Hatályos állapot
Közlönyállapot
2003.02.19. - 2003.02.26.
2003.02.27. - 2004.02.15.
2004.02.16. - 2007.12.31.
2008.01.01. - 2009.10.06.
2009.10.07. - 2010.09.02.
2010.09.03. - 2010.12.31.
2011.01.01. - 2011.03.30.
2011.03.31. - 2013.03.31.
2013.04.01. - 2013.05.24.
2013.05.25. - 2013.07.18.
2013.07.19. - 2013.11.15.
2013.11.16. - 2015.05.02.
2015.05.03. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet

a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 51. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §
(1) A magasabb összegű családi pótlék igényléséhez - függetlenül attól, hogy a családi pótlékra való igény bejelentésével egyidejűleg, vagy már folyósított családi pótlék esetén kerül benyújtásra - igazolást kell csatolni arról, hogy a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek az 1. számú mellékletben felsorolt betegségek, illetőleg fogyatékosságok valamelyikében szenved.
(1) A magasabb összegű családi pótlék igényléséhez - függetlenül attól, hogy a családi pótlékra való igény bejelentésével egyidejűleg, vagy már folyósított családi pótlék esetén kerül benyújtásra - igazolást kell csatolni arról, hogy a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek az 1. mellékletben felsorolt betegségek, illetve fogyatékosságok valamelyikében szenved és a betegség súlyossága megfelel az ott meghatározott feltételeknek.
(1a) Ha az 1. mellékletben felsorolt valamely betegség egyidejűleg az 1. melléklet I. Része szerinti fogyatékosságot is okoz, az igazoláson a betegség betűjele mellett a fogyatékosság betű- és számjelét is fel kell tüntetni. Az 1. melléklet II. Rész 16. sora szerinti többszörös és összetett betegségek esetén az egyes betegségek, fogyatékosságok betű-, illetve számjelét egyenként is fel kell tüntetni.
(2) A betegség vagy fogyatékosság fennállásáról, illetve annak hiányáról szóló igazolást - a 2. számú melléklet szerinti rendben - gyermekklinika, gyermekszakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa (a továbbiakban együtt: szakorvos) adja ki.
(2) A betegség vagy fogyatékosság fennállásáról, illetve annak hiányáról szóló igazolást - a 2. melléklet szerinti rendben - gyermekklinika, gyermekszakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa (a továbbiakban együtt: szakorvos) adja ki.
(2) A betegség vagy fogyatékosság fennállásáról, illetve annak hiányáról szóló igazolást - a 2. melléklet szerinti rendben - gyermekklinika, gyermekszakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelés vagy szakgondozó szakorvosa (a továbbiakban együtt: szakorvos) adja ki.
(3) A gyermek kezelése során az alapellátás illetékes orvosa, illetve a gyermeket ellátó szakorvos felhívja a figyelmet a magasabb összegű családi pótlék igénylésének lehetőségére.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti szakorvos az igénylő lakóhelye, tartózkodási helye szerinti megyében nem található, akkor az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes megyei intézete által kijelölt szakorvos is jogosult a betegség vagy fogyatékosság fennállásáról, illetve annak hiányáról szóló igazolás kiadására.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti szakorvos az igénylő lakóhelye, tartózkodási helye szerinti megyében nem található, akkor a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve által kijelölt szakorvos is jogosult a betegség vagy fogyatékosság fennállásáról, illetve annak hiányáról szóló igazolás kiadására.
(3) Az igazolás kiállítására jogosult szakorvosokat foglalkoztató intézmények listáját az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal a honlapján tájékoztatás céljából közzéteszi.
(3) A (2) bekezdés alapján igazolás kiállítására jogosult szakorvosokat foglalkoztató szolgáltatók listáját az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala (a továbbiakban: OTH) a honlapján tájékoztatás céljából közzéteszi.
(4) A gyermek kezelése során az alapellátás illetékes orvosa, illetve a gyermeket ellátó szakorvos felhívja a figyelmet a magasabb összegű családi pótlék igénylésének lehetőségére.
2. §
(1) A szakorvos az igazolást szakvéleménye alapján, - a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványon - kettő példányban állítja ki.
(1) A szakorvos az igazolást szakvéleménye alapján, - a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon - három példányban állítja ki.
(2) Az igazolás egy példánya a szakorvosnál marad. A másik példányt az ellátást igénylőnek kell átadni azzal, hogy azt a Cst. 35. §-ának (1) bekezdésében meghatározott igényelbíráló szervhez (a továbbiakban: igényelbíráló szerv), illetve - a 4. § szerinti felülvizsgálat kezdeményezése esetén - a megyei gyermekgyógyász szakfőorvoshoz nyújtsa be.
(2) Az igazolás egy példánya a szakorvosnál marad. A többi példányt az ellátást igénylőnek kell átadni azzal, hogy egy példányt a Cst. 35. § (1) bekezdésében meghatározott igényelbíráló szervhez (a továbbiakban: igényelbíráló szerv), illetve - a 4. § szerinti felülvizsgálat kezdeményezése esetén - a feladat elvégzésére kijelölt, szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvoshoz nyújtson be. Az igényelbíráló szerv az igazolás eredeti példányát a magasabb összegű családi pótlékra, vagy - ha az igazolás a gyermekgondozási segélynek a Cst. 20. § (1) bekezdés c) pontja szerinti időtartamban történő folyósításához került benyújtásra - a gyermekgondozási segélyre való jogosultságról szóló határozat közlésével egyidejűleg visszajuttatja az ellátást igénylő személynek.
(2) Az igazolás egy példánya a szakorvosnál marad. A többi példányt az ellátást igénylőnek kell átadni azzal, hogy egy példányt a Cst. 35. § (1) bekezdésében meghatározott igényelbíráló szervhez (a továbbiakban: igényelbíráló szerv), illetve - a 4. § szerinti felülvizsgálat kezdeményezése esetén - az OTH-hoz nyújtson be. Az igényelbíráló szerv az igazolás eredeti példányát a magasabb összegű családi pótlékra, vagy - ha az igazolás a gyermekgondozási segélynek a Cst. 20. § (1) bekezdés c) pontja szerinti időtartamban történő folyósításához került benyújtásra - a gyermekgondozási segélyre való jogosultságról szóló határozat közlésével egyidejűleg visszajuttatja az ellátást igénylő személynek.
(3) Az igazolás kiadásához szükséges formanyomtatvány térítésmentes. A formanyomtatvány előállításáról és a szakorvoshoz történő továbbításáról az Államháztartási Hivatal, illetve területi szerve gondoskodik.
(3) Az igazolás kiadásához szükséges formanyomtatvány térítésmentes. A formanyomtatvány előállításáról és a szakorvoshoz történő továbbításáról a Magyar Államkincstár, illetve területi szerve gondoskodik.
3. §
(1) A szakorvos az igazolás I. pontját tölti ki
a) első vizsgálat esetén, amennyiben azt állapítja meg, hogy a gyermek - tartós betegsége, illetve súlyos fogyatékossága miatt - a Cst. 4. §-ának fa) pontjában foglaltaknak megfelel, illetőleg
a) első vizsgálat esetén, amennyiben azt állapítja meg, hogy a gyermek - tartós betegsége, illetve súlyos fogyatékossága miatt - a Cst. 4. §-ának fa) pontjában foglaltaknak megfelel, vagy
b) a (2) bekezdés szerinti felülvizsgálat esetén, amennyiben azt állapítja meg, hogy a gyermek állapotában nem állt be olyan kedvező változás (javulás, gyógyulás), amelynek alapján a családi pótlékra jogosult a továbbiakban nem tarthat igényt a magasabb mértékű ellátásra.
(2) Az igazoláson a szakorvos jelzi a legközelebbi - legkorábban egy, legkésőbb öt év múlva esedékes - felülvizsgálat (a továbbiakban: rendszeres felülvizsgálat) időpontját, illetőleg az állapot véglegességének tényét.
(2) Az igazoláson a szakorvos jelzi a legközelebbi - legkorábban egy, legkésőbb öt év múlva esedékes - felülvizsgálat (a továbbiakban: rendszeres felülvizsgálat) időpontját, vagy az állapot véglegességének tényét.
(3) A szakorvos az igazolás II. pontját tölti ki első vizsgálat esetén, amennyiben azt állapítja meg, hogy a gyermek - tartós betegség, illetve súlyos fogyatékosság hiányában - a Cst. 4. §-ának fa) pontjában foglaltaknak nem felel meg.
(4) A szakorvos az igazolás III. pontját tölti ki, ha a rendszeres felülvizsgálat alkalmával azt állapítja meg, hogy a gyermek állapotában olyan kedvező változás (javulás, gyógyulás) állott be, amelynek alapján a családi pótlékra jogosult a továbbiakban nem tarthat igényt a magasabb mértékű ellátásra.
3/A. §   A szakorvost az e rendelet szerinti igazolás kiállításával kapcsolatos feladatainak ellátásával összefüggésben az országos tisztifőorvos ellenőrizheti.
4. §
(1) A 3. § (3)-(4) bekezdésében foglaltak szerint kiadott igazolás esetén az igénylő az igazolás kiállítását követő 15 napon belül kérheti a szakvélemény felülvizsgálatát a gyermek állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyei gyermekgyógyász szakfőorvostól.
(1) A 3. § (3)-(4) bekezdésében foglaltak szerint kiadott igazolás esetén az igénylő az igazolás kiállítását követő 15 napon belül kérheti a szakvélemény felülvizsgálatát a feladat elvégzésével megbízott, szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvostól.
(1) A 3. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak szerint kiadott igazolás esetén az igénylő az igazolás kiállítását követő 15 napon belül kezdeményezheti a szakvélemény felülvizsgálatát az OTH-nál.
(2) Szakvélemény felülvizsgálatára irányuló eljárást a gyermek állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyei gyermekgyógyász szakfőorvosnál az igényelbíráló szerv is kezdeményezhet.
(2) Szakvélemény felülvizsgálatára irányuló eljárást az igényelbíráló szerv is kezdeményezhet.
(2) A szakvélemény felülvizsgálatára irányuló eljárást az igényelbíráló szerv is kezdeményezheti.
(3) A megyei gyermekgyógyász szakfőorvos a felülvizsgálati eljárása során új igazolást állít ki.
(3) A feladat elvégzésével megbízott, szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvos a felülvizsgálati eljárása során új igazolást állít ki.
(3) Az OTH az (1) vagy a (2) bekezdés szerinti kezdeményezéstől számított 8 napon belül felkéri a szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvost a szakvélemény felülvizsgálatára.
(4) A (3) bekezdés alapján felülvizsgálatra felkért szakfelügyelő főorvos az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerinti díjazás ellenében, eseti megbízási szerződés alapján végzi a felülvizsgálatot.
(5) A feladat elvégzésével megbízott szakfelügyelő főorvos a felülvizsgálati eljárása során új igazolást állít ki.
4/A. §
(1) A Cst. 7. §-a (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott személy akkor jogosult a magasabb összegű családi pótlékra, ha az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértői Intézetének (a továbbiakban: OOSZI) szakvéleménye szerint 18. életévének betöltése előtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette.
(1) A Cst. 7. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott személy akkor jogosult a magasabb összegű családi pótlékra, ha az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (a továbbiakban: ORSZI) elsőfokú szakértői bizottságának szakvéleménye szerint 18. életévének betöltése előtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett.
(1) A Cst. 7. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott személy akkor jogosult a magasabb összegű családi pótlékra, ha az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (a továbbiakban: ORSZI) elsőfokú szakértői bizottságának szakhatósági állásfoglalása vagy 2009. október 1-jét megelőzően kiadott - külön jogszabályban foglaltak szerint szakhatósági állásfoglalásnak minősülő - szakvéleménye szerint 18. életévének betöltése előtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett.
(1) A Cst. 7. § (2) bekezdésében meghatározott személy akkor jogosult a magasabb összegű családi pótlékra, ha az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (a továbbiakban: ORSZI) elsőfokú szakértői bizottságának szakhatósági állásfoglalása vagy 2009. október 1-jét megelőzően kiadott - külön jogszabályban foglaltak szerint szakhatósági állásfoglalásnak minősülő - szakvéleménye szerint 18. életévének betöltése előtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett.
(1) A Cst. 7. § (2) bekezdésében meghatározott személy akkor jogosult a magasabb összegű családi pótlékra, ha az orvosszakértői szerv szakhatósági állásfoglalása szerint 18. életévének betöltése előtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett.
(1) A Cst. 7. § (2) bekezdésében meghatározott személy akkor jogosult a magasabb összegű családi pótlékra, ha az orvosszakértői szerv szakvéleménye vagy szakhatósági állásfoglalása szerint a 18. életévének betöltése előtt
a) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette,
b) legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy
c) az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket.
(2) Az igénylő kérelmére vagy hivatalból indult eljárásban az igényelbíráló szerv beszerzi az (1) bekezdésben foglalt szakvéleményt, és ennek alapján dönt a jogosultságról.
(2) Az igénylő kérelmére vagy hivatalból indult eljárásban az igényelbíráló szerv beszerzi az (1) bekezdésben foglalt szakhatósági állásfoglalást (szakvéleményt), és ennek alapján dönt a jogosultságról.
(3) Ha az igényelbíráló szerv a kérelmet elutasítja, az erről szóló határozat alapjául szolgáló szakvéleményt - az igénylőnek a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az igényelbíráló szervhez benyújtott fellebbezése alapján - az OOSZI főigazgatója által kijelölt II. fokú orvosi bizottság vizsgálja felül.
(3) Ha az igényelbíráló szerv a kérelmet elutasítja, az erről szóló határozat alapjául szolgáló szakvéleményt - az igénylőnek a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az igényelbíráló szervhez benyújtott fellebbezése alapján - az ORSZI másodfokú szakértői bizottsága vizsgálja felül.
4/A. §   A Cst. 7. § (2) bekezdése szerint saját jogán nevelési ellátásra jogosult tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságának megállapítása iránt indult eljárásban a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. § (1b) és (1c) bekezdésében meghatározottakat kell alkalmazni.
5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) E rendeletet megfelelően alkalmazni kell a tizennyolcadik életévét betöltött személynek az egyes munkaügyi és szociális törvények módosításáról szóló 1999. évi CXXII. törvény 58. §-ának (3) és (4) bekezdése értelmében 2003. december 31-ig benyújtott igénye esetében azzal, hogy az igényelbíráló szerv hivatalból, - illetőleg az igénylő kérelmére - szakvéleményt kér az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértői Intézetétől arra vonatkozóan, hogy az igénylő a munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról, valamint az orvosi igazolások kiadásának eljárási szabályairól szóló 17/1990. (V. 8.) SZEM rendelet a hatályát veszti.
6. §   A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet módosításáról szóló 3/2013. (I. 7.) EMMI rendelet hatálybalépését megelőzően e rendelet 2013. március 31-én hatályos rendelkezései szerint kiállított igazolás az igazoláson feltüntetett érvényességi időn belül - a tartós beteg vagy súlyosan fogyatékos állapot véglegességének tényét megállapító igazolás esetén a gyermek 18. életévének betöltéséig - felhasználható.

1. MELLÉKLET AZ 5/2003. (II. 19.) ESZCSM RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ 5/2003. (II. 19.) ESZCSM RENDELETHEZ

A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek és fogyatékosságok

A) 1. Anyagcsere és endokrin betegségek (Laboratóriumilag igazolt, különleges diétát igénylő esetek.)

A) 1. Anyagcsere- és endokrinbetegségek

1. Phenylketonuria és egyéb enzim betegségek (pl. laktóz érzékenység)
1. Phenylketonuria és egyéb enzimbetegségek (laboratóriumilag igazolt, különleges diétát igénylő esetek, pl. laktózérzékenység).
2. Cukorbetegség (diabetes mellitus)
3. Egyéb súlyos endokrin és anyagcsere betegségek
3. Egyéb súlyos endokrin- és anyagcserebetegségek.

A) 2. Anyagcsere és gasztroenterológiai betegségek

1. Coeliákia
2. Dermatitis herpetiformis Duhring, lineáris IgA dermatózis
3. Mucoviscidosis
4. Krónikus gyulladásos bélbetegségek (M. Crohn, colitis ulcerosa)
5. Gastroesophagealis reflux betegség, amely intraoesophagealis pH-méréssel és endoscopos vizsgálattal egyaránt igazolt, valamint 6 hónapnál hosszabb gyógyszeres kezelést igényel
6. Egyéb súlyos gasztroenterológiai betegségek (pl. terheléssel igazolt táplálékfehérje-allergia, mely 2 éves kor felett is fennáll)

B) Kardiológiai betegségek

1. Veleszületett szívhibák közül
a) a műtét előtti esetek, ha a keringési elégtelenség csak gyógyszeres kezeléssel küzdhető le,
b) az extracorporalis szívműtétet indokló esetek, a műtét után egy évig,
c) a maradványtünetekkel járó, gyógyszeres vagy egyéb kezelésre szoruló műtét utáni esetek,
d) a cyanosissal járó kórképek,
e) a műtétet igénylő, balszívfél obstructioval járó kórképek (műtét előtt, valamint műtét után legalább egy évig),
f) a maradványtünetekkel járó, intervenciós kardiológiai beavatkozást igénylő esetek.
2. Tartós gyógyszeres kezelést igénylő ritmuszavar.
3. Gyulladásos szívbetegségek (carditis, endocarditis, többszörösen kiújuló pericarditis).
4. Cardiomyopathiák.
5. Szívtranszplantációra váró, illetve azon átesett szívbeteg gyermekek.
6. Kombinált gyógyszeres kezelést igénylő hypertonia.

C) Vesebetegségek

1. Kétoldali vese dysplasiák, hypoplasiák.
2. Nephrosis-szindroma (a kezelés befejezése után 3 évig).
3. Chronikus pyelonephritis.
4. Recidiváló pyelonephritisek húgyúti rendellenességek talaján (amennyiben műtéti korrekció nem lehetséges), illetve vesico-ureteralis refluxszal járó esetekben.
5. Progresszív glomerulonephritis.
6. Renovascularis (malignus) hypertoniák.
7. Idült veseelégtelenség.
8. Tartós gyógyszeres kezelést igénylő tubulopathiak.
9. Egyéb krónikus, műtétet igénylő obstruktív uropathiak, a végleges műtéti megoldásig és/vagy a teljes gyógyulásig.
10. Vesetranszplantációra váró, illetve azon átesett vesebeteg gyermekek.

D) Immunpathológiai kórképek

1. Rheumatoid arthritis.
2. Systemás lupus erythematodes.
3. Egyéb súlyos autoimmun kórképek.
4. Primer immunhiányos betegségek (Átmeneti IgG hiány esetén nem indokolt a jogosultság!).
5. AIDS (szerzett immunhiányos betegség) laboratóriumilag igazolt, a Szent László Kórház Gyermek Immunológiai Ambulancia által is gondozott esetek.
6. Splenectomia utáni állapot.

E) Haematológiai kórképek

1. A vérzés, alvadás, valamint a vérsejtek képzésének és pusztulásának súlyos, krónikus zavarai.
2. Csontvelőátültetés.
Restitutio ad integrum gyógyulás esetén a gyógyszeres kezelés befejezésétől számított 5 évig, egyéb esetekben 18 éves korig.

F) Rosszindulatú daganatok, illetve leukémiák

I. RÉSZ

II. RÉSZ

Rosszindulatú betegség esetén a kezelés időtartamára, és az azt követő 5 évig. Tartós szövődmény vagy károsodás esetén 18 éves korig.

G) Pulmonológiai kórképek

1. A gyermekkori aszthma bronchiale krónikus formái, ha a beteg preventív, folyamatos gyulladáscsökkentő terápiára és/vagy rendszeres szakgondozásra szorul.
2. Krónikus, tartósan jelentős mértékű, csökkent légzésfunkcióval járó obstruktív és/vagy restriktív pulmonológiai elváltozások, továbbá hörgőtükrözéssel, és/vagy képalkotó eljárásokkal igazolt, a légzőrendszer funkcióját befolyásoló légúti fejlődési rendellenességek, anatómiai eltérések, immotilis cilia szindroma.
3. Hét éven aluliaknál súlyos, ismételt obstruktív légzészavarral járó kórképek, melyek gyakori kórházi kezelést igényelnek és a recidivák veszélye miatt a gyermek közösségbe nem adható.

H) Neurológiai betegségek

1. Gyermekközösségben elhelyezhető, de gyakori epilepsziás rohamok, magatartási zavar miatt gyakran hosszabb otthoni megfigyelést, pihenést igénylő epilepsziás betegek, akik felügyelete, ápolása miatt a családtagok kénytelenek a munkájuktól távol maradni.
2. Gyógyszerrel részben beállítható epilepsziások, akiknek havonta átlagosan legalább egy rohamuk van.
3. Progresszív degeneratív (neurometabolikus) folyamatok.
4. Incontinenciát okozó meningo-myelocele.
5. A központi és perifériás ideg- és izomrendszer recidiváló, súlyos betegségei, melyek maradványtünetekkel gyógyulnak, illetve csak remissioba kerülnek (pl. Sclerosis multiplex, polyneuritis, polymyositis).
6. Trauma, sérülés következtében elvesztett beszédképesség: aphasia, dysphasia.

I) Bőrgyógyászati betegségek

1. Psoriasis vulgarisból, atopiás dermatitisből, ichtyosisból vagy más dermatozisból kialakuló erythroderma, epidermolytikus hyperkeratosis.
2. Langerhans sejtes histiocytosis. Xeroderma pigmentosum.
3. Epidermolysis bullosa simplex (kiterjedt forma) és dystrophica.
4. Súlyos kiterjedt bőrgyógyászati kórképek (1 éven túl gyógyulók vagy csak remissioba hozhatók) a betegek naponta többszöri kenőcsös kezelést, kötözést igényelnek.

J) Egyéb krónikus betegségek, illetve fejlődési rendellenességek

A végleges (esetleg műtéti) megoldásig, amelyek gyógyulása egy éven belül nem várható, illetve mindaddig, amíg a gyermek gondozása különös terhet okoz.

K) Érzékszervi fogyatékosságok

1. Vakok és gyengénlátók
Akiknek látóélességét távolra mindkét oldalon 0,3-nál rosszabbnak minősítette a szemészeti vizsgálat, illetve akiknél központi idegrendszeri károsodás talaján centrális látászavar alakult ki és az illető aliglátó.
2. Siketek és nagyothallók
Akiknek hallásküszöb értéke mindkét oldalon a beszédfrekvenciákon 40 dB felett van és ezt audiológiai állomás igazolta.

L) Mozgásszervi fogyatékosságok

1. Egy végtag vagy egy jelentős szegmentjének hiánya. Veleszületett vagy szerzett végtaganomáliák, ha tartós funkciózavarral járnak.
2. A központi idegrendszer sérüléseire visszavezethető súlyos mozgászavarok, bénulások.
3. A gerincoszlop és a mellkas deformitása, amely erősen károsítja a támasztó és mozgató funkciókat vagy légzési, illetve keringési zavart okoz, amely miatt a betegség különleges gyógykezelést igényel, ha műtét (műtét után 1 évig) vagy éjjel-nappal fűző viselése szükséges (a viselés ideje alatt).
4. Achondroplasia.
5. Aki a mozgásszervi fogyatékossága következtében korának megfelelő önálló életvitelre képtelen, szükséges helyzetváltoztatásaihoz segítségre van szüksége, állandó terápiára és orvosi gondozásra szorul, ellátása a szülő részéről fokozott gondozást igényel.

M) Értelmi fogyatékosság

1. A súlyos halmozottan fogyatékosok (BNO kód F73).
2. Középsúlyos fokban fogyatékosok (BNO kód F71-F72).
Akiknek IQ pontja 20-49 között határozható meg, olyan teszttel, amelynek átlaga 100-nál van, és standard deviációja 15.

N) Pervazív fejlődési zavarok

1. Autizmus
2. Mutizmus

O) Psychiátriai betegségek

O) Pszichiátriai betegségek

Elmebetegség és súlyos magatartási zavar, melynek okán a gyermek közösséget, nevelési és oktatási intézményt önmaga és a közösség veszélyeztetettsége miatt nem látogathat.

Elmebetegség és súlyos magatartási zavar, melynek okán a gyermek közösséget, nevelési és oktatási intézményt - ide nem értve a speciális közösség, illetve nevelési és oktatási intézmény esetét - önmaga és a közösség veszélyeztetése miatt nem látogathat.

P) Többszörös és összetett betegségek

Többszörös és összetett betegségek, melyek együttesen felelnek meg a rendeletben meghatározott feltételeknek.

        Q82.2 Mastocytosis (Diffúz súlyos eset)

2. MELLÉKLET AZ 5/2003. (II. 19.) ESZCSM RENDELETHEZ

        Q80.0-Q80.9 Ichthyosis congenita
        Q82.1 Xeroderma pigmentosum súlyos formái
        L51.9 Erythema exsudativum multiforme súlyos formái
        L40.9 Psoriasis súlyos formái
        L20.9 Atópiás dermatitis súlyos formái
        L13.0 Dermatitis herpetiformis (Duhring)
        L12.2 Gyermekkori idült bullózus betegség
  igényelnek     L10.9 Pemphigus súlyos formái
  többszöri kenőcsös kezelést, kötözést     E80.2 Egyéb porphyria súlyos esetei
  csak remissioba hozhatók és a betegek naponta     D22.9 Festéksejtes naevus: Tierfell naevus (testfelület 30%-át, vagy nagyobb részt érintő)
  bőrgyógyászati kórképek, melyek 1 éven túl gyógyulnak vagy     D18.0-D18.1 Súlyos haemangiomák, Érfejlődési rendellenességek: Sturge-Weber-szindróma, Klippel-Trenaunay-Parkes-szindróma, van Lohuisen-szindróma
  Súlyos kiterjedt     D04.0-D04.9 A bőr in situ rákja
17. Bőrbetegségek I      
  Többszörös és összetett betegségek, melyek együttesen felelnek meg a rendeletben meghatározott feltételeknek        
        Z93.9 K.m.n. művi stomával élő személy
        Z93.8 Egyéb művi stomával élő személy
        Z93.6 Egyéb mesterséges húgyrendszeri szájadékkal élő személy
        Z93.5 Cytostomával élő személy
        Z93.4 Egyéb művi, gyomor- vagy bélstomával élő személy
        Z93.3 Colostomával élő személy
  személyek     Z93.2 Enterostomával élő személy
  testnyílással élő     Z93.1 Gastrostomával élő személy
  Mesterséges     Z93.0 Tracheostomával élő személy
16. Többszörös és összetett betegségek P      
  fennállása esetén állapítható meg:
Amennyiben a beteg 5 éves elmúlt és képes spirometriát végezni, úgy tartósan 80% alatti FVC és/vagy FEV1 5 éves kor alatt, vagy ha nem képes a spirometria vizsgálatban történő együttműködésre, úgy az alábbi klinikai tünetekben megnyilvánuló légzészavar:
krónikus tachypnoe, krónikus csökkent terhelhetőség, visszatérő apnoék, oxigén és/vagy szisztémás szteroid adását igénylő exacerbációk
    P27.9 Újszülöttkorban keletkező krónikus tüdőbetegség k.m.n.*
  az alábbi feltételek     P27.8 Congenitális tüdőfibrosis, újszülöttek respirátor-tüdeje*
  A *-gal jelölt esetekben     P27.1 Újszülöttkori bronchopulmonalis dysplasia*
  krónikus tüdőbetegségek     P27.0 Wilson-Mikity szindróma*
  Egyéb újszülöttkori     P27.1 Újszülöttkori bronchopulmonalis dysplasia*
  állapítható meg:
Ha a beteg 5 éves elmúlt és képes spirometriát végezni, akkor tartósan 80% alatti FVC és/vagy FEV1 5 éves kor alatt vagy ha nem képes a spirometria vizsgálatban történő együttműködésre, akkor az alábbi klinikai tünetekben megnyilvánuló légzészavar:
krónikus tachypnoe, krónikus csökkent terhelhetőség, visszatérő apnoék, oxigén és/vagy szisztémás szteroid adását igénylő exacerbáció
border-bottom:1px solid black;border-right:1px solid black;width:70px; P27.9 Újszülöttkorban keletkező krónikus tüdőbetegség k.m.n.*
  az alábbi feltételek
fennállása esetén
border-right:1px solid black;width:70px; P27.8 Congenitális tüdőfibrosis, újszülöttek respirátor-tüdeje*
  A *-gal jelölt esetekben border-right:1px solid black;width:70px; P27.1 Újszülöttkori bronchopulmonális dysplasia*
  Egyéb újszülöttkori krónikus tüdőbetegségek border-right:1px solid black;width:70px; P27.0 Wilson-Mikity szindróma*
        P14.1 Klumpke-típusú bénulás szülési sérülés miatt
  A perifériás idegrendszer súlyos bénulással járó, legalább egy éves intenzív kezelést igénylő szülési sérülései     P14.0 Erb-típusú bénulás szülési sérülés miatt
        P07 1500 gramm születési súly alatt 3 éves korig különös betegség nélkül
15. Neonatológiai kórképek Q      
  Beszédzavarok közül     R47.0 Traumás eredetű aphasia
  számított 1 évig     U9980 Laesio cerebri progressiva**
  a diagnózis felállításától     U9970 Laesio cerebri progressiva epilepsiamque**
  **-gal jelölt esetekben     U9960 Laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam**
  kórképek esetén a     U9950 Laesio cerebri progressiva cum effusionem subduralis**
  Fejlődésneurológiai     U9930 Infantilis spinalis laesio **
  Gyermekközösségben elhelyezhető, de gyakori epilepsziás rohamok, magatartási zavar miatt gyakran hosszabb otthoni megfigyelést, pihenést igénylő epilepsziás betegek, akik felügyelete, ápolása miatt a családtagok kénytelenek a munkájuktól távol maradni     G40.0-G40.9 Epilepsia
14. Neurológiai kórképek H      
15. Neonatológiai kórképek Q border-bottom:1px solid black;border-right:1px solid black;width:125px;
  Beszédzavarok közül border-bottom:1px solid black;border-right:1px solid black;width:70px; R47.0 Traumás eredetű aphasia
        U9980 Laesio cerebri progressiva**
  számított 1 évig border-right:1px solid black;width:70px; U9970 Laesio cerebri progressiva epilepsiamque**
  felállításától border-right:1px solid black;width:70px; U9960 Laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam**
  kórképek esetén a **-gal jelölt esetekben
a diagnózis
border-right:1px solid black;width:70px; U9950 Laesio cerebri progressiva cum effusionem subduralis**
  Fejlődésneurológiai border-right:1px solid black;width:70px; U9930 Infantilis spinalis laesio **
  Az agy- és arckoponya csontjainak egyéb veleszületett rendellenességei     Q75.0-75.9 Műtétet igénylő craniostenosisok
  Az idegrendszer egyéb rendellenességei közül: akinek pszichomotoros fejlettsége nem éri el az életkori átlagát és ez komplex vizsgálattal igazolt     G91.0-G91.9 Vízfejűség (hydrocephalus)
  Polyneuropathiák és a perifériás idegrendszer egyéb rendellenességei közül:
akinek pszichomotoros fejlettsége nem éri el az életkori átlagát és ez komplex vizsgálattal igazolt
    G60.0-G64 Örökletes és idiopathiás idegbántalom, Gyulladásos polyneuropathia, Egyéb polyneuropathiák, Polyneuropathia máshova osztályozott betegségekben,
A környéki idegrendszer egyéb megbetegedései
        G46.0-G46.8 Agyi érszindrómák cerebrovasculáris betegségekben
  Epizodikus és paroxysmális rendellenességek közül: akinek pszichomotoros fejlettsége nem éri el az életkori átlagát és ez komplex vizsgálattal igazolt     G45.0-G45.9 Átmeneti agyi ischaemiás attakok (TIA) és rokon szindrómák
  Gyermekközösségben elhelyezhető, de gyakori epilepsziás rohamok, magatartási zavar miatt gyakran hosszabb otthoni megfigyelést, pihenést igénylő epilepsziás betegek, akik felügyelete, ápolása miatt a családtagok kénytelenek a munkájuktól távol maradni border-right:1px solid black;width:70px; G40.0-G40.9 Epilepsia
  A központi idegrendszer demyelinisatiós betegségei közül:
akinek pszichomotoros fejlettsége nem éri el az életkori átlagát és ez komplex vizsgálattal igazolt
    G36.0-G36.9 Egyéb heveny, disszeminált demyelinisatio
14. Neurológiai kórképek H border-bottom:1px solid black;border-right:1px solid black;width:125px;
  állapítható meg:
Amennyiben a beteg 5 éves elmúlt és képes spirometriát végezni, úgy tartósan 80% alatti FVC és/vagy FEV1 5 éves kor alatt, vagy ha nem képes a spirometria vizsgálatban történő együttműködésre, úgy az alábbi klinikai tünetekben megnyilvánuló légzészavar:
krónikus tachypnoe, krónikus csökkent terhelhetőség, visszatérő apnoék, oxigén és/vagy szisztémás szteroid adását igénylő exacerbációk
    Q38-Q45 Az emésztőrendszer egyéb veleszületett rendellenességei
  fennállása esetén     Q34.1 Veleszületett mediasztinális ciszta*
  az alábbi feltételek     Q34.0 Mellhártya-rendellenesség*
  A *-gal jelölt esetekben     Q33.9 A tüdő veleszületett rendellenessége*
        Q33.8 A tüdő egyéb veleszületett rendellenességei*
  különös terhet okoz.     Q33.6 A tüdő hypo- és dysplasiája*
  gyermek gondozása     Q33.5 Ectopiás szövet a tüdőben*
  várható, illetve     Q33.4 Veleszületett hörgőtágulat*
  egy éven belül nem     Q33.3 A tüdő hiánya (agenesise)*
  műtéti) megoldásig, amelyek gyógyulása     Q33.2 A tüdő sequestratiója*
  a végleges (esetleg     Q33.0 Veleszületett cisztás tüdő*
  közül:     Q32.0-Q32.4 A légcső és hörgők veleszületett rendellenességei*
  rendellenességek     Q31.0-Q31.9 A gége veleszületett rendellenességei*
  Egyéb fejlődési     Q35-Q37 Ajak- és szájpadhasadék (nyúlajak és farkastorok)
        Q98.4 Klinefelter-szindróma k.m.n.
        Q96.9 Turner-szindróma, k.m.n.
        Q91.7 Patau-szindróma, k.m.n.
        Q91.3 Edwards-szindróma, k.m.n.
        Q90.9 Down-szindróma, k.m.n.
        Q89.4 Összenőtt ikrek
        Q00.0-Q07.9 Az idegrendszer veleszületett rendellenességei
13. Egyéb fejlődési rendellenességgel születettek J      
  Kombinált gyógyszeres kezelést igénylő súlyos hypertonia, amennyiben a kombinált gyógyszeres kezelés legalább két készítményből áll, és azokat napi rendszerességgel kell a gyermeknek szednie     I10-I15 Magas vérnyomás, hypertensiv betegségek súlyos esetei
  Transzplantáció     Z94.1 Szívátültetésen átesett gyermek 18 éves korig
        I32-I52 A szívbetegség egyéb formái
        Q26.0-Q26.9 A nagyvénák veleszületett rendellenességei
        Q25.0-Q25.9 A nagy artériák veleszületett rendellenességei
        Q24.0-Q24.9 A szív egyéb veleszületett rendellenességei
        Q23.0-Q23.9 Az aorta- és kéthegyű billentyűk veleszületett rendellenességei
  NYHA funkcionális stádiumban     Q22.0-Q22.9 A háromhegyű és a tüdőverőér-billentyűk veleszületett rendellenességei
  szenvedő a III-IV.     Q21.0-Q21.9 A szívsövények veleszületett rendellenességei
  Veleszületett és szerzett szívbetegségben     Q20.0-Q20.9 A szív üregeinek és összeköttetéseinek veleszületett rendellenességei
12. Kardiológiai betegségek B      
  Tüdő transzplantáció     Z94.2 Tüdő átültetésen átesett gyermek l8 éves korig
  A gyermekkori asthma bronchiale súlyos formái     J45.0-J45.9 Asthma
        J98.4 A tüdő egyéb rendellenességei*
        J98.0 A hörgők máshova nem osztályozott betegségei*
        J95.9 Beavatkozás utáni légzési rendellenesség, k.m.n.*
        J95.8 Egyéb beavatkozás utáni légzési rendellenességek*
        J95.5 Beavatkozás utáni subglotticus stenosis
        J95.4 Mendelson szindróma
  m.n.o. közül     J95.3 Idült tüdőelégtelenség műtétet követően
  légzési rendellenességek,     J95.0 Tracheostomia malfunctio
  Beavatkozást követő     J84.9 Interstitiális tüdőbetegség, k.m.n.*
        J94.8 Egyéb meghatározott interstitiális tüdőbetegségek*
        J84.1 Egyéb interstitiális tüdőbetegségek fibrosissal*
        J84.0 Alveoláris és parietoalveoláris állapotok*
        J47 Bronchiectasia
        J44.9 Idült obstruktív tüdőbetegség*
  alsólégúti betegségek     J44.8 Egyéb meghatározott idült obstruktív tüdőbetegség *
  Súlyos egyéb idült     J43.0-J43.9 Emphysema súlyos esetei*
  telenségben szenvedő     J96.9 Légzési elégtelenség, k.m.n
  Krónikus légzési elég-     J96.1 Idült légzési elégtelenség
11. Súlyos légzőszervi betegségek
A *-gal jelölt esetekben az alábbi feltételek fennállása esetén állapítható meg:
Amennyiben a beteg 5 éves elmúlt és képes spirometriát végezni, úgy tartósan 80% alatti FVC és/vagy FEV1 5 éves kor alatt, vagy ha nem képes a spirometria vizsgálatban történő együttműködésre, úgy az alábbi klinikai tünetekben megnyilvánuló légzészavar: krónkus tachypnoe, krónikus csökkent terhelhetőség, visszatérő apnoék, oxigén és/vagy szisztémás szteroid adását igénylő exacerbációk
G      
  Fél évnél hosszabb ideig gyógyszeres kezelést igénylő tubulopathiak, amíg a gyógyszeres terápia fennáll     N10-N16 Tubulopathia
  Idült veseelégtelenség, ha jelentős funkciózavart okoz (eGFR<60), vagy vérszegénységet okoz     N18.9 Krónikus veseelégtelenség
  Progresszív glomerulonephritis     N01.0-N01.9 Gyors progressziójú nephritis syndroma
  Chronikus pyelonephritis, vagy recidiváló pyelonephritisek húgyúti rendellenességek talaján (amennyiben műtéti korrekció nem lehetséges), illetve vesico-ureteralis reflux-
szal járó esetekben (akkor vehető figyelembe, ha vesefunkció zavarral jár együtt)
    N11.0-N11.9 Chronikus pyelonephritis
  Nephrosis - szindróma (a kezelés befejezése után 3 évig)     N04.0-N04.9 Nephrosis
  Veseátültetés     Z94.0 Veseátültetésen átesett gyermek 18 éves korig
  Hemodialízis, vagy peritoneális dialíziskezelésre szoruló végállapotú veseelégtelenségben szenvedő beteg     Z99.2 Művesekezelésre szoruló beteg
10. Súlyos vesebetegségek C      
    G   E84.0- E84.9 Fibrosis cystica
        E83.0 A réz-anyagcsere rendellenességei
        E77.0-E77.9 A glycoprotein anyagcsere rendellenességei
        E76.0-E76.9 A glycosaminoglycan anyagcsere rendellenességei
        E75.0-E75.9 A sphingolipid anyagcsere rendellenességei és a zsírtárolás egyéb betegségei
        E74.0- E74.9 A szénhidrát anyagcsere egyéb rendellenességei
        E73.0 Veleszületett laktáz-hiány
        E72.0-E72.9 Az aminosav anyagcsere egyéb rendellenességei
  rendellenességek közül:     E71.0-E71.3 Az oldalláncos aminosavak és zsírsavak anyagcseréjének rendellenességei
  Anyagcsere     E70.0-E70.9 Az aromás aminosavak anyagcseréjének zavarai
  Több endokrin szerv kóros működése     E31.0-E31.9 Autoimmun polyglanduláris elégtelenség
Polyglanduláris túlműködés
Egyéb polyglanduláris hormonzavar
Polyglanduláris hormonzavar, k.m.n.
  Egyéb endokrin mirigyek rendellenességei közül:     E20.0-27.9 Hypoparathyreosis
mellékpajzsmirigy túlműködése és egyéb betegségei
Az agyalapi mirigy túlműködése
Az agyalapi mirigy csökkent működése és egyéb rendellenességei
Cushing szindróma
Adrenogenitális szindrómák
Hyperaldosteronismus
A mellékvese egyéb betegségei
        E16.8 A hasnyálmirigy hormontermelésének egyéb megjelölt zavarai
  Zollinger-Ellison szindróma     D13.7 Endokrin pancreas
        E11.2-E11.7 Nem inzulin-dependens cukorbetegség vese-, szem-, idegrendszeri-, perifériás keringési-, egyéb megnevezett, többszörös szövődményekkel
  Diabetes mellitus esetén     E10.2-E10.9 Inzulin-dependens cukorbetegség vese-, szem-, idegrendszeri-perifériás keringési-, egyéb megnevezett, többszörös, nem meghatározott szövődményekkel, Inzulin-dependens cukorbetegség szövődmények nélkül
  ségei közül 6 éves korig     E03.1 Veleszületett hypothyreosis golyva nélkül
  Pajzsmirigy rendellenes- A   E03.0 Veleszületett hypothyreosis diffúz golyvával
9. Az endokrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek közül:        
  Egyéb ritka betegségek: genetikai rendellenességgel élő személyek közül az, aki az autoszómák vagy nemi kromoszómák teljes egészének vagy azok egy részletének többletével vagy hiányával, vagy gén(ek) mutációjával született; vagy akiben klinikai genetikai szakorvos olyan veleszületett genetikai tünetegyüttest (szindrómát) állapított meg, ami a nemzetközileg általánosan elfogadott adatbázisban szerepel, és ebből adódóan állapota súlyos vagy középsúlyos a
beteg-
ség
jelle-
gének
meg-
felelő
betű-
kód
     
  Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa) H   Q851 Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa)
  Neurofibromatosis (benignus) I   Q850 Neurofibromatosis (benignus)
  Epidermolysis bullosa I   Q81.0-Q81.9 Epidermolysis bullosa
  Myasthenia gravis és egyéb myoneuralis rendellenességek H   G70.0-G70.9 Myasthenia gravis és egyéb myoneuralis rendellenességek
  Öröklődő ataxia H   G11.0-G11.9 Öröklődő ataxia
  Huntington-kór M   G10 Huntington-kór
  Regionális szkleroderma I   L94.0 Lokalizált scleroderma [morphea]
8. Ritka betegségek közül:        
        K72.1 Idült májelégtelenség
  A végleges (esetleg műtéti) megoldásig, amelyek gyógyulása egy éven belül nem várható, illetve mindaddig, amíg a gyermek gondozása különös terhet okoz     K73.0-K73.9 Idült májgyulladás
           
  Egyéb súlyos gastroenterológiai betegségek közül     Z94.0 Májátültetésen átesett gyermek
  Ha az ételallergia 2 éves koron túli fennállását eliminációt követő terheléssel is igazolták, és az allergia alapvető élelmiszerre (tejre, tojásra vagy búzára) vonatkozik, valamint többszörös allergia esetén, mely a következőket is érinti: szója, olajos magvak     K52.2 Allergiás és nutritionális gastroenteritis és colitis
        K91.9 Beavatkozás utáni emésztőszervi rendellenesség k.m.n.
        K91.8 Beavatkozás utáni egyéb emésztőrendszeri rendellenességek, m.n.o.
        K91.2 Műtét utáni felszívódási zavar, m.n.o.
  Beavatkozások utáni emésztő-rendszeri rendellenességek     K91.1 Gyomorműtét utáni szindrómák
           
           
  Emésztőrendszer egyéb betegségei közül     K90.0-K90.8 Intestinalis malabsorptiok
  és vastagbélgyulladás     K51.0-K51.9 Colitis ulcerosa
  Nem fertőzéses vékony-     K50.0-K50.9 Crohn-betegség
        K22.0 Achalasia
7. Emésztőrendszer betegségei közül: A      
        K21.0-K21.9 Gastro-oesophageális reflux, ha intraoesophagealis pH-méréssel és/vagy endoscopos vizsgálattal egyaránt igazolt, valamint 6 hónapnál hosszabb gyógyszeres kezelést igényel
        D84.0-D84.8 Egyéb immunhiányok
        D83.0-D83.9 Közönséges kevert immunhiány
        D82.0-D82.8 Immunhiány egyéb defektushoz társulva
        D81.0-D81.9 Összetett immunhiányok
        D8090 Immunhiány főként antitest defektusokkal k.m.n.
        D8080 Egyéb immunhiányok főként antitest defektusokkal
        D8060 Antitest hiány norm. immunglobulin szint mellett vagy hyperimmunoglobulinaemiával
        D8050 Immunhiány megnövekedett immunglobulin M [IgM] mellett
        D8040 Immunglobulin M [IgM] szelektív hiánya
        D8030 Immunglobulin G [IgG] alosztályok szelektív hiánya
        D8020 Immunglobulin A [IgA] szelektív hiánya
  betegségek     D8010 Nem familiaris hypogammaglobulinaemia
  primer immunhiányos     D8000 Örökletes hypogammaglobulinaemia
  szerzett immunhiányos szindróma     B24 HIV betegség k.m.n.
        M35.0-M35.9 A kötőszövet egyéb szisztémás érintettsége
        M34.0-M34.9 Szisztémás sclerosis
        M33.0-M33.9 Dermatopolymyositis
        M32.0-M32.9 Szisztémás lupus erythematosus
        M31.0-M31.9 Egyéb nekrotizáló vasculopathiák
        M30.0-M30.8 Polyarteritis nodosa és rokon állapotok
6. Súlyos szervi károsodással járó immunbetegségek D      
        D37.0-D48.9 Bizonytalan vagy ismeretlen viselkedésű daganatok
  Rosszindulatú daganatok esetén a kezelés időtartamára, és az azt követő 5 évig. Tartós szövődmény vagy károsodás esetén 18 éves korig     C00.0-
C96.9
Az ajak, a szájüreg és garat, emésztőszervek, légző- és intrathoracalis szervek, csont és ízületi porc rosszindulatú daganatai;
melanoma és a bőr egyéb rosszindulatú daganatai,
mesotheliális és lágyszövetek rosszindulatú daganatai;
emlő és a női nemi szervek, férfi nemi szervek, húgyrendszer rosszindulatú daganatai;
szem, agy és központi idegrendszer egyéb részeinek rosszindulatú daganatai;
pajzsmirigy és egyéb endokrin mirigyek rosszindulatú daganatai;
rosszul meghatározott, másodlagos és nem meghatározott lokalizációjú rosszindulatú daganatok,
nyirok- és vérképzőszervek és rokon szövetek rosszindulatú daganatai
5. Rosszindulatú daganatok F      
        D69.1 Vérlemezkék minőségi rendellenességei
  vérzéses állapotok közül       Egyéb alvadási zavarok
  purpura és egyéb       IX-es faktor örökletes zavarai,
  Véralvadási defektusok,     D66-D68.9 Örökletes VIII-as faktor hiány,
        D69.3 Idiopathiás thrombocytopeniás purpura, ha súlyos, gyakori és kifejezett vérzéses epizódokkal és/vagy a kezelés súlyos mellékhatásaival terhelt, emiatt rendszeres és gyakori szakorvosi ellátást igénylő, életvitelükben korlátozott, megromlott életminőséget okozó krónikus betegség áll fenn, a fennállása, a tünetek első jelentkezése óta eltelt több, mint 6 hónap
        D69.1 Vérlemezkék minőségi rendellenességei
  közül        
  purpura és egyéb
vérzéses állapotok
      Egyéb alvadási zavarok
  Véralvadási defektusok,     D66-D68.9 Örökletes VIII-as faktor hiány,
IX-es faktor örökletes zavarai,
  anaemiák közül     D64.0 Örökletes sideroblastos anaemia
  Aplasticus és egyéb     D61.0-61.9 Egyéb aplasticus anaemiák,
          Egyéb örökletes haemolyticus anaemiák
          Sarlósejtes rendellenességek,
  anaemiák közül     D58.9 Thalassaemia,
  Haemolyticus     D55.0- Enzim rendellenességek okozta anaemia,
4. Vér és a vérképző szervek betegségek E      
4. Vér és a vérképző szervek betegségek E border-bottom:1px solid black;border-right:1px solid black;width:125px;  
  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 188. § d) pontja szerinti súlyos pszichiátriai beteg gyermek, aki közösséget, nevelési és oktatási intézményt önmaga vagy a közösség veszélyeztetése miatt nem látogathat, és az állapot krónikussága miatt rendszeres gyermekpszichiátriai kezelésben részesül.     F90.0-F98.9 A viselkedés és érzelmi-hangulati élet rendszerint gyermekkorban vagy serdülőkorban jelentkező zavarai
  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 188. § d) pontja szerinti súlyos pszichiátriai beteg gyermek, aki közösséget, nevelési-oktatási intézményt - ide nem értve a speciális közösség, illetve nevelési-oktatási intézmény esetét - önmaga vagy a közösség veszélyeztetése miatt nem látogathat, és az állapot krónikussága miatt rendszeres gyermekpszichiátriai kezelésben részesül.     F90.0-F98.9 A viselkedés és érzelmi-hangulati élet rendszerint gyermekkorban vagy serdülőkorban jelentkező zavarai
  Egyéb súlyos pszichiátriai kórképek: olyan, az     F30.0-F48.9 Hangulatzavarok, affektív rendellenességek, neurotikus, stresszhez társuló és szomatoform rendellenességek
          Nem organikus pszichózis k.m.n.
          Egyéb nem organikus pszichotikus rendellenességek,
          Schizoaffektív rendellenességek,
          Indukált delusionalis rendellenességek,
  paranoid zavarok       Akut és átmeneti pszichotikus rendellenességek,
  schizotypiás és       Schizotypiás rendellenesség,
  Schizophrenia,     F20.0-F29 Schizophrenia,
           
           
           
  viselkedészavarok        
3. Mentális és O      
          Nem meghatározott pervazív (átható) fejlődési zavar
          Egyéb pervazív (átható) fejlődési zavar,
          Asperger szindróma,
          túlzott aktivitás,
          Mentális retardációval és sztereotip mozgászavarral társuló
          Egyéb gyermekkori dezintegratív zavar,
        F84.2-F84.9 Rett szindroma,
  zavarok   1 F84.1 Atípusos autizmus
2. Pervazív fejlődési N 1 F84.0 Gyerekkori autizmus (autismus infantilis)
1. Betegségcsoport
megnevezése
Betűjel Számjel Betegség
BNO kódja
Betegség megnevezése
  A B C D E
        M368 A kötőszövet szisztémás rendellenességei máshová osztályozott, egyéb betegségekben  
  Kötőszöveti rendszerbetegségek     M364 Arthropathia máshová osztályozott túlérzékenységi reakciókban  
  rendszerbetegségek     M363 Arthropathia egyéb haematologiai rendellenességekben (D50-D76+)  
  deformitással járó     G71.0 Izomdystrophia  
  Előrehaladott     G12.0-G12.9 Gerincvelői izomsorvadás és rokon szindrómák  
  megbetegedése következtében az egyik alsó végtagra terjedő plegia vagy több végtagra terjedő súlyos paresis, illetve plegia     G83-0-G83.9 Egyéb bénulásos szindrómák  
  idegrendszer sérülése,     G82.0-G82.5 Kétoldali alsó végtag bénulás (paraplegia) és tetraplegia  
  A központi vagy perifériás     G81.0-G81.9 Féloldali bénulás (hemiplegia)  
  betegségei.     G80.0-G80.9 Csecsemőkori agyi bénulás  
  Az idegrendszer     G35 Sclerosis multiplex  
  Hemofília, a járást súlyosan korlátozó nagy ízületi merevséggel     M36.2 Haemophiliás arthropathia  
  crurisszal járó postthromboticus syndroma     I87.0 Visszérgyulladás utáni tünetegyüttes  
  Többszörös torpid ulcus     I83.2 Az alsó végtagok visszértágulata, fekéllyel és gyulladással  
  (obliteráló) érbetegségek     I83.0 Az alsó végtagok visszértágulatai fekéllyel  
  Elzáródást okozó     I74.0-174.9 Artériás embólia és thrombosis  
  sérülései     S84.0 A nervus peroneus sérülése a lábszár szintjében  
  A térd és a lábszár     S83.1 A térd ficama  
        M99.0-M99.9 Biomechanikai károsodások m.n.o.  
        M96.0 Álízület fúzió vagy arthrodesis után  
        M95.2-M95.9 A csont - izomrendszer és a kötőszövet egyéb szerzett deformitásai  
        M94.0-M94.9 A porc egyéb rendellenességei  
        M93.2-M93.9 Egyéb osteochondropathiák  
        M93.0 A combcsont proximális epiphysisének elcsúszása (nem traumás)  
        M91.0-M92.9 Chondropathiák  
        M86.0-M89.9 Egyéb osteopathiák  
        M85.0-85.9 A csontsűrűség és szerkezet egyéb rendellenességei  
        M84.1 Össze nem forrt csonttörés [álízület]  
        M84.0-84.9 A csontfolytonosság rendellenességei  
  izomatrófiával     M62.0-M62.9 Egyéb izom-rendellenességek  
  merevséggel,     M61.0-M61.9 Az izmok meszesedése és csontosodása  
  következményes     M60.0-M60.9 Myositis  
  nagyfokú deformitással,     M54.0-M 54.9 Hát-fájdalom  
  a végtagízületekben     M53.0-M53.9 Dorsopathiák  
  Krónikus polyarthritis     M51.9    
  elhalás, álízület     M51.8    
  Bechterew, combcsontfej-     M51.4 Egyéb intervertebrális porckorong rendellenességek mozgásfunkció-kiesést okoznak valamely végtagon.
  és merevséggel járó M.     M46.0-M46.9 Egyéb gyulladásos gerincbetegségek károsodások, amelyek legalább 50%-os mértékű
  korlátozó deformitással     M45 Spondylitis ankylopoetica f) a központi idegrendszer károsodásai: olyan
  A járást súlyosan     M42.9 A gerinc osteochondrosisa, k.m.n. legalább 50%-os mértékben korlátozó hatásuk van;
        M42.0 A gerinc juvenilis osteochondrosisa amelyeknek a járást, a helyzetváltoztatási képességet
        M41.0-M41.9 Scoliosis e) vázizomzat elváltozásai: olyan mértékű elváltozások,
        M21.0-M25.9 Egyéb ízületi betegségek szükséges (a viselés ideje alatt);
  kötőszövet betegsége     M20.0 Kézujj(ak) deformitása (műtét után 1 évig) vagy éjjel-nappal fűző viselése
  A csont-izomrendszer és     M06.0-M13.9 Gyulladásos polyarthropathiák különleges gyógykezelést igényel, ha műtét
        Q78.0-78.9 Egyéb osteo-chondrodysplasiák illetve keringési zavart okoz, amely miatt a betegség
        Q77.0-Q77.9 Csont-porcképződési zavar (osteo-chondrodysplasia) a csöves csontok és gerinccsontok növekedési defektusával d) a gerincoszlop és a mellkas deformitása: amely erősen károsítja a támasztó és mozgató funkciókat vagy légzési,
        Q76.0-Q76.9 A gerinc és csontos mellkas veleszületett rendellenességei mértékben korlátozzák;
        Q73.0-Q74.9 Nem meghatározott végtag redukciós defektusai, Egyéb veleszületett végtag-rendellenességek mértékű deformitások, merevségek, ízületi elváltozások, amelyek az adott végtag használatát legalább 50%-os
        Q72.3 A láb és lábujj(-ak) veleszületett hiánya c) végtag deformitása, mozgásfunkciók beszűkülése: olyan
        Q72.2 Mindkét lábszár és láb veleszületett hiánya mértékű tartós funkciókiesést, használati zavart okoz;
  deformitásai     Q72.1 A comb és lábszár veleszülett hiánya, a lábfej meglétével olyan mértékű csökkenése, amely legalább 50%-os
  rendellenességei és     Q72.0 Az alsó végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya b) végtag részleges vagy teljes bénulása: az izomfunkciók
  veleszületett     Q71.3 Kéz és ujj(-ak) veleszületett hiánya rendellenesség következtében fennálló hiánya;
  A csont-izomrendszer     Q71.2 Mindkét alkar és kéz veleszületett hiánya részek elvesztése, valamint betegség, fejlődési
        Q71.1 A felkar és alkar veleszületett hiánya, a kéz meglétével a) végtaghiány: a kézfej, illetve a lábfej vagy a feletti
  járó elváltozásai.     Q71.0 A felső végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya Az 5. pont alkalmazásában:
  nagyízületi merevséggel     Q68.5 A láb hosszú csontjainak veleszületett, k.m.n. görbülete ellátása a szülő részéről fokozott gondozást igényel.
  is, egy vagy több végtag     Q68.2 A térd veleszületett deformitása állandó terápiára és orvosi gondozásra szorul,
  művégtag használatával     Q66.0-Q66.9 A lábak veleszületett rendellenességei helyzetváltoztatásaihoz segítségre van szüksége,
  hiánya, csonkoltsága,     Q65.0-Q65.9 A csípő veleszületett deformitásai korának megfelelő önálló életvitelre képtelen, szükséges
  A végtag (végtagok)     Z89.1-Z89.9 Végtag szerzett hiánya Aki a mozgásszervi fogyatékossága következtében
5. Mozgásszervi fogyatékos L        
            A szürkehályog műtéttel való gyógyíthatósága kérdésében a megyei, fővárosi vezető szemész szakorvos állásfoglalása az irányadó. A magasabb összegű családi pótlékra az a személy jogosult, akinek műtéti gyógyítását a szakorvos nem tartja indokoltnak, mivel a műtéti beavatkozástól állapotjavulás nem várható.
            c) akinek látótere mindkét oldalon körkörösen húsz foknál szűkebb.
            b) akinek közeli látásélessége rövidlátás esetén Csapody V., vagy annál rosszabb, vagy
        H54.3 Nem osztályozott látásvesztés mindkét szemen ac) az egyik szemén legfeljebb 5/40, a másik szemén fényérzékelés nincs, vagy a másik szeme hiányzik,
        H54.2 Csökkentlátás mindkét szemen ab) az egyik szemén legfeljebb 5/50, a másik szemén három méterről olvas ujjakat, vagy
        H54.1 Egyik szem vaksága, csökkentlátás a másik szemen aa) mindkét szemén legfeljebb 5/70,
        H54.0 Vakság mindkét szemen a) akinek látóélessége megfelelő korrekcióval
4. Látási fogyatékos K 1 H54 Vakság és csökkentlátás Annál állapítható meg,
3. Értelmi fogyatékos M   F71.0-F739 Közepes, súlyos és igen súlyos mentális retardációk Az intelligencia kvóciens az 50-es értéket nem éri el olyan teszttel, amelynek átlaga 100-nál van, és standard deviációja 15.
        H91.9 Hallásvesztés k.m.n.  
        H91.8 Egyéb hallásvesztés  
        H91.3 Siketnémaság, m.n.o.  
        H91.2 Idiopathiás, hirtelen bekövetkezett hallásvesztés  
        H91.0 Ototoxikus hallásvesztés  
        H91 Egyéb hallásvesztés  
        H90.8 Kevert típusú hallásvesztés, k.m.n.  
        H90.6 Kétoldali, kevert típusú hallásvesztés  
        H90.5 Idegi hallásvesztés k.m.n.  
        H90.3 Kétoldali idegi hallásvesztés  
        H90.2 Vezetéses hallásvesztés, k.m.n.  
        H90.0 Kétoldali vezetéses hallásvesztés fülön 40 dB felett van.
2. Hallási fogyatékos K 2 H90 Vezetéses típusú és idegi eredetű hallásvesztés A hallásküszöbérték a beszédfrekvenciákon mindkét
1. Betegségcsoport
megnevezése
Betűjel Számjel Betegség
BNO kódja
Betegség megnevezése Súlyosság foka
  A B C D E F

Q) Neonatológiai utóképek

1. 1500 gramm születési súly alatt 3 éves korig különös betegség nélkül.
2. Újszülöttkorban elszenvedett károsodás miatt neurorehabilitációra szorulók.
2. A központi vagy perifériás idegrendszer perinatálisan, illetve újszülöttkorban elszenvedett súlyos, maradványtünetekkel gyógyult károsodásai.
3. Bronchopulmonális dysplasia.

2. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ 5/2003. (II. 19.) ESZCSM RENDELETHEZ

A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegséget vagy fogyatékosságot megállapító igazolás kiadására jogosult szakorvos

A) 1. Anyagcsere és endokrin betegségek  
A) 2. Anyagcsere és gasztroenterológiai betegségek Gasztroenterológiai szakorvos
B) Kardiológiai betegségek Kardiológiai szakorvos
C) Vesebetegségek Nephrológus, urológus szakorvos
D) Immunpathológiai kórképek Speciális szakorvos
E) Haematológiai kórképek Haematológiai szakorvos
F) Rosszindulatú daganatok, illetve leukémiák Gyermek leukémia- és tumorcentrumok szakorvosa
G) Pulmonológiai kórképek Gyermekpulmonológiai szakorvos
H) Neurológiai betegségek Gyermekneurológiai szakorvos
I) Bőrgyógyászati betegségek Bőrgyógyász, gyermekbőrgyógyász szakorvos
J) Egyéb krónikus betegségek, illetve fejlődési rendellenességek Speciális szakorvos
K) Érzékszervi fogyatékosságok Szemész, illetve fülész, audiológus szakorvos
L) Mozgásszervi fogyatékosságok Speciális szakorvos
M) Értelmi fogyatékosság Különböző szakértői bizottságok szakorvosai
N) Pervazív fejlődési zavarok Speciális szakorvos
O) Psychiátriai betegségek Speciális szakorvos
P) Többszörös és összetett betegségek Érintett szakorvosok
Q) Neonatológiai utóképek Neonatológus szakorvos

3. MELLÉKLET AZ 5/2003. (II. 19.) ESZCSM RENDELETHEZ

IGAZOLÁS
tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről

Q) Neonatológiai utóképek Neonatológus szakorvos, gyermekneurológus szakorvos
P) Többszörös és összetett betegségek Érintett szakorvosok
O) Pszichiátriai betegségek Speciális szakorvos
N) Pervazív fejlődési zavarok Speciális szakorvos
M) Értelmi fogyatékosság Különböző szakértői bizottságok szakorvosai
L) Mozgásszervi fogyatékosságok Speciális szakorvos
K) Érzékszervi fogyatékosságok Gyermekszemész szakorvos, csecsemő- és gyermek fül-orr-
gégész szakorvos, audiológus szakorvos
J) Egyéb krónikus betegségek, illetve fejlődési rendellenességek Speciális szakorvos
I) Bőrgyógyászati betegségek Bőrgyógyász szakorvos
H) Neurológiai betegségek Gyermekneurológus szakorvos
G) Pulmonológiai kórképek Gyermekpulmonológus szakorvos
F) Rosszindulatú daganatok, illetve leukémiák Gyermekleukémia- és tumorcentrumok szakorvosa
E) Haematológiai kórképek Haematológus szakorvos
D) Immunpathológiai kórképek Speciális szakorvos
C) Vesebetegségek Nephrológus, urológus szakorvos
B) Kardiológiai betegségek Csecsemő- és gyermekkardiológus szakorvos
A) 2. Anyagcsere- és gasztroenterológiai betegségek Gyermek gasztroenterológus szakorvos, gyermekpulmonológus szakorvos
A) 1. Anyagcsere- és endokrinbetegségek Endokrinológus szakorvos
Gyermek gasztroenterológus szakorvos

3. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ 5/2003. (II. 19.) ESZCSM RENDELETHEZ

IGAZOLÁS
tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről

Igénylő neve: ......................................................... Szül.: ____ év __ hó __ nap
Lakcím: ____ ................................................... TAJ-száma: ___-___-___
Gyermek TAJ-száma: ___-___-___ Szül.: ____ év __ hó __ nap
 
 
I.
 
Szakorvos állítja ki!
 
Gyermek neve: ....................................................................................................................................
Anyja neve: .........................................................................................................................................
Igazolom, hogy a fent nevezett gyermek - tartós betegsége, illetve súlyos fogyatékossága miatt - a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. §-ának fa) pontjában foglaltaknak megfelel.
Diagnózis: ..........................................................................................................................................
Betűjele: .............................................................................................................................................
Számjele: ............................................................................................................................................
Fenti betegség, súlyos fogyatékosság a kiállítás dátumát megelőzően legalább 2 hónapon keresztül
fennállt nem állt fenn.
- Következő felülvizsgálat időpontja: ____ év __ hó __ nap
- Az állapot véglegessége folytán rendszeres felülvizsgálat nem szükséges.
Kiállítás dátuma: .........................................
P. H.
   
  ...................................................
szakorvos
   
   
  intézményi bélyegző helye
   
 
 
 
II.
 
Szakorvos állítja ki!
 
Gyermek neve: ....................................................................................................................................
Anyja neve: .........................................................................................................................................
A fent nevezett gyermek - tartós betegség, illetve súlyos fogyatékosság hiányában - a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. §-ának fa) pontjában foglaltaknak nem felel meg.
Kiállítás dátuma: .........................................
P. H.
   
  ...................................................
szakorvos
   
   
  intézményi bélyegző helye
   
 
 
 
III.
 
Szakorvos állítja ki!
 
Gyermek neve: ....................................................................................................................................
Anyja neve: .........................................................................................................................................
Igazolom, hogy a fent nevezett gyermek tartós betegsége, illetve súlyos fogyatékossága - állapotjavulás, illetve gyógyulás miatt - a kiállítás dátumától nem felel meg a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. §-ának fa) pontjában foglalt feltételeknek.
Kiállítás dátuma: .........................................
P. H.
   
  ...................................................
szakorvos
   
   
  intézményi bélyegző helye
   
 
.....................................................
intézmény
P. H.
.....................................................
szakorvos
P. H.
Kiállítás dátuma: ................................................................
Igazolom, hogy a fent nevezett gyermek tartós betegsége, illetve súlyos fogyatékossága - állapotjavulás, illetve gyógyulás miatt - nem felel meg a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § f) pont fa) alpontjában foglalt feltételeknek.
Anyja neve: ..............................................................................................................................................................................................
Gyermek neve: ..........................................................................................................................................................................................
III.
Szakorvos állítja ki!
.....................................................
intézmény
P. H.
.....................................................
szakorvos
P. H.
Kiállítás dátuma: ................................................................
A fent nevezett gyermek - tartós betegség, illetve súlyos fogyatékosság hiányában - a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § f) pont fa) alpontjában foglaltaknak nem felel meg.
Anyja neve: ..............................................................................................................................................................................................
Gyermek neve: ..........................................................................................................................................................................................
II.
Szakorvos állítja ki!
.....................................................
intézmény
P. H.
.....................................................
szakorvos
P. H.
Kiállítás dátuma: ................................................................
Amennyiben a betegség valamely fogyatékosságot is okoz, akkor a betegség és a fogyatékosság betű- és számjelét is fel kell tüntetni.
*P) betűjel esetén az egyes betegségek/fogyatékosságok betűjelét és számjelét is fel kell tüntetni.
- Az állapot véglegessége folytán rendszeres felülvizsgálat nem szükséges.
- Következő felülvizsgálat időpontja: □□□□ év □□ hó □□ nap
fennállt nem állt fenn.
Fenti betegség, súlyos fogyatékosság a kiállítás dátumát megelőzően legalább 2 hónapon keresztül
Számjele*: .................................................................................................................................................................................................
Betűjele*: .................................................................................................................................................................................................
             
  BNO          
Diagnózis: .................................................................................................................................................................................................
Igazolom, hogy a fent nevezett gyermek - tartós betegsége, illetve súlyos fogyatékossága miatt - a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § f) pont fa) alpontjában foglaltaknak megfelel.
Anyja neve: ...............................................................................................................................................................................................
Gyermek neve: .........................................................................................................................................................................................
I.
Szakorvos állítja ki!
Gyermek TAJ-száma: □□□-□□□-□□□ Szül.: □□□□ év □□ hó □□ nap
Lakcím: .......................................................................................... TAJ-száma: □□□-□□□-□□□
Igénylő neve: ................................................................................. Szül.: □□□□ év □□ hó □□ nap
 
17. Q) Neonatológiai utóképek Neonatológus, gyermekpulmonológus szakorvos
17. Q) Neonatológiai utóképek Neonatológus, gyermekpulmonológus szakorvos, gyermekneurológus szakorvos
16. P) Többszörös és összetett betegségek Érintett szakorvosok
15. O) Pszichiátriai betegségek Gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvos
14. N) Pervazív fejlődési zavarok Gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvos
14. N) Pervazív fejlődési zavarok Gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvos, gyermekneurológus szakorvos Rett szindróma esetén
13. M) Értelmi fogyatékosság Különböző szakértői bizottságok gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvosai
13. M) Értelmi fogyatékosság Különböző szakértői bizottságok szakorvosai
12. L) Mozgásszervi fogyatékosságok Ortopéd, ortopéd traumatológus, reumatológus, mozgásszervi rehabilitációs szakorvos, továbbá 14 év alatti gyermek esetében gyermekgyógyász, gyermekneurológus szakorvos
12. L) Mozgásszervi fogyatékosságok Ortopéd, ortopéd traumatológus, reumatológus, mozgásszervi rehabilitációs szakorvos, gyermekneurológus szakorvos
11. K) Érzékszervi fogyatékosságok Gyermekszemész szakorvos, csecsemő- és gyermek fül-orr-
gégész szakorvos, audiológus szakorvos
10. J) Fejlődési rendellenességek Érintett szakorvosok
9. I) Bőrgyógyászati betegségek Bőrgyógyász szakorvos
9. I) Bőrgyógyászati betegségek Bőrgyógyász szakorvos, gyermekneurológus neurofibromatosis és egyéb phacomatosis, valamint Sturge-Weber szindróma esetén
8. H) Neurológiai betegségek Gyermekneurológus szakorvos
7. G) Pulmonológiai kórképek Gyermekpulmonológus szakorvos, gyermek allergológus-
immunológus szakorvos
6. F) Rosszindulatú daganatok, illetve leukémiák Gyermek leukémia- és tumorcentrumok szakorvosa
7. G) Pulmonológiai kórképek Gyermekpulmonológus szakorvos, gyermekgyógyász szakvizsgával rendelkező allergológiai és klinikai immunológiai szakorvos Asztma bronchiale esetén
6. F) Rosszindulatú daganatok, illetve leukémiák Gyermek leukémia és tumor ellátóhelyek csecsemő- és gyermekgyógyász, haematológus, klinikai onkológus, gyermek haemato-onkológus szakorvosa
5. E) Haematológiai kórképek Haematológus szakorvos
4. D) Immunpathológiai kórképek Reumatológus, infektológus
4. D) Immunpathológiai kórképek Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos allergológiai és klinikai immunológiai ráépített szakképesítéssel, reumatológus, infektológus, nephrológus szakorvos, gyermekneurológus Dermatopolymyositis esetén
3. C) Vesebetegségek Nephrológus, urológus szakorvos
2. B) Kardiológiai betegségek Csecsemő- és gyermekkardiológus szakorvos
1. A) Anyagcsere, endokrin és gasztroenterológiai betegségek Endokrinológus szakorvos
Gyermek gasztroenterológus szakorvos
Gyermekpulmonológus szakorvos
1. A) Anyagcsere, endokrin és gasztroenterológiai betegségek Endokrinológus szakorvos Gyermek gasztroenterológus szakorvos
Gyermekpulmonológus szakorvos
Gyermekneurológus szakorvos (ha a betegnek
neurológiai tünetei is vannak), csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos allergológiai és klinikai immunológiai ráépített szakképesítéssel táplálék allergia esetén
  A B

TÁJÉKOZTATÓ

Az igazolást gyermekklinika, gyermekszakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa (a továbbiakban: szakorvos) adja ki.
A szakorvos az igazolás I. pontját tölti ki


a) első vizsgálat esetén, amennyiben azt állapítja meg, hogy a gyermek - tartós betegsége, illetve súlyos fogyatékossága miatt - a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. §-ának fa) pontjában foglaltaknak megfelel, illetőleg
b) a rendszeres felülvizsgálat esetén, amennyiben azt állapítja meg, hogy a gyermek állapotában nem állt be olyan kedvező változás (javulás, gyógyulás), amelynek alapján a családi pótlékra jogosult a továbbiakban nem tarthat igényt a magasabb mértékű ellátásra.
A szakorvos az igazolás II. pontját tölti ki első vizsgálat esetén, amennyiben azt állapítja meg, hogy a gyermek - tartós betegség, illetve súlyos fogyatékosság hiányában - a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. §-ának fa) pontjában foglaltaknak nem felel meg.
A szakorvos az igazolás III. pontját tölti ki, ha a rendszeres felülvizsgálat alkalmával azt állapítja meg, hogy a gyermek állapotában olyan kedvező változás (javulás, gyógyulás) állott be, amelynek alapján a családi pótlékra jogosult a továbbiakban nem tarthat igényt a magasabb mértékű ellátásra.
Ezt az igazolást a családi pótlékra való igény bejelentését vagy - már folyósított családi pótlék esetén - az igazolás kiállítását követő 15 napon belül a családi pótlékot folyósító szervnél le kell adni, illetőleg felülvizsgálati kérelem esetén a megyei gyermekgyógyász szakfőorvosnak be kell mutatni.
Ha a szakorvos olyan igazolást állít ki, amelynek alapján az ellátást igénylő nem tarthat igényt, illetőleg a továbbiakban nem tarthat igényt a magasabb összegű családi pótlékra, az igénylő az igazolás kiadását követő 15 napon belül kérheti a szakvélemény felülvizsgálatát a gyermek állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyei gyermekgyógyász szakfőorvostól.
A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után járó magasabb összegű családi pótlék annak a hónapnak a végéig jár, ameddig a betegség, súlyos fogyatékosság fennállását igazolták.
Ha a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után - állapotának javulása miatt - a magasabb összegű családi pótlék már nem jár, a magasabb összegű ellátásra való jogosultság megszűnését követő hónaptól a családi pótlékot új összeggel kell folyósítani, feltéve, hogy az ellátásra való jogosultság egyébként fennáll.
Az igazolást gyermekklinika, gyermekszakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa (a továbbiakban: szakorvos) adja ki.
A szakorvos az igazolás I. pontját tölti ki


A szakorvos az igazolás II. pontját tölti ki első vizsgálat esetén, amennyiben azt állapítja meg, hogy a gyermek - tartós betegség, illetve súlyos fogyatékosság hiányában - a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § f) pont fa) alpontjában foglaltaknak nem felel meg.
A szakorvos az igazolás III. pontját tölti ki, ha a rendszeres felülvizsgálat alkalmával azt állapítja meg, hogy a gyermek állapotában olyan kedvező változás (javulás, gyógyulás) állott be, amelynek alapján a családi pótlékra jogosult a továbbiakban nem tarthat igényt a magasabb mértékű ellátásra.
Ezen igazolás egy példányát a családi pótlékra való igény bejelentését vagy - már folyósított családi pótlék esetén - az igazolás kiállítását követő 15 napon belül a családi pótlékot folyósító szervnél le kell adni. A családi pótlékot folyósító szerv az igazolás benyújtott példányát az ellátásról rendelkező határozatával együtt az igénylő számára visszaküldi. Felülvizsgálati kérelem esetén az igazolást a feladat elvégzésére kijelölt, szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvosnak kell bemutatni.
Ha a szakorvos olyan igazolást állít ki, amelynek alapján az ellátást igénylő nem tarthat igényt, vagy a továbbiakban nem tarthat igényt a magasabb összegű családi pótlékra, az igénylő az igazolás kiadását követő 15 napon belül kérheti a szakvélemény felülvizsgálatát a feladat elvégzésére kijelölt, szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvostól.
A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után járó magasabb összegű családi pótlék annak a hónapnak a végéig jár, ameddig a betegség, súlyos fogyatékosság fennállását igazolták.
Ha a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után - állapotának javulása miatt - a magasabb összegű családi pótlék már nem jár, a magasabb összegű ellátásra való jogosultság megszűnését követő hónaptól a családi pótlékot új összeggel kell folyósítani, feltéve, hogy az ellátásra való jogosultság egyébként fennáll.


a) első vizsgálat esetén, amennyiben azt állapítja meg, hogy a gyermek - tartós betegsége, illetve súlyos fogyatékossága miatt - a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § f) pont fa) alpontjában foglaltaknak megfelel, illetve
b) a rendszeres felülvizsgálat esetén, amennyiben azt állapítja meg, hogy a gyermek állapotában nem állt be olyan kedvező változás (javulás, gyógyulás), amelynek alapján a családi pótlékra jogosult a továbbiakban nem tarthat igényt a magasabb mértékű ellátásra.
Az igazolást gyermekklinika, gyermekszakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelés vagy szakgondozó szakorvosa (a továbbiakban: szakorvos) adja ki.
A szakorvos az igazolás I. pontját tölti ki


A szakorvos az igazolás II. pontját tölti ki első vizsgálat esetén, amennyiben azt állapítja meg, hogy a gyermek - tartós betegség, illetve súlyos fogyatékosság hiányában - a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § f) pont fa) alpontjában foglaltaknak nem felel meg.
A szakorvos az igazolás III. pontját tölti ki, ha a rendszeres felülvizsgálat alkalmával azt állapítja meg, hogy a gyermek állapotában olyan kedvező változás (javulás, gyógyulás) állott be, amelynek alapján a családi pótlékra jogosult a továbbiakban nem tarthat igényt a magasabb mértékű ellátásra.
Ezen igazolás egy példányát a családi pótlékra való igény bejelentését vagy - már folyósított családi pótlék esetén - az igazolás kiállítását követő 15 napon belül a családi pótlékot folyósító szervnél le kell adni. A családi pótlékot folyósító szerv az igazolás benyújtott példányát az ellátásról rendelkező határozatával együtt az igénylő számára visszaküldi. Felülvizsgálati kérelem esetén az igazolást az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalához - a felülvizsgálat kezdeményezésével egyidejűleg - be kell nyújtani.
Ha a szakorvos olyan igazolást állít ki, amelynek alapján az ellátást igénylő nem tarthat igényt, vagy a továbbiakban nem tarthat igényt a magasabb összegű családi pótlékra, az igénylő az igazolás kiadását követő 15 napon belül kezdeményezheti a szakvélemény felülvizsgálatát az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalánál.
A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után járó magasabb összegű családi pótlék annak a hónapnak a végéig jár, ameddig a betegség, súlyos fogyatékosság fennállását igazolták.
Ha a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után - állapotának javulása miatt - a magasabb összegű családi pótlék már nem jár, a magasabb összegű ellátásra való jogosultság megszűnését követő hónaptól a családi pótlékot új összeggel kell folyósítani, feltéve, hogy az ellátásra való jogosultság egyébként fennáll.


a) első vizsgálat esetén, amennyiben azt állapítja meg, hogy a gyermek - tartós betegsége, illetve súlyos fogyatékossága miatt - a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § f) pont fa) alpontjában foglaltaknak megfelel, illetve
b) a rendszeres felülvizsgálat esetén, amennyiben azt állapítja meg, hogy a gyermek állapotában nem állt be olyan kedvező változás (javulás, gyógyulás), amelynek alapján a családi pótlékra jogosult a továbbiakban nem tarthat igényt a magasabb mértékű ellátásra.
  • A jogszabály 2003. február 19-én jelent meg a Magyar Közlöny 17. számában.
  • hatályba lépett 2003. február 27-én.
A bekezdés 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. november 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. november 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2004. február 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. március 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. november 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. november 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2004. február 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. november 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. november 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2004. február 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. május 3-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2013. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. május 25-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. november 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. november 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. május 25-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. november 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. november 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. május 25-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. november 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. november 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. november 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. november 16-án lépett hatályba.A szakasz 2015. május 3-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 7-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. szeptember 3-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. május 3-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. május 3-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. május 3-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. május 3-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 7-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. május 3-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 7-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. május 3-án lépett hatályba.A szakasz 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2004. február 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. február 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. február 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. február 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. február 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. február 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. február 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. november 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. november 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. november 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. november 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. november 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. november 16-án lépett hatályba.A szövegrész 2013. november 16-án lépett hatályba.A szövegrész 2013. november 16-án lépett hatályba.A szövegrész 2013. november 16-án lépett hatályba.A szövegrész 2013. november 16-án lépett hatályba.A szövegrész 2013. november 16-án lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. november 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. november 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. november 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. november 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. november 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. november 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. november 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. november 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. november 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. november 16-án lépett hatályba.A szövegrész 2013. november 16-án lépett hatályba.A szövegrész 2013. november 16-án lépett hatályba.A szövegrész 2013. november 16-án lépett hatályba.A szövegrész 2013. november 16-án lépett hatályba.A szövegrész 2013. november 16-án lépett hatályba.A szövegrész 2013. november 16-án lépett hatályba.A szövegrész 2013. november 16-án lépett hatályba.A szövegrész 2013. november 16-án lépett hatályba.A szövegrész 2013. november 16-án lépett hatályba.A szövegrész 2013. november 16-án lépett hatályba.A szövegrész 2013. november 16-án lépett hatályba.A szövegrész 2013. november 16-án lépett hatályba.A szövegrész 2013. november 16-án lépett hatályba.A szövegrész 2013. november 16-án lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. november 16-án lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. november 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. november 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. november 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. november 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. november 16-án lépett hatályba.A szövegrész 2013. november 16-án lépett hatályba.A szövegrész 2013. november 16-án lépett hatályba.A szövegrész 2013. november 16-án lépett hatályba.A szövegrész 2013. november 16-án lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. november 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. november 16-án lépett hatályba.A szövegrész 2013. július 19-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. július 19-én lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. február 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. február 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. február 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. február 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. február 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. február 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. február 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. február 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. február 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. február 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. február 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. február 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. február 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. február 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. február 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. február 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. február 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. február 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. február 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. november 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. november 16-án lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. november 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. november 16-án lépett hatályba.A szövegrész 2013. július 19-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. július 19-én lépett hatályba.A szövegrész 2013. november 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. november 16-án lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. november 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. november 16-án lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. november 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. november 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. november 16-án lépett hatályba.A szövegrész 2013. november 16-án lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. november 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. november 16-án lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. november 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. november 16-án lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. november 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. november 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. november 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. november 16-án lépett hatályba. 2013. november 16-án lépett hatályba. 2013. november 16-án lépett hatályba.