Hatályos állapot
Közlönyállapot
1999.06.16. - 2000.06.30.
2000.07.01. - 2001.12.24.
2001.12.25. - 2003.03.31.
2003.04.01. - 2003.04.18.
2003.04.19. - 2004.04.30.
2004.05.01. - 2005.05.31.
2005.06.01. - 2006.02.16.
2006.02.17. - 2006.12.31.
2007.01.01. - 2007.06.30.
2007.07.01. - 2007.08.09.
2007.08.10. - 2007.12.31.
2008.01.01. - 2010.03.23.
2010.03.24. - 2010.03.31.
2010.04.01. - 2011.12.31.
2012.01.01. - 2012.12.31.
2013.01.01. - 2013.04.08.
2013.04.09. - 2013.08.31.
2013.09.01. - 2013.11.28.
2013.11.29. - 2015.06.30.
2015.07.01. - 2015.12.31.
2016.01.01. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.

1999. évi LIV. törvény

az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről

Az Országgyűlés a bűnüldözés hatékonyságának növelése érdekében a nemzetközi együttműködés eszközeinek felhasználására a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET
ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

1. §
(1) E törvény célja az Európai Unió bűnüldözési, határellenőrzési és a külföldiek beutazásának és tartózkodásának ellenőrzését szolgáló információs rendszereivel megvalósuló adat- és információcsere szabályainak megállapítása, valamint a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete (INTERPOL) keretében megvalósuló együttműködés megerősítése.
(2) E törvény hatálya kiterjed az Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL), a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete (INTERPOL), a Schengeni Információs Rendszer (SIS), a Vízuminformációs Rendszer (VIS), az Európai Csalásellenes Hivatal (OLAF), valamint a bűnüldöző szervek együttműködését szabályozó két- és többoldalú nemzetközi szerződések keretében, illetőleg az európai közösségi jogi normák alapján megvalósuló együttműködésre és információcserére.
2. §   E törvény alkalmazásában
a) nemzetközi bűnügyi együttműködés céljából létrehozott szervezet: az Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL), az Európai Csalásellenes Hivatal (OLAF), a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete (INTERPOL), a Schengeni Információs Rendszer (SIS) központja, valamint a bűnüldöző szervek együttműködését szabályozó egyéb többoldalú nemzetközi szerződésen alapuló regionális bűnüldözési szervezetek központja;
b) magyar együttműködő szerv: törvény alapján nyomozó hatósági jogkörrel rendelkező szerv; valamint külön törvény, illetőleg az Európai Unió jogi aktusa alapján a Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzés elhelyezése céljából adattovábbításra köteles, illetőleg kiegészítő információt szolgáltató szerv;
c) bűnüldözési adat: a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény VIII. fejezetében meghatározott bűnüldözési adatkezelés körébe tartozó adat.

A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ

3. §
(1) A magyar együttműködő szerv a nemzetközi bűnügyi együttműködés céljából létrehozott szervezettel és nemzeti egységeivel, az Európai Unió jogi aktusával létrehozott információs rendszerhez betekintés céljából történő hozzáférés során, valamint a két- és többoldalú nemzetközi szerződésben részes állammal folytatott együttműködése során - ha más jogszabály eltérően nem rendelkezik - a Rendőrség szervezetébe tartozó Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (a továbbiakban: NEBEK) útján továbbít adatot, információt, illetőleg kezdeményez adat-, illetve információigénylést vagy egyéb intézkedést.
(1a) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti eljárás olyan késedelemmel jár, amely az együttműködés sikerét veszélyezteti, úgy a magyar együttműködő szerv közvetlenül veszi fel a kapcsolatot a nemzetközi bűnügyi együttműködés céljából létrehozott szervezettel és nemzeti egységeivel azzal, hogy a kapcsolatfelvételről és a megkeresésről az érintett magyar együttműködő szerv 48 órán belül tájékoztatja a NEBEK-et.
(2) Az INTERPOL-lal történő együttműködés során a Rendőrség a szervezet alapszabálya és működési elvei szerint folytat információcserét a tagországokkal és az INTERPOL Főtitkárságával. Az INTERPOL tagság nemzetközi kötelezettségvállalásnak minősül.
(3) Az OLAF közvetlen vagy az OLAF Koordinációs Irodán keresztül történő adatigénylését, illetve az OLAF Koordinációs Iroda jelentéstételi kötelezettségének teljesítése céljából kezdeményezett adatigénylést a NEBEK az e törvényben foglaltak szerint köteles teljesíteni.
(4) A NEBEK ellátja a Schengeni Információs Rendszer Kiegészítő Információinak Cseréjét Biztosító Nemzeti Hatóság (SIRENE Iroda) külön törvényben, illetőleg az Európai Unió jogi aktusában meghatározott feladatait.
(5) A NEBEK a Rendőrség, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tekintetében ellátja a vízuminformációs rendszerhez (VIS) a tagállamok kijelölt hatóságai, valamint az Europol számára a terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében, betekintés céljából történő hozzáférésről szóló, 2008. június 23-i 2008/633/IB tanácsi határozat alapján kijelölt nemzeti központi hozzáférési pont feladatait.
(6) A NEBEK az egyes európai uniós jogi aktusokban rögzített bűnügyi, illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere során a biometrikus azonosítók egyértelmű egyezést eredményező automatikus találati adathozzáférése nyomán követendő eljárásban központi kapcsolattartó pontként jár el a nyomozó hatóság, a terrorizmust elhárító szerv és a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv által kezdeményezett, személyazonossággal kapcsolatos adatok beszerzése iránti megkereséseinek az együttműködő tagállam felé való továbbításában, illetve az együttműködő tagállam ilyen megkereséseinek a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásának vezetéséért felelős szakértői nyilvántartó szerv felé való továbbításában.
4. §
(1) A NEBEK jogosult annak a személyes és bűnüldözési adatnak - beleértve a titkos információgyűjtéssel érintett adatot és információt is - a kezelésére, átvételére és továbbítására, amely a nemzetközi bűnügyi együttműködés céljából létrehozott szervezet és nemzeti egységei hatáskörébe tartozik, illetve amelyre a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködését szabályozó nemzetközi szerződés, külön törvény vagy az Európai Unió jogi aktusának hatálya kiterjed, különösen, ha az adat a szervezett bűnözéssel, terrorizmussal, kábítószer-bűnözéssel, nukleáris és radioaktív anyaggal, embercsempészettel, emberkereskedelemmel, gépjárművekkel, illetve az euróval kapcsolatos bűncselekményekkel, továbbá az Európai Unió határainak őrizetével és az illegális migráció elleni küzdelemmel függ össze.
(1a) A NEBEK az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló, 2009. április 9-i 2009/371/IB tanácsi határozat alapján létrehozott Europol Információs Rendszerbe az alábbi személyekre vonatkozó személyes adatokat továbbíthatja:
a) akiket magyar törvény értelmében olyan bűncselekmény elkövetésével vagy abban való részességgel gyanúsítanak, amely az Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL) hatáskörébe tartozik, vagy akiket ilyen bűncselekményért elítéltek, vagy
b) akikről megalapozottan feltehető, hogy az Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL) hatáskörébe tartozó bűncselekményt fognak elkövetni vagy készítenek elő Magyarország, illetve más tagállam területén.
(1b) Az Europol Információs Rendszerbe a következő, az (1a) bekezdésben meghatározott személyekre vonatkozó személyes adatok továbbíthatóak:
a) az érintett vezetékneve, leánykori neve, utóneve, illetve bármilyen álneve vagy felvett neve,
b) az érintett születési helye és ideje,
c) az érintett állampolgársága,
d) az érintett neme,
e) az érintett lakóhelye, tartózkodási helye, illetve foglalkozása,
f) az érintett társadalombiztosítási azonosítását szolgáló magyar vagy külföldi azonosító jele,
g) az érintett járművezetői engedélyének, személyazonosítására szolgáló okmányának és útlevelének az adatai,
h) - szükség esetén - az érintett személyazonosítását valószínűleg elősegítő ismertetőjelére vonatkozó adat, ideértve bármely különleges, objektív és nem változó testi ismertetőjelre vonatkozó adatot is, így különösen a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló törvény szerinti ujj- és tenyérnyomatot, illetve DNS-profilt, és
i) az érintett a)-h) pontba nem tartozó egyéb, az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló, 2009. április 9-i 2009/371/IB tanácsi határozat alapján az Europol Információs Rendszerbe bevihető, törvény alapján a NEBEK által kezelhető személyes adata.
(2) A NEBEK jogosult - közvetlen hozzáféréssel is - az (1) bekezdés alapján érkezett megkeresés teljesítéséhez szükséges személyes és bűnüldözési adatot térítés nélkül átvenni az együttműködő szervek által kezelt adatállományokból, amennyiben törvény vagy az Európai Unió jogi aktusa az adatok átvételét, illetőleg külföldre továbbítását az 1. § (1) bekezdésében meghatározott célok valamelyikéből lehetővé teszi.
(3) Az adatátviteli igényt a megkeresett adatkezelő haladéktalanul köteles a leggyorsabb adattovábbítási úton teljesíteni. Az adattovábbítás tényét mind az adatátadó, mind az adatátvevő szervnél dokumentálni kell.
5. §
(1) A NEBEK a nemzetközi megkeresés alapján köteles és jogosult az általa beszerzett adatot - beleértve a titkos információgyűjtéssel érintett személyes adatot és információt is - külön törvényben, az Európai Unió jogi aktusában vagy a nemzetközi szerződésben meghatározottak szerinti biztonsági előírásoknak megfelelő távadat-átviteli hálózat igénybevételével vagy a külföldre telepített összekötője útján továbbítani a megkereső nemzetközi szervezethez.
(2) A NEBEK köteles az (1) bekezdés alapján továbbított adatot adatvédelmi ellenőrzés céljából rögzíteni és azt hat hónapig megőrizni. Az így tárolt adatot az ellenőrzés lefolytatása után legkésőbb 30 nap elteltével törölni kell.
6. §
(1) A magyar együttműködő szervnek a NEBEK útján történő adatszolgáltatás kezdeményezésekor közölnie kell az adat- vagy információszolgáltatás célját, az adat törlésére, megsemmisítésére vonatkozó szabályokat, illetőleg a tájékoztatási és helyesbítési (törlési) jog gyakorlásával kapcsolatos korlátozásokat.
(2) A magyar együttműködő szervnek a 2004/512/EK tanácsi határozattal létrehozott vízuminformációs rendszerhez (a továbbiakban: Vízuminformációs Rendszer) betekintés céljából történő hozzáférésre irányuló, a NEBEK útján történő adatszolgáltatást kezdeményező indokolt írásos vagy elektronikus úton továbbított kezdeményezésében az (1) bekezdésben foglaltak mellett fel kell tüntetnie
a) a konkrét ügy ügyiratszámát, amelyben szükséges a Büntető Törvénykönyvben meghatározott terrorcselekmény vagy az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény 1. számú melléklete által meghatározott bűncselekmények megelőzése, felderítése és nyomozása érdekében az adatszolgáltatás;
b) azokat a körülményeket, amelyek alapján valószínűsíthető, hogy a Vízuminformációs Rendszerből történő adatszolgáltatás jelentősen hozzájárulhat az adott bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez vagy nyomozásához;
c) azokat a körülményeket, amelyek megalapozzák a Vízuminformációs Rendszerből történő adatszolgáltatás szükségességét;
d) az a) pont szerinti bűncselekmény minősítését;
e) a betekintéshez szükséges, törvényben meghatározott egyéb adatokat, valamint
f) a betekintés céljából történő hozzáférés kezdeményezésére a magyar együttműködő szerv vezetője által feljogosított személy részére a VIS nemzeti központi hatóság által biztosított azonosító kódot.
(3) A NEBEK a (2) bekezdésben foglalt feltételek teljesülését és a kezdeményezés indokoltságát a kérelem teljesítését megelőzően vizsgálni köteles.
(4) Kivételesen sürgős esetben a NEBEK a magyar együttműködő szerv adatszolgáltatás kezdeményezésére vonatkozó szóbeli kérelmét is teljesítheti. Ebben az esetben a (2) bekezdésben foglalt feltételek teljesülését a kérelem teljesítését követően, a sürgősség indokoltságával együtt kell vizsgálnia.
(5) A magyar együttműködő szerv által nemzetközi bűnügyi együttműködés céljából létrehozott szervezet és nemzeti egységei, valamint a bűnüldöző szervek együttműködését szabályozó két- és többoldalú nemzetközi szerződés által érintett állam részére szolgáltatott információn, adaton - a nemzetközi bűnügyi együttműködés céljából létrehozott szervezet, illetve a másik állam követelményeinek megfelelően - fel kell tüntetni az információ felhasználhatóságát.
7. §
(1) A NEBEK a részére megküldött, az általa átvett vagy továbbított adatot a külön törvényben, az Európai Unió jogi aktusában vagy a nemzetközi szerződésben foglaltaktól eltérő célra nem használhatja fel. Az általa kezelt adatokat a külön törvény alapján az adat-, illetve információigénylésre, továbbá az adat-, illetve információ továbbításának kezdeményezésére jogosult szerv, valamint az adatvédelmi ellenőrző szerv kivételével más külföldi és hazai szervnek vagy személynek nem továbbíthatja, abból strukturált adatállományt csak akkor hozhat létre, ha ezt a vonatkozó nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió jogi aktusa lehetővé teszi.
(2) A különböző célból létrehozott adatállományokat elkülönítetten kell kezelni, azok egymással nem kapcsolhatók össze.
(3) A NEBEK a külföldről átvett adat kezelésekor és továbbításakor köteles figyelembe venni mindazon feltételeket és korlátozásokat, amelyeket az adatátadó vele közölt. Ezekről az adat továbbításakor az adatátvevőt tájékoztatni kell.
(4) A NEBEK a rendelkezésére álló adatot és információt a nemzetközi bűnügyi együttműködés céljából létrehozott szervezet szabályai szerint elemzési célra feldolgozhatja.
(5) A magyar együttműködő szerv köteles a NEBEK által készített bűnügyi elemzések és statisztikák elkészítéséhez szükséges, személyazonosításra alkalmatlan statisztikai adatokat szolgáltatni, valamint közreműködni a bűnügyi elemzések és statisztikák elkészítésében.
8. §   A NEBEK köteles az érintett személyt - kérelmére - a külön törvényben, az Európai Unió jogi aktusában, illetőleg nemzetközi szerződésben foglaltaknak megfelelően tájékoztatni az általa kezelt vagy továbbított adatairól, illetőleg teljesíteni a helyesbítés iránti kérelmet.
9. §
(1) A NEBEK köteles a nemzetközi bűnügyi együttműködés céljából létrehozott szervezet központjába továbbított adatot a külön törvényben, az Európai Unió jogi aktusában, illetőleg nemzetközi szerződésben meghatározott határidőben felülvizsgálni és szükség esetén a törlést elrendelni, valamint jelezni a nemzetközi bűnügyi együttműködés céljából létrehozott szervezet központjának az általa korábban továbbított adatok törlését vagy helyesbítését.
(2) Amennyiben a nemzetközi bűnügyi együttműködés céljából létrehozott szervezet jelzi, hogy az általa vagy részére továbbított adat téves vagy helytelen adattovábbítás történt, a NEBEK haladéktalanul kezdeményezi az adathelyesbítést vagy törlést és erről tájékoztatja a nemzetközi bűnügyi együttműködés céljából létrehozott szervezetet.
9/A. §   A NEBEK ellátja a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvényben a SIRENE Irodára ruházott feladatokat.
9/B. §
(1) Ha a 4. § (la) bekezdésben meghatározott személlyel szemben a büntetőeljárást megszüntették vagy vele szemben felmentő ítéletet hoztak,
a) az a szerv, amelynél e személyre vonatkozó, a NEBEK által az Europol Információs Rendszerbe továbbított adat keletkezett, illetve
b) az a szerv, amely e személyre vonatkozó, a NEBEK által az Europol Információs Rendszerbe továbbított adat továbbítását kezdeményezte,
haladéktalanul köteles a NEBEK-nél kezdeményezni ezen adatok törlését az Europol Információs Rendszerből.
(2) A NEBEK az Europol Információs Rendszerbe továbbított adatok tekintetében az adattovábbítást követően az Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL) erre vonatkozó értesítését követően haladéktalanul az adat további tárolása szükségességének felülvizsgálatát kezdeményezi annál a szervnél, amelynél az adat keletkezett, illetve amely az adat továbbítását kezdeményezte.
10. §
(1) A NEBEK vezetője, illetőleg az adattovábbításban érintett hazai adatkezelő szerv vezetője gondoskodik a nemzetközi szervezet által meghatározott, illetőleg a külön törvényben, az Európai Unió jogi aktusában vagy nemzetközi szerződésben foglalt adatvédelmi, adatbiztonsági és titokvédelmi követelmények betartásáról.
(2) A NEBEK vezetője a Magyarország által kötött nemzetközi szerződés hatálya alá tartozó adat esetében feladat- és hatáskörében minősítésre jogosult.
(3) A NEBEK tevékenységével kapcsolatos közérdekű adat nyilvánosságra hozatalát a NEBEK vezetője megtagadhatja, ha ezt bűnüldözési, bűnmegelőzési cél feltétlenül indokolttá teszi, ha külön törvény, az Európai Unió jogi aktusa vagy nemzetközi szerződés így rendelkezik, vagy ha a nemzetközi szervezet ezt kéri.
(4) A NEBEK a lekérdezés jogszerűségének ellenőrzése, valamint az adatok sértetlenségének és biztonságának biztosítása céljából a Vízuminformációs Rendszerben végzett betekintés céljából történő hozzáférésekről adattovábbítási nyilvántartást vezet.
(5) Az adattovábbítási nyilvántartásban foglalt adatokat a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatozó adatok tagállamok közötti cseréjéről (VIS-rendelet) szóló, 2008. július 9-i 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint lehet felhasználni és azokat az ott meghatározott időszak elteltével törölni kell.
(6) Az adattovábbítási nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a betekintés pontos célja, beleértve a konkrét ügyben érintett - a 6. § (2) bekezdés a) pontja szerinti - bűncselekmény megnevezését is;
b) a kérelem szerinti ügy ügyiratszámát;
c) a hozzáférés dátumát és pontos időpontját;
d) a 6. § (4) bekezdés szerinti sürgős eljárásra történő utalást;
e) a betekintéshez szükséges, a kérelemben szereplő adatokat;
f) a megtekintett adatok típusát;
g) a NEBEK által a keresés végrehajtására felhatalmazott személy részére a VIS nemzeti központi hatóság által biztosított azonosító kódot; valamint
h) a magyar együttműködő szerv vezetője által a betekintés céljából történő hozzáférés kezdeményezésére felhatalmazott személy számára a VIS nemzeti központi hatóság részéről biztosított azonosító kódot.
(7) A NEBEK - a betekintés céljából történő hozzáférés követhetősége céljából - a hozzáférési jogosultság időtartama alatt nyilvántartást köteles vezetni a keresés végrehajtására felhatalmazott és a betekintés céljából történő hozzáférés kezdeményezésére felhatalmazott személyek nevéről és azonosító kódjáról.

II. FEJEZET

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. §
(1) E törvénynek a magyar bűnüldöző szerv és az INTERPOL közötti, illetőleg a bűnüldöző szervek két- és többoldalú nemzetközi szerződések keretében megvalósuló együttműködésére vonatkozó rendelkezései 2000. július 1. napján lépnek hatályba.
(2) E törvénynek a magyar bűnüldöző szerv és az EUROPOL közötti együttműködésre vonatkozó rendelkezései a Magyar Köztársaság által az EUROPOL-lal kötött nemzetközi szerződést kihirdető törvénnyel egyidejűleg lépnek hatályba.
(3) E törvénynek a magyar együttműködő szerv és a Schengeni Információs Rendszer együttműködésére vonatkozó rendelkezései az Európai Unió Tanácsának a Schengeni Információs Rendszer alkalmazását a Magyarország számára lehetővé tevő határozatában meghatározott napon lépnek hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

18. §
(1) E törvény
1. 3. §-a, 6. §-a, és 10. §-a a vízuminformációs rendszerhez (VIS) a tagállamok kijelölt hatóságai, valamint az Europol számára a terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében, betekintés céljából történő hozzáférésről szóló, 2008. június 23-i 2008/633/IB tanácsi határozat 3-4. és 16. cikkeinek,
2. 9/A. §-a a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló, 2007. június 12-i 2007/533/IB tanácsi határozatnak való megfelelést szolgálja.
(2) E törvény 9/A. §-a a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló, 2006. december 20-i 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
19. §   Ez a törvény az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló, 2009. április 9-i 2009/371/IB tanácsi határozatnak való megfelelést szolgálja.
20. §   Ez a törvény az információs rendszerek elleni támadásokról és a 2005/222/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2013. augusztus 12-i, 2013/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
  • A jogszabály 1999. június 16-án jelent meg a Magyar Közlöny 52. számában.
  • hatályba lépett 2000. július 1-jén.
A szövegrész Hatarozatlan. 0-án fog hatályba lépni.A szövegrész Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. augusztus 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. augusztus 10-én lépett hatályba.A bekezdés 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. március 24-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lesz hatályon kívül helyezve.A bekezdés Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve.A bekezdés Hatarozatlan. 0-án fog hatályba lépni. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. augusztus 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. augusztus 10-én lépett hatályba. 2007. augusztus 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lesz hatályon kívül helyezve. Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve. Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve. Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve. Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve. Hatarozatlan. 0-án fog hatályba lépni. Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve. Hatarozatlan. 0-án fog hatályba lépni. Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve. Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve. Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve. Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. augusztus 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. március 24-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. március 24-én lépett hatályba.A bekezdés Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. május 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. augusztus 10-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. november 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve.A bekezdés Hatarozatlan. 0-án fog hatályba lépni.A bekezdés Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. augusztus 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. augusztus 10-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. január 1-jén lépett hatályba. 2013. január 1-jén lépett hatályba. 2013. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. január 1-jén lépett hatályba. 2013. január 1-jén lépett hatályba. 2013. január 1-jén lépett hatályba. 2013. január 1-jén lépett hatályba. 2013. január 1-jén lépett hatályba. 2013. január 1-jén lépett hatályba. 2013. január 1-jén lépett hatályba. 2013. január 1-jén lépett hatályba. 2013. január 1-jén lépett hatályba. 2013. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. augusztus 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. augusztus 10-én lépett hatályba.A bekezdés 2007. augusztus 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. augusztus 10-én lépett hatályba.A bekezdés 2007. augusztus 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. augusztus 10-én lépett hatályba.A bekezdés 2007. augusztus 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2013. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2013. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2013. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2013. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2013. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2013. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2003. április 19-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. augusztus 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. augusztus 10-én lépett hatályba.A bekezdés 2007. augusztus 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. augusztus 10-én lépett hatályba.A bekezdés 2007. augusztus 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. augusztus 10-én lépett hatályba.A bekezdés Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve.A szakasz 2007. augusztus 10-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2007. augusztus 10-én lépett hatályba.A bekezdés 2007. augusztus 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. augusztus 10-én lépett hatályba.A bekezdés 2007. augusztus 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. augusztus 10-én lépett hatályba.A szakasz 2013. április 9-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. április 9-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. április 9-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. április 9-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. április 9-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. április 9-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. április 9-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2013. április 9-én lépett hatályba.A szakasz 2013. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve. Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve. Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve.A bekezdés Hatarozatlan. 0-án fog hatályba lépni. Hatarozatlan. 0-án fog hatályba lépni. Hatarozatlan. 0-án fog hatályba lépni.A bekezdés 2013. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. augusztus 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. augusztus 10-én lépett hatályba.A bekezdés 2010. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. augusztus 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. augusztus 10-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2013. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2013. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2013. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2013. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2013. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2013. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2013. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2013. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 1-jén lépett hatályba.A szakasz Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve.A szövegrész Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve.A szövegrész Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve.A szakasz Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve.A bekezdés Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve.A bekezdés Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve.A bekezdés Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve.A bekezdés Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve.A bekezdés Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve.A bekezdés Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve.A bekezdés Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve.A szövegrész Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve.A szakasz Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve.A bekezdés Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve.A bekezdés Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve. Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve. Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve. Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve.A bekezdés Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve.A bekezdés Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve.A szövegrész Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve.A szakasz Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve. Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve. Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve. Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve.A szövegrész Hatarozatlan. 0-án fog hatályba lépni.A szövegrész Hatarozatlan. 0-án fog hatályba lépni.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2016. január 1-jén lesz hatályon kívül helyezve.A szakasz 2006. február 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2001. december 25-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. február 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. február 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. február 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2006. február 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. február 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. február 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. február 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2006. február 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. február 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. február 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2006. február 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. február 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. február 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2006. február 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. augusztus 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz Hatarozatlan. 0-án fog hatályba lépni.A szakasz 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2013. november 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. március 24-én lépett hatályba.A szakasz 2013. április 9-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2013. április 9-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. április 9-én lépett hatályba. 2013. április 9-én lépett hatályba. 2013. április 9-én lépett hatályba.A bekezdés 2016. január 1-jén lesz hatályon kívül helyezve.A bekezdés Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve. Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve. Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve. Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve.A bekezdés Hatarozatlan. 0-án fog hatályba lépni.A szakasz 2013. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz Hatarozatlan. 0-án lesz hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.