Hatályos állapot
Közlönyállapot
2015.03.30. - 2015.03.31.
2015.04.01. - 2015.04.01.
2015.04.02. - 2015.06.12.
2015.06.13. - 2015.06.30.
2015.07.01. - 2015.12.31.
2016.01.01. - 2016.06.30.
2016.07.01. - 2016.12.31.
2017.01.01. - 2017.03.20.
2017.03.21. - 2017.06.09.
2017.06.10. - 2017.06.30.
2017.07.01. - 2018.07.25.
2018.07.26. - 2019.04.05.
2019.04.06. - 2019.12.24.
2019.12.25. - 2019.12.31.
2020.01.01. - 2020.02.29.
2020.03.01. - 2020.07.30.
2020.07.31. - 2020.09.12.
2020.09.13. - 2020.12.31.
2021.01.01. - 2021.12.31.
2022.01.01. - 2022.01.15.
2022.01.16. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

A Kormány
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában,
a 6., 8. és 11. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 12. pontjában,
a IV. fejezet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
A KÖRNYEZET VÉDELEMÉRT FELELŐS MINISZTER ÁLTAL IRÁNYÍTOT T ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

1. Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

1. §   Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTF) a környezetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.
2. §   Az OKTF illetékessége az ország egész területére kiterjed.
3. §
(1) Az OKTF-et főigazgató vezeti.
(2) Az OKTF foglalkoztatottjai felett - a gazdasági vezető esetén a kinevezés és felmentés kivételével - a munkáltatói jogkört a főigazgató gyakorolja, a 4. §-ban foglalt eltéréssel.
4. §
(1) A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság az OKTF e §-ban foglaltak szerint - a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényben meghatározott környezetvédelmi igazgatási feladatok ellátása érdekében - elkülönült szervezeti egysége.
(2) A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság vezetőjét a miniszter nevezi ki, menti fel és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
(3) A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság az OKTF elkülönült szervezeti egységeként, jogszabályban meghatározott önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezik. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság vezetőjét e hatáskörében a főigazgató nem utasíthatja. A jogszabályban meghatározott önálló feladat- és hatásköre tekintetében kizárólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság vezetője utasíthatja a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság foglalkoztatottjait.
(4) A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság foglalkoztatottjait a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság vezetőjének javaslatára a főigazgató nevezi ki és menti fel.
(5) A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság illetékessége az ország egész területére kiterjed.

2. Nemzeti Környezetügyi Intézet

5. §
(1) A Nemzeti Környezetügyi Intézet (a továbbiakban: NeKI) a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv.
(2) A NeKI a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el.
(3) A NeKI-t főigazgató vezeti, aki - a gazdasági vezető kinevezése és felmentése kivételével - gyakorolja a munkáltatói jogokat a NeKI foglalkoztatottjai felett.

3. Nemzeti Park Igazgatóság

6. §
(1) A nemzeti park igazgatóságok szervezetrendszere a miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. A nemzeti park igazgatóságok szervezetrendszerének területi szerve a Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: NPI).
(1) A nemzeti park igazgatóságok szervezetrendszere a környezetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. A nemzeti park igazgatóságok szervezetrendszerének területi szerve a Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: NPI).
(2) Az NPI elnevezését, székhelyét és működési területét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az NPI-t az igazgató vezeti, aki - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - gyakorolja a munkáltatói jogokat az NPI foglalkoztatottjai felett.
(4) A miniszter irányítási jogkörében az NPI igazgatójának javaslatára kinevezi és felmenti az NPI gazdasági vezetőjét.
7. §   Az NPI a természetvédelmi szabálysértések ellenőrzésére, továbbá a természetvédelmi őrszolgálat működtetésére közhatalmi jogkörrel rendelkezik.

II. FEJEZET
A TERÜLETI KÖRNYEZET VÉDELMI ÉS TERMÉSZET VÉDELMI HATÓSÁG ILLETÉKESSÉGE ÉS A KÖRNYEZET VÉDELMI ÉS TERMÉSZET VÉDELMI HATÓSÁGOK KIJELÖLÉSE

4. Területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság

8. §
(1) A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) illetékességi területét - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - a 2. melléklet állapítja meg.
(2) A kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként különös illetékességgel a 3. melléklet szerinti esetekben jár el.
(3) A kormányhivatal és a kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala - az (5) bekezdésbe nem tartozó - környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörei gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a miniszter gyakorolja.
(4) A miniszter
a) a (3) bekezdés szerinti hatásköre gyakorlásához az OKTF-et és
b) az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat szakszerűségi ellenőrzéséhez az Országos Meteorológiai Szolgálatot (a továbbiakban: OMSZ)
közreműködőként veheti igénybe.
(5) A kormányhivatal és a kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárásaiban az Áht. 9. § f) és g) pontjában, valamint kizárólag ezekhez kapcsolódva az Áht. 9. § h) pontjában meghatározott hatásköröket az e kormányrendeletben kijelölt, másodfokon eljáró hatóság gyakorolja.

II. FEJEZET
AZ ORSZÁGOS, A TERÜLETI ÉS A JÁRÁSI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI HATÓSÁG ILLETÉKESSÉGE, VALAMINT A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI HATÓSÁGOK KIJELÖLÉSE

4. Az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság

8. §   Országos illetékességű környezetvédelmi hatóságként (a továbbiakban: országos környezetvédelmi hatóság), és országos illetékességű természetvédelmi hatóságként (a továbbiakban: országos természetvédelmi hatóság) (a továbbiakban együtt: országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság) - kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyben - a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

4/A. A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság

8/A. §
(1) Területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel - a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala jár el. Budapest főváros és Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Érdi Járási Hivatala, Békés megye területére kiterjedő illetékességgel a Békés Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Gyulai Járási Hivatala jár el.
(2) A környezetvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: területi környezetvédelmi hatóság) és a természetvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: területi természetvédelmi hatóság), (a továbbiakban együtt: a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság) különös illetékességgel a 3. melléklet szerinti esetekben jár el.

4/B. A járási környezetvédelmi hatóság

8/B. §   A kormányrendelettel hatáskörébe utalt ügyben környezetvédelmi hatóságként járási illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási környezetvédelmi hatóság) jár el.

4/C. Egyes felügyeleti, törvényességi és szakszerűségi hatáskörök gyakorlása

8/C. §
(1) Az országos és a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, valamint a járási környezetvédelmi hatóság - a (2) bekezdésbe nem tartozó - környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörei gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a miniszter gyakorolja.
(1) Az országos és a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, valamint a járási környezetvédelmi hatóság - a (2) bekezdésbe nem tartozó - környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörei gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszter, hulladékgazdálkodás tekintetében a hulladékgazdálkodásért felelős miniszterként a miniszter, hulladékgazdálkodás tekintetében a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter gyakorolja.
(1) Az országos és a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, valamint a járási környezetvédelmi hatóság - a (2) bekezdésbe nem tartozó - környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörei gyakorlásával összefüggésben a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszter, hulladékgazdálkodás tekintetében a hulladékgazdálkodásért felelős miniszterként a miniszter, hulladékgazdálkodás tekintetében a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter gyakorolja.
(2) A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárásaiban, és a járási környezetvédelmi hatóság környezetvédelmi hatósági eljárásaiban az Áht. 9. § f) és g) pontjában, valamint kizárólag ezekhez kapcsolódva az Áht. 9. § h) pontjában meghatározott hatásköröket az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság gyakorolja.
(2) A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárásaiban, és a járási környezetvédelmi hatóság környezetvédelmi hatósági eljárásaiban a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e) és f) pontjában, valamint kizárólag ezekhez kapcsolódva a Ksztv. 2. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott hatásköröket az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság gyakorolja.
(3) A miniszter az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat szakszerűségi ellenőrzéséhez az Országos Meteorológiai Szolgálatot (a továbbiakban: OMSZ) közreműködőként veheti igénybe.
(3a) A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, a járási környezetvédelmi hatóság, az önkormányzati környezetvédelmi hatóság, továbbá a természetvédelmi hatóságként kijelölt jegyző, illetve főjegyző hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyek vonatkozásában az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti felügyeleti jogköröket az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság gyakorolja.
(4) Az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság eljárásával, mulasztásával, döntéseivel szemben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározott felügyeleti eljárás lefolytatására felügyeleti szervként a miniszter jogosult.
(4) Az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság felügyeleti szerve - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a miniszter. Ha előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat, egységes környezethasználati engedélyezés, környezetvédelmi felülvizsgálat, valamint környezetvédelmi teljesítményértékelés esetében olyan döntéssel szemben kerül sor felügyeleti eljárás lefolytatására, amely hulladékgazdálkodással kapcsolatos megállapításokat is tartalmaz, a miniszter beszerzi a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter véleményét.
(5) Az országos környezetvédelmi hatóság felügyeleti szerve hulladékgazdálkodási tevékenységekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyekben a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter.

II. FEJEZET
AZ ORSZÁGOS, A TERÜLETI ÉS A JÁRÁSI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI HATÓSÁG ILLETÉKESSÉGE, VALAMINT A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI HATÓSÁGOK KIJELÖLÉSE

4. Az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság

8. §   Országos illetékességű környezetvédelmi hatóságként (a továbbiakban: országos környezetvédelmi hatóság), és országos illetékességű természetvédelmi hatóságként (a továbbiakban: országos természetvédelmi hatóság) (a továbbiakban együtt: országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság) - kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyekben - a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

4/A. A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság

8/A. §
(1) Területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel - a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala jár el. Budapest főváros és Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Érdi Járási Hivatala jár el.
(2) A környezetvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: területi környezetvédelmi hatóság) és a természetvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: területi természetvédelmi hatóság), (a továbbiakban együtt: a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság) különös illetékességgel a 3. melléklet szerinti esetekben jár el.
8/A. §
(1) Területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel - a megyei kormányhivatal jár el. Budapest főváros és Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.
(2) A környezetvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: területi környezetvédelmi hatóság) és a természetvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: területi természetvédelmi hatóság), (a továbbiakban együtt: a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság) különös illetékességgel a 3. melléklet szerinti esetekben jár el.

4/B. A járási környezetvédelmi hatóság

8/B. §   A kormányrendelettel hatáskörébe utalt ügyekben környezetvédelmi hatóságként járási illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási környezetvédelmi hatóság) jár el.

4/C. Egyes felügyeleti, törvényességi és szakszerűségi hatáskörök gyakorlása

8/C. §
(1) Az országos és a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, valamint a járási környezetvédelmi hatóság - a (2) bekezdésbe nem tartozó - környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörei gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a miniszter gyakorolja.
(1) Az országos és a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, valamint a járási környezetvédelmi hatóság - a (2) bekezdésbe nem tartozó - környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörei gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszter, hulladékgazdálkodás tekintetében a hulladékgazdálkodásért felelős miniszterként a miniszter, hulladékgazdálkodás tekintetében a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter gyakorolja.
(1) Az országos és a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, valamint a járási környezetvédelmi hatóság - a (2) bekezdésbe nem tartozó - környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörei gyakorlásával összefüggésben a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszter, hulladékgazdálkodás tekintetében a hulladékgazdálkodásért felelős miniszterként a miniszter, hulladékgazdálkodás tekintetében a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter gyakorolja.
(1) Az országos és a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, valamint a járási környezetvédelmi hatóság környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörei gyakorlásával összefüggésben a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a miniszter, hulladékgazdálkodás tekintetében a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter gyakorolja.
(2) A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárásaiban a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e) és f) pontjában, valamint kizárólag ezekhez kapcsolódva a Ksztv. 2. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott hatásköröket a miniszter gyakorolja.
(2a) A környezetvédelmi hatóság környezetvédelmi hatósági eljárásaiban a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e) és f) pontjában, valamint kizárólag ezekhez kapcsolódva a Ksztv. 2. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott hatásköröket az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság gyakorolja.
(2) A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárásaiban, és a járási környezetvédelmi hatóság környezetvédelmi hatósági eljárásaiban az Áht. 9. § f) és g) pontjában, valamint kizárólag ezekhez kapcsolódva az Áht. 9. § h) pontjában meghatározott hatásköröket az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság gyakorolja.
(2) A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárásaiban, és a járási környezetvédelmi hatóság környezetvédelmi hatósági eljárásaiban a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e) és f) pontjában, valamint kizárólag ezekhez kapcsolódva a Ksztv. 2. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott hatásköröket az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság gyakorolja.
(3) A miniszter az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat szakszerűségi ellenőrzéséhez az Országos Meteorológiai Szolgálatot (a továbbiakban: OMSZ) közreműködőként veheti igénybe.
(3a) A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, a járási környezetvédelmi hatóság, az önkormányzati környezetvédelmi hatóság, továbbá a természetvédelmi hatóságként kijelölt jegyző, illetve főjegyző hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyek vonatkozásában az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti felügyeleti jogköröket az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság gyakorolja.
(3a) A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, a járási környezetvédelmi hatóság, az önkormányzati környezetvédelmi hatóság, továbbá a természetvédelmi hatóságként kijelölt jegyző, illetve főjegyző hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyek vonatkozásában az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti felügyeleti jogköröket a miniszter gyakorolja.
(3a) A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, a járási környezetvédelmi hatóság, a természetvédelmi hatóságként kijelölt jegyző, illetve főjegyző hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyek vonatkozásában az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti felügyeleti jogköröket a miniszter, hulladékgazdálkodás tekintetében a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter gyakorolja.
(4) Az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság felügyeleti szerve - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a miniszter. Ha előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat, egységes környezethasználati engedélyezés, környezetvédelmi felülvizsgálat, valamint környezetvédelmi teljesítményértékelés esetében olyan döntéssel szemben kerül sor felügyeleti eljárás lefolytatására, amely hulladékgazdálkodással kapcsolatos megállapításokat is tartalmaz, a miniszter beszerzi a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter véleményét.
(5) Az országos környezetvédelmi hatóság felügyeleti szerve hulladékgazdálkodási tevékenységekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyekben a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter.
(4) Az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság eljárásával, mulasztásával, döntéseivel szemben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározott felügyeleti eljárás lefolytatására felügyeleti szervként a miniszter jogosult.
8/C. §
(1) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket
a) az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság környezetvédelmi és természetvédelmi,
b) a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság környezetvédelmi és természetvédelmi, valamint
c) a járási környezetvédelmi hatóság környezetvédelmi
feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben szakmai irányító miniszterként a miniszter gyakorolja.
(2) A Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket az országos környezetvédelmi hatóság, valamint a területi környezetvédelmi hatóság
a) hulladékgazdálkodási feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben szakmai irányító miniszterként a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter,
b) klímaváltozással kapcsolatos feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben szakmai irányító miniszterként az energiapolitikáért felelős miniszter
gyakorolja.
(3) Az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, valamint a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó
közigazgatási hatósági ügyek vonatkozásában a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e) és f) pontjában, valamint kizárólag ezekhez kapcsolódva a Ksztv. 2. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott hatásköröket a (4) bekezdés szerinti esetben a miniszter, a (6) bekezdés szerinti esetben a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter gyakorolja.
(4) Az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, valamint a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyek vonatkozásában az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti felügyeleti jogköröket - a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - a miniszter gyakorolja.
(5) Ha az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, valamint a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság olyan döntésével szemben kerül sor a (4) bekezdés szerinti felügyeleti eljárás lefolytatására, amely
a) hulladékgazdálkodással kapcsolatos megállapítást is tartalmaz, a miniszter beszerzi a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter,
b) klímavédelemmel kapcsolatos megállapítást is tartalmaz, a miniszter beszerzi az energiapolitikáért felelős miniszter,
c) vízgazdálkodással kapcsolatos megállapítást is tartalmaz, a miniszter beszerzi a vízgazdálkodásért felelős miniszter,
d) vízvédelemmel kapcsolatos megállapítást is tartalmaz, a miniszter beszerzi a vízvédelemért felelős miniszter véleményét.
(6) Hulladékgazdálkodási tevékenységekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyekben az országos környezetvédelmi hatóság és a területi környezetvédelmi hatóság felügyeleti szerve a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter.
(7) A miniszter az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat szakszerűségi ellenőrzéséhez az Országos Meteorológiai Szolgálatot (a továbbiakban: OMSZ) közreműködőként veheti igénybe.

5. Környezetvédelmi hatóságok kijelölése

9. §
(1) A Kormány környezetvédelmi hatóságként
a) a minisztert,
b) az OKTF-et,
b) a Pest Megyei Kormányhivatalt,
c) a kormányhivatalt,
d) a kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát,
d) a megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) járási hivatalát,
e) az OMSZ-t,
f) a főpolgármestert,
g) a polgármestert,
h) a fővárosi főjegyzőt,
i) a települési önkormányzat jegyzőjét,
j) a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét [az f)-j) pont szerintiek a továbbiakban együtt: önkormányzati környezetvédelmi hatóság],
jelöli ki.
(1) A Kormány környezetvédelmi hatóságként
a) a minisztert,
b) a Pest Megyei Kormányhivatalt,
c) a megyei kormányhivatalt,
d) járási környezetvédelmi hatóságot,
e) az OMSZ-t,
f) a főpolgármestert,
g) a polgármestert,
h) a fővárosi főjegyzőt,
i) a települési önkormányzat jegyzőjét,
j) a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét [az f)-j) pont szerintiek a továbbiakban együtt: önkormányzati környezetvédelmi hatóság]
jelöli ki.
(1) A Kormány környezetvédelmi hatóságként
a) a minisztert, hulladékgazdálkodás tekintetében a hulladékgazdálkodásért felelős minisztert,
b) a Pest Megyei Kormányhivatalt,
c) a megyei kormányhivatalt,
d) a járási környezetvédelmi hatóságot,
e) az OMSZ-t,
f) a főpolgármestert,
g) a polgármestert,
h) a fővárosi főjegyzőt,
i) a települési önkormányzat jegyzőjét,
j) a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét [az f)-j) pont szerintiek a továbbiakban együtt: önkormányzati környezetvédelmi hatóság]
k) Budapest Főváros Kormányhivatalát
jelöli ki.
(2) Környezetvédelmi hatóságként - ha kormányrendelet másként nem rendelkezik - a kormányhivatal jár el.
(2) Környezetvédelmi hatóságként - ha kormányrendelet másként nem rendelkezik - a területi környezetvédelmi hatóság jár el.
(3) Kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában
a) az elsőfokon eljáró környezetvédelmi hatóság a kormányhivatal,
a) az elsőfokon eljáró környezetvédelmi hatóság a területi környezetvédelmi hatóság,
b) a másodfokon eljáró környezetvédelmi hatóság az OKTF.
b) a másodfokon eljáró környezetvédelmi hatóság az országos környezetvédelmi hatóság.
(4) Az önkormányzati környezetvédelmi hatóság környezetvédelmi hatósági ügyben hozott elsőfokú döntése esetén másodfokon a területi környezetvédelmi hatóság jár el.
9/A. §   A miniszter jár el elsőfokon országos illetékességgel a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 92. §-a szerinti környezetvédelmi hatóságként.
9/A. §   A miniszter jár el országos illetékességgel a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 92. §-a szerinti környezetvédelmi hatóságként.
9/B. §   Budapest Főváros Kormányhivatala jár el országos illetékességgel a Kvt. 66. § (1b) bekezdése szerinti esetben.
10. §   Az OKTF jár el elsőfokon országos illetékességgel
a) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt környezetvédelmi hatóságként gyorsforgalmi út építése esetén,
a) a Kvt.|20150401]1995. évi LIII. törvény[/link] (a továbbiakban: Kvt.) 66. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt környezetvédelmi hatóságként gyorsforgalmi út építése esetén,
b) a Kvt. 92. §-a szerinti környezetvédelmi hatóságként,
c) a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 3/A. §-ában és 27. § (2) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként,
d) az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló törvény szerinti környezetvédelmi hatóságként, ideértve a légijármű-üzemeltető által benyújtott nyomonkövetési terv jóváhagyását,
e) az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 5. §-a és 13/B-13/E. §-a szerinti környezetvédelmi hatóságként,
f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerinti környezetvédelmi hatóságként,
g) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 12. § (2) bekezdésében, 13. §-ában és 14. §-ában foglalt tevékenység engedélyezése vagy nyilvántartásba vétele esetén környezetvédelmi hatóságként, ha a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági engedély megszerzése vagy a nyilvántartásba vétel iránti kérelem több kormányhivatal környezetvédelmi hatáskörét érintő illetékességi területére terjed ki,
g) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 12. § (2) bekezdésében, 13. §-ában és 14. §-ában foglalt tevékenységgel kapcsolatos hatósági eljárásban környezetvédelmi hatóságként, ha a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági engedély megszerzése vagy a nyilvántartásba vétel iránti kérelem több területi környezetvédelmi hatóság hatáskörét érintő illetékességi területére terjed ki,
h) a Ht. 20., 29., 68., 69., valamint 81. §-ában foglalt környezetvédelmi hatóságként,
i) a Ht. 86. § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként, ha a bírság jogalapja a Ht. 20. §-ában, 29. §-ában és 81. §-ában meghatározottak megsértése,
j) a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény
ja) 5. § (3) bekezdésében, 6. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 9. § (2) és (3) bekezdésében, 10. §-ában, 12. § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként, továbbá
jb) 9. § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságnak az országos illetékességű szerveként a gyorsforgalmi utak építése során a Kvt. 67. § (1) és (2) bekezdésében, 71. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 71. § (3) bekezdésében, valamint 72. §-ában foglalt környezetvédelmi hatóságként azzal, hogy a Kvt. 72. §-ában foglalt környezetvédelmi hatóságként az OKTF csak a környezetvédelmi engedély tekintetében járhat el.
10. §   Az országos környezetvédelmi hatóság jár el elsőfokon országos illetékességgel
a) a Kvt.|20150401]1995. évi LIII. törvény[/link] (a továbbiakban: Kvt.) 66. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt környezetvédelmi hatóságként gyorsforgalmi út építése esetén,
b) a Kvt. 92. §-a szerinti környezetvédelmi hatóságként,
c) a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 3/A. §-ában és 27. § (2) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként,
d) az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló törvény szerinti környezetvédelmi hatóságként, ideértve a légijármű-üzemeltető által benyújtott nyomonkövetési terv jóváhagyását,
e) az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 5. §-a és 13/B-13/E. §-a szerinti környezetvédelmi hatóságként,
f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerinti környezetvédelmi hatóságként,
g) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 12. § (2) bekezdésében, 13. §-ában és 14. §-ában foglalt tevékenységgel kapcsolatos hatósági eljárásban környezetvédelmi hatóságként, ha a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági engedély megszerzése vagy a nyilvántartásba vétel iránti kérelem több területi környezetvédelmi hatóság hatáskörét érintő illetékességi területére terjed ki,
h) a Ht. 20., 29., 68., 69., valamint 81. §-ában foglalt környezetvédelmi hatóságként,
i) a Ht. 86. § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként, ha a bírság jogalapja a Ht. 20. §-ában, 29. §-ában és 81. §-ában meghatározottak megsértése,
j) a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény
ja) 5. § (3) bekezdésében, 6. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 9. § (2) és (3) bekezdésében, 10. §-ában, 12. § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként, továbbá
jb) 9. § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságnak az országos illetékességű szerveként a gyorsforgalmi utak építése során a Kvt. 67. § (1) és (2) bekezdésében, 71. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 71. § (3) bekezdésében, valamint 72. §-ában foglalt környezetvédelmi hatóságként azzal, hogy a Kvt. 72. §-ában foglalt környezetvédelmi hatóságként az OKTF csak a környezetvédelmi engedély tekintetében járhat el.
jb) 9. § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságnak az országos illetékességű szerveként a gyorsforgalmi utak építése során a Kvt. 67. § (1) és (2) bekezdésében, 71. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 71. § (3) bekezdésében, valamint 72. §-ában foglalt környezetvédelmi hatóságként azzal, hogy a Kvt. 72. §-ában foglalt környezetvédelmi hatóságként az országos környezetvédelmi hatóság csak a környezetvédelmi engedély tekintetében járhat el.
10. §   Az országos környezetvédelmi hatóság jár el országos illetékességgel
a) a Kvt.|20150401]1995. évi LIII. törvény[/link] (a továbbiakban: Kvt.) 66. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt környezetvédelmi hatóságként gyorsforgalmi út építése esetén,
b) a Kvt. 92. §-a szerinti környezetvédelmi hatóságként,
c) a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 3/A. §-ában és 27. § (2) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként,
d) az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló törvény szerinti környezetvédelmi hatóságként, ideértve a légijármű-üzemeltető által benyújtott nyomonkövetési terv jóváhagyását,
e) az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 5. §-a és 13/B-13/E. §-a szerinti környezetvédelmi hatóságként,
f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerinti környezetvédelmi hatóságként,
g) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 12. § (2) bekezdésében, 13. §-ában és 14. §-ában foglalt tevékenységgel kapcsolatos hatósági eljárásban környezetvédelmi hatóságként, ha a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági engedély megszerzése vagy a nyilvántartásba vétel iránti kérelem több területi környezetvédelmi hatóság hatáskörét érintő illetékességi területére terjed ki,
h) a Ht. 20., 29., 68., 69., valamint 81. §-ában foglalt környezetvédelmi hatóságként,
i) a Ht. 86. § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként, ha a bírság jogalapja a Ht. 20. §-ában, 29. §-ában és 81. §-ában meghatározottak megsértése,
j) a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény
ja) 5. § (3) bekezdésében, 6. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 9. § (2) és (3) bekezdésében, 10. §-ában, 12. § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként, továbbá
jb) 9. § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságnak az országos illetékességű szerveként a gyorsforgalmi utak építése során a Kvt. 67. § (1) és (2) bekezdésében, 71. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 71. § (3) bekezdésében, valamint 72. §-ában foglalt környezetvédelmi hatóságként azzal, hogy a Kvt. 72. §-ában foglalt környezetvédelmi hatóságként az OKTF csak a környezetvédelmi engedély tekintetében járhat el.
jb) 9. § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságnak az országos illetékességű szerveként a gyorsforgalmi utak építése során a Kvt. 67. § (1) és (2) bekezdésében, 71. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 71. § (3) bekezdésében, valamint 72. §-ában foglalt környezetvédelmi hatóságként azzal, hogy a Kvt. 72. §-ában foglalt környezetvédelmi hatóságként az országos környezetvédelmi hatóság csak a környezetvédelmi engedély tekintetében járhat el.
11. §
(1) A Ht. 86. § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint megállapításának és kiszabásának módjáról szóló kormányrendeletben foglalt esetekben a települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a főjegyző jár el.
(1) A Ht. 86. § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint megállapításának és kiszabásának módjáról szóló kormányrendeletben foglalt esetekben a települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője, a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a főjegyző jár el.
(2) A hulladékkezelő létesítmény telephelye szerint illetékes kormányhivatal jár el környezetvédelmi hatóságként, ha a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági engedély megszerzése több, környezetvédelmi hatáskörében eljáró kormányhivatal illetékességi területére terjed ki.
(2) A hulladékkezelő létesítmény telephelye szerint illetékes kormányhivatal jár el környezetvédelmi hatóságként, ha a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági engedély megszerzése több, területi környezetvédelmi hatóság illetékességi területére terjed ki.
(2) A hulladékkezelő létesítmény telephelye szerint illetékes területi környezetvédelmi hatóság jár el környezetvédelmi hatóságként, ha a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági engedély megszerzése több, környezetvédelmi hatáskörében eljáró területi környezetvédelmi hatóság illetékességi területére terjed ki.
(3) A hulladékkezelő létesítmény telephelye szerinti kormányhivatal az illetékes, ha a hulladékkezelés egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység.
(3) A hulladékkezelő létesítmény telephelye szerinti területi környezetvédelmi hatóság az illetékes, ha a hulladékkezelés egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység.
(4) A települési önkormányzat jegyzője - a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője, a Budapest Főváros Önkormányzata által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző - jár el a Ht. 61. § (6) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként, kivéve, ha a hulladék tulajdonosa vagy az, aki a hulladéktól jogellenesen megvált vagy az ingatlantulajdonos az önkormányzat.
12. §   A Kormány
a) a Ht. 29. §-a szerinti közvetítő szervezetek tevékenysége és
b) az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény szerinti együttes végrehajtás hitelesítői tevékenység
tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az OKTF-et jelöli ki.
12. §   A Kormány a Ht. 29. §-a szerinti közvetítő szervezetek tevékenysége tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az országos környezetvédelmi hatóságot jelöli ki.

6. Természetvédelmi hatóságok kijelölése

13. §
(1) A Kormány természetvédelmi hatóságként
a) a minisztert,
b) az OKTF-et,
b) a Pest Megyei Kormányhivatalt,
c) a kormányhivatalt,
c) a kormányhivatal járási hivatalát,
c) a megyei kormányhivatalt,
d) a fővárosi főjegyzőt,
e) a települési önkormányzat jegyzőjét
jelöli ki.
(2) Természetvédelmi hatóságként - ha kormányrendelet másként nem rendelkezik - a kormányhivatal jár el.
(2) Természetvédelmi hatóságként - ha kormányrendelet másként nem rendelkezik - a területi természetvédelmi hatóság jár el.
(3) Kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában
a) az elsőfokon eljáró természetvédelmi hatóság a kormányhivatal,
a) az elsőfokon eljáró természetvédelmi hatóság a területi természetvédelmi hatóság,
b) a másodfokon eljáró természetvédelmi hatóság az OKTF.
b) a másodfokon eljáró természetvédelmi hatóság az országos természetvédelmi hatóság.
(4) A fővárosi főjegyző és a települési önkormányzat jegyzője által természetvédelmi hatósági ügyben hozott elsőfokú döntés esetén másodfokon a területi természetvédelmi hatóság jár el.
14. §   A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 67. § (3) bekezdésében foglalt természetvédelmi hatóságként a miniszter jár el.
15. §
(1) Az OKTF jár el elsőfokú országos illetékességgel rendelkező természetvédelmi hatóságként, ha a természetvédelmi hatósági engedély megszerzése iránti kérelem az ország egész területére vagy több kormányhivatal illetékességi területére irányul.
(1) Az OKTF jár el elsőfokú országos illetékességgel rendelkező természetvédelmi hatóságként, ha a természetvédelmi hatósági engedély megszerzése iránti kérelem az ország egész területére vagy több területi természetvédelmi hatóság illetékességi területére irányul.
(1) Az országos természetvédelmi hatóság jár el elsőfokú országos illetékességgel rendelkező természetvédelmi hatóságként, ha a természetvédelmi hatósági engedély megszerzése iránti kérelem az ország egész területére vagy több területi természetvédelmi hatóság illetékességi területére irányul.
(1) Az országos természetvédelmi hatóság jár el országos illetékességgel rendelkező természetvédelmi hatóságként, ha a természetvédelmi hatósági engedély megszerzése iránti kérelem az ország egész területére vagy több területi természetvédelmi hatóság illetékességi területére irányul.
(2) Az OKTF jár el a Tvt. 13. § (2) és (4) bekezdésében, valamint 42. § (4) bekezdésében foglalt elsőfokú természetvédelmi hatóságként országos illetékességgel.
(2) Az országos természetvédelmi hatóság jár el a Tvt. 13. § (2) és (4) bekezdésében, valamint 42. § (4) bekezdésében foglalt elsőfokú természetvédelmi hatóságként országos illetékességgel.
(2) Az országos természetvédelmi hatóság jár el a Tvt. 13. § (2) és (4) bekezdésében, valamint 42. § (4) bekezdésében foglalt természetvédelmi hatóságként országos illetékességgel.
(3) Fokozottan védett növényfaj esetén az OKTF jár el elsőfokú természetvédelmi hatóságként a Tvt. 42. § (3) bekezdés c) és e)-h) pontjában meghatározott esetben országos illetékességgel.
(3) Fokozottan védett növényfaj esetén az országos természetvédelmi hatóság jár el elsőfokú természetvédelmi hatóságként a Tvt. 42. § (3) bekezdés c) és e)-h) pontjában meghatározott esetben országos illetékességgel.
(3) Fokozottan védett növényfaj esetén az országos természetvédelmi hatóság jár el természetvédelmi hatóságként a Tvt. 42. § (3) bekezdés c) és e)-h) pontjában meghatározott esetben országos illetékességgel.
(4) Fokozottan védett állatfaj esetén - ha a védett állatfajokra vonatkozó részletes szabályokat megállapító kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - az OKTF jár el a Tvt. 43. § (2) bekezdés a)-k) és m) pontjában foglalt elsőfokú természetvédelmi hatóságként, valamint a Tvt. 78. § (4) bekezdésében foglaltak esetén országos illetékességgel.
(4) Fokozottan védett állatfaj esetén - ha a védett állatfajokra vonatkozó részletes szabályokat megállapító kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - az országos természetvédelmi hatóság jár el a Tvt. 43. § (2) bekezdés a)-k) és m) pontjában foglalt elsőfokú természetvédelmi hatóságként, valamint a Tvt. 78. § (4) bekezdésében foglaltak esetén országos illetékességgel.
(4) Fokozottan védett állatfaj esetén - ha a védett állatfajokra vonatkozó részletes szabályokat megállapító kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - az országos természetvédelmi hatóság jár el a Tvt. 43. § (2) bekezdés a)-k) és m) pontjában foglalt természetvédelmi hatóságként, valamint a Tvt. 78. § (4) bekezdésében foglaltak esetén országos illetékességgel.
(5) Az OKTF jár el a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 21. § (4) bekezdésében foglalt természetvédelmi hatóságként.
(5) Az országos természetvédelmi hatóság jár el a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 21. § (4) bekezdésében foglalt természetvédelmi hatóságként.
16. §
(1) Helyi jelentőségű védett természeti terület esetén a települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a főjegyző (ezen alcím tekintetében a továbbiakban együtt: jegyző) jár el a Tvt.
a) 26. § (1) és (2) bekezdésében,
b) 27. § (1) bekezdésében,
c) 33. § (4) bekezdésében,
d) 35. § (1) bekezdés c) pontjában és (3) bekezdésében,
e) 37. § (1)-(4) bekezdésében,
f) 38. § (1) és (3) bekezdésében,
g) 72. § (5) bekezdésében,
h) 77. §-ában, valamint
i) 78. § (1) bekezdésében
foglalt természetvédelmi hatóságként.
(2) Helyi jelentőségű védett fasor esetében a jegyző jár el a Tvt. 42. § (5) bekezdése szerinti természetvédelmi hatóságként.
17. §
(1) A Tvt. 80. § (2) bekezdése szerinti természetvédelmi hatóságként
a) az OKTF,
a) az országos természetvédelmi hatóság,
b) a kormányhivatal, valamint
b) a területi természetvédelmi hatóság, valamint
c) a jegyző
jár el.
(2) Az OKTF elsőfokú természetvédelmi hatóságként országos illetékességgel akkor jár el, ha a bírság kiszabásának jogalapja
a) a Tvt. 80. § (1) bekezdés a) pontja esetén az OKTF egyedi határozata előírásainak megsértése;
b) a Tvt. 80. § (1) bekezdés b) pontja esetén fokozottan védett természeti érték jogellenes veszélyeztetése, károsítása, elpusztítása;
c) a Tvt. 80. § (1) bekezdés e) pontja esetén az OKTF engedélyéhez, hozzájárulásához kötött tevékenység engedély, hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően történő végzése.
(2) Az országos természetvédelmi hatóság elsőfokú természetvédelmi hatóságként országos illetékességgel akkor jár el, ha a bírság kiszabásának jogalapja
a) a Tvt. 80. § (1) bekezdés a) pontja esetén az OKTF egyedi határozata előírásainak megsértése;
a) a Tvt. 80. § (1) bekezdés a) pontja esetén az országos természetvédelmi hatóság egyedi határozata előírásainak megsértése;
b) a Tvt. 80. § (1) bekezdés b) pontja esetén fokozottan védett természeti érték jogellenes veszélyeztetése, károsítása, elpusztítása;
c) a Tvt. 80. § (1) bekezdés e) pontja esetén az OKTF engedélyéhez, hozzájárulásához kötött tevékenység engedély, hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően történő végzése.
c) a Tvt. 80. § (1) bekezdés e) pontja esetén az országos természetvédelmi hatóság engedélyéhez, hozzájárulásához kötött tevékenység engedély, hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően történő végzése.
(2) Az országos természetvédelmi hatóság természetvédelmi hatóságként országos illetékességgel akkor jár el, ha a bírság kiszabásának jogalapja
a) a Tvt. 80. § (1) bekezdés a) pontja esetén az OKTF egyedi határozata előírásainak megsértése;
a) a Tvt. 80. § (1) bekezdés a) pontja esetén az országos természetvédelmi hatóság egyedi határozata előírásainak megsértése;
b) a Tvt. 80. § (1) bekezdés b) pontja esetén fokozottan védett természeti érték jogellenes veszélyeztetése, károsítása, elpusztítása;
c) a Tvt. 80. § (1) bekezdés e) pontja esetén az OKTF engedélyéhez, hozzájárulásához kötött tevékenység engedély, hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően történő végzése.
c) a Tvt. 80. § (1) bekezdés e) pontja esetén az országos természetvédelmi hatóság engedélyéhez, hozzájárulásához kötött tevékenység engedély, hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően történő végzése.
(3) A jegyző természetvédelmi hatóságként akkor jár el, ha a bírság kiszabásának jogalapja
a) a Tvt. 80. § (1) bekezdés a) pontja esetén a természet védelmét szolgáló helyi önkormányzati rendelet, illetve a jegyző egyedi határozata előírásainak megsértése;
b) a Tvt. 80. § (1) bekezdés b) pontja esetén helyi jelentőségű védett természeti terület állapotának, minőségének jogellenes veszélyeztetése, rongálása, károsítása;
c) a Tvt. 80. § (1) bekezdés c) pontja esetén a helyi jelentőségű védett természeti terület jogellenes megváltoztatása, átalakítása, illetve azon vagy abban a védelem céljával össze nem egyeztethető tevékenység folytatása;
d) a Tvt. 80. § (1) bekezdés e) pontja esetén jegyző engedélyéhez, hozzájárulásához kötött tevékenység engedély, hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően történő végzése.
18. §   Ha a természetes környezet megőrzésére szánt takarmánynövény-vetőmagkeverékek kereskedelmi célú begyűjtésére vonatkozó tevékenység engedélyezése több kormányhivatal illetékességi területéhez tartozik, az engedélyező hatóság az OKTF.
18. §   Ha a természetes környezet megőrzésére szánt takarmánynövény-vetőmagkeverékek kereskedelmi célú begyűjtésére vonatkozó tevékenység engedélyezése több területi természetvédelmi hatóság illetékességi területéhez tartozik, az engedélyező hatóság az OKTF.
18. §   Ha a természetes környezet megőrzésére szánt takarmánynövény-vetőmagkeverékek kereskedelmi célú begyűjtésére vonatkozó tevékenység engedélyezése több területi természetvédelmi hatóság illetékességi területéhez tartozik, az engedélyező hatóság az országos természetvédelmi hatóság.
19. §   Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 9. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladat ellátására természetvédelmi hatóságként természetvédelmi őrök esetén az NPI, önkormányzati természetvédelmi őrök esetében a települési önkormányzat jegyzője vagy a fővárosi főjegyző jár el.
19/A. §   Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 21. § (1)-(3), (7) és (8) bekezdésében, 22. és 23. §-ában, 39. §-ában, 40. § (5) bekezdésében, valamint 45/A. §-ában foglaltak tekintetében a területi természetvédelmi hatóság jár el.

III. FEJEZET
KÖRNYEZET VÉDELMI IGAZGATÁSI SZERV ÉS A VÉDET T TERMÉSZETI TERÜLETEK TERMÉSZET VÉDELMI KEZELÉSÉÉRT FELELŐS SZERV KIJELÖLÉSE

7. Környezetvédelmi igazgatási szerv kijelölése

20. §
(1) A Kormány környezetvédelmi igazgatási szervként
a) az OKTF-et,
b) a kormányhivatalt,
c) a NeKI-t és
c) a Herman Ottó Intézetet és
d) az OMSZ-t
jelöli ki.
(1) A Kormány környezetvédelmi igazgatási szervként
a) a minisztert,
b) az országos környezetvédelmi hatóságot,
c) a területi környezetvédelmi hatóságot,
d) a Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot és
e) az OMSZ-t jelöli ki.
(1) A Kormány környezetvédelmi igazgatási szervként
a) a minisztert,
b) a hulladékgazdálkodásért felelős minisztert,
c) az országos környezetvédelmi hatóságot,
d) a területi környezetvédelmi hatóságot,
e) a Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot és
f) az OMSZ-t
jelöli ki.
(2) Környezetvédelmi igazgatási szervként - ha kormányrendelet másként nem rendelkezik - a kormányhivatal jár el.
(2) Környezetvédelmi igazgatási szervként - ha kormányrendelet másként nem rendelkezik - a területi környezetvédelmi hatóság jár el.
20/A. §   A miniszter ellátja a Magyarország tagságával összefüggő feladatokat a Környezetvédelmi Jog Átültetéséért és Végrehajtásáért tevékenykedő Európai Uniós Hálózat (IMPEL) szervezetében.
20/A. §   A miniszter ellátja a Magyarország tagságával összefüggő feladatokat a Környezetvédelmi Jog Átültetéséért és Végrehajtásáért tevékenykedő Európai Uniós Hálózat (IMPEL) szervezetében. Ha e feladatellátás keretében az európai uniós hulladékgazdálkodási jog átültetésével és végrehajtásával kapcsolatos kérdések merülnek fel, a miniszter a hulladékgazdálkodásért felelős minisztert bevonja.
21. §
(1) A Ht. 73. § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi igazgatási szervként az OKTF jár el.
(1) A Ht. 73. § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi igazgatási szervként az országos környezetvédelmi hatóság jár el.
(2) A környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényben meghatározott környezetvédelmi igazgatási feladatokat - a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóságon, mint állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezeten keresztül - az OKTF látja el.
(2) A környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényben az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet számára meghatározott környezetvédelmi igazgatási feladatokat a miniszter látja el.
(2) A környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényben az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet számára meghatározott környezetvédelmi igazgatási feladatokat a miniszter, hulladékgazdálkodás tekintetében a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter látja el.
22. §   A Kvt. 49. § (3) bekezdésében foglalt környezetvédelmi igazgatási szervként
a) a mérő-, észlelő-, ellenőrző hálózat működtetése vonatkozásában
aa) országos illetékességgel az Országos Meteorológiai Szolgálatról szóló rendelet szerinti feladatkörében az OMSZ,
ab) az aa) ponttól eltérő esetben a 4. melléklet 1. pontja szerinti illetékességi területen a 4. melléklet 1. pontjában meghatározott kormányhivatal,
b) az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer működtetése vonatkozásában a feladatköréhez tartozó ügyekben
ba) országos illetékességgel az OKTF,
ba) országos illetékességgel az országos környezetvédelmi hatóság,
bb) a 2. melléklet szerinti illetékességi területen a kormányhivatal
bb) a 8/A. § (1) bekezdése szerinti területi környezetvédelmi hatóság
jár el.
23. §   A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése, 15. § (3) bekezdése, 16. §-a, 17. §-a és 18. § (1) bekezdésében meghatározott igazgatási feladatokat a 4. melléklet 2. pontjában kijelölt kormányhivatal látja el.
23. §   A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése, 15. § (3) bekezdése, 16. §-a, 17. §-a és 18. § (1) bekezdésében meghatározott igazgatási feladatokat a 4. melléklet 2. pontjában kijelölt területi környezetvédelmi hatóság látja el.

8. A védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv kijelölése

24. §   A Kormány a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervként az NPI-t jelöli ki.
25. §   A Kormány természetvédelmi őrszolgálatként az NPI szervezetén belül működő Természetvédelmi Őrszolgálatot jelöli ki.

IV. FEJEZET
SZAKKÉRDÉSEK VIZSGÁLATA ÉS A SZAKHATÓSÁGOK KIJELÖLÉSE

IV. FEJEZET
SZAKKÉRDÉSEK VIZSGÁLATA

9. Környezetvédelmi szakhatóságok kijelölése

26. §
(1) A Kormány környezetvédelmi szakhatóságként
a) az OKTF-et, valamint
a) a Pest Megyei Kormányhivatalt, valamint
b) a kormányhivatalt
b) a területi környezetvédelmi hatóságot
jelöli ki.
(2) Környezetvédelmi szakhatóságként - ha kormányrendelet másként nem rendelkezik - a kormányhivatal jár el.
(2) Környezetvédelmi szakhatóságként - ha kormányrendelet másként nem rendelkezik - a területi környezetvédelmi hatóság jár el.

10. Természetvédelmi szakhatóságok kijelölése

27. §
(1) A Kormány természetvédelmi szakhatóságként
a) a minisztert,
b) az OKTF-et,
b) az országos természetvédelmi hatóságot,
c) a kormányhivatalt,
c) a területi természetvédelmi hatóságot,
d) a fővárosi főjegyzőt,
e) a települési önkormányzat jegyzőjét
jelöli ki.
(2) Természetvédelmi szakhatóságként - ha kormányrendelet másként nem rendelkezik - a kormányhivatal jár el.
(2) Természetvédelmi szakhatóságként - ha kormányrendelet másként nem rendelkezik - a területi természetvédelmi hatóság jár el.

11. A környezetvédelmi hatóság eljárásaiban vizsgálandó szakkérdések és a közreműködő szakhatóságok kijelölése, szakértő igénybevétele

11. A környezetvédelmi hatóság eljárásaiban vizsgálandó szakkérdések

28. §
(1) A környezetvédelmi hatáskörében eljáró kormányhivatal elsőfokon az 5. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha az 5. melléklet I. táblázata szerinti előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban valamint az egységes környezethasználati engedélynek a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) és (6) bekezdése szerinti felülvizsgálatára irányuló eljárásban (a továbbiakban: felülvizsgálati eljárásban) az 5. melléklet I. táblázatában megjelölt feltételek fennállnak.
(1) A területi környezetvédelmi hatóság elsőfokon az 5. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha az 5. melléklet I. táblázata szerinti előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban valamint az egységes környezethasználati engedélynek a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) és (6) bekezdése szerinti felülvizsgálatára irányuló eljárásban (a továbbiakban: felülvizsgálati eljárásban) az 5. melléklet I. táblázatában megjelölt feltételek fennállnak.
(1) Az országos környezetvédelmi hatóság, valamint a területi környezetvédelmi hatóság az 5. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha az 5. melléklet I. táblázata szerinti előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban valamint az egységes környezethasználati engedélynek a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) és (6) bekezdése szerinti felülvizsgálatára irányuló eljárásban (a továbbiakban: felülvizsgálati eljárásban) az 5. melléklet I. táblázatában megjelölt feltételek fennállnak.
(2) Az előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban, valamint a felülvizsgálati eljárásban, ha elsőfokon a szakkérdést a kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, vagy a kormányhivatal vizsgálta, a másodfokon eljáró környezetvédelmi hatóság az 5. melléklet I. táblázatában megjelölt feltételek fennállása esetén az 5. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdést is vizsgálja, melynek eldöntéséhez - szakértő igénybevétele esetén - az 5. melléklet I. táblázatában meghatározott szervet rendeli ki szakértőként.
(3) A Kormány az előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban, valamint a felülvizsgálati eljárásban az 5. melléklet II. táblázatában megjelölt feltételek esetén az 5. melléklet II. táblázatában meghatározott hatóságokat jelöli ki szakhatóságként.
(4) Az előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban valamint a felülvizsgálati eljárásban hozott határozatot a megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal is közölni kell.
29. §
(1) A környezetvédelmi hatáskörében eljáró kormányhivatal elsőfokon a 6. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 6. melléklet I. táblázata szerinti környezetvédelemmel összefüggő eljárásokban a 6. melléklet I. táblázatában megjelölt feltételek fennállnak.
(1) A területi környezetvédelmi hatóság elsőfokon a 6. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 6. melléklet I. táblázata szerinti környezetvédelemmel összefüggő eljárásokban a 6. melléklet I. táblázatában megjelölt feltételek fennállnak.
(1) A területi környezetvédelmi hatóság a 6. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 6. melléklet I. táblázata szerinti környezetvédelemmel összefüggő eljárásokban a 6. melléklet I. táblázatában megjelölt feltételek fennállnak.
(2) A 6. melléklet I. táblázata szerinti környezetvédelmi eljárásokban, ha elsőfokon a szakkérdést a kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, vagy a kormányhivatal vizsgálta, a másodfokon eljáró környezetvédelmi hatóság a 6. melléklet I. táblázatában megjelölt feltételek fennállása esetén a 6. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdést is vizsgálja, amelynek eldöntéséhez - szakértő igénybevétele esetén - a 6. melléklet I. táblázatában meghatározott szervet rendeli ki szakértőként.
(3) A Kormány a 6. melléklet II. táblázata szerinti környezetvédelmi eljárásokban a 6. melléklet II. táblázatában megjelölt feltételek fennállása esetén a 6. melléklet II. táblázatában meghatározott hatóságokat jelöli ki szakhatóságként.
30. §
(1) A környezetvédelmi hatáskörében eljáró kormányhivatal elsőfokon a 7. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 7. melléklet I. táblázata szerinti hulladékgazdálkodással összefüggő eljárásokban a 7. melléklet I. táblázatában megjelölt feltételek fennállnak.
(1) Az országos környezetvédelmi hatóság, illetve a területi környezetvédelmi hatóság elsőfokon a 7. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 7. melléklet I. táblázata szerinti hulladékgazdálkodással összefüggő eljárásokban a 7. melléklet I. táblázatában megjelölt feltételek fennállnak.
(1) Az országos környezetvédelmi hatóság, illetve a területi környezetvédelmi hatóság a 7. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 7. melléklet I. táblázata szerinti hulladékgazdálkodással összefüggő eljárásokban a 7. melléklet I. táblázatában megjelölt feltételek fennállnak.
(2) A 7. melléklet I. táblázata szerinti hulladékgazdálkodással összefüggő eljárásokban, ha elsőfokon a szakkérdést a kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, vagy a kormányhivatal vizsgálta, a másodfokon eljáró környezetvédelmi hatóság a 7. melléklet I. táblázatában megjelölt feltételek esetén a 7. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdést is vizsgálja, amelynek eldöntéséhez - szakértő igénybevétele esetén - a 7. melléklet I. táblázatában meghatározott szervet rendeli ki szakértőként.
(2) A 7. melléklet I. táblázata szerinti hulladékgazdálkodással összefüggő eljárásokban, ha elsőfokon a szakkérdést a kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, vagy a kormányhivatal vizsgálta, a másodfokon eljáró környezetvédelmi hatóság a 7. melléklet I. táblázatában megjelölt feltételek esetén a 7. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdést is vizsgálja.
(3) A Kormány a 7. melléklet II. táblázata szerinti hulladékgazdálkodással összefüggő eljárásokban a 7. melléklet II. táblázatában megjelölt feltételek esetén a 7. melléklet II. táblázatában meghatározott hatóságokat jelöli ki szakhatóságként.
31. §
(1) A környezetvédelmi hatáskörében eljáró kormányhivatal elsőfokon a 8. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 8. melléklet I. táblázata szerinti, a nem veszélyes hulladék kereskedelme, közvetítése, szállítása, gyűjtése, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezésével összefüggő eljárásokban a 8. melléklet I. táblázatában megjelölt feltételek fennállnak.
(1) Az országos környezetvédelmi hatóság, illetve a területi környezetvédelmi hatóság elsőfokon a 8. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 8. melléklet I. táblázata szerinti, a nem veszélyes hulladék kereskedelme, közvetítése, szállítása, gyűjtése, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezésével összefüggő eljárásokban a 8. melléklet I. táblázatában megjelölt feltételek fennállnak.
(1) Az országos környezetvédelmi hatóság, illetve a területi környezetvédelmi hatóság a 8. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 8. melléklet I. táblázata szerinti, a nem veszélyes hulladék kereskedelme, közvetítése, szállítása, gyűjtése, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezésével összefüggő eljárásokban a 8. melléklet I. táblázatában megjelölt feltételek fennállnak.
(2) A 8. melléklet I. táblázata szerinti, a nem veszélyes hulladék kereskedelme, közvetítése, szállítása, gyűjtése, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásokban, ha elsőfokon a szakkérdést a kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, vagy a kormányhivatal vizsgálta, a másodfokon eljáró környezetvédelmi hatóság a 8. melléklet I. táblázatában megjelölt feltételek esetén a 8. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdést is vizsgálja, amelynek eldöntéséhez - szakértő igénybevétele esetén - a 8. melléklet I. táblázatában meghatározott szervet rendeli ki szakértőként.
(3) A Kormány a 8. melléklet II. táblázata szerinti, a nem veszélyes hulladék kereskedelme, közvetítése, szállítása, gyűjtése, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásokban a 8. melléklet II. táblázatában megjelölt feltételek esetén a 8. melléklet II. táblázatában meghatározott hatóságokat jelöli ki szakhatóságként.
(4) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban hozott határozatot a megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közölni kell.

12. A természetvédelmi hatóság eljárásában vizsgálandó szakkérdések és a közreműködő szakhatóságok kijelölése, szakértő igénybevétele

12. A természetvédelmi hatóság eljárásában vizsgálandó szakkérdések

32. §   Ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a természetvédelmi hatáskörében eljáró kormányhivatal szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos feladatkörében, vagy a 27. § szerinti hatóság a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelés elbírálására vonatkozó szakhatósági feladatkörében azt vizsgálja, hogy az engedélyeztetni kívánt tevékenység, építmény, létesítmény megfelel-e
a) a védett természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása, fejlesztése, helyreállítása, kiemelt oltalmuk biztosítása,
b) a közösségi és a kiemelt közösségi jelentőségű fajok, továbbá élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, fejlesztése és helyreállítása, a Natura 2000 területek egységességének biztosítása, valamint
c) a természeti értékek és területek, a tájak és az egyedi tájértékek, valamint azok természeti rendszereinek, jellegzetességének, biológiai sokféleségének, természetes vagy természetközeli állapotának megőrzése, fenntartható használatának és helyreállításának elősegítése
jogszabályokban és az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában rögzített követelményeinek.
32. §   Ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a területi természetvédelmi hatóság szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos feladatkörében, vagy a 27. § szerinti hatóság a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelés elbírálására vonatkozó szakhatósági feladatkörében azt vizsgálja, hogy az engedélyeztetni kívánt tevékenység, építmény, létesítmény megfelel-e
a) a védett természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása, fejlesztése, helyreállítása, kiemelt oltalmuk biztosítása,
b) a közösségi és a kiemelt közösségi jelentőségű fajok, továbbá élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, fejlesztése és helyreállítása, a Natura 2000 területek egységességének biztosítása, valamint
c) a természeti értékek és területek, a tájak és az egyedi tájértékek, valamint azok természeti rendszereinek, jellegzetességének, biológiai sokféleségének, természetes vagy természetközeli állapotának megőrzése, fenntartható használatának és helyreállításának elősegítése
jogszabályokban és az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában rögzített követelményeinek.
32. §   Ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a területi természetvédelmi hatóság szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos feladatkörében, vagy a szakhatóságként kijelölt hatóság a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelés elbírálására vonatkozó szakhatósági feladatkörében azt vizsgálja, hogy az engedélyeztetni kívánt tevékenység, építmény, létesítmény megfelel-e
a) a védett természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása, fejlesztése, helyreállítása, kiemelt oltalmuk biztosítása,
b) a közösségi és a kiemelt közösségi jelentőségű fajok, továbbá élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, fejlesztése és helyreállítása, a Natura 2000 területek egységességének biztosítása, valamint
c) a természeti értékek és területek, a tájak és az egyedi tájértékek, valamint azok természeti rendszereinek, jellegzetességének, biológiai sokféleségének, természetes vagy természetközeli állapotának megőrzése, fenntartható használatának és helyreállításának elősegítése
jogszabályokban és az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában rögzített követelményeinek.
33. §
(1) A természetvédelmi hatáskörében eljáró kormányhivatal elsőfokon a 9. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 9. melléklet I. táblázat szerinti természetvédelemmel összefüggő eljárásokban a 9. melléklet I. táblázatában megjelölt feltételek fennállnak.
(1) A természetvédelmi hatáskörében eljáró kormányhivatal a 9. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 9. melléklet I. táblázat szerinti természetvédelemmel összefüggő eljárásokban a 9. melléklet I. táblázatában megjelölt feltételek fennállnak.
(2) A 9. melléklet I. táblázata szerinti természetvédelemmel összefüggő eljárásokban, ha elsőfokon a szakkérdést a kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala vagy a kormányhivatal vizsgálta, a másodfokon eljáró természetvédelmi hatóság a 9. melléklet I. táblázatában megjelölt feltételek esetén a 9. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdést is vizsgálja, amelynek eldöntéséhez - szakértő igénybevétele esetén - a 9. melléklet I. táblázatában meghatározott szervet rendeli ki szakértőként.
(3) A Kormány a 9. melléklet II. táblázata szerinti természetvédelemmel összefüggő eljárásokban a 9. melléklet II. táblázatában megjelölt feltételek esetén a 9. melléklet II. táblázatában meghatározott hatóságokat szakhatóságként jelöli ki.
(4) A különösen és közepesen veszélyes állat országba való behozatalához az Európai Unió jogi aktusaiban teljeskörűen nem szabályozott állatfajok esetében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal jogszabályban meghatározott előzetes állategészségügyi engedélye is szükséges.

V. FEJEZET
A HATÓSÁGOK, VALAMINT AZ IGAZGATÁSI SZERVEK EGYÉB FELADATAI

13. Az OKTF feladatai

13. Az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság feladatai

34. §   Az OKTF állami alaptevékenysége körében
a) szolgáltatja a miniszter által kért, a kormányzati munka ellátásához szükséges, tevékenysége során keletkezett adatokat;
b) elemzi és értékeli a feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok végrehajtását;
c) véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő jogszabálytervezeteket;
d) hatósági feladatai során önállóan, egyéb feladatoknál pedig a miniszter felkérése alapján közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában;
e) koordinálja a határokon átterjedő környezeti hatásokkal kapcsolatos hatósági feladatokat;
f) ellátja az integrált szennyezés megelőzéssel, az elérhető legjobb technikák műszaki dokumentációinak kidolgozásával kapcsolatos feladatokat;
g) ellátja a továbbképzési feladatokat és
h) összegyűjti és az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer rendelkezésére bocsátja az annak működéséhez szükséges - feladatkörével összefüggő - adatokat, továbbá együttműködik más ellenőrző és információs rendszerekkel.
34. §   Az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság állami alaptevékenysége körében
a) szolgáltatja a miniszter által kért, a kormányzati munka ellátásához szükséges, tevékenysége során keletkezett adatokat;
a) szolgáltatja a miniszter, hulladékgazdálkodás tekintetében a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter által kért, a kormányzati munka ellátásához szükséges, tevékenysége során keletkezett adatokat;
b) elemzi és értékeli a feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok végrehajtását;
c) véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő jogszabálytervezeteket;
d) hatósági feladatai során önállóan, egyéb feladatoknál pedig a miniszter felkérése alapján közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában;
d) hatósági feladatai során önállóan, egyéb feladatoknál pedig a miniszter, hulladékgazdálkodás tekintetében a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter felkérése alapján közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában;
e) koordinálja a határokon átterjedő környezeti hatásokkal kapcsolatos hatósági feladatokat;
f) ellátja az integrált szennyezés megelőzéssel, az elérhető legjobb technikák műszaki dokumentációinak kidolgozásával kapcsolatos feladatokat;
g) ellátja a továbbképzési feladatokat és
h) összegyűjti és az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer rendelkezésére bocsátja az annak működéséhez szükséges - feladatkörével összefüggő - adatokat, továbbá együttműködik más ellenőrző és információs rendszerekkel.

14. A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság feladatai

35. §
(1) A kormányhivatal állami alaptevékenysége körében
a) összegyűjti és az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer rendelkezésére bocsátja az annak működéséhez szükséges - feladatkörével összefüggő - adatokat, továbbá együttműködik más ellenőrző és információs rendszerekkel;
b) közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában;
c) véleményezi a kiemelt térségre és a megyére készülő területfejlesztési koncepciót és programot, valamint területrendezési tervet, továbbá a településrendezési eszközöket;
d) hozzáférhetővé teszi a környezet állapotáról szerzett adatokat, és megfelelő tájékoztatást ad azokról;
e) részt vesz a környezeti tudat- és szemléletformáló feladatok ellátásában.
(1) A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság állami alaptevékenysége körében
a) összegyűjti és az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer rendelkezésére bocsátja az annak működéséhez szükséges - feladatkörével összefüggő - adatokat, továbbá együttműködik más ellenőrző és információs rendszerekkel;
b) közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában;
c) véleményezi a kiemelt térségre és a megyére készülő területfejlesztési koncepciót és programot, valamint területrendezési tervet, továbbá a településrendezési eszközöket;
d) hozzáférhetővé teszi a környezet állapotáról szerzett adatokat, és megfelelő tájékoztatást ad azokról;
e) részt vesz a környezeti tudat- és szemléletformáló feladatok ellátásában.
(2) A 4. melléklet 1.1 és 1.2. pontja szerinti kormányhivatal - a 4. melléklet 1.3.2 és 1.3.3 pontja szerinti különös illetékességi terület figyelembevételével a víz, mint környezeti elem tekintetében a vízvédelemért felelős miniszter szakmai irányítása mellett - környezetvédelmi igazgatási szervként regionális laboratóriumot működtet, amely mintavétellel, laboratóriumi, illetve egyéb műszeres vizsgálati tevékenységével üzemelteti
a) a környezet állapotértékeléshez szükséges monitoring-rendszert,
b) az igazgatási és hatósági tevékenység ellátásához szükséges mérő-rendszert, valamint
c) a rendkívüli környezeti eseményekhez és a helyreállítási intézkedésekhez kapcsolódó mérő-rendszert.
(2) A területi környezetvédelmi hatóság a levegőtisztaság-védelmi emisszió mérés, a mobil mérőegységekkel elvégezhető levegőminőségi mérés és zajmérés vonatkozásában a 8/A. § szerinti általános illetékességi területére a hatósági ellenőrzési terv előkészítése céljából az ellenőrzési időszakot megelőző 30. napig hatósági mérési tervet készít. A hatósági mérési terv - a 2. melléklet szerint - az adott területen a regionális laboratóriumot üzemeltető megyei kormányhivatal bevonásával és jóváhagyásával készül.
(2) A területi környezetvédelmi hatóság a levegőtisztaság-védelmi emisszió mérés, a mobil mérőegységekkel elvégezhető levegőminőségi mérés és zajmérés vonatkozásában a 8/A. § szerinti általános illetékességi területére a hatósági ellenőrzési terv előkészítése céljából az ellenőrzési időszakot megelőző 30. napig hatósági mérési tervet készít. A hatósági mérési terv - a 2. melléklet szerint - az adott területen a regionális laboratóriumot üzemeltető megyei kormányhivatal bevonásával és jóváhagyásával készül.
(3) A 4. mellékletben a kizárólag környezeti zajmérésre kijelölt kormányhivatalok regionális laboratórium működtetése nélkül is végezhetnek környezeti zajmérést.
(3) A 4. mellékletben a kizárólag környezeti zajmérésre kijelölt területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságok regionális laboratórium működtetése nélkül is végezhetnek környezeti zajmérést.
(4) A vízvédelmi hatóság és a vízügyi igazgatási szerv részére a 22. § a) pont ab) alpontja szerinti kormányhivatal biztosítja az (1) bekezdés a) pontja és a (2) bekezdés szerinti rendszerben rögzített, a vizekre vonatkozó adatokhoz való hozzáférést.
(4) A vízvédelmi hatóság és a vízügyi igazgatási szerv részére a 22. § a) pont ab) alpontja szerinti területi környezetvédelmi hatóság biztosítja az (1) bekezdés a) pontja és a (2) bekezdés szerinti rendszerben rögzített, a vizekre vonatkozó adatokhoz való hozzáférést.
(4) A vízvédelmi hatóság, valamint a vízvédelmi és vízügyi igazgatási szerv részére a 22. § a) pont ab) alpontja szerinti területi környezetvédelmi hatóság biztosítja az (1) bekezdés a) pontja és a 36. § szerinti rendszerben rögzített, a vizekre vonatkozó adatokhoz történő hozzáférést.
(5) A vízvédelmi hatósági és a vízügyi igazgatási tevékenység ellátáshoz szükséges a 36. § b) és c) pontja szerinti feladatok finanszírozása - a hivatalból indult és kötelezettséget megállapító határozattal záruló hatósági eljárások kivételével - önköltségi alapon, a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és a vízvédelemért, illetve vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter közötti megállapodásban foglaltak szerint történik. A hivatalból indult és kötelezettséget megállapító határozattal záruló hatósági eljárások esetében a 36. § b) és c) pontja szerinti tevékenység költségét - a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló kormányrendelet szerint - a kötelezett viseli.
(5) A vízvédelmi hatósági és a vízügyi igazgatási tevékenység ellátáshoz szükséges (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti feladatok finanszírozása - a hivatalból indult és kötelezettséget megállapító határozattal záruló hatósági eljárások kivételével - önköltségi alapon, a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és a vízvédelemért, illetve vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter közötti megállapodásban foglaltak szerint történik. A hivatalból indult és kötelezettséget megállapító határozattal záruló hatósági eljárások esetében a (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti tevékenység költségét - a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló kormányrendelet szerint - a kötelezett viseli.

15. A regionális laboratóriumok működtetése

36. §   A 2. melléklet szerinti kormányhivatal - a víz, mint környezeti elem tekintetében a vízvédelemért felelős miniszter szakmai irányítása mellett - regionális laboratóriumot működtet, amely mintavétellel, laboratóriumi, illetve egyéb műszeres vizsgálati tevékenységével üzemelteti
a) a környezet állapotértékeléshez szükséges monitoring-rendszert,
b) az igazgatási és hatósági tevékenység ellátásához szükséges mérőrendszert, valamint
c) a rendkívüli környezeti eseményekhez és a helyreállítási intézkedésekhez kapcsolódó mérőrendszert.

15. A regionális laboratóriumok működtetése

36. §   A 2. melléklet szerinti kormányhivatal - a 4. melléklet 1.1. és 1.2. pontja szerinti különös illetékességi terület figyelembevételével a víz, mint környezeti elem tekintetében a vízvédelemért felelős miniszter szakmai irányítása mellett - regionális laboratóriumot működtet, amely mintavétellel, laboratóriumi, illetve egyéb műszeres vizsgálati tevékenységével üzemelteti
a) a környezet állapotértékeléshez szükséges monitoring-rendszert,
b) az igazgatási és hatósági tevékenység ellátásához szükséges mérőrendszert, valamint
c) a rendkívüli környezeti eseményekhez és a helyreállítási intézkedésekhez kapcsolódó mérőrendszert.

15. A NeKI igazgatási feladatai

36. §   A NeKI alaptevékenysége körében
1. ellátja a miniszter által meghatározottak szerint az Országos Környezeti Kármentesítési Programmal kapcsolatos országos jelentőségű szakmai feladatokat, illetve a Kormány által határozatban a NeKI feladataként nevesített egyedi kármentesítési feladatokat;
2. részt vesz az ágazati koncepciók szakmai megalapozásában;
3. véleményezi a kiemelt térségre és a megyére készülő területfejlesztési koncepciót és programot, valamint területrendezési tervet;
4. környezetügyi szakterületi feladatok ellátását támogató hatástanulmányokat, vizsgálatokat végez, jelentéseket készít, illetve alkalmazott kutatásokat folytat, alapozó kutatási tevékenységeket koordinál és monitoroz;
5. szakterületi stratégiák és tervek kialakításához és egyedi döntésekhez háttéranyagokat készít, helyzetelemzéseket, felméréseket és statisztikai elemzéseket készít;
6. előkészíti a légszennyező anyagok kibocsátásával, a zaj és rezgés elleni védelemmel és az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartással (E/PRTR), valamint a szennyezett területekkel kapcsolatos európai uniós és egyéb nemzetközi adatszolgáltatásokat;
7. zajvédelmi adatbázist és adatközpontot hoz létre és működtet, eseti zajméréseket végez és zajtérképeket készít;
8. közreműködik a jogszabályokhoz kapcsolódó előzetes és utólagos hatásvizsgálatok, valamint háttéranyagok elkészítésében;
9. BAT (legjobb elérhető technika) útmutatókat készít és közreműködik az európai uniós BAT referencia dokumentumok kidolgozásában;
10. útmutatókat és szakmai segédanyagokat készít, és szakmai képzéseket szervez a környezetvédelmi hatóságok számára az egységes környezethasználati engedélyezési, a hazai és nemzetközi környezeti hatásvizsgálati, a stratégiai környezeti vizsgálati és a kármentesítési eljárásokkal kapcsolatban, valamint a hatályos szakterületi (így különösen integrált szennyezés megelőzés és csökkentés, levegővédelem, zaj és rezgés elleni védelem, kármentesítés) szabályozásokkal kapcsolatban oktatási, környezeti nevelési programokat dolgoz ki és hajt végre;
11. a Magyar Szabványügyi Testülettel történő együttműködése keretében szakterületi szabványokat dolgoz ki a miniszter által meghatározottak szerint;
12. közreműködik az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervek elkészítésében;
13. közreműködik a hulladékgazdálkodási szakterületi szabályozás szakmai megalapozásban, hatásvizsgálatok végzésében, döntés-előkészítő szakmai háttéranyagok kidolgozásában, valamint közreműködik az európai uniós szakterületi szakértői tevékenységben;
14. hulladékgazdálkodási műszaki útmutatókat dolgoz ki, hulladékbesorolást (beleértve a hulladék státusz végét, valamint a mellékterméket is), -minősítést megalapozó vizsgálatokat végez, e területen referencialaboratóriumot üzemeltet;
15. nyilvántartja, felméri és elemzi a hulladékgazdálkodási létesítményeket és tevékenységeket;
16. részt vesz a hulladékképződés megelőzését, valamint az elkülönített gyűjtést segítő szemléletformálásban, tanácsadásban, oktatásban;
17. fejleszti és karbantartja a hulladékgazdálkodással kapcsolatos honlapot;
18. ellátja a Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégiával kapcsolatos feladatokat, különösen a Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia végrehajtására és nyomon követésére alkalmas irányítási és monitoring rendszer alakítását és működtetését, valamint a Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia megvalósításáról készülő átfogó jelentések készítését;
19. a természetvédelem területén közreműködik a természeti értékek és természetvédelmi oltalom alatt álló területek monitorozásában, valamint a botanikai, zoológiai kutatásokhoz kapcsolódó, a természetvédelemhez szükséges országos adatgyűjtésben, a megalapozó adatokat és információkat gyűjtő, rendszerező, elemző és szolgáltató tevékenységekben, továbbá más, uniós irányelvek és nemzetközi egyezmények által igényelt tevékenységekben, a jelentések előkészítésében, valamint együttműködik az információs rendszerek adataira támaszkodó elemzések módszereinek fejlesztésében, a modellezések megvalósításában;
20. ellátja az egyéb, jogszabály vagy a miniszter által a feladatkörébe utalt feladatokat.

16. Az NPI feladatai

37. §   Az NPI állami alaptevékenysége körében
a) ellátja
aa) a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek és közösségi jelentőségű értékek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat, kivéve azokat a feladatokat, amelyeket más szerv vagy természetes személy köteles ellátni,
ab) a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vagyontárgyak tekintetében,
ac) a természetvédelemért felelős miniszter körzeti erdő- és vadgazdálkodási tervvel kapcsolatos jogkörét érintő előkészítő feladatokat,
ad) a természetvédelmi kutatással kapcsolatos feladatokat,
ae) az élőhelyek kialakításával és fenntartásával kapcsolatos feladatokat, valamint
af) a sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával, valamint rehabilitációjával kapcsolatos feladatokat;
b) vezeti a működési területén lévő védett természeti területek és természeti értékek, valamint az egyedi tájértékek nyilvántartását, gondoskodik a természetvédelmi célú nyilvántartások vezetéséhez szükséges elsődleges és másodlagos adatgyűjtésről, illetve működteti a feladatkörével összefüggő területi monitoring és információs rendszert, együttműködik más információs és ellenőrző rendszerekkel;
c) közreműködik
ca) az erdővagyon-védelmi tevékenységben,
cb) a természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított természetes növény- és állatvilág (vadászható vadfajok, fogható halfajok, az ősi hazai háziasított állatfajok, fajták és ezek génkészletei) védelmében;
d) véleményezi a kiemelt térségre és a megyére készülő területfejlesztési koncepciót és programot, valamint területrendezési tervet, továbbá a településrendezési eszközöket;
e) együttműködik a kulturális örökségvédelmi feladatkörrel rendelkező szervekkel azok külön jogszabályban meghatározott örökségvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátásában;
f) kapcsolatot tart természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó más szervezetekkel és természetes személyekkel;
g) segítséget nyújt a természet védelmével kapcsolatos feladatok ellátásához a helyi önkormányzatoknak;
h) kapcsolatot tart a vízügyi igazgatási és hatósági szervekkel a jogszabályokban meghatározott vízgazdálkodási és vízvédelmi feladatok terén.

VI. FEJEZET
ELJÁRÁSJOGI RENDELKEZÉSEK

38. §
(1) A környezetvédelmi, valamint természetvédelmi szakhatóság a szakhatósági állásfoglalását - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a megkeresés beérkezését követő naptól számított harminc napon belül köteles megadni. A szakhatósági állásfoglalás megadására tizenöt nap áll rendelkezésre, ha az eljáró hatóság a sürgősséget megkeresésében megindokolja.
(2) A védelem-egyenértékűségi vizsgálat során a szakhatósági állásfoglalás megadásának határideje 2 hónap.
(3) A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró kormányhivatal által kiadott szakhatósági állásfoglalások tekintetében szakhatóságként másodfokon az OKTF jár el.
(3) A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró kormányhivatal által kiadott szakhatósági állásfoglalások tekintetében szakhatóságként másodfokon az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság jár el.
(3) A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság által kiadott szakhatósági állásfoglalások tekintetében szakhatóságként másodfokon az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság jár el.
(4) Abban a másodfokú eljárásban, amelyben az eljáró hatóság környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés eldöntéséhez szakértőt vesz igénybe, ha
a) a fővárosi és megyei kormányhivatal eljárásában a szakkérdést elsőfokon a kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala vizsgálta, másodfokú eljárásban szakértőként a környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró kormányhivatalt,
b) a szakkérdést elsőfokon a kormányhivatal vizsgálta, másodfokú eljárásban szakértőként az OKTF-et
kell kirendelni. Az OKTF és a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági jogkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal szakértői véleményének elkészítési határidejére az (1) és (2) bekezdés szerinti határidők alkalmazandók.
(4) Abban a másodfokú eljárásban, amelyben az eljáró hatóság környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés eldöntéséhez szakértőt vesz igénybe, ha
a) a fővárosi és megyei kormányhivatal eljárásában a szakkérdést elsőfokon a kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala vizsgálta, másodfokú eljárásban szakértőként a környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró kormányhivatalt,
b) a szakkérdést elsőfokon a kormányhivatal vizsgálta, másodfokú eljárásban szakértőként az OKTF-et kell kirendelni.
(5) Ha a kormányhivatal vagy a kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala eljárásában környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatához a 22. § szerinti mérő-, észlelő-, ellenőrző hálózat igénybevétele szükséges, a 4. mellékletben meghatározott illetékességi területtel rendelkező kormányhivatalt kell szakértőként kijelölni.
39. §   A természetvédelmi hatáskörében eljáró kormányhivatal által folytatott természetvédelmi hatósági eljárás, szakhatósági közreműködés vagy szakkérdés vizsgálata során, ha a döntéshez vagy a tényállás tisztázásához olyan adat, illetve tény ismerete szükséges, amellyel állami alaptevékenysége köréhez kapcsolódóan a kormányhivatal illetékességi területén működő NPI, vagy a NeKI rendelkezik, a kormányhivatal belföldi jogsegély keretében megkeresi az említett állami szervet.
39. §   A természetvédelmi hatáskörében eljáró kormányhivatal által folytatott természetvédelmi hatósági eljárás, szakhatósági közreműködés vagy szakkérdés vizsgálata során, ha a döntéshez vagy a tényállás tisztázásához olyan adat, illetve tény ismerete szükséges, amellyel állami alaptevékenysége köréhez kapcsolódóan a kormányhivatal illetékességi területén működő NPI, vagy a Herman Ottó Intézet rendelkezik, a kormányhivatal belföldi jogsegély keretében megkeresi az említett állami szervet.
39. §   A területi természetvédelmi hatóság által folytatott természetvédelmi hatósági eljárás, szakhatósági közreműködés vagy szakkérdés vizsgálata során, ha a döntéshez vagy a tényállás tisztázásához olyan adat, illetve tény ismerete szükséges, amellyel állami alaptevékenysége köréhez kapcsolódóan a területi természetvédelmi hatóság illetékességi területén működő NPI vagy a Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság rendelkezik, a területi természetvédelmi hatóság megkeresi az említett szervet.
40. §   Amennyiben a környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró kormányhivatal másodfokú eljárásában, illetve másodfokú szakhatósági, szakértői közreműködésével kapcsolatban kizárási ok merül fel, a 10. mellékletben meghatározott kormányhivatal jár el másodfokon környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként, illetve működik közre szakhatóságként vagy szakértőként a 10. mellékletben meghatározott illetékességi területen.
40/A. §   A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekkel összefüggő környezetvédelmi és természetvédelmi ügyek elintézésében csak olyan személyek vehetnek részt, akik a Nemzeti Biztonsági Felügyelet által kiállított személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek.

VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

41. §   Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.
42. §
(1) A Nemzeti Környezetügyi Intézet - a közfeladatok hatékonyabb ellátása és a költségcsökkentés érdekében - a Herman Ottó Intézetbe 2015. július 1-jével beolvad. A beolvadást követően a Herman Ottó Intézet, mint a Nemzeti Környezetügyi Intézetnek általános és egyetemes jogutódja látja el a beolvadó költségvetési szerv közfeladatait.
(2) A Nemzeti Környezetügyi Intézet 2015. június 30-áig vállalhat kötelezettséget.
42. §   Hatályát veszti a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet.
43. §   Ez a rendelet
a) a vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének, 3. cikk (2) bekezdés c) és d) pontjának,
b) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 2. cikk (2) bekezdésének, 3. cikk (1) bekezdésének, 9. cikkének, 11. cikkének, 17. cikk (1) bekezdésének, 18. cikk (1) bekezdésének,
c) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. MELLÉKLET A 71/2015. (III. 30.) KORM. RENDELETHEZ

I. A NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁGOK ELNEVEZÉSE ÉS SZÉKHELYE

1. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő
2. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Csopak
3. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger
4. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Pécs
5. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Esztergom
6. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, Sarród
7. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen
8. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Kecskemét
9. Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Szarvas
10. Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Őriszentpéter

II. A NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁGOK MŰKÖDÉSI KÖRE

II. A NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁGOK MŰKÖDÉSI TERÜLETE

1. AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési köre
Borsod-Abaúj-Zemplén megye területéből
a Sajó, a Hernád és az országhatár által bezárt terület a Sajó kisvízi medrével együtt, továbbá
Abaújalpár,
Abaújkér,
Abaújszántó,
Abaújvár,
Alsóberecki,
Alsódobsza,
Alsóregmec,
Arka,
Baskó,
Bekecs,
Bodroghalom,
Bodrogkeresztúr,
Bodrogkisfalud,
Bodrogolaszi,
Boldogkőújfalu,
Boldogkőváralja,
Bózsva,
Cigánd,
Dámóc,
Erdőbénye,
Erdőhorváti,
Felsőberecki,
Felsődobsza,
Felsőregmec,
Filkeháza,
Fony,
Füzér,
Füzérkajata,
Füzérkomlós,
Füzérradvány,
Gesztely,
Golop,
Gönc,
Göncruszka,
Györgytarló,
Háromhuta,
Hejce,
Hercegkút,
Hernádbűd,
Hernádcéce,
Hernádkércs,
Hollóháza,
Karcsa,
Karos,
Kéked,
Kenézlő,
Kishuta,
Kisrozvágy,
Komlóska,
Korlát,
Kovácsvágás,
Lácacséke,
Legyesbénye,
Mád,
Makkoshotyka,
Megyaszó,
Mezőzombor,
Mikóháza,
Mogyoróska,
Monok,
Nagyhuta,
Nagykinizs,
Nagyrozvágy,
Nyíri,
Olaszliszka,
Pácin,
Pálháza,
Pányok,
Pere,
Pusztafalu,
Rátka,
Regéc,
Révleányvár,
Ricse,
Sárazsadány,
Sárospatak,
Sátoraljaújhely,
Semjén,
Sima,
Sóstófalva,
Szegi,
Szegilong,
Szentistvánbaksa,
Szerencs,
Tállya,
Tarcal,
Telkibánya,
Tiszacsermely,
Tiszakarád,
Tiszaladány,
Tokaj,
Tolcsva,
Újcsanálos,
Vágáshuta,
Vajdácska,
Vámosújfalu,
Vilmány,
Vilyvitány,
Viss,
Vizsoly,
Zalkod,
Zemplénagárd,
Zsujta települések közigazgatási területe.


Működési területe
Borsod-Abaúj-Zemplén megye területéből
a Sajó, a Hernád és az országhatár által bezárt terület a Sajó kisvízi medrével együtt, továbbá
Abaújalpár,
Abaújkér,
Abaújszántó,
Abaújvár,
Alsóberecki,
Alsódobsza,
Alsóregmec,
Arka,
Baskó,
Bekecs,
Bodroghalom,
Bodrogkeresztúr,
Bodrogkisfalud,
Bodrogolaszi,
Boldogkőújfalu,
Boldogkőváralja,
Bózsva,
Cigánd,
Dámóc,
Erdőbénye,
Erdőhorváti,
Felsőberecki,
Felsődobsza,
Felsőregmec,
Filkeháza,
Fony,
Füzér,
Füzérkajata,
Füzérkomlós,
Füzérradvány,
Gesztely,
Golop,
Gönc,
Göncruszka,
Györgytarló,
Háromhuta,
Hejce,
Hercegkút,
Hernádbűd,
Hernádcéce,
Hernádkércs,
Hollóháza,
Karcsa,
Karos,
Kéked,
Kenézlő,
Kishuta,
Kisrozvágy,
Komlóska,
Korlát,
Kovácsvágás,
Lácacséke,
Legyesbénye,
Mád,
Makkoshotyka,
Megyaszó,
Mezőzombor,
Mikóháza,
Mogyoróska,
Monok,
Nagyhuta,
Nagykinizs,
Nagyrozvágy,
Nyíri,
Olaszliszka,
Pácin,
Pálháza,
Pányok,
Pere,
Pusztafalu,
Rátka,
Regéc,
Révleányvár,
Ricse,
Sárazsadány,
Sárospatak,
Sátoraljaújhely,
Semjén,
Sima,
Sóstófalva,
Szegi,
Szegilong,
Szentistvánbaksa,
Szerencs,
Tállya,
Tarcal,
Telkibánya,
Tiszacsermely,
Tiszakarád,
Tiszaladány,
Tokaj,
Tolcsva,
Újcsanálos,
Vágáshuta,
Vajdácska,
Vámosújfalu,
Vilmány,
Vilyvitány,
Viss,
Vizsoly,
Zalkod,
Zemplénagárd,
Zsujta települések közigazgatási területe.


2. BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési köre

a) Veszprém megye.
b) Győr-Moson-Sopron megye területén:
Bakonygyirót,
Bakonyszentlászló,
Fenyőfő,
Románd,
Sikátor,
Veszprémvarsány
települések közigazgatási területe.
c) Zala megye területe - kivéve
Csöde,
Felsőszenterzsébet,
Magyarföld,
Szentgyörgyvölgy,
Zalalövő
települések közigazgatási területén az Őrségi Nemzeti Park területe.
d) Somogy megye területén:
Ádánd,
Nagyberény,
Nyim,
Som,
Szőkedencs
települések közigazgatási területe, valamint
a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetbe tartozó települések, kivéve Marcali település teljes közigazgatási területét.
Működési területe

a) Veszprém megye.
b) Győr-Moson-Sopron megye területén:
Bakonygyirót,
Bakonyszentlászló,
Fenyőfő,
Románd,
Sikátor,
Veszprémvarsány
települések közigazgatási területe.
c) Zala megye területe - kivéve
Csöde,
Felsőszenterzsébet,
Magyarföld,
Szentgyörgyvölgy,
Zalalövő
települések közigazgatási területén az Őrségi Nemzeti Park területe.
d) Somogy megye területén:
Ádánd,
Nagyberény,
Nyim,
Som,
Szőkedencs
települések közigazgatási területe, valamint
a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetbe tartozó települések, kivéve Marcali település teljes közigazgatási területét.

3. BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési köre

a) Borsod-Abaúj-Zemplén megye területe - kivéve az Aggteleki és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területe.
b) Heves megye - kivéve a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területe.
c) Nógrád megye - kivéve a Duna-Ipoly Nemzeti Park területe.
d) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén:
a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet területe Tiszadob településhatárban.
e) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:
a Hevesi füves puszták Tájvédelmi Körzet területe Jászivány településhatárban.
Működési területe

a) Borsod-Abaúj-Zemplén megye területe - kivéve az Aggteleki és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területe.
b) Heves megye - kivéve a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területe.
c) Nógrád megye - kivéve a Duna-Ipoly Nemzeti Park területe.
d) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén:
a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet területe Tiszadob településhatárban.
e) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:
a Hevesi füves puszták Tájvédelmi Körzet területe Jászivány településhatárban.

4. DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési köre

a) Baranya megye.
b) Somogy megye területe - kivéve
Ádánd,
Nagyberény,
Nyim,
Som,
Szőkedencs, valamint
a Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez tartozó
települések közigazgatási területe, Marcali település közigazgatási területe nélkül.
c) Tolna megye.
d) Bács-Kiskun megye területén:
Bátmonostor,
Csátalja,
Dávod,
Dunafalva,
Hercegszántó,
Nagybaracska,
Szeremle
települések közigazgatási területe, illetve
Baja, Érsekcsanád, Fajsz, Sükösd településhatárokban a Duna-Dráva Nemzeti Park területe.
e) Fejér megye területén:
a Dél-Mezőföldi Tájvédelmi Körzet területe Alsószentiván, Cece, Vajta településhatárokban
Működési területe

a) Baranya megye.
b) Somogy megye területe - kivéve
Ádánd,
Nagyberény,
Nyim,
Som,
Szőkedencs, valamint
a Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez tartozó
települések közigazgatási területe, Marcali település közigazgatási területe nélkül.
c) Tolna megye.
d) Bács-Kiskun megye területén:
Bátmonostor,
Csátalja,
Dávod,
Dunafalva,
Hercegszántó,
Nagybaracska,
Szeremle
települések közigazgatási területe, illetve
Baja, Érsekcsanád, Fajsz, Sükösd településhatárokban a Duna-Dráva Nemzeti Park területe.
e) Fejér megye területén:
a Dél-Mezőföldi Tájvédelmi Körzet területe Alsószentiván, Cece, Vajta településhatárokban

5. DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési köre

a) Budapest főváros.
b) Fejér megye.
c) Komárom-Esztergom megye - kivéve
a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet területe Komárom településhatásban
d) Pest megye területe - kivéve
a Kiskunsági Nemzeti Park területe Apaj, Kiskunlacháza, Tatárszentgyörgy és Bugyi településhatárokban.
e) Nógrád megye területén:
a Duna-Ipoly Nemzeti Park területe, Balassagyarmat, Borsosberény, Dejtár, Diósjenő, Drégelypalánk, Hont, Ipolyvece, Nagyoroszi, Nógrád, Patak településhatárokban.
f) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:
a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet területe Újszász településhatárban.
Működési területe

a) Budapest főváros.
b) Fejér megye.
c) Komárom-Esztergom megye - kivéve
a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet területe Komárom településhatásban
d) Pest megye területe - kivéve
a Kiskunsági Nemzeti Park területe Apaj, Kiskunlacháza, Tatárszentgyörgy és Bugyi településhatárokban.
e) Nógrád megye területén:
a Duna-Ipoly Nemzeti Park területe, Balassagyarmat, Borsosberény, Dejtár, Diósjenő, Drégelypalánk, Hont, Ipolyvece, Nagyoroszi, Nógrád, Patak településhatárokban.
f) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:
a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet területe Újszász településhatárban.

6. FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési köre

a) Győr-Moson-Sopron megye területe - kivéve
Bakonygyirót,
Bakonyszentlászló,
Fenyőfő,
Románd,
Sikátor,
Veszprémvarsány
települések közigazgatási területét.
b) Komárom-Esztergom megye területén:
a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet területe Komárom településhatárban.
c) Vas megye területén:
a Fertő-Hanság Nemzeti Park területe Vámoscsalád és Nagygeresd községhatárokban.
d) Veszprém megye területén:
a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet területe Gic településhatárban.
Működési területe

a) Győr-Moson-Sopron megye területe - kivéve
Bakonygyirót,
Bakonyszentlászló,
Fenyőfő,
Románd,
Sikátor,
Veszprémvarsány
települések közigazgatási területét.
b) Komárom-Esztergom megye területén:
a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet területe Komárom településhatárban.
c) Vas megye területén:
a Fertő-Hanság Nemzeti Park területe Vámoscsalád és Nagygeresd községhatárokban.
d) Veszprém megye területén:
a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet területe Gic településhatárban.

7. HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési köre

a) Hajdú-Bihar megye.
b) Jász-Nagykun-Szolnok megye, kivéve a Kiskunsági Nemzeti Park területe Tiszasas településhatárban, valamint a Tisza jobb partjára eső területek Tiszasas településhatárban, a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet területe Jászivány településhatárban, a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet területe Újszász településhatárban, a Körös-Maros Nemzeti Park területe Túrkeve, Kisújszállás, Kunszentmárton, Mesterszállás, Mezőtúr, Öcsöd, Szelevény és Tiszaföldvár településhatárokban.
c) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, kivéve a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet területe Tiszadob településhatárban.
d) Heves megye területén:
a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet területe Kisköre és Pély településhatárban,
valamint a Tisza-tó területe Poroszló, Újlőrincfalva, Sarud, Tiszanána és Kisköre településhatárban.
e) Bács-Kiskun megye területén:
a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet területe Lakitelek, Tiszakécske és Tiszaug településhatárokban.
f) Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén:
a Tiszatelek-tiszaberceli ártér Természetvédelmi Terület területe Tiszakarád, Tiszacsermely településhatárokban,
a Tiszadorogmai Göbe-erdő Természetvédelmi Terület területe Tiszadorogma községhatárban,
a Hortobágyi Nemzeti Park területe Ároktő, Négyes, Tiszabábolna, Tiszavalk településhatárokban.
Működési területe

a) Hajdú-Bihar megye.
b) Jász-Nagykun-Szolnok megye, kivéve a Kiskunsági Nemzeti Park területe Tiszasas településhatárban, valamint a Tisza jobb partjára eső területek Tiszasas településhatárban, a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet területe Jászivány településhatárban, a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet területe Újszász településhatárban, a Körös-Maros Nemzeti Park területe Túrkeve, Kisújszállás, Kunszentmárton, Mesterszállás, Mezőtúr, Öcsöd, Szelevény és Tiszaföldvár településhatárokban.
c) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, kivéve a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet területe Tiszadob településhatárban.
d) Heves megye területén:
a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet területe Kisköre és Pély településhatárban,
valamint a Tisza-tó területe Poroszló, Újlőrincfalva, Sarud, Tiszanána és Kisköre településhatárban.
e) Bács-Kiskun megye területén:
a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet területe Lakitelek, Tiszakécske és Tiszaug településhatárokban.
f) Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén:
a Tiszatelek-tiszaberceli ártér Természetvédelmi Terület területe Tiszakarád, Tiszacsermely településhatárokban,
a Tiszadorogmai Göbe-erdő Természetvédelmi Terület területe Tiszadorogma községhatárban,
a Hortobágyi Nemzeti Park területe Ároktő, Négyes, Tiszabábolna, Tiszavalk településhatárokban.

8. KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési köre

a) Bács-Kiskun megye területe - kivéve
Bátmonostor,
Csátalja,
Dávod,
Dunafalva,
Hercegszántó,
Nagybaracska,
Szeremle,
települések közigazgatási területe, illetve
Baja,
Érsekcsanád,
Fajsz,
Sükösd
településhatárokban a Duna-Dráva Nemzeti Park területe,
kivéve továbbá
a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet területe Lakitelek, Tiszakécske, Tiszaug településhatárokban.
b) Csongrád megye területén:
Algyő,
Ásotthalom,
Baks,
Balástya,
Bordány,
Csanytelek,
Csongrád,
Csengele,
Dóc,
Domaszék,
Felgyő,
Forráskút,
Kistelek,
Mórahalom,
Ópusztaszer,
Öttömös,
Pusztamérges,
Pusztaszer,
Röszke,
Ruzsa,
Sándorfalva,
Szatymaz,
Szeged, kivéve a Körös-Maros Nemzeti Park területe Szeged II. kerület Tápé településhatárban,
Tiszasziget,
Tömörkény,
Újszentiván,
Üllés,
Zákányszék,
Zsombó települések közigazgatási területe, valamint a
Mártélyi Tájvédelmi Körzet területe Mindszent, Mártély és Hódmezővásárhely településhatárokban, továbbá a
a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet területe Szentes településhatárban.
b) Csongrád-Csanád megye területén:
Algyő,
Ásotthalom,
Baks,
Balástya,
Bordány,
Csanytelek,
Csongrád,
Csengele,
Dóc,
Domaszék,
Felgyő,
Forráskút,
Kistelek,
Mórahalom,
Ópusztaszer,
Öttömös,
Pusztamérges,
Pusztaszer,
Röszke,
Ruzsa,
Sándorfalva,
Szatymaz,
Szeged, kivéve a Körös-Maros Nemzeti Park területe Szeged II. kerület Tápé településhatárban,
Tiszasziget,
Tömörkény,
Újszentiván,
Üllés,
Zákányszék,
Zsombó települések közigazgatási területe, valamint a
Mártélyi Tájvédelmi Körzet területe Mindszent, Mártély és Hódmezővásárhely településhatárokban, továbbá a
a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet területe Szentes településhatárban.
c) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:
a Kiskunsági Nemzeti Park területe Tiszasas településhatárban, valamint a Tisza jobb partjára eső területek Tiszasas településhatárban.
d) Pest megye területén:
a Kiskunsági Nemzeti Park területe Apaj, Kiskunlacháza, Tatárszentgyörgy és Bugyi településhatárokban.
Működési területe

a) Bács-Kiskun megye területe - kivéve
Bátmonostor,
Csátalja,
Dávod,
Dunafalva,
Hercegszántó,
Nagybaracska,
Szeremle,
települések közigazgatási területe, illetve
Baja,
Érsekcsanád,
Fajsz,
Sükösd
településhatárokban a Duna-Dráva Nemzeti Park területe,
kivéve továbbá
a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet területe Lakitelek, Tiszakécske, Tiszaug településhatárokban.
b) Csongrád-Csanád megye területén:
Algyő,
Ásotthalom,
Baks,
Balástya,
Bordány,
Csanytelek,
Csongrád,
Csengele,
Dóc,
Domaszék,
Felgyő,
Forráskút,
Kistelek,
Mórahalom,
Ópusztaszer,
Öttömös,
Pusztamérges,
Pusztaszer,
Röszke,
Ruzsa,
Sándorfalva,
Szatymaz,
Szeged, kivéve a Körös-Maros Nemzeti Park területe Szeged II. kerület Tápé településhatárban,
Tiszasziget,
Tömörkény,
Újszentiván,
Üllés,
Zákányszék,
Zsombó települések közigazgatási területe, valamint a
Mártélyi Tájvédelmi Körzet területe Mindszent, Mártély és Hódmezővásárhely településhatárokban, továbbá a
a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet területe Szentes településhatárban.
c) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:
a Kiskunsági Nemzeti Park területe Tiszasas településhatárban, valamint a Tisza jobb partjára eső területek Tiszasas településhatárban.
d) Pest megye területén:
a Kiskunsági Nemzeti Park területe Apaj, Kiskunlacháza, Tatárszentgyörgy és Bugyi településhatárokban.

9. KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési köre

a) Békés megye.
b) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:
a Körös-Maros NP területe Túrkeve, Kisújszállás, Kunszentmárton, Mesterszállás, Mezőtúr, Öcsöd, Szelevény és Tiszaföldvár településhatárokban.
c) Csongrád megye területén:
Ambrózfalva,
Apátfalva,
Árpádhalom,
Csanádalberti,
Csanádpalota,
Derekegyház,
Deszk,
Eperjes,
Fábiánsebestyén,
Ferencszállás,
Földeák,
Hódmezővásárhely, kivéve a Mártélyi Tájvédelmi Körzet területe,
Királyhegyes,
Kiszombor,
Klárafalva,
Kövegy,
Kübekháza,
Magyarcsanád,
Makó,
Maroslele,
Mártély, kivéve a Mártélyi Tájvédelmi Körzet területe,
Mindszent, kivéve a Mártélyi Tájvédelmi Körzet területe,
Nagyér,
Nagylak,
Nagymágocs,
Nagytőke,
Óföldeák,
Pitvaros,
Szegvár,
Szentes, kivéve a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet területe,
Székkutas,
települések közigazgatási területe, valamint
a Körös-Maros Nemzeti Park területe Szeged II. kerület Tápé településhatárban.
c) Csongrád-Csanád megye területén:
Ambrózfalva,
Apátfalva,
Árpádhalom,
Csanádalberti,
Csanádpalota,
Derekegyház,
Deszk,
Eperjes,
Fábiánsebestyén,
Ferencszállás,
Földeák,
Hódmezővásárhely, kivéve a Mártélyi Tájvédelmi Körzet területe,
Királyhegyes,
Kiszombor,
Klárafalva,
Kövegy,
Kübekháza,
Magyarcsanád,
Makó,
Maroslele,
Mártély, kivéve a Mártélyi Tájvédelmi Körzet területe,
Mindszent, kivéve a Mártélyi Tájvédelmi Körzet területe,
Nagyér,
Nagylak,
Nagymágocs,
Nagytőke,
Óföldeák,
Pitvaros,
Szegvár,
Szentes, kivéve a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet területe,
Székkutas,
települések közigazgatási területe, valamint
a Körös-Maros Nemzeti Park területe Szeged II. kerület Tápé településhatárban.
Működési területe

a) Békés megye.
b) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:
a Körös-Maros NP területe Túrkeve, Kisújszállás, Kunszentmárton, Mesterszállás, Mezőtúr, Öcsöd, Szelevény és Tiszaföldvár településhatárokban.
c) Csongrád-Csanád megye területén:
Ambrózfalva,
Apátfalva,
Árpádhalom,
Csanádalberti,
Csanádpalota,
Derekegyház,
Deszk,
Eperjes,
Fábiánsebestyén,
Ferencszállás,
Földeák,
Hódmezővásárhely, kivéve a Mártélyi Tájvédelmi Körzet területe,
Királyhegyes,
Kiszombor,
Klárafalva,
Kövegy,
Kübekháza,
Magyarcsanád,
Makó,
Maroslele,
Mártély, kivéve a Mártélyi Tájvédelmi Körzet területe,
Mindszent, kivéve a Mártélyi Tájvédelmi Körzet területe,
Nagyér,
Nagylak,
Nagymágocs,
Nagytőke,
Óföldeák,
Pitvaros,
Szegvár,
Szentes, kivéve a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet területe,
Székkutas,
települések közigazgatási területe, valamint
a Körös-Maros Nemzeti Park területe Szeged II. kerület Tápé településhatárban.

10. ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési köre

a) Vas megye területe - kivéve
a Fertő-Hanság Nemzeti Park Vámoscsalád és Nagygeresd településhatárok közé eső területét.
b) Zala megye területén:
Csöde,
Felsőszenterzsébet,
Magyarföld,
Szentgyörgyvölgy,
Zalalövő
települések közigazgatási területéből a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén kívül eső területek.
Működési területe

a) Vas megye területe - kivéve
a Fertő-Hanság Nemzeti Park Vámoscsalád és Nagygeresd településhatárok közé eső területét.
b) Zala megye területén:
Csöde,
Felsőszenterzsébet,
Magyarföld,
Szentgyörgyvölgy,
Zalalövő
települések közigazgatási területéből a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén kívül eső területek.

2. MELLÉKLET A 71/2015. (III. 30.) KORM. RENDELETHEZ

A környezet- és természetvédelmi hatóságként eljáró megyei kormányhivatalok és illetékességi területük

  A B
1. Kormányhivatal Illetékességi terület
(megye)
2. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győr-Moson-Sopron,
Komárom-Esztergom
3. Vas Megyei Kormányhivatal Vas,
Zala
4. Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér,
Tolna,
Veszprém
5. Baranya Megyei Kormányhivatal Baranya,
Somogy
6. Pest Megyei Kormányhivatal Budapest főváros,
Pest,
Nógrád
7. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdú-Bihar
8. Békés Megyei Kormányhivatal Békés
9. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg
10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén,
Heves
11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok
12. Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrád,
Bács-Kiskun

A 36. § bekezdés szerinti feladatokat ellátó regionális laboratóriumot üzemeltető megyei kormányhivatalok illetékességi területe

A B
1. Megyei kormányhivatal Illetékességi terület
2. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Vas megye,
Zala megye
3. Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér megye, Tolna megye, Veszprém megye
4. Baranya Megyei Kormányhivatal Baranya megye, Somogy megye
5. Pest Megyei Kormányhivatal Budapest főváros, Pest megye, Nógrád megye
6. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdú-Bihar megye, Békés megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
7. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye,
Jász-Nagykun-Szolnok megye
8. Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrád megye, Bács-Kiskun megye

2. melléklet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

A 36. § bekezdés szerinti feladatokat ellátó regionális laboratóriumot üzemeltető megyei kormányhivatalok illetékességi területe

A B
1. Megyei kormányhivatal Illetékességi terület
2. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Vas megye,
Zala megye
3. Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér megye, Tolna megye, Veszprém megye
4. Baranya Megyei Kormányhivatal Baranya megye, Somogy megye
5. Pest Megyei Kormányhivatal Budapest főváros, Pest megye, Nógrád megye
6. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdú-Bihar megye, Békés megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
7. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye,
Jász-Nagykun-Szolnok megye
8. Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrád megye, Bács-Kiskun megye
8. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Csongrád-Csanád megye, Bács-Kiskun megye

3. MELLÉKLET A 71/2015. (III. 30.) KORM. RENDELETHEZ

A környezet- és természetvédelmi hatóságként eljáró megyei kormányhivatalok különös illetékessége

1. Terület alapján meghatározott különös illetékesség:
  A B
1. Kormányhivatal Különös illetékességi terület
2. Fejér Megyei Kormányhivatal a Balaton vízfelülete és a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe) nyúló, medréhez tartozó közigazgatási területe
3. Pest Megyei Kormányhivatal A Tvt. 51. § (1) bekezdésében foglalt természetvédelmi hatóságként
1. Budapest főváros,
2. Pest megye,
3. Nógrád megye,
4. Győr-Moson-Sopron megye,
5. Komárom-Esztergom megye,
6. Vas megye,
7. Veszprém megye,
8. Zala megye,
9. Somogy megye,
10. Fejér megye,
11. Tolna megye,
12. Baranya megye
közigazgatási területe
4. Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal
A Tvt. 51. § (1) bekezdésében foglalt természetvédelmi hatóságként
1. Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
3. Hajdú-Bihar megye,
4. Jász-Nagykun-Szolnok megye,
5. Békés megye,
6. Csongrád megye,
7. Bács-Kiskun megye,
8. Heves megye közigazgatási területe
2. Ügytípus alapján meghatározott különös illetékesség:
  A B
1. Kormányhivatal Különös illetékességi ügytípus
2. Pest Megyei Kormányhivatal A védelemben részesülő állatfajok egyedének tartására, hasznosítására, bemutatására irányuló eljárás során solymászmadarak esetében

[a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés a) pont; 19. § (3) bekezdés]
    Eredetigazolás kiállítására vonatkozó eljárás

[a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés a) pontja]
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal A honvédelmi és katonai célú építményekkel összefüggő zaj-rezgésvédelmi ügyek

[a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés]
4. Baranya Megyei Kormányhivatal Kiemelt létesítményekkel kapcsolatos környezetvédelmi hatósági ügyek

[az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről szóló 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet 2. § i) pontja szerinti kiemelt létesítmények (atomerőmű, kísérleti és tanreaktor, uránbánya, radioaktív hulladéktároló, A-szintű izotóplaboratórium, kiégett fűtőelem-tároló)]

3. melléklet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságok különös illetékessége

1. Terület alapján meghatározott különös illetékesség:
A B
1. Területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság Különös illetékességi terület
2. Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala a Balaton vízfelülete és a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe) nyúló, medréhez tartozó közigazgatási területe
3. Pest Megyei Kormányhivatal A Tvt. 51. § (1) bekezdésében foglalt természetvédelmi hatóságként
Érdi Járási Hivatala 1. Budapest főváros,
2. Pest megye,
3. Nógrád megye,
4. Győr-Moson-Sopron megye,
5. Komárom-Esztergom megye,
6. Vas megye,
7. Veszprém megye,
8. Zala megye,
9. Somogy megye,
10.Fejér megye,
11.Tolna megye,
12.Baranya megye
közigazgatási területe
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei A Tvt. 51. § (1) bekezdésében foglalt természetvédelmi hatóságként
Kormányhivatal 1. Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Miskolci Járási Hivatala 2.Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
3.Hajdú-Bihar megye,
4.Jász-Nagykun-Szolnok megye,
5.Békés megye,
6.Csongrád megye,
7.Bács-Kiskun megye,
8.Heves megye
közigazgatási területe
2. Ügytípus alapján meghatározott különös illetékesség:
A B
1. Területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság Különös illetékességi ügytípus
2. Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala A védelemben részesülő állatfajok egyedének tartására, hasznosítására, bemutatására irányuló eljárás során solymászmadarak esetében
[a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
17. § (2) bekezdés a) pont; 19. § (3) bekezdés]
Eredetigazolás kiállítására vonatkozó eljárás
[a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés a) pontja]
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szolnoki Járási Hivatala
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekkel összefüggő környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági ügyek
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szolnoki Járási Hivatala
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekkel és ingatlanokkal összefüggő környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági ügyek
4. Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala Kiemelt létesítményekkel kapcsolatos környezetvédelmi hatósági ügyek
[az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről szóló 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet
2. § i) pontja szerinti kiemelt létesítmények (atomerőmű, kísérleti és tanreaktor, uránbánya, radioaktív hulladéktároló, A-szintű izotóplaboratórium, kiégett fűtőelem-tároló)]

4. MELLÉKLET A 71/2015. (III. 30.) KORM. RENDELETHEZ

Környezetvédelmi igazgatási szervek különös illetékességi területe

1. A 35. § (2) bekezdés szerinti feladatokat ellátó, a Kvt. 49. § (3) bekezdésében foglalt környezetvédelmi igazgatási szervként eljáró megyei kormányhivatalok

1.1. Fő szabály szerinti illetékességi terület

  A B
1. Kormányhivatal Illetékességi terület
2. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győr-Moson-Sopron,
Komárom-Esztergom,
Vas,
Zala
3. Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér,
Tolna,
Veszprém
4. Baranya Megyei Kormányhivatal Baranya,
Somogy
5. Pest Megyei Kormányhivatal Budapest főváros,
Pest,
Nógrád
6. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdú-Bihar,
Békés,
Szabolcs-Szatmár-Bereg
7. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén
Heves,
Jász-Nagykun-Szolnok
8. Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrád,
Bács-Kiskun

1.2. Terület alapján meghatározott különös illetékesség

  A B
1. Kormányhivatal Különös illetékességi terület
2. Fejér Megyei Kormányhivatal a Balaton vízfelülete és a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe) nyúló, medréhez tartozó közigazgatási területe

1.3. A vizsgálat típusához kötött különös illetékesség

1.3.1. A megyei kormányhivatalok illetékességi területe környezeti zajmérések végzésének vonatkozásában

  A B
1. Kormányhivatal Illetékességi terület
2. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével:
Győr-Moson-Sopron
Komárom-Esztergom
3. Vas Megyei Kormányhivatal a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével:
Vas
Zala
4. Fejér Megyei Kormányhivatal a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével:
Fejér
Tolna
Veszprém
5. Baranya Megyei Kormányhivatal a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével:
Baranya
Somogy
6. Pest Megyei Kormányhivatal a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével:
Budapest főváros,
Pest,
Nógrád
7. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével:
Hajdú-Bihar
8. Békés Megyei Kormányhivatal a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével:
Békés
9. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével:
Szabolcs-Szatmár-Bereg
10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével:
Borsod-Abaúj-Zemplén,
Heves
11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok
a honvédelmi és katonai célú építmények vonatkozásában az ország egész területe
12. Csongrád Megyei Kormányhivatal a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével:
Csongrád,
Bács-Kiskun

1.3.2. A megyei kormányhivatalok illetékességi területe környezeti rezgésmérések végzésének vonatkozásában

  A B
1. Kormányhivatal Illetékességi terület
2. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Budapest főváros,
Pest,
Nógrád,
Hajdú-Bihar,
Békés,
Szabolcs-Szatmár-Bereg,
Borsod-Abaúj-Zemplén,
Heves,
Jász-Nagykun-Szolnok,
Csongrád
3. Fejér Megyei Kormányhivatal Győr-Moson-Sopron,
Komárom-Esztergom,
Vas,
Zala,
Fejér,
Tolna,
Veszprém,
Baranya,
Somogy,
Bács-Kiskun
1.3.3. A radiológiai vizsgálatokat valamennyi környezeti elem vonatkozásában országos illetékességi területtel a Baranya Megyei Kormányhivatal végzi.

2. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdésében, 15. § (3) bekezdésében, 16. §-ában, 17. §-ában és 18. § (1) bekezdésében meghatározott igazgatási feladatokat ellátó megyei kormányhivatalok

  A B
1. Kormányhivatal a feladatellátás területi lehatárolása a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. számú mellékletében kijelölt zónák és agglomerációk alapján
2. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal a) a „2. Győr-Mosonmagyaróvár” légszennyezettségi zóna,
b) a „3. Komárom-Tatabánya-Esztergom” légszennyezettségi zóna,
c) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Győr-Moson-Sopron megye és Komárom-Esztergom megye közigazgatási területe,
d) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Sopron közigazgatási területe
3. Vas Megyei Kormányhivatal a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Vas megye és Zala megye közigazgatási területe,
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Szombathely és Zalaegerszeg közigazgatási területe
4. Fejér Megyei Kormányhivatal a) a „4. Székesfehérvár-Veszprém” légszennyezettségi zóna,
b) az „5. Dunaújváros környéke” légszennyezettségi zóna,
c) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Fejér megye, Tolna megye és Veszprém megye közigazgatási területe,
d) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Ajka közigazgatási területe
5. Baranya Megyei Kormányhivatal a) a „6. Pécs környéke” légszennyezettségi zóna,
b) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Baranya megye és Somogy megye közigazgatási területe,
c) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Kaposvár közigazgatási területe
6. Pest Megyei Kormányhivatal a) az „1. Budapest és környéke” légszennyezettségi agglomeráció területe,
b) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Pest megye és Nógrád megye közigazgatási területe,
c) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Salgótarján közigazgatási területe
7. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a) a „9. Debrecen környéke” légszennyezettségi zóna,
b) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Hajdú-Bihar megye közigazgatási területe
8. Békés Megyei Kormányhivatal a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Békés megye közigazgatási területe,
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Békéscsaba közigazgatási területe
9. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye közigazgatási területe,
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Nyíregyháza közigazgatási területe
10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal a) a „8. Sajó Völgye” légszennyezettségi zóna,
b) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Borsod-Abaúj-
Zemplén megye és Heves megye közigazgatási területe,
c) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Eger közigazgatási területe
11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Jász-Nagykun-
Szolnok megye közigazgatási területe,
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Szolnok közigazgatási területe
12. Csongrád Megyei Kormányhivatal a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Csongrád megye és Bács-Kiskun megye közigazgatási területe,
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Baja, Kecskemét és Szeged közigazgatási területe

4. melléklet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

2. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdésében, 15. § (3) bekezdésében, 16. §-ában, 17. §-ában és 18. § (1) bekezdésében meghatározott igazgatási feladatokat ellátó járási hivatalok

A B
1. Területi környezetvédelmi hatóság a feladatellátás területi lehatárolása a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. számú mellékletében kijelölt zónák és agglomerációk alapján
2. Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala a) a „6. Pécs környéke” légszennyezettségi zóna,
b) a „10. Az ország többi területe

1.2.2. A területi környezetvédelmi hatóság illetékességi területe környezeti rezgésmérések végzésének vonatkozásában

A B
1. Területi környezetvédelmi hatóság Illetékességi terület (megye)
2. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Budapest,
Járási Hivatala Pest megye,
Nógrád megye,
Hajdú-Bihar megye,
Békés megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Heves megye,
Jász-Nagykun-Szolnok megye,
Csongrád megye
3. Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Győr-Moson-Sopron megye,
Járási Hivatala Komárom-Esztergom megye,
Vas megye,
Zala megye,
Fejér megye,
Tolna megye,
Veszprém megye,
Baranya megye,
Somogy megye,
Bács-Kiskun megye
1.2.3 A radiológiai vizsgálatokat valamennyi környezeti elem vonatkozásában országos illetékességi területtel a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala végzi.

1.2.3 A radiológiai vizsgálatokat valamennyi környezeti elem vonatkozásában országos illetékességi területtel a Baranya Megyei Kormányhivatal végzi.

1.2.2. A regionális laboratóriumot üzemeltető megyei kormányhivatal, illetve a területi környezetvédelmi hatóság illetékességi területe környezeti rezgésmérések végzésének vonatkozásában
A B
1. Regionális laboratóriumot üzemeltető megyei kormányhivatal/Területi környezetvédelmi hatóság Illetékességi terület (megye)
2. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdú-Bihar megye,
Békés megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Heves megye,
Jász-Nagykun-Szolnok megye,
Csongrád megye
3. Fejér Megyei Kormányhivatal Győr-Moson-Sopron megye,
Komárom-Esztergom megye,
Vas megye,
Zala megye, Fejér megye,
Tolna megye,
Veszprém megye,
Baranya megye,
Somogy megye,
Bács-Kiskun megye
4. Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Budapest,
Pest megye,
Nógrád megye

1.2.1. A területi környezetvédelmi hatóság illetékességi területe környezeti zajmérések végzésének vonatkozásában

A B
1. Területi környezetvédelmi hatóság Illetékességi terület (megye)
2. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának
Győri Járási Hivatala vizsgálata kivételével:
Győr-Moson-Sopron megye
Komárom-Esztergom megye
3. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának
Hivatala vizsgálata kivételével:
Vas megye
Zala megye
4. Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának
Járási Hivatala vizsgálata kivételével:
Fejér megye
Tolna megye
Veszprém
5. Baranya Megyei Kormányhivatal a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának
Pécsi Járási Hivatala vizsgálata kivételével:
Baranya megye
Somogy megye
6. Pest Megyei Kormányhivatal a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának
Érdi Járási Hivatala vizsgálata kivételével:
Budapest
Pest megye
Nógrád megye
7. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével:
Hajdú-Bihar megye
8. Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatala a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével:
Békés megye
8. Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével:
Békés megye
9. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának
Miskolci Járási Hivatala vizsgálata kivételével:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Heves megye
11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala a honvédelmi és katonai célú építmények vonatkozásában az ország egész területe:
Jász-Nagykun-Szolnok megye
12. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának
Hivatala vizsgálata kivételével:
Csongrád megye
Bács-Kiskun megye

1.2. A vizsgálat típusához kötött különös illetékesség

1.1. Terület alapján meghatározott különös illetékesség

A B
1. Területi környezetvédelmi hatóság Különös illetékességi terület
2. Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala a Balaton vízfelülete és a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe) nyúló, medréhez tartozó közigazgatási területe

Környezetvédelmi igazgatási szervek különös illetékességi területe

5. MELLÉKLET A 71/2015. (III. 30.) KORM. RENDELETHEZ

I. AZ ELŐZETES VIZSGÁLATI, A KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATI, AZ EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSBAN, AZ ÖSSZEVONT ELJÁRÁSBAN VALAMINT A FELÜLVIZSGÁLATI ELJÁRÁSBAN VIZSGÁLANDÓ SZAKKÉRDÉSEK, KIRENDELENDŐ SZAKÉRTŐK

  A B C
1. Vizsgálat feltétele    

2.

Előzetes vizsgálat

Környezeti hatásvizsgálat
Egységes környezet-
használati engedélyezés

Szakkérdés
Másodfokon kirendelhető szakértő
3. Minden esetben. A környezet- és település-
egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően
Országos
Tisztifőorvosi Hivatal
4. Ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme a hatáskörébe tartozik, azt érinti vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály a feladat- és hatáskörébe utalja. Az egységes környezet-
használati engedély megszerzésér e irányuló eljárás nyilvántartott régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezetet vagy műemléki területet érint.
Kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően kulturális örökségvédelmi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala

kizárási feltétel fennállása esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter
5. Ha az eljárás termőföldön vagy azzal szomszédos földrészleten megvalósuló beruházás, illetve tevékenység engedélyezésére irányul. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
6. Ha az eljárás erdőt érint, és ugyanezt a szakkérdést korábban önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták. a) Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata.
b) ha az eljárás során vizsgált beruházás vagy tevékenység erdő igénybevételével jár, akkor az a) pontban foglaltakon túl az erdő igénybevétel engedélyezhetőségének a vizsgálata
Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
7. Ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme hatáskörükbe tartozik, azt érinti, vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat- és hatáskörébe utalja. Ha az egységes környezet-
használati engedély megszerzésére irányuló eljárás termőföldet érint.
Termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében. termőföldvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
8. Ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme hatáskörükbe tartozik, azt érinti vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat- és hatáskörébe utalja, és a vizsgálat (engedély megszerzése) nem bányászati tevékenységre vonatkozik. Az adott építmény létesítésének és tevékenység végzésének a földtani környezetre való hatásának vizsgálata az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme szempontjából. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
8. Ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme hatáskörükbe tartozik, azt érinti vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat- és hatáskörébe utalja, és a vizsgálat (engedély megszerzése) nem bányászati tevékenységre vonatkozik. Az adott építmény létesítésének és tevékenység végzésének a földtani környezetre való hatásának vizsgálata az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme szempontjából. Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
9. Ha a kérelem a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti országos vagy térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények megvalósítására, valamint azok jelentős módosítására irányul. A területrendezési tervekkel való összhang tekintetében. területrendezésért felelős miniszter

II. AZ ELŐZETES VIZSGÁLATI, A KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATI, AZ EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSBAN, AZ ÖSSZEVONT ELJÁRÁSBAN VALAMINT A FELÜLVIZSGÁLATI ELJÁRÁSBAN KIJELÖLT SZAKHATÓSÁGOK

  A B C D
1. Bevonás és közreműködés feltétele      

2.

Előzetes vizsgálat

Környezeti hatásvizsgálat
Egységes környezet-
használati engedélyezés

Szakkérdés

Elsőfok

Másodfok

2.

Előzetes vizsgálat

Környezeti hatásvizsgálat
Egységes környezet-
használati engedélyezés

Szakkérdés

Elsőfok

Másodfok
1 táblázat sor beszúrásra kész

3. Minden esetben Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-
és szennyvíz elvezetése, valamint
a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

(vízgazdálkodási hatáskörében eljárva)
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

(vízgazdálkodási hatáskörében eljárva)
    Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e Katasztrófavédelmi Igazgatóság

(vízvédelmi hatáskörében eljárva)
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

(vízvédelmi hatáskörében eljárva)
4. Ha a tevékenység gyógyhelyen vagy gyógyhelyre, természetes gyógytényezőre hatást gyakorló módon valósul meg. Természetes gyógytényezők, gyógyhelyek természeti adottságainak és az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére, valamint a természetes gyógytényezőket érintő hatások vizsgálatára kiterjedően Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ
5. Ha a tevékenység következtében olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat- és hatáskörébe utalja. Az egységes környezet-
használati engedély megszerzésér e irányuló eljárás nukleáris anyagot érint.
Az atomenergia biztonságos alkalmazásával, a nukleáris baleset-
elhárítással kapcsolatos kérdésben.
Országos Atomenergia Hivatal  
5. Minden esetben. a) az ipari baleseti kockázatok tekintetében:a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettségből eredő várható hatások elbírálása
b) a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében: annak elbírálása, hogy a kérelem megfelelően tartalmazza-ea telepítési hely környezetében feltárt kockázatokat és azok várható hatásait.
a hivatásos katasztrófa- védelmi szerv területi szerve a hivatásos katasztrófa- védelmi szerv központi szerve
6. Gyorsforgalmi út esetén. A környezet- és település-
egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyasztható-
ságát, felhasznál-
hatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően
népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal    
7. Gyorsforgalmi út esetén, ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme a hatáskörébe tartozik, azt érinti vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály a feladat-
és hatáskörébe utalja.
Gyorsforgalmi út esetén, ha az egységes környezet-
használati engedély megszerzésér e irányuló eljárás nyilvántartott régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezetet vagy műemléki területet érint.
Kulturális örökség
(nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően
fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala  
8. Gyorsforgalmi út esetén, ha az eljárás termőföldön vagy azzal szomszédos földrészleten megvalósuló beruházás, illetve tevékenység engedélyezésére irányul. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata talajvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal  
9. Gyorsforgalmi út esetén, ha az eljárás erdőt érint, és ugyanezt a szakkérdést korábban önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták. a) Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata
b) ha az eljárás során vizsgált beruházás vagy tevékenység erdő igénybevételével jár, akkor az a) pontban foglaltakon túl az erdő igénybevétel engedélyezhetőségé-
nek a vizsgálata
erdészeti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal  
10. Gyorsforgalmi út esetén, ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme hatáskörükbe tartozik, azt érinti vagy olyan Gyorsforgalmi út esetén, ha az egységes környezet-
használati engedély
Termőföld
mennyiségi védelmének követelményei tekintetében.
fővárosi és megyei kormányhivatal termőföldvédelmi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala  
  környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat- és hatáskörébe utalja. megszerzésére irányuló eljárás termőföldet érint.   több járási hivatal illetékességi területét érintő esetben a termőföldvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal  
        Pest megyében több járási hivatal illetékességi területét érintő esetben a termőföldvédelmi feladatkörében eljáró Budakeszi Járási Hivatal  
        a fővárosban több kerületi hivatal illetékességi területét érintő esetben Budapest Főváros Kormányhivatal a termőföldvédelmi feladatkörében eljáró a XI. Kerületi Hivatala  
11. Gyorsforgalmi út esetén, ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme hatáskörükbe tartozik, azt érinti vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat- és hatáskörébe utalja, és a vizsgálat (engedély megszerzése) nem bányászati tevékenységre vonatkozik. Az adott építmény létesítésének és tevékenység végzésének a földtani környezetre való hatásának vizsgálata az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme szempontjából. bányafelügyeleti feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal  
12. Gyorsforgalmi út esetén, ha a kérelem a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti országos vagy térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények megvalósítására, valamint azok jelentős módosítására irányul. A területrendezési tervekkel való összhang tekintetében. állami főépítészi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal  

6. MELLÉKLET A 71/2015. (III. 30.) KORM. RENDELETHEZ

I. EGYES KÖRNYEZETVÉDELMI ELJÁRÁSOKBAN VIZSGÁLANDÓ SZAKKÉRDÉSEK, KIRENDELENDŐ SZAKÉRTŐK

  A B C D
         

1.

Eljárás megnevezése
Vizsgálat
feltétele

Szakkérdés
Másodfokon
kirendelhető szakértő
2. a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet szerinti,
- a tényfeltárásra kötelezésre
- a tényfeltárási terv elfogadására,
a tényfeltárási záródokumentáció elbírálására,
- az „(E) egyedi szennyezettségi határérték”
minden
esetben
a felszín alatti ivóvíz-, ásványvíz- és gyógyvízkészlet minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények vizsgálata népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
  megállapítására,
- a szennyezettséggel, károsodással kapcsolatos beavatkozás szükségességének megítélésére,
- a beavatkozási terv elfogadására
- a (D) kármentesítési célállapot határérték megállapítására,
- a beavatkozás elégtelensége esetén annak folytatásáról, a további tényfeltárás elrendelésére,
- a beavatkozási záródokumentáció elfogadásával való befejezésére,
- a kármentesítési monitoring elrendelésére,
- a kármentesítés befejezésére,
- a kármentesítési monitoring záródokumentáció elbírálására
irányuló döntése meghozatala iránti eljárás
  termőföldön vagy termőfölddel szomszédos földrészleten megvalósuló tevékenység esetén - vizsgálja, hogy a tevékenység megfelel-e, és ha igen, milyen feltételekkel a termőföld védelméről szóló törvény szerinti talajvédelmi kötelezettségeknek Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
3. a kivitelező részére a zajterhelési határértékek betartása alól egyes építési időszakokra, valamint az építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó építőipari tevékenységekre vonatkozó felmentés megadása minden esetben az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások vizsgálata népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
4. egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló rendelet alapján indított, a VOC diffúz kibocsátási határértékek betartása alóli, felmentés megadása iránti eljárás minden esetben az emberi egészségre gyakorolt hatás vizsgálata népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
5. egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló rendelet alapján indított, a zárt körülmények között nem végezhető bevonatfelviteli, festési tevékenységek esetében a VOC kibocsátási határértékek betartása alóli felmentés megadása iránti eljárás minden esetben az emberi egészségre gyakorolt hatás vizsgálata népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

II. EGYES KÖRNYEZETVÉDELMI ELJÁRÁSOKBAN KIJELÖLT SZAKHATÓSÁGOK

  A B C D E
           

1.

Eljárás megnevezése
Bevonás és
közreműködés feltétele

Szakkérdés

Elsőfok

Másodfok
2. környezetvédelmi felülvizsgálatra való kötelezésre irányuló eljárás minden esetben a felülvizsgálat elvégzése felszíni és felszín alatti vizek minősége védelme szempontjából indokolt-e, továbbá a benyújtandó felülvizsgálati dokumentáció vízvédelmi tartalmának meghatározása Katasztrófavédelmi Igazgatóság

(vízvédelmi hatáskörében eljárva)
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

(vízvédelmi hatáskörében eljárva)
      a felülvizsgálat elvégzése vízgazdálkodási, vízbázis-védelmi és vízkár-elhárítási szempontból indokolt-e, továbbá a benyújtandó felülvizsgálati dokumentáció vízgazdálkodási tartalmának meghatározása Katasztrófavédelmi Igazgatóság

(vízgazdálkodási hatáskörében eljárva)
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

(vízgazdálkodási hatáskörében eljárva)
3. környezetvédelmi működési engedélyezési eljárás (felülvizsgálat, teljesítményértékelés alapján) környezetvédelmi teljesítményértékelés jóváhagyása minden esetben a felszíni és felszín
alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

(vízvédelmi hatáskörében eljárva)

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

(vízgazdálkodási hatáskörében eljárva)
BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

(vízvédelmi hatáskörében eljárva)

BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

(vízgazdálkodási hatáskörében eljárva)
4. a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet szerinti, a tényfeltárásra kötelezésre a tényfeltárási terv elfogadására, a tényfeltárási záródokumentáció elbírálására, az „(E) egyedi szennyezettségi határérték”
megállapítására, a szennyezettséggel, károsodással kapcsolatos beavatkozás szükségességének megítélésére,
a beavatkozási terv elfogadására a (D) kármentesítési célállapot határérték megállapítására,
a beavatkozás elégtelensége esetén annak folytatásáról, a további tényfeltárás elrendelésére,
a beavatkozási záródokumentáció elfogadásával való befejezésére, a kármentesítési monitoring elrendelésére,
a kármentesítés befejezésére, a kármentesítési monitoring záródokumentáció elbírálására
irányuló döntése meghozatala iránti eljárás
minden esetben a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények érvényesítése vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e Katasztrófavédelmi Igazgatóság

(vízvédelmi hatáskörében eljárva)

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

(vízgazdálkodási hatáskörében eljárva)
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

(vízvédelmi hatáskörében eljárva)

BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

(vízgazdálkodási hatáskörében eljárva
5. a környezetkárosodás
megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti területi terv és üzemi terv jóváhagyására
minden esetben a tevékenységnek,
létesítménynek a felszíni és felszín alatti vizek védelmére, valamint a vizek állapotára gyakorolt hatás vizsgálata
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

(vízvédelmi hatáskörében eljárva)
BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

(vízvédelmi hatáskörében eljárva)
  irányuló eljárás   a tevékenységnek, létesítménynek vízbázisra, a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata Katasztrófavédelmi Igazgatóság

(vízgazdálkodási hatáskörében eljárva)
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

(vízgazdálkodási hatáskörében eljárva)
6. a környezetvédelmi nyilatkozat elbírálására, a környezeti állapotvizsgálatra kötelezésre és állapotvizsgálat eredményének elbírálására irányuló eljárás minden esetben a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt környezeti hatások megállapítása Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében eljárva) BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (vízvédelmi hatáskörében eljárva)
7. a helyhez kötött 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezéshez kapcsolt kibocsátáscsökkentő berendezés meghibásodása esetén a tüzelőberendezés továbbműködtetésének engedélyezésére irányuló eljárás minden esetben az energiaellátás fenntartása, beleértve a hőszolgáltatást is, a tüzelőberendezés működése nélkül, más módon biztosítható-e Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal  
8. a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló rendelet alapján indított eljárás minden esetben a hulladékégető vagy hulladék-együttégető műre vonatkozó engedély szennyvíz-kibocsátási követelményeinek megállapítása Katasztrófavédelmi BM Országos Igazgatóság Katasztrófavédelmi (vízgazdálkodási Főigazgatóság hatáskörében eljárva) (vízgazdálkodási hatáskörében eljárva)  

7. MELLÉKLET A 71/2015. (III. 30.) KORM. RENDELETHEZ

I. EGYES HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ELJÁRÁSOKBAN VIZSGÁLANDÓ SZAKKÉRDÉSEK, KIRENDELENDŐ SZAKÉRTŐK

  A B C D
1. Eljárás megnevezése Vizsgálat feltétele Szakkérdés Másodfokon
kirendelhető szakértő
2. hulladék hivatalbóli besorolására irányuló eljárásában állati hulladék esetén annak vizsgálata, hogy az állati hulladék rendelkezik-e a Ht. 1. melléklete szerinti H9 veszélyességi jellemzővel Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
3. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában (a minősítési eljárás és a bírság kiszabásának kivételével) minden esetben az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, a gyorsan bomló szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtése módjának és mennyiségének jóváhagyása, tárolása, közegészségügyi feltételeinek érvényesítésének vizsgálata Országos Tisztifőorvosi Hivatal

II. EGYES HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ELJÁRÁSOKBAN KIJELÖLT SZAKHATÓSÁGOK

  A B C D E

1.
Eljárás
megnevezése
Bevonás és
közreműködés feltétele

Szakkérdés

Elsőfok

Másodfok
2. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában (a minősítési eljárás és a bírság kiszabásának kivételével)
OKTF elsőfokú eljárása
minden esetben az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, a gyorsan bomló szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtése módjának és mennyiségének jóváhagyása, tárolása, közegészségügyi feltételeinek érvényesítésének vizsgálata Országos Tisztifőorvos Hivatala  
3. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában (a minősítési eljárás és a bírság kiszabásának kivételével) helyi jelentőségű
védett természeti terület esetén
a helyi önkormányzati
rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek való megfelelés vizsgálata
települési önkormányzat jegyzője fővárosi és megyei kormányhivatal
4. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában hulladékkezelési tevékenység engedélyezése esetén (a minősítési eljárás és a bírság kiszabásának kivételével) minden esetben katasztrófavédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályok érvényre juttatása, a környezetbiztonság katasztrófavédelmi vizsgálata létesítmény helye szerint illetékes hivatásos katasztrófavédelem helyi szerve Katasztrófavédelmi Igazgatóság
5. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában a hulladékkezelési tevékenység engedélyezése esetén minden esetben a tevékenység vízellátásának, csapadék-
és szennyvízelvezetésének, valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálata
a hulladékkezelés helye szerint illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság

(vízgazdálkodási hatáskör)
BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

(vízgazdálkodási hatáskör)
      a tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás vizsgálata a hulladékkezelés
helye szerint illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság

(vízvédelmi hatáskör)
BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

(vízvédelmi hatáskör)

8. MELLÉKLET A 71/2015. (III. 30.) KORM. RENDELETHEZ

I. A KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁG NEM VESZÉLYES HULLADÉK KERESKEDELME, KÖZVETÍTÉSE, SZÁLLÍTÁSA, GYŰJTÉSE, ELŐKEZELÉSE, TÁROLÁSA, HASZNOSÍTÁSA, ÁRTALMATLANÍTÁSA ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI ELJÁRÁSÁBAN VIZSGÁLANDÓ SZAKKÉRDÉSEK, KIRENDELENDŐ SZAKÉRTŐK

  A B C D E F

1.

Vizsgálat feltétele

Szakkérdés
Másodfokon kirendelhető szakértő Kereskedelem, közvetítés, szállítás, gyűjtés Hasznosítás, illetve kapcsolódó előkezelés, tárolás Ártalmatlanítás, illetve kapcsolódó előkezelés, tárolás
2. Minden esetben Környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően. népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal IGEN IGEN IGEN
3. Nyilvántartott ásványi nyersanyag lelőhely, bányatelek érintettsége, ásványi nyersanyag kitermelése és annak használata, értékesítése, hasznosítása esetén Földtani környezet, földtani veszélyforrások,
földgátak és az ásványvagyon-védelem értékelése, a fizetendő bányajáradék mértékének meghatározása, az építésföldtani megalapozottság vizsgálata, a földtani veszélyeztetettség vizsgálata, figyelemmel a vízzáró rétegre, a felszínen folyásra alkalmas képződmények meglétére, tektonikai jelenségekre (vetők, csúszásra alkalmas felületek), védelemre érdemes földtani képződményekre, a felszínmozgás veszélyeztetésének vizsgálata.
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal NEM IGEN IGEN
3. Nyilvántartott ásványi nyersanyag lelőhely, bányatelek érintettsége, ásványi nyersanyag kitermelése és annak használata, értékesítése, hasznosítása esetén Földtani környezet, földtani veszélyforrások,
földgátak és az ásványvagyon-védelem értékelése, a fizetendő bányajáradék mértékének meghatározása, az építésföldtani megalapozottság vizsgálata, a földtani veszélyeztetettség vizsgálata, figyelemmel a vízzáró rétegre, a felszínen folyásra alkalmas képződmények meglétére, tektonikai jelenségekre (vetők, csúszásra alkalmas felületek), védelemre érdemes földtani képződményekre, a felszínmozgás veszélyeztetésének vizsgálata.
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat NEM IGEN IGEN

II. A KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁG NEM VESZÉLYES HULLADÉK KERESKEDELME, KÖZVETÍTÉSE, SZÁLLÍTÁSA, GYŰJTÉSE, ELŐKEZELÉSE, TÁROLÁSA, HASZNOSÍTÁSA, ÁRTALMATLANÍTÁSA ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI ELJÁRÁSÁBAN KIJELÖLT SZAKHATÓSÁGOK

  A B C D E F G


1.
Bevonás és közre-
működés feltétele


Szakkérdés

Elsőfokú eljárásban

Másodfokú eljárásban
Kereske-
delem, közvetítés, szállítás, gyűjtés
Hasznosítás, illetve kapcsolódó előkezelés, tárolás Ártalmat-
lanítás, illetve kapcsolódó előkezelés, tárolás
2. Minden esetben Annak elbírálása,
hogy a felszíni és felszín alatti
vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.
Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság

(vízvédelmi hatáskörében eljárva)
BM Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatóság

(vízvédelmi hatáskörében eljárva)
NEM IGEN IGEN
    Annak elbírálása,
hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-
és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata
Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság

(vízgazdálkodási hatáskörében eljárva)
BM
Országos Katasztrófa védelmi Főigazgatóság

(vízgazdálkodási hatáskörében eljárva)
     
3. Ha a tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet érint Annak elbírálása, hogy a tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. települési önkormányzat jegyzője fővárosi és megyei kormányhivatal IGEN IGEN IGEN
4. Kereske-
delem, közvetítés, szállítás, gyűjtés engedé-
lyezése
OKTF elsőfokú eljárása
Környezet-
egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően.
népegészség-
ügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
Országos
Tisztifőorvosi Hivatal
IGEN - -

9. MELLÉKLET A 71/2015. (III. 30.) KORM. RENDELETHEZ

I. EGYES TERMÉSZETVÉDELMI ELJÁRÁSOKBAN VIZSGÁLANDÓ SZAKKÉRDÉSEK, KIRENDELENDŐ SZAKÉRTŐK

  A B C D
1. Eljárás megnevezése Vizsgálat
feltétele
Szakkérdés Másodfokon
kirendelhető szakértő
2. a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti tényfeltárási terv és záródokumentáció elfogadására, valamint a természetben okozott károsodással kapcsolatos beavatkozás elvégzésének szükségessége megállapítására, a beavatkozás megvalósítási tervének elkészítésére és benyújtására való kötelezésre irányuló, a beavatkozási munkálatok ellenőrzésével kapcsolatos, a beavatkozás elégtelensége esetén annak folytatásáról, a további tényfeltárás elrendeléséről, a beavatkozásnak a záródokumentáció elfogadásával való minden esetben a bekövetkezett kár helyreállítására alkalmas erdészeti beavatkozás megállapításának, valamint a kár naturáliákban meghatározható mértékének, a szennyező anyagok termőföldre gyakorolt hatásának, a kár helyreállítására alkalmas talajvédelmi beavatkozásoknak a meghatározásának erdővédelmi kérdésében Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
  befejezéséről, a kármentesítési monitoringról és a kármentesítés befejezéséről szóló döntése meghozatalára irányuló eljárásban minden esetben a kár naturáliákban meghatározható mértékének, a szennyező anyagok termőföldre gyakorolt hatásának, a kár helyreállítására alkalmas talajvédelmi beavatkozásoknak a meghatározása Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
3. állatkert létesítésének, működésének engedélyezésére irányuló eljárásában, minden esetben az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérése, a higiénés és egészségvédelmi, a települési hulladékkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi követelmények, valamint a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírások betartása kérdésében népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
      a takarmányhigiéniai követelményeknek, a takarmányokra és azok felhasználására vonatkozó szabályoknak, a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírásoknak, az állatvédelmi, valamint az állategészségügyi szabályoknak való megfelelés kérdésében Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
4. a különösen és közepesen veszélyes állat tartására, szaporítására, elidegenítésére, megvételére, illetve bemutatására irányuló engedélyezési eljárásában minden esetben az állategészségügyi és állatvédelmi szabályoknak
való megfelelés kérdésében
állat-egészségügyi és állatvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal
5. a Tvt. 38. § (1) bekezdés i) pontja szerinti, erdőben technikai jellegű sporttevékenység folytatásának engedélyezésére irányuló eljárás minden esetben az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata kérdésében Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal

II. EGYES TERMÉSZETVÉDELMI ELJÁRÁSOKBAN KIJELÖLT SZAKHATÓSÁGOK

  A B C D E

1.

Eljárás megnevezése
Bevonás és
közreműködés feltétele

Szakkérdés

Elsőfok

Másodfok
2. állatkert létesítésének, működésének engedélyezésére irányuló eljárásában minden esetben településrendezési eszköznek és településfejlesztési tervnek való megfelelés kérdésében települési önkormányzat jegyzője fővárosi és megyei kormányhivatal
3. a különösen és közepesen veszélyes állat tartására, szaporítására, elidegenítésére, megvételére, illetve bemutatására irányuló engedélyezési eljárásában minden esetben az állattartás helyi szabályainak való megfelelés kérdésében települési önkormányzat jegyzője fővárosi és megyei kormányhivatal

10. MELLÉKLET A 71/2015. (III. 30.) KORM. RENDELETHEZ

Kizárási ok miatt másodfokon eljáró, közreműködő megyei kormányhivatalok illetékességi területe

  A B
1. Székhely Illetékességi terület
(megye)
2. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Fejér,
Tolna,
Veszprém
3. Vas Megyei Kormányhivatal Baranya,
Somogy
4. Fejér Megyei Kormányhivatal Győr-Moson-Sopron,
Komárom-Esztergom
5. Baranya Megyei Kormányhivatal Vas,
Zala
6. Pest Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok
7. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Békés,
Csongrád
8. Békés Megyei Kormányhivatal Bács-Kiskun
9. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén,
Heves
10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg
11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Budapest főváros,
Pest,
Nógrád
12. Csongrád Megyei Kormányhivatal Hajdú-Bihar

9. melléklet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

I. Egyes természetvédelmi eljárásokban vizsgálandó szakkérdések, kirendelendő szakértők

  A B C
1. Eljárás megnevezése Vizsgálat feltétele Szakkérdés
2. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a
kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti tényfeltárási terv és záródokumentáció elfogadására, valamint a természetben okozott károsodással kapcsolatos beavatkozás elvégzésének szükségessége megállapítására, a beavatkozás megvalósítási tervének elkészítésére és benyújtására való kötelezésre irányuló, a beavatkozási munkálatok ellenőrzésével kapcsolatos, a beavatkozás elégtelensége esetén annak folytatásáról, a további tényfeltárás elrendeléséről, a beavatkozásnak a záródokumentáció elfogadásával való befejezéséről,
a kármentesítési monitoringról és a kármentesítés befejezéséről szóló döntése meghozatalára irányuló
eljárásban
A
természetben okozott károsodás erdőterületet érint
A bekövetkezett kár helyreállítására alkalmas erdészeti beavatkozás megállapításának, valamint a kár naturáliákban meghatározható mértékének, a szennyező anyagok
termőföldre gyakorolt hatásának, a kár helyreállítására alkalmas talajvédelmi beavatkozásoknak a meghatározásának erdővédelmi kérdésében.
    A
természetben okozott károsodás termőföldet érint
A kár naturáliákban meghatározható mértékének, a szennyező anyagok
termőföldre gyakorolt hatásának, a kár helyreállítására alkalmas talajvédelmi beavatkozásoknak a meghatározása.
3. Állatkert létesítésének, működésének engedélyezésére irányuló eljárásában. minden esetben Az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérése, a higiénés
és egészségvédelmi, a települési hulladékkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi követelmények, valamint a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírások betartása kérdésében.
      A takarmányhigiéniai követelményeknek, a takarmányokra és
azok felhasználására vonatkozó szabályoknak, a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírásoknak, az
      állatvédelmi, valamint az állategészségügyi szabályoknak való megfelelés kérdésében.
4. A különösen és közepesen veszélyes állat tartására, szaporítására,
elidegenítésére, megvételére, illetve bemutatására irányuló engedélyezési eljárásában.
minden esetben Az állategészségügyi és állatvédelmi szabályoknak való megfelelés
kérdésében.
5. A Tvt. 38. § (1) bekezdés i) pontja szerinti, erdőben technikai jellegű sporttevékenység folytatásának engedélyezésére irányuló eljárás. minden esetben Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata kérdésében.
  • A jogszabály 2015. március 30-án jelent meg a Magyar Közlöny 42. számában.
  • hatályba lépett 2015. április 1-jén.
A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. április 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. április 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2020. március 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2020. március 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2020. március 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. április 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. április 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2020. szeptember 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2020. szeptember 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2020. szeptember 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2020. szeptember 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2020. szeptember 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. március 1-jén lépett hatályba. 2020. március 1-jén lépett hatályba. 2020. március 1-jén lépett hatályba. 2020. március 1-jén lépett hatályba. 2020. március 1-jén lépett hatályba. 2020. március 1-jén lépett hatályba. 2020. március 1-jén lépett hatályba. 2020. március 1-jén lépett hatályba. 2020. március 1-jén lépett hatályba. 2020. március 1-jén lépett hatályba. 2020. március 1-jén lépett hatályba. 2022. január 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2020. március 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2022. január 16-án lépett hatályba.A szakasz 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2020. március 1-jén lépett hatályba. 2020. március 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lépett hatályba. 2020. március 1-jén lépett hatályba. 2020. március 1-jén lépett hatályba. 2020. március 1-jén lépett hatályba. 2020. március 1-jén lépett hatályba. 2020. március 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. szeptember 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. március 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. március 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. március 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. március 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. március 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lépett hatályba. 2020. március 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lépett hatályba. 2018. július 26-án lépett hatályba. 2018. július 26-án lépett hatályba. 2018. július 26-án lépett hatályba. 2018. július 26-án lépett hatályba. 2018. július 26-án lépett hatályba. 2018. július 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2018. július 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 26-án lépett hatályba. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. szeptember 13-án lépett hatályba.A szövegrész 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. szeptember 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. szeptember 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. szeptember 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. március 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. március 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. szeptember 13-án lépett hatályba.A szakasz 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. szeptember 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 26-án lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2018. július 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 26-án lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. szeptember 13-án lépett hatályba.A szövegrész 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. szeptember 13-án lépett hatályba.A szövegrész 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba.A szövegrész 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba.A szövegrész 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba.A szövegrész 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba.A szövegrész 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba.A szövegrész 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba.A szövegrész 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba.A szövegrész 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba.A szövegrész 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba. 2020. szeptember 13-án lépett hatályba.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2020. július 31-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. július 31-én lépett hatályba.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. szeptember 13-án lépett hatályba.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2019. december 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2020. július 31-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. július 31-én lépett hatályba.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. március 21-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2022. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2022. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. június 10-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. szeptember 13-án lépett hatályba.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. szeptember 13-án lépett hatályba.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. szeptember 13-án lépett hatályba.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. szeptember 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2021. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2021. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2021. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2021. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2021. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2021. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2021. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2021. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2021. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2021. január 1-jén lépett hatályba.