Hatályos állapot
Közlönyállapot
2010.12.31. - 2010.12.31.
2011.01.01. - 2012.12.31.
2013.01.01. - 2014.03.14.
2014.03.15. - 2014.04.24.
2014.04.25. - 2014.12.23.
2014.12.24. - 2015.08.16.
2015.08.17. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.

29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet

a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § d) és e) pontjában, valamint a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 119. § b)-g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 13. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva és a 18-23. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. A hagyatéki leltár

1. §
(1) A hagyatéki leltár elkészítéséhez kitöltendő nyomtatvány (a továbbiakban: nyomtatvány) adattartalmát az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A nyomtatványt a leltárt készítő - az eljárása során felvett adatokkal - elektronikus úton tölti ki, a nyomtatványt kitöltése után kinyomtatja és aláírásával, valamint bélyegzőlenyomatával látja el.
2. §
(1) Az igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a nyomtatványt a minisztérium honlapján közzéteszi és a kitöltéséhez szükséges feltételeket biztosítja.
(2) Ha a nyomtatvány adattartalmának módosítására kerül sor, a miniszter ennek tényéről a honlapon az új nyomtatvány közzétételét megelőző hét nappal korábban tájékoztatást ad.
(3) A miniszter az új nyomtatvány közzétételét követően a honlapon tizennégy napon keresztül jelzi annak tényét, hogy az űrlap megváltozott.
3. §
(1) A leltár készítője a nyomtatványon bármely beírt adathoz megjegyzést fűzhet.
(2) A leltárhoz külön irat is csatolható. A csatolt iratot a leltár készítője (több irat esetén növekvő) sorszámmal látja el, a leltár mellékletei közt felsorolja, továbbá e sorszámot feljegyzi a nyomtatványban szereplő azon adat megjegyzéseként, amelyre a csatolt irat vonatkozik.
4. §
(1) A leltár kijavítása esetén a leltár készítője - a leltár elkészítésére vonatkozó szabályok szerint - kizárólag a helyes adatot veszi fel a leltárba, és a kijavítást az eredeti leltárhoz csatolja.
(2) A leltár kiegészítése esetén a leltár készítője - a leltár elkészítésére vonatkozó szabályok szerint - kizárólag az új adatot veszi fel a leltárba, és a kiegészítést az eredeti leltárhoz csatolja.
(3) A kijavítást és a kiegészítést közölni kell azzal, akivel az eredeti leltárt is közölték.

2. A közjegyző letétkezelése

5. §   A közjegyző a hagyatéki eljárás során letétbe vehet
a) biztosítási intézkedésként a leltárba felvett - ha az a leltárban nem szerepel, akkor a leltár egyidejű kiegészítésével - (örökségletét)
aa) készpénzt, nyomdai úton előállított értékpapírt, okiratot és
ab) olyan, az aa) pontban nem szereplő vagyontárgyat vagy eszközt, amelynek őrzésére, illetve kezelésére képes;
b) ügy- vagy eseti gondnok kirendelésével, valamint biztosítási intézkedéssel kapcsolatos díj vagy költség megelőlegezésére vagy viselésére szolgáló pénzösszeget (költségletét).
6. §
(1) A közjegyző végzést hoz az örökségletétbe vételről, annak megszüntetéséről, valamint az örökségletétbe-vételi kérelem elutasításáról.
(2) A közjegyző a költségletétbe-vételről jegyzőkönyvet vesz fel.
7. §   A közjegyző a letétbe vételről szóló végzésben, illetve jegyzőkönyvben rögzíti
a) a készpénz összegét és a nyomdai úton előállított értékpapír, okirat, vagyontárgy vagy eszköz azonosításához szükséges adatokat (ideértve az értékére vonatkozó, rendelkezésre álló adatokat, illetve nyilatkozatokat), valamint
b) a letétbevétel rendeltetését (5. § a) vagy b) pontja).
8. §
(1) A közjegyző az örökségletétet a letétbevétel okának megszűnésekor - ha a letét tárgyának tulajdonjogáról ideiglenes hatályú hagyatékátadó végzést hozott, akkor annak megfelelően - adja át a jogosultnak.
(2) A közjegyző a költségletétet esedékessé válását követően haladéktalanul kifizeti a jogosultnak. Ha a költségletét összege meghaladja a kifizetendő összeget, a közjegyző a fennmaradó összeget a letevőnek fizeti ki.
(3) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazásában az átadás, valamint a kifizetés a közjegyző irodájában, vagy - ha a jogosult azt kéri és az átutalás költségeit a közjegyzőnek megelőlegezi - a jogosult által megadott fizetési számlaszámra átutalással történik. A közjegyző az átadásról és a kifizetésről (átutalásról) jegyzőkönyvet készít.
9. §   Ha a közjegyző értesül arról, hogy a vagyontárgyhoz (sorsjegy, nyereménybetétkönyv) annak örökségletétként kezelésének ideje alatt nyeremény járult, azt pénznyeremény esetében közjegyzői letétbe veszi, tárgynyeremény esetében annak megőrzéséről a biztosítási intézkedésekre vonatkozó szabályok szerint dönt.
10. §
(1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a hatósági letétről és a lefoglalt dolgok tárolásának és értékesítésének részletes szabályairól szóló 40/2009. (IX. 15.) IRM rendelet szerinti őrzési letét szabályait az örökségletétre, a teljesítési letét szabályait pedig a költségletétre megfelelően alkalmazni kell.
(2) A közjegyző a letétkezelése során a bizalmi őrzés ügyviteli szabályait megfelelően alkalmazza, egyebekben pedig az (1) bekezdés szerint jár el.

3. A hirdetmények elektronikus nyilvántartása

11. §   A hagyatéki eljárásban kibocsátott hirdetményeket és a hirdetményi kézbesítés adatait tartalmazó nyilvántartást (a továbbiakban: nyilvántartás) a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) e rendeletben meghatározott szabályok szerint működteti és vezeti.
12. §
(1) A MOKK a nyilvántartást tartalmazó informatikai alkalmazás működtetésére szerződést köthet.
(2) Az (1) bekezdés szerint kötött szerződésnek tartalmaznia kell, hogy az informatikai alkalmazás működtetőjére a MOKK-ra vonatkozó adatvédelmi és titoktartási rendelkezések irányadóak (ideértve a titoktartási időre és a felmentésre vonatkozó rendelkezéseket is).
(3) Az informatikai alkalmazás működtetője biztosítja a nyilvántartásban szereplő adatok védelmét szolgáló személyi feltételeket és technikai eszközöket.
13. §
(1) Ha a közjegyző vagy a MOKK észleli, hogy a nyilvántartásba bejegyzett adatot elírás miatt ki kell javítani, az iránt a bejegyzésre irányadó eljárás szerint intézkedik.
(2) Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy a javított adatot a korábban bejegyzett adat mellett automatikusan rögzítse a nyilvántartásban.
14. §   Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy automatikusan törölje a nyilvántartásból a hirdetményre vonatkozó valamennyi adatot, ha annak bejegyzése óta 50 év eltelt.
15. §
(1) A MOKK - kérelemre vagy megkeresésre - tájékoztatást nyújt arról, hogy
a) egy személlyel, szervezettel szemben vagy
b) egy személy hagyatéki eljárásában
a nyilvántartásba bejegyzett adatok alapján bocsátottak-e ki hirdetményt.
(2) Ha a keresett hirdetmény közzétételére sor került, a tájékoztatás a hirdetménynek a hirdetményi kézbesítésről vezetett nyilvántartásban szereplő adatait tartalmazza.
(3) A tájékoztatás írásban történik.
16. §   A hirdetményről való tájékoztatás iránti kérelemben vagy megkeresésben meg kell jelölni
a) az örökhagyó nevét és a címzett nevét vagy
b) az a) pontban megjelölt valamelyik adatot és azt, hogy a hirdetményezés azért történt, mert
ba) a címzett természetes személyazonosító adatainak - részben vagy egészben való - ismeretlensége miatt nem lehet azonosítani,
bb) arra vonatkozó adat merül fel, hogy más törvényes örökös hiányában a Magyar Állam örököl, vagy
bc) a hagyatéki tartozás jogosultja ismeretlen.
17. §   Ha a tájékoztatás iránti kérelem nem teljesíthető, e tényről és annak okáról a MOKK az ügyfelet írásban tájékoztatja.
18. §
(1) A hirdetmény nyilvántartásba való rögzítésének és közzétételének költségtérítése 2000 Ft (a továbbiakban: közzétételi költségtérítés).
(2) A közzétételi költségtérítés megfizetésére irányuló kötelezettséget a MOKK honlapján közzétett tájékoztatás szerint, az abban megjelölt számla javára kell teljesíteni.
(3) A közzétételi költségtérítést a közjegyző a hirdetménynek a MOKK részére történő megküldésével egyidejűleg fizeti meg. Ha a hirdetményezés hivatalból történt és annak összegét nem előlegezték (fizették) meg, az átutalást a közjegyző azt követően teljesíti, hogy az összeget számára megfizették (megelőlegezték).

4. Az elrendelt biztosítási intézkedés foganatosításának költségei

19. §
(1) Ha a hagyatéki eljárásban elrendelt biztosítási intézkedést nem a jegyző vagy a közjegyző foganatosítja, a biztosítási intézkedést foganatosító a felmerült költségeinek megtérítésére és - a biztosítási intézkedés foganatosítására fordított idő alapján, minden megkezdett óráért - a költségvetési törvényben megállapított kirendelt ügyvédi óradíjnál nem magasabb összegű munkadíjra tarthat igényt.
(2) Költségtérítésként a készkiadások megtérítésére, ha pedig a biztosítási intézkedést foganatosító ezt kéri, a munkaórák tételes kimutatása mellett a munkadíj 25%-ának megfelelő összegű költségátalány fizetésére kerül sor.
20. §   A költségtérítés és a munkadíj (együtt: a biztosítási intézkedés költsége) megelőlegezésére hivatalból vagy a foganatosító - akár több alkalommal előterjesztett - kérelmére a biztosítási intézkedést elrendelő jegyző vagy közjegyző végzéssel költségelőleg fizetését rendelheti el. A megfizetett költségelőleget a jegyző vagy a közjegyző letétbe veszi.
21. §
(1) A biztosítási intézkedés költségét a foganatosítója által benyújtott tételes kimutatás és mellékelt számlák alapján az állapítja meg, aki a biztosítási intézkedést megszünteti.
(2) Ha a biztosítási intézkedés foganatosítója költségátalányt nem kért és a jegyző vagy a közjegyző által megszabott határidőn belül készkiadásait sem részletezi és igazolja, a készkiadások a rendelkezésre álló adatok alapján kerülnek megállapításra.

5. A zárgondnok, az ügygondnok és az eseti gondnok, valamint az eseti gyám díjazása és költségei

22. §
(1) A hagyatéki eljárásban kirendelt zárgondnok, ügygondnok és eseti gondnok (a továbbiakban: gondnok), valamint eseti gyám költségtérítésként - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a készkiadásainak megtérítését indítványozhatja.
(2) A gondnok és az eseti gyám kérelmére a munkaórák tételes kimutatása mellett a munkadíj 25%-ának megfelelő összegű költségátalány fizetésére kerül sor.
(3) A gondnokot és az eseti gyámot a kirendelés teljesítésére fordított idő alapján, minden megkezdett óráért munkadíj illeti meg, amely nem lehet magasabb, mint a költségvetési törvényben megállapított kirendelt ügyvédi óradíj.
(4) A költségtérítés és munkadíj megelőlegezése és viselése e rendeletnek a biztosítási intézkedés költségeire vonatkozó szabályai megfelelő alkalmazásával történik.

6. Az iratmásolat díja

23. §
(1) A hagyatéki eljárás jegyzőnél található iratainak nem hiteles másolatáért járó díj mértéke oldalanként 100 Ft.
(2) Ha az iratmásolat nagy mennyisége azt indokolja, a másolást a közjegyző vagy a jegyző az (1) bekezdés alapján számított összeg megelőlegezéséhez kötheti.

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. §
(1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958. (VII. 4.) IM rendelet.

MELLÉKLET A 29/2010. (XII. 31.) KIM RENDELETHEZ

A hagyatéki leltár nyomtatványának adattartalma

1. A leltár-nyomtatvány fajtája:
1.1. eredeti
1.1.1. a leltár tartalma teljes
1.1.2. a leltár tartalma hiányos (megjegyzésben a kiegészítendő adat és a kiegészítés várható határideje)
1.2. kiegészítés (megjegyzésben a kiegészítés oka)
1.3. kijavítás
2. A leltárkészítés oka:
2.1. hivatalbóli eljárás
2.1.1. a hagyatékban található vagyontárgy jellege (pl. a hagyatékban ingatlan, gazdasági társasági / szövetkezeti részesedés, lajstromozott tárgy van)
2.1.2. az örökösként érdekelt személye (pl. nem rendelkezik teljes cselekvőképességgel / méhmagzat / Magyar Állam stb.)
2.1.3. végintézkedéssel történt alapítványrendelés
2.2. kérelem [megjegyzésben a kérelmező neve (megnevezése)]
2.2.1. hagyatéki eljárásban érdekelt kéri
2.2.2. hagyatéki eljárásban való érintettséget megalapozó vagyontárgy leltározását kérik
2.2.3. öröklési bizonyítvány kiállítását kérik
3. A leltár megküldésre kerül:
3.1. a közjegyzőnek (megjegyzésben az illetékességét megállapító ok)
3.2. a járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalnak (a továbbiakban: gyámhivatal) (megjegyzésben ennek oka)
4. Az örökhagyóra vonatkozó adatok:
4.1. a Törvényben felsorolt személyes adatok
4.2. a Törvényben felsorolt foglalkozás, amely esetében az örökhagyó halálával kapcsolatban értesítési kötelezettség áll fenn (megjegyzésben annak ténye, ha a szakmai kamara vagy gyámhivatal részére jegyzőkönyv került megküldésre)
4.3. végintézkedésre vonatkozó adatok [ténye, illetve bejelentés létezéséről, helyéről (őrzőjéről) vagy tanúiról stb.]
5. A hagyatékra vonatkozó adatok (vagyontárgyak megnevezése és helye; közhiteles nyilvántartásban szereplése esetén a 6.1. pontban felsoroltaktól független adatai):
5.1. ingatlan
5.1.1. tulajdonjog [az egyes ingatlanoknál résztulajdon esetén megjegyzésben: aránya és a tulajdonostárs neve (megnevezése)]
5.1.2. lakásszövetkezeti tagot megillető lakáshasználati jog
5.2. ingó dolog
5.2.1. tulajdon / egyéb jog [az egyes ingó dolgoknál résztulajdon esetén megjegyzésben: aránya és a tulajdonostárs neve (megnevezése)]
5.2.2. kötelezettség
5.3. egyéb meglévő vagyon, vagy követelés értékmegjelöléssel [pl. fizetési, nyugdíj-előtakarékossági, tartós befektetési, önkéntes kölcsönös biztosító-pénztári, ügyfél vagy értékpapírszámla (a számlavezető cégneve, a számla számának, egyenlegének, névértékének és esetleges kedvezményezettjének megjelölésével), gazdasági társasági / szövetkezeti részesedés stb.]
6. Az 5.1.-5.3. pontban felsoroltakra vonatkozó egyéb adatok:
6.1. a hagyatékba való tartozás nem egyértelmű
6.1.1. örökösként érdekelt vitatja (megjegyzésben: ki és milyen jogcímen vitatja)
6.1.2. házastársi / élettársi közös szerzeményi igényt jelentenek be (megjegyzésben: ki vitatja)
6.1.3. egyéb ok miatt (megjegyzésben: ki és milyen jogcímen vitatja)
6.1.4. a vagyon másik hagyatéki eljárás tárgya és még nem adták át (megjegyzésben: az abban eljáró közjegyző elérhetősége)
6.1.5. a jog vagy kötelezettség nyilvántartáson kívüli (megjegyzésben: ki a nyilvántartott)
6.2. érték
6.2.1. hivatalos (megjegyzésben: értékbizonyítvány / szakértő stb.)
6.2.2. becsléssel megállapított (megjegyzésben: nyilatkozati joggal a jogosultak éltek-e)
7. A hagyatéki terhekre vonatkozó adatok
7.1. bejelentő neve
7.2. jogosult neve és a jogosultság keletkezési ideje
7.3. érték
7.4. bizonyíték [hogyan (ki által, mivel) igazolható a fennállása]
8. A hagyatéki eljárásban érdekeltek és egyéb résztvevők adatai:
8.1. a Törvényben felsorolt személyes adatok [megjegyzésben: érdekeltséget vagy részvételt megalapozó ok (törvényes, végrendeleti örökös, gondnok, tanú, a végrendelet birtokosa vagy tudója stb.), rokonsági fok és van-e képviselője; végintézkedés esetében is feltüntetendő a leszármazó és a felmenő, aki kötelesrészre, valamint ági vagyonra jogosul lehet]
8.2. képviselőnek a Törvényben felsorolt adatai [megjegyzésben: meghatalmazással, hivatalból (törvényes / társaság) vagy kirendelés útján keletkezett és kinek a képviselője]
9. Kapcsolódó intézkedésekre vonatkozó adatok:
9.1. helyszíni leltározás [megjegyzésben: oka (hivatalból / kinek a kérelmére)]
9.2. meghallgatás
9.2.1. oka (hivatalból / kinek a kérelmére)
9.2.2. meghallgatott személyek adatai
9.2.3. feltüntetésre kért nyilatkozatok
9.3. biztosítási intézkedés
9.3.1. elrendelésének oka (hivatalból / kinek a kérelmére)
9.3.2. biztosított vagyontárgy
9.3.3. célja (őrzés / értékesítés stb.)
9.3.4. foganatosítója
9.3.5. felmerült költsége
9.4. megkeresés
9.4.1. a megkeresett megnevezése és elérhetősége
9.4.2. felmerült költsége
10. A leltár készítőjének adatai:
10.1. név
10.2. beosztás
10.3. elérhetőség
10.4. aláírás helye
11. A leltár mellékleteinek felsorolása
  • A jogszabály 2010. december 31-én jelent meg a Magyar Közlöny 202. számában.
  • hatályba lépett 2011. január 1-jén.
A szövegrész 2015. augusztus 17-én lesz hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni.A bekezdés 2015. augusztus 17-én lesz hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni.A szövegrész 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni.A szakasz 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni.A bekezdés 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni.A bekezdés 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni. 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni. 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni. 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni. 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni. 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni. 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni.A bekezdés 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni.A szövegrész 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. március 15-én lépett hatályba.A bekezdés 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. március 15-én lépett hatályba.A bekezdés 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. március 15-én lépett hatályba.A bekezdés 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. március 15-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. december 24-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. december 24-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 24-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni.A szövegrész 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni.A szövegrész 2015. augusztus 17-én lesz hatályon kívül helyezve. 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni. 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. augusztus 17-én lesz hatályon kívül helyezve. 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni.A szövegrész 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni.A szövegrész 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni. 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni. 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni. 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni. 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni. 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni. 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni. 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni. 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni. 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni. 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni. 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni. 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni. 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni. 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni. 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni. 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni. 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni. 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni. 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni. 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni. 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni. 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni. 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni. 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni. 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni. 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni. 2015. augusztus 17-én fog hatályba lépni.