Hatályos állapot
Közlönyállapot
1990.12.05. - 1990.12.31.
1991.01.01. - 1992.02.24.
1992.02.25. - 1993.06.30.
1993.07.01. - 1993.12.30.
1993.12.31. - 1993.12.31.
1994.01.01. - 1994.03.30.
1994.03.31. - 1994.04.05.
1994.04.06. - 1995.02.28.
1995.03.01. - 1995.08.31.
1995.09.01. - 1996.12.31.
1997.01.01. - 1997.06.30.
1997.07.01. - 1997.12.31.
1998.01.01. - 1998.02.28.
1998.03.01. - 1998.06.30.
1998.07.01. - 2001.12.31.
2002.01.01. - 2002.12.31.
2003.01.01. - 2003.04.03.
2003.04.04. - 2003.12.31.
2004.01.01. - 2004.05.25.
2004.05.26. - 2004.06.25.
2004.06.26. - 2004.11.12.
2004.11.13. - 2005.06.30.
2005.07.01. - 2005.08.31.
2005.09.01. - 2005.09.30.
2005.10.01. - 2005.10.31.
2005.11.01. - 2006.03.02.
2006.03.03. - 2006.03.30.
2006.03.31. - 2006.12.28.
2006.12.29. - 2006.12.31.
2007.01.01. - 2007.06.30.
2007.07.01. - 2007.12.31.
2008.01.01. - 2008.12.26.
2008.12.27. - 2008.12.31.
2009.01.01. - 2009.05.31.
2009.06.01. - 2009.06.30.
2009.07.01. - 2009.09.30.
2009.10.01. - 2010.02.28.
2010.03.01. - 2010.08.10.
2010.08.11. - 2011.04.14.
2011.04.15. - 2011.09.30.
2011.10.01. - 2011.12.30.
2011.12.31. - 2011.12.31.
2012.01.01. - 2012.03.31.
2012.04.01. - 2012.04.30.
2012.05.01. - 2012.06.30.
2012.07.01. - 2012.07.14.
2012.07.15. - 2012.07.24.
2012.07.25. - 2012.12.31.
2013.01.01. - 2013.03.31.
2013.04.01. - 2013.07.14.
2013.07.15. - 2016.06.17.
2016.06.18. - 2017.06.01.
2017.06.02. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

1990. évi LXXXVII. törvény

az árak megállapításáról

Az árak legfőbb szabályozója a piac és a gazdasági verseny. Az árakra vonatkozó közvetlen kormányzati beavatkozás csak ott indokolt, ahol a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvényben foglaltak nem elégségesek a káros versenykorlátozás és a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés megakadályozására. A kormányzati beavatkozás kereteinek kijelölése céljából az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

A törvény hatálya

1. §
(1) E törvény hatálya kiterjed:
a) a gazdasági tevékenységet folytató jogi személyre, jogi személyiség nélküli gazdasági és egyéb társaságra, természetes személyre (a továbbiakban együtt: vállalkozó), valamint az általuk belföldön érvényesített árakra és díjakra, továbbá
b) a hatósági ár megállapítójára.
(2) A törvény hatálya nem terjed ki:
a) a jogszabályok alapján kötelezően igénybe vett szolgáltatások díjára;
b) a külön törvény felhatalmazása alapján szabályozott szolgáltatási díjakra.
c) a hegyközség által megállapított termőhelyi védőárra.
d) az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény alapján megállapított árakra.
e) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény hatálya alá tartozó termékek vagy szolgáltatások árára.
f) a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény hatálya alá tartozó termékek vagy szolgáltatások árára.
g) pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben szabályozott szolgáltatási díjakra.
h) a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árára, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás (fűtés és használati melegvíz) díjára.
h) a távhőszolgáltatásról szóló törvény hatálya alá tartozó termékek vagy szolgáltatások árára;
i) a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján meghatározott díjakra;
j) az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló törvényben, valamint a vasúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott helyi és helyközi közösségi közlekedési szolgáltatások áraira.
j) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényben meghatározott helyi, valamint az elővárosi, regionális és országos közösségi közlekedési szolgáltatások áraira.
k) a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvényben meghatározott kényelmi díjra, és a nemzeti mobil fizetési szervezet által a központosított mobil értékesítésű szolgáltatás továbbértékesítése során alkalmazandó árrésre.
l) fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvényben meghatározott legkisebb kereskedelmi árrésre.
(3) E törvény alkalmazásában gazdasági tevékenység: nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében történő termelő vagy szolgáltatási tevékenység folytatása.

Általános rendelkezés

2. §   Az árban, díjban (a továbbiakban együtt: ár), valamint az ár alapjául szolgáló értékesítési feltételekben a szerződő felek - a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvényben, valamint az ebben a törvényben foglaltak megtartásával, egymás méltányos érdekeit tiszteletben tartva és kölcsönösen együttműködve - állapodnak meg, ideértve a versenytárgyaláson vagy árverésen történő ármegegyezést is.

Bejelentési kötelezettség

3. §   A Kormány a hatósági ármegállapítás körébe nem tartozó termékek árának tervezett emelésére jogszabályban előzetes bejelentési kötelezettséget írhat elő, ha a terméket előállító vállalkozó a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvényben megfogalmazott kritériumok alapján az érintett piacon gazdasági erőfölényben van.
4. §   A vállalkozó köteles a Gazdasági Versenyhivatalhoz (1990. évi LXXXVI. törvény 52. §) előzetesen bejelenteni, ha a Kormány által jogszabályban meghatározott, saját gyártású termékeinek árát emelni kívánja, továbbá ha korábban többféle árat alkalmazott, és az új vevő részére az addig érvényesített legmagasabb árnál magasabb árat kíván érvényesíteni.
4. §   A vállalkozó köteles a Gazdasági Versenyhivatalhoz előzetesen bejelenteni, ha a Kormány által jogszabályban meghatározott, saját gyártású termékeinek árát emelni kívánja, továbbá ha korábban többféle árat alkalmazott, és az új vevő részére az addig érvényesített legmagasabb árnál magasabb árat kíván érvényesíteni.
5. §
(1) A bejelentésben fel kell tüntetni a tervezett áremelés mértékét, időpontját, indokát és a termék tervezett forgalmát.
(2) Ha a bejelentés elbírálásához az (1) bekezdésben felsoroltakon felül további adatokra is szükség van, azokat a bejelentő a Gazdasági Versenyhivatal felhívására nyolc napon belül köteles annak rendelkezésére bocsátani.
6. §
(1) A Gazdasági Versenyhivatal a bejelentés vagy a pótlólag rendelkezésre bocsátott adatok kézhezvételétől számított negyvenöt napon belül a tervezett áremelést határozattal - részben vagy egészben - megtiltja, ha az emelt ár a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvénybe ütközne.
(2) Az ár legfeljebb a bejelentésben foglaltak szerint emelhető, ha a Gazdasági Versenyhivatal - az (1) bekezdésben előírt határidőn belül - határozatával az áremelést nem tiltotta meg, vagy e határidőn belül nem nyilatkozott. Az emelt ár érvényesítéséhez ez esetben is a szerződő felek megállapodása szükséges.
(3) A bejelentési kötelezettség alá tartozó termékekre csak akkor lehet felemelt árral szerződési ajánlatot tenni, ha a Gazdasági Versenyhivatal az áremelést nem, vagy csak részben tiltotta meg, vagy az (1) bekezdésben előírt határidőn belül nem nyilatkozott.

Hatósági ármegállapítás

7. §
(1) A mellékletben felsorolt termékekre, szolgáltatásokra (a továbbiakban együtt: termék) az ott feltüntetett miniszter, illetve a helyi önkormányzat (a továbbiakban együtt: hatósági ár megállapítója) legmagasabb árat vagy legalacsonyabb árat (a továbbiakban együtt: hatósági ár) állapít meg.
(2) A termék hatósági árát a pénzügyminiszterrel egyetértésben kell megállapítani, ha az árat a miniszter állapítja meg, vagy az árat az állami költségvetés támogatja.
(2) A termék hatósági árát az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben kell megállapítani, ha az árat a miniszter állapítja meg, vagy az árat az állami költségvetés támogatja.
(2) A termék hatósági árát az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben kell megállapítani, ha az árat a miniszter állapítja meg, vagy az árat a központi költségvetés támogatja.
(3) A taxiengedély érvényességi területe szerint illetékes települési önkormányzat - a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat - képviselő-testülete a területi kereskedelmi és iparkamarával egyeztetve, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség illetékes területi felügyelete és a szolgáltatásban közvetlenül érintett szakmai érdek-képviseleti szervezetek véleményének figyelembevételével megállapíthatja a személytaxi szolgáltatásért felszámítható legmagasabb árat.
(3) A taxiengedély érvényességi területe szerint illetékes települési önkormányzat - a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat - képviselő-testülete a területi kereskedelmi és iparkamarával egyeztetve, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség illetékes területi felügyelete és a szolgáltatásban közvetlenül érintett szakmai érdek-képviseleti szervezetek véleményének figyelembevételével rendeletben megállapíthatja a személytaxi szolgáltatásért felszámítható árat és annak alkalmazási feltételeit. A személytaxi szolgáltatás díjszabását (díjtételeit) a képviselő-testület - a helyi körülmények mérlegelésével - legmagasabb hatósági árként vagy rögzített hatósági árként határozhatja meg.
(3) A taxiengedély érvényességi területe szerint illetékes települési önkormányzat - a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat - képviselő-testülete a területi kereskedelmi és iparkamarával egyeztetve, a fogyasztóvédelmi hatóság és a szolgáltatásban közvetlenül érintett szakmai érdek-képviseleti szervezetek véleményének figyelembevételével rendeletben megállapíthatja a személytaxi szolgáltatásért felszámítható árat és annak alkalmazási feltételeit. A személytaxi szolgáltatás díjszabását (díjtételeit) a képviselő-testület - a helyi körülmények mérlegelésével - legmagasabb hatósági árként vagy rögzített hatósági árként határozhatja meg.
(4) Felhatalmazást kap a vendéglátásért felelős miniszter, hogy a felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásának szabályait jogszabályban megállapítsa.
(5) E törvény Melléklete II. Legmagasabb ár pontjának „B) Szolgáltatások” fejezetében található „40.30.90.0 Távhőszolgáltatás csatlakozási díját és lakossági távhőszolgáltatás díját” a települési önkormányzat - fővárosban a Fővárosi Önkormányzat - képviselő-testülete rendeletben állapítja meg, a gazdasági és közlekedési miniszter véleményének beszerzését követően.
(5) E törvény Melléklete II. Legmagasabb ár pontjának „B) Szolgáltatások” fejezetében található „40.30.90.0 Távhőszolgáltatás csatlakozási díját és lakossági távhőszolgáltatás díját” a települési önkormányzat - fővárosban a Fővárosi Önkormányzat - képviselő-testülete rendeletben állapítja meg, az energiapolitikáért felelős miniszter véleményének beszerzését követően.
(5) E törvény Melléklete II. Legmagasabb ár pontjának „B) Szolgáltatások” fejezetében található „40.30.90.0 Távhőszolgáltatás csatlakozási díját és lakossági távhőszolgáltatás díját” a települési önkormányzat - fővárosban a Fővárosi Önkormányzat - képviselő-testülete külön törvényben meghatározottak szerint rendeletben állapítja meg.
(5) E törvény melléklete „I. Legmagasabb ár” pontjának „B) Szolgáltatások” alpontjában 40.30.90.0 SZTJ szám alatt szereplő „Távhőszolgáltatás csatlakozási díját” a települési önkormányzat - fővárosban a Fővárosi Önkormányzat - képviselő-testülete külön törvényben meghatározottak szerint rendeletben állapítja meg.
8. §
(1) A legmagasabb árat - a (2) bekezdésben szabályozott kivétellel - úgy kell megállapítani, hogy a hatékonyan működő vállalkozó ráfordításaira és a működéséhez szükséges nyereségre fedezetet biztosítson, tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra is.
(2) A továbbfeldolgozók vagy továbbértékesítők részére értékesített egyes energiahordozók ára a külpiaci árak szintjén is meghatározható.
(3) A legalacsonyabb árat úgy kell megállapítani, hogy az legalább a hatékonyan működő vállalkozó ráfordításaira fedezetet biztosítson, tekintettel az elvonásokra és támogatásokra is.
9. §
(1) A hatósági ár megállapítása történhet tételesen vagy a hatósági ár kiszámítására vonatkozó előírásokkal.
(2) A hatósági árat alkalmazási feltételeivel (pl. a minőség, a határidő, a szállítások ütemezése, a megrendelés nagysága, a teljesítés helye, a fizetési feltételek) együtt kell megállapítani.
10. §
(1) A hatósági ár megállapítása - ideértve az áralkalmazási feltételeket is - hivatalból vagy az árat érvényesítő vállalkozó kérelmére történhet. Ez utóbbi esetben a kérelmező köteles a hatósági árra vonatkozó javaslatát a hatósági ár megállapítója részére egyidejűleg megküldeni. A hatósági ár megállapítója - mindkét esetben - további adatokat kérhet.
(2) A hatósági ár megállapítója a kérelem, illetve a kért adatok kézhezvételétől számított harminc napon belül köteles az ármegállapítást közzétenni vagy a kérelem elutasításáról a kérelmezőt értesíteni.
(2) A hatósági ár megállapítójának megkeresésére az országos gazdasági kamara tájékoztatást ad a kérelemmel érintett termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos forgalmi és árviszonyokról.
(3) A hatósági ár megállapítója a kérelem, illetve a kért adatok kézhezvételétől számított harminc napon belül köteles az ármegállapítást közzétenni vagy a kérelem elutasításáról a kérelmezőt értesíteni.
11. §
(1) A hatósági árat, valamint annak alkalmazási feltételeit jogszabályban kell közzétenni. A jogszabályban rendelkezni kell arról, hogy a hatósági ár mikor lép érvénybe; e rendelkezésnek visszamenőleges hatálya nem lehet.
(1) A hatósági árat, valamint annak alkalmazási feltételeit jogszabályban kell közzétenni. A jogszabályban rendelkezni kell arról, hogy a hatósági ár mikor lép hatályba; e rendelkezésnek visszamenőleges hatálya nem lehet.
(2) A legmagasabb hatósági árnak a szerződés megkötését követően bekövetkező emelése esetén jogszabály kivételesen előírhatja, hogy az emelt legmagasabb hatósági ár az érvényes szerződés részévé válik. A felek azonban az új ártól lefelé - közös megegyezéssel - eltérhetnek, a szerződésben kikötött ár fenntartásával vagy megváltoztatásával.
12. §   Ha hatósági árat állapítottak meg, a szerződésben
a) a legmagasabb árnál magasabb árat és
b) a legalacsonyabb árnál alacsonyabb árat
érvényesen nem lehet kikötni.
13. §   Ha a felek az árban nem állapodtak meg, és a termékre hatósági ár van érvényben, az utóbbi az irányadó. A hatósági ár az irányadó akkor is, ha a felek a jogszabály megsértésével más árban állapodtak meg.
13. §   Ha a felek az árban nem állapodtak meg, és a termékre hatósági ár van hatályban, az utóbbi az irányadó. A hatósági ár az irányadó akkor is, ha a felek a jogszabály megsértésével más árban állapodtak meg.
14. §   A hatósági árnak a szerződés megkötése és teljesítése között bekövetkezett megszűnése esetén a szerződést - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a kikötött áron kell teljesíteni.
15. §   A lakosságot közvetlenül érintő hatósági ár változtatásáról a hatósági ár megállapítója legkésőbb az ár érvénybelépésével egyidejűleg köteles a lakosságot tájékoztatni.
15. §   A lakosságot közvetlenül érintő hatósági ár változtatásáról a hatósági ár megállapítója legkésőbb az ár hatálybalépésével egyidejűleg köteles a lakosságot tájékoztatni.
16. §   A hatósági árakra vonatkozó rendelkezések megsértése esetén a hatósági ár megállapítója határozattal
a) megtiltja a jogszabályt sértő ár további alkalmazását, és egyidejűleg kötelezi a vállalkozót a jogszerű ár alkalmazására, valamint
b) kötelezi a vállalkozót a hatósági árra vonatkozó rendelkezések megsértésével elért többlet árbevételnek a sérelmet szenvedett részére történő visszatérítésére, ha pedig ennek személye nem állapítható meg, az állam javára történő befizetésére.
c) a 7. § (3) bekezdése szerinti rendelkezések megsértése esetén az 1997. évi CLV. törvény 48. §-a alapján fogyasztóvédelmi bírság kiszabása kezdeményezhető.
c) bírságot szab ki a hatósági árakra vonatkozó rendelkezéseket megsértő vállalkozással szemben. A bírság legkisebb összege a jogsértő magatartással elért anyagi előny, maximális mértéke pedig annak kétszerese,
d) a 7. § (3) bekezdése szerinti rendelkezések megsértése esetén az 1997. évi CLV. törvény alapján fogyasztóvédelmi bírság kiszabása kezdeményezhető.
17. §
(1) A hatósági ár megállapítójának a 16. §-ban szabályozott eljárására az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(1) A hatósági ár megállapítójának a 16. §-ban szabályozott eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(1) A hatósági ár megállapítójának a 16. §-ban szabályozott eljárására a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A hatósági ár megállapítójának határozata ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat közlésétől számított harminc napon belül a bíróságtól keresettel kérhető a határozat felülvizsgálata.
(2) A hatósági ár megállapítójának határozata ellen fellebbezésnek nincs helye.
(3) A hírközlési szolgáltatások tekintetében a 16. §-ban foglaltakat a hatósági ár megállapítója helyett a Hírközlési Felügyelet végzi, az ezzel kapcsolatos eljárásra a hírközlésről szóló törvény szabályait kell alkalmazni.
(3) A hírközlési szolgáltatások tekintetében a 16. §-ban foglaltakat a hatósági ár megállapítója helyett a Nemzeti Hírközlési Hatóság végzi, az ezzel kapcsolatos eljárásra az elektronikus hírközlésről szóló törvény szabályait kell alkalmazni.
(3) Az egyetemes hírközlési szolgáltatások tekintetében a 16. §-ban foglaltakat a hatósági ár megállapítója helyett a Nemzeti Hírközlési Hatóság végzi, az ezzel kapcsolatos eljárásra az elektronikus hírközlésről szóló törvény szabályait kell alkalmazni.
(3) Az egyetemes hírközlési szolgáltatások tekintetében a 16. §-ban foglaltakat a hatósági ár megállapítója helyett a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság végzi, az ezzel kapcsolatos eljárásra az elektronikus hírközlésről szóló törvény szabályait kell alkalmazni.
(4) A gazdasági és közlekedési miniszter árhatósági jogkörébe tartozó energetikai termékek és szolgáltatások tekintetében a 16. §-ban foglaltakat a hatósági ár megállapítója helyett a Magyar Energia Hivatal végzi, az ezzel kapcsolatos eljárására a villamos energiáról szóló törvény szabályait kell alkalmazni.
(4) Az energiapolitikáért felelős miniszter árhatósági jogkörébe tartozó energetikai termékek és szolgáltatások tekintetében a 16. §-ban foglaltakat a hatósági ár megállapítója helyett a Magyar Energia Hivatal végzi, az ezzel kapcsolatos eljárására a villamos energiáról szóló törvény szabályait kell alkalmazni.
(4) Az energiapolitikáért felelős miniszter árhatósági jogkörébe tartozó, a földgázellátásról szóló törvény hatálya alá tartozó termékek vagy szolgáltatások tekintetében a 16. §-ban foglaltakat a hatósági ár megállapítója helyett a Magyar Energia Hivatal végzi. Az ezzel kapcsolatos eljárásra a villamos energiáról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
18. §
(1) Ha a határozat felülvizsgálatát nem kérték a bíróságtól, a hatósági ár megállapítója a határozatát megküldi a Gazdasági Versenyhivatalhoz a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvényben szabályozott bírság kiszabása végett.
(2) Ha a határozat felülvizsgálatát kérték a bíróságtól, és a bíróság a hatósági árra vonatkozó rendelkezések megsértését megállapította, jogerős határozatát megküldi a Gazdasági Versenyhivatalhoz a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvényben szabályozott bírság kiszabása végett.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

19. §   A gazdaság egészét vagy jelentős részét érintő és az árak alakulására ható adózási, pénzügyi vagy egyéb szabályozási eszköz változása esetén a Kormány - legfeljebb hat hónapra - az árakra vonatkozóan rendelkezhet a nem hatósági árak körében is.
19/A. §
(1) A Kormány a gyógyszerpiac átmeneti zavarainak elhárítása, kiküszöbölése vagy a gyógyszerpiac egyensúlyának fenntartása érdekében elrendelheti, hogy a humán törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek (a továbbiakban együtt: gyógyszerek) esetében a gyártó és a forgalmazó közötti, az e bekezdés szerinti rendelet kihirdetésekor hatályos szerződésekben szereplő árat - ideértve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 226. § (1) bekezdése szerint jogszabályban meghatározott árat - a rendelet kihirdetésétől számított legfeljebb kilenc hónapig nem lehet emelni, illetve a gyártók és a forgalmazók ennél magasabb áron a rendelet kihirdetésétől számított legfeljebb kilenc hónapig nem tehetnek egymás felé szerződési ajánlatot.
(2) Az (1) bekezdés szerinti árnál magasabb ár akkor alkalmazható, ha ehhez az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter kérelem alapján hozzájárul. A hozzájárulás akkor adható meg, ha
a) az adott gyógyszer az adott betegség kizárólagos, első vonalbeli kezelésére szolgáló készítmény, és
b) a gyártó vagy a forgalmazó bizonyítja, hogy az adott gyógyszer előállításának költsége az (1) bekezdés alkalmazása esetén érvényes legmagasabb árnál magasabb.
(3) A (2) bekezdés szerinti kérelemről kilencven napon belül kell határozatot hozni. Rendkívül nagy számú kérelem esetén ez a határidő egy ízben további hatvan nappal meghosszabbítható, amelyről a kérelmezőt értesíteni kell.
19/A. §   A gyógyszerpiac átmeneti zavarainak elhárítása, kiküszöbölése vagy a gyógyszerpiac egyensúlyának fenntartása érdekében tehető intézkedésekről külön törvény rendelkezik.
20. §   A fogyasztói forgalomba kerülő termék árát jól látható és azonosításra alkalmas módon fel kell tüntetni. Az árfeltüntetésről a terméket fogyasztói forgalomba hozó, illetve a szolgáltató vállalkozó köteles gondoskodni.
21. §   Az e törvényben foglaltak nem érintik a külön jogszabályok szerinti polgári jogi igény érvényesítésének, illetőleg szabálysértési vagy büntetőeljárás megindításának lehetőségét.

Hatálybalépés; átmeneti szabályok

22. §
(1) Ez a törvény az 1991. évi január hó 1. napján lép hatályba.
(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg:
(3) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat vesztik:
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 226. § (2) bekezdésének utolsó mondata, valamint (4) és (5) bekezdése;
- a szabálysértésekről szóló 1968. évi I. törvény 110. §-a (1) bekezdésének b) pontja és a (4) bekezdése;
- a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 301. §-a (1) bekezdésének b) pontja és 302. §-ának (2) bekezdése;
- a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 51. §-a;
- a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 1990. évi XXX. törvény 3. §-a;
- a versenytárgyalásról szóló 1987. évi 19. törvényerejű rendelet 15. §-a (2) bekezdésének második mondata;
- az egyes szabálysértésekről szóló 17/1968. (IV. 14.) Korm. rendelet 130. §-a (1) bekezdésének a), b) és d) pontja;
- a gazdálkodó szervezetek szállítási és vállalkozási szerződéseiről szóló 7/1978. (II. 1.) MT rendelet 5-6. §-a, 44. §-ának (4) bekezdése, valamint a 45. §-ának (1) és (2) bekezdése;
- a tisztességtelen ár megállapításáról szóló 42/1987. (X. 13.) MT rendelet;
- az Országos Árhivatal feladatáról és hatásköréről szóló 23/1988. (IV. 8.) MT rendelet, és az azt módosító 138/1989. (XII. 22.) MT rendelet;
- a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter feladatáról és hatásköréről szóló 1014/1985. (III. 20.) MT határozat módosításáról szóló 139/1989. (XII. 22.) MT rendelet;
- a belföldi beruházási célú fővállalkozás ár- és pénzügyi feltételeiről szóló 35/1982. (VIII. 1.) PM-ÁH rendelet;
- az egyes árszabályozó rendelkezések módosításáról szóló 16/1990. (VIII. 17.) PM rendelet;
- az üvegpalackok és az öblös (konzerves) üvegek betétdíjáról és forgalmáról szóló 4/1980. (XI. 11.) ÁH rendelkezés és az azt módosító 2/1981. (I. 19.) ÁH rendelkezés, 13/1982. (VI. 26.) ÁH rendelkezés, 4/1986. (V. 6.) ÁH rendelkezés és 7/1989. (VIII. 24.) ÁH rendelkezés;
- az energiahordozók, ipari alapanyagok és félkésztermékek külkereskedelmi árakhoz igazodó árképzéséről szóló 11/1983. (XII. 10.) ÁH rendelkezés és az azt módosító 6/1984. (VI. 26.) ÁH rendelkezés, 15/1984. (XI. 5.) ÁH rendelkezés, 14/1986. (XII. 10.) ÁH rendelkezés, 12/1987. (X. 15.) ÁH rendelkezés, 9/1988. (XII. 20.) ÁH rendelkezés és 13/1989. (XII. 28.) ÁH rendelkezés;
- a tervezett árváltoztatás egyes gazdálkodó szervezetek közötti közléséről szóló 9/1984. (VI. 26.) ÁH rendelkezés és az azt módosító 9/1986. (IX. 17.) ÁH rendelkezés és 1/1989. (II. 26.) ÁH rendelkezés;
- a fogyasztói áremeléssel kapcsolatos lakossági tájékoztatásról szóló 10/1984. (VI. 26.) ÁH rendelkezés és az azt módosító 3/1985. (V. 11.) ÁH rendelkezés;
- az árellenőrzés egyes kérdéseiről szóló 11/1984. (IX. 1.) ÁH rendelkezés és az azt módosító 4/1988. (VII. 20.) ÁH rendelkezés;
- az egységes termékazonosító kód alkalmazásáról szóló 5/1985. (VII. 20.) ÁH rendelkezés és az azt módosító 8/1986. (IX. 17.) ÁH rendelkezés, 8/1987. (IX. 24.) ÁH rendelkezés és 6/1989. (VII. 10.) ÁH rendelkezés;
- az árkonzultációról szóló 9/1987. (X. 15.) ÁH rendelkezés;
- a tervezett áremelés előzetes bejelentési kötelezettségéről szóló 2/1988. (VI. 10.) ÁH rendelkezés és az azt módosító 11/1988. (XII. 27.) ÁH rendelkezés, 12/1989. (XII. 28.) ÁH rendelkezés;
- a helyi árhatóságok hatásköréről szóló 3/1988. (VII. 20.) ÁH rendelkezés és az azt módosító 13/1988. (XII. 27.) ÁH rendelkezés, 5/1989. (VI. 30.) ÁH rendelkezés;
- a haditechnikai termék, hadfelszerelési cikk és hadiipari szolgáltatás áráról szóló 5/1988. (VII. 20.) ÁH rendelkezés és az azt módosító 3/1989. (VI. 22.) ÁH rendelkezés;
- egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 1/1990. (III. 12.) ÁH rendelkezés;
- az élelmiszeripari és a mezőgazdasági termékek árformájáról szóló 18/1989. (XII. 30.) MÉM rendelet;
- az ország honvédelmi felkészítése keretében végzett tartalékolási tevékenység során érvényesíthető árakról szóló 1/1987. (ÁT. 10.) ÁH utasítás.
(4) E törvény mellékletében a hatósági áras termékek, illetve a hatósági ár megállapítására jogosultak felsorolásából a következő szövegrész 2004. január 1-jén hatályát veszti:
401010-ből A villamosenergia-termelők közüzemi célra lekötött villamos energia értékesítésének ára gazdasági miniszter.
23. §   A törvény hatálybalépése nem érinti a mellékletben felsorolt termékekre vonatkozóan korábban kiadott hatósági ármegállapítások érvényességét.
24. §   Ez a törvény a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 451/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. október 29-i 1209/2014/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

MELLÉKLET AZ 1990. ÉVI LXXXVII. TÖRVÉNYHEZ

Hatósági áras termékek

I. LEGMAGASABB ÁR

A) Termékek

B) Szolgáltatások

I. Legmagasabb ár
A) Termékek


Termékszám
(ITJ)
Megnevezés A hatósági ár
megállapítója
11-1 Lignit ipari és kereskedelmi
miniszter
11-12 Barnaszén ipari és kereskedelmi
miniszter
11-13 Feketeszén, ipari és kereskedelmi
miniszter
11-3 Földgáz ipari és kereskedelmi
miniszter
11-51 Ahidrált lignit ipari és kereskedelmi
miniszter
11-52 Szénbrikett ipari és kereskedelmi
miniszter
14-1 Villamos energia ipari és kereskedelmi
miniszter
14-2 Gőz ipari és kereskedelmi
miniszter
14-3 Melegített víz ipari és kereskedelmi
miniszter
54-21 Fekete kőszénkoksz ipari és kereskedelmi
miniszter
54-21-3 Ipari és háztartási koksz ipari és kereskedelmi
miniszter
55-11-4-ből Az 5 kg-osnál nagyobb kiszerelésű propán-bután gázkeverék ipari és kereskedelmi
miniszter
66-1-ből Tankönyvek és zeneoktatást szolgáló kották művelődési és közoktatási miniszter
82-11-3-ból Fogyasztói tehéntej 2,8% zsírtartalommal földművelésügyi
miniszter
87-01 Fehér kenyér földművelésügyi
miniszter
93-12-02 Tehéntej és tejszín földművelésügyi
miniszter
94-36 Vastag tűzifa földművelésügyi
miniszter
Szolgáltatás szám
(SZTJ)
Megnevezés A hatósági ár
megállapítója
405-11-01-ből A belföldi közforgalmú vasúti áruszállítás díja (a veszélyes áruk és hulladékok fuvarozása, valamint az árufuvarozás különleges teljesítményei kivételével) közlekedési, hírközlési
és vízügyi miniszter
405-11-02-ből A belföldi közforgalmú vasúti menetrend szerinti személyszállítás díja közlekedési, hírközlési
és vízügyi miniszter
405-22-01-ből A belföldi menetrend szerinti távolsági autóbuszközlekedés díja; iskolák és tanintézetek által rendelt belföldi távolsági autóbusz különjáratok díja közlekedési, hírközlési
és vízügyi miniszter
405-22-02-ből A menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés díja; iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díja települési önkormányzat képviselő-testülete
405-3-ból A menetrend szerinti személyszállítás (villamos, fogaskerekű, troli, metró, földalatti) és a helyiérdekű vasút díja; települési önkormányzat képviselő-testülete
405-31-04-01 A helyiérdekű vasúti áruszállítás díja közlekedési, hírközlési
és vízügyi miniszter
406-11-01 Belföldi levélpostai küldemények díja közlekedési, hírközlési
és vízügyi miniszter
406-11-02 Belföldi csomagküldemények díja közlekedési, hírközlési
és vízügyi miniszter
406-13-ból Belföldi postautalványok díja közlekedési, hírközlési
és vízügyi miniszter
406-21-01 Belföldi táviratok díja közlekedési, hírközlési
és vízügyi miniszter
406-22-01-ből Belföldi távbeszélő szolgáltatás előfizetési és beszélgetési díja, valamint a közvetlen összeköttetések díja közlekedési, hírközlési
és vízügyi miniszter
507-34, 45-ből Humán célú gyógyszerek kereskedelmi árrése népjóléti miniszter
609-1, 2-ből A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak közlekedési, hírközlési
és vízügyi miniszter
714-11-01-ből Települési önkormányzat tulajdonában levő lakások bére települési önkormányzat képviselő-testülete
714-11-01-ből Egyéb tulajdonban levő lakásra 1989. január 1. előtt keletkezett és a törvény hatálybalépésekor fennálló bérleti jogviszony keretében hasznosított lakások bére települési önkormányzat képviselő-testülete
714-11-01-ből A nem fegyveres testület kezelésében levő ingatlanon létesített fegyveres testületi szolgálati lakások bére települési önkormányzat képviselő-testülete
714-26-2 Lakossági távfűtés és melegvíz-szolgáltatás díja ipari és kereskedelmi
miniszter
820-11-ből Televízió előfizetési díja pénzügyminiszter
406 - 31-ből A közszolgálati rádió és televízió műsorsugárzás díja közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
406 - 31-ből A rádió és televízió műsorszórás díja közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
820-11-ből A Magyar Televízió műsora vételének díja pénzügyminiszter
714-26-2 Lakossági távfűtés és melegvíz-szolgáltatás díja települési önkormányzat - fővárosban a Fővárosi Önkormányzat - képviselő-testülete
40.30.90.0 Távhőszolgáltatás csatlakozási díja és lakossági távhőszolgáltatás díja települési önkormányzat - fővárosban a Fővárosi Önkormányzat - képviselő-testülete
40.30.90.0-ból Távhőszolgáltatás csatlakozási díja települési önkormányzat - fővárosban
a Fővárosi Önkormányzat - képviselő-testülete
60.30.12. a földgázszállítás díja (a földgáztranzit kivételével) gazdasági és közlekedési miniszter
40.20.9. a földgázelosztás díja gazdasági és közlekedési miniszter
11.10.99 a közüzemi ellátás érdekében történő földgáztárolás díja gazdasági és közlekedési miniszter
11.10.99 a közüzemi ellátás érdekében történő földgáztárolás díja energiapolitikáért felelős miniszter
40.20.9. a földgázelosztás díja energiapolitikáért felelős miniszter
60.30.12. a földgázszállítás díja (a földgáztranzit kivételével) energiapolitikáért felelős miniszter
Termékszám
(BTO)
Megnevezés A hatósági ár
megállapítója
     
40.10.92-ből A villamos energia átvitelének díja gazdasági és közlekedési miniszter
40.10.92-ből A villamos energia elosztásának díja gazdasági és közlekedési miniszter
40.10.92-ből A villamos energia rendszerirányításának díja gazdasági és közlekedési miniszter
40.10.92-ből A villamos energiához kapcsolódó rendszerszintű szolgáltatások díja gazdasági és közlekedési miniszter
55.30.11.0
55.30.12.0
55.40.10.0
A vendéglátásban felszámított felszolgálási díj felső mértékének meghatározása gazdasági és közlekedési miniszter
55.30.11.0
55.30.12.0
55.40.10.0
A vendéglátásban felszámított felszolgálási díj felső mértékének meghatározása kereskedelemért felelős miniszter
55.30.11.0
55.30.12.0
55.40.10.0
A vendéglátásban felszámított felszolgálási díj felső mértékének meghatározása kereskedelemért felelős miniszter
     
Termékszám
(BTO)
Megnevezés A hatósági ár
megállapítója
SZJ’03 72.30.21 A céginformációs szolgálat által biztosított céginformáció elektronikus adattovábbításának ára igazságügyért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter
40.10.92-ből A villamos energiához kapcsolódó rendszerszintű szolgáltatások díja energiapolitikáért felelős miniszter
40.10.92-ből A villamos energia rendszerirányításának díja energiapolitikáért felelős miniszter
40.10.92-ből A villamos energia elosztásának díja energiapolitikáért felelős miniszter
40.10.92-ből A villamos energia átvitelének díja energiapolitikáért felelős miniszter
714-11-01-ből Egyéb tulajdonban levő lakásra 1989. január 1. előtt keletkezett, és a törvény hatálybalépésekor fennálló bérleti jogviszony keretében hasznosított lakások bére (a fegyveres testület kezelésében lévő ingatlanon létesített fegyveres testületi lakások kivételével) települési önkormányzat képviselő-testülete
714-11-01-ből A személyi tulajdonban lévő lakásra 1989. január 1-je előtt létrejött és a törvény hatálybalépésekor fennálló bérleti jogviszony keretében hasznosított lakások bére települési önkormányzat képviselő-testülete
714-11-01-ből Települési önkormányzat tulajdonában levő lakások bére települési önkormányzat képviselő-testülete
609-1, 2-ből A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
714-11-01-ből A személyi tulajdonban lévő lakásra 1989. január 1-je előtt létrejött és a törvény hatálybalépésekor fennálló bérleti jogviszony keretében hasznosított lakások bére t
714--11--01-ből A kényszerbérlet alapján létrejött vagy azt folytató lakásbérleti jogviszony keretében hasznosított lakás lakbére a települési önkormányzat képviselő-testülete
714--11--01-ből A magántulajdonban lévő lakásra 1989. január 1-je előtt létrejött vagy azt folytató bérleti jogviszony keretében hasznosított lakás bére, ha arra a lakásra korábban kiköthető lakbér a kétszerese volt az állami tulajdonú lakás lakbérének a települési önkormányzat képviselő-testülete
714-11-01-ből Települési önkormányzat tulajdonában levő lakások bére  
18111-1-2 Az állami tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés díja közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
18111-1-2 Az állami tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés díja vízgazdálkodásért felelős miniszter
 
05511 Az állami tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz díja közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
05511 Az állami tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz díja vízgazdálkodásért felelős miniszter
40.30.90.0-ból Távhőszolgáltatás csatlakozási díja települési önkormányzat - fővárosban
a Fővárosi Önkormányzat - képviselő-testülete
 
 
18111-1-2 Az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés díja települési önkormányzat - fővárosban a Fővárosi Önkormányzat - képviselő-testülete
05511 Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz díja települési önkormányzat - fővárosban a Fővárosi Önkormányzat - képviselő-testülete
507-34, 45-ből Humán célú gyógyszerek kereskedelmi árrése népjóléti miniszter
406-22-01-ből Belföldi távbeszélő-szolgáltatás előfizetési és beszélgetési díja, valamint a közvetlen összeköttetések díja közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
406-22-01-ből Koncesszióköteles távközlési szolgáltatások díja (előfizetési díj, beszélgetési díj, csatlakozási díj) közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
406-22-01-ből Koncesszióköteles távbeszélő szolgáltatások díja, a hálózatok összekapcsolásának díja (csatlakozási díj), továbbá a koncesszióköteles távközlési szolgáltatások nyújtásához igénybe vett bérelt vonali szolgáltatások díja közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
406-21-01 Belföldi táviratok díja közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
406-13-ból Belföldi postautalványok díja közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
406-11-2 Belföldi csomagküldemények díja közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
406- 11-01 Belföldi levélpostai küldemények díja közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
405-31-04-01 Helyiérdekű vasúti áruszállítás díja közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
095113 Belföldi postautalványok díja közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
095111 Belföldi levélpostai küldemények díja közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
64.11.12.0-ból
64.11.14.0-ból
64.11.15.0-ból
A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény 49. § (1) bekezdésében meghatározott postai belföldi fenntartott szolgáltatások díja Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter
64.20.16.0 Internet szolgáltatás távközlő hálózaton keresztül történő nyújtása esetén a távközlő szolgáltatás díjának az a hányada, melyet a távközlési szolgáltató átad az Internet szolgáltatónak Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter
64.20.16.0 Internet szolgáltatás távbeszélő hálózaton keresztül történő elérésének díja Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter
64.20.21.0
64.20.22.0
A műsorszóró szolgáltatás díja Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter
64.20.11.0
64.20.12.1
64.20.12.2
Az egyetemes távbeszélő szolgáltatás előfizetői díja, illetve a hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény 25. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti piacon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató által nyújtott távbeszélő szolgáltatás díja Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter
507-34, 45-ből Humán célú gyógyszerek kereskedelmi árrése egészségügyi, szociális és családügyi miniszter
507-34, 45-ből Humán célú, a járóbeteg-ellátás keretében társadalombiztosítási támogatással forgalmazható gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök kereskedelmi árrése egészségügyért felelős miniszter
64.11.12.0-ból
64.11.14.0-ból
64.11.15.0-ból
A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény 49. § (1) bekezdésében meghatározott postai belföldi fenntartott szolgáltatások díja informatikai és hírközlési miniszter
64.20.16.0 Internet szolgáltatás távközlő hálózaton keresztül történő nyújtása esetén a távközlő szolgáltatás díjának az a hányada, melyet a távközlési szolgáltató átad az Internet szolgáltatónak informatikai és hírközlési miniszter
64.20.16.0 Internet szolgáltatás távbeszélő hálózaton keresztül történő elérésének díja informatikai és hírközlési miniszter
64.11.12.0-ból
64.11.14.0-ból
64.11.15.0-ból
A postáról szóló 2003. évi CI. törvény 7. § (1) bekezdésében meghatározott postai belföldi fenntartott szolgáltatások díja informatikai és hírközlési miniszter
64.20.16.0 Internetszolgáltatás helyhez kötött telefonhálózaton keresztül történő nyújtása esetén az elektronikus hírközlési szolgáltatás díjának az a hányada, melyet az elektronikus hírközlési szolgáltató átad az internetszolgáltatónak informatikai és hírközlési miniszter
64.20.21.0
64.20.22.0
A műsorszóró szolgáltatás díja informatikai és hírközlési miniszter
64.20.11.0
64.20.12.1
64.20.12.2
Az egyetemes távbeszélő szolgáltatás előfizetői díja, illetve a hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény 25. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti piacon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató által nyújtott távbeszélő szolgáltatás díja informatikai és hírközlési miniszter
64.20.11.0
64.20.12.1
64.20.12.2
Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás díja informatikai és hírközlési miniszter
507-34, 45-ből Humán célú, a járóbeteg-ellátás keretében társadalombiztosítási támogatással forgalmazható gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök kereskedelmi árrése egészségbiztosításért felelős miniszter
507-34, 45-ből Humán célú, a járóbeteg-ellátás keretében társadalombiztosítási támogatással forgalmazható gyógyszerek kereskedelmi árrése egészségügyért felelős miniszter
64.11.12.0-ból
64.11.14.0-ból
64.11.15.0-ból
A postáról szóló 2003. évi CI. törvény 7. § (1) bekezdésében meghatározott postai belföldi fenntartott szolgáltatások díja postaügyért felelős miniszter
64.20.11.0
64.20.12.1
64.20.12.2
Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás díja elektronikus hírközlésért felelős miniszter
405-3-ból A menetrend szerinti személyszállítás (villamos, fogaskerekű, troli, metró, földalatti) és a helyiérdekű vasút díja települési önkormányzat - fővárosban a Fővárosi Önkormányzat - képviselő-testülete
405-22-02-ből A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díja; iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz-különjáratok díja települési önkormányzat - fővárosban a Fővárosi Önkormányzat - képviselő-testülete
405-22-01-ből A belföldi menetrend szerinti távolsági autóbusz-közlekedés díja; iskolák és tanintézetek által rendelt belföldi távolsági autóbusz-különjáratok díja közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
405-11-02-ből A belföldi közforgalmú, vasúti menetrend szerinti személyszállítás díja közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
405-22-01-ből A belföldi menetrend szerinti távolsági autóbusz-közlekedés díja; iskolák és tanintézetek által rendelt belföldi távolsági autóbusz-különjáratok díja közlekedésért felelős miniszter
405-11-02-ből A belföldi közforgalmú, vasúti menetrend szerinti személyszállítás díja közlekedésért felelős miniszter
405-11-01-ből A belföldi közforgalmú vasúti áruszállítás díja (a veszélyes áruk és hulladékok fuvarozása, valamint az árufuvarozás különleges teljesítményei kivételével) közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
     
Szolgáltatásszám
(SZTJ)
Megnevezés A hatósági ár
megállapítója
     
Termékszám
(BTO)
Megnevezés A hatósági ár
megállapítója
SZJ’03 72.30.21 A céginformációs szolgálat által biztosított céginformáció elektronikus adattovábbításának ára igazságügyért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter
40.30.90.0-ból Távhőszolgáltatás csatlakozási díja települési önkormányzat - fővárosban a Fővárosi Önkormányzat - képviselő-testülete
507-34, 45-ből Humán célú, a járóbeteg-ellátás keretében társadalombiztosítási támogatással forgalmazható gyógyszerek kereskedelmi árrése egészségügyért felelős miniszter
64.11.12.0-ból
64.11.14.0-ból
64.11.15.0-ból
A postáról szóló 2003. évi CI. törvény 7. § (1) bekezdésében meghatározott postai belföldi fenntartott szolgáltatások díja postaügyért felelős miniszter
     
     
Szolgáltatásszám
(SZTJ)
Megnevezés A hatósági ár
megállapítója
  a Magyar Villamosművek erőművei által értékesített termékre ipari és kereskedelmi miniszter
  a közcélú villamosmű és hőtermelő létesítménye (fűtőműve) által értékesített termékre ipari és kereskedelmi miniszter
1441-1-2 az állami tulajdonú víziközműből más víziküzműnek átadott ivóvíz díja közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
  Kivéve:  
14-3-ból A melegített víz ára a lakossági távhőszolgáltatást is végző vállalkozó által értékesített termékre települési önkormányzat - fővárosban a Fővárosi Önkormányzat - képviselő-testülete
  a Magyar Villamosművek erőművei által értékesített termékre ipari és kereskedelmi miniszter
14-3 Melegített víz ára települési önkormányzat - fővárosban a Fővárosi Önkormányzat - képviselő-testülete
  a közcélú villamosmű és hőtermelő létesítménye (fűtőműve) által értékesített termékre ipari és kereskedelmi miniszter
  Kivéve:  
14-2-ből A gőz ára a lakossági távhőszolgáltatást is végző vállalkozó által értékesített termékre települési önkormányzat - fővárosban a Fővárosi Önkormányzat - képviselő-testülete
14-2 Gőz ára települési önkormányzat - fővárosban a Fővárosi Önkormányzat - képviselő-testülete
401010-ből a közüzemi szolgáltató által értékesített villamos energia ára gazdasági és közlekedési miniszter
401010-ből a villamosenergia-termelői engedélyes által értékesített közüzemi célra lekötött villamos energia ára gazdasági és közlekedési miniszter
1110200000 a közüzemi nagykereskedő és a közüzemi szolgáltató közötti kereskedelemben értékesített földgáz ára gazdasági és közlekedési miniszter
1110200000 a közüzemi fogyasztó részére értékesített földgáz ára gazdasági és közlekedési miniszter
401010-ből a közüzemi villamos energia nagykereskedő által közüzemi célra értékesített villamos energia ára gazdasági és közlekedési miniszter
401010-ből A villamosenergia-termelők által értékesített közüzemi célra lekötött villamos energia ára gazdasági és közlekedési miniszter
403010-ből villamosenergia-termelői engedéllyel nem rendelkező villamosmű által közvetlenül vagy közvetve távhő-szolgáltatási célra értékesített gőz ára települési önkormányzat - fővárosban a Fővárosi Önkormányzat - képviselő-testülete
403010-ből villamosenergia-termelői engedéllyel nem rendelkező villamosmű által közvetlenül vagy közvetve távhő-szolgáltatási célra értékesített melegített víz ára települési önkormányzat - fővárosban a Fővárosi Önkormányzat - képviselő-testülete
403010-ből a villamosenergia-termelői engedélyes által közvetlenül vagy közvetve távhő-szolgáltatási célra értékesített melegített víz ára gazdasági és közlekedési miniszter
403010-ből a villamosenergia-termelői engedélyes által közvetlenül vagy közvetve távhő-szolgáltatási célra értékesített gőz ára gazdasági és közlekedési miniszter
403010-ből a villamosenergia-termelői engedélyes által közvetlenül vagy közvetve lakossági távhő-szolgáltatási célra értékesített melegített víz ára, ha az e célra lekötött hőteljesítmény az adott településen az 50 MW-ot meghaladja gazdasági és közlekedési miniszter
403010-ből a villamosenergia-termelői engedélyes által közvetlenül vagy közvetve lakossági távhő-szolgáltatási célra értékesített gőz ára, ha az e célra lekötött hőteljesítmény az adott településen az 50 MW-ot meghaladja gazdasági és közlekedési miniszter
1110200000 a közüzemi fogyasztó részére értékesített földgáz ára energiapolitikáért felelős miniszter
1110200000 a közüzemi nagykereskedő és a közüzemi szolgáltató közötti kereskedelemben értékesített földgáz ára energiapolitikáért felelős miniszter
401010-ből a villamosenergia-termelői engedélyes által értékesített közüzemi célra lekötött villamos energia ára energiapolitikáért felelős miniszter
401010-ből a közüzemi szolgáltató által értékesített villamos energia ára energiapolitikáért felelős miniszter
401010-ből a közüzemi villamos energia nagykereskedő által közüzemi célra értékesített villamos energia ára energiapolitikáért felelős miniszter
403010-ből a villamosenergia-termelői engedélyes által közvetlenül vagy közvetve lakossági távhő-szolgáltatási célra értékesített melegített víz ára, ha az e célra lekötött hőteljesítmény az adott településen az 50 MW-ot meghaladja energiapolitikáért felelős miniszter
403010-ből a villamosenergia-termelői engedélyes által közvetlenül vagy közvetve lakossági távhő-szolgáltatási célra értékesített gőz ára, ha az e célra lekötött hőteljesítmény az adott településen az 50 MW-ot meghaladja energiapolitikáért felelős miniszter
Termékszám
(BTO)
Megnevezés A hatósági ár
megállapítója
1441-1-2 az állami tulajdonú víziközműből más víziküzműnek átadott ivóvíz díja környezetvédelmi és vízügyi miniszter
1441-1-2 az állami tulajdonú víziközműből más víziküzműnek átadott ivóvíz díja vízgazdálkodásért felelős miniszter
14-1 Villamosenergia ára ipari és kereskedelmi miniszter
11-3 Földgáz ára ipari és kereskedelmi miniszter
     
Termékszám
(ITJ)
Megnevezés A hatósági ár
megállapítója
     

II. LEGALACSONYABB ÁR

Termékszám
(ITJ)
Megnevezés A hatósági ár
megállapítója
91-11-01-2 Takarmánybúza földművelésügyi miniszter
91-11-01-3 Búza élelmezési célra földművelésügyi miniszter
91-11-08-2 Takarmánykukorica földművelésügyi miniszter
93-12-01 Vágómarha földművelésügyi miniszter
93-21-06 Vágósertés földművelésügyi miniszter
93-22-01-31 Egyéb vágósertés, húsjellegű, ára földművelésügyi miniszter
93-12-02 Tehéntej és tejszín ára, földművelésügyi miniszter
93-12-01-4 Vágóbika ára, földművelésügyi miniszter
91-11-08-2 Takarmánykukorica ára földművelésügyi miniszter
91-11-01-31 Közönséges búza élelmezési célra, ára földművelésügyi miniszter
91-11-01-2 Takarmánybúza ára földművelésügyi miniszter
     
     
Termékszám
(METJ)
Megnevezés A hatósági ár
megállapítója
     
     

II.

  • A jogszabály 1990. december 5-én jelent meg a Magyar Közlöny 121. számában.
  • hatályba lépett 1991. január 1-jén.
1995. március 1-jén lépett hatályba. 2003. április 4-én lépett hatályba. 2008. január 1-jén lépett hatályba. 2009. július 1-jén lépett hatályba. 2010. március 1-jén lépett hatályba. 2017. június 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. június 2-án lépett hatályba. 2012. július 15-én lépett hatályba. 2012. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. július 1-jén lépett hatályba. 2013. április 1-jén lépett hatályba. 2013. július 15-én lépett hatályba.A szakasz 2009. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 1997. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2009. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2009. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2009. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2004. november 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. április 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. április 15-én lépett hatályba.A bekezdés 1994. április 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1994. április 6-án lépett hatályba.A bekezdés 1994. április 6-án lépett hatályba.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2009. október 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2009. október 1-jén lépett hatályba. 2009. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. június 1-jén lépett hatályba. 2009. június 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2005. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2004. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. augusztus 11-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. július 25-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2009. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2006. december 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. december 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. december 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2006. december 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2006. december 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. december 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2006. december 29-én lépett hatályba.A szakasz 1998. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. június 2-án lépett hatályba.A szövegrész 1992. február 25-én lépett hatályba.A szövegrész 1992. február 25-én lépett hatályba.A szövegrész 1992. február 25-én lépett hatályba.A szövegrész 1992. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1992. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1992. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1992. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1992. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1992. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1992. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1992. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1992. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1992. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1992. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1992. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1992. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1992. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1992. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1992. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1992. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1992. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1992. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1992. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1992. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1992. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1992. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1992. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1992. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1992. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1992. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1992. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1992. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1992. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1992. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1992. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1992. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1992. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1992. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1992. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1992. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1992. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1997. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1997. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2005. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. április 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. december 31-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. december 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. december 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. december 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. július 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. július 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. július 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. december 31-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1994. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1994. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1994. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1994. március 31-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1998. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2006. március 31-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2006. március 31-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. december 31-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. december 31-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. december 31-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. július 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. július 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. július 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. december 31-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. december 31-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2003. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1998. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2003. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2003. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2003. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2003. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2003. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2006. december 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. július 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. július 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. július 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. július 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. július 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. július 25-én lépett hatályba.A szövegrész 2012. július 25-én lépett hatályba.A szövegrész 2016. június 18-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. július 25-én lépett hatályba.A szövegrész 2012. július 25-én lépett hatályba.A szövegrész 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. július 25-én lépett hatályba.A szövegrész 2012. július 25-én lépett hatályba.A szövegrész 2012. július 25-én lépett hatályba.A szövegrész 1995. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2003. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2003. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2003. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2003. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2003. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2003. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2003. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2005. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2005. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2005. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2005. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2003. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. december 31-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1997. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1997. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1992. február 25-én lépett hatályba.A szövegrész 1992. február 25-én lépett hatályba.A szövegrész 1992. február 25-én lépett hatályba.A szövegrész 2003. április 4-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1992. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1992. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1992. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1992. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1992. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1992. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2003. április 4-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2003. április 4-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2003. április 4-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2003. április 4-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2003. április 4-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2003. április 4-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2003. április 4-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2003. április 4-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2003. április 4-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2003. április 4-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2003. április 4-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2003. április 4-én lépett hatályba.