nem áll rendelkezésre megfelelő összegű pénzeszköz, az átutalási késedelemről az OMK a kérelmezőt értesíti.
(3) Ha az Alapban nem áll rendelkezésre megfelelő összegű pénzeszköz, az átutalási késedelemről a Munkaügyi Minisztérium a kérelmezőt értesíti.
(3) A felszámoló a támogatásnak a gazdálkodó szervezethez történő beérkezését követő három munkanapon belül gondoskodik a fennálló bértartozások munkavállalók részére történő kifizetéséről. Ha a támogatás beérkezésétől számítva a következő bérfizetési napig öt munkanapnál kevesebb van hátra, a bértartozások kifizetése a következő bérfizetési napon történik.
(3) Az állami foglalkoztatási szerv a (2) bekezdésben foglaltak teljesítéséről 5 munkanapon belül tájékoztatja a felszámolót. Az állami foglalkoztatási szerv tájékoztatása alapján a felszámoló a tájékoztatás kézhezvételét követő 10 napon belül írásban tájékoztatja a munkavállalókat az őket érintő kifizetésekről.
(3) Az állami foglalkoztatási szerv a (2) és (2a) bekezdésben foglaltak teljesítéséről 5 munkanapon belül tájékoztatja a felszámolót. Az állami foglalkoztatási szerv tájékoztatása alapján a felszámoló a tájékoztatás kézhezvételét követő 10 napon belül írásban tájékoztatja a munkavállalókat az őket érintő kifizetésekről.
6. §
(1) Az 5. §-ban foglaltak nem érintik a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnek mint foglalkoztatónak, illetve a felszámolónak a társadalombiztosításról, valamint az adózás rendjéről szóló jogszabályban meghatározott, a társadalombiztosítási szervvel, az adóhatósággal szemben fennálló kötelezettségeit - így különösen a munkavállalót megillető munkabérrel és annak közterheivel összefüggő bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségeket -, valamint a foglalkoztatottal szemben fennálló kötelezettségeit, és az annak elmulasztásából eredő felelősségét.
(1) Az 5. §-ban foglaltak nem érintik a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnek mint foglalkoztatónak, illetve a felszámolónak a társadalombiztosításról, valamint az adózás rendjéről szóló jogszabályban meghatározott, a társadalombiztosítási szervvel, az állami adó- és vámhatósággal szemben fennálló kötelezettségeit - így különösen a munkavállalót megillető munkabérrel és annak közterheivel összefüggő bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségeket -, valamint a foglalkoztatottal szemben fennálló kötelezettségeit, és az annak elmulasztásából eredő felelősségét.
(2) A felszámoló köteles az állami foglalkoztatási szerv részére az 5. § (2) bekezdésében meghatározott átutalás teljesítéséhez szükséges adatokat az 1. és 2. mellékletben foglaltak szerint rendelkezésre bocsátani. Az átutalás elmulasztásáért, késedelmes vagy nem megfelelő teljesítéséért a munkavállalóval szemben a felszámolót terheli felelősség, ha annak oka a felszámoló mulasztása vagy nem a jogszabálynak megfelelő adatszolgáltatása.
(2) A felszámoló köteles az állami foglalkoztatási szerv részére az 5. § (2) és (2a) bekezdésében meghatározott átutalás teljesítéséhez szükséges adatokat az 1. és 2. mellékletben foglaltak szerint rendelkezésre bocsátani. Az átutalás elmulasztásáért, késedelmes vagy nem megfelelő teljesítéséért a munkavállalóval szemben a felszámolót terheli felelősség, ha annak oka a felszámoló mulasztása vagy nem a jogszabálynak megfelelő adatszolgáltatása.
(2) A felszámoló köteles az állami foglalkoztatási szerv részére az 5. § (2) és (2a) bekezdésében meghatározott átutalás teljesítéséhez szükséges adatokat a 3. § szerint rendelkezésre bocsátani. Az átutalás elmulasztásáért, késedelmes vagy nem megfelelő teljesítéséért a munkavállalóval szemben a felszámolót terheli felelősség, ha annak oka a felszámoló mulasztása vagy nem a jogszabálynak megfelelő adatszolgáltatása.
6. §   Az Alap csak akkor nyújthat támogatást, illetve a támogatás iránti kérelem csak abban az esetben nyújtható be, ha a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet az Alappal szemben esetleg fennálló - korábbi támogatásnyújtásból eredő - visszafizetési kötelezettségét maradéktalanul teljesítette.
6. §
(1) Támogatásban - (2) bekezdésben foglalt kivétellel - csak az a gazdálkodó szervezet részesíthető, amely a törvény alapján adott korábbi támogatásból eredő visszafizetési kötelezettségét teljesítette.
(2) A gazdálkodó szervezetnek a korábbi igény benyújtásakor - a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 90. § (1) bekezdésében meghatározott - felmondási tilalom alatt álló munkavállalóival szemben, a felszámolási eljárás során esedékessé vált bértartozása kiegyenlítéséhez támogatás akkor is nyújtható, ha a gazdálkodó szervezet az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tett eleget.
7. §
(1) A felszámoló a támogatási igény meghatározása során a támogatásra jogosult gazdálkodó szervezetnek a jogosultakkal szemben, a bérfizetési napon fennálló bértartozását, de legfeljebb jogosultanként - a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról szóló jogszabály szerinti - a minimálbér négyszeresét veheti figyelembe.
(1) A felszámoló a támogatási igény meghatározása során a támogatásra jogosult gazdálkodó szervezetnek a jogosultakkal szemben, a bérfizetési napon fennálló bértartozását, de legfeljebb jogosultanként - a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról szóló jogszabályban meghatározott - kötelező legkisebb munkabér ötszörösét veheti figyelembe.
(1) A felszámoló a támogatási igény meghatározása során a támogatásra jogosult gazdálkodó szervezetnek a jogosultakkal szemben, a bérfizetési napon fennálló bértartozását, de legfeljebb jogosultanként a tárgyévet megelőző második év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének négyszeresét veheti figyelembe.
(1) A felszámoló a támogatási igény meghatározása során a támogatásra jogosult gazdálkodó szervezetnek a jogosultakkal szemben, a bérfizetési napon fennálló bértartozását, de egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfeljebb a tárgyévet megelőző második év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének (a továbbiakban: bruttó átlagkereset) ötszörösét veheti figyelembe. Amennyiben a felszámolási eljárás egyes naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke eltérő, a jogosultság szempontjából a magasabb bruttó átlagkereset alapján számított támogatási mértéket kell figyelembe venni.
(1) A felszámoló a támogatási igény meghatározása során a támogatásra jogosult gazdálkodó szervezetnek a jogosultakkal szemben, a bérfizetési napon fennálló bértartozását, de egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfeljebb a tárgyévet megelőző második év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének (a továbbiakban: bruttó átlagkereset) ötszörösét veheti figyelembe. Ha a gazdálkodó szervezet a támogatást ugyanazon jogosult tekintetében egy felszámolási eljáráson belül több részletben veszi igénybe, és a felszámolási eljárás egyes naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke eltérő, - a támogatás következő évben történő igénybevétele esetén - a jogosultság szempontjából a magasabb bruttó átlagkereset alapján számított támogatási mértéket kell figyelembe venni.
(2) Az Alapból igényelhető támogatás nem lehet több, mint a gazdálkodó szervezetnél a bérfizetés napján rendelkezésre álló és az azt követően - a kérelem benyújtásáig - keletkezett forrás együttes összegének és az (1) bekezdés szerint meghatározott összegnek a különbözete.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően,
a) ha a felszámolási eljárás kezdetétől egy év eltelt,
b) azon jogosultak esetében, akikre vonatkozóan az addig igénybe vett összeg kimerítette az (1) bekezdésben meghatározott ötszörös mértéket,
jogosultanként további, legfeljebb kettő havi bruttó átlagkeresetnek megfelelő támogatást igényelhet a felszámoló, ha annak e törvényben meghatározott egyéb feltételei fennállnak.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, függetlenül attól, hogy a támogatás megállapítására a 2/B. § (1) vagy (3) bekezdése alapján került sor,
a) ha a felszámolási eljárás kezdetétől egy év eltelt,
b) azon jogosultak esetében, akikre vonatkozóan az addig igénybe vett összeg kimerítette az (1) bekezdésben meghatározott ötszörös mértéket,
jogosultanként további, legfeljebb kettő havi bruttó átlagkeresetnek megfelelő támogatást igényelhet a felszámoló, ha annak e törvényben meghatározott egyéb feltételei fennállnak.
(3) A Munkaerőpiaci Alap bérgarancia alaprészéből - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - legfeljebb olyan mértékű támogatás igényelhető, amennyivel a gazdálkodó szervezetnek a munkavállalóval szemben a bérfizetés napján fennálló bértartozása meghaladja a gazdálkodó szervezetnél a bérfizetés napjáig és azt követően - a kérelem benyújtásáig - keletkezett forrás együttes összegét,
(3) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - legfeljebb olyan mértékű támogatás igényelhető, amennyivel a gazdálkodó szervezetnek a munkavállalóval szemben a bérfizetés napján fennálló bértartozása meghaladja a gazdálkodó szervezetnél a bérfizetés napjáig és azt követően - a kérelem benyújtásáig - keletkezett forrás együttes összegét,
(3) Az Alap bérgarancia alaprészéből - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - legfeljebb olyan mértékű támogatás igényelhető, amennyivel a gazdálkodó szervezetnek a munkavállalóval szemben a bérfizetés napján fennálló bértartozása meghaladja a gazdálkodó szervezetnél a bérfizetés napjáig és azt követően - a kérelem benyújtásáig - keletkezett forrás együttes összegét,
(4) Azon munkavállalókkal szembeni bértartozást, akiknek a munkaviszonya a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 86. §-ának b) pontja alapján a munkáltató jogutód nélküli megszűnése miatt szűnik meg, illetőleg azt a bértartozást, amely a gazdálkodó szervezet jogutód nélküli megszűnésének időpontjában válik esedékessé, a felszámoló köteles rendelkezésre álló fedezet hiányában - a munkavállaló külön igénybejelentése nélkül - a felszámolási zárómérleg elkészítését megelőzően a Munkaerőpiaci Alap bérgarancia alaprészéből megigényelni, és a bérköveteléssel érintett munkavállaló részére kifizetni.
(4) Azon munkavállalókkal szembeni bértartozást, akiknek a munkaviszonya a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 86. §-ának b) pontja alapján a munkáltató jogutód nélküli megszűnése miatt szűnik meg, illetőleg azt a bértartozást, amely a gazdálkodó szervezet jogutód nélküli megszűnésének időpontjában válik esedékessé, a felszámoló köteles rendelkezésre álló fedezet hiányában - a munkavállaló külön igénybejelentése nélkül - a felszámolási zárómérleg elkészítését megelőzően a Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből megigényelni, és a bérköveteléssel érintett munkavállaló részére kifizetni.
(4) Azon munkavállalókkal szembeni bértartozást, akiknek a munkaviszonya a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 63. § (1) bekezdés b) pontja alapján a munkáltató jogutód nélküli megszűnése miatt szűnik meg, illetőleg azt a bértartozást, amely a gazdálkodó szervezet jogutód nélküli megszűnésének időpontjában válik esedékessé, a felszámoló köteles rendelkezésre álló fedezet hiányában - a munkavállaló külön igénybejelentése nélkül - a felszámolási zárómérleg elkészítését megelőzően a Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből megigényelni, és a bérköveteléssel érintett munkavállaló részére kifizetni.
(4) Azon munkavállalókkal szembeni bértartozást, akiknek a munkaviszonya az Mt. 63. § (1) bekezdés b) pontja alapján a munkáltató jogutód nélküli megszűnése miatt szűnik meg, továbbá azt a bértartozást, amely a gazdálkodó szervezet jogutód nélküli megszűnésének időpontjában válik esedékessé, a felszámoló köteles rendelkezésre álló fedezet hiányában - a munkavállaló külön igénybejelentése nélkül - a felszámolási zárómérleg elkészítését megelőzően a Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből megigényelni. A bértartozás kifizetésére az 5. §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.
(4) Azon munkavállalókkal szembeni bértartozást, akiknek a munkaviszonya az Mt. 63. § (1) bekezdés b) pontja alapján a munkáltató jogutód nélküli megszűnése miatt szűnik meg, továbbá azt a bértartozást, amely a gazdálkodó szervezet jogutód nélküli megszűnésének időpontjában válik esedékessé, a felszámoló köteles rendelkezésre álló fedezet hiányában - a munkavállaló külön igénybejelentése nélkül - a felszámolási zárómérleg elkészítését megelőzően az Alap bérgarancia alaprészéből megigényelni. A bértartozás kifizetésére az 5. §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.
8. §
(1) A jogosulatlanul igénybe vett, vagy nem jogszerűen felhasznált támogatást a jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegben azonnal vissza kell fizetni.
(1) A jogosulatlanul igénybe vett vagy nem jogszerűen felhasznált támogatást a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegben kell visszafizetni.
(1) A jogosulatlanul igénybe vett vagy nem jogszerűen felhasznált támogatást a támogatás iránti kérelem időpontjában hatályos jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben kell visszafizetni. Ilyennek kell tekinteni, ha az állami foglalkoztatási szerv az 5. § (2) bekezdésében meghatározott kifizetést - a felszámoló valóságnak nem megfelelő adatszolgáltatása miatt - olyan munkavállaló részére is teljesíti, akinek nem állt fenn bértartozása vagy a munkavállaló fennálló bértartozásánál nagyobb mértékű támogatási összeg került kifizetésre.
(1) A jogosulatlanul igénybe vett vagy nem jogszerűen felhasznált támogatást a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben kell visszafizetni. Ilyennek kell tekinteni, ha az állami foglalkoztatási szerv az 5. § (2) bekezdésében meghatározott kifizetést - a felszámoló valóságnak nem megfelelő adatszolgáltatása miatt - olyan munkavállaló részére is teljesíti, akinek nem állt fenn bértartozása vagy a munkavállaló fennálló bértartozásánál nagyobb mértékű támogatási összeg került kifizetésre.
(1) A jogosulatlanul igénybe vett vagy nem jogszerűen felhasznált támogatást a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben kell visszafizetni. Ilyennek kell tekinteni, ha az állami foglalkoztatási szerv az 5. § (2) bekezdésében meghatározott kifizetést - a felszámoló valóságnak nem megfelelő adatszolgáltatása miatt - olyan munkavállaló részére is teljesíti, aki felé nem állt fenn bértartozás vagy a munkavállaló felé fennálló bértartozásnál nagyobb mértékű támogatási összeg került kifizetésre.
(1a) A jogosulatlanul igénybe vett vagy nem jogszerűen felhasznált támogatás visszakövetelése, vagy az annak biztosítékaként szereplő vagyontárgyra irányuló végrehajtás tekintetében nem kell alkalmazni az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény rendelkezéseit.
(1a) Amennyiben a kötelezett a visszafizetési kötelezettségének a visszakövetelő határozatban megállapított határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától az adó- és vámhatóság végrehajtás foganatosítása érdekében történő megkeresésének napjáig, kiszámított késedelmi kamatot is köteles fizetni. A késedelmi kamat mértékére a költségvetési támogatásokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A kötelezett az adó- és vámhatóság végrehajtás foganatosítása érdekében történő megkeresését követően az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény szerinti késedelmi pótlékot is köteles megfizetni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti visszafizetésből a kamatrész a felszámolót, a támogatás összege a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vagyonát terheli.
(3) A Cstv. 51. és 54. §-ában meghatározott, a felszámolóra vonatkozó felelősségi szabályokat a felszámolónak a támogatás igénybevételével kapcsolatos eljárására is alkalmazni kell.
(3) A Cstv. 51. és 54. §-ában meghatározott, a felszámolóra vonatkozó felelősségi szabályokat a felszámolónak a támogatás igénybevételével kapcsolatos eljárására is alkalmazni kell.
9-13. §
(3) A Cstv. 51. és 54. §-ában meghatározott, a felszámolóra vonatkozó felelősségi szabályokat a felszámolónak a támogatás igénybevételével kapcsolatos eljárására is alkalmazni kell.
9. §   A támogatás visszafizetése annak folyósításától számított 60. napon, illetve, ha a felszámolási zárómérleg benyújtására a 60. napot megelőzően kerül sor, a felszámolási zárómérleg benyújtásának napját megelőző napon válik esedékessé. E rendelkezés alkalmazása szempontjából a felszámolási mérleg benyújtásának napján a zárómérleg postára adásának vagy a bírósághoz történő beadásának napját kell érteni.
9. §
(1) A támogatás visszafizetése annak folyósításától számított 60. napon, illetve, ha a felszámolási zárómérleg benyújtására a 60. napot megelőzően kerül sor, a felszámolási zárómérleg benyújtásának napját megelőző napon válik esedékessé. E rendelkezés alkalmazása szempontjából a felszámolási mérleg benyújtásának napján a zárómérleg postára adásának vagy a bírósághoz történő beadásának napját kell érteni.
(1) A támogatás visszafizetése a támogatásról szóló határozat jogerőre emelkedését követő 70. napon, illetve, ha a felszámolási zárómérleg benyújtására a 70. napot megelőzően kerül sor, a felszámolási zárómérleg benyújtásának napját megelőző napon válik esedékessé. E rendelkezés alkalmazása szempontjából a felszámolási mérleg benyújtásának napján a zárómérleg postára adásának vagy a bírósághoz történő beadásának napját kell érteni.
(1) A támogatás visszafizetése a támogatásról szóló határozat véglegessé válását követő napon válik esedékessé.
(2) A támogatás (1) bekezdés szerinti visszafizetése érdekében a külföldi gazdálkodó szervezet, illetve fióktelepe felszámolójával szemben a Fővárosi Munkaügyi Központ köteles fellépni.
(2) A támogatás (1) bekezdés szerinti visszafizetése érdekében a külföldi gazdálkodó szervezet, illetve fióktelepe felszámolójával szemben az állami foglalkoztatási szerv köteles fellépni.
(3) A támogatás (1) bekezdés szerinti visszafizetésére pénzbeli teljesítés formájában kerülhet sor.
10. §
(1) A Fővárosi Munkaügyi Központ a külföldi bérgarancia-szervezet vagy a külföldi felszámoló megkeresésére tájékoztatást ad a magyar bérgarancia-rendszer működéséről, a bérgarancia-eljárásban részt vevő hatóságok elérhetőségéről és az eljárás menetéről.
(1) Az állami foglalkoztatási szerv a külföldi bérgarancia-szervezet vagy a külföldi felszámoló megkeresésére tájékoztatást ad a magyar bérgarancia-rendszer működéséről, a bérgarancia-eljárásban részt vevő hatóságok elérhetőségéről és az eljárás menetéről.
(2) A külföldi bérgarancia-szervezet megkeresésére a Fővárosi Munkaügyi Központ - az Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatának adatszolgáltatása alapján - tájékoztatást ad a felszámolás alatt álló magyar cégek cégjegyzékének azon adatairól, amelyek a külföldi bérgarancia-szervezet tájékoztatása alapján a külföldi bérgarancia-eljárás lefolytatásához szükségesek.
(2) A külföldi bérgarancia-szervezet megkeresésére az állami foglalkoztatási szerv - a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálat adatszolgáltatása alapján - tájékoztatást ad a felszámolás alatt álló magyar cégek cégjegyzékének azon adatairól, amelyek a külföldi bérgarancia-szervezet tájékoztatása alapján a külföldi bérgarancia-eljárás lefolytatásához szükségesek.
(3) Az állami foglalkoztatási szerv külföldi felszámoló által benyújtott támogatási igény esetén köteles meggyőződni arról, hogy a külföldi gazdálkodó szervezet valóban felszámolási eljárás alatt áll és arról, hogy a felszámolási eljárás lefolytatására a kérelmet benyújtó felszámoló jogosult.
11. §
(1) A kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet az esedékesség lejártát követő 10 munkanapon belül kérelmet nyújthat be az állami foglalkoztatási szervhez visszatérítendő támogatás iránt, ha a felszámoló a felszámolás alatt álló kölcsönvevőnél foglalkoztatott munkavállaló után járó kölcsönzési díjat vagy az iskolaszövetkezet szolgáltatásának fogadójánál foglalkoztatott iskolaszövetkezeti tag után járó díjat (a továbbiakban együtt: szolgáltatási díj) a felszámolás kezdő időpontját követően - a felszámolás fedezetét jelentő bevételek hiánya miatt - az esedékesség napján nem tudja megfizetni és tartozását elismeri.
(1) A kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet az esedékesség lejártát követő 10 munkanapon belül kérelmet nyújthat be az állami foglalkoztatási szervhez visszatérítendő támogatás iránt, ha a felszámoló a felszámolás alatt álló kölcsönvevőnél foglalkoztatott munkavállaló után járó kölcsönzési díjat vagy az iskolaszövetkezet szolgáltatásának fogadójánál foglalkoztatott iskolaszövetkezeti tag után járó díjat (a továbbiakban együtt: szolgáltatási díj) a felszámolás kezdő időpontját követően - a felszámolás fedezetét jelentő bevételek hiánya miatt - az esedékesség napján nem tudja megfizetni és tartozását elismeri. A tartozást elismerő nyilatkozat munkavállalónként, illetve szövetkezeti tagonként tartalmazza az elmaradt szolgáltatási díjat. A tartozást elismerő nyilatkozatot mellékelni kell a támogatás iránti kérelemhez.
(1) A kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet a felszámoló általi nyilvántartásba vételről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül kérelmet nyújthat be az állami foglalkoztatási szervhez visszatérítendő támogatás iránt, a felszámoló által elismertként nyilvántartásba vett kölcsönzési díjra vagy szolgáltatási díjra vonatkozó követelésével kapcsolatban, ha
a) kölcsönzési díj vagy a szolgáltatási díj az esedékesség napján nem került megfizetésre és
b) a felszámolási eljárást a kölcsönzési díj vagy a szolgáltatási díj esedékességét követő tizenkettő hónapon belül elrendelték.
(1) A kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet a felszámoló általi nyilvántartásba vételről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül kérelmet nyújthat be az állami foglalkoztatási szervhez visszatérítendő támogatás iránt, a felszámoló által elismertként nyilvántartásba vett kölcsönzési díjra vagy szolgáltatási díjra vonatkozó követelésével kapcsolatban, ha
a) kölcsönzési díj vagy a szolgáltatási díj az esedékesség napján nem került megfizetésre és
b) a felszámolási eljárást a kölcsönzési díj vagy a szolgáltatási díj esedékességét követő tizenkettő hónapon belül elrendelték.
(1) A kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete, nyugdíjas szövetkezet a felszámoló általi nyilvántartásba vételről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül kérelmet nyújthat be az állami foglalkoztatási szervhez visszatérítendő támogatás iránt, a felszámoló által elismertként nyilvántartásba vett kölcsönzési díjra vagy szolgáltatási díjra vonatkozó követelésével kapcsolatban, ha
a) kölcsönzési díj vagy a szolgáltatási díj az esedékesség napján nem került megfizetésre és
b) a felszámolási eljárást a kölcsönzési díj vagy a szolgáltatási díj esedékességét követő tizenkettő hónapon belül elrendelték.
(1) A kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet a felszámoló általi nyilvántartásba vételről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül kérelmet nyújthat be az állami foglalkoztatási szervhez támogatás iránt, a felszámoló által elismertként nyilvántartásba vett kölcsönzési díjra vagy szolgáltatási díjra vonatkozó követelésével kapcsolatban, ha
a) kölcsönzési díj vagy a szolgáltatási díj az esedékesség napján nem került megfizetésre és
b) a felszámolási eljárást a kölcsönzési díj vagy a szolgáltatási díj esedékességét követő tizenkettő hónapon belül elrendelték.
(1a) A kölcsönbeadó vagy az iskolaszövetkezet a felszámoló által kiadott teljesítésigazolás kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül kérelmet nyújthat be az állami foglalkoztatási szervhez visszatérítendő támogatás iránt, a felszámolás kezdő időpontját követően nyújtott szolgáltatása alapján járó kölcsönzési díjra, illetve szolgáltatási díjra vonatkozó követelésével kapcsolatban, ha a kölcsönzési díj, illetve a szolgáltatási díj az esedékesség napján nem került megfizetésre.
(1a) A kölcsönbeadó vagy az iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet a felszámoló által kiadott teljesítésigazolás kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül kérelmet nyújthat be az állami foglalkoztatási szervhez visszatérítendő támogatás iránt, a felszámolás kezdő időpontját követően nyújtott szolgáltatása alapján járó kölcsönzési díjra, illetve szolgáltatási díjra vonatkozó követelésével kapcsolatban, ha a kölcsönzési díj, illetve a szolgáltatási díj az esedékesség napján nem került megfizetésre.
(1a) A kölcsönbeadó vagy az iskolaszövetkezet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete, nyugdíjas szövetkezet a felszámoló által kiadott teljesítésigazolás kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül kérelmet nyújthat be az állami foglalkoztatási szervhez visszatérítendő támogatás iránt, a felszámolás kezdő időpontját követően nyújtott szolgáltatása alapján járó kölcsönzési díjra, illetve szolgáltatási díjra vonatkozó követelésével kapcsolatban, ha a kölcsönzési díj, illetve a szolgáltatási díj az esedékesség napján nem került megfizetésre.
(1a) A kölcsönbeadó vagy az iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet a felszámoló által kiadott teljesítésigazolás kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül kérelmet nyújthat be az állami foglalkoztatási szervhez támogatás iránt, a felszámolás kezdő időpontját követően nyújtott szolgáltatása alapján járó kölcsönzési díjra, illetve szolgáltatási díjra vonatkozó követelésével kapcsolatban, ha a kölcsönzési díj, illetve a szolgáltatási díj az esedékesség napján nem került megfizetésre.
(1b) A felszámoló az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásba vétellel, illetve az (1a) bekezdés szerinti teljesítésigazolás kiadásával egyidejűleg köteles a kölcsönbeadónak, illetve az iskolaszövetkezetnek igazolást kiadni, amely kölcsönzött munkavállalónként, illetve átengedett tagonként tartalmazza az elmaradt kölcsönzési díjat, illetve szolgáltatási díjat. A nyilvántartásba vételről szóló értesítés, valamint az (1a) bekezdés szerinti teljesítésigazolás kézhezvételének időpontját a támogatás igénylése során a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet köteles igazolni. Az (1a) bekezdés szerinti teljesítésigazolás, valamint az e bekezdés szerinti igazolás másolatát mellékelni kell a támogatás iránti kérelemhez.
(1b) A felszámoló az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásba vétellel, illetve az (1a) bekezdés szerinti teljesítésigazolás kiadásával egyidejűleg köteles a kölcsönbeadónak, illetve az iskolaszövetkezetnek, nyugdíjas szövetkezetnek igazolást kiadni, amely kölcsönzött munkavállalónként, illetve átengedett tagonként tartalmazza az elmaradt kölcsönzési díjat, illetve szolgáltatási díjat. A nyilvántartásba vételről szóló értesítés, valamint az (1a) bekezdés szerinti teljesítésigazolás kézhezvételének időpontját a támogatás igénylése során a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet köteles igazolni. Az (1a) bekezdés szerinti teljesítésigazolás, valamint az e bekezdés szerinti igazolás másolatát mellékelni kell a támogatás iránti kérelemhez.
(1b) A felszámoló az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásba vétellel, illetve az (1a) bekezdés szerinti teljesítésigazolás kiadásával egyidejűleg köteles a kölcsönbeadónak, illetve az iskolaszövetkezetnek, nyugdíjas szövetkezetnek, valamint a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének igazolást kiadni, amely kölcsönzött munkavállalónként, illetve átengedett tagonként tartalmazza az elmaradt kölcsönzési díjat, illetve szolgáltatási díjat. A nyilvántartásba vételről szóló értesítés, valamint az (1a) bekezdés szerinti teljesítésigazolás kézhezvételének időpontját a támogatás igénylése során a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet köteles igazolni. Az (1a) bekezdés szerinti teljesítésigazolás, valamint az e bekezdés szerinti igazolás másolatát mellékelni kell a támogatás iránti kérelemhez.
(1b) A felszámoló az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásba vétellel, illetve az (1a) bekezdés szerinti teljesítésigazolás kiadásával egyidejűleg köteles a kölcsönbeadónak, illetve az iskolaszövetkezetnek, nyugdíjas szövetkezetnek igazolást kiadni, amely kölcsönzött munkavállalónként, illetve átengedett tagonként tartalmazza az elmaradt kölcsönzési díjat, illetve szolgáltatási díjat. A nyilvántartásba vételről szóló értesítés, valamint az (1a) bekezdés szerinti teljesítésigazolás kézhezvételének időpontját a támogatás igénylése során a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete, nyugdíjas szövetkezet köteles igazolni. Az (1a) bekezdés szerinti teljesítésigazolás, valamint az e bekezdés szerinti igazolás másolatát mellékelni kell a támogatás iránti kérelemhez.
(1c) A támogatás iránti kérelmet az állami foglalkoztatási szervhez a kölcsönbeadó vagy az iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter hivatalos honlapján közzétettek szerint, elektronikus formában nyújtja be. Az állami foglalkoztatási szerv a nyilatkozatokat elektronikus formában, annak megváltoztathatatlanságát biztosító zárt informatikai rendszerben tárolja.
(1c) A támogatás iránti kérelmet az állami foglalkoztatási szervhez a kölcsönbeadó vagy az iskolaszövetkezet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete, nyugdíjas szövetkezet a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter hivatalos honlapján közzétettek szerint, elektronikus formában nyújtja be. Az állami foglalkoztatási szerv a nyilatkozatokat elektronikus formában, annak megváltoztathatatlanságát biztosító zárt informatikai rendszerben tárolja.
(1d) Az (1c) bekezdés szerinti kérelem tartalmazza:
a) a kölcsönbeadó, az iskolaszövetkezet vagy a nyugdíjas szövetkezet azonosító adatait,
a) a kölcsönbeadó, az iskolaszövetkezet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete vagy a nyugdíjas szövetkezet azonosító adatait,
b) a gazdasági tevékenység megkezdésének időpontját, és a tevékenység megkezdéséről szóló engedély számát,
c) a kölcsönbeadó, az iskolaszövetkezet vagy a nyugdíjas szövetkezet pénzforgalmi számlaszámát, a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató megnevezését, címét,
c) a kölcsönbeadó, az iskolaszövetkezet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete vagy a nyugdíjas szövetkezet pénzforgalmi számlaszámát, a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató megnevezését, címét,
d) a kérelem alapjaként szereplő legkorábbi tartozás vonatkozásában a bérkifizetés vagy a díjfizetés napját,
e) a bérfizetési vagy díjfizetési napon és az azt követően - a kérelem benyújtásáig - a megjelölt munkavállalók vagy tagok munkabérére vagy díjára fordított saját forrás összegét,
f) az igényelt támogatás összegét,
g) a követelés felszámoló általi hitelezői nyilvántartásba vételéről szóló értesítés kézhezvételének napját,
h) a felszámolási eljárás kezdete után folytatott kölcsönzés esetén a felszámoló által kiállított teljesítésigazolás kézhezvételének napját,
i) a kölcsönvevő vagy a szolgáltatás igénybe vevőjének azonosító adatait, az utolsó ismert pénzforgalmi számlaszámát, a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató utolsó ismert megnevezését, címét, valamint a felszámolás kezdő időpontját,
j) a kölcsönvevő vagy a szolgáltatást igénybevevő felszámolójának azonosító adatait és elérhetőségeit,
k) a munkavállaló, az iskolaszövetkezet vagy a nyugdíjas szövetkezet tagjának nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, társadalombiztosítási azonosító jelét, adóazonosító jelét, lakcímét, a kölcsönzés vagy a szolgáltatás nyújtás időszakát, munkakörét vagy feladatát,
k) a munkavállaló, az iskolaszövetkezet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete vagy a nyugdíjas szövetkezet tagjának nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, társadalombiztosítási azonosító jelét, adóazonosító jelét, lakcímét, a kölcsönzés vagy a szolgáltatás nyújtás időszakát, munkakörét vagy feladatát,
l) az elmaradt kölcsönzési díjra vagy szolgáltatási díjra vonatkozó adatokat, a támogatásnak a Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből igényelhető összegét.
l) az elmaradt kölcsönzési díjra vagy szolgáltatási díjra vonatkozó adatokat, a támogatásnak az Alap bérgarancia alaprészéből igényelhető összegét.
(2) A kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet a (1) bekezdés szerinti kérelmet a magyarországi szokásos munkavégzési hellyel rendelkező azon munkavállalója tekintetében terjesztheti elő, akire nézve nem áll fenn a 2. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti kizáró ok.
(2) A kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet az (1) bekezdés szerinti kérelmet a magyarországi szokásos munkavégzési hellyel rendelkező azon munkavállalója tekintetében terjesztheti elő, akire nézve nem áll fenn a 2. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti kizáró ok.
(2) A kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet az (1) és (1a) bekezdés szerinti kérelmet a magyarországi szokásos munkavégzési hellyel rendelkező azon munkavállalója tekintetében terjesztheti elő, akire nézve nem áll fenn a 2. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti kizáró ok.
(2) A kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete, nyugdíjas szövetkezet az (1) és (1a) bekezdés szerinti kérelmet a magyarországi szokásos munkavégzési hellyel rendelkező azon munkavállalója tekintetében terjesztheti elő, akire nézve nem áll fenn a 2. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti kizáró ok.
(3) A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet a támogatási igény meghatározása során az (1) bekezdés szerinti kérelemben a kikölcsönzött, illetve átengedett munkavállaló részére járó munkabér összegét - egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfeljebb a tárgyévet megelőző második évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett nemzetgazdasági havi bruttó átlagkereset (a továbbiakban: bruttó átlagkereset) ötszörösét - veheti figyelembe. Ha a felszámolási eljárás egyes naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke eltérő, a jogosultság szempontjából a magasabb bruttó átlagkereset alapján számított támogatási mértéket kell figyelembe venni.
(3) A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet a támogatási igény meghatározása során az (1) bekezdés szerinti kérelemben a kikölcsönzött, illetve átengedett munkavállaló részére járó munkabér összegét - egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfeljebb a tárgyévet megelőző második évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett nemzetgazdasági havi bruttó átlagkereset (a továbbiakban: bruttó átlagkereset) ötszörösét - veheti figyelembe. Ha a kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet a támogatást ugyanazon jogosult tekintetében egy felszámolási eljáráson belül több részletben veszi igénybe, és a felszámolási eljárás egyes naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke eltérő - a támogatás következő évben történő igénybevétele esetén - a jogosultság szempontjából a magasabb bruttó átlagkereset alapján számított támogatási mértéket kell figyelembe venni.
(3) A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet a támogatási igény meghatározása során az (1) és az (1a) bekezdés szerinti kérelemben a kikölcsönzött munkavállaló részére járó munkabér, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti tag részére járó díj összegét − egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfeljebb a tárgyévet megelőző második évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett nemzetgazdasági havi bruttó átlagkereset (a továbbiakban: bruttó átlagkereset) ötszörösét − veheti figyelembe. Ha a kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet a támogatást ugyanazon jogosult tekintetében egy felszámolási eljáráson belül több részletben veszi igénybe, és a felszámolási eljárás egyes naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke eltérő − a támogatás következő évben történő igénybevétele esetén − a jogosultság szempontjából a magasabb bruttó átlagkereset alapján számított támogatási mértéket kell figyelembe venni.
(3) A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet a támogatási igény meghatározása során az (1) és az (1a) bekezdés szerinti kérelemben a kikölcsönzött munkavállaló részére járó munkabér, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti, nyugdíjas szövetkezeti tag részére járó díj összegét − egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfeljebb a tárgyévet megelőző második évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett nemzetgazdasági havi bruttó átlagkereset (a továbbiakban: bruttó átlagkereset) ötszörösét − veheti figyelembe. Ha a kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet a támogatást ugyanazon jogosult tekintetében egy felszámolási eljáráson belül több részletben veszi igénybe, és a felszámolási eljárás egyes naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke eltérő − a támogatás következő évben történő igénybevétele esetén − a jogosultság szempontjából a magasabb bruttó átlagkereset alapján számított támogatási mértéket kell figyelembe venni.
(3) A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet a támogatási igény meghatározása során az (1) és az (1a) bekezdés szerinti kérelemben a kikölcsönzött munkavállaló részére járó munkabér, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezeti, nyugdíjas szövetkezeti tag részére járó díj összegét − egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfeljebb a tárgyévet megelőző második évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett nemzetgazdasági havi bruttó átlagkereset (a továbbiakban: bruttó átlagkereset) ötszörösét − veheti figyelembe. Ha a kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet a támogatást ugyanazon jogosult tekintetében egy felszámolási eljáráson belül több részletben veszi igénybe, és a felszámolási eljárás egyes naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke eltérő − a támogatás következő évben történő igénybevétele esetén − a jogosultság szempontjából a magasabb bruttó átlagkereset alapján számított támogatási mértéket kell figyelembe venni.
(3) A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete, nyugdíjas szövetkezet a támogatási igény meghatározása során az (1) és az (1a) bekezdés szerinti kérelemben a kikölcsönzött munkavállaló részére járó munkabér, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete, nyugdíjas szövetkezeti, nyugdíjas szövetkezeti tag részére járó díj összegét − egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfeljebb a tárgyévet megelőző második évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett nemzetgazdasági havi bruttó átlagkereset (a továbbiakban: bruttó átlagkereset) ötszörösét − veheti figyelembe. Ha a kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete, nyugdíjas szövetkezet a támogatást ugyanazon jogosult tekintetében egy felszámolási eljáráson belül több részletben veszi igénybe, és a felszámolási eljárás egyes naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke eltérő − a támogatás következő évben történő igénybevétele esetén − a jogosultság szempontjából a magasabb bruttó átlagkereset alapján számított támogatási mértéket kell figyelembe venni.
(3) A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet a támogatási igény meghatározása során az (1) és az (1a) bekezdés szerinti kérelemben a kikölcsönzött munkavállaló részére járó munkabér, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezeti, nyugdíjas szövetkezeti tag, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének tagja részére járó díj összegét − egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfeljebb a tárgyévet megelőző második évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett nemzetgazdasági havi bruttó átlagkereset (a továbbiakban: bruttó átlagkereset) ötszörösét − veheti figyelembe. Ha a kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet a támogatást ugyanazon jogosult tekintetében egy felszámolási eljáráson belül több részletben veszi igénybe, és a felszámolási eljárás egyes naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke eltérő − a támogatás következő évben történő igénybevétele esetén − a jogosultság szempontjából a magasabb bruttó átlagkereset alapján számított támogatási mértéket kell figyelembe venni.
(4) A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet a támogatást saját pénzeszközeitől elkülönítetten kezeli, és azt kizárólag a felszámolási eljárás alatt álló kölcsönvevőhöz kikölcsönzött munkavállaló részére járó munkabér, illetve a szolgáltatást igénybe vevőnél személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti tag részére járó díj megfizetésére fordíthatja vagy a kifizetett munkabérre, illetve díjra számolhatja el. A kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet - amennyiben ezt a kötelezettségét korábban nem teljesítette - a támogatás beérkezését követő három munkanapon belül gondoskodik
a) a kölcsönzött munkavállalót, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti tagot terhelő közterhekkel csökkentett összegnek a munkavállaló, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti tag részére történő kifizetéséről,
b) a kölcsönzött munkavállalót, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti tagot terhelő közterheknek az illetékes szervek részére történő megfizetéséről,
c) a kikölcsönzött munkavállaló részére járó munkabért, illetve a szolgáltatást igénybe vevőnél személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti tag részére járó díjat - határozat vagy jogszabály alapján - terhelő levonás teljesítéséről és a jogosult részére történő kifizetéséről.
(4) A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet a támogatást saját pénzeszközeitől elkülönítetten kezeli, és azt kizárólag a felszámolási eljárás alatt álló kölcsönvevőhöz kikölcsönzött munkavállaló részére járó munkabér, illetve a szolgáltatást igénybe vevőnél személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti, nyugdíjas szövetkezeti tag részére járó díj megfizetésére fordíthatja vagy a kifizetett munkabérre, illetve díjra számolhatja el. A kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet - amennyiben ezt a kötelezettségét korábban nem teljesítette - a támogatás beérkezését követő három munkanapon belül gondoskodik
a) a kölcsönzött munkavállalót, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti tagot terhelő közterhekkel csökkentett összegnek a munkavállaló, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti tag részére történő kifizetéséről,
b) a kölcsönzött munkavállalót, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti tagot terhelő közterheknek az illetékes szervek részére történő megfizetéséről,
c) a kikölcsönzött munkavállaló részére járó munkabért, illetve a szolgáltatást igénybe vevőnél személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti tag részére járó díjat - határozat vagy jogszabály alapján - terhelő levonás teljesítéséről és a jogosult részére történő kifizetéséről.
(4) A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete, nyugdíjas szövetkezet a támogatást saját pénzeszközeitől elkülönítetten kezeli, és azt kizárólag a felszámolási eljárás alatt álló kölcsönvevőhöz kikölcsönzött munkavállaló részére járó munkabér, illetve a szolgáltatást igénybe vevőnél személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti, nyugdíjas szövetkezeti tag, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének tagja részére járó díj megfizetésére fordíthatja vagy a kifizetett munkabérre, illetve díjra számolhatja el. A kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete, nyugdíjas szövetkezet - amennyiben ezt a kötelezettségét korábban nem teljesítette - a támogatás beérkezését követő három munkanapon belül gondoskodik
a) a kölcsönzött munkavállalót, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti, nyugdíjas szövetkezeti tagot, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének tagját terhelő közterhekkel csökkentett összegnek a munkavállaló, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti, nyugdíjas szövetkezeti tag, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének tagja részére történő kifizetéséről,
b) a kölcsönzött munkavállalót, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti, nyugdíjas szövetkezeti tagot, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének tagját terhelő közterheknek az illetékes szervek részére történő megfizetéséről,
c) a kikölcsönzött munkavállaló részére járó munkabért, illetve a szolgáltatást igénybe vevőnél személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti, nyugdíjas szövetkezeti tag, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének tagja részére járó díjat - határozat vagy jogszabály alapján - terhelő levonás teljesítéséről és a jogosult részére történő kifizetéséről.
(5) Ha a támogatásnak a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet rendelkezésére bocsátásától számítva a következő bér-, illetve díjfizetési napig öt munkanapnál kevesebb van hátra, a kifizetés a következő bér-, illetve díjfizetési napon - ennek hiányában a következő naptári hónap tizedik napján - történik.
(5) Ha a támogatásnak a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet rendelkezésére bocsátásától számítva a következő bér-, illetve díjfizetési napig öt munkanapnál kevesebb van hátra, a kifizetés a következő bér-, illetve díjfizetési napon - ennek hiányában a következő naptári hónap tizedik napján - történik.
(5) Ha a támogatásnak a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete, nyugdíjas szövetkezet rendelkezésére bocsátásától számítva a következő bér-, illetve díjfizetési napig öt munkanapnál kevesebb van hátra, a kifizetés a következő bér-, illetve díjfizetési napon - ennek hiányában a következő naptári hónap tizedik napján - történik.
(6) A támogatás felhasználásáról a kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet a támogatás rendelkezésre bocsátásától számított 15 napon belül az állami foglalkoztatási szervnek beszámolót készít.
(6) A támogatás felhasználásáról a kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet a támogatás rendelkezésre bocsátásától számított 15 napon belül az állami foglalkoztatási szervnek beszámolót készít.
(6) A támogatás felhasználásáról a kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete, nyugdíjas szövetkezet a támogatás rendelkezésre bocsátásától számított 15 napon belül az állami foglalkoztatási szervnek beszámolót készít.
(7) E § alkalmazásában munkabér: a kölcsönbeadót terhelő azon munkabér - ideértve a betegszabadságra járó díjat is -, illetve egyéb bérjellegű juttatás, amely a kölcsönzött munkavállalót a kikölcsönzése időtartamára tekintettel megilleti, illetve megillette.
(4) A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet a támogatást saját pénzeszközeitől elkülönítetten kezeli, és azt kizárólag a felszámolási eljárás alatt álló kölcsönvevőhöz kikölcsönzött munkavállaló, illetve - iskolaszövetkezet esetén - a szolgáltatást fogadóhoz átengedett tag részére járó munkabér megfizetésére fordíthatja vagy a kifizetett munkabérre számolhatja el. A kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet a támogatást a munkavállaló, illetve az iskolaszövetkezeti tag részére a támogatásnak a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet rendelkezésére bocsátását követő három munkanapon belül fizeti ki. Ha a támogatásnak a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet rendelkezésére bocsátásától számítva a következő bérfizetési napig öt munkanapnál kevesebb van hátra, a kifizetés a következő bérfizetési napon történik.
(4) A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet a támogatást saját pénzeszközeitől elkülönítetten kezeli, és azt kizárólag a felszámolási eljárás alatt álló kölcsönvevőhöz kikölcsönzött munkavállaló, illetve - iskolaszövetkezet esetén - a szolgáltatást fogadóhoz átengedett tag részére járó munkabér megfizetésére fordíthatja vagy a kifizetett munkabérre számolhatja el. A kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet a támogatás beérkezését követő három munkanapon belül gondoskodik
a) a kölcsönzött munkavállalót, illetve szövetkezeti tagot terhelő közterhekkel csökkentett összegnek a munkavállaló, illetve a szövetkezeti tag részére történő kifizetéséről,
b) a munkavállalót, illetve a szövetkezeti tagot terhelő közterheknek az illetékes szervek részére történő megfizetéséről.
(5) A támogatás felhasználásáról a kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet az állami foglalkoztatási szerv felé beszámolót készít.
(5) Ha a támogatásnak a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet rendelkezésére bocsátásától számítva a következő bérfizetési napig öt munkanapnál kevesebb van hátra, a kifizetés a következő bérfizetési napon történik.
(6) E § alkalmazásában munkabér: a kölcsönbeadót, illetve az iskolaszövetkezetet terhelő munkabér, ideértve a betegszabadság időtartamára járó térítést is, valamint a munkaviszony megszűnésével összefüggésben járó, a Cstv. 57. § (3) bekezdése szerint elszámolható végkielégítést.
(6) A támogatás felhasználásáról a kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet a kifizetést követő 15 napon belül az állami foglalkoztatási szervnek beszámolót készít.
(7) E § alkalmazásában:
a) munkabér: a kölcsönbeadót, illetve az iskolaszövetkezetet terhelő munkabér, ideértve a betegszabadság időtartamára járó térítést is,
b) kölcsönzési díj: az az ellenérték, amelynek fejében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót munkavégzésre a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi,
c) szolgáltatási díj: az az ellenérték, amelynek fejében az iskolaszövetkezet a szolgáltatását igénybe vevő részére - a vele munkaviszonyban álló tagja által történő munkavégzés útján - szolgáltatást nyújt.
12. §
(1) A felszámoló tájékoztatja a kölcsönbeadót és az iskolaszövetkezetet arról, hogy a kölcsönzési díj a szolgáltatási díj elmaradása mely munkavállaló, illetve szolgáltatást nyújtó iskolaszövetkezet tagját érinti.
(2) A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet az elmaradt kölcsönzési díjról, szolgáltatási díjról és az érintett munkavállalókról, illetve iskolaszövetkezeti tagokról elkülönített nyilvántartást vezet.
(3) Ha a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet részére a korábban meg nem fizetett kölcsönzési díj, szolgáltatási díj vagy annak egy része a felszámolási eljárás alatt befolyt bevételekből megtérítésre kerül, a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet a támogatást vagy annak a megtérüléssel érintett részét az állami foglalkoztatási szerv részére visszafizeti.
(3) Ha a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet részére a korábban meg nem fizetett kölcsönzési díj, szolgáltatási díj vagy annak egy része a felszámolási eljárás alatt befolyt bevételekből megtérítésre kerül, a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet a támogatást vagy annak a megtérüléssel érintett részét az állami foglalkoztatási szerv részére a megtérítést követő 8 napon belül visszafizeti.
(4) Ha a bíróság a támogatás igénybevételének időtartama alatt a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet felszámolását rendeli el, a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet felszámolója nem igényelhet a 2. § (1) bekezdése szerinti támogatást azon munkavállaló, illetve iskolaszövetkezet tagja munkabérének kifizetéséhez, akire vonatkozóan kölcsönzési díj vagy - iskolaszövetkezet esetében - szolgáltatási díj meg nem fizetése miatt a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet a 11. § bekezdésében meghatározott támogatást már igénybe vett.
12. §
(1) A felszámoló tájékoztatja a kölcsönbeadót és az iskolaszövetkezetet arról, hogy a kölcsönzési díj, illetve a szolgáltatási díj elmaradása mely kölcsönzött munkavállalót, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti tagot érinti.
(1) A felszámoló tájékoztatja a kölcsönbeadót és az iskolaszövetkezetet, nyugdíjas szövetkezetet arról, hogy a kölcsönzési díj, illetve a szolgáltatási díj elmaradása mely kölcsönzött munkavállalót, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti tagot érinti.
(1) A felszámoló tájékoztatja a kölcsönbeadót és az iskolaszövetkezetet, nyugdíjas szövetkezetet arról, hogy a kölcsönzési díj, illetve a szolgáltatási díj elmaradása mely kölcsönzött munkavállalót, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti, nyugdíjas szövetkezeti tagot érinti.
(2) A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet az elmaradt kölcsönzési díjról, illetve szolgáltatási díjról és az érintett kölcsönzött munkavállalókról, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti tagokról elkülönített nyilvántartást vezet.
(2) A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet az elmaradt kölcsönzési díjról, illetve szolgáltatási díjról és az érintett kölcsönzött munkavállalókról, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti, nyugdíjas szövetkezeti tagokról elkülönített nyilvántartást vezet.
(2) A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet az elmaradt kölcsönzési díjról, illetve szolgáltatási díjról és az érintett kölcsönzött munkavállalókról, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezeti, nyugdíjas szövetkezeti tagokról elkülönített nyilvántartást vezet.
(3) Ha a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet részére a korábban meg nem fizetett kölcsönzési díj, illetve szolgáltatási díj vagy annak egy része a felszámolási eljárás alatt befolyt bevételekből megtérítésre kerül, a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet a támogatást, vagy annak a megtérüléssel érintett részét az állami foglalkoztatási szerv részére a megtérítést követő 8 napon belül köteles visszafizetni.
(3) Ha a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet részére a korábban meg nem fizetett kölcsönzési díj, illetve szolgáltatási díj vagy annak egy része a felszámolási eljárás alatt befolyt bevételekből megtérítésre kerül, a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet a támogatást, vagy annak a megtérüléssel érintett részét az állami foglalkoztatási szerv részére a megtérítést követő 8 napon belül köteles visszafizetni.
(4) Ha a bíróság a támogatás igénybevételének időtartama alatt a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet felszámolását rendeli el, a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet felszámolója nem igényelhet a 2. § (1) bekezdése szerinti támogatást azon kölcsönzött munkavállaló munkabérének, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti tag díjának kifizetéséhez, akire vonatkozóan kölcsönzési díj, illetve szolgáltatási díj meg nem fizetése miatt a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet a 11. § (1)-(1a) bekezdéseiben meghatározott támogatást már igénybe vett.
(4) Ha a bíróság a támogatás igénybevételének időtartama alatt a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet felszámolását rendeli el, a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet felszámolója nem igényelhet a 2. § (1) bekezdése szerinti támogatást azon kölcsönzött munkavállaló munkabérének, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti, nyugdíjas szövetkezeti tag díjának kifizetéséhez, akire vonatkozóan kölcsönzési díj, illetve szolgáltatási díj meg nem fizetése miatt a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet a 11. § (1)-(1a) bekezdéseiben meghatározott támogatást már igénybe vett.
(4) Ha a bíróság a támogatás igénybevételének időtartama alatt a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet felszámolását rendeli el, a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet felszámolója nem igényelhet a 2. § (1) bekezdése szerinti támogatást azon kölcsönzött munkavállaló munkabérének, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezeti, nyugdíjas szövetkezeti tag díjának kifizetéséhez, akire vonatkozóan kölcsönzési díj, illetve szolgáltatási díj meg nem fizetése miatt a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet a 11. § (1)-(1a) bekezdéseiben meghatározott támogatást már igénybe vett.
12. §
(1) A felszámoló tájékoztatja a kölcsönbeadót és az iskolaszövetkezetet, nyugdíjas szövetkezetet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetét arról, hogy a kölcsönzési díj, illetve a szolgáltatási díj elmaradása mely kölcsönzött munkavállalót, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti, nyugdíjas szövetkezeti tagot, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének tagját érinti.
(2) A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete, nyugdíjas szövetkezet az elmaradt kölcsönzési díjról, illetve szolgáltatási díjról és az érintett kölcsönzött munkavállalókról, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti, nyugdíjas szövetkezeti tagokról, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének tagjairól elkülönített nyilvántartást vezet.
(3) Ha a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete, nyugdíjas szövetkezet részére a korábban meg nem fizetett kölcsönzési díj, illetve szolgáltatási díj vagy annak egy része a felszámolási eljárás alatt befolyt bevételekből megtérítésre kerül, a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete, nyugdíjas szövetkezet a támogatást, vagy annak a megtérüléssel érintett részét az állami foglalkoztatási szerv részére a megtérítést követő 8 napon belül köteles visszafizetni.
(4) Ha a bíróság a támogatás igénybevételének időtartama alatt a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete, nyugdíjas szövetkezet felszámolását rendeli el, a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete, nyugdíjas szövetkezet felszámolója nem igényelhet a 2. § (1) bekezdése szerinti támogatást azon kölcsönzött munkavállaló munkabérének, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti, nyugdíjas szövetkezeti tag, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete tagja díjának kifizetéséhez, akire vonatkozóan kölcsönzési díj, illetve szolgáltatási díj meg nem fizetése miatt a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete, nyugdíjas szövetkezet a 11. § (1)-(1a) bekezdésében meghatározott támogatást már igénybe vett.
12/A. §   Az e törvényben meghatározott jogok és kötelezettségek tekintetében a Bérgarancia biztost, valamint a kényszertörlési eljárás alatt álló gazdálkodó szervezet munkavállalóját ugyanazok a jogok illetik meg, illetve kötelezettségek terhelik, mint a felszámolót, illetőleg felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet munkavállalóját.
13. §
(1) Ha a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet 11. § (1) bekezdése szerinti kérelme az e törvényben foglaltaknak megfelel, az állami foglalkoztatási szerv a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet részére a 11. § (1) bekezdésében meghatározott támogatást megállapítja.
(1) Ha a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet 11. § (1) bekezdés szerinti kérelme az e törvényben foglaltaknak megfelel, az állami foglalkoztatási szerv a kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet részére a 11. § (1) bekezdésben meghatározott támogatást megállapítja és a kérelem átvételétől számított 15 napon belül intézkedik annak a Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből a kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet pénzforgalmi számlájára történő átutalásáról.
(1) Ha a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet 11. § (1) bekezdés szerinti kérelme az e törvényben foglaltaknak megfelel, az állami foglalkoztatási szerv a kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet részére a 11. § (1) bekezdésben meghatározott támogatást megállapítja és a döntés meghozatalától számított 5 napon belül intézkedik annak a Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből a kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet pénzforgalmi számlájára történő átutalásáról.
(1) Ha a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet 11. § szerinti kérelme az e törvényben foglaltaknak megfelel, az állami foglalkoztatási szerv a kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet részére a 11. §-ban meghatározott támogatást megállapítja és a döntés meghozatalától számított 5 napon belül intézkedik annak a Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből a kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet pénzforgalmi számlájára történő átutalásáról.
(1) Ha a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet 11. § szerinti kérelme az e törvényben foglaltaknak megfelel, az állami foglalkoztatási szerv a kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet részére a 11. §-ban meghatározott támogatást megállapítja és a döntés meghozatalától számított 5 napon belül intézkedik annak az Alap bérgarancia alaprészéből a kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet pénzforgalmi számlájára történő átutalásáról.
(1) Ha a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete, nyugdíjas szövetkezet 11. § szerinti kérelme az e törvényben foglaltaknak megfelel, az állami foglalkoztatási szerv a kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete, nyugdíjas szövetkezet részére a 11. §-ban meghatározott támogatást megállapítja és a döntés meghozatalától számított 5 napon belül intézkedik annak az Alap bérgarancia alaprészéből a kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete, nyugdíjas szövetkezet pénzforgalmi számlájára történő átutalásáról.
(2) A 11. § (1) bekezdésében meghatározott támogatás nyújtására a 4. §-t, az 5. § (1) és (2) bekezdését, a 8. § (1) bekezdését és a 9. § (1) bekezdését alkalmazni kell.
(2) A 11. § (1) bekezdésében meghatározott támogatás nyújtására az 1. § (1) bekezdésének b) és c) pontját, (4)-(5) bekezdését, a 4. §-t, az 5. § (1) bekezdését, valamint a 8. § (1) bekezdését alkalmazni kell.
(2) A 11. §-ban meghatározott támogatás nyújtására az 1. § (1) bekezdés b) és c) pontját, (4) és (5) bekezdését, a 2/A. § (3) bekezdését, a 4. §-t, az 5. § (1) bekezdését, valamint a 8. § (1) bekezdését alkalmazni kell.
(3) A 11. § (1) bekezdése szerinti kérelmet a kölcsönbeadónak, illetve az iskolaszövetkezetnek a 3. és 4. melléklet szerint kitöltött formanyomtatványon, 3 példányban kell benyújtania az állami foglalkoztatási szervhez.
(3) A 11. § (1) bekezdése szerinti kérelmet a kölcsönbeadónak, illetve az iskolaszövetkezetnek a 3. és 4. melléklet szerint kitöltött formanyomtatványon, írásban és elektronikus formában kell benyújtania. A kérelem mellékletét képező nyilatkozatok kizárólag elektronikus formában nyújthatók be. A munkaügyi központ a nyilatkozatokat elektronikus formában, annak megváltoztathatatlanságát biztosító zárt informatikai rendszerben tárolja. A támogatás iránti kérelmet írásban egy eredeti példányban kell benyújtani.
(3) A 11. § (1) bekezdése szerinti kérelmet a kölcsönbeadónak, illetve az iskolaszövetkezetnek a 3. és 4. melléklet szerint kitöltött formanyomtatványon, írásban és elektronikus formában kell benyújtania. A kérelem mellékletét képező nyilatkozatok kizárólag elektronikus formában nyújthatók be. A fővárosi és megyei kormányhivatal a nyilatkozatokat elektronikus formában, annak megváltoztathatatlanságát biztosító zárt informatikai rendszerben tárolja. A támogatás iránti kérelmet írásban egy eredeti példányban kell benyújtani.
(3) A 11. § (1) bekezdése szerinti kérelmet a kölcsönbeadónak, illetve az iskolaszövetkezetnek a 3. és 4. melléklet szerint kitöltött formanyomtatványon, elektronikus formában kell benyújtania. Az állami foglalkoztatási szerv a nyilatkozatokat elektronikus formában, zárt informatikai rendszerben tárolja.
(3) A 11. § (1) és (1a) bekezdése szerinti kérelmet a kölcsönbeadónak, illetve az iskolaszövetkezetnek, nyugdíjas szövetkezetnek a 3. és 4. melléklet szerint kitöltött formanyomtatványon, elektronikus formában kell benyújtania. Az állami foglalkoztatási szerv a nyilatkozatokat elektronikus formában, zárt informatikai rendszerben tárolja.
13/A. §
(1) Az állami foglalkoztatási szerv az e törvény szerint nyújtandó támogatás kifizetése érdekében a következő adatokat kezeli és tartja nyilván:
a) a gazdálkodó szervezet adatai (név, székhely, adóazonosító jel/adószám, KSH azonosító szám, a tevékenység megkezdésének időpontja, a felszámolás kezdő időpontja),
b) a felszámoló adatai (név, székhely, telefonszám, KSH azonosító szám),
c) a felszámolóbiztos adatai (név, cím, telefonszám),
d) a munkavállaló adatai [természetes személyazonosító adatok, állampolgárság, lakóhely (tartózkodási hely), Társadalombiztosítási Azonosító Jel, adóazonosító jel, bankszámlaszám, számlatulajdonos neve, számlavezető hitelintézet, számlaszám],
e) a kölcsönbeadó/iskolaszövetkezet adatai (név, székhely, KSH azonosító szám, pénzforgalmi számlaszám, számlavezető hitelintézet, tevékenység megkezdésének időpontja),
f) kölcsönvevő/szolgáltatást igénybevevő adatai (név, székhely, KSH azonosító szám, pénzforgalmi számlaszám, számlavezető hitelintézet, tevékenység megkezdésének időpontja, felszámolás kezdő időpontja).
(1) Az állami foglalkoztatási szerv az e törvény szerint nyújtandó támogatás kifizetése érdekében a következő adatokat kezeli és tartja nyilván:
a) a gazdálkodó szervezet adatai (név, székhely, telephely, fióktelep, adóazonosító jel/adószám, KSH azonosító szám, a tevékenység megkezdésének időpontja, a felszámolás kezdő időpontja),
b) a felszámoló adatai (név, székhely, telefonszám, KSH azonosító szám, adószám),
c) a felszámoló biztos adatai (név, cím, telefonszám, email cím),
d) külföldi felszámoló esetében - amennyiben rendelkezik ilyennel - a felszámoló képviseletében eljáró cég, illetve személy adatai (név, székhely/cím, telefonszám, KSH azonosító szám, adószám, email cím)
e) a munkavállaló, illetve a személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti tag adatai [természetes személyazonosító adatok, állampolgárság, lakóhely (tartózkodási hely), társadalombiztosítási azonosító jel, adóazonosító jel, bankszámlaszám, számlatulajdonos neve, számlavezető hitelintézet, munkaviszony vagy feladatteljesítés kezdete, munkakör vagy feladat],
e) a munkavállaló, illetve a személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti, nyugdíjas szövetkezeti tag adatai [természetes személyazonosító adatok, állampolgárság, lakóhely (tartózkodási hely), társadalombiztosítási azonosító jel, adóazonosító jel, bankszámlaszám, számlatulajdonos neve, számlavezető hitelintézet, munkaviszony vagy feladatteljesítés kezdete, munkakör vagy feladat],
f) a kölcsönbeadó vagy az iskolaszövetkezet adatai (név, székhely, KSH azonosító szám, adószám, pénzforgalmi számlaszám, számlavezető hitelintézet, tevékenység megkezdésének időpontja, engedély száma, képviseletre jogosult neve, címe, telefonszáma, email címe),
f) a kölcsönbeadó vagy az iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet adatai (név, székhely, KSH azonosító szám, adószám, pénzforgalmi számlaszám, számlavezető hitelintézet, tevékenység megkezdésének időpontja, engedély száma, képviseletre jogosult neve, címe, telefonszáma, email címe),
g) a kölcsönvevő vagy a szolgáltatást igénybevevő adatai (név, székhely, KSH azonosító szám, pénzforgalmi számlaszám, számlavezető hitelintézet, felszámolás kezdő időpontja).
(1) Az állami foglalkoztatási szerv az e törvény szerint nyújtandó támogatás kifizetése érdekében a 3. § (2) bekezdésében és a 11. § (1d) bekezdésében foglalt adatokat a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter hivatalos honlapján közzétetteknek megfelelően kezeli és tartja nyilván.
(2) Az adatbázisban rögzített adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra - személyazonosításra alkalmatlan módon - átadhatók.
(3) Az (1) bekezdés szerinti adatok a felszámolási és a kényszertörlési eljárás befejezését követő öt évig kezelhetők.
9. §
(1) Az Alap bevételi forrásai:
a) a gazdálkodó szervezetek által az Alapba befizetett bérgarancia járulék (a továbbiakban: járulék);
b) az Alapnak visszafizetett támogatás;
c) egyéb bevételek.
(2) Az Alapból teljesíthető kiadások:
a) a támogatás nyújtásából eredő fizetési kötelezettségek;
b) az Alappal kapcsolatos működési költségek.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti működési költségeknek Alapból elkülönítendő pénzügyi előirányzatának mértékét az Érdekegyeztető Tanács Munkaerőpiaci Bizottsága határozza meg, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és annak végrehajtási rendeleteivel összhangban.
10. §
(1) Az Alap feletti rendelkezési jog a munkaügyi minisztert illeti meg.
(2) Az Alap pénzforgalmi számláját a munkaügyi miniszter által, a pénzügyminiszter egyetértésével kijelölt pénzintézet vezeti.
(3) Az Alap kötelezettségeiért a központi költségvetés nem vállal kezességet.
11. §
(1) Az Alap átmenetileg szabad pénzeszközeit állampapírok vásárlására fordíthatja, illetve a pénzforgalmi számláját vezető pénzintézetnél betétként elhelyezheti.
(2) Az Alap év végi maradványa el nem vonható, azt a következő évre kell átvinni.
12. §
(1) Az Alap kötelezettségeinek fedezetére a gazdálkodó szervezetek kötelesek havonta járulékot fizetni.
(2) A gazdálkodó szervezet által fizetendő járulék összege a munkaviszonyban álló munkavállaló részére adott bruttó kereset 0,3%-a.
13. §
(1) A járulékot a gazdálkodó szervezet állapítja meg, vallja be és fizeti be az állami adóhatóság által kezelt számlára.
(2) A gazdálkodó szervezet a járulékot az elszámolt hónapot követő hó 20. napjáig köteles befizetni.
(3) A járulék megállapításának, bevallásának, befizetésének ellenőrzése az állami adóhatóság feladata.
(4) Az állami adóhatóság a befizetett járulékot az Alap javára a befizetést követő hó 5. napjáig köteles átutalni.
(5) A járulék fizetésével kapcsolatban az e törvény által nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
14. §
(1) Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
(3) Ez a törvény a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és a tanács rendelet 12. cikk (1) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
(2) A felszámolók támogatás iránti kérelmüket legkorábban e törvény hatálybalépését követő 15 nap elteltével nyújthatják be.
(3) Az Alap bevételi forrását képezi 1994-ben a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény által meghatározott, az Alap létrehozásáig a befizetett munkaadói járulékból a Bérgarancia Alap javára elkülönített összeg. Ezen összeget az Alap javára, a törvény hatálybalépését követő 5 napon belül át kell utalni.
(4) A Foglalkoztatási Alapból - a rá vonatkozó törvényi rendelkezésekkel összhangban - e törvény 2. §-a (1) bekezdésében meghatározott célok érdekében nyújtott visszatérítendő támogatást az Alap kezelője a Foglalkoztatási Alap részére megtéríti.
(4) A Munkaerőpiaci Alapból - a rá vonatkozó törvényi rendelkezésekkel összhangban - e törvény 2. §-a (1) bekezdésében meghatározott célok érdekében nyújtott visszatérítendő támogatást az Alap kezelője a Munkaerőpiaci Alap részére megtéríti.
(5) Ha a 9. § (1) bekezdésében és a (3) bekezdésben meghatározott bevételek nem nyújtanak elegendő fedezetet az Alap által teljesítendő támogatások kifizetésére, az állam kötelezettséget vállal arra, hogy a központi költségvetésből a támogatások kifizetéséhez hozzájárulást nyújt. Az állami kötelezettségvállalás mértéke - az Alap fennállása alatt - összességében nem haladhatja meg a 600 millió forintot.
(6) Ha az Alap az (5) bekezdésben meghatározott állami hozzájárulást már felvette, és a Szolidaritási Alap szuficittel rendelkezik, a munkaügyi miniszter előterjesztésére az Érdekegyeztető Tanács Munkaerőpiaci Bizottsága dönt a Szolidaritási Alapból történő esetleges átcsoportosításról.
(6) Ha az Alap az (5) bekezdésben meghatározott állami hozzájárulást már felvette, és a Munkaerőpiaci Alap szuficittel rendelkezik, a munkaügyi miniszter előterjesztésére az Érdekegyeztető Tanács Országos Munkaerőpiaci Tanácsa dönt a Munkaerőpiaci Alapból történő esetleges átcsoportosításról.
(7) Felhatalmazást kap a munkaügyi miniszter, hogy a támogatás nyújtásának eljárási szabályait, valamint felhasználásának rendjét rendeletben állapítsa meg.
(7) Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, hogy a támogatás nyújtásának eljárási szabályait, valamint felhasználásának rendjét rendeletben állapítsa meg.
15. §
(1) E törvénynek a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény és a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXCVII. törvénnyel (a továbbiakban: 2012. évi CXCVII. törvény) megállapított rendelkezéseit a 2012. évi CXCVII. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő felszámolási eljárás alatt álló kölcsönvevő és iskolaszövetkezet szolgáltatását igénybevevő gazdálkodó szervezet, továbbá a vele szerződéses kapcsolatban álló kölcsönbeadó, illetve iskolaszövetkezet tekintetében is alkalmazni kell, ha a felszámolási eljárásban a Cstv. 52. §-a szerinti zárómérleg elkészítésére a 2012. évi CXCVII. törvény hatálybalépésekor még nem került sor.
(1a) E törvénynek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXI. törvénnyel megállapított 3. §-át, valamint 13. § (3) bekezdését az elektronikus kapcsolattartás tekintetében 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy fővárosi és megyei kormányhivatal helyett állami foglalkoztatási szervet kell érteni.
(1a) E törvénynek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXI. törvénnyel megállapított 3. §-át, az elektronikus kapcsolattartás tekintetében 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy fővárosi és megyei kormányhivatal helyett állami foglalkoztatási szervet kell érteni.
(1b) E törvénynek az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2018. évi XCIV. törvénnyel (a továbbiakban: 2018. évi XCIV. tv.) megállapított 4. § (3) bekezdését és 5. § (2) bekezdését a 2018. évi XCIV. tv. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(1c) E törvénynek a szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi LXIV. törvénnyel (a továbbiakban: 2021. évi LXIV. törvény) megállapított 1. § (1a) bekezdését, 1. § (2) bekezdés d) pont db) alpontját, 1. § (6)-(13) bekezdését a 2021. évi LXIV. törvény hatálybalépését követően indult adósságrendezési eljárásokban érvényesített bértartozásokra vonatkozóan kell alkalmazni.
(2) Ez a törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségek Tanácsának a munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 80/987/EGK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
(2) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) A Tanács 1980. október 20-i, a munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 80/987/EGK számú irányelve;
b) Az Európai Parlament és a Tanács 2002. szeptember 23-i, a munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 80/987/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2002/74/EK irányelve.
(2) Ez a törvény a munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelméről szóló, 2008. október 22-i 2008/94/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(3) E törvénynek a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról szóló 2020. évi LXXIX. törvénnyel (a továbbiakban: 2020. évi LXXIX. törvény) megállapított rendelkezéseit a 2020. évi LXXIX. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő felszámolási eljárás alatt álló nyugdíjas szövetkezet szolgáltatását igénybevevő gazdálkodó szervezet, továbbá a vele szerződéses kapcsolatban álló nyugdíjas szövetkezet tekintetében is alkalmazni kell, ha a felszámolási eljárásban a Cstv. 52. §-a szerinti zárómérleg elkészítésére a 2020. évi LXXIX. törvény hatálybalépésekor még nem került sor.
(3) A Cstv. 57. §-a (1) bekezdésének e) pontjában „a (2) bekezdés d) pontja” szövegrész helyébe „a (2) bekezdés e) pontja” szövegrész lép, a Cstv. 69. § (5) bekezdésében pedig „az 58. § (2) bekezdésében foglaltak, a szavatossági, jótállási és egyéb kártérítési kötelezettségek rendezésére az 58. § (3) bekezdésében foglaltak” szövegrész helyébe „az 58. § (3) bekezdésében foglaltak, a szavatossági, jótállási és egyéb kártérítési kötelezettségek rendezésére az 58. § (4) bekezdésében foglaltak” szövegrész lép.
(3) A Cstv. 57. §-a (1) bekezdésének e) pontjában „a (2) bekezdés d) pontja” szövegrész helyébe „a (2) bekezdés e) pontja” szövegrész lép.
16. §   Ez a törvény az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokkal kapcsolatos szabályokat tartalmaz.

1. melléklet az 1994. évi LXVI. törvényhez

KÉRELEM

a Bérgarancia Alapból igényelhető támogatásról

I. A gazdálkodó szervezet adatai:

1. Neve:
2. KSH azonosító száma:
3. Adószáma/adóazonosító jele:
4. Székhelye:
5. Telephelye, fióktelepe:
6. A tevékenység megkezdésének időpontja: .............. év ……. hó ................. nap
7. A felszámolás kezdő időpontja: .............. év …….. hó ................. nap
8. A kérelem alapjaként szereplő bérkifizetési nap: ........... év…… hó ................. nap
9. A 8. pont szerinti napra a törvény 2. melléklete B) táblázat Összesen sor 2. oszlopában szereplő - összeg:
…………….Ft
10. A bérfizetés napján és az azt követően - a kérelem benyújtásáig - rendelkezésre álló saját forrás összege:
................. Ft
11. Az igényelt támogatás (a rendelkezésre álló saját forrás figyelembevételével megállapított) összege:
................. Ft
12. Külföldi gazdálkodó szervezet esetén a felszámolást elrendelő hatóság neve és címe:
13. Külföldi gazdálkodó szervezet esetén a felszámolási eljárás lefolytatásának országában a bérgarancia támogatás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság neve és címe:

II. A felszámoló adatai:

1. Neve, címe, telefonszáma:…………………………………………….
A felszámoló megbízottjának neve, címe, telefonszáma, email-címe: ………………..
2. KSH azonosító száma: ………………………………………………………..
3. Adószáma:……………………………………………………………………..
4. Székhelye:………………………………………………………………………
5. Külföldi gazdálkodó szervezet felszámolása esetén - amennyiben rendelkezik ilyennel - a felszámoló képviseletében Magyarországon eljáró cég, illetve személy neve, székhelye/címe, telefonszáma, email-címe:…………………………………………………

III. Nyilatkozat:

1. A kérelem a törvény ▢ 7. §-a (1) bekezdésén vagy ▢ (2) bekezdésén alapul.
2. Ha a kérelem a 7. § (2) bekezdésén alapul, akkor nyilatkozom, hogy
a) a kérelemmel érintett munkabértartozás állásidőre járó díjazást
▢ nem tartalmaz, ▢ tartalmaz
b) a támogatás megállapítása e kérelem benyújtását követő hat hónap alatt - ismételt kérelem esetén az első, 7. § (2) bekezdése alapján benyújtott kérelemben meghatározott határidőig - várhatóan elősegíti a felszámolási eljárás lezárását, illetve a felszámolás alatt álló szervezet eszközeinek értékesítését, munkaerő-állománya új munkáltatónál történő továbbfoglalkoztatását (reorganizációt):
▢ Igen, ▢ Nem,

mert:……………………………………….
c) az érintett munkavállalók vonatkozásában a 7. § (1) bekezdésében meghatározott támogatási keret felhasználása
▢ megtörtént, ▢ nem történt meg.
3. Ha a munkavállaló foglalkoztatására a felszámolási eljárás megindulását követően került sor, akkor nyilatkozom, hogy
a) a kérelemmel érintett munkabértartozás állásidőre járó díjazást
▢ nem tartalmaz, ▢ tartalmaz.
b) a támogatás megállapítása e kérelem benyújtását követő hat hónap alatt - ismételt kérelem esetén az első, 7. § (2) bekezdése alapján benyújtott kérelemben meghatározott határidőig - várhatóan elősegíti a felszámolási eljárás lezárását, illetve a felszámolás alatt álló szervezet eszközeinek értékesítését, munkaerő-állománya új munkáltatónál történő továbbfoglalkoztatását (reorganizációt):
▢ Igen, ▢ Nem,

mert:……………………………………………………………
c) az érintett munkavállaló foglalkoztatása - különös tekintettel a munkavállaló által ellátandó feladatok természetére - az alábbi indokok miatt vált szükségessé:
Munkavállaló neve Munkavállaló TAJ száma Munkavállaló munkaköre A foglalkoztatás indoka
d) az érintett munkavállalók vonatkozásában a 7. § (1) bekezdésében meghatározott támogatási keret felhasználása
▢ megtörtént, ▢ nem történt meg.
4. Nyilatkozom, hogy a kérelemben és az elektronikusan rögzített adatok a valóságnak megfelelnek.

IV. A kérelem mellékletei:

1. A felszámolási eljárás megindításának közzétételéről szóló jogerős végzés másolata.
2. A képviseletre jogosult felszámoló aláírási címpéldánya.
3. A követelés jogalapját és mértékét igazoló munkaszerződés, bírósági határozat, fizetési meghagyás.
4. A III. 2. b) pontban tett nyilatkozat alátámasztására szolgáló mellékletek (amennyiben szükséges).
5. A III. 3. b) és c) pontban tett nyilatkozat alátámasztására szolgáló mellékletek (amennyiben szükséges).
6. A II. 5. pontban megjelölt képviseleti jogosultság igazolása (amennyiben szükséges).
7. Külföldi gazdálkodó cég felszámolása esetén a támogatással érintett munkavállalók munkaszerződése magyar nyelven vagy ezek magyar nyelvű fordítása (amennyiben szükséges).
8. Forinttól eltérő pénznemben meghatározott bér esetében az átváltásról készült kimutatás (amennyiben szükséges).
Kelt: .............................., ....... év ................... hó ..... nap
...............................................................
(a felszámoló cégszerű aláírása)

Megjegyzés: az I. pont 8. sorába a 2. melléklet címében szerepeltetett dátumot kell beírni.

2. melléklet az 1994. évi LXVI. törvényhez

ADATLAP

a Bérgarancia Alapból igényelhető támogatás számításához

(A........... év........................ hó.........-i bérfizetési napon - a gazdálkodó szervezetnél - fennálló adatok alapján)

1. A támogatási igénnyel érintett munkavállaló(k) megfelel(nek)-e az alábbi szempontok valamelyikének:
a) A gazdálkodó szervezet legalább többségi befolyással rendelkező tagja (részvényese),
b) A gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője,
c) Az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti vezető állású munkavállaló,
d) Az előző pontokban [a) - c)] említett személyek közeli hozzátartozója {Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont}, élettársa,
e) Az adós ingyenes szerződései alapján kedvezményezett személy
▢ igen ▢ nem ▢ részben
Ha igen/részben a válasz, akkor azon személyek felsorolása a szempont megjelölésével:

Az érintett munkavállalónak
az Adatlap A) táblázatában megjelölt sorszáma
Munkavállaló neve Szempont megjelölése
A) Munkavállaló azonosító adatai:

1.
Sorszám
2.
Neve
3.
Születési neve
4.
Anyja neve
5.
Születési helye
6.
Születési ideje
7.
Társadalom- biztosítási azonosító jele
8.
Adóazonosító jele
9.
Bankszámlaszáma
10.
Lakcíme
11.
A munkaviszony kezdete
9.1
Számlatulajdonos neve
9.2
Számlavezető bank
9.3
Számlaszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
B) Munkavállaló elmaradt bérére vonatkozó adatok (a munkavállaló bruttó bérének összegén a bér- és végkielégítés-tartozás együttes összegét kell érteni):

1.
Sor- szám
2.
Munkavállaló bruttó bére (Ft)
3.
A munkavállaló bruttó bérét terhelő személyi jövedelemadó összege
(Ft)
4. A
munkavállaló bruttó bérét terhelő nyugdíj- járulék összege
(Ft)
5.
A munkavállaló bruttó bérét terhelő természetbeni egészségbiztosítási járulék összege
(Ft)
6.
A munkavállaló bruttó bérét terhelő pénzbeli egészségbiztosítási járulék összege
(Ft)
7. A
munkavállaló bruttó bérét terhelő munkaerő piaci járulék összege
(Ft)
8.
A munkavállaló bruttó bérét terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás összege
(Ft)
9.
Munkavállaló bruttó bérét terhelő letiltások
10.
Munkavállaló nettó bére (Ft)
9.1
Kedvezményezett neve
9.2
Kedvezményezett bankszámla- száma
9.3
Letiltás jogcíme
9.4.
Letiltás összege
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Összesen - - - - - -. - - - - -
C) Munkavállaló elmaradt bérének a Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből igényelhető összegére vonatkozó adatok:

1.
Sor- szám
2.
A munkavállaló után az adott
felszámolási eljárásban korábban kapott támogatás összege
(Ft)
3.
A törvény
2. számú melléklete
B) táblázatának
2. oszlopában megjelölt tartozás
Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből igényelhető összege
(Ft)
4.
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből igényelt támogatás összegéből a törvény 2. számú melléklete B) táblázatára tekintettel fizetendő
1.
Sor- szám
2.
A munkavállaló után az adott
felszámolási eljárásban korábban kapott támogatás összege
(Ft)
3.
A törvény
2. számú melléklete
B) táblázatának
2. oszlopában megjelölt tartozás
az Alap bérgarancia alaprészéből igényelhető összege
(Ft)
4.
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből igényelt támogatás összegéből a törvény 2. számú melléklete B) táblázatára tekintettel fizetendő
1.
Sor- szám
2.
A munkavállaló után az adott
felszámolási eljárásban korábban kapott támogatás összege
(Ft)
3.
A törvény
2. számú melléklete
B) táblázatának
2. oszlopában megjelölt tartozás
az Alap bérgarancia alaprészéből igényelhető összege
(Ft)
4.
Az Alap bérgarancia alaprészéből igényelt támogatás összegéből a törvény 2. számú melléklete B) táblázatára tekintettel fizetendő
4.1
személyi jövedelem- adó összege
(Ft)
4.2
nyugdíj- járulék összege
(Ft)
4.3
természetbeni egészség- biztosítási járulék összege
(Ft)
4.4
pénzbeli egészség- biztosítási járulék összege
(Ft)
4.5
munkaerő- piaci járulék összege
(Ft)
4.6
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás összege
(Ft)
4.7
letiltásokra vonatkozó adatok
4.8
Munkavállaló nettó bére (Ft)
2.1
a törvény 7. §
(1) be- kezdése alapján
2.2
a törvény 7. §
(2) be- kezdése alapján
4.7.1
Kedvez- ményezett neve
4.7.2
Kedvez- ményezett bankszámla- száma
4.7.3
Letiltás jogcíme
4.7.4
Letiltás összege
(Ft)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. - - - - - - - - - - -
Ösz- sze- sen:
- a törvény 7. §-a (1) bekezdése alapján benyújtott kérelem esetén a törvény 2. melléklet C) táblázatának 2.1. és 3. oszlopában feltüntetett összeg együttesen, munkavállalónként nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző második év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének ötszörösét,
- a törvény 7. §-a (2) bekezdése alapján benyújtott kérelem esetén a törvény 2. melléklet C) táblázatának 2.2. és 3. oszlopában feltüntetett összeg együttesen, munkavállalónként nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző második év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének kétszeresét,
- a C) táblázat 3. oszlop „Összesen” sorának adata szerepelhet az 1. melléklet 11. sorában.
Oldalszám összesen: ......................
Kelt: .............................. hely, ............. év................... hó........... nap.........
.................................................................
(a felszámoló cégszerű aláírása)


1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ 1994. ÉVI LXVI. TÖRVÉNYHEZ

1. MELLÉKLET AZ 1994. ÉVI LXVI. TÖRVÉNYHEZ

KÉRELEM
a Bérgarancia Alapból igényelhető támogatásról

I. A GAZDÁLKODÓ SZERVEZET ADATAI:
1. Neve:
1. Neve, címe, telefonszáma:
A felszámoló megbízottjának neve, címe, telefonszáma:
1. Neve, címe, telefonszáma: ....................................................................................................
................................................................................................................................................
A felszámoló megbízottjának neve, címe, telefonszáma: .........................................................
................................................................................................................................................
1. A kérelem a törvény 7. §-a (1) bekezdésén vagy (2) bekezdésén alapul. (A helyes válasz bekarikázandó!)
1. Neve, címe, telefonszáma:
A felszámoló megbízottjának neve, címe, telefonszáma:
1. A kérelem a törvény 7. §-a (1) bekezdésén vagy (2) bekezdésén alapul.
1. A felszámolást elrendelő jogerős végzés másolata
2. KSH azonosító száma:
2. Amennyiben a kérelem a 7. § (2) bekezdésén alapul, akkor nyilatkozom, hogy
a) a kérelemmel érintett munkabértartozás nem tartalmaz állásidőre járó díjazást,
b) a támogatás megállapítása e kérelem benyújtását követő hat hónap alatt - ismételt kérelem esetén az első, 7. § (2) bekezdése alapján benyújtott kérelemben meghatározott határidőig - várhatóan elősegíti a felszámolási eljárás lezárását, illetve a felszámolás alatt álló szervezet eszközeinek értékesítését, munkaerő-állománya új munkáltatónál történő továbbfoglalkoztatását (reorganizációt):
Igen, mert: .........................................................................................................................
Nem, mert: ........................................................................................................................

c) az érintett munkavállalók vonatkozásában a 7. § (1) bekezdésében meghatározott támogatási keret felhasználása megtörtént.
2. Amennyiben a kérelem a 7. § (2) bekezdésén alapul, akkor nyilatkozom, hogy
a) a kérelemmel érintett munkabértartozás nem tartalmaz állásidőre járó díjazást, □
b) a támogatás megállapítása e kérelem benyújtását követő hat hónap alatt - ismételt kérelem esetén az első, 7. § (2) bekezdése alapján benyújtott kérelemben meghatározott határidőig - várhatóan elősegíti a felszámolási eljárás lezárását, illetve a felszámolás alatt álló szervezet eszközeinek értékesítését, munkaerő-állománya új munkáltatónál történő továbbfoglalkoztatását (reorganizációt): □
Igen, mert:
Nem, mert:
c) az érintett munkavállalók vonatkozásában a 7. § (1) bekezdésében meghatározott támogatási keret felhasználása megtörtént. □
2. A III. 2. b) pontban tett nyilatkozat alátámasztására szolgáló mellékletek (amennyiben szükséges)
Kelt: .............................., ........ év ................... hó ..... nap
......................................................
(a felszámoló cégszerű aláírása)
Megjegyzés: az I. pont 6. sorába a 2. melléklet címében szerepeltetett dátumot kell beírni.
3. Székhelye:
3. Székhelye: .............................................................................................................................
................................................................................................................................................
3. Székhelye: .............................................................................................................................
................................................................................................................................................
3. Nyilatkozom, hogy a kérelemben és a csatolt mellékleteiben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: .............................., ....... év................... hó..... nap
................................................
(a felszámoló cégszerű aláírása)
Megjegyzés: az I. pont 8. sorába a 2. számú melléklet címében szerepeltetett dátumot kell beírni.
3. Adószáma/adóazonosító jele
3. Székhelye:
III. Nyilatkozat:
3. Nyilatkozom, hogy a kérelemben és az elektronikusan rögzített adatok a valóságnak megfelelnek.
IV. A kérelem mellékletei:
4. A tevékenység megkezdésének időpontja:
.............. év .................. hó ................. nap
4. Pénzforgalmi számlaszáma és a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve, címe
III. A kérelem mellékletei:
1. A felszámolást elrendelő jogerős végzés másolata csatolva: igen nem
2. A támogatás igénybevételéről készített - a törvény 2. számú melléklete szerinti - nyomtatvány csatolva:
  igen nem
3. A IV. 2. b) pontban tett nyilatkozat alátámasztására szolgáló mellékletek csatolva:    
  igen nem
(A helyes válasz bekarikázandó!)    
4. Székhelye:
5. A felszámolás kezdő időpontja:
.............. év .................. hó ................. nap
5. A tevékenység megkezdésének időpontja: .............. év hó ................. nap
6. A pénzforgalmi bankszámla száma:
6. A pénzforgalmi bankszámlaszáma: ......................................................................................
6. A pénzforgalmi számlaszáma:
6. A felszámolás kezdő időpontja: .............. év hó ................. nap
7. A számlavezető pénzintézet megnevezése, címe:
7. A számlavezető pénzintézet megnevezése, címe: .................................................................
................................................................................................................................................
7. A számlavezető pénzforgalmi szolgáltató megnevezése, címe:
7. A kérelem alapjaként szereplő bérkifizetés napja: .............. év hó ................. nap
8. A kérelem alapjaként szereplő bérkifizetés napja:
.............. év .................. hó ................. nap
8. A 7. pont szerinti napra a törvény 7. §-a (1), illetve (2) bekezdése szerint kimutatott - a törvény 2. melléklete C) táblázat Összesen sor 3. oszlopában szereplő - összeg: Ft
9. A 8. pont szerinti napra - a törvény 7. § (1) bekezdés szerint kimutatott - a törvény 2. számú melléklete Összesen sor 4. oszlopában szereplő -
összeg: .......... E Ft
9. A 8. pont szerinti napra - a törvény 7. § (1) bekezdés szerint kimutatott - a törvény 2. számú melléklete Összesen sor 4. oszlopában szereplő -
összeg: .......... Ft
9. A 8. pont szerinti napra a törvény 7. §-a (1), illetve (2) bekezdése szerint kimutatott - a törvény 2. számú melléklete Összesen sor 6. oszlopában szereplő - összeg: ................................ Ft
9. A bérfizetés napján és az azt követően - a kérelem benyújtásáig - rendelkezésre álló saját forrás összege: ........... Ft
10. A bérfizetés napján és az azt követően - a kérelem benyújtásáig - rendelkezésre álló saját forrás összege:
.......... E Ft

11. Az igényelt támogatás (a 9-ből a 10. levonása utáni) összege: .......... E Ft
10. A bérfizetés napján és az azt követően - a kérelem benyújtásáig - rendelkezésre álló saját forrás összege:
.......... Ft

11. Az igényelt támogatás (a 9-ből a 10. levonása utáni) összege: .......... Ft
10. A bérfizetés napján és az azt követően - a kérelem benyújtásáig - rendelkezésre álló saját forrás összege: ................................... Ft
10. Az igényelt támogatás (a 8-ből a 7. levonása utáni) összege: ........... Ft
II. A felszámoló adatai:
11. Az igényelt támogatás (a 9-ből a 10. levonása utáni) összege: ...................................... Ft
II. A felszámoló adatai:
1. Neve:
2. KSH azonosító száma:
3. Székhelye:
4. Pénzforgalmi
bankszámlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet neve, címe
a)
b)
bankszámlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet neve, címe
a) ................................................ ................................................
b) ................................................ ................................................
1. A felszámolást elrendelő jogerős végzés másolata csatolva: igen nem
2. A támogatás igénybevételéről készített - a törvény 2. számú melléklete szerinti - nyomtatvány csatolva:
  igen nem
3. A IV. 2. b) pontban tett nyilatkozat alátámasztására szolgáló mellékletek csatolva:    
  igen nem
(A helyes válasz bekarikázandó!)    
1. A felszámolást elrendelő jogerős végzés másolata csatolva: igen nem
2. A támogatás igénybevételéről készített - a törvény 2. számú melléklete szerinti - nyomtatvány csatolva: igen nem

2. MELLÉKLET AZ 1994. ÉVI LXVI. TÖRVÉNYHEZ

IV. Nyilatkozat:
II. A FELSZÁMOLÓ ADATAI:
II. A FELSZÁMOLÓ ADATAI:
III. A KÉRELEM MELLÉKLETEI:
III. A kérelem mellékletei:
IV. Nyilatkozat:

(a helyes válasz bekarikázandó!)

IV. NYILATKOZAT:
Igazolom, hogy a kérelemben és a csatolt mellékleteiben közölt adatok a valóságnak és a törvény előírásainak megfelelnek, továbbá, hogy a kérelemben megjelölt gazdálkodó szervezetnek a Bérgarancia Alap felé semminemű visszafizetési kötelezettsége nincs.
Kelt: ...................... hely, ....... év, ................... hó, nap
(a felszámoló cégszerű aláírása)

A kérelmet - a mellékletekkel együtt - átvettem:

Kelt: ..................... hely, ................. év, ............... hó,
....... nap ....... óra ....... perc


(az átvevő munkaügyi központ cégszerű aláírása)
IV. NYILATKOZAT:
Nyilatkozom, hogy a kérelemben és a csatolt mellékleteiben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: .............................., ....... év, ................... hó, nap
(a felszámoló cégszerű aláírása)
Megjegyzés: a 8. sorba a 2. számú melléklet címében szerepeltetett dátumot kell beírni.

Megjegyzés:

- a 8. sorba a 2. számú melléklet címében szerepeltetett dátumot kell beírni;

- a 9. sorban a kerekítés általános szabályai szerint ezer Ft-ra kerekített összeg szerepelhet;

- a bekeretezett részt a munkaügyi központ átvevője tölti ki!

2. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ 1994. ÉVI LXVI. TÖRVÉNYHEZ

............ oldal

ADATLAP
a Bérgarancia Alapból igényelhető támogatás számításához

(Az ........... év ........................ hó .........-i bérfizetési napon - a gazdálkodó szervezetnél - fennálló adatok alapján)
Ft-ban

Sor-
számNévA bér és a végkielégítés
együttes összege
A 3. oszlopból a minimálbér négyszerese alatti
(vagy azzal azonos)
tényleges összeg,
a minimálbér négyszeresét
meghaladó összeg helyett
csak a minimálbér
négyszereseSor-
számNévA bér és a végkielégítés
együttes összege
A tartozás Munkaerőpiaci Alap bérgarancia alaprészéből igényelhető összege
1. 2. 3. 4.
1.      
2.      
3.      
4.      
       
       
       
       
       
       
1-től ...-ig Összesen:    
    Összesen:        
7.            
6.            
5.            
4.            
3.            
2.            
1.            
1.
Sor-
szám
2.
Munkavállaló neve
3.
Társadalom-
biztosítási
azonosító jel
4.1
a törvény 7. § (1) bekezdése alapján
4.2
a törvény 7. § (2) bekezdése alapján
5.
A bér- és
végkielégítés-
tartozás együttes
összege
6.
A tartozás
Munkaerőpiaci
Alap
bérgarancia
alaprészéből
igényelhető
összege
1.
Sor-
szám
2.
Munkavállaló neve
3.
Társadalom-
biztosítási
azonosító jel
4.1
a törvény 7. § (1) bekezdése alapján
4.2
a törvény 7. § (2) bekezdése alapján
5.
A bér- és
végkielégítés-
tartozás együttes
összege
6.
A tartozás
Nemzeti
Foglalkoztatási
Alap
bérgarancia
alaprészéből
igényelhető
összege
      4.
A munkavállaló után az adott
felszámolási eljárásban korábban
kapott támogatás összege
   
(A........... év........................ hó.........-i bérfizetési napon - a gazdálkodó szervezetnél - fennálló adatok alapján)

1. A támogatási igénnyel érintett munkavállaló(k) megfelel(nek)-e az alábbi szempontok valamelyikének:
a) A gazdálkodó szervezet legalább többségi befolyással rendelkező tagja (részvényese),
b) A gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője,
c) Az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti vezető állású munkavállaló,
d) Az előző pontokban [a)-c)] említett személyek közeli hozzátartozója . 685. § b) pont\, élettársa
e) Az adós ingyenes szerződései alapján kedvezményezett személy
igen □ nem □ részben □
Amennyiben igen/részben a válasz, akkor azon személyek felsorolása a szempont megjelölésével:

Megjegyzés:

- a 4. oszlop összesen sorának ezer Ft-ra kerekített adata szerepelhet az 1. számú melléklet 9. sorában;

- a 4. oszlopban nevenként a minimálbér négyszeresénél nagyobb összeg nem szerepelhet!
Oldalszám összesen: ......................
Kelt: ........................................................ hely, ............... év, .................................. hó, ........... nap
(a felszámoló cégszerű aláírása)

- a 4. oszlopban nevenként a minimálbér ötszörösénél nagyobb összeg nem szerepelhet!
Oldalszám összesen: ......................
Kelt: ........................................................ hely, ............... év, .................................. hó, ........... nap
(a felszámoló cégszerű aláírása)

- a 4. oszlopban nevenként a tárgyévet megelőző második év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének négyszeresénél nagyobb összeg nem szerepelhet!
Oldalszám összesen: ......................
Kelt: ........................................................ hely, ............... év, .................................. hó, ........... nap
(a felszámoló cégszerű aláírása)

- a 4. oszlop összesen sorának adata szerepelhet az 1. számú melléklet 9. sorában;

- a törvény 7. §-a (1) bekezdése alapján benyújtott kérelem esetén a 4.1. és a 6. oszlopban feltüntetett összeg együttesen, munkavállalónként nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző második év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének ötszörösét,

Oldalszám összesen: ......................
Kelt: .............................. hely, ....... év................... hó..... nap
........................................................
(a felszámoló cégszerű aláírása)


- a törvény 7. §-a (2) bekezdése alapján benyújtott kérelem esetén a 4.2. és a 6. oszlopban feltüntetett összeg együttesen, munkavállalónként nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző második év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének kétszeresét,

- a 6. oszlop „Összesen” sorának adata szerepelhet az 1. számú melléklet 9. sorában.

Megjegyzés:
- a törvény 7. §-a (1) bekezdése alapján benyújtott kérelem esetén a törvény 2. melléklet C) táblázatának 2.1. és 3. oszlopában feltüntetett összeg együttesen, munkavállalónként nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző második év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének ötszörösét,
- a törvény 7. §-a (2) bekezdése alapján benyújtott kérelem esetén a törvény 2. melléklet C) táblázatának 2.2. és 3. oszlopában feltüntetett összeg együttesen, munkavállalónként nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző második év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének kétszeresét,
- az 3. oszlop „Összesen” sorának adata szerepelhet az 1. melléklet 8. sorában.
Oldalszám összesen: ......................
Kelt: .............................. hely ........ év ................... hó ..... nap .......................................................
(a felszámoló cégszerű aláírása)


3. MELLÉKLET AZ 1994. ÉVI LXVI. TÖRVÉNYHEZ

                           
7.
Összesen:
      - - - - - - - - - -
6.                          
5.                          
4                          
3.                          
2.                          
1.                          
                  4.5.1
Kedvez-
ményezett neve
4.5.2
Kedvez-
ményezett
bank-
számlaszáma
4.5.3
Letiltás
jogcíme
4.5.4
Letiltás összege (FT)
 
  2.1 a törvény 7. § (1) bekezdése alapján 2.2 a törvény 7. § (2) bekezdése alapján oszlopában megjelölt tartozás Nemzeti Foglalkoz-
tatási Alap
bérgarancia alaprészéből
igényelhető összege (Ft)
4.1
személyi jövedelem-
adó összege (Ft)
4.2
nyugdíj-
járulék
összege (Ft)
4.2 természet-
beni egészség-
biztosítási járulék összege (Ft)
4.3
pénzbeli egészség-
biztosítási járulék összege (Ft)
4.4
munkaerő-piaci járulék összege (Ft)
4.5
letiltásokra vonatkozó adatok
4.6
Munka-
vállaló
nettó bére (FT)
1.
Sorszám
2.
A munkavállaló után az adott felszámolási korábban kapott támogatás összege (Ft)
3.
A törvény 2. számú melléklete B) táblázatának
4.
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből igényelt támogatás összegéből a törvény 2. számú melléklete B)
táblázatára tekintettel fizetendő
6.                      
C) Munkavállaló elmaradt bérének a Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből igényelhető összegére vonatkozó adatok:
5.                      
4.                      
3.                      
2.                      
1.                      
    összege (Ft)   biztosítási járulék összege (Ft) biztosítási járulék összege (Ft) (Ft) 8.1.
Kedvez-
ményezett neve
8.2.
Kedvez-
ményezett bank-
számlaszáma
8.3.
Letiltás
jogcíme
8.4.
Letiltás összege (FT)
 
1.
Sorszám
2.
Munkavállaló bruttó bére (FT)
3.
Munkavállaló
bruttó bérét terhelő személyi jövedelemadó
4.
Munkavállaló bruttó bérét terhelő nyugdíjjárulék összege (Ft)
5.
Munkavállaló bruttó bérét terhelő természetbeni egészség-
6.
Munkavállaló bruttó bérét terhelő pénzbeli egészség-
7.
Munkavállaló bruttó bérét terhelő munkaerőpiaci járulék összege
8.
Munkavállaló bruttó bérét
terhelő letiltások
9.
Munkávallaló nettó bére (FT)
6.                      
B) Munkavállaló elmaradt bérére vonatkozó adatok (a munkavállaló bruttó bérének összegén a bér- és végkielégítés-tartozás együttes összegét kell érteni):
5.                      
4.                      
3.                      
2.                      
1.                      
                9.1
Számla-
tulajdonos neve
9.2
Számlavezető
bank
9.3 Számlaszám  
1.
Sorszám
2.
Neve
3.
Születési neve
4.
Anyja neve
5.
Születési helye
6.
Születési ideje
7. Társadalom-
biztosítási azonosító jele
8.
Adóazonosító
jele
9.
Bankszámlaszáma
10.
Lakcíme
     
A) Munkavállaló azonosító adatai:
     
     
Az érintett munkavállalónak
az Adatlap A) táblázatában
megjelölt sorszáma
Munkavállaló neve Szempont megjelölése

3. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ 1994. ÉVI LXVI. TÖRVÉNYHEZ

KÉRELEM
a Bérgarancia Alapból a munkaerő-kölcsönzés díja megfizetésének elmaradása miatt igényelhető támogatásról

I. A kölcsönbeadó (ideértve az iskola szövetkezetet is) adatai:
1. Neve: .........................................................................................................................
2. KSH azonosító száma: ..............................................................................................
3. Székhelye: .................................................................................................................
........................................................................................................................................
3. Székhelye: .............................................................................................................
Nyilatkozom, hogy a kérelemben és az elektronikusan rögzített adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: .............................., ....... év ................... hó ..... nap
a kölcsönbe adó cégszerű aláírása
4. A tevékenység megkezdésének időpontja: ........... év ......................... hó ........... nap
5. A pénzforgalmi számlaszáma:
6. A számlavezető pénzforgalmi szolgáltató megnevezése, címe:
7. A kérelem alapjaként szereplő bérkifizetés napja: ......... év ................... hó ......... nap
7. A felszámolás kezdő időpontja: ................ év ................ hó ........... nap
III. A kölcsönvevő felszámolójának adatai:
8. A bérfizetés napján és az azt követően - a kérelem benyújtásáig - rendelkezésre álló saját forrás összege: ................................... Ft
8. A bérfizetés napján és az azt követően - a kérelem benyújtásáig - a törvény 4. mellékletében megjelölt munkavállalók munkabérére fordított saját forrás összege: ................................... Ft
9. Az igényelt támogatás összege: .................................. Ft
II. A kölcsönvevő adatai:
1. Neve: ...................................................................................................................
2. KSH azonosító száma: ...........................................................................................
3. Székhelye: ............................................................................................................
......................................................................................................................................
4. A tevékenység megkezdésének időpontja: ........... év ........................ hó ........... nap
5. A pénzforgalmi számlaszáma:
6. A számlavezető pénzforgalmi szolgáltató megnevezése, címe:
III. A kölcsönvevő felszámolójának adatai:
1. Neve, címe, telefonszáma: ..........................................................................................
........................................................................................................................................
A felszámoló megbízottjának neve, címe, telefonszáma: .................................................
........................................................................................................................................
2. KSH azonosító száma: ............................................................................................
3. Székhelye: .............................................................................................................
IV. A kérelem mellékletei:
1. A kölcsönbevevő felszámolását elrendelő jogerős végzés másolata csatolva: igen nem
2. A támogatás igénybevételéről készített - a törvény 4. melléklete szerinti - nyomtatvány csatolva: igen nem
Nyilatkozom, hogy a kérelemben és a csatolt mellékleteiben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: .............................., ....... év ................... hó ..... nap
..........................................................
a kölcsönbe adó cégszerű aláírása

4. MELLÉKLET AZ 1994. ÉVI LXVI. TÖRVÉNYHEZ

3. melléklet az 1994. évi LXVI. törvényhez

KÉRELEM

a Bérgarancia Alapból a munkaerő-kölcsönzés díja/az iskolaszövetkezet részére járó szolgáltatási díj megfizetésének elmaradása miatt igényelhető támogatásról

a Bérgarancia Alapból a munkaerő-kölcsönzés díja/az iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet részére járó szolgáltatási díj megfizetésének elmaradása miatt igényelhető támogatásról

I. A kölcsönbeadó/az iskolaszövetkezet adatai:
1. Neve:
2. Képviselőjének neve, címe:
3. KSH azonosító száma:
4. Adószáma:
5. Székhelye:
6. A tevékenység megkezdésének időpontja: ........... év ......................... hó ........... nap
7. Engedély száma:
8. Pénzforgalmi számlaszáma:
9. A számlavezető pénzforgalmi szolgáltató megnevezése, címe:
10. A kérelem alapjaként szereplő legkorábbi tartozás vonatkozásában a bérkifizetési/díjfizetési nap: ........... év…… hó ................. nap
11. A 10. pontban megjelölt bérfizetési/díjfizetési napon és az azt követően - a kérelem benyújtásáig - a törvény 4. mellékletében megjelölt munkavállalók/tagok munkabérére/díjára fordított saját forrás összege: ................................... Ft
12. Az igényelt támogatás összege: .................................. Ft
13. A követelés felszámoló általi hitelezői nyilvántartásba vételről szóló értesítés kézhezvételének napja: ….. év …..hó…. nap
14. A felszámolási eljárás kezdete után folytatott kölcsönzés esetén a felszámoló által kiállított teljesítésigazolás kézhezvételének napja: ……. év….hó…..nap
I. A kölcsönbeadó/az iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet adatai:
1. Neve:
2. Képviselőjének neve, címe:
3. KSH azonosító száma:
4. Adószáma:
5. Székhelye:
6. A tevékenység megkezdésének időpontja: ........... év ......................... hó ........... nap
7. Engedély száma:
8. Pénzforgalmi számlaszáma:
9. A számlavezető pénzforgalmi szolgáltató megnevezése, címe:
10. A kérelem alapjaként szereplő legkorábbi tartozás vonatkozásában a bérkifizetési/díjfizetési nap: ........... év…… hó ................. nap
11. A 10. pontban megjelölt bérfizetési/díjfizetési napon és az azt követően - a kérelem benyújtásáig - a törvény 4. mellékletében megjelölt munkavállalók/tagok munkabérére/díjára fordított saját forrás összege: ................................... Ft
12. Az igényelt támogatás összege: .................................. Ft
13. A követelés felszámoló általi hitelezői nyilvántartásba vételről szóló értesítés kézhezvételének napja: ….. év …..hó…. nap
14. A felszámolási eljárás kezdete után folytatott kölcsönzés esetén a felszámoló által kiállított teljesítésigazolás kézhezvételének napja: ……. év….hó…..nap
II. A kölcsönvevő/a szolgáltatás igénybe vevőjének adatai:
1. Neve:
2. KSH azonosító száma:
3. Székhelye:
4. Pénzforgalmi számlaszáma (az utolsó ismert):
5. A számlavezető pénzforgalmi szolgáltató megnevezése, címe (az utolsó ismert):
6. A felszámolás kezdő időpontja: ........................ év........................ hó .................... nap
III. A kölcsönvevő/a szolgáltatást igénybevevő felszámolójának adatai:
1. Neve, címe, telefonszáma:
A felszámoló megbízottjának neve, címe, telefonszáma:
2. Székhelye:
Nyilatkozom, hogy a kérelemben és az elektronikusan rögzített adatok a valóságnak megfelelnek. Kelt: .............................., ....... év ................... hó ..... nap
....................................................................
a kölcsönbeadó/az iskolaszövetkezet cégszerű aláírása
2. Székhelye:
Nyilatkozom, hogy a kérelemben és az elektronikusan rögzített adatok a valóságnak megfelelnek. Kelt: .............................., ....... év ................... hó ..... nap
....................................................................
a kölcsönbeadó/az iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet cégszerű aláírása

Melléklet:

1. Kölcsönbeadó/iskolaszövetkezet képviseletére jogosult aláírási címpéldánya.
2. A felszámoló 11. § (1a) bekezdése szerinti teljesítésigazolás másolata (amennyiben szükséges).
3. A felszámoló 11. § (1b) bekezdése szerinti igazolás másolata.
4. A hitelezői nyilvántartásba vételről szóló értesítés kézhezvétele időpontjának igazolása (amennyiben szükséges).
5. A teljesítésigazolás kézhezvételének igazolása. (amennyiben szükséges)
6. A követelés jogalapját és mértékét igazoló munkaszerződés/tagsági megállapodás, bírósági határozat, fizetési meghagyás.

4. melléklet az 1994. évi LXVI. törvényhez

ADATLAP

a Bérgarancia Alapból a munkaerő-kölcsönzés díja/az iskolaszövetkezet részére járó szolgáltatási díj megfizetésének elmaradása miatt igényelhető támogatás számításához

a Bérgarancia Alapból a munkaerő-kölcsönzés díja/az iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet részére járó szolgáltatási díj megfizetésének elmaradása miatt igényelhető támogatás számításához

(A ........... év ........................ hó .........-i bérfizetési díjfizetési napon - a kölcsönbeadónál/az iskolaszövetkezetnél - fennálló adatok alapján)

(A ........... év ........................ hó .........-i bérfizetési díjfizetési napon - a kölcsönbeadónál/az iskolaszövetkezetnél, nyugdíjas szövetkezetnél - fennálló adatok alapján)

A) A munkavállalók/az iskolaszövetkezet tagjának adatai:

A) A munkavállalók/az iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet tagjának adatai:

Sorszám 1.
Kölcsönzött munkavállaló/Tag neve
2.
Társadalombiztosítási azonosító jele
3.
A kölcsönzés/szolgáltatás nyújtás időszaka
1.
2.
3.
B) Az elmaradt kölcsönzési díjra/szolgáltatási díjra vonatkozó adatok (Valamennyi az A) pontban feltüntetett munkavállaló/tag vonatkozásában külön táblázat kitöltése szükséges. A táblázat sorait a munkavállaló/tag kölcsönzési díjának/szolgáltatási díjának esedékességéhez igazodva kell kitölteni.)

A kölcsönzött munkavállaló/tag sorszáma és neve:
1. 2. 3.
Az elmaradt kölcsönzési A kölcsönzési díjnak/szolgáltatási A támogatásnak a Nemzeti
Az elmaradt kölcsönzési A kölcsönzési díjnak/szolgáltatási A támogatásnak
díj/szolgáltatási díj díjnak a bértartozás/díjtartozás Foglalkoztatási Alap bérgarancia
díj/szolgáltatási díj díjnak a bértartozás/díjtartozás az Alap bérgarancia
esedékességének napja fedezésére szolgáló összege alaprészéből igényelhető összege
(Ft) (Ft)
Összesen:
C) Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből igényelt támogatás összege (A B) táblázatok 3. oszlopa összesen sorának összesítése): ………………… Ft
Kelt: .............................. hely, ....... év ................... hó .... nap
.......................................................................
(a kölcsönbeadó/az iskolaszövetkezet cégszerű aláírása)


C) Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből igényelt támogatás összege (A B) táblázatok 3. oszlopa összesen sorának összesítése): ………………… Ft
Kelt: .............................. hely, ....... év ................... hó .... nap
.......................................................................
(a kölcsönbeadó/az iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet cégszerű aláírása)


C) Alap bérgarancia alaprészéből igényelt támogatás összege (A B) táblázatok 3. oszlopa összesen sorának összesítése): ………………… Ft
Kelt: .............................. hely, ....... év ................... hó .... nap
.......................................................................
(a kölcsönbeadó/az iskolaszövetkezet cégszerű aláírása)


4. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ 1994. ÉVI LXVI. TÖRVÉNYHEZ

ADATLAP
a Bérgarancia Alapból a munkaerő-kölcsönzés díja megfizetésének elmaradása miatt igényelhető támogatás számításához

(A ........... év ........................ hó .........-i bérfizetési napon - a kölcsönbeadónál - fennálló adatok alapján)


Sor-
szám
1.
kölcsönzött
munkavállaló neve
2.
A kölcsönzés időszaka
2. Társadalombiztosítási azonosító jel 3.
A bér és
végkielégítés
együttes
összege
4.
A támogatásnak
a Nemzeti
Foglalkoztatási
Alap
bérgarancia
alaprészéből
igényelhető
összege
1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
      Összesen:    
Kelt: .............................. hely, ....... év ................... hó .... nap
..........................................................
(a kölcsönbeadó cégszerű aláírása)
Melléklet: - A felszámoló Bgat. 12. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatása.


      Összesen:    
Kelt: .............................. hely, ....... év ................... hó .... nap
.........................................................
(a kölcsönbeadó cégszerű aláírása)
Melléklet:


- A felszámoló 12. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatása.

- A felszámoló 11. § (1) szerinti tartozás elismerése.

7.          
6.          
5.          
4.          
3.          
2.          
1.          
Sorszám 1.
kölcsönzött munkavállaló neve
2.
A kölcsönzés
időszaka
2.
Társadalom-
biztosítási azonosító jel
3.
A szolgáltatási
díjnak a bértartozás
fedezésére szolgáló
összege
4.
A támogatásnak
a Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből igényelhető összege
  • A jogszabály 1994. november 2-án jelent meg a Magyar Közlöny 108. számában.
  • hatályba lépett 1994. november 17-én.
A bekezdés 1996. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1998. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2001. december 22-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. október 8-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. január 1-jén lépett hatályba. 2014. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. július 1-jén lépett hatályba. 2013. január 1-jén lépett hatályba. 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2021. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2022. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2022. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2022. július 1-jén lépett hatályba. 2005. október 8-án lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 1-jén lépett hatályba. 2007. április 1-jén lépett hatályba. 2007. április 1-jén lépett hatályba. 1998. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2005. október 8-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. július 1-jén lépett hatályba. 2005. október 8-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. július 1-jén lépett hatályba. 2014. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2022. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2022. július 1-jén lépett hatályba. 2022. július 1-jén lépett hatályba. 2022. július 1-jén lépett hatályba. 2014. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2022. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2022. július 1-jén lépett hatályba. 2014. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. július 1-jén lépett hatályba. 2014. július 1-jén lépett hatályba. 2014. július 1-jén lépett hatályba. 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2021. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. július 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2021. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. július 1-jén lépett hatályba. 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2021. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 1996. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1997. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1998. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2022. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2022. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 1996. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2022. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2022. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2022. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2022. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2022. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2022. július 1-jén lépett hatályba. 2022. július 1-jén lépett hatályba. 2022. július 1-jén lépett hatályba. 2022. július 1-jén lépett hatályba. 2022. július 1-jén lépett hatályba. 2022. július 1-jén lépett hatályba. 2022. július 1-jén lépett hatályba. 2022. július 1-jén lépett hatályba. 2022. július 1-jén lépett hatályba. 2022. július 1-jén lépett hatályba. 2022. július 1-jén lépett hatályba. 2022. július 1-jén lépett hatályba. 2022. július 1-jén lépett hatályba. 2022. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2022. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2022. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 1998. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2001. december 22-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. október 8-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2022. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2022. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 1998. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. október 8-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. január 1-jén lépett hatályba. 2013. január 1-jén lépett hatályba. 2013. január 1-jén lépett hatályba. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2019. július 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2020. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. április 1-jén lépett hatályba.A szakasz 1998. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1998. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1998. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1997. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1998. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2005. október 8-án lépett hatályba.A bekezdés 2005. október 8-án lépett hatályba.A bekezdés 2005. október 8-án lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2007. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2007. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2022. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2022. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. április 1-jén lépett hatályba. 2007. április 1-jén lépett hatályba. 2007. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2005. október 8-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2021. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2021. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2023. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2023. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 1997. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1998. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. március 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2019. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 1998. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1998. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2018. január 1-jén lépett hatályba. 2018. január 1-jén lépett hatályba. 2018. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 1997. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1998. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 1998. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lépett hatályba. 2014. január 1-jén lépett hatályba. 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 1997. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1998. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2019. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 1998. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2001. december 22-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2001. december 22-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2001. december 22-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1996. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2001. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2005. október 8-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2022. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2022. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2020. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2019. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1996. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2001. december 22-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2001. december 22-én lépett hatályba.A szakasz 2005. október 8-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2005. október 8-án lépett hatályba.A bekezdés 2016. július 8-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2005. október 8-án lépett hatályba.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2013. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2022. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2022. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2022. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2022. július 1-jén lépett hatályba. 2022. július 1-jén lépett hatályba. 2022. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2022. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2022. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2021. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. július 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. július 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. július 1-jén lépett hatályba. 2023. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2023. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. július 1-jén lépett hatályba. 2021. július 1-jén lépett hatályba. 2021. július 1-jén lépett hatályba. 2021. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2021. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2021. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2021. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2021. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2021. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2021. július 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2014. július 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2013. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 1996. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1996. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1996. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1996. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1996. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1996. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1996. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1996. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1996. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 1996. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1996. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1995. július 22-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1996. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 1996. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1996. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1996. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 1996. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1996. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1996. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 1996. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1996. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1996. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1996. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1996. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1996. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 1996. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1996. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1996. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1998. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1996. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1996. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1998. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2019. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2022. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2005. október 8-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2022. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2022. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2022. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2022. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2020. július 15-én lépett hatályba.A bekezdés 2006. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2022. július 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1998. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1998. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1998. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1998. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1998. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1998. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1998. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1998. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1998. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1998. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1998. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1998. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1998. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1998. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. július 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.