Hatályos állapot
Közlönyállapot
2001.07.05. - 2001.07.19.
2001.07.20. - 2006.12.31.
2007.01.01. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

2001. évi LVI. törvény

a gázközmű-vagyonnal összefüggő önkormányzati igények rendezéséről

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a gázközművagyonnal összefüggő nagyszámú és azonos jogi alapon nyugvó, törvényben ígért vagyonjuttatás végrehajtására irányuló önkormányzati igények - a jogbiztonság alkotmányos követelményét is szem előtt tartva -
- megalapozott számítások alapján,
- az időmúlás hatását a szabályozás általános megközelítési módjával ellensúlyozva,
- az érintettek által átlátható módon,
- rövid időn belül,
- végleges jelleggel
rendezésre kerüljenek, a következő törvényt alkotja:

1. §   E törvény célja, hogy eleget tegyen a Magyar Államot - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 107. § (1) bekezdésének c) pontja alapján terhelő alkotmányos kötelezettségének oly módon, hogy meghatározza az egyes települési önkormányzatokat megillető vagyoni értékű jogok (a továbbiakban: értékjog) értékét, és szabályozza az ennek megfelelő járandóságok teljesítésének módját, határidejét. Az 1993. augusztus 4-e és 1995. december 31-e közötti időszakban önkormányzati és lakossági forrásból létesített, de a gázszolgáltató társaság tulajdonába került és az állam által privatizált gázközművekkel összefüggésben keletkezett önkormányzati igények rendezéséről külön törvény rendelkezik. Az erre vonatkozó törvényjavaslatot a Kormány 2002. október 30-ig az Országgyűlésnek benyújtja.
2. §
(1) Az 1. § szerinti értékjogok értékén alapuló járandóság mellett figyelembe kell venni a villamos energia fejlesztéséről, átviteléről és elosztásáról rendelkező 1962. évi IV. törvény és a gázenergiáról szóló 1969. évi VII. törvény módosításáról szóló - időközben hatályon kívül helyezett - 1993. évi LXXXII. törvény 4. §-ának (3) bekezdésében előírt kötelezettségekből származó igények értékét is.
(2) Az 1993. évi LXXXII. törvény hatálybalépéséig (1993. augusztus 3-ig) teljesített önkormányzati, lakossági hozzájárulásból megvalósított vezetékberuházások után az önkormányzat - az igazolt hozzájárulás alapján (az 1992. évet követően, 1993. augusztus 3. napjáig teljesített hozzájárulás esetén a hozzájárulás 56%-át figyelembe véve) - e törvény szerint járandóságra jogosult, amennyiben a vezeték ellenszolgáltatás nélkül 1995. december 31-ig átkerült a gázszolgáltató tulajdonába.
(3) Az Ötv. 107. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel e törvény alapján juttatásban részesülnek az abban érintett települési önkormányzatok is, egymás között egyenlő arányban, a 2. számú melléklet rendelkezéseinek megfelelően.
(4) Az Ötv.-ben és az 1993. évi LXXXII. törvényben foglaltakra figyelemmel az önkormányzatokat megillető járandóság megállapítása során számításba kell venni az állami kötelezettség teljesítésének részbeni elmulasztása, illetve késedelmes teljesítése folytán az önkormányzatokat ért vagyoni hátrány ellentételezésére alkalmas értéket is.
(5) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével megállapított értéket csökkenteni kell
a) az 1993. évi LXXXII. törvény 4. §-ának (3) bekezdése, valamint
b) az Ötv. - Alkotmánybíróság által utóbb megsemmisített - 107/A. § (2) bekezdésének b) pontja szerint már juttatott részvények értékével.
3. §
(1) Az egyes önkormányzatokat az 1-2. § alapján megillető járandóságok értékét az 1. számú melléklet tartalmazza, amely a 2000. augusztus 12-i átszámított értékeket tünteti fel.
(2) Az 1. számú melléklet a szétválással vagy kiválással létrejött új településeket a szétválással vagy kiválással érintett eredeti jogosult településsel egy sorban tartalmazza (kivéve, ha az érintett önkormányzatok kérték járandóságuk szétválasztását és a megosztás tekintetében is megegyeztek). Az egy sorban szereplő települések önkormányzatai együttesen jogosultak a melléklet szerinti járandóság átvételére, az egymás közötti megosztásra megállapodásuk irányadó.
(3) Nem lehet üzleti titokra hivatkozni azon tények, adatok vonatkozásában, amelyek ismerete nélkül az önkormányzati járandóságok értékének megállapítására nem kerülhetett volna sor. Az érintett önkormányzat kérésére, a kéréstől számított 15 napon belül, kötelező írásban kiszolgáltatni a rá vonatkozó adatokat - ideértve a települések közötti külterületi vezetékvagyonra vonatkozó adatokat is - és kétség esetén azok valódiságát okiratokkal igazolni.
4. §
(1) Az önkormányzatok számára e törvény szerinti járandóságukat az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (ÁPV Rt.) 2001. szeptember 15-én juttatja el.
(2) A teljesítés 20 millió Ft összeghatárig készpénzben történik. Az ezt meghaladó igény 50%-át készpénzben, a fennmaradó részt a Magyar Állam által - a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 4. § (2) bekezdés ab) pontjában - erre a célra az ÁPV Rt. rendelkezésére bocsátott, zárt körben kibocsátott, szabadon átruházható államkötvényekkel kell kiegyenlíteni oly módon, hogy egyenlő arányban legyenek köztük a különböző lejáratúak.
(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti készpénz és államkötvény megosztás nem biztosítható, az emiatt fennmaradó hányadot készpénzzel kell teljesíteni. Ugyanígy kell eljárni azokra a 10 ezer Ft-ot el nem érő hányadokra vonatkozóan is, amelyeket - az államkötvények 10 ezer forintos címletei miatt - más módon nem lehetne kifizetni. Ezekben az esetekben a készpénzben történő járandóságfizetés (2) bekezdésben meghatározott összeghatára túlléphető.
(4) Államkötvény esetében azt a piaci árfolyamot kell figyelembe venni, amely a (2) bekezdésben meghatározott állampapírokkal megegyező kamatbázisú, hátralévő futamidejét tekintve legközelebb álló, a Magyar Állam által belföldön nyilvánosan értékesített államkötvényekre - a 2001. augusztus 12-ét megelőző legutolsó három aukción kialakult - átlagos nettó árfolyamok súlyozott átlaga.
(5) A járandóság átadásakor
a) a készpénzhányadból le kell vonni a gázközművagyonnal összefüggő helyi önkormányzati igények rendezésével kapcsolatos előleg fizetéséről szóló kormányhatározatok alapján kifizetett előleget,
b) a 2000. augusztus 12-től 2001. szeptember 15-ig eltelt időszakra - a (2) bekezdésben meghatározott államkötvények 2000. augusztus 12. és 2001. augusztus 12. közötti átlagkamatával (10,75%) megegyező - éves hozam időarányos részét kell hozzászámítani a készpénzelőleg, illetve az előlegen felüli járandóság átadásának időpontjáig.
(6) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítésével való késedelembe esés esetén az önkormányzat az 1. számú melléklet szerinti járandóságot a Ptk. 301. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamattal növelten igényelheti. Az az önkormányzat, amely elmulasztja azokat az intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy az ÁPV Rt. a kifizetést, illetve az államkötvények átadását teljesíteni tudja, vagy a járandóságot nem veszi fel - figyelemmel a Ptk. 302-303. §-ában foglaltakra - késedelme idejére kamatra nem jogosult.
(7) A (2) bekezdés szerinti államkötvények futamidejének lejártáig a Magyar Állam az Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság útján a (4) bekezdés szerinti piaci árfolyamon 2002-től évente kétszer nyilvános visszavásárlási lehetőséget biztosít az önkormányzatokat e törvény szerint megillető állampapírokra, évente legfeljebb 10 milliárd forint értékig. A visszavásárlás értéknapja a kamatfizetések napját megelőző negyedik munkanap.
5. §
(1) Azok az önkormányzatok, amelyek az 1. számú mellékletben nincsenek feltüntetve jogosultként, de az 1-2. § alapján igényt kívánnak érvényesíteni az állammal szemben, e törvény hatálybalépésétől számított 90 napon belül bírósághoz fordulhatnak. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bírósági eljárásban a vagyonfelmérés, illetve vagyonértékelés adatainak kijavítását és az ennek megfelelően kiszámított járandóság megállapítását lehet kérni a 2. számú mellékletben meghatározott vagyonfelmérési, illetve értékelési módszertan alapján.
(3) Bírósághoz lehet fordulni továbbá
a) a közös önkormányzati beruházásoknál az 1993. évi LXXXII. törvény szerinti járandóságok megosztása, valamint
b) a szétválással, kiválással létrejött új település önkormányzata és az eredeti jogosult önkormányzat között a járandóság szétosztása kérdésében.
(4) Ha az (1) bekezdés szerinti esetben a bíróság megállapítja a járandóságot, az ÁPV Rt. azt az önkormányzat részére a Ptk. 232. § (2) bekezdése szerinti kamattal növelve fizeti ki.
(5) Az Államot az e § szerinti eljárásokban az ÁPV Rt. képviseli. A (3) bekezdés a)-b) pontja szerinti eljárásokban az abban érintett önkormányzatok egymással szemben érvényesítik igényeiket.
6. §
(1) Ez a törvény a kihirdetésétől számított 15. napon lép hatályba.
(2) Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter, hogy az 1997. évi CXLVI. törvény 4. § (2) bekezdés ab) pontjában meghatározott államkötvényekből - az e törvény 4. § (2)-(3) bekezdése szerinti készpénzigénynek megfelelő összeghatárig - az ÁPV Rt.-től névértéken visszavásárolhasson.
(2) Felhatalmazást kap az államháztartásért felelős miniszter, hogy az 1997. évi CXLVI. törvény 4. § (2) bekezdés ab) pontjában meghatározott államkötvényekből - az e törvény 4. § (2)-(3) bekezdése szerinti készpénzigénynek megfelelő összeghatárig - az ÁPV Rt.-től névértéken visszavásárolhasson.
(3) Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter, hogy közzétegye a 4. § (4) és (7) bekezdése szerint figyelembe vehető piaci árfolyamot.
(3) Felhatalmazást kap az államháztartásért felelős miniszter, hogy közzétegye a 4. § (4) és (7) bekezdése szerint figyelembe vehető piaci árfolyamot.

1. számú melléklet a 2001. évi lvi. törvényhez

égáz rt.

      (Ft)
Sorszám Megye Megnevezés 2000. évi értéken
      augusztus 12.
3 Győr-Sopron-Moson Agyagosszergény 4 188 234
7 Győr-Sopron-Moson Beled 45 695 131
11 Győr-Sopron-Moson Bőny 5 475 215
30 Győr-Sopron-Moson Edve 2 464 489
31 Győr-Sopron-Moson Egyházasfalu 5 166 720
34 Győr-Sopron-Moson Fertőd 29 204 619
35 Győr-Sopron-Moson Fertőendréd 789 808
38 Győr-Sopron-Moson Fertőszentmiklós 34 938 461
39 Győr-Sopron-Moson Fertőszéplak 9 951 284
47 Győr-Sopron-Moson Győr 821 842 133
71 Győr-Sopron-Moson Kisfalud 48 373 547
84 Győr-Sopron-Moson Lövő 13 792 488
92 Győr-Sopron-Moson Mihályi 72 560 323
99 Győr-Sopron-Moson Nemeskér 4 059 949
111 Győr-Sopron-Moson Petőháza 11 034 921
117 Győr-Sopron-Moson Rábakecöl 31 672 894
127 Győr-Sopron-Moson Sarród 8 042 217
131 Győr-Sopron-Moson Sopron 901 564 215
151 Győr-Sopron-Moson Töltéstava 43 798 533
157 Győr-Sopron-Moson Vásárosfalu 2 676 926
166 Győr-Sopron-Moson Völcsej 918 976
       
4 Komárom-Esztergom Bábolna 28 907 522
6 Komárom-Esztergom Bana 8 634 118
26 Komárom-Esztergom Dorog 156 939 140
32 Komárom-Esztergom Esztergom 49 151 934
63 Komárom-Esztergom K-E. m-i. Önk. 34 424 853
70 Komárom-Esztergom Kesztölc 6 104 065
82 Komárom-Esztergom Leányvár 3 688 255
93 Komárom-Esztergom Mocsa 33 089 173
98 Komárom-Esztergom Naszály 25 783 539
112 Komárom-Esztergom Piliscsév 7 493 959
134 Komárom-Esztergom Süttő 2 569 004
146 Komárom-Esztergom Tokod 13 818 979
146/a Komárom-Esztergom Tokodaltáró 1 150 600
       
12 Vas Búcsú 3 681 476
13 Vas Bük 38 086 419
14 Vas Celldömölk 544 063 552
23 Vas Csörötnek 1 230 935
41 Vas Gencsapáti 175 786 346
46 Vas Gyöngyösfalu 10 123 765
61 Vas Jánosháza 116 463 031
62 Vas Káld 58 131 729
78 Vas Körmend 568 132 459
80 Vas Kőszeg 278 966 408
85 Vas Lukácsháza 7 719 761
87 Vas Meggyeskovácsi 18 899
108 Vas Perenye 4 105 222
121 Vas Répcelak 99 766 793
128 Vas Sárvár 485 182 006
129 Vas 3 375 841
138 Vas Szombathely 2 348 208 277
139 Vas Tanakajd 49 890 512
141 Vas Táplánszentkereszt 20 601 981
159 Vas Vasszécsény 95 845 794
161 Vas Vép 212 757 128
 
MINDÖSSZESEN: 7 592 104 560

kögáz rt.

      (Ft)
Sorszám Megye Megnevezés 2000. évi értéken
      augusztus 12.
52 Fejér Csór 4 374 795
       
1 Somogy Ádánd 16 582 796
5 Somogy Alsóbogát 2 967 405
7 Somogy Babócsa 6 500 715
10 Somogy Balatonberény 73 093 634
11 Somogy Balatonboglár 282 126 987
12 Somogy Balatonendréd 3 998 693
13 Somogy Balatonfenyves 30 278 741
15 Somogy Balatonföldvár 79 077 084
18 Somogy Balatonkeresztúr 44 340 441
19 Somogy Balatonlelle 273 886 572
20 Somogy Balatonmáriafürdő 12 020 810
22 Somogy Balatonöszöd 1 790 871
23 Somogy Balatonszabadi 55 033 460
24 Somogy Balatonszárszó 35 024 837
25 Somogy Balatonszemes 37 638 536
26 Somogy Balatonszentgyörgy 38 926 887
27 Somogy Balatonújlak 9 530 655
30 Somogy Barcs 102 599 073
38 Somogy Berzence 33 610 293
39 Somogy Bodrog 4 860 152
41 Somogy Bolhó 15 589 466
44 Somogy Buzsák 2 827 872
49 Somogy Csokonyavisonta 10 624 796
50 Somogy Csombárd 6 221 476
55 Somogy Csurgó 79 863 859
64 Somogy Fonyód 137 358 304
74 Somogy Háromfa 7 493 733
77 Somogy Hetes 19 978 066
79 Somogy Hollád 2 883 857
81 Somogy Juta 24 961 820
83 Somogy Kaposfő 18 194 832
84 Somogy Kaposmérő 29 959 072
87 Somogy Kaposvár 482 889 406
91 Somogy Kéthely 45 401 507
96 Somogy Köröshegy 7 463 858
102 Somogy Lengyeltóti 64 141 038
109 Somogy Magyaregres 4 742 522
112 Somogy Marcali 131 375 813
113 Somogy Mernye 6 324 134
114 Somogy Mezőcsokonya 27 592 966
120 Somogy Nagyatád 98 255 218
121 Somogy Nagybajom 58 156 871
135 Somogy Orci 3 652 188
136 Somogy Ordacsehi 6 730 864
138 Somogy Osztopán 8 222 656
139 Somogy Öreglak 21 148 877
155 Somogy Rinyaújlak 415 744
158 Somogy Sántos 3 068 883
161 Somogy Siófok 250 922 430
162 Somogy Siójut 2 745 794
165 Somogy Somodor 600 658
166 Somogy Somogyaszaló 5 461 062
168 Somogy Somogygeszti 5 047 974
169 Somogy Somogyjád 26 436 713
170 Somogy Somogysárd 33 580 423
175 Somogy Somogyvámos 17 932 331
176 Somogy Somogyvár 28 876 482
185 Somogy Szentgáloskér 3 351 622
191 Somogy Szólád 4 406 733
192 Somogy Szőlősgyörök 50 784 332
194 Somogy Tarany 12 145 498
195 Somogy Taszár 20 705 135
208 Somogy Várda 5 983 138
217 Somogy Vörs 3 584 091
227 Somogy Zamárdi 26 943 321
       
3 Veszprém Ajka 45 404 093
9 Veszprém Balatonalmádi 16 846 340
14 Veszprém Balatonfőkajár 13 002 906
66 Veszprém Balatonfűzfő 22 063 920
17 Veszprém Balatonkenese 77 057 090
28 Veszprém Balatonvilágos 30 357 469
37 Veszprém Berhida 37 892 878
45 Veszprém Csabrendek 13 964 017
46 Veszprém Csajág 4 180 526
53 Veszprém Csót 5 104 923
58 Veszprém Devecser 17 504 755
75 Veszprém Herend 41 416 962
88 Veszprém Káptalanfa 4 880 822
100 Veszprém Küngös 2 618 210
110 Veszprém Magyarpolány 12 385 454
129 Veszprém Nagytevel 2 529 762
131 Veszprém Nemesvámos 32 056 577
142 Veszprém Pápa 80 363 104
145 Veszprém Papkeszi 7 744 266
193 Veszprém Tapolca 141 479 064
211 Veszprém Veszprém 130 407 154
       
29 Zala Bánokszentgyörgy 7 449 892
32 Zala Bázakerettye 26 212 604
34 Zala Becsehely 72 279 486
42 Zala Borsfa 16 986 966
54 Zala Csörnyeföld 4 816 141
59 Zala Dobri 2 780 959
62 Zala Eszteregnye 4 099 730
67 Zala Galambok 12 408 691
68 Zala Garabonc 6 005 837
69 Zala Gellénháza 6 842 962
72 Zala Gutorfölde 18 900 026
78 Zala Hévíz 103 527 472
89 Zala Kerkaszentkirály 186 653
90 Zala Keszthely 167 405 179
93 Zala Kiscsehi (Budafa) 13 483 930
103 Zala Lenti 46 012 611
104 Zala Letenye 100 428 182
105 Zala Lispeszentadorján 17 899 718
107 Zala Lovászi-Kútfej 17 469 772
118 Zala Muraszemenye 2 829 548
124 Zala Nagykanizsa 1 110 326 681
126 Zala Nagylengyel 15 574 972
128 Zala Nagyrécse 9 701 075
137 Zala Ormándlak 1 625 797
151 Zala Pusztaederics 376 099
152 Zala Pusztamagyaród 371 064
153 Zala Pusztaszentlászló 5 898 906
177 Zala Sormás 5 359 132
189 Zala Szepetnek 9 613 410
197 Zala Teskánd 29 108 889
199 Zala Tófej 2 509 423
201 Zala Tornyiszentmiklós 15 567 942
204 Zala Türje 33 288 472
206 Zala Újudvar 15 117 164
209 Zala Várfölde 5 455 619
219 Zala Zalaegerszeg 285 449 396
221 Zala Zalakaros 59 865 841
222 Zala Zalakomár 69 657 153
224 Zala Zalaszentgrót 64 627 856
 
MINDÖSSZESEN: 6 100 092 411

dégáz rt.

      (Ft)
Sorszám Megye Megnevezés 2000. évi értéken
      augusztus 12.
1 Bács-Kiskun Ágasegyháza 50 067 368
4 Bács-Kiskun Apostag 1 084 351
7 Bács-Kiskun Bácsalmás 159 121 571
8 Bács-Kiskun Bácsbokod 88 345 799
9 Bács-Kiskun Bácsborsód 37 420 245
10 Bács-Kiskun Baja 420 067 737
12 Bács-Kiskun Ballószög 39 797 232
21 Bács-Kiskun Borota 34 819 518
28 Bács-Kiskun Császártöltés 56 691 971
30 Bács-Kiskun Csávoly 39 563 350
33 Bács-Kiskun Csólyospálos 22 278 732
45 Bács-Kiskun Dunaegyháza 200 554
48 Bács-Kiskun Dunavecse 1 553 570
52 Bács-Kiskun Érsekhalma 18 590 656
56 Bács-Kiskun Felsőlajos 7 200 306
57 Bács-Kiskun Felsőszentiván 44 474 893
61 Bács-Kiskun Fülöpháza 7 479 448
63 Bács-Kiskun Fülöpszállás 146 166
68 Bács-Kiskun Gátér 356 918
73 Bács-Kiskun Hajós 99 208 496
74 Bács-Kiskun Helvécia 48 898 232
80 Bács-Kiskun Izsák 171 920 163
82 Bács-Kiskun Jánoshalma 117 271 308
83 Bács-Kiskun Jászszentlászló+Móricgát 37 655 964
90 Bács-Kiskun Kecskemét 627 232 245
92 Bács-Kiskun Kerekegyháza 133 669 846
97 Bács-Kiskun Kiskunfélegyháza 68 330 223
98 Bács-Kiskun Kiskunhalas 126 142 499
99 Bács-Kiskun Kiskunmajsa 30 033 068
100 Bács-Kiskun Kisszállás 40 263 950
106 Bács-Kiskun Kunadacs 20 412 117
107 Bács-Kiskun Kunfehértó 30 702 757
108 Bács-Kiskun Kunszállás 4 150 604
109 Bács-Kiskun Kunszentmiklós 153 869 899
110 Bács-Kiskun Lajosmizse 125 714 555
111 Bács-Kiskun Lakitelek 105 168 167
117 Bács-Kiskun Mátételke 24 053 618
121 Bács-Kiskun Mélykút 161 528 878
136 Bács-Kiskun Nyárlőrinc 38 626 923
145 Bács-Kiskun Pálmonostora 33 817 011
146 Bács-Kiskun Petőfiszállás 193 756
152 Bács-Kiskun Rém 63 868 689
158 Bács-Kiskun Solt 642 453
159 Bács-Kiskun Soltszentimre 666 373
162 Bács-Kiskun Szabadszállás 183 904 097
164 Bács-Kiskun Szalkszentmárton 720 635
165 Bács-Kiskun Szank 14 951 871
173 Bács-Kiskun Szentkirály 37 986 921
177 Bács-Kiskun Tass 49 062 855
178 Bács-Kiskun Tataháza 41 929 285
181 Bács-Kiskun Tiszaalpár 115 749 982
182 Bács-Kiskun Tiszakécske 238 246 833
190 Bács-Kiskun Városföld 4 144 963
191 Bács-Kiskun Vaskút 129 170
       
14 Békés Battonya 67 733 950
16 Békés Békés 347 757 468
17 Békés Békéscsaba 529 973 437
17/a Békés Csabaszabadi 9 753 758
22 Békés Bucsa 5 113 171
25 Békés Csanádapáca 110 492 497
27 Békés Csárdaszállás 3 944 326
35 Békés Csorvás 158 526 362
39 Békés Dévaványa 3 399
40 Békés Doboz 148 860 355
43 Békés Dombegyháza 111 910 434
50 Békés Ecsegfalva 39 646 719
64 Békés Füzesgyarmat 13 721 974
66 Békés Gádoros 97 272 489
70 Békés Gerendás 38 679 113
71 Békés Gyomaendrőd 137 038 335
72 Békés Gyula 577 936 263
78 Békés Hunya 28 558 069
85 Békés Kamut 18 270 413
86 Békés Kardoskút 7 797 722
88 Békés Kaszaper 48 460 323
94 Békés Kétsoprony 16 066 970
95 Békés Kisdombegyház 17 246 875
103 Békés Kondoros 121 150 919
104 Békés Köröstarcsa 73 375 368
105 Békés Kötegyán 48 199 178
112 Békés Magyarbánhegyes 48 717 005
113 Békés Magyardombegyház 12 979 518
118 Békés Medgyesbodzás 23 411 822
119 Békés Medgyesegyháza 70 851 369
120 Békés Méhkerék 48 612 396
122 Békés Mezőberény 134 826 338
123 Békés Mezőhegyes 21 180 740
124 Békés Mezőkovácsháza 136 901 130
129 Békés Murony 12 788 031
130 Békés Nagybánhegyes 90 475 145
134 Békés Nagyszénás 185 670 502
141 Békés Orosháza 321 652 477
149 Békés Pusztaföldvár 52 832 929
156 Békés Sarkad 182 921 034
157 Békés Sarkadkeresztúr 59 178 529
161 Békés Szabadkígyós 49 962 616
166 Békés Szarvas 160 222 788
180 Békés Telekgerendás 19 221 365
184 Békés Tótkomlós 114 011 120
185 Békés Újkígyós 109 482 266
192 Békés Végegyháza 37 840 188
       
3 Csongrád Ambrózfalva 32 299 421
5 Csongrád Árpádhalom 10 170 981
6 Csongrád Ásotthalom 934 786
11 Csongrád Balástya 284 150
20 Csongrád Bordány 53 025 670
24 Csongrád Csanádalberti 4 862 301
26 Csongrád Csanádpalota 88 861 512
34 Csongrád Csongrád 85 846 990
37 Csongrád Derekegyház 19 376 893
38 Csongrád Deszk 64 177 751
41 Csongrád Dóc 14 311 737
42 Csongrád Domaszék 40 779 100
51 Csongrád Eperjes 7 290 360
53 Csongrád Fábiánsebestyén 34 271 003
55 Csongrád Felgyő 10 691 958
59 Csongrád Forráskút 31 387 374
60 Csongrád Földeák 59 991 511
76 Csongrád Hódmezővásárhely 395 626 617
101 Csongrád Kistelek 168 564 738
102 Csongrád Kiszombor 92 358 031
114 Csongrád Makó 290 298 378
115 Csongrád Maroslele 54 588 664
125 Csongrád Mindszent 110 786 552
127 Csongrád Mórahalom 102 933 258
132 Csongrád Nagyér 25 075 382
133 Csongrád Nagymágocs 47 993 917
137 Csongrád Óföldeák 12 950 176
138 Csongrád Ópusztaszer 16 996
143 Csongrád Öttömös 71 384
148 Csongrád Pitvaros 55 244 995
150 Csongrád Pusztamérges 142 767
151 Csongrád Pusztaszer 50 832 396
153 Csongrád Röszke 86 715 320
154 Csongrád Rúzsa 34 334 817
155 Csongrád Sándorfalva 234 318 425
167 Csongrád Szatymaz 57 890 717
168 Csongrád Szeged+Algyő 765 387 761
170 Csongrád Szegvár 51 822 544
171 Csongrád Székkutas 36 297 900
172 Csongrád Szentes 216 270 228
183 Csongrád Tiszasziget 50 805 339
186 Csongrád Újszentiván 27 139 023
189 Csongrád Üllés 22 303 093
193 Csongrád Zákányszék 31 433 397
195 Csongrád Zsombó 25 944 154
MINDÖSSZESEN: 12 258 068 450

ddgáz rt.

      (Ft)
Sorszám Megye Megnevezés 2000. évi értéken
      augusztus 12.
9 Baranya Babarc 4 461 762
13 Baranya Bár 2 530 405
22 Baranya Bogád 18 653 636
24 Baranya Bóly 17 239 852
27 Baranya Borjád 966 751
36 Baranya Dunaszekcső 2 795 897
47 Baranya Geresdlak 22 698 091
48 Baranya Görcsönydoboka 5 501 191
53 Baranya Hímesháza 31 306 065
68 Baranya Kozármisleny 84 409 098
70 Baranya Lánycsók 7 849 134
83 Baranya Mohács 179 872 040
89 Baranya Nagykozár 27 497 483
91 Baranya Nagynyárád 4 789 202
98 Baranya Palotabozsok 20 236 569
101 Baranya Pécs 1 716 362 999
102 Baranya Pécsvárad 55 792 579
111 Baranya Romonya 17 295 610
121 Baranya Sátorhely 1 333 791
124 Baranya Somberek 31 720 779
131 Baranya Szajk 2 018 367
133 Baranya Szederkény 4 356 147
144 Baranya Udvar 1 621 625
150 Baranya Véménd 31 388 806
       
2 Fejér Adony 97 774 522
5 Fejér Alcsútdoboz 13 878 220
15 Fejér Baracska 38 410 556
18 Fejér Beloiannisz 30 125 477
20 Fejér Besnyő 8 855 350
33 Fejér Csosz 4 923 572
35 Fejér Dég 16 056 416
37 Fejér Dunaújváros 625 626 991
39 Fejér Enying 143 224 607
40 Fejér Ercsi 203 258 213
42 Fejér Felcsút 11 445 430
44 Fejér Füle 33 131 737
46 Fejér Gárdony 148 473 008
49 Fejér Gyúró 44 360 155
50 Fejér Hantos 7 981 533
56 Fejér Iváncsa 87 307 895
58 Fejér Kajászó 5 053 000
60 Fejér Káloz 20 983 167
61 Fejér Kápolnásnyék 83 056 490
64 Fejér Kisapostag 13 513 933
66 Fejér Kisláng 14 354 632
67 Fejér Kőszárhegy 8 724 807
69 Fejér Lajoskomárom 12 215 529
76 Fejér Martonvásár 113 655 308
78 Fejér Mezőfalva 17 496 324
79 Fejér Mezőkomárom 8 050 132
81 Fejér Mezőszentgyörgy 4 424 284
80 Fejér Mezőszilas 17 888 913
86 Fejér Nadap 4 755 257
90 Fejér Nagylók 11 141 331
93 Fejér Nagyvenyim 113 285 681
104 Fejér Perkáta 18 340 395
106 Fejér Polgárdi 17 807 047
107 Fejér Pusztaszabolcs 14 433 591
109 Fejér Rácalmás+Kulcs 13 961 032
117 Fejér Sárosd 17 060 650
122 Fejér Seregélyes 125 870 074
125 Fejér Soponya 11 827 971
128 Fejér Szabadbattyán 21 023 367
129 Fejér Szabadegyháza 7 375 457
130 Fejér Szabadhidvég 4 801 932
136 Fejér Székesfehérvár 2 199 955 743
139 Fejér Tabajd 6 269 400
140 Fejér Tác 8 593 266
142 Fejér Tordas 27 371 932
145 Fejér Úrhida 8 163 285
147 Fejér Vál 8 516 571
149 Fejér Velence 211 517 394
46/a Fejér Zichyújfalu 29 445 516
       
16 Tolna Báta 47 391 776
17 Tolna Bátaszék 160 983 140
25 Tolna Bonyhád 246 118 474
34 Tolna Decs 57 244 987
51 Tolna Harc 3 123 838
59 Tolna Kakasd 9 635 812
95 Tolna Őcsény 65 476 311
118 Tolna Sárpilis 2 411 981
123 Tolna Sióagárd 7 425 549
137 Tolna Szekszárd 539 813 845
141 Tolna Tolna 85 450 892
148 Tolna Várdomb 24 205 267
155 Tolna Zomba 10 837 266
 
MINDÖSSZESEN: 8 268 584 111

tigáz rt.

      (Ft)
Sorszám Megye Megnevezés 2000. évi értéken
      augusztus 12.
7 Borsod-Abaúj-Zemplén Alsózsolca 35 553 663
12 Borsod-Abaúj-Zemplén Arnót 15 049 190
20 Borsod-Abaúj-Zemplén Bánréve 34 489 501
27 Borsod-Abaúj-Zemplén Berzék 11 971 901
32 Borsod-Abaúj-Zemplén Boldva 15 686 981
33 Borsod-Abaúj-Zemplén Borsodnádasd 79 600 197
34 Borsod-Abaúj-Zemplén Borsodszirák 7 960 153
35 Borsod-Abaúj-Zemplén Bőcs 62 977 788
40 Borsod-Abaúj-Zemplén Bükkábrány 6 993 526
69 Borsod-Abaúj-Zemplén Edelény 352 542 617
72 Borsod-Abaúj-Zemplén Egerlövő 6 302 703
83 Borsod-Abaúj-Zemplén Felsőzsolca 58 582 508
93 Borsod-Abaúj-Zemplén Gesztely 24 717 090
118 Borsod-Abaúj-Zemplén Hernádkak 27 686 940
119 Borsod-Abaúj-Zemplén Hernádnémeti 153 805 701
120 Borsod-Abaúj-Zemplén Hét 342 350
139 Borsod-Abaúj-Zemplén Kazincbarcika 222 834 071
145 Borsod-Abaúj-Zemplén Kistokaj 20 167 237
159 Borsod-Abaúj-Zemplén Mályi 34 670 440
166 Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőkeresztes+Csincse 20 188 721
167 Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőkövesd 367 276 394
169 Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőnagymihály 28 380 838
170 Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőnyárád 18 880 399
173 Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 997 981 692
189 Borsod-Abaúj-Zemplén Nyékládháza 173 860 021
205 Borsod-Abaúj-Zemplén Onga 52 888 199
206 Borsod-Abaúj-Zemplén Ónod 47 124 351
209 Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd 101 328 937
234 Borsod-Abaúj-Zemplén Putnok 68 373 351
245 Borsod-Abaúj-Zemplén Rudabánya 7 651 137
246 Borsod-Abaúj-Zemplén Sajóbábony 93 310 058
247 Borsod-Abaúj-Zemplén Sajóecseg 30 221 444
248 Borsod-Abaúj-Zemplén Sajóhídvég 22 117 168
250 Borsod-Abaúj-Zemplén Sajókeresztúr 34 840 603
251 Borsod-Abaúj-Zemplén Sajólád 17 873 327
253 Borsod-Abaúj-Zemplén Sajópálfala 21 671 532
254 Borsod-Abaúj-Zemplén Sajópetri 7 505 200
255 Borsod-Abaúj-Zemplén Sajósenye 9 569 806
256 Borsod-Abaúj-Zemplén Sajószentpéter 112 719 882
257 Borsod-Abaúj-Zemplén Sajóvámos 37 291 507
258 Borsod-Abaúj-Zemplén Sajóvelezd 16 036 224
260 Borsod-Abaúj-Zemplén Sály 74 153 626
262 Borsod-Abaúj-Zemplén Serényfalva 21 118 561
277 Borsod-Abaúj-Zemplén Szentistván 106 603 014
282 Borsod-Abaúj-Zemplén Szikszó 26 504 125
283 Borsod-Abaúj-Zemplén Szirmabesenyő 88 053 697
291 Borsod-Abaúj-Zemplén Tard 50 661 021
299 Borsod-Abaúj-Zemplén Tibolddaróc 43 765 045
304 Borsod-Abaúj-Zemplén Tiszalúc 49 578 052
306 Borsod-Abaúj-Zemplén Tiszapalkonya 26 757 909
310 Borsod-Abaúj-Zemplén Tiszaújváros 180 156 065
344 Borsod-Abaúj-Zemplén Vatta 23 993 532
       
18 Hajdú-Bihar Balmazújváros 248 365 185
61 Hajdú-Bihar Debrecen 1 519 144 994
67 Hajdú-Bihar Ebes 100 802 668
85 Hajdú-Bihar Földes 98 565 386
108 Hajdú-Bihar Hajdúböszörmény 378 709 148
109 Hajdú-Bihar Hajdúdorog 39 144 981
111 Hajdú-Bihar Hajdúnánás 282 043 924
112 Hajdú-Bihar Hajdúszoboszló 366 705 523
124 Hajdú-Bihar Hortobágy 18 991 507
133 Hajdú-Bihar Kaba 81 531 176
179 Hajdú-Bihar Nádudvar 89 347 824
181 Hajdú-Bihar Nagyhegyes 43 344 962
229 Hajdú-Bihar Polgár 102 114 526
235 Hajdú-Bihar Püspökladány 142 635 823
298 Hajdú-Bihar Tetétlen 21 456 191
331 Hajdú-Bihar Újszentmargita 16 518 562
       
23 Heves Bélapátfalva 86 450 641
28 Heves Besenyőtelek 19 096 946
30 Heves Bodony 15 501 561
31 Heves Boldog 22 063 052
41 Heves Bükkszék 60 752 540
164 Heves Dormánd 3 250 941
70 Heves Eger 619 049 400
76 Heves Erdőkövesd 14 218 262
77 Heves Erdőtelek 90 946 460
87 Heves Füzesabony 119 750 000
99 Heves Gyöngyös 327 612 931
100 Heves Gyöngyöshalász 20 362 793
115 Heves Hatvan 475 380 280
121 Heves Heves 175 260 516
135 Heves Kál 5 603 198
150 Heves Kompolt 12 993 912
156 Heves Lőrinci 177 594 001
164 Heves Mátraderecske 105 728 193
185 Heves Nagyréde 93 599 598
213 Heves Parád 80 017 535
215 Heves Parádsasvár 22 465 924
223 Heves Pétervására 89 383 559
224 Heves Petőfibánya 28 010 135
240 Heves Recsk 75 594 214
267 Heves Szajla 28 607 302
297 Heves Terpes 3 472 648
348 Heves Zagyvaszántó 34 677 620
       
26 Jász-Nagykun-Szolnok Berekfürdő 34 979 434
80 Jász-Nagykun-Szolnok Fegyvernek 49 067 919
130 Jász-Nagykun-Szolnok Jászberény 380 185 045
131 Jász-Nagykun-Szolnok Jászfényszaru 36 577 469
137 Jász-Nagykun-Szolnok Karcag 334 111 923
140 Jász-Nagykun-Szolnok Kenderes 75 543 597
146 Jász-Nagykun-Szolnok Kisújszállás 191 871 353
151 Jász-Nagykun-Szolnok Kunhegyes 109 854 134
152 Jász-Nagykun-Szolnok Kunmadaras 59 066 233
153 Jász-Nagykun-Szolnok Kunszentmárton 110 801 029
161 Jász-Nagykun-Szolnok Martfű 144 092 092
165 Jász-Nagykun-Szolnok Mezőhék 10 055 553
171 Jász-Nagykun-Szolnok Mezőtúr 220 650 641
238 Jász-Nagykun-Szolnok Rákóczifalva 45 506 337
239 Jász-Nagykun-Szolnok Rákócziújfalu 36 400 716
268 Jász-Nagykun-Szolnok Szajol 44 067 802
284 Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok 544 029 618
302 Jász-Nagykun-Szolnok Tiszaföldvár 257 815 110
317 Jász-Nagykun-Szolnok Tószeg 82 521 586
320 Jász-Nagykun-Szolnok Törökszentmiklós 308 582 042
323 Jász-Nagykun-Szolnok Túrkeve 170 736 444
330 Jász-Nagykun-Szolnok Újszász 194 184 044
347 Jász-Nagykun-Szolnok Zagyvarékas 117 138 707
       
15 Nógrád Balassagyarmat 416 582 240
21 Nógrád Bátonyterenye 97 222 250
217 Nógrád Pásztó 94 240 243
241 Nógrád Rétság+Bánk+Tolmács 123 905 344
243 Nógrád Romhány 73 689 900
259 Nógrád Salgótarján 433 613 417
       
1 Pest Abony 221 713 620
5 Pest Alsónémedi 105 880 027
122/a Pest Bag 18 789 379
37 Pest Budakalász 113 764 932
38 Pest Budakeszi 182 150 654
39 Pest Budaörs 297 746 263
45 Pest Cegléd 372 472 832
55 Pest Csomád 29 603 492
56 Pest Csömör 156 569 040
57 Pest Dabas 378 592 367
59 Pest Dány 74 770 431
62 Pest Diósd 52 776 631
65 Pest Dunaharaszti 419 085 725
66 Pest Dunakeszi 457 075 864
68 Pest Ecser 53 469 149
74 Pest Érd 515 623 191
75 Pest Erdőkertes 91 034 305
84 Pest Fót 332 157 663
89 Pest Galgahévíz 10 765 859
95 Pest Göd 427 537 113
96 Pest Gödöllő 592 244 472
97 Pest Gyál 369 285 104
114 Pest Halásztelek 63 127 309
117 Pest Hernád 79 132 389
122 Pest Hévízgyörk 34 127 571
126 Pest Inárcs 73 789 811
127 Pest Isaszeg 275 620 384
134 Pest Kakucs 52 592 245
142/a Pest Kerepes 206 854 364
142/b Pest Kistarcsa 176 209 273
149 Pest Kóka 34 363 108
175 Pest Monor 448 328 848
183 Pest Nagykovácsi 29 236 430
184 Pest Nagykőrös 200 364 629
186 Pest Nagytarcsa 60 910 358
204 Pest Ócsa 161 247 776
211 Pest Örbottyán 81 786 671
212 Pest Örkény 149 869 063
221 Pest Pécel 106 237 571
225 Pest Pilisborosjenő 28 363 699
227 Pest Pilisszentiván 129 076 725
228 Pest Pilisvörösvár 53 724 527
230 Pest Pomáz 219 170 736
236 Pest Ráckeve 204 960 245
263 Pest Solymár 189 672 261
273 Pest Százhalombatta 131 125 306
276 Pest Szentendre 209 268 399
279 Pest Szigetcsép 53 692 674
280 Pest Szigethalom 140 711 217
281 Pest Szigetszentmiklós 152 807 445
285 Pest Sződ 18 689 523
286 Pest Sződliget 17 027 764
289 Pest Táborfalva 80 154 128
293 Pest Tárnok 546 624 057
318 Pest Tököl 176 030 807
322 Pest Tura 39 385 773
327 Pest Újhartyán 98 825 010
329 Pest Újlengyel 50 849 145
334 Pest Üröm 22 664 504
335 Pest Vác 528 215 411
338 Pest Vácszentlászló 24 170 520
340 Pest Valkó 20 184 736
345 Pest Vecsés 289 651 435
346 Pest Veresegyház 222 036 901
349 Pest Zsámbok 23 539 744
       
2 Szabolcs-Szatmár-Bereg Ajak 54 620 415
11 Szabolcs-Szatmár-Bereg Aranyosapáti 28 099 061
17 Szabolcs-Szatmár-Bereg Balkány 29 130 377
24 Szabolcs-Szatmár-Bereg Beregdaróc 23 617 013
25 Szabolcs-Szatmár-Bereg Beregsurány 42 332 048
47 Szabolcs-Szatmár-Bereg Csaroda 37 762 848
50 Szabolcs-Szatmár-Bereg Csenger 116 578 180
81 Szabolcs-Szatmár-Bereg Fehérgyarmat 116 975 286
107 Szabolcs-Szatmár-Bereg Gyüre 1 419 677
147 Szabolcs-Szatmár-Bereg Kisvárda 281 812 603
148 Szabolcs-Szatmár-Bereg Kisvarsány 37 985 305
160 Szabolcs-Szatmár-Bereg Márokpapi 32 399 863
162 Szabolcs-Szatmár-Bereg Mátészalka 344 646 200
192 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírbátor 176 768 856
194 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza 967 540 715
202 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírtelek 90 811 916
220 Szabolcs-Szatmár-Bereg Pátyod 35 168 951
231 Szabolcs-Szatmár-Bereg Porcsalma 99 506 470
269 Szabolcs-Szatmár-Bereg Szakoly 20 822 344
300 Szabolcs-Szatmár-Bereg Tímár 35 465 316
311 Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszavasvári 212 031 649
325 Szabolcs-Szatmár-Bereg Tyukod 66 306 042
343 Szabolcs-Szatmár-Bereg Vásárosnamény 72 944 683
 
MINDÖSSZESEN: 29 406 603 182

2. számú melléklet a 2001. évi lvi. törvényhez

az 1. számú mellékletben meghatározott juttatások számításánál irányadó vagyonfelmérési és vagyonértékelési módszertan

I. VAGYONFELMÉRÉS MÓDSZERTANA

1. A törvény 1. §-a, valamint 2. §-ának (2) bekezdése alapján a települési önkormányzatokat megillető vagyon felmérésénél irányadó elvek és intézkedések:

- a vagyon felmérésének alapja a gázszolgáltató társaságok átalakulási vagyonmérlegének vezetékleltára,

- a vezetékleltárból le kell választani az 1991-1992-ben, a TIGÁZ esetében ezen felül az 1993. június 30-ig aktivált vezetékeket, az ennek eredményeképpen előállított adatbázis az 1990. december 31-ig aktivált, illetve üzembe helyezett vezetékeket tartalmazza,

- az adatbázisból le kell választani a külterületi vezetékeket, így különbözetként megkapjuk a belterületi vezetékvagyont, továbbá a belterületi vezetékekből a lakossági célú, a külterületi vezetékekből pedig a települések közötti több települést ellátó vezetékeket,

- a belterületi lakossági célú vezetékvagyon kiegészítve a külterületi, települések közötti több települést ellátó vezetékeknek az adott településre eső részével képezi az egyes települési önkormányzatok járandóságának számítási alapját képező vezetékvagyont.
A 2. § (2) bekezdése alapján megállapított vezetékvagyont az adott vezetékhossz után elhelyezkedő települések között egyenlő arányban kell felosztani.
A vezetékek egységárának megállapításánál figyelembe nem vett egyéb létesítmények (fogadó állomások, nyomásszabályozók stb.) gázszolgáltató társaságonként számított összértékét vezetékhossz arányában kell felosztani az önkormányzatok között; kivéve azt az esetet, ha ezen átlagosított számítás az önkormányzat számára aránytalan vagyoni sérelmet eredményez. Ez utóbbi esetben az önkormányzat járandóságának megállapításánál az egyéb létesítmények tételesen elszámolt értékét kell figyelembe venni.

2. A törvény 2. §-ának (1) bekezdése alapján fennálló önkormányzati igény megállapításánál alkalmazott elvek:
A törvény 2. §-ának (1) bekezdése alapján fennálló önkormányzati igényt az önkormányzatok által benyújtott az önkormányzati és lakossági hozzájárulásokat tartalmazó - hiteles igazolások, illetve a gázszolgáltatók által elszámolt dokumentumok és jegyzőkönyvek alapján kell megállapítani.

II. A VAGYONÉRTÉKELÉS MÓDSZERTANA

A felmért vagyon értékelésénél, illetve az önkormányzatokat megillető járandóság számításánál irányadó elvek és intézkedések:

1. Az I/1. pont szerinti vezetékvagyon tekintetében
a) meg kell állapítani e vagyon értékét a gázszolgáltató vállalatok gazdasági társasággá történő átalakulásának időpontjában. A vagyonértékelést - az átalakulási vagyonmérleg készítésénél alkalmazott módszerrel (adatok, költségtényezők) azonosan - a vezeték újraelőállítási költsége és a megfelelő műszaki állapot figyelembevételével kell elvégezni.
b) A fenti a) pont szerint megállapított vagyon tekintetében

- abból kell kiindulni, hogy az önkormányzatok a részükre átadott vagyont apportként beviszik a gázszolgáltató társaságokba és a vagyonért eszközarányos részesedést (részvényt) szereznek,

- az önkormányzatok által bevitt vagyont a társasági vagyonnal azonosan kell értékelni, ezért, az önkormányzatoknak járó részvényhányadot az önkormányzati gázvagyon könyvértéke és a társaság (apport utáni) saját tőkéje hányadosaként kell megállapítani.

2. Az I/2. pont szerinti járandóság tekintetében az elismert hozzájárulás értékének megfelelő névértékű részvényjuttatással kell számolni.
3. A fenti számítás eredményeként az önkormányzatok a törvény 1. §-a és a 2. §-ának (1)-(2) bekezdése alapján egyaránt részvényjuttatásra jogosultak, és a törvény 2. §-ának (4) bekezdése szerinti teljesítéskor szintén részvényjuttatásban részesültek.
4. A vagyonértékelés módszertana eredményeként megállapított juttatásnak az önkormányzatok számára - a törvény elfogadásának időpontjára számított - teljes kompenzációt kell nyújtania.
Ennek érdekében
a) meg kell határozni az önkormányzatoknak járó és a részükre teljesített részvények piaci értékét, melynél az alábbi eseteket és számítási módszereket kell figyelembe venni:

- az önkormányzatok az I/1. pont szerinti juttatás esetén az átalakulást követően, egységesen 1993. január 1., illetve az I/2. pont szerinti járandóság esetén 1993. december 31-én eladják részvényeiket. A részvények értékét az ún. diszkontált cash-flow (DCF) módszer segítségével az átalakulás időpontjára (1993. január 1-jére, illetve 1993. december 31-re) kell kiszámolni. Azt kell feltételezni, hogy a kapott értéket az önkormányzatok állampapírokba fektetik; az állampapírhozamok figyelembevételével meghatározható a járandóság mai értéke. Állampapírhozamok kiszámításánál 1993. január 1. és 1996. december 31-e között a DWIX indexet, 1997. január 1-jétől pedig a MAX indexet kell figyelembe venni,

- az önkormányzatok részvényeiket a privatizáció időpontjáig (1995. december 31.) megtartják és az állammal együtt értékesítik. Az így értékesített csomag - feltételezhetően - közel 100% lett volna. Ebben az esetben azonban a stratégiai befektetők által a részvények 50%-áért fizetett ár, valamint a tőzsdén kívüli kereskedelemben fizetett ár - 50-50%-os - súlyozásával átlagos privatizációs árfolyamot kell meghatározni. Azt kell feltételezni, hogy a kapott értéket az önkormányzatok állampapírba fektetik, az állampapírhozamok figyelembevételével meghatározható a járandóság mai értéke,

- az önkormányzatok részvényeiket 2000. május 31-ig megtartják. A részvények értékének mai értékére való átszámításánál az államkötvény hozamokat kell figyelembe venni. Ezen időpontra a részvények értékét a DCF módszerrel kell meghatározni,

- tekintettel arra, hogy mindhárom önkormányzati magatartás egyaránt valószínűsíthető, a végleges érték megállapításánál a három számítási mód átlagával kell számolni.

b) Az önkormányzatoknak átadott részvények piaci értékét a vagyonértékelésnél alkalmazott módszerrel azonosan kell elvégezni. Ennek során az alábbi eseteket és számítási módot kell figyelembe venni:

- az önkormányzatok az 1997. I. negyedévben megkapott részvényeket értékesítik. A részvények piaci értékének meghatározásánál a gázszolgáltató társaságok részvényeinek a tőzsdén kívüli kereskedelemben elért átlagos piaci árfolyamát kell figyelembe venni. Azt kell feltételezni, hogy a kapott értéket az önkormányzatok állampapírba fektetik, az állampapírhozamok figyelembevételével meghatározható a járandóság mai értéke,

- az önkormányzatok a részvényeiket 2000. augusztus 12-ig megtartják és azokat most egyben értékesítik, ez esetben a piaci érték meghatározásánál szintén a DCF módszert kell alkalmazni,

- tekintettel arra, hogy mindkét önkormányzati magatartás egyaránt valószínűsíthető, a végleges érték megállapításánál e két számítási mód átlagával kell számolni.

c) A juttatandó és a kapott részvények értékelésénél figyelembe kell venni az időközi osztalékfizetéseket és tőkeemeléseket is.
d) A gázszolgáltató társaságok 1993. január 1-jei és 1993. december 31-ei DCF értékelésénél 1993. január 1. és 1999. december 31. között a társaságok tényleges cash-flowját kell figyelembe venni. Az ezt követő időszakra elsősorban a társaságok vezetése által összeállított előrejelzések alapján kell a társaságok értékelését végezni.
A társaságok 2000. május 31-i időpontra történő DCF értékelésénél elsősorban a társaságok vezetése által összeállított előrejelzések alapján kell a társaságok értékelését végezni.
A DCF módszer alkalmazását úgy kell végezni, amint azt egy független értékelő végezné a gázszolgáltató társaságok önálló üzleti értékének megállapításánál. Ennek érdekében az értékelésnél

- olyan növekedés vehető figyelembe a gázszolgáltató társaságok bevételeinél, amely megfelel a piaci telítettségnek, a lehetőségeknek,

- az árrés, működési költségek, egységre jutó beruházás diszkontráta esetében az értékelésnél nem a lehetséges maximális vagy minimális érték, hanem egy ésszerű várható érték vehető figyelembe.

III. A FENTI MÓDSZERTAN ALAPJÁN 2000. AUGUSZTUS 12-I IDŐPONTRA AZ ALÁBBI ÉRTÉKELÉSI KULCSOK AZ IRÁNYADÓK

  Átszámítási kulcsok 2000. augusztus 12-re
Részvények névértékére számolva 1990. évi LXV. törvény szerint 1993. évi LXXXII. törvény szerint kapott juttatások
ÉGÁZ 366,0% 367,2% 233,7%
KÖGÁZ 238,9% 239,6% 161,3%
DÉGÁZ 224,0% 224,8% 170,8%
DDGÁZ 249,8% 252,4% 181,6%
TIGÁZ 404,9% 409,2% 308,0%
  • A jogszabály 2001. július 5-én jelent meg a Magyar Közlöny 76. számában.
  • hatályba lépett 2001. július 20-án.
A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lépett hatályba.