Hatályos állapot
Közlönyállapot
2015.03.30. - 2015.03.31.
2015.04.01. - 2015.04.01.
2015.04.02. - 2016.12.19.
2016.12.20. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

73/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 3. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság jogállása és szervezete

1. §   Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.
2. §   Az ONYF a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el.
3. §
(1) Az ONYF élén főigazgató áll.
(2) A főigazgatót a miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.
4. §
(1) Az ONYF feladatait
a) központi szerve, a Központ és
b) különös hatáskörű igazgatási szerve, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
látja el.
(2) A Központot a főigazgató vezeti. A főigazgató tevékenységét főigazgató-helyettesek segítik. A főigazgató-helyetteseket a főigazgató javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja. A Központ más alkalmazottai felett a munkáltatói jogkört a főigazgató gyakorolja.
(3) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot igazgató vezeti. Az igazgató tevékenységét igazgatóhelyettesek segítik. Az igazgató és az igazgatóhelyettesek felett a főigazgató gyakorolja a munkáltatói jogkört. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság más alkalmazottai felett a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti alapvető munkáltatói jogokat a főigazgató, az egyéb munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja.
(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetménykiegészítés tekintetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős központi hivatal központi igazgatási szerve.

2. Az ONYF feladat- és hatáskörei

5. §
(1) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként, illetve a családtámogatásokkal, a fogyatékossági támogatással, a vakok személyi járadékával, a bányászati keresetkiegészítéssel vagy a nagycsaládos gázdíjkedvezménnyel kapcsolatos feladatkörükben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok, továbbá a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hatósági ügyeiben a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv a Központ.
(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási, valamint családtámogatásokkal, fogyatékossági támogatással, vakok személyi járadékával, bányászati keresetkiegészítéssel és nagycsaládos gázdíjkedvezménnyel kapcsolatos hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § f) és g) pontjában és kizárólag ezekhez kapcsolódva az Áht. 9. § h) pontjában meghatározott hatásköröket az ONYF gyakorolja.
(3) Az ONYF a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben közreműködik a szakmai irányító miniszternek a fővárosi és megyei kormányhivatalok törvényességi és szakszerűségi ellenőrzésével kapcsolatos feladatellátásában, valamint a szakmai irányító miniszter - a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal összefüggő, az Áht. 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköreivel kapcsolatos - intézkedéseinek és döntéseinek előkészítésében.
(4) A Központ
a) gondoskodik a Nyugdíjbiztosítási Alappal kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, beszámolási és adatszolgáltatási feladatok ellátásáról,
b) gondoskodik az ellátások megállapításához, folyósításához szükséges adatok begyűjtéséről, feldolgozásáról és kezeléséről, valamint a beérkezett adatok ellenőrzéséről,
c) biztosítja a nem a Nyugdíjbiztosítási Alapból finanszírozott ellátások fedezetének elszámolásával, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tekintetében az ellátások megállapításával, folyósításával kapcsolatos működési költségek megtérítésével összefüggő feladatok ellátását,
d) működteti és fejleszti a nyugdíjbiztosítás felügyeleti, költségvetési, szakmai ellenőrzési, belső ellenőrzési és központi nyilvántartási rendszerét,
e) működteti és fejleszti a szakmai feladatok ellátásához szükséges informatikai rendszereket, gondoskodik a statisztikai adatok gyűjtéséről és közzétételéről,
f) meghatározza a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek nyugdíj-megállapítási, nyugdíjfolyósítási és adategyeztetési eljárásaiban keletkezett küldeményeinek érkeztetésével és kézbesítésével, valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek elektronikus aláírással kiadmányozott döntéseinek központilag történő nyomtatásával és postai úton történő közlésével kapcsolatos eljárásrendeket,
g) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok - az ONYF feladat- és hatáskörébe tartozó - jogalkalmazói feladatellátásának támogatására szolgáló módszertani útmutatók kiadásában,
h) ellátja a családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálására jogosult hatóság és a fogyatékossági támogatás ügyében másodfokon eljáró hatóság számára jogszabályban meghatározott feladatokat,
i) közreműködik a nyugdíjbiztosítással és a családtámogatásokkal kapcsolatos nemzetközi szerződések előkészítésében és végrehajtásában, kapcsolatot tart fenn a kijelölt illetékes teherviselővel, illetve szervekkel, végzi az uniós tagságból és a szociális biztonsági, (szociálpolitikai) tárgyú nemzetközi egyezmények végrehajtása során adódó koordinációs feladatokat, továbbá részt vesz az uniós szakbizottságok és nemzetközi szervezetek szakmai munkájában,
j) ellátja az 5. § (3) bekezdése szerinti feladatokat,
k) részt vesz a nyugdíjbiztosítást érintő folyamatok elemzésében és értékelésében, valamint a nyugdíj-stratégiai és fejlesztési koncepciók kidolgozásában,
l) javaslatot tesz a miniszternek az ONYF feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok megalkotására és módosítására, közreműködik előkészítésükben, és véleményezi azok tervezetét,
m) gondoskodik az ONYF feladat- és hatáskörébe tartozó ellátásokkal kapcsolatos központi és helyi tájékoztatásról, valamint az igényérvényesítést segítő szolgáltatások fejlesztéséről.
(5) A Központ hatáskörébe utalt, az egészségi állapottól, az egészségkárosodás mértékétől vagy a súlyos fogyatékosság fennállásától függő ellátásokra való jogosultság elbírálására, felülvizsgálatára irányuló eljárásokban a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértőként szakvéleményt ad az egészségi állapotról, az egészségkárosodás mértékéről, illetve a súlyos fogyatékosság fennállásáról, valamint a hatáskörébe tartozó, jogszabályban meghatározott más szakkérdésekről. Ha a fellebbezés nem érinti az első fokú határozatban a szakkérdéssel kapcsolatban tett megállapításokat, a Központ a szakkérdés vizsgálatát és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértőként történő kirendelését mellőzheti.
6. §
(1) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
a) ellátja a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 18. § (1) bekezdése, valamint a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvény 2012. január 1-je előtt hatályos 14. § (1) bekezdése, 22. §-a, 24. § (1) bekezdése, 25. § (1) bekezdése és 26. § (1) bekezdése szerinti juttatás folyósításával kapcsolatos feladatokat,
b) folyósítja az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény 1998. július 1-je előtt hatályos 22. §-a alapján megállapított kártalanítási járadékot,
c) az a) és b) pontban foglaltakon túl további első fokú ellátásmegállapítási és -folyósítási feladat- és hatáskörrel rendelkezik,
d) ellátja az ONYF és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek nyugdíjmegállapítási, nyugdíjfolyósítási és adategyeztetési eljárásaiban keletkezett küldeményeinek érkeztetésével és kézbesítésével, valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek elektronikus aláírással kiadmányozott döntéseinek központilag történő nyomtatásával és postai úton történő közlésével kapcsolatos feladatokat.
(2) A főigazgató és a Központ más kormánytisztviselője a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatóját, más vezetőit és ügyintézőit az első fokú közigazgatási hatósági eljárásban nem utasíthatja. E rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatóját, más vezetőjét vagy ügyintézőjét felügyeleti hatáskörben eljárva feladat ellátására vagy mulasztás pótlására utasítják.
(3) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hatáskörébe utalt, az egészségi állapottól vagy az egészségkárosodás mértékétől függő ellátásokra való jogosultság elbírálására, felülvizsgálatára irányuló eljárásokban a rehabilitációs szakértői, orvosszakértői szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal szakértőként szakvéleményt ad az egészségi állapotról, az egészségkárosodás mértékéről és a hatáskörébe tartozó, jogszabályban meghatározott más szakkérdésekről.
7. §
(1) A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 18. § (1) bekezdése, valamint a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvény 2012. január 1-je előtt hatályos 14. § (1) bekezdése, 22. §-a, 24. § (1) bekezdése, 25. § (1) bekezdése és 26. § (1) bekezdése szerinti juttatás (e § tekintetében a továbbiakban együtt: juttatás) folyósításával kapcsolatos feladatokat a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság látja el.
(2) A juttatás igénybevételéhez szükséges adatokat a volt köztársasági elnök tekintetében a Köztársasági Elnöki Hivatal, a volt miniszterelnök tekintetében a Miniszterelnökség haladéktalanul továbbítja a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére.
(3) A juttatás fedezetét a volt köztársasági elnök és az Országgyűlés volt elnöke tekintetében az Országgyűlés Hivatala, a volt miniszterelnök tekintetében a Miniszterelnökség, az Alkotmánybíróság volt elnöke tekintetében az Alkotmánybíróság Hivatala, a Legfelsőbb Bíróság, illetve a Kúria volt elnöke tekintetében az Országos Bírósági Hivatal elnöke adja át az ONYF részére.
(4) A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény szerint megállapított hozzátartozói nyugellátás fedezetét a Köztársasági Elnöki Hivatal, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény alapján a miniszterelnök hozzátartozója számára megállapított hozzátartozói nyugellátás fedezetét a Miniszterelnökség adja át az ONYF részére.
(4) A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény szerint megállapított hozzátartozói nyugellátás fedezetét az Országgyűlés Hivatala, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény alapján a miniszterelnök hozzátartozója számára megállapított hozzátartozói nyugellátás fedezetét a Miniszterelnökség adja át az ONYF részére.
(5) A juttatás és a (4) bekezdés szerinti hozzátartozói nyugellátás fedezetének átadására vonatkozó eljárási szabályokat a fedezetet átadó szervek és az ONYF megállapodásban határozzák meg.

3. Kijelölések

8. §
(1) A Kormány
a) a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős szervként és
b) a társadalombiztosítási egyéni számlát vezető szervként
a Központot jelöli ki.
(2) A Kormány
a) első fokon eljáró nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként - a Pest Megyei Kormányhivatal kivételével - a fővárosi és megyei kormányhivatalokat, valamint a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot,
b) másodfokon eljáró nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként a Központot
jelöli ki.
(3) Az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal. A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalának illetékessége Budapest főváros és Pest megye területére terjed ki.
(4) A fővárosi és megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási, valamint családtámogatásokkal, fogyatékossági támogatással, vakok személyi járadékával és bányászati keresetkiegészítéssel kapcsolatos feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az Áht. 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a miniszter gyakorolja az 5. § (2) bekezdésében meghatározottak kivételével.
(5) A fővárosi és megyei kormányhivatal nagycsaládos gázdíjkedvezménnyel kapcsolatos feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az Áht. 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként az energiapolitikáért felelős miniszter gyakorolja az 5. § (2) bekezdésében meghatározottak kivételével.

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. §   Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.
10. §
(1) A 2015. április 1-jén folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben 2015. március 31-ét követően az a szerv jár el, amelynek hatáskörébe a közigazgatási hatósági ügy ellátása vagy a fellebbezés elbírálása jogszabály rendelkezése szerint kerül.
(2) A Magyar Államkincstártól (a továbbiakban: Kincstár) 2015. április 1-jén az ONYF-hez kerülő feladat- és hatáskörök, valamint az átvett feladat- és hatáskörökhöz kötődő foglalkoztatotti állomány, tárgyi eszköz és egyéb más, vagyoni értékű jogok tekintetében 2015. április 1-jétől az ONYF a Kincstár jogutódja. A Kincstártól átvételre kerülő feladatok ellátásához szükséges informatikai rendszereket 2015. december 31-éig az ONYF szakmai iránymutatása szerint a Kincstár térítésmentesen üzemelteti, ideértve az időközben bekövetkező jogszabályváltozásoknak való megfeleltetést is. Az informatikai rendszereket az ONYF 2016. január 1-jétől veszi át, és az ahhoz kötődő foglalkoztatotti állomány, tárgyi eszköz, valamint egyéb más, vagyoni értékű jogok tekintetében az ONYF 2016. január 1-jétől a Kincstár jogutódja. E kérdések rendezésére az ONYF és a Kincstár megállapodást köt.
(3) Az EKOP-1.2.6-2008-2008-0001 azonosítási számú „a családtámogatási ellátások folyósításának korszerűsítése” kiemelt projekt tekintetében a projekt lezárását követően a Kincstárt terhelő fenntartási kötelezettség 2016. január 1-jétől az ONYF-et terheli.
(4) A 2014. december 31-én költségvetési szervként működő Nyugdíjfolyósítási Igazgatóság 2015. január 1-jével a közfeladat eredményesebb ellátása céljából beolvad az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságba. A beolvadást követően az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, mint a Nyugdíjfolyósítási Igazgatóság általános és egyetemes jogutódja látja el a beolvadó költségvetési szerv közfeladatait.
11. §   A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény szerint megállapított hozzátartozói nyugellátás 2016. évi teljes fedezetét az Országgyűlés Hivatala adja át az ONYF részére.
11. §   Hatályát veszti
a) az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet,
b) az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet.
  • A jogszabály 2015. március 30-án jelent meg a Magyar Közlöny 42. számában.
  • hatályba lépett 2015. április 1-jén.
A bekezdés 2016. december 20-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. december 20-án lépett hatályba.A szakasz 2016. december 20-án lépett hatályba.A szakasz 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve.