Hatályos állapot
Közlönyállapot
1989.10.30. - 1990.08.07.
1990.08.08. - 1991.10.07.
1991.10.08. - 1992.12.31.
1993.01.01. - 1993.01.04.
1993.01.05. - 1993.12.31.
1994.01.01. - 2003.06.30.
2003.07.01. - 2003.12.31.
2004.01.01. - 2004.04.30.
2004.05.01. - 2007.06.30.
2007.07.01. - 2007.12.31.
2008.01.01. - 2008.09.29.
2008.09.30. - 2011.12.21.
2011.12.22. - 2011.12.31.
2012.01.01. - 2013.12.10.
2013.12.11. - 2013.12.31.
2014.01.01. - 2014.03.14.
2014.03.15. - 2014.05.05.
2014.05.06. - 2020.05.28.
2020.05.29. - 2020.12.31.
2021.01.01. - 2021.12.31.
2022.01.01. - 2022.07.27.
2022.07.28. - 2022.07.31.
2022.08.01. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

1989. évi XXXIII. törvény

a pártok működéséről és gazdálkodásáról

A pártok társadalmi rendeltetése, hogy a népakarat kialakításához és kinyilvánításához, valamint a politikai életben való állampolgári részvételhez szervezeti kereteket nyújtsanak. Az Országgyűlés ezért az állampolgárok egyesülési szabadságának és politikai jogainak érvényesülése, valamint a társadalomban meglévő különböző érdekek és értékek demokratikus megjelenítésének és érvényesítésének előmozdítása érdekében a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET
A TÖRVÉNY HATÁLYA

1. §   E törvény hatálya azokra a társadalmi szervezetekre terjed ki, amelyek nyilvántartott tagsággal rendelkeznek, és amelyek a nyilvántartásba vételüket végző bíróság előtt kinyilvánítják, hogy e törvény rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
1. §   E törvény hatálya azokra a egyesületekre terjed ki, amelyek nyilvántartott tagsággal rendelkeznek, és amelyek a nyilvántartásba vételüket végző bíróság előtt kinyilvánítják, hogy e törvény rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
1. §   E törvény hatálya azokra az egyesületekre terjed ki, amelyek nyilvántartott tagsággal rendelkeznek, és amelyek a nyilvántartásba vételüket végző bíróság előtt kinyilvánítják, hogy e törvény rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
1/A. §   A pártra - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek (a továbbiakban: Ectv.) a civil szervezetek felszámolási és végelszámolási eljárására vonatkozó rendelkezéseit, valamint az Ectv. 11. § (3), (6) és (7) bekezdésének a civil szervezetekre irányadó rendelkezését megfelelően alkalmazni kell.
1/A. §   A pártra
a) - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek (a továbbiakban: Ectv.) a civil szervezetek egyesülésére, szétválására, felszámolási és végelszámolási eljárására vonatkozó rendelkezéseit, és
b) az Ectv. 11. § (3)-(5), (6) és (7) bekezdését
megfelelően alkalmazni kell.

II. FEJEZET
A PÁRT MŰKÖDÉSE

2. §
(1) A pártok munkahelyen (szolgálati helyen, tanintézetben) szervezetet nem hozhatnak létre és nem működtethetnek.
(2) A fegyveres erők és a rendőrség hivatásos állományú tagjai pártok országos és területi (megyei) szerveiben tisztséget, illetőleg a rendőrség hivatásos állományú tagjai a szolgálati helyük szerinti közigazgatási egység területén működő pártszervekben vezetői tisztséget nem tölthetnek be.
(2) A fegyveres erők és a rendőrség hivatásos állományú tagjai pártban tisztséget nem tölthetnek be.
(2) Pártnak csak természetes személy lehet a tagja.
(3) Párt alapítója és tisztségviselője csak olyan személy lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán vagy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható.
(4) A párt tagja a párt szervei által hozott határozat ellen csak az egyesülési jogról szóló törvény és a Polgári törvénykönyv egyesületekre vonatkozó rendelkezései, vagy e törvény megsértése esetén indíthat pert.
(4) A párt tagja a párt szervei által hozott határozat ellen csak az Ectv. és a Polgári törvénykönyv egyesületekre vonatkozó rendelkezései, vagy e törvény megsértése esetén indíthat pert.
(5) A párt törvénysértése esetén az ügyész keresetet indít a párt ellen.
(5) Az ügyész törvényességi ellenőrzési jogkörét a pártok működése felett az e törvényben meghatározottak szerint gyakorolja. A párt törvénysértése esetén az ügyész keresetet indít a párt ellen.
(6) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 11. § (3), (6) és (7) bekezdésének a civil szervezetekre irányadó rendelkezését a pártra is alkalmazni kell.

III. FEJEZET
A PÁRT MEGSZŰNÉSE

3. §
(1) A párt megszűnhet:
a) más párttal való egyesüléssel,
b) két vagy több pártra való szétválással,
c) feloszlással,
d) a bíróság által való feloszlatással vagy
e) megszűnésének megállapításával.
(1) A párt jogutóddal szűnik meg, ha
a) más párttal összeolvad,
b) más pártba beolvad, vagy
c) több pártra válik külön.
(1a) A párt jogutód nélkül szűnik meg, ha
a) feloszlik,
b) a bíróság feloszlatja,
c) a bíróság megszünteti, vagy
d) a bíróság megállapítja megszűnését,
és a párt vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a pártot a nyilvántartásból törli.
(1b) Pártból való kiválás esetén jogutód csak párt lehet.
(2) A bíróság az ügyészség indítványára megállapítja a párt megszűnését, ha az tevékenységével felhagy és vagyonáról nem rendelkezik.
(3) A bíróság az ügyészség indítványára - a párt társadalmi szervezetként való további működésének érintetlenül hagyásával - megállapítja a párt megszűnését, ha a párt egymást követő két országgyűlési képviselői választáson nem állít jelöltet.
(3) A bíróság az ügyészség indítványára - a párt társadalmi szervezetként való további működésének érintetlenül hagyásával - megállapítja a párt működésének megszűnését, ha a párt egymást követő két általános országgyűlési képviselői választáson nem állít jelöltet.
(3) A bíróság az ügyészség indítványára - a párt egyesületként való további működésének érintetlenül hagyásával - megállapítja a párt működésének megszűnését, ha a párt egymást követő két általános országgyűlési képviselői választáson nem állít jelöltet.
(4) A (3) bekezdésben említett esetben a társadalmi szervezet megszűnésének vagyoni következményeire továbbra is e törvény rendelkezései az irányadóak.
(4) A (3) bekezdésben említett esetben a egyesület megszűnésének vagyoni következményeire továbbra is e törvény rendelkezései az irányadóak.
(4) A (3) bekezdésben említett esetben az egyesület megszűnésének vagyoni következményeire továbbra is e törvény rendelkezései az irányadóak.
(5) A párt feloszlása esetén a párt bejegyzett képviselője a következő tartalmú közleményt köteles megjelentetni a Magyar Közlönyben:
a) annak megjelölését, hogy a hitelezők a közlemény megjelenésétől számított 90 napon belül hol jelenthetik be követeléseiket;
b) a párt kíván-e alapítványt létrehozni.
(6) Az (5) bekezdés szerinti esetben a párt a gazdálkodásra vonatkozó iratait a zárlati munkák elvégzését követően átadja a bíróságnak.
(7) A bíróság a párt feloszlása esetén a nyilvántartásból a pártot akkor törli, ha a párt a gazdálkodásra vonatkozó iratait átadta, igazolja a hitelezők kielégítését és
a) az alapítvány nyilvántartásba vételét, vagy
b) azt a tényt, hogy a hitelezők kielégítése után vagyona nem maradt, vagy
c) hogy fennmaradó vagyonát a 8. § (1) bekezdése szerinti alapítvány tulajdonába adta.
(8) A bíróság a párt bírósági nyilvántartásból való törléséről rendelkező jogerős határozatáról értesíti az Országgyűlés elnökét.
3/A. §
(1) A párt megszűnése esetén egyszerűsített törlési eljárásnak nincs helye.
(2) A párt ellen csődeljárásnak nincs helye.
(3) A párt fizetésképtelenségét nem lehet megállapítani a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 27. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, továbbá az Ectv. 10. § (3) bekezdése szerinti esetekben.
(4) A Cstv. 27. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetekben akkor lehet kezdeményezni a párt felszámolását, ha a tartozása eléri vagy meghaladja a 10 millió forintot.
(5) A Cstv. 26. § (3) bekezdését nem kell alkalmazni, az Ectv. 10. § (5) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha a bíróság által - a párt kérelmére, tartozásai kifizetésére - engedélyezett határidő lejárta a választási eljárásról szóló törvény szerinti, az országgyűlési képviselők általános választása kampányidőszaka kezdetétől az országgyűlési képviselők általános választása eredményének jogerős megállapításáig tartó időszakra esik, a bíróság által engedélyezett fizetési haladék az országgyűlési képviselők általános választása eredményének jogerős megállapításáig meghosszabbodik.
(6) A választási eljárásról szóló törvény szerinti, az országgyűlési képviselők általános választása kampányidőszaka kezdetétől az országgyűlési képviselők általános választása eredményének jogerős megállapításáig tartó időszak alatt a párt felszámolása nem rendelhető el, a felszámolási eljárást elrendelő végzés és az e végzést másodfokon elbíráló végzés meghozatalára a Cstv.-ben meghatározott határidő ezen időszakkal meghosszabbodik.
3/B. §   A felszámolás körébe a párt felszámolásának elrendelésekor a tulajdonában lévő és a felszámolási eljárás alatt szerzett vagyon tartozik.
3/C. §
(1) A párt a felszámolás elrendelését követően az 5. § szerinti támogatásra nem jogosult.
(2) A párt felszámolás körébe tartozó vagyonának és kötelezettségállományának megállapítása érdekében a bíróság a felszámolás jogerős elrendelését követő 45 napon belül nyilvános meghallgatást tart. A meghallgatásra megidézi a párt felszámolása elrendelését megelőzően 10 éven belüli vezető tisztségviselőit, a felszámolót, továbbá az ideiglenes vagyonfelügyelőt, ha ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelésére is sor került. A párt vezető tisztségviselője a meghallgatáson tesz eleget a Cstv. 31. §-a szerinti iratátadási és nyilatkozattételi kötelezettségeknek, a korábbi vezető tisztségviselők a bíróság kérésére nyilatkozatot tesznek a párt vagyonára és kötelezettségeire vonatkozó, a vezetésük alatti időszak adatairól. A párt vezető tisztségviselője a meghallgatáson adja át a felszámolónak a záróleltárt, a tevékenységet lezáró mérlegre irányadó szabályok szerint elkészített záró beszámolót, az e törvény előírásai szerint készített beszámolót, a törtévre vonatkozóan is. A párt vezető tisztségviselőjének igazolnia kell továbbá, hogy a párt eleget tett az adózás rendjéről szóló törvény szerinti záró adóbevallási kötelezettségének is.
(2) A párt felszámolás körébe tartozó vagyonának és kötelezettségállományának megállapítása érdekében a bíróság a felszámolás jogerős elrendelését követő 45 napon belül nyilvános meghallgatást tart. A meghallgatásra meg kell idézni a párt vezető tisztségviselőit, a pártnak a párt felszámolása elrendelését megelőző 10 évben közreműködő vezető tisztségviselőit, a felszámolót, továbbá az ideiglenes vagyonfelügyelőt, ha ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelésére is sor került. A párt vezető tisztségviselője a meghallgatáson tesz eleget a Cstv. 31. §-a szerinti iratátadási és nyilatkozattételi kötelezettségeknek, a korábbi vezető tisztségviselők a bíróság kérésére nyilatkozatot tesznek a párt vagyonára és kötelezettségeire vonatkozó, a vezetésük alatti időszak adatairól. A párt vezető tisztségviselője a meghallgatáson adja át a felszámolónak a záróleltárt, a tevékenységet lezáró mérlegre irányadó szabályok szerint elkészített záró beszámolót, az e törvény előírásai szerint készített pénzügyi kimutatást, a törtévre vonatkozóan is. A párt vezető tisztségviselőjének igazolnia kell továbbá, hogy a párt eleget tett az adózás rendjéről szóló törvény szerinti záró adóbevallási kötelezettségének is.
(3) A bíróság a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségek megszegése esetén a párt vezető tisztségviselőjére (korábbi vezető tisztségviselőjére) 100 000 Ft-tól 900 000 Ft-ig terjedő összegű pénzbírságot szab ki. A bírság ismételten is kiszabható.
(3) A bíróság a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségek megszegése esetén a párt vezető tisztségviselőjére, illetve a párt korábbi vezető tisztségviselőjére 100 000 Ft-tól 900 000 Ft-ig terjedő összegű pénzbírságot szab ki. A bírság ismételten is kiszabható.
3/D. §
(1) A párttal szemben egyszerűsített felszámolásnak nincs helye.
(2) A felszámolási eljárásban a párt vagyonának értékesítése során nem szerezhet tulajdonjogot - a Cstv.-ben felsoroltakon kívül -
a) a pártnak, a párt által alapított gazdasági társaságnak és a párt által a 9/A. § szerint alapított alapítványnak a vezető tisztségviselője,
b) a párt felszámolása elrendelését megelőzően 10 éven belüli időszakban vezető tisztségviselő tisztséget betöltő személy,
c) a párt által
ca) alapított gazdasági társaság,
cb) a 9/A. § alapján alapított alapítvány,
d) az a)-b) pontban említett személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója.
3/E. §   A párt felszámolásának befejeződését követően fennmaradt vagyont a bíróság a 8. § szerinti alapítvány részére adja át.
3/F. §   Ha a párt jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a párt vezető tisztségviselőivel szemben, a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a párt vezető tisztségviselője a párt fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe.

IV. FEJEZET
A PÁRT VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA

4. §
(1) A párt vagyona a tagok által fizetett díjakból, az állami költségvetésből juttatott támogatásból, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok és magánszemélyek vagyoni hozzájárulásaiból, végintézkedés alapján magánszemélyek hagyatékából, a pártnak a 6. §-ban meghatározott gazdálkodó tevékenységéből, illetőleg a párt által alapított vállalat és egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság adózott nyereségéből képződik.
(1) A párt vagyona a tagok által fizetett díjakból, az állami költségvetésből juttatott támogatásból, az állam által e törvény 5. §-a alapján ingyenesen átadott ingatlanokból, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok és magánszemélyek vagyoni hozzájárulásaiból, végintézkedés alapján magánszemélyek hagyatékából, a pártnak a 6. §-ban meghatározott gazdálkodó tevékenységéből, illetőleg a párt által alapított vállalat és egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság adózott nyereségéből képződik.
(1) A párt vagyona a tagok által fizetett díjakból, a központi költségvetésből juttatott támogatásból, az állam által e törvény 5. §-a alapján ingyenesen átadott ingatlanokból, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok és magánszemélyek vagyoni hozzájárulásaiból, végintézkedés alapján magánszemélyek hagyatékából, a pártnak a 6. §-ban meghatározott gazdálkodó tevékenységéből, illetőleg a párt által alapított vállalat és egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság adózott nyereségéből képződik.
(1) A párt vagyona a tagok által fizetett díjakból, a központi költségvetésből juttatott támogatásból, az állam által az 5. § alapján ingyenesen átadott ingatlanokból, magyar állampolgár természetes személyek vagyoni hozzájárulásaiból, végintézkedés alapján természetes személyek hagyatékából, a pártnak a 6. §-ban meghatározott gazdálkodó tevékenységéből, illetve a párt által alapított vállalat és egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság adózott nyereségéből képződik.
(1) A párt vagyona a tagok által fizetett díjakból, a központi költségvetésből juttatott támogatásból, az állam által az 5. § alapján ingyenesen átadott ingatlanokból, magyar állampolgár természetes személyek vagyoni hozzájárulásaiból, végintézkedés alapján természetes személyek hagyatékából, a pártnak a 6. §-ban meghatározott gazdálkodó tevékenységéből, illetve a párt által alapított egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság adózott nyereségéből képződik.
(1) A párt vagyona a tagok által fizetett díjakból, a központi költségvetésből juttatott támogatásból, az állam által az 5. § alapján ingyenesen átadott ingatlanokból, magyar állampolgár természetes személyek vagyoni hozzájárulásaiból, végintézkedés alapján természetes személyek hagyatékából, a pártnak a 6. §-ban meghatározott gazdasági-vállalkozási tevékenységéből, illetve a párt által alapított egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság adózott nyereségéből képződik.
(1) A párt vagyona a tagok által fizetett díjakból, a központi költségvetésből juttatott támogatásból, a párt országgyűlési képviselőcsoportja által az országgyűlési képviselőcsoport működési feltételeit biztosító költségvetési kiadási előirányzat terhére nyújtott támogatásból, az állam által az 5. § alapján ingyenesen átadott ingatlanokból, magyar állampolgár természetes személyek vagyoni hozzájárulásaiból, végintézkedés alapján természetes személyek hagyatékából, a pártnak a 6. §-ban meghatározott gazdasági-vállalkozási tevékenységéből, illetve a párt által alapított egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság adózott nyereségéből képződik.
(1) A párt vagyona a tagok által fizetett díjakból, a központi költségvetésből juttatott támogatásból, a párt országgyűlési képviselőcsoportja által az országgyűlési képviselőcsoport működési feltételeit biztosító költségvetési kiadási előirányzat terhére nyújtott támogatásból, a párt országgyűlési képviselőcsoportja által az országgyűlési képviselőcsoport működési feltételeit biztosító költségvetési kiadási előirányzat terhére nyújtott támogatásból, a párt országgyűlési képviselőcsoportja által az országgyűlési képviselőcsoport működési feltételeit biztosító költségvetési kiadási előirányzat terhére nyújtott támogatásból, az állam által az 5. § alapján ingyenesen átadott ingatlanokból, magyar állampolgár természetes személyek vagyoni hozzájárulásaiból, végintézkedés alapján természetes személyek hagyatékából, a pártnak a 6. §-ban meghatározott gazdasági-vállalkozási tevékenységéből, illetve a párt által alapított egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság adózott nyereségéből képződik.
(1) A párt vagyona a tagok által fizetett díjakból, a központi költségvetésből juttatott támogatásból, az állam által az 5. § alapján ingyenesen átadott ingatlanokból, magyar állampolgár természetes személyek vagyoni hozzájárulásaiból, végintézkedés alapján természetes személyek hagyatékából, a pártnak a 6. §-ban meghatározott gazdasági-vállalkozási tevékenységéből, illetve a párt által alapított egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság adózott nyereségéből képződik.
(2) A párt részére állami költségvetési szerv, állami vállalat vagyoni hozzájárulást nem adhat és a párt állami költségvetési szervtől, állami vállalattól vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el.
(2) A párt részére - a 4. § (1) bekezdésében foglalt kivételektől eltekintve - költségvetési szerv, továbbá állami vállalat, állami részvétellel működő gazdasági társaság, közvetlen költségvetési támogatásban vagy költségvetési szervi támogatásban részesülő alapítvány vagyoni hozzájárulást nem adhat, a párt költségvetési szervtől, továbbá állami vállalattól, állami részvétellel működő gazdasági társaságtól, közvetlen költségvetési támogatásban vagy költségvetési szervi támogatásban részesülő alapítványtól vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el.
(2) A párt részére - az (1) bekezdésben foglalt kivételektől eltekintve - jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagyoni hozzájárulást nem adhat, a párt jogi személytől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el.
(3) A párt vagyoni hozzájárulást más államtól nem fogadhat el. A párt névtelen adományt nem fogadhat el; az ilyen adományt be kell fizetni a 8. § (1) bekezdésében említett alapítvány céljaira.
(3) A párt vagyoni hozzájárulást más államtól nem fogadhat el. A párt külföldi szervezettől - jogi státusától függetlenül - és nem magyar állampolgár természetes személytől vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el. A párt névtelen adományt nem fogadhat el; az ilyen adományt be kell fizetni a 8. § (1) bekezdésében meghatározott alapítvány céljaira.
(4) Az a párt, amely a (2)-(3) bekezdésben foglalt szabályt megsértve vagyoni hozzájárulást fogadott el, köteles annak értékét - az Állami Számvevőszék felhívására - tizenöt napon belül az állami költségvetésnek befizetni. Késedelem esetén a tartozást adók módjára kell behajtani. A párt költségvetési támogatását ezen kívül az elfogadott vagyoni hozzájárulás értékét kitevő összeggel csökkenteni kell.
(4) Az a párt, amely a (2)-(3) bekezdésben foglalt szabályt megsértve vagyoni hozzájárulást fogadott el, köteles annak értékét - az Állami Számvevőszék felhívására - tizenöt napon belül a központi költségvetésnek befizetni. Késedelem esetén a tartozást adók módjára kell behajtani. A párt költségvetési támogatását ezen kívül az elfogadott vagyoni hozzájárulás értékét kitevő összeggel csökkenteni kell.
(4) Az a párt, amely a (2) és (3) bekezdésben foglalt szabályt megsértve vagyoni hozzájárulást fogadott el, köteles annak értékét - az Állami Számvevőszék felhívására - tizenöt napon belül a központi költségvetésnek befizetni. Késedelem esetén a tartozást adók módjára kell behajtani. A párt központi költségvetésből juttatott támogatását az elfogadott vagyoni hozzájárulás értékét kitevő összeggel csökkenteni kell.
(5) Ha a vagyoni hozzájárulást nem pénzben nyújtották, annak értékét az Állami Számvevőszék állapítja meg.
(5) Ha a párt részére a vagyoni hozzájárulást nem pénzben nyújtották, köteles annak értékeléséről (értékének meghatározásáról) gondoskodni. Ha a párt a (2) és (3) bekezdésben foglalt szabályt megsértve tiltott, nem pénzbeli hozzájárulást fogadott el, annak értékét az Állami Számvevőszék állapítja meg.
5. §
(1) A párt e törvény rendelkezései szerint állami költségvetési támogatásra jogosult.
(1) E törvény alapján az állam tulajdonából - a (2) bekezdésben foglaltak szerint - állami költségvetési támogatásra jogosult pártok tulajdonába kerülnek ingyenesen a 3. számú mellékletben felsorolt ingatlanok az ott meghatározott tulajdoni hányadok szerint.
(1) E törvény alapján az állam tulajdonából - a (2) bekezdésben foglaltak szerint - költségvetési támogatásra jogosult pártok tulajdonába kerülnek ingyenesen a 3. számú mellékletben felsorolt ingatlanok az ott meghatározott tulajdoni hányadok szerint.
(1) E törvény alapján az állam tulajdonából ingyenesen a központi költségvetésből támogatásra jogosult pártok tulajdonába kerülnek - a (2) bekezdésben foglaltak szerint - a 3. számú mellékletben felsorolt ingatlanok az ott meghatározott tulajdoni hányadok szerint.
(2) Az állami költségvetésből a pártok támogatására fordítható összeg 25%-át - egyenlő arányban - az Országgyűlésben képviselettel rendelkező pártok között kell felosztani. A fennmaradó 75%-nak megfelelő összeg, az országgyűlési választások eredménye alapján, a pártra, illetőleg a párt jelöltjeire az első érvényes fordulóban leadott szavazatok arányában illeti meg a pártokat. Nem jogosult költségvetési támogatásra az a párt, amely a szavazáson részt vett választók szavazatának 1%-át nem szerzi meg.
(2) A párt e törvény rendelkezései szerint állami költségvetési támogatásra jogosult.
Az állami költségvetésből a pártok támogatására fordítható összeg 25%-át - egyenlő arányban - az Országgyűlésben képviselettel rendelkező pártok között kell felosztani. A fennmaradó 75%-nak megfelelő összeg, az országgyűlési választások eredménye alapján a pártra, illetőleg a párt jelöltjeire az első érvényes fordulóban leadott szavazatok arányában illeti meg a pártokat. Nem jogosult költségvetési támogatásra az a párt, amely a szavazáson részt vett választók szavazatának 1%-át nem szerzi meg.
(2) A párt e törvény rendelkezései szerint állami költségvetési támogatásra jogosult.
Az állami költségvetésből a pártok támogatására fordítható összeg 25%-át - egyenlő arányban - az Országgyűlésben az országos listán mandátumot szerzett pártok között kell felosztani. A fennmaradó 75%-nak megfelelő összeg, az országgyűlési választások eredménye alapján a pártra, illetőleg a párt jelöltjeire az első érvényes fordulóban leadott szavazatok arányában illeti meg a pártokat. Nem jogosult költségvetési támogatásra az a párt, amely a szavazáson részt vett választók szavazatának 1%-át nem szerzi meg.
(2) A párt e törvény rendelkezései szerint költségvetési támogatásra jogosult.
A központi költségvetésről szóló törvényben a pártok támogatására fordítható összeg 25%-át - egyenlő arányban - az Országgyűlésben az országos listán mandátumot szerzett pártok között kell felosztani. A fennmaradó 75%-nak megfelelő összeg, az országgyűlési választások eredménye alapján a pártra, illetőleg a párt jelöltjeire az első érvényes fordulóban leadott szavazatok arányában illeti meg a pártokat. Nem jogosult költségvetési támogatásra az a párt, amely a szavazáson részt vett választók szavazatának 1%-át nem szerzi meg.
(2) A párt e törvény rendelkezései szerint költségvetési támogatásra jogosult.
A központi költségvetésről szóló törvényben a pártok támogatására fordítható összeg 25%-át - egyenlő arányban - az Országgyűlésben az országos listán mandátumot szerzett pártok között kell felosztani. A fennmaradó 75%-nak megfelelő összeg, az országgyűlési választások eredménye alapján a pártra, illetőleg a párt jelöltjeire leadott szavazatok arányában illeti meg a pártokat. Nem jogosult költségvetési támogatásra az a párt, amely a szavazáson részt vett választók szavazatának 1%-át nem szerzi meg.
(2) A párt e törvény rendelkezései szerint támogatásra jogosult.
A központi költségvetésről szóló törvényben a pártok támogatására fordítható összeg 25%-át - egyenlő arányban - az Országgyűlésben az országos listán mandátumot szerzett pártok között kell felosztani. A fennmaradó 75%-nak megfelelő összeg, az országgyűlési választások eredménye alapján a pártra, illetőleg a párt jelöltjeire leadott szavazatok arányában illeti meg a pártokat. Nem jogosult támogatásra az a párt, amely a szavazáson részt vett választók szavazatának 1%-át nem szerzi meg.
(3) A (2) bekezdés második mondatában említett költségvetési támogatás a párt bevételeinek 50%-át nem haladhatja meg. A párt köteles a többlet költségvetési támogatás visszafizetésére, ha az éves mérlege elkészítésekor megállapítja, hogy a költségvetési évben 50%-on felüli támogatást vett fel.
(3) A költségvetési támogatás felosztása szempontjából a választás eredményét első ízben a képviselői megbízatás érvényességének megállapítását követő negyedév első napjától kell figyelembe venni.
(3) A költségvetési támogatás felosztása szempontjából a választás eredményét első ízben a képviselői megbízatás érvényességének megállapítását követő hónap első napjától kell figyelembe venni.
(3) A támogatás felosztása szempontjából a választás eredményét első ízben a képviselői megbízatás érvényességének megállapítását követő hónap első napjától kell figyelembe venni.
(3) A támogatás felosztása szempontjából a választás eredményét az Országgyűlés alakuló ülését követő hónap első napjától kell figyelembe venni.
(4) A költségvetési támogatás felosztása szempontjából a választás eredményét első ízben a képviselői megbízatás érvényességének megállapítását követő negyedév első napjától kell figyelembe venni.
(4) A pártok támogatására fordítandó összeget az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg. A költségvetési támogatások kifizetése negyedévenként történik, a negyedév első napján.
(4) A pártok támogatására fordítandó összeget a központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg. A költségvetési támogatások kifizetése negyedévenként történik, a negyedév első napján.
(4) A pártok támogatására fordítandó összeget a központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg. A támogatások kifizetése negyedévenként történik, a negyedév első napján.
(5) A pártok támogatására fordítandó összeget az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg. A költségvetési támogatások kifizetése negyedévenként utólag történik.
6. §
(1) A párt költségeinek fedezése és vagyonának gyarapítása érdekében a következő gazdálkodó tevékenységeket folytathatja:
a) politikai céljainak és tevékenységének megismertetése, népszerűsítése érdekében kiadványokat jelentethet meg, a pártot szimbolizáló jelvényeket és más ilyen célú tárgyakat árusíthat;
b) a tulajdonában álló, a párt rendeltetésszerű működéséhez szükséges ingatlanrészeket, helyiségeket és ingókat díj ellenében hasznosíthatja.
(1) A párt a költségeinek fedezése és vagyonának gyarapítása érdekében a következő gazdálkodó tevékenységeket folytathatja:
a) politikai céljainak és tevékenységének megismertetése érdekében kiadványokat jelentethet meg és terjeszthet, a pártot szimbolizáló jelvényeket és más ilyen célú tárgyakat árusíthat, és pártrendezvényeket szervezhet;
b) a tulajdonában álló ingatlanokat és ingókat díj ellenében hasznosíthatja és elidegenítheti.
(1) A párt a költségeinek fedezése és vagyonának gyarapítása érdekében a következő gazdasági-vállalkozási tevékenységeket folytathatja:
a) politikai céljainak és tevékenységének megismertetése érdekében kiadványokat jelentethet meg és terjeszthet, a pártot szimbolizáló jelvényeket és más ilyen célú tárgyakat árusíthat, és pártrendezvényeket szervezhet;
b) a tulajdonában álló ingatlanokat és ingókat díj ellenében hasznosíthatja és elidegenítheti.
(2) A pártnak az (1) bekezdésében említett gazdálkodó tevékenysége után vállalkozási nyereségadót nem kell fizetnie.
(2) A pártnak az (1) bekezdésben említett gazdálkodó tevékenysége körében a termékek értékesítése, szolgáltatások nyújtása mentes az általános forgalmi adó alól. A pártnak fenti gazdálkodó tevékenysége után társasági adót nem kell fizetnie.
(2) A pártnak az (1) bekezdésben említett gazdálkodó tevékenysége után társasági adót nem kell fizetnie.
(2) A pártnak az (1) bekezdésben említett gazdasági-vállalkozási tevékenysége után társasági adót nem kell fizetnie.
(3) A párt vállalatot hozhat létre [Ptk. 70. § (1) bekezdés], továbbá egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapíthat, más gazdasági társaságban azonban részesedést nem szerezhet.
(3) A párt egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapíthat, azonban más gazdasági társaságban részesedést nem szerezhet.
(4) A párt a pénzeszközeit - részvényvásárlás kivételével - értékpapírba fektetheti.
(5) Ha a párt az (1)-(4) bekezdésben foglalt szabályokat megsérti a 4. § (4) bekezdésben meghatározott jogkövetkezményeket kell megfelelően alkalmazni.
7. §   Ha a párt a 3. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontjában foglaltaknak megfelelően szűnik meg, vagyona a jogutód párt tulajdonába kerül. Szétválás esetén a vagyon megosztásának arányát és módját a párt határozza meg.
7. §   Ha a párt más párttal összeolvad, más pártba beolvad, vagy több pártra válik külön, vagyona a jogutód párt tulajdonába kerül. Szétválás esetén a vagyon megosztásának arányát és módját a párt szétválási tervben határozza meg.
8. §
(1) Ha a párt a 3. § (1) bekezdésének c), d) vagy e) pontjában foglaltaknak megfelelően szűnik meg, vagyonából - a hitelezők kielégítése után - a közérdeket szolgáló alapítványt (alapítványokat) kell létrehozni.
(1) Ha a párt a 3. § (1) bekezdése c)-e) pontjának megfelelően szűnik meg, a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonát az Országgyűlés által létrehozott alapítvány tulajdonába kell adni. Az alapítvány részletes céljait és felhasználásának módját az Országgyűlés által kiküldött - az országos listán mandátumot szerzett pártok egy-egy képviselőjéből álló - bizottság dolgozza ki. Az alapítvány létrehozásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.
(1) Ha a párt kimondja feloszlását vagy a bíróság feloszlatja, megszünteti vagy megállapítja megszűnését, a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonát az Országgyűlés által létrehozott alapítvány tulajdonába kell adni. Az alapítvány részletes céljait és felhasználásának módját az Országgyűlés által kiküldött - az országos listán mandátumot szerzett pártok egy-egy képviselőjéből álló - bizottság dolgozza ki.
(2) Ha a párt feloszlásának kimondásával szűnik meg, az (1) bekezdésben említett alapítványt maga is létrehozhatja. Ha a párt feloszlatással, megszűnésének megállapításával szűnik meg, vagy a párt feloszlását kimondta és vagyonából nem hozott létre alapítványt, az alapítvány részletes céljait és felhasználásának módját az Országgyűlés által kiküldött bizottság dolgozza ki, és azt az Országgyűlés legalább kétharmados többséggel hagyja jóvá.
(2) Ha a párt a feloszlásának kimondásával szűnik meg, az (1) bekezdésben említett alapítványt maga is létrehozhatja, vagy a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonát már működő alapítvány javára felajánlhatja.
9. §
(1) A pártok kötelesek minden év március 31-ig az előző évi gazdálkodásuk pénzügyi kimutatását a Magyar Közlönyben - az e törvény 1. számú mellékletében meghatározott minta szerint - közzé tenni.
(1) A pártok kötelesek minden év április 30-ig az előző évi gazdálkodásukról szóló beszámolót (zárszámadást) a Magyar Közlönyben - e törvény 1. számú mellékletében meghatározott minta szerint - közzétenni.
(1) A pártok kötelesek minden év április 30-áig az előző évi gazdálkodásukról szóló beszámolót (zárszámadást) a Magyar Közlönyben, valamint saját honlappal rendelkező pártok a honlapjukon is - e törvény 1. számú mellékletében meghatározott minta szerint - közzétenni.
(1) A pártok kötelesek minden év május 31-ig az 1. számú melléklet szerinti pénzügyi kimutatást a Magyar Közlönyben, valamint saját honlappal rendelkező pártok a honlapjukon is közzétenni.
(2) A pénzügyi kimutatásban az egy naptári év alatt adott, ötszázezer forintot meghaladó hozzájárulásokat, illetve a százezer forintnak megfelelő értéket meghaladó külföldről származó hozzájárulásokat - a hozzájárulást adó megnevezésével és az összeg megjelölésével - külön kell feltüntetni.
(2) A pénzügyi kimutatásban az egy naptári év alatt adott, ötszázezer forintot meghaladó hozzájárulásokat - a hozzájárulást adó megnevezésével és az összeg megjelölésével - külön kell feltüntetni.
(3) A párt gazdálkodására egyebekben a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni.
(3) A párt gazdálkodására egyebekben a egyesületek gazdálkodására vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni.
(3) A párt gazdálkodására egyebekben az egyesületek gazdálkodására vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni.

IV/A. FEJEZET
A PÁRT MŰKÖDÉSÉT SEGÍTŐ, TUDOMÁNYOS, ISMERETTERJESZTŐ, KUTATÁSI, OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ ALAPÍTVÁNY

9/A. §
(1) A párt a politikai kultúra fejlesztése érdekében tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenység folytatása céljából, külön törvény rendelkezései szerint, az e §-ban meghatározott költségvetési támogatásra jogosult alapítványt hozhat létre.
(1) A párt a politikai kultúra fejlesztése érdekében tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenység folytatása céljából, külön törvény rendelkezései szerint, a központi költségvetésből az e §-ban meghatározott támogatásra jogosult alapítványt hozhat létre.
(2) Az (5) bekezdés szerinti költségvetési támogatásra az az alapítvány jogosult, amelyik megfelel az alábbi feltételeknek:
a) az alapítványt alapító párt képviselői az Országgyűlésben legalább két, egymást követő országgyűlési választást követően képviselőcsoportot alakítottak, és
b) az Országgyűlés megválasztását követően az alakuló ülésen a párt képviselőcsoportja bejelentette megalakulását, továbbá
c) az alapítvány alapító okirat szerinti célja kizárólag az (1) bekezdés szerinti tevékenységre irányul.
(2) A költségvetési támogatás kifizetése naptári negyedévenként történik, a negyedév első napján.
(2) A támogatás kifizetése naptári negyedévenként történik, a negyedév első napján.
(3) Az (5) bekezdés a) pontja szerinti költségvetési támogatásra az az alapítvány jogosult,
a) amely megfelel a (2) bekezdés b)-c) pontja szerinti feltételeknek, vagy
b) amelynek a (2) bekezdés szerinti támogatása azért szűnt meg, mert a képviselőcsoport az Országgyűlés mandátumának lejártával megszűnt.
(3) A költségvetési támogatásra az adott negyedévben az az alapítvány jogosult,
a) amelyet olyan párt alapított, amely az adott negyedév első napján az 5. § (2) bekezdése alapján költségvetési támogatásra jogosult, és
b) amelynek alapító okirat szerinti célja kizárólag az (1) bekezdés szerinti tevékenységre irányul.
(3) A támogatásra az adott negyedévben az az alapítvány jogosult,
a) amelyet olyan párt alapított, amely az adott negyedév első napján az 5. § (2) bekezdése alapján támogatásra jogosult, és
b) amelynek alapító okirat szerinti célja kizárólag az (1) bekezdés szerinti tevékenységre irányul.
(4) Az alapítvány a támogatási jogosultságát elveszíti:
a) ha nem felel meg a (2) bekezdés szerinti jogosultsági feltételeknek;
b) a (3) bekezdés b) pontja szerinti alapítvány esetében a képviselőcsoport megszűnését követően megalakuló Országgyűlés mandátumának lejártával.
(4) A költségvetési támogatásra jogosult alapítványok támogatásának naptári évre számított összege nem lehet alacsonyabb, mint az állami költségvetésben a tárgyévet megelőző évben a pártok működését segítő, tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványok támogatására tervezett előirányzatok összege.
(4) A költségvetési támogatásra jogosult alapítványok támogatásának naptári évre számított összege nem lehet alacsonyabb, mint a központi költségvetésről szóló törvényben a tárgyévet megelőző évben a pártok működését segítő, tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványok támogatására tervezett előirányzatok összege.
(4) A támogatásra jogosult alapítványok támogatásának naptári évre számított összege nem lehet alacsonyabb, mint a központi költségvetésről szóló törvényben a tárgyévet megelőző évben a pártok működését segítő, tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványok támogatására tervezett előirányzatok összege.
(5) A támogatás formái és mértéke:
a) alaptámogatás: az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló 1990. évi LVI. törvény szerinti egyévi képviselői alapdíj huszonötszöröse;
b) mandátumarányos kiegészítő támogatás: képviselőnként az éves képviselői alapdíj 85%-a;
c) eseti támogatás: az éves költségvetési törvényben kiemelt célra rendelt, az a) és b) pontban foglaltak megfelelő alkalmazásával meghatározott összeg.
(5) A költségvetési támogatás az alapítványt az azt alapító pártra, valamint e párt jelöltjeire az országgyűlési képviselők utolsó általános választásán az első érvényes fordulóban leadott szavazatok arányában illeti meg.
(5) A költségvetési támogatás az alapítványt az azt alapító pártra, valamint e párt jelöltjeire az országgyűlési képviselők utolsó általános választásán leadott szavazatok arányában illeti meg.
(5) A támogatás az alapítványt az azt alapító pártra, valamint e párt jelöltjeire az országgyűlési képviselők utolsó általános választásán leadott szavazatok arányában illeti meg.
(5) A támogatás az alapítványt az azt alapító pártra, valamint e párt jelöltjeire az országgyűlési képviselők legutóbbi általános választásán leadott szavazatok arányában illeti meg.
(6) Az (5) bekezdés b) pontjában foglalt támogatás számításánál a (2) bekezdés b) pontja szerinti létszámot kell figyelembe venni.
(6) A költségvetési támogatás felosztása szempontjából az országgyűlési képviselők általános választásának eredményét első ízben az Országgyűlés megalakulását követő naptári negyedév első napjától kell figyelembe venni.
(6) A támogatás felosztása szempontjából az országgyűlési képviselők általános választásának eredményét első ízben az Országgyűlés megalakulását követő naptári negyedév első napjától kell figyelembe venni.
(7) Az (5) bekezdés szerinti támogatás összegét a központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg.
(8) Pártonként csak egy alapítvány részesíthető az e § szerinti költségvetési támogatásban.
(8) Pártonként csak egy alapítvány részesíthető az e § szerinti támogatásban.

IV/B. Fejezet
Tiltott állami támogatásnak nem minősülő juttatás

9/B. §   Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 1. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott állami vagyon átruházása nem minősül tiltott állami támogatásnak.

V. FEJEZET
A PÁRT GAZDÁLKODÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

10. §
(1) A párt gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére az Állami Számvevőszék jogosult.
(2) Államigazgatási szerv a párt gazdasági-pénzügyi ellenőrzésére nem jogosult.
(3) Az Állami Számvevőszék évente legalább egyszer ellenőrzi azoknak a pártoknak a gazdálkodását, amelyek az adott évben állami költségvetési támogatásban részesültek.
(3) Az Állami Számvevőszék kétévenként ellenőrzi azoknak a pártoknak a gazdálkodását, amelyek rendszeres állami költségvetési támogatásban részesültek.
(3) Az Állami Számvevőszék kétévenként ellenőrzi azoknak a pártoknak a gazdálkodását, amelyek rendszeres költségvetési támogatásban részesültek.
(3) Az Állami Számvevőszék kétévenként ellenőrzi azoknak a pártoknak a gazdálkodását, amelyek a központi költségvetésből rendszeres támogatásban részesültek.
(4) Ha az Állami Számvevőszék azt észleli, hogy a párt gazdálkodása körében jogellenesen járt el, felhívja a törvényes állapot helyreállítására. Súlyosabb törvénysértés esetén, vagy ha a párt nem tesz eleget a felhívásnak, az Állami Számvevőszék elnöke indítványozza a bíróság eljárását.
(4) Ha az Állami Számvevőszék azt észleli, hogy a párt gazdálkodása körében jogellenesen járt el, felhívja a törvényes állapot helyreállítására. Súlyosabb törvénysértés esetén, vagy ha a párt nem tesz eleget a felhívásnak, az Állami Számvevőszék elnöke az ügyész Ectv. 11. § (3) bekezdésének megfelelő eljárását indítványozza.

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. §
(1) Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg - a párt vagy annak tagja vonatkozásában - hatályát veszti minden olyan jogszabályi rendelkezés, amely valamely párt vagy annak tagjával kapcsolatban rendelkezést tartalmaz.
12. §   Az I-IV. Fejezet, az V. Fejezet, a 15. §, a 16. § és az 1-3. számú melléklet az Alaptörvény VIII. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
12. §   Az I-IV. Fejezet, az V. Fejezet, a 15. §, a 16. §, 17. § és az 1-3. számú melléklet az Alaptörvény VIII. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
12. §   Az I-IV. Fejezet, a IV/B. Fejezet, az V. Fejezet, a 15. §, a 16. §, 17. § és az 1-3. számú melléklet az Alaptörvény VIII. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
14. §   Az e törvény hatálybalépésekor működő pártoknak a törvény hatálybalépésétől számított három hónapon belül kell kérniük nyilvántartásba vételüket. E pártok bejegyzése nem érinti jogi személyiségük jogfolytonosságát.
15. §   Ha már bejegyzett társadalmi szervezet pártként kíván működni, köteles bejelenteni a bíróságnak, hogy a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvényt magára nézve kötelezőnek ismeri el, és alapszabályát egyidejűleg a bíróságnak benyújtani.
15. §   Ha már bejegyzett egyesület pártként kíván működni, köteles bejelenteni a bíróságnak, hogy a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvényt magára nézve kötelezőnek ismeri el, és alapszabályát egyidejűleg a bíróságnak benyújtani.
16. §   Pártként az a társadalmi szervezet működhet, amely bejegyzési kérelmével, illetőleg a 15. §-ban említett bejelentésével egyidejűleg a 2. számú mellékletben meghatározottak szerinti vagyonmérlegét a bírósághoz benyújtotta.
16. §   Pártként az a egyesület működhet, amely bejegyzési kérelmével, illetőleg a 15. §-ban említett bejelentésével egyidejűleg a 2. számú mellékletben meghatározottak szerinti vagyonmérlegét a bírósághoz benyújtotta.
16. §   Pártként az az egyesület működhet, amely bejegyzési kérelmével, illetőleg a 15. §-ban említett bejelentésével egyidejűleg a 2. számú mellékletben meghatározottak szerinti vagyonmérlegét a bírósághoz benyújtotta.
17. §   E törvénynek az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.
17. §   Az Állami Számvevőszék létrehozásáig az Állami Számvevőszéknek a törvényben megállapított hatáskörét az Országgyűlés által párton kívüli szakértőkből létrehozott, tizenegy tagú bizottság gyakorolja. A szakértők személyére a költségvetési támogatásban részesülő pártok együttesen tesznek javaslatot.
18. §
(1) Az a párt, amely a 6. § (3)-(4) bekezdésében meghatározott tilalom alá eső gazdasági tevékenységet folytat, 1989. december 31-ig köteles ezt a helyzetet megszüntetni.
(2) A pártok szervezeteit a bíróságokon, az Országgyűlés hivatali szervezetében, az ügyészségeken a törvény hatálybalépésével egyidejűleg, az államigazgatási szerveknél 1989. december 31-ig, a fegyveres erőknél és a rendőrségen 1990. december 31-ig, az egyéb munkahelyeken az országgyűlési képviselői választások előtt legalább kilencven nappal kell megszüntetni.
(3) A 2. § (2) bekezdésének rendelkezéseivel ellentétes helyzetet 1989. december 31-ig kell megszüntetni.
19. §   E törvény 5. §-át az országgyűlési képviselők következő általános választását követően kell alkalmazni. A pártoknak az általános választásokig terjedő időre vonatkozó állami költségvetési támogatásáról és működésük átmeneti dologi feltételeinek megteremtéséről az Országgyűlés e törvény elfogadásával egyidejűleg dönt.

1. SZÁMÚ MELLÉKLET A PÁRTOK MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYHEZ

A pártok pénzügyi zárómérlege

A) Tényleges bevételek

1. Tagdíjak   Ft
2. Állami költségvetésből származó támogatás    
a) alapösszeg   Ft
b) a pártra adott szavazatok arányában kapott összeg  
Ft

A pártok beszámolója

Pénzügyi kimutatás

Bevételek:

1. Tagdíjak
2. Állami költségvetésből származó támogatás
2. Központi költségvetésből származó támogatás
3. Képviselői csoportnak nyújtott állami támogatás
    Ft
    Ft
3. Egyéb hozzájárulások    
a) jogi személyektől   Ft
- ebből 500 000 forint feletti hozzájárulás a következő belföldiektől:  
Ft
- ebből 100 000 forint feletti értéknek megfelelő összeg a következő külföldiektől:  
Ft
b) jogi személynek nem minősülő gazdasági társaságoktól  
Ft
- ebből 500 000 forint feletti hozzájárulás a következő belföldiektől:  
Ft
- ebből 100 000 forint feletti értéknek megfelelő összeg a következő külföldiektől:  
Ft
c) magánszemélyektől   Ft
- ebből 500 000 forint feletti hozzájárulás a következő belföldiektől:  
Ft
- ebből 100 000 forint feletti értéknek megfelelő összeg a következő külföldiektől:  
Ft
4. Egyéb hozzájárulások, adományok
4.1. Jogi személyektől
4.1.1. Belföldiektől (az 500 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve)
4.1.2. Külföldiektől (a 100 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve)
4.2. Jogi személynek nem minősülő gazdasági társaságtól
4.2.2. Külföldiektől (a 100 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve)
4.3. Magánszemélyektől
4.3.1. Belföldiektől (az 500 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve)
4.3.2. Külföldiektől (a 100 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve)
    Ft
    Ft
4. A párt propaganda tevékenységéből   Ft
5. A párt gazdálkodó tevékenységéből    
a) bér bevétel   Ft
b) értékpapírból származó bevétel   Ft
5. A párt által alapított vállalat és korlátolt felelősségű társaság nyereségéből származó bevétel
6. Egyéb bevétel
Összes bevétel a gazdasági évben

Kiadások:

    Ft
1. Támogatás a párt országgyűlési csoportja számára
6. A párt által alapított vállalat és korlátolt felelősségű társaság nyereségéből származó bevétel (vállalatonként és korlátolt felelősségű társaságonként külön-külön)  


Ft
     
2. Támogatás egyéb szervezeteknek
7. Egyéb bevétel (öröklés stb. jogcímén, jogcím szerinti bontásban)  
Ft
     
3. Vállalkozások alapítására fordított összegek
4. Működési kiadások
5. Eszközbeszerzés
6. Politikai tevékenység kiadása
7. Egyéb kiadások
Összes kiadás a gazdasági évben
  Ft
Összes kiadás a gazdasági évben  
  Ft
7. Egyéb kiadások  
  Ft
6. Politikai tevékenység kiadása  
  Ft
5. Eszközbeszerzés  
  Ft
4. Működési kiadások  
  Ft
3. Vállalkozások alapítására fordított összegek
  Ft
2. Támogatás egyéb szervezeteknek  
  Ft
1. Támogatás a párt országgyűlési képviselőcsoportja számára
Kiadások:  
  Ft
Összes bevétel a gazdasági évben
  Ft
6. Egyéb bevétel  
  Ft
felelősségű társaság nyereségéből származó bevétel  
5. A párt által alapított vállalat és korlátolt
5. A párt által alapított korlátolt
  Ft
(az 500 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve)  
4. Egyéb hozzájárulások, adományok
  Ft
nyújtott állami támogatás  
3. A párt országgyűlési képviselőcsoportjának
  Ft
2. Központi költségvetésből származó támogatás
  Ft
1. Tagdíjak  
Bevételek:  
Összes pénzbevétel a gazdasági évben   Ft

B) Tényleges kiadások

1. Hozzájárulások juttatása    
a) a párt országgyűlési csoportja számára   Ft
b) a párt helyi szervei számára   Ft
c) a párt által fenntartott vagy támogatott intézmények számára  
Ft
d) más társadalmi szervezetek számára   Ft
e) külföldi intézmények, szervezetek, személyek számára  
Ft
    Ft
2. Személyzeti költségek    
a) munkabérek   Ft
b) költségtérítések, napidíjak   Ft
c) társadalombiztosítási hozzájárulások   Ft
d) szociális, üdülési stb. támogatások   Ft
    Ft
3. Általános költségek    
a) adók, illetékek   Ft
b) épületek fenntartása, karbantartása, közüzemi díjai  
Ft
c) helyiségek bérlete   Ft
d) adminisztrációs és postai költségek   Ft
e) különféle egyéb költségek   Ft
    Ft
     
4. Sajtó és propaganda költségek   Ft
     
5. A választásokkal kapcsolatos költségek   Ft
     
6. Egyéb tevékenységgel kapcsolatos költségek   Ft
     
Összes kiadás a gazdasági évben   Ft

C) Tényleges pénzügyi helyzet a gazdasági év zárásakor

Bevételek a gazdasági évben   Ft
Kiadások a gazdasági évben   Ft
Többlet (hiány) a gazdasági évben   Ft
Halmozott többlet (hiány) az előző gazdasági évből  
Ft
Halmozott többlet (hiány) a gazdasági év végén   Ft

2. SZÁMÚ MELLÉKLET A PÁRTOK MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYHEZ

VAGYONMÉRLEG

A vagyon megnevezése   Ft-ban
     
1. Állóeszközök és beruházások  
11. Ingatlanok  
12. Gépek, berendezések és felszerelések  
13. Járművek  
16. Üzemkörön kívüli állóeszközök  
17. Állóeszközök értékcsökkenése  
18. Jóléti állóeszközök  
19. Beruházások  
   
2. Készletek  
21., 22. Anyagok  
23. Fogyóeszközök  
25. Befejezetlen termelés és félkész termék  
26. Késztermék  
27., 28. Áruk  
29. Jóléti készletek  
   
3. Pénzügy és bankszámlák  
31-32. Pénz- és bankszámlák  
33. Adósok, vevők  
35. Elszámolás munkavállalókkal  
37. Egyéb elszámolások  
38. Elkülönített elszámolások  
39. Átmenő aktívák  
   
Eszközök összesen  
   
A vagyon forrása Ft-ban
   
3. Pénzeszközök  
326. Beruházási juttatás  
34. Szállítók  
35. Elszámolás a munkavállalókkal  
36. Elszámolás az állami költségvetéssel  
36. Elszámolás a központi költségvetéssel  
37. Egyéb elszámolások  
39. Átmenő passzívák  
   
4. Alapok  
41. Állóeszközök alapjai  
42. Forgóeszközök alapjai  
43. Tartalékok  
44. Érdekeltségi alapok  
45. Kölcsönadott és kapott eszközök alapjai  
46. Egyéb alapok  
48. Elkülönített alapok  
49. Évi mérleg és eredményszámlák  
   
Források összesen  

3. SZÁMÚ MELLÉKLET A PÁRTOK MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYHEZ

A pártok tulajdonába kerülő ingatlanok jegyzéke

     
Ingatlan megnevezése Párt neve Tulajdoni arány
     
     
Budapest II., Bem tér 3. Magyar Demokrata Fórum
1/1
Budapest V., Mérleg u. 6. Szabad Demokraták Szövetsége
1/1
Budapest V., Belgrád rkp. 24. Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt

1/1
Budapest VI., Lendvay u. 28. Fiatal Demokraták Szövetsége
1/1
Budapest VIII., Köztársaság tér 26. Magyar Szocialista Párt
1/1
Budapest XII., Nagy Jenő u. 5. Kereszténydemokrata Néppárt
86/100
  Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt

14/100
  • A jogszabály 1989. október 30-án jelent meg a Magyar Közlöny 77. számában.
  • hatályba lépett 1989. október 30-án.
A szakasz 2011. december 22-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2014. május 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. május 6-án lépett hatályba. 2014. május 6-án lépett hatályba. 2014. május 6-án lépett hatályba.A bekezdés 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1994. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. május 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. május 6-án lépett hatályba.A bekezdés 2014. május 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. május 6-án lépett hatályba.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. május 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. május 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. május 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. május 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. május 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. május 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. május 6-án lépett hatályba. 2014. május 6-án lépett hatályba. 2014. május 6-án lépett hatályba. 2014. május 6-án lépett hatályba.A bekezdés 2014. május 6-án lépett hatályba. 2014. május 6-án lépett hatályba. 2014. május 6-án lépett hatályba. 2014. május 6-án lépett hatályba. 2014. május 6-án lépett hatályba.A bekezdés 2014. május 6-án lépett hatályba.A bekezdés 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. december 22-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. december 22-én lépett hatályba.A bekezdés 2011. december 22-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 1993. január 5-én lépett hatályba. 1993. január 5-én lépett hatályba. 1993. január 5-én lépett hatályba.A bekezdés 1993. január 5-én lépett hatályba.A bekezdés 1993. január 5-én lépett hatályba. 1993. január 5-én lépett hatályba. 1993. január 5-én lépett hatályba. 1993. január 5-én lépett hatályba.A bekezdés 2014. május 6-án lépett hatályba.A szakasz 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2014. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. május 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. május 6-án lépett hatályba.A bekezdés 2014. május 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. május 6-án lépett hatályba.A szakasz 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba. 2014. január 1-jén lépett hatályba. 2014. január 1-jén lépett hatályba. 2014. január 1-jén lépett hatályba. 2014. január 1-jén lépett hatályba. 2014. január 1-jén lépett hatályba. 2014. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2014. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 1991. október 8-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. május 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. május 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2022. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2022. augusztus 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2022. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1993. január 5-én lépett hatályba.A bekezdés 1991. október 8-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 1991. október 8-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1993. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. december 11-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 1990. augusztus 8-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. május 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. május 6-án lépett hatályba.A bekezdés 1990. augusztus 8-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 1990. augusztus 8-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve. 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve. 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. május 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. május 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. május 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. május 6-án lépett hatályba. 2014. május 6-án lépett hatályba. 2014. május 6-án lépett hatályba.A bekezdés 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. május 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. május 6-án lépett hatályba.A bekezdés 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. március 15-én lépett hatályba.A bekezdés 1993. január 5-én lépett hatályba.A szakasz 2014. május 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. május 6-án lépett hatályba.A bekezdés 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. május 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. május 6-án lépett hatályba.A bekezdés 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1993. január 5-én lépett hatályba.A bekezdés 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. május 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. május 6-án lépett hatályba.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2011. december 22-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2003. július 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2003. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2008. szeptember 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2008. szeptember 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2008. szeptember 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2008. szeptember 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2008. szeptember 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2008. szeptember 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2008. szeptember 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba. 2014. január 1-jén lépett hatályba. 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2008. szeptember 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2008. szeptember 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2008. szeptember 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2008. szeptember 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2008. szeptember 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2008. szeptember 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2008. szeptember 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. december 11-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. május 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. május 6-án lépett hatályba.A bekezdés 2008. szeptember 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2008. szeptember 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2022. július 28-án lépett hatályba.A szakasz 2022. július 28-án lépett hatályba.A bekezdés 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. május 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. május 6-án lépett hatályba.A szakasz 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2022. július 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2022. július 28-án lépett hatályba.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2011. december 22-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2011. december 22-én lépett hatályba.A szakasz 2011. december 22-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2014. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2008. szeptember 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2008. szeptember 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. május 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. május 6-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2014. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2014. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2014. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2014. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2014. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2014. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2014. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2014. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2014. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2014. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2014. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2014. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2014. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2014. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2014. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2014. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2014. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2014. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2014. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2014. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2014. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2014. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. március 15-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2014. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2014. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2014. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2014. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2014. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2014. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2014. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2014. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2014. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2014. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. január 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 1991. október 8-án lépett hatályba.A szövegrész 1991. október 8-án lépett hatályba.A szövegrész 1991. október 8-án lépett hatályba.A szövegrész 1991. október 8-án lépett hatályba.A szövegrész 1991. október 8-án lépett hatályba.A szövegrész 1991. október 8-án lépett hatályba.A szövegrész 1991. október 8-án lépett hatályba.A szövegrész 1991. október 8-án lépett hatályba.A szövegrész 1991. október 8-án lépett hatályba.A szövegrész 1991. október 8-án lépett hatályba.A szövegrész 1991. október 8-án lépett hatályba.A szövegrész 1991. október 8-án lépett hatályba.A szövegrész 1991. október 8-án lépett hatályba.