Hatályos állapot
Közlönyállapot
2015.03.30. - 2015.03.30.
2015.03.31. - 2015.03.31.
2015.04.01. - 2015.04.01.
2015.04.02. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

6/2015. (III. 30.) IM rendelet

az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelők tevékenysége vonatkozásában a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben, a katonák pártfogó felügyelete tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben -,
a 2. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel -,
a 3. alcím és az 1-4. melléklet tekintetében büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés e) pontjában és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben -,
a 4. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, a katonák vonatkozásában a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben, a legfőbb ügyész véleményének kikérésével -
a következőket rendelem el:

1. A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet módosítása

1. §   A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet (a továbbiakban: Pfr.) 62/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A reintegrációs őrizet elrendelésére vonatkozó előterjesztésnek, illetve az ilyen irányú kérelem véleményezésének a megalapozása érdekében elrendelt környezettanulmány elkészítése során a 13-16/B. §-ban foglalt rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő a szakmai ténymegállapítások keretében és az összegző értékelésben azt mutatja be, hogy a befogadó környezet megfelelően szolgálja-e az elítélt társadalmi visszailleszkedését, és hogy a büntetés célja a reintegrációs őrizet elrendelése esetén megvalósulhat-e. Ebben az esetben a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő az 59. §-ban meghatározott kockázatelemzést, illetve kockázatértékelést a bűnismétlési kockázatok megállapítása érdekében végzi.”
2. §   A Pfr. 62/B. §-a a következő (5)-(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő az (1) bekezdésben meghatározott esetben a bv. bíró határozatának kézhezvételét követően a bv. intézet útján továbbítja a 42. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felhívást a pártfogolt számára.
(6) A Btk. 119. § (1) bekezdés a) pontja szerinti pártfogó felügyelet végrehajtása során a fiatalkorú pártfogó felügyeletét olyan büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő láthatja el, aki a fiatalkorú életkori sajátosságait figyelembe véve speciális képesítéssel és e területen megszerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.
(7) A büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő az 59. §-ban meghatározott kockázatelemzést, illetve kockázatértékelést a bűnismétlési kockázatok megállapítása érdekében is végzi.”
3. §   A Pfr. 62/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„62/C. § (1) A büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő a reintegrációs őrizet végrehajtására az elítélt által megjelölt lakással kapcsolatosan az elektronikus távfelügyeleti eszköz működését biztosító rendszer létesítésének és üzemeltetésének, az elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazásának, továbbá a büntetés-végrehajtási szervezet, valamint a rendőri szerv ezzel kapcsolatos feladatának részletes szabályairól szóló 10/2015. (III. 30.) BM rendelet 4. §-ában meghatározott, az elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazhatóságának a feltételeit a helyszínen ellenőrzi.
(2) Az elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazhatóságának az (1) bekezdés szerinti felmérését a bv. intézet vezetője által kijelölt büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő végzi. A felmérés időpontját a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő az elítélt által megjelölt személlyel vagy a befogadó nyilatkozatot tevővel előzetesen egyezteti. Szükség esetén a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő a folyamatos áramellátás meglétének a vizsgálata körében az előbb felsorolt személyektől kérheti a legutolsó fogyasztói számlakivonat bemutatását. A felmérés eredményéről jegyzőkönyvet kell felvenni. Ha a felmérés elvégzése akadályba ütközött, ennek tényét és körülményeit kell a jegyzőkönyvbe foglalni.
(3) A reintegrációs őrizet elrendelésére vonatkozó előterjesztésnek, illetve az ilyen irányú kérelem véleményezésének a megalapozása érdekében kért környezettanulmányt a bv. intézet vezetője által kijelölt büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő készíti el. A környezettanulmány elkészítésekor a fogvatartott meghallgatása nem mellőzhető. A környezettanulmány I. része a kezdőiratra, az elítéltre és a reintegrációs őrizet végrehajtására kijelölendő lakásra vonatkozó következő adatokat tartalmazza
a) a megkereső bv. intézet megnevezését,
b) az elítélt által elkövetett bűncselekmény megnevezését,
c) az elítélt által töltött szabadságvesztésre vonatkozó alapadatokat,
d) az elítélt természetes személyazonosító adatait és lakcímét,
e) az elítélt által megjelölt lakás lakcím adatait, a tulajdonjogi viszonyokra és a lakáshasználati jogosultságra vonatkozó adatokat,
f) az elítélt által a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelővel való kapcsolattartásra megjelölt személy nevét és elérhetőségét.
(4) A környezettanulmány II. részében a 14. § e) pontjában foglaltakat a reintegrációs őrizet végrehajtására kijelölendő lakásban lakókra vonatkoztatva külön-külön kell feltüntetni.
(5) A környezettanulmány III. része
a) az elítélt családi körülményeire, baráti és kisközösségi kapcsolati helyzetére,
b) az elítélt vagyoni, jövedelmi viszonyaira,
c) az elítélt egészségi állapotára, esetleges káros szenvedélyeire,
d) elítélt iskolai végzettségére, szaktudására, tanulmányai folytatására,
e) foglalkoztatására, munkatapasztalatára, várható munkaerő-piaci helyzetére,
f) munkavállalási, illetve tanulmányai folytatásának lehetőségeire,
g) a reintegrációs őrizet végrehajtására kijelölendő lakás
ga) méretére és a bent lakó személyek számára,
gb) tulajdonjogi és lakáshasználati viszonyaira,
gc) elrendezésére és állapotára,
h) a reintegrációs őrizet végrehajtására kijelölendő lakásban lakóknak az elítélthez fűződő kapcsolatára és az elítéltnek a lakásba történő befogadásához való viszonyulására,
i) az elítéltnek a reintegrációs őrizet során megvalósítandó, visszailleszkedését célzó terveiről,
j) a befogadó környezetre, a befogadó környezetnek az elítélt által elkövetett bűncselekményhez való viszonyára,
k) az elítélt visszailleszkedését célzó segítségnyújtási-támogatási igényekre és a társadalmi visszailleszkedése elősegítésébe bevonható személyekre, szervezetekre, lehetőségekre
vonatkozó szakmai ténymegállapításokat tartalmazza.
(6) A környezettanulmány IV. része a feltárt adatokon és következtetéseken alapuló összegző véleményt tartalmaz a 62/A. § (3a) bekezdésében megjelölt kérdésekben. Az összegző vélemény részét képezi a bűnismétlésre vonatkozó kockázatelemzés, illetve kockázatértékelés eredménye.
(7) Ha a reintegrációs őrizet elrendelését az elítélt vagy védője kezdeményezte, a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelőnek a környezettanulmány elkészítésekor azt is vizsgálnia kell, hogy a kérelemben foglaltak megfelelnek-e a valóságnak.
(8) A reintegrációs őrizet hatálya alatt álló elítélt magatartását, a meghatározott magatartási szabályok betartását, valamint a társadalmi reintegrációs folyamat előrehaladását a szabadon bocsátó bv. intézet büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelője a reintegrációs őrizet végrehajtása alatt visszatérően, de legalább havonta ellenőrzi és értékeli. A reintegrációs őrizet ellenőrzését annak a bv. intézetnek a parancsnoka által kijelölt büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelője végzi, amely az elítéltet szabadította. Az ellenőrzésről jelentést kell készíteni és abban tényszerűen rögzíteni kell a tapasztaltakat.
(9) A büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő ellenőrzési feladata körében
a) ellenőrzi a büntetés-végrehajtási bíró határozatában foglalt magatartási szabályok és az elektronikus távfelügyeleti eszköz vállalt alkalmazási szabályainak megtartását,
b) a Bv. tv. által megjelölt adatkörben adatokat gyűjthet
ba) az elítélt közvetlen lakókörnyezetében,
bb) az elítélt munkahelyén,
bc) az elítélt által látogatott oktatási intézményben,
bd) szükség szerint az elítélt sikeres reintegrációját támogató szervezetektől,
c) folyamatosan figyelemmel kíséri az elítélt kisközösségi-, családi-, baráti kapcsolatait és értékeli az azokból eredő, esetlegesen bűnismétléshez vezető veszélyforrásokat, valamint
d) szükség szerint egyéni tanácsadás keretében segítséget nyújt az elítélt társadalomba történő visszailleszkedése elősegítésére.
(10) A reintegrációs őrizetben lévő elítélt feltételes szabadságra bocsátásáról való döntéshez készülő előterjesztés megalapozása érdekében az ellenőrzési tapasztalatok alapján a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő összefoglaló jelentést készít,
a) amely szakmai ténymegállapításokat tartalmaz
aa) a büntetés-végrehajtási bíró határozatába foglalt magatartási szabályok és az elektronikus távfelügyeleti eszköz vállalt alkalmazási szabályainak megtartásának tapasztalatairól,
ab) az elítélt társadalmi visszailleszkedésének eredményéről,
ac) a (3) bekezdés szerinti környezettanulmány szakmai ténymegállapításaihoz képest bekövetkezett adatváltozásokról,
ad) a bűnismétlésre vonatkozó kockázatelemzés, illetve kockázatértékelés eredményéről,
b) amelyben javaslatot tehet az elítélttel szemben külön magatartási szabály elrendelésére és
bemutatja, hogy az elítélt a kilátásba helyezett külön magatartási szabályok teljesítését vállalja-e és képes-e teljesíteni.”

2. A szabadságvesztés és az elzárás kezdő és utolsó napjának megállapításáról szóló 9/2014. (XII. 12.) IM rendelet módosítása

4. §
(1) A szabadságvesztés és az elzárás kezdő és utolsó napjának megállapításáról szóló 9/2014. (XII. 12.) IM rendelet [a továbbiakban: 9/2014. (XII. 12.) IM rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bíróság által kiszabott szabadságvesztést végrehajtó büntetés-végrehajtási intézet (a továbbiakban: bv. intézet) a befogadástól vagy a szabadságvesztésről szóló bírósági értesítés átvételétől számított legkésőbb nyolc napon belül megállapítja és az elítélttel írásban közli
a) a szabadságvesztés végrehajtásának kezdő és utolsó napját,
b) a reintegrációs őrizet esedékességének napját és a lejárati napját,
c) a feltételes szabadságra bocsátás esedékességének napját.”
(2) A 9/2014. (XII. 12.) IM rendelet a 9. §-t követően a következő 6/A. alcímmel egészül ki:
6/A. A reintegrációs őrizet időpontjának megállapítása
9/A. § (1) Ha a reintegrációs őrizet elrendelésének feltételei fennállnak és az elítélt feltételes szabadságra bocsátása kizárt, a reintegrációs őrizet esedékességi napjának megállapításánál a szabadságvesztés kitöltetlen tartamából ki kell vonni a Bv. tv. 187/A. § (1) bekezdésében meghatározott lehetséges tartamot, majd a fennmaradó tartamot hozzá kell adni a szabadságvesztés megállapított kezdő napjához. Ez esetben a reintegrációs őrizet lejárati napja a szabadságvesztés utolsó napjával megegyezik.
(2) Ha a reintegrációs őrizet elrendelésének feltételei fennállnak és az elítélt feltételes szabadságra bocsátható, akkor először a feltételes szabadságra bocsátás esedékességének napját kell kiszámítani és a feltételes szabadságra bocsátás esedékessége napjából ki kell vonni a Bv. tv. 187/A. § (1) bekezdésében meghatározott lehetséges tartamot. Ez esetben a reintegrációs őrizet lejárati napja a feltételes szabadságra bocsátás esedékessége napját megelőző nap.
(3) Ha a reintegrációs őrizet elrendelhetőségének hónapjában az esedékességi napnak megfelelő nap nincs, a számítást naptári napra bontva kell elvégezni.”

3. A fogvatartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása során, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 11/2014. (XII. 13.) IM rendeletet módosítása

5. §   A fogvatartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása során, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet [a továbbiakban: 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet] a 46. §-t követően a következő 15/A. alcímmel egészül ki:
15/A. A reintegrációs őrizet elrendelése, megváltoztatása és megszüntetése
46/A. § (1) A reintegrációs őrizet elrendeléséről szóló határozatban a bv. bíró megjelöli a reintegrációs őrizet lejártának napját is.
(2) Az elítélt reintegrációs őrizetének elrendelése, megváltoztatása és megszüntetése esetén a bv. bíró eredeti bírói aláírással ellátott jogerős határozatát a bv. csoport két példányban megküldi a bv. intézetnek, továbbá az elrendelésről, a reintegrációs őrizet végrehajtására kijelölt lakás megváltoztatásáról és a megszüntetésről szóló határozat kiadmányát az első fokon eljárt bíróságnak. Elrendelés esetén a fogva tartó bv. intézetnek, megváltoztatás, valamint megszüntetés esetén a szabadító bv. intézetnek kell a határozatot megküldeni.
(3) A reintegrációs őrizet elrendelése esetén, ha a reintegrációs őrizet végrehajtására kijelölt lakás nem a törvényszék illetékességi területén van, a bv. bíró a végzés jogerőre emelkedését követően az iratokat megküldi a reintegrációs őrizet végrehajtására kijelölt lakás helye szerint illetékes törvényszék bv. csoportjának.
(4) Ha a bv. bíró az elítéltet feltételes szabadságra bocsátja, határozatában nem kell külön rendelkezni a reintegrációs őrizet megszüntetéséről, azonban szükség esetén újra megállapíthatja a reintegrációs őrizet megszűnésének napját.
(5) Ha a bv. bíró az elítéltet nem bocsátja feltételes szabadságra, és a meghallgatáson a szabadságvesztés hátralévő részének azonnali foganatba vételére nincs lehetőség, akkor határozatában felhívja az elítéltet, hogy a reintegrációs őrizet megszüntetésének napját követő napon külön felhívás nélkül jelenjen meg az őt korábban szabadon bocsátó bv. intézetben, valamint figyelmezteti az elítéltet a mulasztás következményeire.
(6) Ha a bv. csoport arról értesül, hogy a reintegrációs őrizetben lévő elítélt kegyelemben részesült, vagy egyéb végrehajtást kizáró ok merült fel, erről - a határozat telefaxon történő megküldésével és rövid úton történő megerősítésével - azonnal értesíti a szabadító bv. intézetet a szükséges intézkedések megtétele érdekében.”
6. §   A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 73. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A bíróság a határozata erre vonatkozó részének jogerőre emelkedésekor egységes értesítőlapot állít ki]
f) a polgári eljárásban elrendelt elővezetés költségéről.”
7. §
(1) A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 93. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A büntetőügyben a bíróság által alkalmazott rendbírság [Be. 161. § (1) bekezdés], a polgári eljárás során kiszabott pénzbírság és az alapos végrehajtási kifogás esetén a végrehajtót az állam felé terhelő befizetési kötelezettség, valamint a polgári eljárásban elrendelt elővezetéssel felmerült költség esetén az egységes értesítőlapot az illetékes BGH-nak kell megküldeni. A BGH eljárására a 77. § (1), (3) és (4) bekezdésében és a 79. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.”
(2) A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 93. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A büntetőeljárásban vagy szabálysértési eljárásban elrendelt elővezetéssel, valamint a terhelt elfogása, meghatározott bíróság elé állítása során, továbbá a Bv. tv. alapján a bíróság által elrendelt elővezetéssel, az elítélt vagy a kényszergyógykezelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság, vagy a végrehajtásért felelős szerv elé állítása során felmerült költségről a bíróság egységes értesítőt nem állít ki, az eredeti aláírással ellátott jogerős határozatát a foganatosító szerv szerint illetékes megyei rendőr-főkapitányságnak küldi meg.”
(3) A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 93. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A büntetőügyben az ügyész, a nyomozó hatóság, illetve a BVOP az általa elrendelt elővezetéssel, valamint a terhelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott ügyész vagy nyomozó hatóság elé állításával kapcsolatban felmerült költség megfizetésére a terheltet az önkéntes teljesítésre utalva hívja fel. Ha a terhelt az elővezetéssel, vagy elfogása és megtalálása esetén meghatározott ügyész, vagy nyomozó hatóság elé állításával felmerült költséget a felhívásban megjelölt határidőben nem fizette meg, az ügyész, a nyomozó hatóság, illetve a BVOP intézkedik a határozat végrehajtása iránt.”
8. §   A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 169. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A terhelt házi őrizetének elrendelése, meghosszabbítása, fenntartása és megszüntetése esetén a bíróság - a határozatának meghozatalával egyidejűleg - értesítőlapot állít ki, tekintet nélkül arra, hogy a határozata jogerőre emelkedett-e. Az értesítőlapot és a határozatát megküldi a terhelt házi őrizet céljára kijelölt lakásának helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak, egyebekben a házi őrizet végrehajtásáról szóló külön jogszabály szerint jár el. Az értesítőlapot telefaxon is meg kell küldeni, továbbá azt rövid úton is meg kell erősíteni.”
9. §
(1) A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 28. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 33. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 37. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 40. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
10. §   A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 8. § (3) bekezdésében a „[Be. 596. § (1) bekezdés]” szövegrész helyébe a „[Bv. tv. 37. § (1) bekezdés]”, a „[Be. 596. § (3)-(4) bekezdés]” szövegrész helyébe a „[Bv. tv. 38. § (1) és (2) bekezdés]” szöveg lép.

4. A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet módosítása

11. §   A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet [a továbbiakban: 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet] 136. §-át követően a következő 79/A. alcímmel egészül ki:
79/A. A reintegrációs őrizet
136/A. § (1) A bv. intézet a reintegrációs őrizet esedékessége előtt három hónappal megvizsgálja, hogy a Bv. tv. 187/A. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek-e, és hogy az elítélt esetében nem állnak-e fenn a Bv. tv. 187/C. §-ában megjelölt kizáró okok.
(2) Ha az (1) bekezdés szerint lefolytatott vizsgálat eredményeként a bv. intézet előterjesztést kíván tenni az elítélt reintegrációs őrizetének elrendelésére, a reintegrációs tiszt tájékoztatja az elítéltet a reintegrációs őrizet feltételeiről és szabályairól, továbbá írásban nyilatkoztatja arról, hogy a vállalja-e a reintegrációs őrizet feltételeit.
(3) Ha az elítélt vállalja a reintegrációs őrizet feltételeit, a BFB a javaslattétel előtt az elítéltet meghallgatja. Ennek során meg kell kérdezni az elítéltet a szabadulást követő terveiről, továbbá a BFB felhívja az elítéltet arra, hogy öt napon belül jelölje meg azt a Magyarország területén található lakást, amely a reintegrációs őrizet végrehajtási helyeként szolgálhat, továbbá annak a személynek a nevét és elérhetőségét, aki a lakásnak az elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazására való alkalmasságának a felmérése során a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelővel kapcsolatot tart. Az elítéltet tájékoztatni kell arról, hogy ha a megjelölt ingatlan nem a saját tulajdonában vagy használatában van, a tulajdonosnak vagy lakáshasználatra jogosultnak a Bv. tv. 187/B. § (3) bekezdése szerinti, írásos befogadó nyilatkozatát harminc napon belül mutassa be.
(4) A meghallgatásról és az elítéltnek a lakás megjelölése vagy a befogadó nyilatkozat beszerzése elmulasztása következményeire való figyelmeztetéséről jegyzőkönyvet kell felvenni és abban rögzíteni kell az elítéltnek a figyelmeztetés tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozatát, amelyet az elítélt saját kezűleg aláír.
(5) Ha az elítélt a megadott határidőben a reintegrációs őrizet végrehajtási helyeként kijelölhető lakást nem jelöl meg vagy a befogadó nyilatkozatot nem mutatja be, a bv. intézet a reintegrációs őrizet elrendelése iránti előterjesztést mellőzi.
(6) A lakás megjelölését, illetve a befogadó nyilatkozat beérkezését követően a bv. intézet megkeresi a kijelölendő lakás elhelyezkedése szerint illetékes megyei (fővárosi) bv. intézetet a lakásnak az elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazására való alkalmasságának a felmérése és a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői környezettanulmány elkészítése céljából.
(7) Ha a felméréséről készült jegyzőkönyv szerint a reintegrációs őrizet végrehajtására az elítélt által megjelölt lakás az elektronikus távfelügyeleti eszközök alkalmazására alkalmatlan, továbbá ha a befogadó nyilatkozatot tevő a nyilatkozatát visszavonja, az elítélt egy alkalommal megjelölhet egy másik lakást. Ez esetben a bv. intézet az (5) és (6) bekezdés szerint jár el.
(8) Ha az elítélt nem jelölt meg másik lakást vagy az általa ismételten megjelölt lakás is alkalmatlan az elektronikus távfelügyeleti eszközök alkalmazására, a bv. intézet a reintegrációs őrizet elrendelése iránti előterjesztést mellőzi.
(9) A bv. intézet a reintegrációs őrizet elrendelésére az előterjesztést a büntetés-végrehajtási bírónak a Bv. tv. 187/A. § (1) bekezdésében meghatározott határnapot legalább harminc nappal megelőzően teszi meg. Az előterjesztéshez a lakás alkalmasságának felméréséről készült jegyzőkönyvet és a büntetés-végrehajtási párfogó felügyelői környezettanulmányt mellékelni kell.
136/B. § (1) A reintegrációs őrizet elrendelése iránti kérelem esetén a bv. intézet a 136/A. §-ban foglaltak szerint jár el azzal, hogy a kérelem felterjesztése a hiánypótlásra felhívás eredménytelensége, illetve a lakás elektronikus távfelügyeleti eszközök alkalmazására való alkalmatlansága esetén sem mellőzhető.
(2) Ha a kérelem, valamint az értékelő vélemény és javaslat felterjesztéséig a lakás alkalmasságának felmérésről készült jegyzőkönyv nem érkezik be, ezt jelezni kell a büntetés-végrehajtási bírónak és annak beérkezését követően azt haladéktalanul továbbítani kell.
136/C. § (1) A reintegrációs őrizet elrendeléséről szóló büntetés-végrehajtási bírói határozat beérkezését követően a bv. intézet a határozatba foglalt határnapra figyelemmel előkészíti az elítélt szabadon bocsátását.
(2) Ha a reintegrációs őrizet végrehajtási helyeként kijelölt lakás nem a fogva tartó bv. intézet illetékességi területén van, az elítéltet át kell szállítani a kijelölt lakás helye szerint illetékes megyei (fővárosi) bv. intézetbe és a szabadítását ott kell elvégezni.
(3) Az elítéltet az elektronikus távfelügyeleti eszközök beüzemelése után - a szabadításra vonatkozó általános szabályok szerint - lehet szabadon bocsátani azzal, hogy a bv. intézet az elítélt számára nem szabaduló igazolást állít ki, hanem a bv. intézeten kívüli jogszerű tartózkodásról szóló igazolást.
(4) Az elektronikus távfelügyeleti eszköz felhelyezését megelőzően az elítéltet tájékoztatni kell a használat szabályairól, kiemelten az elektronikus távfelügyeleti eszköz működőképességének fenntartása érdekében elvégzendő feladatairól, együttműködési kötelezettsége tartalmáról, a reintegrációs őrizet végrehajtását érintő esemény bekövetkezésekor a bv. intézettel vagy a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelővel való kapcsolatfelvétel módjáról, az elérhetőségi adatok megadásával, továbbá kártérítési felelősségéről.
(5) Az elektronikus távfelügyeleti eszközöket az elítélt jegyzőkönyv felvétele mellett köteles átvenni, egyben aláírásával igazolni a (4) bekezdés szerinti tájékoztatás megtörténtét.
(6) A reintegrációs őrizet elrendeléséről szóló határozatot az előterjesztést tevő bv. intézet továbbítja a szabadon bocsátó bv. intézetnek, ha az elítéltet már átszállították, továbbá megküldi a reintegrációs őrizet végrehajtási helyként kijelölt lakás helye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságnak.
136/D. § (1) Ha a bv. intézet parancsnoka Bv. tv. 187/E. § (1) bekezdésében meghatározott ok bekövetkezéséről szerez tudomást a rendőrség értesítése vagy a reintegrációs őrizet ellenőrzésében közreműködő büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő jelentése alapján, vagy újabb szabadságvesztés vagy előzetes letartóztatás végrehajtására érkezik értesítőlap, illetve az elítélttel szemben újabb büntetőeljárás megindulásáról értesül, haladéktalanul előterjesztést tesz a lakás elhelyezkedése szerint illetékes büntetés-végrehajtási bíróhoz a reintegrációs őrizet megszüntetése érdekében.
(2) Az előterjesztéshez csatolni kell a rendőri, illetve a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői jelentést. Az előterjesztésben meg kell jelölni azt az időpontot, amikortól a távfelügyeleti eszköz jelzése alapján az elítélt a reintegrációs őrizet végrehajtása alól kivonta magát, továbbá ha az elítélt nem lelhető fel, kezdeményezni kell elfogatóparancs kibocsátását.
(3) Ha a reintegrációs őrizet végrehajtására kijelölt lakás utóbb válik alkalmatlanná az elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazására, vagy ha a befogadó nyilatkozatot tevő a nyilatkozatát utóbb visszavonja, és az elítélt ezzel egyidejűleg a reintegrációs őrizet végrehajtására alkalmas másik lakást jelöl meg, a bv. intézet parancsnoka - az alkalmasság felmérést követően - a haladéktalanul előterjesztést tesz a büntetés-végrehajtási bírónak a reintegrációs őrizet végrehajtási helyének megváltoztatására. Ellenkező esetben a bv. intézet parancsnoka a reintegrációs őrizet megszüntetésére tesz előterjesztést.
136/E. § (1) Ha az elítélt feltételes szabadságra bocsátható, az a bv. intézet, amely az elítéltet szabadította annak esedékessége előtt legalább három hónappal megkeresi a reintegrációs őrizet ellenőrzésében közreműködő büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelőt, hogy a reintegrációs őrizet végrehajtásáról készítse el az összefoglaló jelentést.
(2) A bv. intézet a feltételes szabadságra bocsátás esedékessége előtt legalább két hónappal megteszi az előterjesztést a büntetés-végrehajtási bírónak, amelyhez az összefoglaló jelentést csatolni kell.
(3) Ha a büntetés-végrehajtási bíró az elítélt meghallgatását rendelte el, a bv. intézet a meghallgatáson bv. őr jelenlétét is biztosítja a szabadságvesztés végrehajtásának azonnali foganatosítása érdekében a büntetés-végrehajtási bíró ilyen irányú döntése esetére.
136/F. § (1) A reintegrációs őrizet megszűnik
a) a reintegrációs őrizet elrendeléséről szóló határozatban megjelölt napon, külön rendelkezés hiányában a Bv. tv. 187/A. § (1) bekezdésében meghatározott tartam elteltével,
b) az elítélt halálával, egyéb végrehajtást kizáró ok bekövetkezése esetén a bv. intézetnek az erről való hivatalos tudomásszerzése napjával,
c) feltételes szabadságra bocsátás esetén az azt elrendelő határozatban megjelölt napon, ha az eltér az a) pontban meghatározott időponttól,
d) a feltételes szabadságra bocsátás mellőzéséről és ez okból a reintegrációs őrizet megszüntetéséről rendelkező határozatban megjelölt napon,
e) a reintegrációs őrizetnek a Bv. tv. 187/E. § (1) bekezdése alapján történő megszüntetését elrendelő határozat bv. intézethez történő beérkezése napjával.
(2) Az elektronikus távfelügyeletet a reintegrációs őrizet megszűnése napján meg kell szüntetni.
(3) Az elítélt a reintegrácós őrizet utolsó napján köteles megjelenni abban a bv. intézetben, amelyből szabadult, az elektronikus távfelügyeleti eszközök leadása és a szabaduló igazolás átvétele céljából. Az átvételkor jegyzőkönyvet kell felvenni az elektronikus távfelügyeleti eszközök hiánytalan meglétéről, állapotáról, az esetleges károkozásról.
(4) A bv. intézet ezt követően elvégzi az elítélt szabadításával kapcsolatosan előírt tájékoztatási kötelezettségeit és kiállítja a szabaduló igazolást.
(5) Ha az elítélt a megjelenési kötelezettségének nem tesz eleget, a bv. intézet megkeresi a reintegrációs őrizet ellenőrzésében közreműködő büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelőt, hogy az elítéltet keresse fel az elektronikus távfelügyeleti eszköz eltávolítása és átvétele céljából. Ha ez nem vezet eredményre, a bv. intézet értesíti a kijelölt lakás helye szerint az illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságot az elektronikus távfelügyeleti eszköz eltávolításában történő közreműködés érdekében.
(6) Ha az elítélt megjelenési kötelezettségének nem tett eleget, a szabaduló igazolást és a szabadítással kapcsolatos írásbeli tájékoztatást a lakcímére postai úton kell megküldeni.”
12. §   A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet
a) 121. § (1) bekezdésében a „lehetőleg hat köbméter” szövegrész helyébe a „hat köbméter”,
b) 140. § (2) bekezdésében az „az elítélt, ha további” szövegrész helyébe az „az elítélt, a félbeszakítás engedélyezése kivételével, ha további”,
c) 186. § (2) bekezdésében a „lehetőleg tíz köbméter” szövegrész helyébe a „tíz köbméter”
szöveg lép.

5. A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet módosításáról szóló 19/2014. (XII. 22.) IM rendelet módosítása

13. §   Nem lép hatályba a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet módosításáról szóló 19/2014. (XII. 22.) IM rendelet 33. § (2) bekezdése.

6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. §
(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2015. március 31-én lép hatályba.
(2) Az 1-12. § és az 1-4. melléklet 2015. április 1-jén lép hatályba.

1. MELLÉKLET A 6/2015. (III. 30.) IM RENDELETHEZ

28. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez
..................................... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria
................/20..../.....szám
Egységes értesítés pénzbüntetésről, a vagyonelkobzásról, a büntetőeljárás során lefoglalt dolog elkobzásáról, visszaadásáról, kötelezésről, az államot illető bűnügyi költségről, polgári eljárás során felmerült elővezetési költségről, és nem szabálysértés miatt kiszabott rendbírságról
Az elítélt (a rendbírságra kötelezett) neve
(a születési név is)

Születési helye, éve, hónapja és napja

Anyja neve
Lakóhelye, tartózkodási helye (postai irányítószámmal)
    
Munkahelye neve és címe (postai irányítószámmal)FoglalkozásaKereseteVagyona
    
Az elítéltet fogvatartó bv. intézet
Az első fokon eljárt bíróság megnevezése, határozatának kelte és száma:
.............................................................................................
20............. évi ...................................................... hó .................. nap
.................................../20................./............... sz.
Ha első fokon jogerős, a jogerő napja:
20............. évi ...................................................... hó .................. nap
A másodfokú
határozatot hozó bíróság megnevezése, határozatának kelte és száma

............................................................................................................................
20............. évi ...................................................... hó .................. nap
.................................../20................./............... sz.
Ha másodfokon jogerős, a jogerő napja
20............. évi ...................................................... hó .................. nap
A jogerős határozatot hozó bíróság megnevezése, határozatának kelte és száma............................................................................................................................
20............. évi ...................................................... hó .................. nap
.................................../20................./............... sz.
A kiszabott szabadságvesztésFelfüggesztveNincs felfüggesztve
A kiszabott pénzbüntetésösszege: ..............................................................
forint a napi tétel száma:
....................................................
egy napi tétel összege: ............................................................. forint
Előz. fogvatartás, házi őrizet beszámítása:
............................. nap, azaz
................................... forint
Az eddig felmerült bűnügyi költségből az elítéltet terheli................................................................................................................ forint
Az eddig felmerült bűnügyi költségből a magánvádlót/ pótmagánvádlót terheli................................................................................................................. forint
A pénzbüntetés esetén engedélyezettRészletfizetés:20.................-tól ......... havi .................................... forint részlet/hó
Halasztás: 20.........................................-ig
A bűnügyi költség egyetemlegesen terheli
.............................................................................................................................. Ft erejéig
1. ................................................................................. (......................................... u. ........sz. a.) lakost,
aki ................................................ napján......................................... .................................... született,
anyja neve:.................................................................................................................. .............................
2. ................................................................................. (......................................... u. ........sz. a.) lakost,
aki .................................................. napján ................................................................. ........... született,
anyja neve: ................................................................................................................... ...........................
3. .................................................................................. (......................................... u. ........sz. a.) lakost,
aki ................................................. napján ................................................................ ............. született,
anyja neve: ...........................................................................................................................................
4. .................................................................................. (......................................... u. ........sz. a.) lakost,
aki................................................... napján ............................................................... ............. született,
anyja neve: ............................................................................................. ...............................................
5. .................................................................................. (......................................... u. ........sz. a.) lakost,
aki ..................................................... napján ........................................................................... született,
anyja neve: ................................................................................................................. .............................
6. .................................................................................. (......................................... u. ........sz. a.) lakost,
aki .................................................... napján ........................................ ................................... született,
anyja neve: ................................................................................................................. ...........................
Vagyonelkobzás:
Zár alá vételt elrendelő bíróság megnevezése:
................................................................................................................................................................
határozatának kelte és száma: 20........ évi ...................... hó .......... nap .......... szám.
A zár alá vételt foganatosító végrehajtói iroda megnevezése:
.................................................................................................................................................................
végrehajtói irodai ügyszám:
................................................................................................................................................................
A kiszabott rendbírság ............................................................... forint, azaz
....................................................................................................................................................... forint
A bíróság a kiszabott rendbírság meg nem fizetése esetén, annak elzárásra átváltoztatása/végrehajtása felől intézkedik.
A polgári eljárás során felmerült elővezetési költség:
....................................................................................................................................................... forint,
azaz ........................................................................................................................ ............................... forint.
Elkobzott bűnjel(ek)Nyilvántartási számTárolási hely(ük)
   
   
   
Megsemmisíteni rendelt bűnjel(ek)Nyilvántartási számTárolási hely(ük)
   
   
   
Kiadni rendelt bűnjel(ek)Nyilvántartási számTárolási hely(ük)Kinek (név, lakóhely) (postai irányítószámmal)
    
    
    
Kiadni rendelt, de visszatartandó bűnjel(ek)Nyilvántartási számTárolási hely(ük)Kinek (név, lakóhely) (postai irányítószámmal)
    
    
    
Az értesítés kiállításának helye és időpontja:
................., 20...... évi ............... hó ..... napján.
P. H.
Melléklet: db bűnjel átvételi elismervény
Megjegyzés:
..........................................................................
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző
317.Egységes értesítés”


2. MELLÉKLET A 6/2015. (III. 30.) IM RENDELETHEZ

33. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez
................................................ Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja
.............../20........./....... szám
(A beadványokban erre a számra kell hivatkozni.)
Idézés büntetés-végrehajtási ügyben
A ..................................................................................... ellen
................................................................................. tárgyában indított büntetés-végrehajtási ügyben a járásbíróság/törvényszék hivatalos helyiségébe
(.................................................. utca ................. házszám ............. emelet .......... ajtószám)
20..... évi ................................. ............ napján ................. órára
meghallgatásra megidézem.
Figyelmeztetem, hogy
ha az idézés ellenére nem jelenik meg és ezt alapos okkal előzetesen nem menti ki, vagy engedély nélkül eltávozik, vagy önhibájából olyan állapotban jelenik meg, hogy nem hallgatható ki, elővezetése rendelhető el, amelynek költsége
- szolgálati gépkocsi igénybevétele esetén legkevesebb 9250,- forint, amely a 26. kilométertől kilométerenként 50,- forinttal, illetve a 3. órától óránként a foganatosításban részt vevő hatósági személyek számától függően 2000,- forinttal tovább növekedhet,
- szolgálati gépkocsi igénybevétele nélkül történő foganatosítás esetén a foganatosításban részt vevő hatósági személyek számától függően óránként 2000,- forint.
Ha a határnapot önhibáján kívül mulasztotta el, a határnaptól számított nyolc napon belül igazolási kérelmet terjeszthet elő.
Felhívom a figyelmét arra, hogy a Magyarországon élő elítélt köteles a lakóhelye vagy a tartózkodási helye címében (a továbbiakban: lakcím) bekövetkező változást a változás bekövetkeztétől számított három munkanapon belül a végrehajtásáért felelős szervnek, ha ez nem ismert, az érdemi határozatot hozó, első fokú bíróság székhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bírónak bejelenteni.
A kötelezettség elmulasztása miatt a büntetés-végrehajtási bíró hivatalból vagy a végrehajtásért felelős szerv kezdeményezésére rendbírságot szab ki.
A rendbírság kiszabására a Be. 161. § (1)-(4) bekezdését kell alkalmazni
..................................., 20...... évi ............................. hó ........ napján.
Címzett: .........................................
......................................................
...................................................................
büntetés-végrehajtási bíró
A kiadmány hiteléül:
..............................................
tisztviselő - ügykezelő”


3. MELLÉKLET A 6/2015. (III. 30.) IM RENDELETHEZ

37. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez
Az elítélt felhívása a szabadságvesztés megkezdésére
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága felhívja .................................................. elítéltet (aki ....................-n .......... évi ................ hó .... napján született, anyja neve: ..................................), hogy a .............................................................. Járásbíróság/Törvényszék ...................../20...../................ számú ítéletével, a ........................................................... Törvényszék/Ítélőtábla mint másodfokú bíróság, és az Ítélőtábla/Kúria a ........................./20............./............. számú határozatával ................................................ miatt jogerősen kiszabott ..................................................... szabadságvesztésének megkezdése végett .............................................................. Büntetés-végrehajtási Intézetben - Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben - Fegyház és Börtönben (........................................... település ................................ utca ............... szám ..........) 20........ évi ........................................ hó ........ napján ............ órakor jelentkezzék.
A jelentkezés elmulasztása esetén a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága elővezetés elrendelése iránt fog intézkedni. Elővezetés esetén a költségtérítés:
- szolgálati gépkocsi igénybevétele esetén legkevesebb 9250,- forint, amely a 26. kilométertől kilométerenként 50,- forinttal, illetve a 3. órától óránként a foganatosításban részt vevő hatósági személyek számától függően 2000,- forinttal tovább növekedhet,
- szolgálati gépkocsi igénybevétele nélkül történő foganatosítás esetén a foganatosításban részt vevő hatósági személyek számától függően óránként 2000,- forint.
.................................., 20........ évi ..................... hó ....... napján.
.............................................
Címzett: ............................................
...........................................................
FIGYELMEZTETÉS
1. Nem bocsátható feltételes szabadságra, aki a szabadságvesztés letöltését önhibájából nem kezdte meg.
2. A szabadságvesztés megkezdésére nem jelenhet meg ittas vagy bódult állapotban.
3. Hozza magával a személyi igazolványát, útlevelét, az adóigazolványát, a TAJ számát tartalmazó hatósági bizonyítványát és a nyugdíjfolyósítási törzsszámát, közgyógyellátási igazolványát, továbbá a rendelkezésére álló iskolai végzettséget igazoló okmányainak másolatait, valamint a kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson való részvételről szóló nyomozó hatósági tanúsítványt, az ügyészi határozatot, illetve a bírósági végzést.
4. A személyes használatára a következőket hozhatja magával: egy napi hideg élelem, eldobható, egyszer használatos borotva, fogápoló szerek, mosdószappan és egészségügyi papír, készpénz, papír, írószer, hozzátartozójának küldhető felbélyegzett boríték, vallásgyakorlathoz szükséges kegytárgyak, elemmel működtethető zsebrádió, fülhallgató, orvosa által igazoltan engedélyezett gyógyszerek kizárólag eredeti csomagolásban.
A magánál nem tartható tárgyakat a büntetés-végrehajtási intézet vagy az elítélt letétjébe helyezi, vagy az elítélt költségére a megjelölt személynek elküldi, vagy jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett megsemmisíti.
5. Gondoskodjon kiskorú gyermeke, vagy az Ön által gondozott más személy elhelyezéséről, felügyeletéről, továbbá vagyonának, ingatlanának biztonságba helyezéséről. Ha nem sikerül az elhelyezésről, felügyeletről gondoskodni, és így kiskorú gyermeke, vagy más, Ön által gondozott személy a szabadságvesztés végrehajtása alatt felügyelet nélkül maradna, ezt a körülményt a jelen felhívásra hivatkozva - a felügyelet nélkül maradó személy nevének, korának, lakó- vagy tartózkodási helyének megjelölésével - minél előbb jelentse a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának.
6. A Magyarországon élő elítélt köteles a lakóhelye vagy a tartózkodási helye címében (a továbbiakban: lakcím) bekövetkező változást a változás bekövetkeztétől számított három munkanapon belül a végrehajtásáért felelős szervnek, ha ez nem ismert, az érdemi határozatot hozó, első fokú bíróság székhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bírónak bejelenteni.
A kötelezettség elmulasztása miatt a büntetés-végrehajtási bíró hivatalból vagy a végrehajtásért felelős szerv kezdeményezésére rendbírságot szab ki.
A rendbírság kiszabására a Be. 161. § (1)-(4) bekezdését kell alkalmazni
7. Felhívom a figyelmét, hogy a szabadságvesztés büntetés megkezdésével összefüggésben előterjesztett halasztás iránti kérelemnek, illetve az ilyen kérelmet elutasító végzés ellen bejelentett fellebbezésnek nincs halasztó hatálya. Jogerős halasztást engedélyező határozat meghozataláig a felhívásban megjelölt időpontban és helyen meg kell jelennie.
321.Az elítélt felhívása a szabadságvesztés megkezdésére.”


4. MELLÉKLET A 6/2015. (III. 30.) IM RENDELETHEZ

40. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez
....................................................... Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja
.................../20............/................. szám
Az elítélt felhívása az elzárás/közérdekű munka/pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés megkezdésére
A .................................................................... Törvényszék Bv. csoportja felhívja ..................................................................................................... elítéltet (aki ....................................-n .......... évi ...................................... hó ................. napján született, anyja neve: .............................................), hogy a .............................................. Járásbíróság/Törvényszék ................../20................/................ számú ítéletével, a .............................................. Törvényszék/Ítélőtábla mint másodfokú bíróság, és az Ítélőtábla/Kúria a ......................................../20............./............... számú határozatával ............................................... miatt jogerősen kiszabott ...................................................................... elzárás/közérdekű munka/pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés megkezdése végett .............................................................. Büntetés-végrehajtási Intézetben - Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben - Fegyház és Börtönben (........................................... település ................................ utca ............... szám ..........) 20........ évi ........................................ hó ........ napján ........... . órakor jelentkezzék.
A jelentkezés elmulasztása esetén a bv. csoport elővezetés elrendelése iránt fog intézkedni. Elővezetés esetén a költségtérítés:
- szolgálati gépkocsi igénybevétele esetén legkevesebb 9250,- forint, amely a 26. kilométertől kilométerenként 50,- forinttal, illetve a 3. órától óránként a foganatosításban részt vevő hatósági személyek számától függően 2000,- forinttal tovább növekedhet,
- szolgálati gépkocsi igénybevétele nélkül történő foganatosítás esetén a foganatosításban részt vevő hatósági személyek számától függően óránként 2000,- forint.
.................................., 20........ évi ..................... hó ....... napján.
....................................................................
büntetés-végrehajtási bíró - bírósági titkár
Címzett: ............................................
...........................................................
FIGYELMEZTETÉS
1. Az elzárás/közérdekű munka/pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés megkezdésére nem jelenhet meg ittas vagy bódult állapotban.
2. Hozza magával a személyi igazolványát, útlevelét, az adóigazolványát, a TAJ számát tartalmazó hatósági bizonyítványát és a nyugdíjfolyósítási törzsszámát, közgyógyellátási igazolványát, továbbá a rendelkezésére álló iskolai végzettséget igazoló okmányainak másolatait, valamint a kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson való részvételről szóló nyomozó hatósági tanúsítványt, az ügyészi határozatot, illetve a bírósági végzést.
3. A személyes használatára a következőket hozhatja magával: egy napi hideg élelem, eldobható, egyszer használatos borotva, fogápoló szerek, mosdószappan és egészségügyi papír, készpénz, papír, írószer, hozzátartozójának küldhető felbélyegzett boríték, vallásgyakorlathoz szükséges kegytárgyak, elemmel működtethető zsebrádió, fülhallgató, orvosa által igazoltan engedélyezett gyógyszerek kizárólag eredeti csomagolásban.
A magánál nem tartható tárgyakat a büntetés-végrehajtási intézet vagy az elítélt letétjébe helyezi, vagy az elítélt költségére a megjelölt személynek elküldi, vagy jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett megsemmisíti.
4. Gondoskodjon kiskorú gyermeke, vagy az Ön által gondozott más személy elhelyezéséről, felügyeletéről, továbbá vagyonának, ingatlanának biztonságba helyezéséről. Ha nem sikerül az elhelyezésről, felügyeletről gondoskodni, és így kiskorú gyermeke, vagy más, Ön által gondozott személy a szabadságvesztés végrehajtása alatt felügyelet nélkül maradna, ezt a körülményt a jelen felhívásra hivatkozva - a felügyelet nélkül maradó személy nevének, korának, lakó- vagy tartózkodási helyének megjelölésével - minél előbb jelentse a Törvényszék Bv. csoportjának.
5. A Magyarországon élő elítélt köteles a lakóhelye vagy a tartózkodási helye címében (a továbbiakban: lakcím) bekövetkező változást a változás bekövetkeztétől számított három munkanapon belül a végrehajtásáért felelős szervnek, ha ez nem ismert, az érdemi határozatot hozó, első fokú bíróság székhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bírónak bejelenteni.
A kötelezettség elmulasztása miatt a büntetés-végrehajtási bíró hivatalból vagy a végrehajtásért felelős szerv kezdeményezésére rendbírságot szab ki.
A rendbírság kiszabására a Be. 161. § (1)-(4) bekezdését kell alkalmazni.
......................................................................
büntetés-végrehajtási bíró - bírósági titkár
Az elítélt felhívása az elzárás/közérdekű munka/pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés megkezdésére.”


1-4. MELLÉKLET A 6/2015. (III. 30.) IM RENDELETHEZ

1-4. MELLÉKLET A 6/2015. (III. 30.) IM RENDELETHEZ

  • A jogszabály 2015. március 30-án jelent meg a Magyar Közlöny 42. számában.
  • hatályba lépett 2015. március 31-én.
A szövegrész 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 2-án lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.