Hatályos állapot
Közlönyállapot
1986.08.31. - 1986.08.31.
1986.09.01. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

28/1986. (VIII. 31.) MM rendelet

a hivatásos nevelőszülői munkaviszonyról

A hivatásos nevelőszülői munkaviszony szabályozásáról szóló 1046/1986. (VII. 16.) MT határozat 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel, az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökével, valamint a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §
(1) Hivatásos nevelőszülői munkaviszonyt munkáltatóként a gyermek- és ifjúságvédő intézet (a továbbiakban: munkáltató) létesíthet.
(2) Hivatásos nevelőszülőként munkát a nagykorú, büntetlen előéletű állampolgár vállalhat.
(3) Nem létesíthető hivatásos nevelőszülői munkaviszony azzal, akinek szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, illetve akinek szülői felügyeleti joga szünetel, kivéve, ha gyermeke a különélő másik szülő felügyelete alatt áll.
(4) Házasságban élő személy hivatásos nevelőszülőként csak akkor foglalkoztatható, ha az állami gondozásban levő kiskorúak (a továbbiakban: gyermek) saját háztartásban történő neveléséhez házastársa hozzájárul.
2. §
(1) A hivatásos nevelőszülői munkaviszony keretében a nevelőszülő arra vállal kötelezettséget, hogy a nála elhelyezett gyermekeket saját háztartásában gondozza, tartja, testi, értelmi és erkölcsi fejlődésük érdekében minden tőle elvárhatót megtesz (a továbbiakban együtt: nevelés).
(2) A hivatásos nevelőszülő legalább öt, legfeljebb tíz gyermek nevelésére köteles.
(3) Különösen indokolt esetben - a gyermek fogyatékossága, súlyos személyiségzavara vagy egyéb különleges nevelést indokló körülmény esetén - a hivatásos nevelőszülő a (2) bekezdésben meghatározottnál kevesebb, de legalább három gyermek neveléséről gondoskodik.
(4) A hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek számát az (1)-(3) bekezdésben meghatározott keretek között a nevelésükkel kapcsolatos valamennyi körülmény - így különösen a gyermekek életkora, egészségi állapota, fejlettsége vagy egyéb különleges nevelést indokló körülmény - mérlegelésével a munkáltató határozza meg.
(5) Ha az állami gondozás a nagykorúság elérése miatt megszűnik, azonban a volt állami gondozott (a továbbiakban: nagykorú) továbbra is a hivatásos nevelőszülő háztartásában él és a hivatásos nevelőszülő - a külön jogszabályokban foglaltak szerint - a nagykorú után gondozási díjra jogosult, a rendelet szempontjából a nagykorút állami gondozottként kell figyelembe venni.
3. §
(1) A hivatásos nevelőszülő mellett mellékfoglalkozású vagy nyugdíjas (részmunkaidőben foglalkoztatott) hivatásos nevelőszülőként - elsősorban - a főfoglalkozású hivatásos nevelőszülő házastársa alkalmazható.
(2) A részmunkaidőben foglalkoztatott hivatásos nevelőszülő mellett gyermekgondozó alkalmazható, ha a gyermekek száma a nyolcat eléri. A gyermekgondozó alkalmazásához a hivatásos nevelőszülő hozzájárulása szükséges.
(3) Ha mellékfoglalkozású vagy nyugdíjas hivatásos nevelőszülőt nem alkalmaznak, a gyermekgondozó foglalkoztatása kötelező.
4. §   A főfoglalkozású hivatásos nevelőszülő teljes munkaidőben dolgozik. Munkaidejének beosztását a gyermeknevelés követelményeinek figyelembevételével - heti hat munkanapra - maga határozza meg.
5. §
(1) A főfoglalkozású hivatásos nevelőszülő szabadsága, betegsége vagy más indokolt huzamos ideig tartó távolléte esetén a gyermekeknek - lehetőség szerint a megszokott környezetben való - neveléséről a munkáltató gondoskodik.
(2) A főfoglalkozású hivatásos nevelőszülő heti pihenőnapját a mellékfoglalkozású vagy a nyugdíjas hivatásos nevelőszülő, illetőleg a gyermekgondozó foglalkoztatásával kell biztosítani.
6. §   A hivatásos nevelőszülő és a gyermekgondozó személyi alapbére meghatározásának alapjául szolgáló bértarifákat, valamint a besorolási feltételeket külön jogszabály állapítja meg.
7. §   A hivatásos nevelőszülőkre és a gyermekekre - ha ez a jogszabály eltérően nem rendelkezik - a nevelőszülőkre, illetőleg a nevelt gyermekekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
8. §   A Munka Törvénykönyve 62. §-ának rendelkezéseit a hivatásos nevelőszülő munkaviszonyával kapcsolatban azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munkáltató mentesül a munkaviszonyban okozott kárért való felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kár bekövetkezésében vétkesség nem terheli.
9. §   A munkáltató a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a főfoglalkozású hivatásos nevelőszülő javára biztosítási szerződést köteles kötni, a hivatásos nevelőszülő munkaviszonya keretében bekövetkezett baleseti és vagyoni károk megtérítésére.
10. §   Ez a rendelet 1986. szeptember 1. napján lép hatályba.
  • A jogszabály 1986. augusztus 31-én jelent meg a Magyar Közlöny 37. számában.