Hatályos állapot
Közlönyállapot
1985.05.02. - 1986.08.31.
1986.09.01. - 1988.12.31.
1989.01.01. - 1990.05.31.
1990.06.01. - 1990.09.11.
1990.09.12. - 1990.09.14.
1990.09.15. - 1990.11.12.
1990.11.13. - 1991.01.31.
1991.02.01. - 1991.07.22.
1991.07.23. - 1991.09.18.
1991.09.19. - 1993.08.31.
1993.09.01. - 1995.03.15.
1995.03.16. - 1995.11.01.
1995.11.02. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

1985. évi I. törvény

az oktatásról

A Magyar Köztársaságban az oktatás az általános műveltség és a szakmai ismeretek megszerzését és bővítését, az ifjúságnak, valamint a tanuló felnőtteknek demokratikus, humanista szellemű nevelését szolgálja.
Feladata, hogy segítse a személyiség, a képességek és a készségek kibontakozását, valamint a szellemi s a testi fejlődést, az egészséges életmód kialakulását és olyan állampolgárok nevelését, akik a közösség tagjaiként részt vállalnak a társadalom, a gazdaság és a kultúra fejlesztésében, illetőleg gyarapításában. Felkészíti a fiatalokat arra, hogy természeti és társadalmi környezetüket a haladó nemzeti hagyományokon és az egyetemes kultúra értékein nevelődve megismerjék, védjék és a közérdeknek megfelelően formálják, tudományos világnézeten alapuló értékrendjük és erkölcsi magatartásuk kialakuljon, élni tudjanak jogaikkal, s teljesítsék kötelességeiket a magán- és közéletben egyaránt. Ösztönöz és lehetőséget ad arra, hogy iskolai tanulmányai befejezése után műveltségét és szaktudását mindenki fejlessze.
A nevelés-oktatás fejlesztése, anyagi és erkölcsi támogatása az egész társadalom ügye, hiszen a művelt, szakképzett, tudatos ember hazánk legfőbb értéke. Különösen nagy a feladatuk a pedagógusoknak és az oktatóknak, akik alkotóerejüket, tudásukat, képességeiket az ifjúság nevelésére, oktatására fordítják, s akiket ezért joggal megillet a társadalom megbecsülése.
Az Országgyűlés az elért eredmények rögzítése és a további fejlődés útjának kijelölése érdekében a következő törvényt alkotja.

az oktatásról, egységes szerkezetben a 41/1985. (x. 5.) mt rendelettel

[Vastag betűs szöveg az 1985. évi I. törvény (a továbbiakban: Ot.), vékony betűs a 41/1985. (X. 5.) MT rendelet (a továbbiakban: Vhr.) szövege.]
A Magyar Népköztársaságban az oktatás az általános műveltség és a szakmai ismeretek megszerzését és bővítését, az ifjúságnak, valamint a tanuló felnőtteknek szocialista, humanista szellemű, az igaz hazafiság és a nemzetköziség eszméit érvényesítő nevelését szolgálja.
Feladata, hogy segítse a személyiség, a képességek és a készségek kibontakozását, valamint a szellemi s a testi fejlődést és olyan állampolgárok nevelését, akik a közösség tagjaiként részt vállalnak a társadalom, a gazdaság és a kultúra fejlesztésében, illetőleg gyarapításában. Felkészíti a fiatalokat arra, hogy természeti és társadalmi környezetüket a haladó nemzeti hagyományokon és az egyetemes kultúra értékein nevelődve megismerjék, védjék és a közérdeknek megfelelően formálják, tudományos világnézeten alapuló szocialista értékrendjük és erkölcsi magatartásuk kialakuljon, élni tudjanak jogaikkal, s teljesítsék kötelességeiket a magán- és közéletben egyaránt. Ösztönöz és lehetőséget ad arra, hogy iskolai tanulmányai befejezése után műveltségét és szaktudását mindenki fejlessze.
A nevelés-oktatás fejlesztése, anyagi és erkölcsi támogatása az egész társadalom ügye, hiszen a művelt, szakképzett, tudatos ember hazánk legfőbb értéke. Különösen nagy a feladatuk a pedagógusoknak és az oktatóknak, akik alkotóerejüket, tudásukat, képességeiket az ifjúság nevelésére, oktatására fordítják, s akiket ezért joggal megillet a társadalom megbecsülése.
Az Országgyűlés az elért eredmények rögzítése és a további fejlődés útjának kijelölése érdekében a következő törvényt alkotja.
A Minisztertanács - az 1985. évi 17. törvényerejű rendelet 9. §-ában kapott felhatalmazás alapján - az oktatásról szóló 1985. évi I. törvény (a továbbiakban: törvény) végrehajtása érdekében a következőket rendeli:


[Vastag betűs szöveg az 1985. évi I. törvény (a továbbiakban: Ot.), vékony betűs a 41/1985. (X. 5.) MT rendelet (a továbbiakban: Vhr.) szövege.]
A Magyar Köztársaságban az oktatás az általános műveltség és a szakmai ismeretek megszerzését és bővítését, az ifjúságnak, valamint a tanuló felnőtteknek demokratikus, humanista szellemű nevelését szolgálja.
Feladata, hogy segítse a személyiség, a képességek és a készségek kibontakozását, valamint a szellemi s a testi fejlődést, az egészséges életmód kialakulását és olyan állampolgárok nevelését, akik a közösség tagjaiként részt vállalnak a társadalom, a gazdaság és a kultúra fejlesztésében, illetőleg gyarapításában. Felkészíti a fiatalokat arra, hogy természeti és társadalmi környezetüket a haladó nemzeti hagyományokon és az egyetemes kultúra értékein nevelődve megismerjék, védjék és a közérdeknek megfelelően formálják, tudományos világnézeten alapuló értékrendjük és erkölcsi magatartásuk kialakuljon, élni tudjanak jogaikkal, s teljesítsék kötelességeiket a magán- és közéletben egyaránt. Ösztönöz és lehetőséget ad arra, hogy iskolai tanulmányai befejezése után műveltségét és szaktudását mindenki fejlessze.
A nevelés-oktatás fejlesztése, anyagi és erkölcsi támogatása az egész társadalom ügye, hiszen a művelt, szakképzett, tudatos ember hazánk legfőbb értéke. Különösen nagy a feladatuk a pedagógusoknak és az oktatóknak, akik alkotóerejüket, tudásukat, képességeiket az ifjúság nevelésére, oktatására fordítják, s akiket ezért joggal megillet a társadalom megbecsülése.
Az Országgyűlés az elért eredmények rögzítése és a további fejlődés útjának kijelölése érdekében a következő törvényt alkotja.
A Minisztertanács - az 1985. évi 17. törvényerejű rendelet 9. §-ában kapott felhatalmazás alapján - az oktatásról szóló 1985. évi I. törvény (a továbbiakban: törvény) végrehajtása érdekében a következőket rendeli:


ELSŐ RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

a törvény célja

Ot. 1. § A törvény célja, hogy a művelődéshez való állampolgári jog, valamint az általános műveltség és a szakmai ismeretek gyarapítására vonatkozó kötelesség, továbbá az ifjúság fejlődését és szocialista nevelését szolgáló alkotmányos célkitűzés érvényesülése érdekében megállapítsa a Magyar Népköztársaság nevelési-oktatási rendszerének alapvető szabályait.

Ot. 1. § A törvény célja, hogy a művelődéshez való állampolgári jog, valamint az ifjúság fejlődését, oktatását és nevelését szolgáló alkotmányos állami kötelezettség érvényesülése érdekében megállapítsa a Magyar Köztársaság nevelési-oktatási rendszerének alapvető szabályait.

a nevelési-oktatási rendszer

Ot. 2. § A nevelési-oktatási rendszer feladatait az óvodai nevelés, az iskolai rendszerű nevelés-oktatás (a továbbiakban: iskolai nevelés-oktatás), a diákotthoni és kollégiumi nevelés-oktatás, valamint a tanfolyami és egyéb nem iskolai rendszerű oktatás (a továbbiakban: iskolarendszeren kívüli oktatás) valósítja meg.

I. FEJEZET
ALAPELVEK

Ot. 3. § A Magyar Népköztársaság a tanuláshoz való jogot mindenki számára biztosítja.
Ot. 4. § A Magyar Népköztársaságban a törvény rendelkezései szerint minden gyermek tanköteles.
Ot. 5. § Az óvodai nevelés, az iskolai, a diákotthoni és kollégiumi nevelés-oktatás, továbbá a nevelés-oktatás irányítása és - a törvényben foglalt kivétellel - feltételeinek biztosítása az állam feladata.
Ot. 6. § A Magyar Népköztársaságban az óvodai nevelés, valamint az alapfokú és a középfokú iskolai nevelés-oktatás, továbbá - jogszabályban meghatározott kivétellel - a felsőfokú alapképzés ingyenes.
Ot. 7. § (1) Az óvodai nevelés és az iskolai nevelés-oktatás nyelve a magyar, valamint a Magyar Népköztársaságban beszélt minden nemzetiségi nyelv.
(2) A nemzetiségekhez tartozó gyermekek, tanulók anyanyelvükön, illetőleg két nyelven - anyanyelven és magyarul - részesülhetnek óvodai nevelésben, valamint iskolai nevelésben és oktatásban.
(3) A nemzetiségi nyelvek az iskolai nevelés-oktatás valamennyi fokán tanulhatók.
(4) A nevelés-oktatás - az iskolai nevelés-oktatás valamennyi fokán - idegen nyelven is folyhat.
(5) Az állam az (1)-(3) bekezdésben foglaltak feltételeiről szervezetten gondoskodik.
Ot. 8. § (1) A Magyar Népköztársaságban az iskolai nevelés-oktatás egymáshoz kapcsolódó fokozatokban valósul meg.
(2) Az alapfokú iskolát végzettek középfokú iskolában, a középiskolában érettségi, illetőleg érettségi-képesítő vizsgát tettek pedig felsőfokú oktatási intézményben való továbbtanulásra jelentkezhetnek.
(3) Iskolai végzettséget tanúsító okiratot csak alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmény adhat ki.
(4) Szakképzettséget az iskolarendszeren kívüli oktatásban is lehet szerezni.
Ot. 9. § (1) A társadalmi esélyegyenlőség érvényesülésének elősegítése érdekében az állam a hátrányos helyzetben levőknek támogatást nyújt.
(2) Az állam segíti a kiemelkedő tehetségű fiatalok képességeinek fejlesztését és tudásának gyarapítását.
(3) Az állam a testi, az érzékszervi, az értelmi és a beszédfogyatékosok neveléséről és oktatásáról fokozottan gondoskodik.
Ot. 10. § (1) A nevelési-oktatási intézmények szakmai tekintetben a törvény rendelkezései szerint önállóak; szervezetükkel és működésükkel kapcsolatban minden olyan ügyben döntenek, amelyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe. Tevékenységükben a nevelés és az oktatás elválaszthatatlan egysége valósul meg.
(2) A nevelési-oktatási intézmények szervezetében, működésében és vezetésében a demokratizmus elvei érvényesülnek. A pedagógusok és oktatók, a tanulók és hallgatók - az óvodában, valamint az alap- és középfokú nevelési-oktatási intézményekben a szülők - közösségei, illetőleg képviselőik részt vesznek a vezetésben.
(3) A nevelési-oktatási intézmények széles körű kapcsolatokat tartanak fenn társadalmi környezetükkel - a gazdálkodó szervezetekkel, az állami költségvetési szervekkel, a társadalmi szervezetekkel, az állampolgárokkal s közösségeikkel -, és segítik egymás tevékenységét.
Ot. 11. § Az állam az önképzés és a továbbképzés feltételeinek biztosításával, pedagógiai kísérletek és kutatások támogatásával segítséget nyújt a pedagógusok és oktatók munkájához, a nevelési-oktatási módszerek tanulmányozásához, megválasztásához, továbbá a tudományos eredmények felhasználásához.
Ot. 12. § A Magyar Úttörők Szövetsége, a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség, a Hazafias Népfront, a szakszervezetek és más társadalmi szervezetek közreműködnek a nevelési-oktatási rendszer feladatainak teljesítésében.


Ot. 3. § A Magyar Köztársaság a tanuláshoz való jogot mindenki számára biztosítja.
Ot. 4. § A Magyar Köztársaságban a törvény rendelkezései szerint minden gyermek tanköteles.
Ot. 5. § (1) Az óvodai nevelés, az alap- és középfokú, a felsőfokú iskolai nevelés-oktatás, a diákotthoni és kollégiumi nevelés-oktatás, valamint az alapfokú művészetoktatás, továbbá a nevelés-oktatás irányítása és - a törvényben foglalt kivétellel - feltételeinek biztosítása az állam feladata.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott állami feladatok teljesítésében - megbízás alapján - a törvény, illetőleg más jogszabályok rendelkezései szerint természetes és jogi személyek, ideértve ezek jogi személyiség nélküli társaságait is (a továbbiakban: természetes és jogi személyek) részt vehetnek.
Ot. 6. § A Magyar Köztársaságban az óvodai nevelés, valamint az alapfokú és a középfokú iskolai nevelés-oktatás, továbbá - jogszabályban meghatározott kivétellel - a felsőfokú alapképzés az állami nevelési-oktatási intézményekben ingyenes.
Ot. 7. § (1) Az óvodai nevelés és az iskolai nevelés-oktatás nyelve a magyar, valamint a Magyar Köztársaságban beszélt minden nemzetiségi nyelv.
(2) A nemzetiségekhez tartozó gyermekek, tanulók anyanyelvükön, illetőleg két nyelven - anyanyelven és magyarul - részesülhetnek óvodai nevelésben, valamint iskolai nevelésben és oktatásban.
(3) A nemzetiségi nyelvek az iskolai nevelés-oktatás valamennyi fokán tanulhatók.
(4) A nevelés-oktatás - az iskolai nevelés-oktatás valamennyi fokán - idegen nyelven is folyhat.
(5) Az állam az (1)-(3) bekezdésben foglaltak feltételeiről szervezetten gondoskodik.
Ot. 8. § (1) A Magyar Köztársaságban az iskolai nevelés-oktatás egymáshoz kapcsolódó fokozatokban valósul meg.
(2) Az alapfokú iskolát végzettek középfokú iskolában, a középiskolában érettségi, illetőleg érettségi-képesítő vizsgát tettek pedig felsőfokú oktatási intézményben való továbbtanulásra jelentkezhetnek.
(3) Iskolai végzettséget tanúsító okiratot csak alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmény adhat ki.
(4) Szakképzettséget az iskolarendszeren kívüli oktatásban is lehet szerezni.
Ot. 9. § (1) A társadalmi esélyegyenlőség érvényesülésének elősegítése érdekében az állam a hátrányos helyzetben levőknek támogatást nyújt.
(2) Az állam segíti a kiemelkedő tehetségű fiatalok képességeinek fejlesztését és tudásának gyarapítását.
(3) Az állam a testi, az érzékszervi, az értelmi és a beszédfogyatékosok neveléséről és oktatásáról fokozottan gondoskodik.
Ot. 10. § (1) A nevelési-oktatási intézmények szakmai tekintetben a törvény rendelkezései szerint önállóak; szervezetükkel és működésükkel kapcsolatban minden olyan ügyben döntenek, amelyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe. Tevékenységükben a nevelés és az oktatás elválaszthatatlan egysége valósul meg.
(2) A nevelési-oktatási intézmények szervezetében, működésében és vezetésében a demokratizmus elvei érvényesülnek. A pedagógusok és oktatók, a tanulók és hallgatók - az óvodában, valamint az alap- és középfokú nevelési-oktatási intézményekben a szülők - közösségei, illetőleg képviselőik részt vesznek a vezetésben.
(3) A nevelési-oktatási intézmények széles körű kapcsolatokat tartanak fenn társadalmi környezetükkel - a gazdálkodó szervezetekkel, az állami költségvetési szervekkel, a társadalmi szervezetekkel, az állampolgárokkal s közösségeikkel -, és segítik egymás tevékenységét.
Ot. 11. § Az állam az önképzés és a továbbképzés feltételeinek biztosításával, pedagógiai kísérletek és kutatások támogatásával segítséget nyújt a pedagógusok és oktatók munkájához, a nevelési-oktatási módszerek tanulmányozásához, megválasztásához, továbbá a tudományos eredmények felhasználásához.
Ot. 12. §


II. FEJEZET
A NEVELÉSI-OKTATÁSI RENDSZER

a nevelési-oktatási rendszer intézményei

Ot. 13. § (1) Nevelési intézmények: az óvodák.
(2) Az iskolai nevelés-oktatás intézményei:
a) az alapfokú nevelési-oktatási intézmények: az általános iskolák,
b) a középfokú nevelési-oktatási intézmények: a gimnáziumok, a szakközépiskolák, a szakmunkásképző iskolák és a szakiskolák,
c) a felsőfokú oktatási intézmények: az egyetemek és a főiskolák,
d) az alapfokú művészetoktatási intézmények,
e) más oktatási intézmények [a továbbiakban a)-e) alattiak: iskolák, oktatási intézmények].
(3) Diákotthonok és kollégiumok [a továbbiakban az (1)-(3) bekezdés alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmények].
(4) Az iskolarendszeren kívüli oktatás intézményei: a gazdálkodó szervezetek, az állami költségvetési szervek, a társadalmi szervezetek oktatási, továbbképző és vezetőképző intézményei.
(5) Az iskolarendszeren kívüli oktatásra vonatkozó alapvető rendelkezéseket a Minisztertanács állapítja meg, a magánoktatást pedig a művelődési miniszter szabályozza.
(6) Az egyetemek és a főiskolák, valamint a (2) bekezdés e) pontjában megjelölt oktatási intézmények felsorolását külön jogszabály tartalmazza.


Ot. 13. § (1) Nevelési intézmények: az óvodák.
(2) Az iskolai nevelés-oktatás intézményei:
a) az alapfokú nevelési-oktatási intézmények: az általános iskolák,
b) a középfokú nevelési-oktatási intézmények: a gimnáziumok, a szakközépiskolák, a szakmunkásképző iskolák és a szakiskolák,
c) a felsőfokú oktatási intézmények: az egyetemek és a főiskolák,
d) az alapfokú művészetoktatási intézmények,
e) az egyházak hittudományi intézményei: akadémiák, teológiák, rabbiképző intézetek, főiskolák, lelkészképző intézetek (a továbbiakban: hittudományi egyetemek, főiskolák),
f) más oktatási intézmények [a továbbiakban a)-f) alattiak: iskolák, oktatási intézmények].
(3) Diákotthonok és kollégiumok [a továbbiakban az (1)-(3) bekezdés alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmények].
(4) Az iskolarendszeren kívüli oktatás intézményei: a gazdálkodó szervezetek, az állami költségvetési szervek, a társadalmi szervezetek oktatási, továbbképző és vezetőképző intézményei.
(5) Az iskolarendszeren kívüli oktatásra vonatkozó alapvető rendelkezéseket a Minisztertanács állapítja meg.
(6) Az egyetemek és a hittudományi egyetemek felsorolását országgyűlési határozat, a főiskolák és a hittudományi főiskolák felsorolását minisztertanácsi határozat, a (2) bekezdés f) pontjában megjelölt oktatási intézmények felsorolását pedig külön jogszabály tartalmazza.


Ot. 13. § (1) Nevelési intézmények: az óvodák.
(2) Az iskolai nevelés-oktatás intézményei:
a) az alapfokú nevelési-oktatási intézmények: az általános iskolák,
b) a középfokú nevelési-oktatási intézmények: a gimnáziumok, a szakközépiskolák, a szakmunkásképző iskolák és a szakiskolák,
c) a felsőfokú oktatási intézmények: az egyetemek és a főiskolák,
d) az alapfokú művészetoktatási intézmények,
e) az egyházak hittudományi intézményei: akadémiák, teológiák, rabbiképző intézetek, főiskolák, lelkészképző intézetek (a továbbiakban: hittudományi egyetemek, főiskolák),
f) más oktatási intézmények [a továbbiakban a)-f) alattiak: iskolák, oktatási intézmények].
(3) Diákotthonok és kollégiumok [a továbbiakban az (1)-(3) bekezdés alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmények].
(4) Az iskolarendszeren kívüli oktatás intézményei: a gazdálkodó szervezetek, az állami költségvetési szervek, a társadalmi szervezetek oktatási, továbbképző és vezetőképző intézményei.
(5) Az iskolarendszeren kívüli oktatásra vonatkozó alapvető rendelkezéseket a Kormány állapítja meg.
(6) Az egyetemek és a hittudományi egyetemek felsorolását országgyűlési határozat, a főiskolák és a hittudományi főiskolák felsorolását kormányhatározat, a (2) bekezdés f) pontjában megjelölt oktatási intézmények felsorolását pedig külön jogszabály tartalmazza.


a nevelési-oktatási intézmény működése

Ot. 14. § (1) A nevelési-oktatási intézmény önálló intézményként vagy jogszabályban meghatározott másik intézmény szervezetéhez tartozva, illetőleg szervezetileg összevonva működhet.
(2) A nevelési-oktatási intézmény az állami költségvetésből biztosított támogatás vagy a létesítő, illetőleg a fenntartó szerv hozzájárulása, valamint jogszabályban meghatározott egyéb bevételei felhasználásával gondoskodik feladatainak ellátásáról.
(3) A nevelési-oktatási intézmény a jogszabályok, valamint a központi nevelési programok, nevelési és oktatási tervek, illetőleg a tantervi irányelvek keretei között meghatározza saját nevelési-oktatási feladatait, s a nevelő-oktató munka eredményességét elősegítő kísérleteket, kutatásokat folytathat.
(4) Az alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmény a helyi szükségleteknek, a tanulók fejlettségének és érdeklődésének figyelembevételével kialakítja helyi nevelési rendszerét, továbbá kiegészítő tananyagot dolgozhat ki és megválaszthatja a fakultációs irányokat.
(5) A nevelési-oktatási intézménynek rendelkeznie kell a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel.
Ot. 15. § (1) A nevelési-oktatási intézmények feladataikat a tanulók és hallgatók önképzésére, alkotó- és kezdeményezőkészségére támaszkodva, azok közösségeivel együttműködve - az iskolafok sajátosságaihoz igazodva - látják el.
(2) Az oktatási intézmények nevelő-oktató munkáját a tanulók és hallgatók önkormányzatára épülő diákotthoni és kollégiumi közösségi nevelő, önképző - a felsőfokú oktatásban tudományos, illetőleg szakmai önképző, alkotó - munka segíti és egészíti ki.
(3) Az alap- és középfokú iskolák tanulóik eredményes nevelése, oktatása érdekében együttműködnek a diákotthonokkal és kollégiumokkal, a gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekkel.
Ot. 16. § A nevelési-oktatási intézmények az egészséges életmód követelményeinek megfelelően gondoskodnak a tanulók tanórán kívüli foglalkoztatásáról.
Ot. 17. § Az óvodák, valamint az alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmények munkájuk során ellátják a gyermek- és ifjúságvédelemből rájuk háruló feladatokat; felderítik a gyermekek és tanulók fejlődését veszélyeztető tényezőket és pedagógiai eszközökkel törekednek káros hatásuk megelőzésére, illetőleg ellensúlyozására. Szükség esetén - a gyermekek és tanulók érdekében - állami szerveknél intézkedést kezdeményeznek.
Ot. 18. § (1) A nevelési-oktatási intézmények a művelődési és a testedzési feladatok hatékonyabb ellátása érdekében együttműködnek a közművelődés és a sport intézményeivel.
(2) Az oktatási intézmények az iskolarendszeren kívüli oktatásban részt vehetnek.
(3) A nevelési-oktatási intézmények elősegítik tanulóiknak, hallgatóiknak és dolgozóiknak a szövetkezeti mozgalomban való részvételét.


Ot. 14. § (1) A nevelési-oktatási intézmény önálló intézményként vagy jogszabályban meghatározott másik intézmény szervezetéhez tartozva, illetőleg szervezetileg összevonva működhet.
(2) A nevelési-oktatási intézmény az állami költségvetésből biztosított támogatás és a létesítő, illetőleg a fenntartó szerv hozzájárulása vagy a létesítő, illetőleg a fenntartó által nyújtott pénzellátás, valamint jogszabályban meghatározott egyéb bevételei alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról. A nem állami nevelési-oktatási intézményekben folyó nevelés-oktatás feltételeinek biztosításához az állam - külön jogszabály rendelkezései szerint - hozzájárulhat. Az önállóan működő nevelési-oktatási intézmény jogi személy. Az önálló nevelési-oktatási intézménynek - kérelmére - az önálló gazdálkodási jogot meg kell adni.
(3) A nevelési-oktatási intézmény a jogszabályok, valamint a központi nevelési programok, nevelési és oktatási tervek, illetőleg a felsőoktatásban a képesítés megszerzése feltételeinek keretei között meghatározza saját nevelési-oktatási feladatait, s a nevelő-oktató munka eredményességét elősegítő kísérleteket, kutatásokat folytathat.
(4) Az alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmény a helyi szükségleteknek, a tanulók fejlettségének és érdeklődésének figyelembevételével kialakítja helyi nevelési rendszerét, továbbá kiegészítő tananyagot dolgozhat ki és megválaszthatja a fakultációs irányokat.
(5) A nevelési-oktatási intézménynek rendelkeznie kell a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel.
Ot. 15. § (1) A nevelési-oktatási intézmények feladataikat a tanulók és hallgatók önképzésére, alkotó- és kezdeményezőkészségére támaszkodva, azok közösségeivel együttműködve - az iskolafok sajátosságaihoz igazodva - látják el.
(2) Az oktatási intézmények nevelő-oktató munkáját a tanulók és hallgatók önkormányzatára épülő diákotthoni és kollégiumi közösségi nevelő, önképző - a felsőfokú oktatásban tudományos, illetőleg szakmai önképző, alkotó - munka segíti és egészíti ki.
(3) Az alap- és középfokú iskolák tanulóik eredményes nevelése, oktatása érdekében együttműködnek a diákotthonokkal és kollégiumokkal, a gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekkel.
Ot. 16. § A nevelési-oktatási intézmények az egészséges életmód követelményeinek megfelelően gondoskodnak a tanulók tanórán kívüli foglalkoztatásáról.
Ot. 17. § Az óvodák, valamint az alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmények munkájuk során ellátják a gyermek- és ifjúságvédelemből rájuk háruló feladatokat; felderítik a gyermekek és tanulók fejlődését veszélyeztető tényezőket és pedagógiai eszközökkel törekednek káros hatásuk megelőzésére, illetőleg ellensúlyozására. Szükség esetén - a gyermekek és tanulók érdekében - állami szerveknél intézkedést kezdeményeznek.
Ot. 18. § (1) A nevelési-oktatási intézmények a művelődési és a testedzési feladatok hatékonyabb ellátása érdekében együttműködnek a közművelődés és a sport intézményeivel.
(2) Az oktatási intézmények az iskolarendszeren kívüli oktatásban részt vehetnek.
(3)
Ot. 18/A. § (1) A nem állami nevelési-oktatási intézmények tevékenységüket vállalkozási tevékenységként folytathatják.
(2) A nem állami nevelési-oktatási intézmény meghatározott állami nevelési-oktatási feladat elvégzését a feladat ellátásáért felelős állami szervtől vagy állami nevelési-oktatási intézménytől - írásbeli megállapodással (a továbbiakban: megbízás), a megbízótól járó díjazásért - vállalhatja.
(3) Nem állami felsőoktatási intézmény alapképzést, illetőleg szakosító továbbképzést állami feladatként a művelődési miniszter megbízása alapján láthat el.
(4) Az állami és a (2)-(3) bekezdés szerinti esetben a nem állami nevelési-oktatási intézmények a feladatukként meghatározott nevelési-oktatási tevékenységeken kívüli nevelési-oktatási tevékenységre - megállapodás alapján - ellenszolgáltatásért vállalkozhatnak.


Ot. 14. § (1) A nevelési-oktatási intézmény önálló intézményként vagy jogszabályban meghatározott másik intézmény szervezetéhez tartozva, illetőleg szervezetileg összevonva működhet.
(2) A nevelési-oktatási intézmény az állami költségvetésből biztosított támogatás és a létesítő, illetőleg a fenntartó szerv hozzájárulása vagy a létesítő, illetőleg a fenntartó által nyújtott pénzellátás, valamint jogszabályban meghatározott egyéb bevételei alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról. A nem állami nevelési-oktatási intézményekben folyó nevelés-oktatás feltételeinek biztosításához az állam - külön jogszabály rendelkezései szerint - hozzájárulhat. Az önállóan működő nevelési-oktatási intézmény jogi személy. Az önálló nevelési-oktatási intézménynek - kérelmére - az önálló gazdálkodási jogot meg kell adni.
(3) A nevelési-oktatási intézmény a jogszabályok, valamint a központi nevelési programok, nevelési és oktatási tervek, illetőleg a felsőoktatásban a képesítés megszerzése feltételeinek keretei között meghatározza saját nevelési-oktatási feladatait, s a nevelő-oktató munka eredményességét elősegítő kísérleteket, kutatásokat folytathat.
(4) Az alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmény a helyi szükségleteknek, a tanulók fejlettségének és érdeklődésének figyelembevételével kialakítja helyi nevelési rendszerét, továbbá kiegészítő tananyagot dolgozhat ki és megválaszthatja a fakultációs irányokat.
(5) A nevelési-oktatási intézménynek rendelkeznie kell a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel.
Ot. 15. § (1) A nevelési-oktatási intézmények feladataikat a tanulók és hallgatók önképzésére, alkotó- és kezdeményezőkészségére támaszkodva, azok közösségeivel együttműködve - az iskolafok sajátosságaihoz igazodva - látják el.
(2) Az oktatási intézmények nevelő-oktató munkáját a tanulók és hallgatók önkormányzatára épülő diákotthoni és kollégiumi közösségi nevelő, önképző - a felsőfokú oktatásban tudományos, illetőleg szakmai önképző, alkotó - munka segíti és egészíti ki.
(3) Az alap- és középfokú iskolák tanulóik eredményes nevelése, oktatása érdekében együttműködnek a diákotthonokkal és kollégiumokkal, a gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekkel.
Ot. 16. § A nevelési-oktatási intézmények az egészséges életmód követelményeinek megfelelően gondoskodnak a tanulók tanórán kívüli foglalkoztatásáról.
Ot. 17. § Az óvodák, valamint az alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmények munkájuk során ellátják a gyermek- és ifjúságvédelemből rájuk háruló feladatokat; felderítik a gyermekek és tanulók fejlődését veszélyeztető tényezőket és pedagógiai eszközökkel törekednek káros hatásuk megelőzésére, illetőleg ellensúlyozására. Szükség esetén - a gyermekek és tanulók érdekében - állami szerveknél intézkedést kezdeményeznek.
Ot. 18. § (1) A nevelési-oktatási intézmények a művelődési és a testedzési feladatok hatékonyabb ellátása érdekében együttműködnek a közművelődés és a sport intézményeivel.
(2) Az oktatási intézmények az iskolarendszeren kívüli oktatásban részt vehetnek.
(3)
Ot. 18/A. § (1) A nem állami nevelési-oktatási intézmények tevékenységüket vállalkozási tevékenységként folytathatják.
(2) A nem állami nevelési-oktatási intézmény meghatározott állami nevelési-oktatási feladat elvégzését a feladat ellátásáért felelős állami szervtől vagy állami nevelési-oktatási intézménytől - írásbeli megállapodással (a továbbiakban: megbízás), a megbízótól járó díjazásért - vállalhatja.
(3) Nem állami felsőoktatási intézmény alapképzést, illetőleg szakosító továbbképzést állami feladatként a művelődési és közoktatási miniszter megbízása alapján láthat el.
(4) Az állami és a (2)-(3) bekezdés szerinti esetben a nem állami nevelési-oktatási intézmények a feladatukként meghatározott nevelési-oktatási tevékenységeken kívüli nevelési-oktatási tevékenységre - megállapodás alapján - ellenszolgáltatásért vállalkozhatnak.


központi ágazati irányítás

Ot. 19. § (1) A művelődési miniszter a nevelési-oktatási rendszer központi ágazati irányításával biztosítja az oktatáspolitika egységes érvényesülését, a nevelés és az oktatás tervszerű fejlesztését, elvi, pedagógiai egységét.
(2) A művelődési miniszter központi ágazati irányító hatásköre kiterjed a törvény hatálya alá tartozó nevelési-oktatási, valamint művelődési szakigazgatási tevékenységre, függetlenül attól, hogy a tevékenységet folytató nevelési-oktatási intézmény milyen szervezetben, szervezeti alárendeltségben működik, illetőleg attól, hogy a tevékenységet nem nevelési-oktatási intézmény folytatja.
(3) A központi ágazati irányítási hatásköröket a Minisztertanács állapítja meg.


Ot. 19. § (1) A művelődési és közoktatási miniszter a nevelési-oktatási rendszer központi ágazati irányításával biztosítja az oktatáspolitika egységes érvényesülését, a nevelés és az oktatás tervszerű fejlesztését, elvi, pedagógiai egységét.
(2) A művelődési és közoktatási miniszter központi ágazati irányító hatásköre - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - kiterjed a törvény hatálya alá tartozó nevelési-oktatási, valamint művelődési szakigazgatási tevékenységre, függetlenül attól, hogy a tevékenységet folytató nevelési-oktatási intézmény milyen szervezetben, szervezeti alárendeltségben működik, illetőleg attól, hogy a tevékenységet nem nevelési-oktatási intézmény folytatja.
(3) Az iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás tekintetében a központi ágazati irányítást a munkaügyi miniszter látja el a képzés szakiránya szerint illetékes, valamint a képzésben érdekelt miniszterek, továbbá a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervek bevonásával.
(4) A központi ágazati irányítási hatásköröket a Kormány állapítja meg.


Ot. 23. § (1) Az állami felsőoktatási intézményekben folyó felsőoktatás irányítását az állami felsőoktatási intézményeket közvetlenül irányító miniszterek (a továbbiakban: irányító miniszterek) - a képzésben érdekelt minisztereknek, országos hatáskörű szervek vezetőinek közreműködésével - látják el.
(2) Az irányító miniszter az oktatáspolitikai és a szakmai irányítást, a szakképzés folyamatos korszerűsítését, továbbá az azonos, illetőleg rokon szakképzési irányokban az ágazati és az intézményi érdekek egyeztetését szakértői bizottságok közreműködésével valósítja meg.
(3) Az irányítási hatásköröket a Minisztertanács állapítja meg.


Vhr. 8. § (1) Az irányító miniszter a szakiránya szerinti felsőoktatás tekintetében szabályozza az alapképzésben a képesítés megszerzésének feltételeit.
Ot. 23. § (1) Az állami felsőoktatási intézményekben folyó felsőoktatás irányítását az állami felsőoktatási intézményeket közvetlenül irányító miniszterek (a továbbiakban: irányító miniszterek) - a képzésben érdekelt minisztereknek, országos hatáskörű szervek vezetőinek közreműködésével - látják el.
(2) Az irányító miniszter az oktatáspolitikai és a szakmai irányítást, a szakképzés folyamatos korszerűsítését, továbbá az azonos, illetőleg rokon szakképzési irányokban az ágazati és az intézményi érdekek egyeztetését szakértői bizottságok közreműködésével valósítja meg.
(3) Az irányítási hatásköröket a Kormány állapítja meg.


Vhr. 8. § (1) Az irányító miniszter a szakiránya szerinti felsőoktatás tekintetében szabályozza az alapképzésben a képesítés megszerzésének feltételeit.
Ot. 23. § (1) Az állami felsőoktatási intézményekben folyó felsőoktatás irányítását az állami felsőoktatási intézményeket közvetlenül irányító miniszterek (a továbbiakban: irányító miniszterek) - a képzésben érdekelt minisztereknek, országos hatáskörű szervek vezetőinek közreműködésével - látják el.
(2)-(3)


Vhr. 8. § (1) Az irányító miniszter a szakiránya szerinti felsőoktatás tekintetében szabályozza az alapképzésben a képesítés megszerzésének feltételeit.
1. §   A törvény célja, hogy a művelődéshez való állampolgári jog, valamint az ifjúság fejlődését, oktatását és nevelését szolgáló alkotmányos állami kötelezettség érvényesülése érdekében megállapítsa a Magyar Köztársaság nevelési-oktatási rendszerének alapvető szabályait.
(2) A művelődési miniszter hozzájárulása szükséges nem állami felsőoktatási intézményben az alapképzésben szak alapításához, indításához, megszüntetéséhez.
(2) A művelődési miniszter az (1) bekezdés b)-e) pontjában meghatározott hatáskörében a szakirány szerint illetékes miniszterekkel egyetértésben jár el.
Vhr. 5. § A szakirány szerint illetékes miniszter a középfokú szakoktatás tekintetében:
a) javaslatot tesz az iskolákban oktatható szakokra, szakmákra és az oktatás szakmai követelményeire;
b) meghatározza a szakmai tantárgyakat és - a szakmai oktatásra fordítható órakereten belül - azok óraszámait;
c) kidolgozza és - a művelődési miniszterrel egyetértésben - jóváhagyja a szakmai tantárgyak tanterveit;
d) gondoskodik a szakmai tantárgyak tankönyveinek, valamint taneszközeinek és egyéb tanulmányi segédleteinek kidolgozásáról, jóváhagyja és kiadja, illetőleg engedélyezi azokat;
e) meghatározza a vizsgáztatás és a képesítés, valamint a külföldön szerzett szakképesítés honosításának szakmai követelményeit;
f) szakmai útmutatókat készít, valamint továbbképzéseket szervez a szaktanácsadók (szakfelügyelők), továbbá a szakmai elméleti és gyakorlati oktatást ellátó pedagógusok, illetőleg más dolgozók számára;
g) közreműködik a szakmai oktatás megszervezésére és a gyakorlati oktatási helyek létesítésére vonatkozó követelmények meghatározásában, továbbá javaslatot tesz a technikusképzést folytató szakközépiskolákra;
h) meghatározza a szakmunkásképző iskola fenntartására alkalmas vállalatok körét;
i) véleményt nyilvánít a szakmai előkészítő tantárgyak tanterveinek jóváhagyása előtt;
j) megbízza az érettségi-képesítő vizsgabizottság, az állami szakmunkásvizsga-bizottság, az egészségügyi szakiskolai képesítő vizsgabizottság, a gépíró és gyorsíró szakiskolai szakmai minősítő vizsgabizottság társelnökét, valamint a technikusképesítő vizsgabizottság elnökét;
k) szervezi a hatáskörébe tartozó országos tanulmányi versenyeket;
l) ellenőrzi az irányítása alá tartozó területen a gyakorlati oktatásban közreműködő vállalatoknak a szakmai gyakorlatokkal összefüggő tevékenységét.
Ot. 21. § Óvodát, alap- és középfokú iskolát, diákotthont és kollégiumot (a továbbiakban a diákotthon és a kollégium együtt: diákotthon), valamint alapfokú művészetoktatási intézményt a tanácsok, más jogi személyek, továbbá a természetes személyek létesíthetnek és tarthatnak fenn.
Ot. 21/A. § (1) Óvoda, alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmény, valamint alapfokú művészetoktatási intézmény működésének megkezdéséhez - a tanácsok által, továbbá a külföldön létesített nevelési-oktatási intézmények kivételével - engedély szükséges.
(2) Alap- és középfokú iskola, valamint alapfokú művészetoktatási intézmény működése megkezdésének engedélyezéséhez a feladat ellátása tárgyi és személyi feltételeire egy évre szükséges pénzügyi biztosítékot kell igazolni.
(3) Az engedélyezésről óvoda, alapfokú nevelési-oktatási intézmény, valamint alapfokú művészetoktatási intézmény tekintetében az intézmény székhelye szerint illetékes helyi tanács, középfokú nevelési-oktatási intézmény tekintetében pedig az intézmény székhelye szerint illetékes fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottságának művelődési feladatot ellátó szakigazgatási szerve dönt.
(4) A működés megkezdésének engedélyezése akkor tagadható meg, ha a nevelési-oktatási intézmény az azonos jellegű intézményekre előírt feltételeknek nem felel meg, továbbá ha a (2) bekezdésben előírt pénzügyi biztosítékot nem igazolták.
(5) A működés megkezdésének engedélyezésével kapcsolatos ügyekben folytatott eljárásokra az államigazgatási eljárás általános szabályait kell alkalmazni.
Vhr. 6. §
Ot. 22. § (1) Az óvodai nevelés, az alap- és középfokú nevelés-oktatás, valamint az alapfokú művészetoktatás irányításával kapcsolatos feladatokat a törvény és külön jogszabály rendelkezései szerint a tanácsok végrehajtó bizottsága művelődési feladatot ellátó szakigazgatási szervei, továbbá a nem tanácsi nevelési-oktatási intézményekben folyó nevelés-oktatás tekintetében a létesítő, illetőleg a fenntartó látja el.
(2) A művelődési szakigazgatási szervek a nevelési-oktatási intézmények törvényes működését tanácsi nevelési-oktatási intézmények tekintetében helyi-területi irányítással, nem tanácsi nevelési-oktatási intézmények tekintetében hatósági ellenőrzéssel biztosítják.
(3) A művelődési szakigazgatási szerv a nem tanácsi nevelési-oktatási intézmény működését felfüggeszti, illetőleg megtiltja, ha az azonos jellegű intézményekre előírt feltételekkel nem rendelkezik vagy a kötelező nevelési programot, illetve nevelési és oktatási tervet nem alkalmazza.
(4) Az irányítás a nevelési-oktatási intézmény szakmai önállóságát nem sértheti.
Vhr. 7. § (1) A külföldön működő nevelési-oktatási intézményben folyó nevelés-oktatás helyi irányítását a Művelődési Minisztérium látja el.
(2) A kísérleti nevelési-oktatási intézményben folyó nevelés-oktatás hatósági ellenőrzését a Művelődési Minisztérium a tanácsok végrehajtó bizottságának művelődésügyi szakigazgatási szervei (a továbbiakban: művelődési szakigazgatási szervek) útján látja el.
(2) Az irányító miniszter az állami felsőoktatási intézmények tekintetében:
a) dönt az alapképzésben szak alapításáról, indításáról, illetőleg megszüntetéséről;
b) gondoskodik a felsőoktatási intézmények működéséhez és fejlesztéséhez biztosított költségvetési támogatások elosztásáról;
c) elosztja az állami költségvetésből a hallgatókat jogszabály alapján megillető juttatásokra, kedvezményes szolgáltatásokra biztosított pénzellátást - a hallgatók létszámának arányában - a felsőoktatási intézmények között;
d) megsemmisíti azt a szabályzatot, továbbá a felsőoktatási intézmény tanácsának, illetőleg vezetőjének azt a határozatát, amely jogszabályt sért;
e) az intézmény működését bármely tevékenységének közvetlen megvizsgálásával - törvényességi szempontból - ellenőrizheti;
f) kinevezi, illetőleg felmenti a főiskolai tanárt;
g) megbízza, illetőleg felmenti a főiskola főigazgatóját.
(2) A vállalatok gyakorlóterület rendelkezésre bocsátásával, szakembereiknek az oktatómunkában való közreműködésével, továbbá oktatási célra alkalmas gépek, szerszámok és egyéb felszerelési tárgyak átengedésével segítik az iskolákat.
Ot. 60. § (1) Ha a tanuló az általános iskola, a középfokú iskola vagy az alapfokú művészetoktatási intézmény, illetőleg a hallgató a felsőoktatási intézmény két vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben teljesíti, a tanulmányi idő számára megrövidíthető.
(2) A tanuló külön jogszabályok, a hallgató a felsőfokú oktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatának rendelkezései szerint felmenthető a kötelező foglalkozásokon való részvétel, illetőleg mentesíthető meghatározott tantárgyak tanulása vagy adott tantárgyból a vizsgakötelezettség alól.
Ot. 61. § Az oktatási intézmények tanulói vagy hallgatói közé felvétel, átvétel, illetőleg a megszakított tanulmányok folytatása útján, vagy jogszabályban megállapított egyéb módon lehet jutni.
Ot. 62. § (1) Az iskolába az vehető fel, aki az oktatási fokra, az intézménytípusba, a tagozatra, illetőleg az évfolyamra való felvétel feltételeinek megfelel.
(2) A felvétel jelentkezés alapján történik. A jelentkezésről és a felvételi eljárásról külön jogszabályok rendelkeznek.
Ot. 63. § (1) A neveléssel és az oktatással, az iskolai élettel, valamint az iskola és társadalmi környezete közötti kapcsolatokkal összefüggő, továbbá külön jogszabályokban meghatározott ügyekben a tanulók, hallgatók közösségei, illetőleg a diákönkormányzati szervek - a jogszabályok rendelkezései szerint - döntési, egyetértési, véleményező, illetőleg javaslattevő jogkörrel rendelkeznek.
(2) A tanulók vagy hallgatók nagyobb csoportjait, illetőleg az iskola egész diákközösségét érintő kérdésekben a tanulókat, hallgatókat a diákönkormányzati szervek képviselik.
(2) A művelődési és közoktatási miniszter az alap- és középfokú iskolai nevelés-oktatás (törvény 2. §), diákotthoni és kollégiumi nevelés-oktatás (a továbbiakban együtt: alap- és középfokú nevelés-oktatás), valamint az alapfokú művészetoktatás egészére terjedően:
a) meghatározza a nevelési-oktatási célokat és alapvető követelményeket, a nevelés-oktatás tartalmára, rendszerére, szervezetére vonatkozó elveket;
b) kidolgozza - a képzés szakiránya szerint illetékes miniszterek, országos hatáskörű szervek vezetői (a továbbiakban: szakirány szerint illetékes miniszterek) hatáskörébe tartozó szakmai tantervek kivételével - a nevelési és oktatási terveket;
b) kidolgozza - a munkaügyi miniszter és a képzés szakiránya szerint illetékes miniszterek (a továbbiakban: szakirány szerint illetékes miniszterek) hatáskörébe tartozó szakmai tantervek kivételével - a nevelési-oktatási terveket;
c) kiadja a nevelési és oktatási terveket;
d) szabályozza a tankönyvek készítésének és kiadásának, valamint a taneszközök és egyéb tanulmányi segédletek használatának rendjét, továbbá - a szakirány szerint illetékes miniszter hatáskörébe tartozók kivételével - gondoskodik a tankönyvek, valamint a taneszközök és egyéb tanulmányi segédletek kidolgozásáról, jóváhagyja, illetőleg engedélyezi azokat;
d) szabályozza a tankönyvek készítésének és kiadásának, valamint a taneszközök és egyéb tanulmányi segédletek használatának rendjét, továbbá - a munkaügyi miniszter és a szakirány szerint illetékes miniszter hatáskörébe tartozók kivételével - gondoskodik a tankönyvek, valamint a taneszközök és egyéb tanulmányi segédletek kidolgozásáról, jóváhagyja, illetőleg engedélyezi azokat;
e) szabályozza a felvételi eljárást;
f) szabályozza a tanulói jogviszonnyal összefüggő általános jellegű kérdéseket;
g) szabályozza - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a tanulókat megillető juttatásokat, kedvezményeket, továbbá az általuk fizetendő térítéseket;
h) szabályozza a tanulmányi rendet és - a szakközépiskolai, a szakmunkásképző iskolai, valamint a szakiskolai szakmai oktatás (a továbbiakban: középfokú szakoktatás) tekintetében a szakirány szerint illetékes miniszterekkel egyetértésben - a vizsgarendet;
h) szabályozza a tanulmányi rendet és a vizsgarendet;
i) meghatározza - a szakirány szerint illetékes miniszterekkel egyetértésben - az országos tanulmányi versenyek rendjét és szervezi a hatáskörébe tartozó országos tanulmányi versenyeket;
i) meghatározza az országos tanulmányi versenyek rendjét és szervezi a hatáskörébe tartozó országos tanulmányi versenyeket;
j) meghatározza a külföldi alap- és középfokú oktatási intézményekben, valamint alapfokú művészetoktatási intézményekben szerzett iskolai végzettséget, illetőleg szakképzettséget tanúsító bizonyítványok honosítására vonatkozó szabályokat.
(2) Nem állami felsőoktatási intézmény, egyetemi kar, egyetemen szervezett főiskolai kar létesítéséhez, illetőleg megszüntetéséhez szükséges hozzájárulás megszerzése érdekében a művelődési és közoktatási miniszter tesz előterjesztést.
(2) A művelődési és közoktatási miniszter az (1) bekezdés b)-e) pontjában meghatározott hatáskörében a szakirány szerint illetékes miniszterekkel egyetértésben jár el.
Vhr. 5. § A szakirány szerint illetékes miniszter a középfokú szakoktatás tekintetében:
a) javaslatot tesz az iskolákban oktatható szakokra, szakmákra és az oktatás szakmai követelményeire;
b) meghatározza a szakmai tantárgyakat és - a szakmai oktatásra fordítható órakereten belül - azok óraszámait;
c) kidolgozza és - a művelődési és közoktatási miniszterrel egyetértésben - jóváhagyja a szakmai tantárgyak tanterveit;
d) gondoskodik a szakmai tantárgyak tankönyveinek, valamint taneszközeinek és egyéb tanulmányi segédleteinek kidolgozásáról, jóváhagyja és kiadja, illetőleg engedélyezi azokat;
e) meghatározza a vizsgáztatás és a képesítés, valamint a külföldön szerzett szakképesítés honosításának szakmai követelményeit;
f) szakmai útmutatókat készít, valamint továbbképzéseket szervez a szaktanácsadók (szakfelügyelők), továbbá a szakmai elméleti és gyakorlati oktatást ellátó pedagógusok, illetőleg más dolgozók számára;
g) közreműködik a szakmai oktatás megszervezésére és a gyakorlati oktatási helyek létesítésére vonatkozó követelmények meghatározásában, továbbá javaslatot tesz a technikusképzést folytató szakközépiskolákra;
h) meghatározza a szakmunkásképző iskola fenntartására alkalmas vállalatok körét;
i) véleményt nyilvánít a szakmai előkészítő tantárgyak tanterveinek jóváhagyása előtt;
j) megbízza az érettségi-képesítő vizsgabizottság, az állami szakmunkásvizsga-bizottság, az egészségügyi szakiskolai képesítő vizsgabizottság, a gépíró és gyorsíró szakiskolai szakmai minősítő vizsgabizottság társelnökét, valamint a technikusképesítő vizsgabizottság elnökét;
k) szervezi a hatáskörébe tartozó országos tanulmányi versenyeket;
l) ellenőrzi az irányítása alá tartozó területen a gyakorlati oktatásban közreműködő vállalatoknak a szakmai gyakorlatokkal összefüggő tevékenységét.
Ot. 21. § Óvodát, alap- és középfokú iskolát, diákotthont és kollégiumot (a továbbiakban a diákotthon és a kollégium együtt: diákotthon), valamint alapfokú művészetoktatási intézményt a tanácsok, más jogi személyek, továbbá a természetes személyek létesíthetnek és tarthatnak fenn.
Ot. 21/A. § (1) Óvoda, alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmény, valamint alapfokú művészetoktatási intézmény működésének megkezdéséhez - a tanácsok által, továbbá a külföldön létesített nevelési-oktatási intézmények kivételével - engedély szükséges.
(2) Alap- és középfokú iskola, valamint alapfokú művészetoktatási intézmény működése megkezdésének engedélyezéséhez a feladat ellátása tárgyi és személyi feltételeire egy évre szükséges pénzügyi biztosítékot kell igazolni.
(3) Az engedélyezésről óvoda, alapfokú nevelési-oktatási intézmény, valamint alapfokú művészetoktatási intézmény tekintetében az intézmény székhelye szerint illetékes helyi tanács, középfokú nevelési-oktatási intézmény tekintetében pedig az intézmény székhelye szerint illetékes fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottságának művelődési feladatot ellátó szakigazgatási szerve dönt.
(4) A működés megkezdésének engedélyezése akkor tagadható meg, ha a nevelési-oktatási intézmény az azonos jellegű intézményekre előírt feltételeknek nem felel meg, továbbá ha a (2) bekezdésben előírt pénzügyi biztosítékot nem igazolták.
(5) A működés megkezdésének engedélyezésével kapcsolatos ügyekben folytatott eljárásokra az államigazgatási eljárás általános szabályait kell alkalmazni.
Vhr. 6. §
Ot. 22. § (1) Az óvodai nevelés, az alap- és középfokú nevelés-oktatás, valamint az alapfokú művészetoktatás irányításával kapcsolatos feladatokat a törvény és külön jogszabály rendelkezései szerint a tanácsok végrehajtó bizottsága művelődési feladatot ellátó szakigazgatási szervei, továbbá a nem tanácsi nevelési-oktatási intézményekben folyó nevelés-oktatás tekintetében a létesítő, illetőleg a fenntartó látja el.
(2) A művelődési szakigazgatási szervek a nevelési-oktatási intézmények törvényes működését tanácsi nevelési-oktatási intézmények tekintetében helyi-területi irányítással, nem tanácsi nevelési-oktatási intézmények tekintetében hatósági ellenőrzéssel biztosítják.
(3) A művelődési szakigazgatási szerv a nem tanácsi nevelési-oktatási intézmény működését felfüggeszti, illetőleg megtiltja, ha az azonos jellegű intézményekre előírt feltételekkel nem rendelkezik vagy a kötelező nevelési programot, illetve nevelési és oktatási tervet nem alkalmazza.
(4) Az irányítás a nevelési-oktatási intézmény szakmai önállóságát nem sértheti.
Vhr. 7. § (1) A külföldön működő nevelési-oktatási intézményben folyó nevelés-oktatás helyi irányítását a Művelődési és Közoktatási Minisztérium látja el.
(2) A kísérleti nevelési-oktatási intézményben folyó nevelés-oktatás hatósági ellenőrzését a Művelődési és Közoktatási Minisztérium a tanácsok végrehajtó bizottságának művelődésügyi szakigazgatási szervei (a továbbiakban: művelődési szakigazgatási szervek) útján látja el.
(2) Az irányító miniszter, illetőleg a művelődési és közoktatási miniszter egyetemi tanár kinevezésére, felmentésére, rektor megbízására, illetőleg felmentésére a Magyar Tudományos Akadémia elnöke véleményének kikérése után tesz előterjesztést.
Vhr. 12. § (1) A szakértői bizottságok javaslatot tesznek szak alapítására, illetőleg megszüntetésére, valamint az alapképzésben a képesítési követelmények meghatározására.
(2) A művelődési és közoktatási miniszter ellátja a Szakképzési Alappal kapcsolatosan jogszabályban meghatározott feladatokat.
(2) Az (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott juttatásokra és kedvezményes szolgáltatásokra vonatkozó részletes szabályokat - a köztársasági ösztöndíj kivételével - a felsőoktatási intézmények szabályzatban állapítják meg. Az (1) bekezdés c) pontjában említett ellátásokról és juttatásokról külön jogszabályok rendelkeznek.
(2) A kísérleti nevelési-oktatási intézmény működése törvényességének biztosításával kapcsolatos feladatokat a Művelődési és Közoktatási Minisztérium a fenntartó önkormányzat jegyzője, főjegyzője útján látja el.
2. §   A nevelési-oktatási rendszer feladatait az óvodai nevelés, az iskolai rendszerű nevelés-oktatás (a továbbiakban: iskolai nevelés-oktatás), a diákotthoni és kollégiumi nevelés-oktatás, valamint a tanfolyami és egyéb nem iskolai rendszerű oktatás (a továbbiakban: iskolarendszeren kívüli oktatás) valósítja meg.
(3) A művelődési miniszter az óvodai nevelés, az alap- és középfokú nevelés-oktatás, valamint az alapfokú művészet-oktatás tekintetében:
a) szabályozza a nevelési-oktatási intézmények működésének feltételeit;
b) meghatározza az egyedi megoldások alkalmazására, kísérletek folytatására vonatkozó szabályokat;
c) szabályozza az óvodavezetők, valamint az alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmények igazgatóinak megbízását és az állás betöltésével kapcsolatos pályázati eljárást;
d) szabályozza a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos gyermekek óvodai nevelésével, valamint iskolai nevelésével, oktatásával kapcsolatos eljárásokat.
Vhr. 2. § (1) A művelődési miniszter a felsőoktatási intézményeket közvetlenül irányító miniszterekkel (a továbbiakban: irányító miniszterekkel) egyetértésben:
a) irányítja a felsőoktatási intézményrendszer tevékenységének fejlesztését, összehangolja a tárgyi feltételek (erőforrások), valamint a meghatározott célra biztosított költségvetési támogatások elosztását;
b) meghatározza az egyetemi és a főiskolai szintű képzés elveit, általános módszereit;
c) megállapítja a felsőoktatási intézmények szervezetére és működésére vonatkozó általános szabályokat;
d) szabályozza a felsőoktatási intézményekben szervezett oktatói, kutatói és egyes vezetői munkakörök betöltésének általános követelményeit, valamint a címzetes egyetemi tanári és docensi, továbbá a címzetes főiskolai tanári és docensi cím adományozásának, illetőleg visszavonásának feltételeit;
e) szabályozza a felmentés eseteit az általános felvételi feltételek alól, valamint a felvételi eljárást;
f) szabályozza a hallgatói jogviszonnyal összefüggő általános jellegű kérdéseket, ide értve a külföldön ösztöndíjas tanulmányokat folytató magyar állampolgárok ösztöndíjas jogviszonyát, valamint a Magyarországon tanulmányokat folytató külföldiek hallgatói jogviszonyát is;
g) szabályozza a tanulmányi és vizsgarendre vonatkozó alapvető rendelkezéseket;
h) szabályozza - a pénzügyminiszterrel is egyetértésben - az állami felsőoktatási intézményekben a hallgatók által fizetendő díjakat és térítéseket;
i) meghatározza a szakosító továbbképzés szabályait;
j) meghatározza az egyetemi tudományos fokozat és a doktori cím megszerzésének szabályait;
k) meghatározza a külföldi felsőoktatási intézményekben szerzett oklevelek és tudományos fokozatok honosítására vonatkozó szabályokat.
(3) A nem állami felsőoktatási intézmények vonatkozásában a művelődési miniszter törvényességi felügyeletet gyakorol; e jogkörében megsemmisíti azt a szabályzatot, továbbá a felsőoktatási intézmény tanácsának, illetőleg vezetőjének azt a határozatát, amely jogszabályt sért.
(3) A művelődési miniszter egyetértése szükséges az alapképzésben a képesítési feltételek meghatározásához, valamint állami felsőoktatási intézményben szak alapításához, indításához és megszüntetéséhez.
(3) Az irányító miniszter állami egyetem egyetemi tanárának kinevezésére, illetőleg felmentésére, rektorának megbízására, illetőleg felmentésére a képzésben érdekelt miniszterrel egyetértésben tesz előterjesztést.
Vhr. 11. § (1) A Magyar Tudományos Akadémia elnöke véleményének kikérése szükséges felsőoktatási intézményben folyó alapképzésben szak alapításához.
(3) A művelődési és közoktatási miniszter az óvodai nevelés, az alap- és középfokú nevelés-oktatás, valamint az alapfokú művészet-oktatás tekintetében:
a) szabályozza a nevelési-oktatási intézmények működésének feltételeit;
b) meghatározza az egyedi megoldások alkalmazására, kísérletek folytatására vonatkozó szabályokat;
c) szabályozza az óvodavezetők, valamint az alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmények igazgatóinak megbízását és az állás betöltésével kapcsolatos pályázati eljárást;
d) szabályozza a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos gyermekek óvodai nevelésével, valamint iskolai nevelésével, oktatásával kapcsolatos eljárásokat.
Vhr. 2. § (1) A művelődési és közoktatási miniszter a felsőoktatási intézményeket közvetlenül irányító miniszterekkel (a továbbiakban: irányító miniszterekkel) egyetértésben:
a) irányítja a felsőoktatási intézményrendszer tevékenységének fejlesztését, összehangolja a tárgyi feltételek (erőforrások), valamint a meghatározott célra biztosított költségvetési támogatások elosztását;
b) meghatározza az egyetemi és a főiskolai szintű képzés elveit, általános módszereit;
c) megállapítja a felsőoktatási intézmények szervezetére és működésére vonatkozó általános szabályokat;
d) szabályozza a felsőoktatási intézményekben szervezett oktatói, kutatói és egyes vezetői munkakörök betöltésének általános követelményeit, valamint a címzetes egyetemi tanári és docensi, továbbá a címzetes főiskolai tanári és docensi cím adományozásának, illetőleg visszavonásának feltételeit;
e) szabályozza a felmentés eseteit az általános felvételi feltételek alól, valamint a felvételi eljárást;
f) szabályozza a hallgatói jogviszonnyal összefüggő általános jellegű kérdéseket, ide értve a külföldön ösztöndíjas tanulmányokat folytató magyar állampolgárok ösztöndíjas jogviszonyát, valamint a Magyarországon tanulmányokat folytató külföldiek hallgatói jogviszonyát is;
g) szabályozza a tanulmányi és vizsgarendre vonatkozó alapvető rendelkezéseket;
h) szabályozza - a pénzügyminiszterrel is egyetértésben - az állami felsőoktatási intézményekben a hallgatók által fizetendő díjakat és térítéseket;
i) meghatározza a szakosító továbbképzés szabályait;
j) meghatározza az egyetemi tudományos fokozat és a doktori cím megszerzésének szabályait;
k) meghatározza a külföldi felsőoktatási intézményekben szerzett oklevelek és tudományos fokozatok honosítására vonatkozó szabályokat.
(3) Nem állami egyetem rektorának megbízására, felmentésére, illetőleg egyetemi tanárának kinevezésére, felmentésére - az intézmény javaslatára - a művelődési és közoktatási miniszter tesz előterjesztést.
(3) A művelődési és közoktatási miniszter egyetértése szükséges az alapképzésben a képesítési feltételek meghatározásához, valamint állami felsőoktatási intézményben szak alapításához, indításához és megszüntetéséhez.
(3) A művelődési és közoktatási miniszter az (1) bekezdésben meghatározott hatásköröket a középfokú szakoktatás tekintetében a munkaügyi miniszterrel, az (1) bekezdés b)-h) pontjában meghatározott hatáskörét pedig a szakirány szerint illetékes és a képzésben érdekelt miniszterekkel is egyetértésben gyakorolja.
Vhr. 4. §
Vhr. 5. § (1) A munkaügyi miniszter - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a középfokú szakoktatás tekintetében:
a) meghatározza az oktatható szakokat, szakmákat és az oktatás szakmai követelményeit;
b) kiadja - a művelődési és közoktatási miniszterrel egyetértésben - az iskolákban oktatható szakok, szakmák jegyzékét;
c) meghatározza a szakmai tantárgyakat és a szakmai oktatásra fordítható órakereten belül azok óraszámait;
d) kidolgozza és - a művelődési és közoktatási miniszterrel egyetértésben - jóváhagyja a szakmai tantárgyak tanterveit;
e) gondoskodik a szakmai tantárgyak tankönyveinek, taneszközeinek és egyéb tanulmányi segédleteinek kidolgozásáról, jóváhagyja és kiadja, illetőleg engedélyezi azokat;
f) meghatározza a vizsgáztatás és a képesítés, valamint a külföldön szerzett képesítés honosításának szakmai követelményeit;
g) szakmai útmutatókat készít, valamint továbbképzéseket szervez a szaktanácsadók, továbbá a szakmai elméleti és gyakorlati oktatást ellátó pedagógusok, illetőleg más dolgozók számára;
h) közreműködik a szakmai oktatás megszervezésére és a gyakorlati oktatási helyek létesítésére vonatkozó követelmények meghatározásában;
i) megbízza az érettségi-képesítő vizsgabizottság, az állami szakmunkásvizsga-bizottság, a szakiskolai vizsgabizottság társelnökeit, valamint a technikusképesítő vizsgabizottság elnökét;
j) szervezi a hatáskörébe tartozó országos tanulmányi versenyeket;
k) ellátja a Szakképzési Alappal kapcsolatosan a jogszabályban meghatározott feladatokat.
(2) Az irányító miniszter, illetőleg a művelődési miniszter egyetemi tanár kinevezésére, felmentésére, rektor megbízására, illetőleg felmentésére a Magyar Tudományos Akadémia elnöke véleményének kikérése után tesz előterjesztést.
Vhr. 12. § (1) A szakértői bizottságok javaslatot tesznek szak alapítására, illetőleg megszüntetésére, valamint az alapképzésben a képesítési követelmények meghatározására.
(2) A szakértői bizottságokat az irányító miniszter - a felsőoktatási intézmények javaslatainak figyelembevételével - hozza létre. A szakértői bizottságokban a felsőoktatási intézmények, a képzésben érdekelt minisztériumok és a Magyar Tudományos Akadémia képviselőinek, továbbá a társadalmi-gazdasági élet megfelelő területén dolgozó elméleti és gyakorlati szakembereknek részvételét is biztosítani kell.
Vhr. 13. §
(2) Az (1) bekezdés a) és c)-j) pontjában meghatározott hatásköröket - ágazata tekintetében - a mellékletben megjelölt szakirány szerint illetékes miniszter gyakorolja, továbbá ellátja a Szakképzési Alappal kapcsolatosan a jogszabályban meghatározott feladatokat.
(3) A képzésben érdekelt miniszterek az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskör tekintetében egyetértési, a c)-i) pontban meghatározott hatáskörök tekintetében javaslattevő, a k) pontban meghatározott hatáskör tekintetében közreműködési, a j) pontban meghatározott hatáskör tekintetében pedig javaslattevő és közreműködési jog illeti meg. A képzésben érdekelt miniszter ellátja a Szakképzési Alappal kapcsolatosan jogszabályban meghatározott feladatokat.
Ot. 21. § Óvodát, alap- és középfokú iskolát, diákotthont és kollégiumot (a továbbiakban a diákotthon és a kollégium együtt: diákotthon), valamint alapfokú művészetoktatási intézményt a tanácsok, más jogi személyek, továbbá a természetes személyek létesíthetnek és tarthatnak fenn.
Ot. 21/A. § (1) Óvoda, alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmény, valamint alapfokú művészetoktatási intézmény működésének megkezdéséhez - a tanácsok által, továbbá a külföldön létesített nevelési-oktatási intézmények kivételével - engedély szükséges.
(2) Alap- és középfokú iskola, valamint alapfokú művészetoktatási intézmény működése megkezdésének engedélyezéséhez a feladat ellátása tárgyi és személyi feltételeire egy évre szükséges pénzügyi biztosítékot kell igazolni.
(3) Az engedélyezésről óvoda, alapfokú nevelési-oktatási intézmény, valamint alapfokú művészetoktatási intézmény tekintetében az intézmény székhelye szerint illetékes helyi tanács, középfokú nevelési-oktatási intézmény tekintetében pedig az intézmény székhelye szerint illetékes fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottságának művelődési feladatot ellátó szakigazgatási szerve dönt.
(4) A működés megkezdésének engedélyezése akkor tagadható meg, ha a nevelési-oktatási intézmény az azonos jellegű intézményekre előírt feltételeknek nem felel meg, továbbá ha a (2) bekezdésben előírt pénzügyi biztosítékot nem igazolták.
(5) A működés megkezdésének engedélyezésével kapcsolatos ügyekben folytatott eljárásokra az államigazgatási eljárás általános szabályait kell alkalmazni.

Vhr. 6. §
Ot. 22. § (1) Az óvodai nevelés, az alap- és középfokú nevelés-oktatás, valamint az alapfokú művészetoktatás irányításával kapcsolatos feladatokat a törvény és külön jogszabály rendelkezései szerint a tanácsok végrehajtó bizottsága művelődési feladatot ellátó szakigazgatási szervei, továbbá a nem tanácsi nevelési-oktatási intézményekben folyó nevelés-oktatás tekintetében a létesítő, illetőleg a fenntartó látja el.
(2) A művelődési szakigazgatási szervek a nevelési-oktatási intézmények törvényes működését tanácsi nevelési-oktatási intézmények tekintetében helyi-területi irányítással, nem tanácsi nevelési-oktatási intézmények tekintetében hatósági ellenőrzéssel biztosítják.
(3) A művelődési szakigazgatási szerv a nem tanácsi nevelési-oktatási intézmény működését felfüggeszti, illetőleg megtiltja, ha az azonos jellegű intézményekre előírt feltételekkel nem rendelkezik vagy a kötelező nevelési programot, illetve nevelési és oktatási tervet nem alkalmazza.
(4) Az irányítás a nevelési-oktatási intézmény szakmai önállóságát nem sértheti.
Vhr. 7. § (1) A külföldön működő nevelési-oktatási intézményben folyó nevelés-oktatás helyi irányítását a Művelődési és Közoktatási Minisztérium látja el.
(3) A képzésben érdekelt miniszterek az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskör tekintetében egyetértési, a c)-i) pontban meghatározott hatáskörök tekintetében javaslattevő, a k) pontban meghatározott hatáskör tekintetében közreműködési, a j) pontban meghatározott hatáskör tekintetében pedig javaslattevő és közreműködési jog illeti meg. A képzésben érdekelt miniszter ellátja a Szakképzési Alappal kapcsolatosan jogszabályban meghatározott feladatokat.
Ot. 21. § Óvodát, alap- és középfokú iskolát, diákotthont és kollégiumot (a továbbiakban a diákotthon és a kollégium együtt: diákotthon), valamint alapfokú művészetoktatási intézményt a helyi önkormányzatok, más jogi személyek, továbbá a természetes személyek létesíthetnek és tarthatnak fenn.
Ot. 21/A. § (1) Óvoda, alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmény, valamint alapfokú művészetoktatási intézmény működésének megkezdéséhez - a helyi önkormányzatok által, továbbá a külföldön létesített nevelési-oktatási intézmények kivételével - engedély szükséges.
(2) Alap- és középfokú iskola, valamint alapfokú művészetoktatási intézmény működése megkezdésének engedélyezéséhez a feladat ellátása tárgyi és személyi feltételeire egy évre szükséges pénzügyi biztosítékot kell igazolni.
(3) Az engedélyezésről az intézmény székhelye szerint illetékes jegyző dönt.
(4) A működés megkezdésének engedélyezése akkor tagadható meg, ha a nevelési-oktatási intézmény az azonos jellegű intézményekre előírt feltételeknek nem felel meg, továbbá ha a (2) bekezdésben előírt pénzügyi biztosítékot nem igazolták.
(5) A működés megkezdésének engedélyezésével kapcsolatos ügyekben folytatott eljárásokra az államigazgatási eljárás általános szabályait kell alkalmazni.

Vhr. 6. §
Ot. 22. § (1) Az óvodai nevelés, az alap- és középfokú nevelés-oktatás, valamint az alapfokú művészetoktatás biztosításával összefüggő feladatok ellátásáról a törvény és külön jogszabály rendelkezései szerint a fenntartó önkormányzat jegyzője, főjegyzője gondoskodik. A nem önkormányzatok által fenntartott nevelési-oktatási intézmények tekintetében e feladatokat a létesítő, illetőleg a fenntartó látja el.
(2) A jegyző, főjegyző az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében ellátja a nevelési-oktatási intézmények működése törvényességének biztosításával, továbbá a jegyző a nem önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmények hatósági ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.
(3) A jegyző a nem önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény működését felfüggeszti, illetve megtiltja, ha az azonos jellegű intézményekre előírt feltételekkel nem rendelkezik.
Vhr. 7. § (1) A külföldön működő nevelési-oktatási intézményben folyó nevelés-oktatás helyi irányítását a Művelődési és Közoktatási Minisztérium látja el.
3. §   A Magyar Köztársaság a tanuláshoz való jogot mindenki számára biztosítja.
(4) Állami felsőoktatási intézmény, egyetemi kar, egyetemen szervezett főiskolai kar létesítésére, illetőleg megszüntetésére az irányító miniszter a művelődési miniszterrel egyetértésben, nem állami felsőoktatási intézmény, egyetemi kar, egyetemen szervezett főiskolai kar létesítéséhez, illetőleg megszüntetéséhez szükséges hozzájárulás megszerzése érdekében pedig a művelődési miniszter tesz előterjesztést.
(4) Nem állami főiskola főigazgatójának megbízásához, illetőleg felmentéséhez a művelődési és közoktatási miniszter véleményének kikérése szükséges.
(4) Állami felsőoktatási intézmény, egyetemi kar, egyetemen szervezett főiskolai kar létesítésére, illetőleg megszüntetésére az irányító miniszter a művelődési és közoktatási miniszterrel egyetértésben tesz előterjesztést.
(4) A művelődési és közoktatási miniszter a (2) bekezdés a)-b) és d)-j) pontjában, továbbá a (3) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott hatáskörét - a szakközépiskolában, a szakmunkásképző iskolában és a szakiskolában folyó szakmai oktatás (a továbbiakban: középfokú szakoktatás) tekintetében a munkaügyi miniszterrel, a (2) bekezdés b), d) és f)-i) pontjában meghatározott hatáskörét pedig a szakirány szerint illetékes miniszterekkel és a képzés szakiránya szerint az oktatásban érdekelt miniszterekkel, országos hatáskörű szervek vezetőivel (a továbbiakban: képzésben érdekelt miniszterekkel) is egyetértésben gyakorolja.
Vhr. 2. § (1) A művelődési és közoktatási miniszter a felsőoktatási intézményeket közvetlenül irányító miniszterekkel (a továbbiakban: irányító miniszterekkel) egyetértésben:
a) irányítja a felsőoktatási intézményrendszer tevékenységének fejlesztését, összehangolja a tárgyi feltételek (erőforrások), valamint a meghatározott célra biztosított költségvetési támogatások elosztását;
b) meghatározza az egyetemi és a főiskolai szintű képzés elveit, általános módszereit;
c) megállapítja a felsőoktatási intézmények szervezetére és működésére vonatkozó általános szabályokat;
d) szabályozza a felsőoktatási intézményekben szervezett oktatói, kutatói és egyes vezetői munkakörök betöltésének általános követelményeit, valamint a címzetes egyetemi tanári és docensi, továbbá a címzetes főiskolai tanári és docensi cím adományozásának, illetőleg visszavonásának feltételeit;
e) szabályozza a felmentés eseteit az általános felvételi feltételek alól, valamint a felvételi eljárást;
f) szabályozza a hallgatói jogviszonnyal összefüggő általános jellegű kérdéseket, ide értve a külföldön ösztöndíjas tanulmányokat folytató magyar állampolgárok ösztöndíjas jogviszonyát, valamint a Magyarországon tanulmányokat folytató külföldiek hallgatói jogviszonyát is;
g) szabályozza a tanulmányi és vizsgarendre vonatkozó alapvető rendelkezéseket;
h) szabályozza - a pénzügyminiszterrel is egyetértésben - az állami felsőoktatási intézményekben a hallgatók által fizetendő díjakat és térítéseket;
i) meghatározza a szakosító továbbképzés szabályait;
j) meghatározza az egyetemi tudományos fokozat és a doktori cím megszerzésének szabályait;
k) meghatározza a külföldi felsőoktatási intézményekben szerzett oklevelek és tudományos fokozatok honosítására vonatkozó szabályokat.
4. §   A Magyar Köztársaságban a törvény rendelkezései szerint minden gyermek tanköteles.
(5) Egyetemi tanár kinevezésére, illetőleg felmentésére, továbbá rektor megbízására, illetőleg felmentésére az irányító miniszter - a művelődési miniszterrel egyetértésben - tesz előterjesztést.
Vhr. 9. § Az irányító miniszter a felsőoktatási intézményt érintő - a hatáskörébe tartozó - ügyekben köteles a felsőoktatási intézmény véleményét kikérni.
Vhr. 10. § (1) A képzésben érdekelt miniszter, országos hatáskörű szerv vezetője (a továbbiakban: képzésben érdekelt miniszter):
a) részt vesz a szakmai képzés korszerűsítésében;
b) segíti a gyakorlati képzés, továbbá a szakmai gyakorlatok lebonyolítását;
c) segítséget nyújt a végzett szakemberek elhelyezkedéséhez;
d) segíti a felsőoktatási intézmények és a gazdálkodó szervezetek, állami költségvetési szervek együttműködését;
e) bevonja a felsőoktatási intézményeket a kutatási-fejlesztési munkákba;
f) segítséget nyújt a felsőoktatási intézmény oktatói-kutatói utánpótlásához és tárgyi felszerelésének fejlesztéséhez.
(5) A művelődési és közoktatási miniszter hozzájárulása szükséges nem állami felsőoktatási intézményben az alapképzésben szak alapításához, indításához, megszüntetéséhez.
(5) Egyetemi tanár kinevezésére, illetőleg felmentésére, továbbá rektor megbízására, illetőleg felmentésére az irányító miniszter - a művelődési és közoktatási miniszterrel egyetértésben - tesz előterjesztést.
Vhr. 9. § Az irányító miniszter a felsőoktatási intézményt érintő - a hatáskörébe tartozó - ügyekben köteles a felsőoktatási intézmény véleményét kikérni.
Vhr. 10. § (1) A képzésben érdekelt miniszter, országos hatáskörű szerv vezetője (a továbbiakban: képzésben érdekelt miniszter):
a) részt vesz a szakmai képzés korszerűsítésében;
b) segíti a gyakorlati képzés, továbbá a szakmai gyakorlatok lebonyolítását;
c) segítséget nyújt a végzett szakemberek elhelyezkedéséhez;
d) segíti a felsőoktatási intézmények és a gazdálkodó szervezetek, állami költségvetési szervek együttműködését;
e) bevonja a felsőoktatási intézményeket a kutatási-fejlesztési munkákba;
f) segítséget nyújt a felsőoktatási intézmény oktatói-kutatói utánpótlásához és tárgyi felszerelésének fejlesztéséhez.
5. §
(1) Az óvodai nevelés, az alap- és középfokú, a felsőfokú iskolai nevelés-oktatás, a diákotthoni és kollégiumi nevelés-oktatás, valamint az alapfokú művészetoktatás, továbbá a nevelés-oktatás irányítása és - a törvényben foglalt kivétellel - feltételeinek biztosítása az állam feladata.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott állami feladatok teljesítésében - megbízás alapján - a törvény, illetőleg más jogszabályok rendelkezései szerint természetes és jogi személyek, ideértve ezek jogi személyiség nélküli társaságait is (a továbbiakban: természetes és jogi személyek) részt vehetnek.
(6) A nem állami felsőoktatási intézmény állami vizsgáztató bizottságainak elnökét és tagjait - az intézmény javaslata alapján - a művelődési és közoktatási miniszter bízza meg.
6. §   A Magyar Köztársaságban az óvodai nevelés, valamint az alapfokú és a középfokú iskolai nevelés-oktatás, továbbá - jogszabályban meghatározott kivétellel - a felsőfokú alapképzés az állami nevelési-oktatási intézményekben ingyenes.
(7) A nem állami felsőoktatási intézmények vonatkozásában a művelődési és közoktatási miniszter törvényességi felügyeletet gyakorol, e jogkörében közvetlenül is ellenőrizheti, hogy az intézmény működése, illetőleg tevékenysége megfelel-e a jogszabályokban és az intézmény szabályzataiban foglaltaknak.
7. §
(1) Az óvodai nevelés és az iskolai nevelés-oktatás nyelve a magyar, valamint a Magyar Köztársaságban beszélt minden nemzetiségi nyelv.
(2) A nemzetiségekhez tartozó gyermekek, tanulók anyanyelvükön, illetőleg két nyelven - anyanyelven és magyarul - részesülhetnek óvodai nevelésben, valamint iskolai nevelésben és oktatásban.
(3) A nemzetiségi nyelvek az iskolai nevelés-oktatás valamennyi fokán tanulhatók.
(4) A nevelés-oktatás - az iskolai nevelés-oktatás valamennyi fokán - idegen nyelven is folyhat.
(5) Az állam az (1)-(3) bekezdésben foglaltak feltételeiről szervezetten gondoskodik.
(8) A művelődési és közoktatási miniszter részére meg kell küldeni a létesített felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatát.
8. §
(1) A Magyar Köztársaságban az iskolai nevelés-oktatás egymáshoz kapcsolódó fokozatokban valósul meg.
(2) Az alapfokú iskolát végzettek középfokú iskolában, a középiskolában érettségi, illetőleg érettségi-képesítő vizsgát tettek pedig felsőfokú oktatási intézményben való továbbtanulásra jelentkezhetnek.
(3) Iskolai végzettséget tanúsító okiratot csak alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmény adhat ki.
(4) Szakképzettséget az iskolarendszeren kívüli oktatásban is lehet szerezni.
(9) Ha a művelődési és közoktatási miniszter jogszabálysértő vagy szabályzatellenes működést észlel,
a) felhívja az intézmény vezetőjének figyelmét a jogszabálysértő, illetőleg a szabályzatellenes állapot megszüntetésére,
b) elrendelheti az intézmény testületi szervének összehívását meghatározott napirend tárgyalására,
c) megsemmisítheti az intézmény tanácsának, illetőleg vezetőjének azt a határozatát, amely jogszabályt vagy szabályzatot sért, feltéve, hogy a jogsértést az intézmény - 30 napon belül - saját hatáskörben nem orvosolja,
d) javaslatot tehet a jogsértő személy felelősségre vonására,
e) javaslatot tehet a Kormánynak, illetőleg az Országgyűlésnek az intézmény létesítéséhez adott hozzájárulás visszavonására.

melléklet a 41/1985. (x. 5.) mt rendelethez

a szakirány szerint illetékes miniszterek

A szakirány szerint illetékes minisztert megillető központi irányítási hatásköröket

9. §
(1) A társadalmi esélyegyenlőség érvényesülésének elősegítése érdekében az állam a hátrányos helyzetben levőknek támogatást nyújt.
(2) Az állam segíti a kiemelkedő tehetségű fiatalok képességeinek fejlesztését és tudásának gyarapítását.
(3) Az állam a testi, az érzékszervi, az értelmi és a beszédfogyatékosok neveléséről és oktatásáról fokozottan gondoskodik.
10. §
(1) A nevelési-oktatási intézmények szakmai tekintetben a törvény rendelkezései szerint önállóak; szervezetükkel és működésükkel kapcsolatban minden olyan ügyben döntenek, amelyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe. Tevékenységükben a nevelés és az oktatás elválaszthatatlan egysége valósul meg.
(2) A nevelési-oktatási intézmények szervezetében, működésében és vezetésében a demokratizmus elvei érvényesülnek. A pedagógusok és oktatók, a tanulók és hallgatók - az óvodában, valamint az alap- és középfokú nevelési-oktatási intézményekben a szülők - közösségei, illetőleg képviselőik részt vesznek a vezetésben.
(3) A nevelési-oktatási intézmények széles körű kapcsolatokat tartanak fenn társadalmi környezetükkel - a gazdálkodó szervezetekkel, az állami költségvetési szervekkel, a társadalmi szervezetekkel, az állampolgárokkal s közösségeikkel -, és segítik egymás tevékenységét.
11. §   Az állam az önképzés és a továbbképzés feltételeinek biztosításával, pedagógiai kísérletek és kutatások támogatásával segítséget nyújt a pedagógusok és oktatók munkájához, a nevelési-oktatási módszerek tanulmányozásához, megválasztásához, továbbá a tudományos eredmények felhasználásához.
13. §
(1) Nevelési intézmények: az óvodák.
(2) Az iskolai nevelés-oktatás intézményei:
a) az alapfokú nevelési-oktatási intézmények: az általános iskolák,
b) a középfokú nevelési-oktatási intézmények: a gimnáziumok, a szakközépiskolák, a szakmunkásképző iskolák és a szakiskolák,
c) a felsőfokú oktatási intézmények: az egyetemek és a főiskolák,
d) az alapfokú művészetoktatási intézmények,
e) az egyházak hittudományi intézményei: akadémiák, teológiák, rabbiképző intézetek, főiskolák, lelkészképző intézetek (a továbbiakban: hittudományi egyetemek, főiskolák),
f) más oktatási intézmények [a továbbiakban a)-f) alattiak: iskolák, oktatási intézmények].
(3) Diákotthonok és kollégiumok [a továbbiakban az (1)-(3) bekezdés alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmények].
(4) Az iskolarendszeren kívüli oktatás intézményei: a gazdálkodó szervezetek, az állami költségvetési szervek, a társadalmi szervezetek oktatási, továbbképző és vezetőképző intézményei.
(5) Az iskolarendszeren kívüli oktatásra vonatkozó alapvető rendelkezéseket a Kormány állapítja meg.
(6) Az egyetemek és a hittudományi egyetemek felsorolását országgyűlési határozat, a főiskolák és a hittudományi főiskolák felsorolását kormányhatározat, a (2) bekezdés f) pontjában megjelölt oktatási intézmények felsorolását pedig külön jogszabály tartalmazza.
14. §
(1) A nevelési-oktatási intézmény önálló intézményként vagy jogszabályban meghatározott másik intézmény szervezetéhez tartozva, illetőleg szervezetileg összevonva működhet.
(2) A nevelési-oktatási intézmény az állami költségvetésből biztosított támogatás és a létesítő, illetőleg a fenntartó szerv hozzájárulása vagy a létesítő, illetőleg a fenntartó által nyújtott pénzellátás, valamint jogszabályban meghatározott egyéb bevételei alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról. A nem állami nevelési-oktatási intézményekben folyó nevelés-oktatás feltételeinek biztosításához az állam - külön jogszabály rendelkezései szerint - hozzájárulhat. Az önállóan működő nevelési-oktatási intézmény jogi személy. Az önálló nevelési-oktatási intézménynek - kérelmére - az önálló gazdálkodási jogot meg kell adni.
(3) A nevelési-oktatási intézmény a jogszabályok, valamint a központi nevelési programok, nevelési és oktatási tervek, illetőleg a felsőoktatásban a képesítés megszerzése feltételeinek keretei között meghatározza saját nevelési-oktatási feladatait, s a nevelő-oktató munka eredményességét elősegítő kísérleteket, kutatásokat folytathat.
(4) Az alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmény a helyi szükségleteknek, a tanulók fejlettségének és érdeklődésének figyelembevételével kialakítja helyi nevelési rendszerét, továbbá kiegészítő tananyagot dolgozhat ki és megválaszthatja a fakultációs irányokat.
(5) A nevelési-oktatási intézménynek rendelkeznie kell a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel.
15. §
(1) A nevelési-oktatási intézmények feladataikat a tanulók és hallgatók önképzésére, alkotó- és kezdeményezőkészségére támaszkodva, azok közösségeivel együttműködve - az iskolafok sajátosságaihoz igazodva - látják el.
(2) Az oktatási intézmények nevelő-oktató munkáját a tanulók és hallgatók önkormányzatára épülő diákotthoni és kollégiumi közösségi nevelő, önképző - a felsőfokú oktatásban tudományos, illetőleg szakmai önképző, alkotó - munka segíti és egészíti ki.
(3) Az alap- és középfokú iskolák tanulóik eredményes nevelése, oktatása érdekében együttműködnek a diákotthonokkal és kollégiumokkal, a gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekkel.
16. §   A nevelési-oktatási intézmények az egészséges életmód követelményeinek megfelelően gondoskodnak a tanulók tanórán kívüli foglalkoztatásáról.
17. §   Az óvodák, valamint az alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmények munkájuk során ellátják a gyermek- és ifjúságvédelemből rájuk háruló feladatokat; felderítik a gyermekek és tanulók fejlődését veszélyeztető tényezőket és pedagógiai eszközökkel törekednek káros hatásuk megelőzésére, illetőleg ellensúlyozására. Szükség esetén - a gyermekek és tanulók érdekében - állami szerveknél intézkedést kezdeményeznek.
18. §
(1) A nevelési-oktatási intézmények a művelődési és a testedzési feladatok hatékonyabb ellátása érdekében együttműködnek a közművelődés és a sport intézményeivel.
(2) Az oktatási intézmények az iskolarendszeren kívüli oktatásban részt vehetnek.
18/A. §
(1) A nem állami nevelési-oktatási intézmények tevékenységüket vállalkozási tevékenységként folytathatják.
(2) A nem állami nevelési-oktatási intézmény meghatározott állami nevelési-oktatási feladat elvégzését a feladat ellátásáért felelős állami szervtől vagy állami nevelési-oktatási intézménytől - írásbeli megállapodással (a továbbiakban: megbízás), a megbízótól járó díjazásért - vállalhatja.
(3) Nem állami felsőoktatási intézmény alapképzést, illetőleg szakosító továbbképzést állami feladatként a művelődési és közoktatási miniszter megbízása alapján láthat el.
(4) Az állami és a (2)-(3) bekezdés szerinti esetben a nem állami nevelési-oktatási intézmények a feladatukként meghatározott nevelési-oktatási tevékenységeken kívüli nevelési-oktatási tevékenységre - megállapodás alapján - ellenszolgáltatásért vállalkozhatnak.
19. §
(1) A művelődési és közoktatási miniszter a nevelési-oktatási rendszer központi ágazati irányításával biztosítja az oktatáspolitika egységes érvényesülését, a nevelés és az oktatás tervszerű fejlesztését, elvi, pedagógiai egységét.
(2) A művelődési és közoktatási miniszter központi ágazati irányító hatásköre - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - kiterjed a törvény hatálya alá tartozó nevelési-oktatási, valamint művelődési szakigazgatási tevékenységre, függetlenül attól, hogy a tevékenységet folytató nevelési-oktatási intézmény milyen szervezetben, szervezeti alárendeltségben működik, illetőleg attól, hogy a tevékenységet nem nevelési-oktatási intézmény folytatja.
(3) Az iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás tekintetében a központi ágazati irányítást a munkaügyi miniszter látja el a képzés szakiránya szerint illetékes, valamint a képzésben érdekelt miniszterek, továbbá a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervek bevonásával.
(4) A központi ágazati irányítási hatásköröket a Kormány állapítja meg.
20. §
(1) Az óvodai nevelés, az alap- és középfokú iskolai nevelés-oktatás, diákotthoni és kollégiumi nevelés-oktatás (a továbbiakban - az óvodai nevelés kivételével - együtt: alap- és középfokú nevelés-oktatás), valamint az alapfokú művészetoktatás központi irányítását - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a művelődési és közoktatási miniszter látja el.
(2) A szakközépiskolában, a szakmunkásképző iskolában, valamint a szakiskolában folyó szakmai oktatás tekintetében a központi irányítást a munkaügyi miniszter - a képzés szakiránya szerint illetékes, valamint a képzésben érdekelt miniszterrel együttműködve - látja el.
(3) A központi irányítási hatásköröket a Kormány állapítja meg.
21. §   Óvodát, alap- és középfokú iskolát, diákotthont és kollégiumot (a továbbiakban a diákotthon és a kollégium együtt: diákotthon), valamint alapfokú művészetoktatási intézményt a helyi önkormányzatok, más jogi személyek, továbbá a természetes személyek létesíthetnek és tarthatnak fenn.
21/A. §
(1) Óvoda, alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmény, valamint alapfokú művészetoktatási intézmény működésének megkezdéséhez - a helyi önkormányzatok által, továbbá a külföldön létesített nevelési-oktatási intézmények kivételével - engedély szükséges.
(2) Alap- és középfokú iskola, valamint alapfokú művészetoktatási intézmény működése megkezdésének engedélyezéséhez a feladat ellátása tárgyi és személyi feltételeire egy évre szükséges pénzügyi biztosítékot kell igazolni.
(3) Az engedélyezésről az intézmény székhelye szerint illetékes jegyző dönt.
(4) A működés megkezdésének engedélyezése akkor tagadható meg, ha a nevelési-oktatási intézmény az azonos jellegű intézményekre előírt feltételeknek nem felel meg, továbbá ha a (2) bekezdésben előírt pénzügyi biztosítékot nem igazolták.
(5) A működés megkezdésének engedélyezésével kapcsolatos ügyekben folytatott eljárásokra az államigazgatási eljárás általános szabályait kell alkalmazni.
22. §
(1) Az óvodai nevelés, az alap- és középfokú nevelés-oktatás, valamint az alapfokú művészetoktatás biztosításával összefüggő feladatok ellátásáról a törvény és külön jogszabály rendelkezései szerint a fenntartó önkormányzat jegyzője, főjegyzője gondoskodik. A nem önkormányzatok által fenntartott nevelési-oktatási intézmények tekintetében e feladatokat a létesítő, illetőleg a fenntartó látja el.
(2) A jegyző, főjegyző az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében ellátja a nevelési-oktatási intézmények működése törvényességének biztosításával, továbbá a jegyző a nem önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmények hatósági ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.
(3) A jegyző a nem önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény működését felfüggeszti, illetve megtiltja, ha az azonos jellegű intézményekre előírt feltételekkel nem rendelkezik.
23. §
(1) Az állami felsőoktatási intézményekben folyó felsőoktatás irányítását az állami felsőoktatási intézményeket közvetlenül irányító miniszterek (a továbbiakban: irányító miniszterek) - a képzésben érdekelt minisztereknek, országos hatáskörű szervek vezetőinek közreműködésével - látják el.
24. §   A nevelő-oktató munka fejlesztése érdekében:
a) az óvodai nevelésben, valamint az alap- és középfokú nevelésben és oktatásban a művelődési és közoktatási miniszter a szakmai oktatás tekintetében a szakirány szerint illetékes miniszterrel egyetértésben
a nevelési-oktatási intézmények szervezetére, valamint a nevelés-oktatás tartalmi kérdéseire vonatkozóan egyedi megoldások alkalmazását, kísérletek folytatását engedélyezheti; e tekintetben - a törvény keretei között - más oktatási jogszabályok rendelkezéseitől eltérhet.
25. §
(1) A tanuló az alap- és középfokú iskolával, valamint az alapfokú művészetoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban áll.
(2) A tanulói jogviszony a beírás napján jön létre.
(3) A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a (2) bekezdésben meghatározott időponttól, egyes jogait pedig csak az első tanév megkezdésétől gyakorolhatja.
26. §
(1) Szünetel a tanulói jogviszonya a középfokú iskola tanulójának, ha a tanév folytatásától eltiltották.
(2) A tanuló a tanulói jogviszony szünetelése alatt a tanulói jogviszonyon alapuló egyes jogokat külön jogszabály rendelkezései szerint gyakorolhatja.
27. §
(1) A tanulói jogviszony megszűnik
a) az általános iskola nyolcadik évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállítása napján, illetőleg - ha a tanuló az általános iskolát nem végezte el - annak a tanévnek az utolsó napján, amelyben még tanköteles,
b) a középfokú iskolai tanulmányok befejező évfolyamát követő első vizsgaidőszak utolsó napján,
c) az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó évfolyamát követő vizsga letételének napján.
(2) Megszűnik a tanulói jogviszonya annak is, aki kimaradt, továbbá akit az iskolából kizártak.
(3) Külön jogszabály a tanulói jogviszony szünetelésének és megszűnésének egyéb eseteit is szabályozhatja.
31. §
(1) A tanulói, hallgatói jogviszony keletkezése, illetőleg megszűnése tárgyában folytatott eljárásokra külön jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az ügyben hozott első fokú határozat ellen a törvény rendelkezései szerint fellebbezésnek van helye.
(2) A tanulói jogviszony keletkezése tárgyában hozott határozat ellen nem állami alap-, illetőleg középfokú iskola, alapfokú művészetoktatási intézmény esetében akkor van helye fellebbezésnek, ha az iskolai nevelést, oktatást megbízás alapján látja el.
32. §
(1) A tanulói és a hallgatói jogviszony tartama alatt a tanulók és a hallgatók egyéb ügyeiben folytatott eljárásokra a jogszabályok, illetőleg az iskolai szabályzatok rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A hozott döntések ellen - a magatartás és szorgalom, valamint a tanulmányi követelmények teljesítésére vonatkozó értékelés kivételével - külön jogszabályok rendelkezései szerint jogorvoslatnak van helye.
33. §
(1) A tanuló és a hallgató joga, hogy
a) jelentkezzék diákotthonba, kollégiumba,
b) válasszon - érdeklődésének megfelelően - a választható tantárgyak, foglalkozások közül,
c) látogassa az iskola létesítményeit (könyvtárt, számítástechnikai központot, szertárt, laboratóriumot, tanműhelyt, sportpályát stb.), használja azokat a berendezéseket, eszközöket (gépeket, műszereket stb.), amelyek felkészülését előmozdítják, érdeklődését kielégítik,
d) részt vegyen a szakkörök, önképzőkörök, diákkörök munkájában,
e) tagja legyen az iskolai kulturális és sportköröknek, egyesületeknek,
f) utazási, kulturális és egyéb kedvezményekben részesüljön,
g) szociális támogatást, tanulmányi munkájáért ösztöndíjat kapjon, jutalomban részesüljön,
h) véleményt mondjon, javaslatot tegyen a nevelő-oktató munkával összefüggésben,
i) tájékoztatást kapjon az őt érintő kérdésekben,
j) választó és választható legyen a diákképviseletbe,
k) kérje az átvételét másik - azonos vagy más típusú - oktatási intézménybe.
(2) Az (1) bekezdés f) és g) pontjában megjelölt kedvezményekről, illetőleg juttatásokról külön jogszabályok rendelkeznek.
(3) A tanuló és a hallgató kötelessége, hogy
a) részt vegyen a kötelező foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon,
b) eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően - tanulmányi kötelezettségeinek,
c) tartsa meg a tanulmányi rendet, a gyakorlati oktatási hely munkarendjét és a nevelési-oktatási intézmény szabályzatainak rendelkezéseit,
d) őrizze meg, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt dolgokat, védje az intézmény létesítményeit, felszereléseit,
e) segítse elő a nevelési-oktatási intézmény feladatainak teljesítését, és őrizze jó hagyományait,
f) tanúsítson tiszteletet a pedagógusok, oktatók, valamint más iskolai dolgozók személye és munkája iránt, becsülje társait, fegyelmezett magatartásával járuljon hozzá a nevelési-oktatási intézmény jó hírnevéhez.
34. §
(1) Ha a tanuló vagy a hallgató a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, indokolt esetben írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.
(2) Fegyelmi büntetésként kizárható
a) a tanuló - a tanköteles kivételével - és a hallgató az oktatási intézményből, továbbá
b) a középfokú iskolai tanuló - a tanköteles kivételével - külön jogszabály szerinti időre az iskolából és az iskolák meghatározott köréből, illetőleg az ország összes középiskolájából, szakmunkásképző iskolájából vagy középfokú oktatási intézményéből,
c) a hallgató az ország valamennyi felsőoktatási intézményéből.
(3) Fegyelmi büntetésként eltiltható
a) a középfokú iskolai tanuló - a tanköteles kivételével - a tanév folytatásától,
b) a hallgató - meghatározott időre - a tanulmányok folytatásától.
(4) A tanuló vagy a hallgató a kizáráson és az eltiltáson kívül - külön jogszabályok szerint, az egyes iskolafokokhoz, illetőleg intézménytípusokhoz igazodva - a következő fegyelmi büntetésekben részesíthető:
a) megrovás,
b) szigorú megrovás,
c) meghatározott kedvezmények és juttatások csökkentése, illetőleg megvonása,
d) az ösztöndíj csökkentése,
e) áthelyezés másik osztályba,
f) áthelyezés másik nevelési-oktatási intézménybe.
(5) A tanulót vagy a hallgatót indokolt esetben, a fegyelmi eljárás tartamára az oktatási intézmény látogatásától el lehet tiltani.
35. §
(1) A fegyelmi eljárás során a tanulónak, a hallgatónak joga van arra, hogy meghallgassák, és lehetővé kell tenni, hogy védekezhessék.
(2) Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha az oktatási intézménynek a fegyelmi vétségről való tudomásszerzése óta három hónap, illetőleg a vétség elkövetése óta egy év már eltelt.
(3) A fegyelmi büntetést kiszabó határozat ellen fellebbezésnek van helye.
36. §   A volt hallgatót - ha az államvizsga befejezése előtt olyan magatartást tanúsít, amely miatt a hallgatói jogviszony tartama alatt kizárásnak lenne helye -, az államvizsga folytatásától, illetőleg megkezdésétől az irányító miniszter meghatározott időre eltilthatja.
37. §
(1) A tanuló és a hallgató az iskolai tanulmányai folytatásával összefüggésben az oktatási intézménynek, diákotthonnak, illetőleg a gyakorlati oktatásban (szakmai gyakorlaton) való részvétel során a gazdálkodó szervezetnek, állami költségvetési szervnek, magánmunkáltatónak (a továbbiakban együtt: vállalatnak) jogellenesen okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik.
(2) Gondatlan károkozás esetén a tanuló és a hallgató felelőssége korlátozott; a kártérítés összegének megállapításakor a külön jogszabályban meghatározott mértéket kell alapul venni.
(3) Szándékos károkozás esetén a tanuló, illetőleg a hallgató a teljes kárt köteles megtéríteni.
(4) A tanuló és a hallgató a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiányért, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel, teljes anyagi felelősséggel tartozik. Mentesül a felelősség alól, ha a hiányt elháríthatatlan ok idézte elő.
(5) Ha a tanuló, illetőleg a hallgató belátási képessége hiányzik vagy fogyatékos, az (1)-(4) bekezdésben foglaltakat nem lehet alkalmazni.
38. §
(1) Ha a gyermeket az óvodai neveléssel, illetőleg a tanulót és a hallgatót az iskolai tanulmányok folytatásával összefüggésben, vagy a gyakorlati oktatásban (szakmai gyakorlaton) való részvétel során kár éri, a nevelési-oktatási intézmény, illetőleg a vállalat köteles a kárt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
(2) Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat a nevelési-oktatási intézmény, vállalat, illetőleg társadalmi szervezet által szervezett foglalkozás (rendezvény, táborozás) során keletkezett kárért való felelősségre is alkalmazni kell.
39. §   Az anyagi felelősség egyéb kérdéseiben a polgári törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
40. §
(1) Nevelési-oktatási intézményben pedagógus vagy oktató az lehet, aki
a) a munkakör betöltéséhez szükséges, jogszabályban előírt szakképesítéssel rendelkezik,
b) a szakmai, pedagógiai és erkölcsi követelményeknek megfelel, továbbá
c) alkalmas arra, hogy a gyermekeket, tanulókat, hallgatókat demokratikus, humanista szellemben nevelje és jövendő hivatásuk gyakorlására felkészítse.
(2) A pedagógus-munkaköröket külön jogszabály határozza meg.
(3) A pedagógus - a munka törvénykönyvében a munkakörbe nem tartozó munka átmeneti ellátására megállapított kivétellel - csak olyan feladat elvégzésére kötelezhető, amely jogszabály rendelkezése szerint a nevelő-oktató munkával összefügg.
(4) A pedagógus és az oktató a munkaviszony, illetőleg nevelő-oktató munka végzésére irányuló egyéb jogviszony keretében végzett tevékenységével kapcsolatban, valamint a nevelési-oktatási intézményben munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján nevelő-oktató munkát végző személy e tevékenységével kapcsolatban a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy.
41. §
(1) A pedagógus és az oktató joga, hogy
a) megválassza - a nevelési programok, nevelési és oktatási tervek, illetőleg a tantárgyi programok keretein belül - a tananyagot és az alkalmazott módszereket, a nevelő-oktató munka során tudományos meggyőződését kifejtse,
b) részt vegyen továbbképzésben, a nevelés-oktatás eredményességét szolgáló kísérletekben, tudományos kutatásokban, kutatási eredményeit közzétegye, és munkája során hasznosítsa,
c) javaslatot tegyen a nevelési és oktatási tervek, a tantárgyi programok, a tananyag és a nevelés-oktatás módszereinek fejlesztésére,
d) véleményt nyilvánítson, illetőleg javaslatot tegyen a nevelési-oktatási intézmény ügyeiben,
e) értékelje a tanulók és a hallgatók tanulmányi munkáját, teljesítményét, magatartását,
f) részt vegyen a pedagógusok, illetőleg az oktatók testületeinek munkájában, a nevelési-oktatási intézmény vezetésében, a tisztségviselők megválasztásában,
g) megválasztása esetén tisztséget viseljen.
(2) A pedagógus és az oktató kötelessége, hogy
a) nevelő-oktató munkáját legjobb tudása, valamint a nevelési programokban, a nevelési és oktatási tervekben, illetőleg a tantárgyi programokban foglalt követelmények szerint végezze, a tanulók és a hallgatók teljesítményét e követelmények alapján értékelje,
b) a gyermekek, tanulók és hallgatók emberi méltóságát és jogait tartsa tiszteletben,
c) szakmai, pedagógiai ismereteit, általános műveltségét és a közéletben való tájékozottságát folyamatosan fejlessze,
d) a diákképviseleti szervekkel, továbbá óvodában, alap- és középfokú nevelési-oktatási intézményben a szülők közösségével és a családdal is működjék együtt, kérésükre a nevelés-oktatás kérdéseiről adjon tájékoztatást.
42. §
(1) A gyermek, illetőleg a tanuló szülőjének, gondozójának, illetőleg törvényes képviselőjének (a továbbiakban együtt: szülőjének) joga, hogy
a) az óvoda vagy az iskola munkájáról tájékoztatást kapjon,
b) a nevelés, oktatás kérdéseiben a pedagógusoktól tájékoztatást, tanácsot kérjen,
c) az óvoda, az iskola működésével kapcsolatban véleményt nyilvánítson, illetőleg javaslatot tegyen, a nevelőmunkában közreműködjék,
d) képviselői útján az intézmény vezetésében részt vegyen.
(2) A szülő kötelessége, hogy
a) a gyermeket, tanulót a feladatai teljesítésére nevelje,
b) cselekvően támogassa az óvodát, az iskolát nevelési feladatai ellátásában,
c) a családi neveléssel segítse a társadalmi értékek megismerését és megbecsülését.
43. §
(1) Óvodai nevelésre - általában hároméves korától az iskolába lépésig - valamennyi gyermek jogosult.
(2) A testi, az érzékszervi, az értelmi és a beszédfogyatékos gyermekek nevelését ellátó óvodák a fogyatékosság jellegét és mértékét is figyelembe veszik.
(3) Kötelező az óvodai nevelésben való részvétele annak a gyermeknek, akinek fejlődését a családi nevelés nem tudja kielégítően biztosítani.
(4) Az óvodai felvételről első fokon az óvoda vezetője dönt. A döntés ellen - az (5) bekezdésben meghatározott korlátozással - fellebbezésnek van helye önkormányzat által fenntartott óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez, főjegyzőjéhez, más szerv által fenntartott óvoda esetében pedig a fenntartóhoz. A természetes személy, illetőleg a gazdasági társaság által fenntartott óvodába való felvételt megtagadó első fokú határozat elleni fellebbezést az óvoda hatósági ellenőrzését ellátó jegyző bírálja el.
(5) A nem állami óvodába való felvételt megtagadó döntés ellen akkor van helye fellebbezésnek, ha az intézmény az óvodai nevelést megbízás alapján látja el.
(6) Az óvodáskorú gyermekekről nyilvántartást kell vezetni.
44. §   Az óvoda a családi neveléssel együtt megalapozza a gyermek személyiségének és képességeinek fejlődését, gondoskodik testi neveléséről és felkészíti az iskolai életmódra. Az iskolába lépés időpontjának megállapításához - folyamatos megfigyelés alapján, figyelembe véve az egészségügyi vizsgálatok megállapításait - véleményezi a gyermek fejlettségét.
45. §   Az óvodai nevelés nevelési program alapján történik.
46. §
(1) Az óvoda élén óvodavezető áll; vezetői munkáját egyéni felelősséggel, helyettesek közreműködésével végzi.
(2) Az óvodavezetői állást az óvoda fenntartója által kiírt nyilvános pályázat alapján kell betölteni. Az óvodavezető tekintetében a munkáltatói jogokat a fenntartó önkormányzat képviselőtestülete, közgyűlése gyakorolja.
(3) Az óvodavezetői megbízás - a három vagy annál kevesebb csoportból álló óvodák vezetői kivételével - öt tanévre szól. A megbízás újabb öt tanévre több alkalommal meghosszabbítható. A megbízás, valamint a pályázati eljárás szabályait külön jogszabály állapítja meg. Az óvodavezető személyének kiválasztásában a nevelőtestület és az érdekképviseleti szervek részvételét biztosítani kell.
47. §
(1) A nevelőtestület az óvoda pedagógusainak közössége, nevelési kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve.
(2) A nevelőtestület az óvoda egészét érintő - külön jogszabályban meghatározott - nevelési kérdésekben, az óvoda működésével kapcsolatos ügyekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
48. §
(1) Az óvodában az azonos nevelési feladatot ellátó pedagógusok szakmai közösségeiként munkaközösségek szervezhetők.
(2) A munkaközösségek elsősorban szakmai és módszertani kérdésekben működnek közre az óvoda vezetésében, valamint a nevelőmunka tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében. Jogszabályban meghatározott ügyekben döntenek, egyébként véleményező és javaslattevő jogkörük van.
49. §   A szülők közösségeik (szülői munkaközösségek), illetőleg képviselőik (testületeik) útján részt vesznek az óvoda életében, vezetésében. Testületeik jogszabályban meghatározott ügyekben döntési, egyébként véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkeznek.
49/A. §   Az óvodavezetői állás betöltésére, a megbízásra, a vezető-helyettesekre, a nevelőtestületre, a szakmai munkaközösségekre és a szülők közösségére vonatkozó rendelkezéseket a helyi önkormányzatok, az állami költségvetési szervek, valamint a gazdálkodó szervezetek által fenntartott óvodák tekintetében kell alkalmazni.

I. FEJEZET
A TANKÖTELEZETTSÉG

50. §
(1) A gyermek általában attól a naptári évtől tanköteles, amelyben a hatodik életévét - külön jogszabályban meghatározott időpontig - betölti. A tankötelezettség kezdetének időpontját a gyermek fejlettsége alapján kell megállapítani.
(2) A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti.
(3) A testi, az érzékszervi, az értelmi és a beszédfogyatékos tanuló tankötelezettsége egy vagy két tanévvel meghosszabbítható legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a tizennyolcadik életévét betölti.
51. §
(1) A tankötelezettség kezdetéről - az óvoda, illetőleg a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján - első fokon az iskola igazgatója, másodfokon a lakóhely szerint illetékes jegyző dönt.
(2) Az óvodába nem járó gyermeknek az iskolai életmódra való felkészítéséről a lakóhely szerint illetékes jegyző által kijelölt óvoda vagy általános iskola gondoskodik.
(3) Kötelező az iskolai előkészítő foglalkozáson való részvétele annak a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos gyermeknek, akinek az iskolába lépéshez szükséges fejlettségét az óvodai nevelés nem tudta biztosítani.
52. §
(1) A tankötelezettséget általános iskolában, ennek elvégzése után középfokú iskolában lehet teljesíteni. Indokolt esetben - engedéllyel - a tankötelezettség jogszabályban meghatározott más oktatásban való részvétellel is teljesíthető.
(2) Az a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos gyermek, akinek egészségi és személyiségállapota miatt a fogyatékosságának megfelelő általános iskolába való nevelése-oktatása indokolt, tankötelezettségét - külön jogszabály rendelkezései szerint - a kijelölt általános iskolában teljesíti.
(3) A tankötelezettségnek a tanuló az iskolai, illetőleg más oktatásban való részvételével tesz eleget. A tankötelezettség teljesítéséért a szülő a felelős.
(4) A tanköteles gyermekekről nyilvántartást kell vezetni.
53. §
(1) Azt a tankötelest, aki az általános iskolát elvégezte és középfokú iskolába nem jár, illetőleg más oktatásban nem vesz részt, indokolt esetben a tankötelezettség teljesítése alól fel lehet menteni.
(2) Az iskolai nevelés-oktatás szempontjából képezhetetlen tanköteles gyermeket a tankötelezettség teljesítése alól fel kell menteni.
54. §
(1) A tankötelezettség teljesítésének az 52. § (1) bekezdésében említett engedélyezésével, valamint a tankötelezettség időtartamának meghosszabbításával, illetőleg a felmentéssel kapcsolatos ügyekben első fokon az illetékes iskola igazgatója, másodfokon a lakóhely szerint illetékes jegyző dönt.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ügyekben folytatott eljárásokra az államigazgatási eljárás általános szabályait kell alkalmazni.
55. §
(1) Az iskolai nevelés-oktatás a nevelési és oktatási tervek, illetőleg a felsőoktatásban a tantervek és a tantárgyi programok alapján történik.
(2) Az alap- és középfokú nevelési-oktatási intézményben, valamint az alapfokú művészetoktatási intézményben tanító pedagógus a jogszabályok keretei között a nevelési és oktatási terveket a helyi körülményeknek, a tanulók fejlettségének megfelelően alkalmazhatja.
56. §   Az iskolai nevelés-oktatás nappali, esti vagy levelező tagozaton, illetőleg egyéb formákban folyhat.
57. §
(1) Az iskolában elméleti és gyakorlati oktatás folyik.
(2) A gyakorlati oktatás gyakorlati foglalkozásokon, valamint vállalatnál, illetőleg az iskolában szervezett szakmai gyakorlatokon történik.
58. §
(1) Az iskolák a gyakorlati oktatási feladatoknak iskolai tanműhelyben, laboratóriumban, gyakorlóterületen vagy vállalati tanműhelyben, gyakorlóhelyen, illetve egyéb munkahelyen - vállalatokkal együttműködve - tesznek eleget.
(2) A vállalatnál szervezett gyakorlati oktatás feltételeiről, valamint a tanulókat és a hallgatókat megillető juttatásokról - külön jogszabályok rendelkezései szerint - a vállalat gondoskodik.
(3) A vállalatoknál folyó gyakorlati oktatásra, továbbá az iskola és a vállalat együttműködésére vonatkozó rendelkezéseket a Kormány állapítja meg.
59. §   Az iskola a közvetlen társadalmi környezet közreműködésével végzi a nevelést és az oktatást, szervezi a tanulók és a hallgatók nevelési célú - társadalmilag hasznos - munkáját, segíti szabadidejük kulturált eltöltését szoros kapcsolatban a közművelődési és sportintézményekkel, valamint az ifjúsági szervezetekkel.
60. §
(1) Ha a tanuló az általános iskola, a középfokú iskola vagy az alapfokú művészetoktatási intézmény, illetőleg a hallgató a felsőoktatási intézmény két vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben teljesíti, a tanulmányi idő számára megrövidíthető.
(2) A tanuló külön jogszabályok, a hallgató a felsőfokú oktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatának rendelkezései szerint felmenthető a kötelező foglalkozásokon való részvétel, illetőleg mentesíthető meghatározott tantárgyak tanulása vagy adott tantárgyból a vizsgakötelezettség alól.
61. §   Az oktatási intézmények tanulói vagy hallgatói közé felvétel, átvétel, illetőleg a megszakított tanulmányok folytatása útján, vagy jogszabályban megállapított egyéb módon lehet jutni.
62. §
(1) Az iskolába az vehető fel, aki az oktatási fokra, az intézménytípusba, a tagozatra, illetőleg az évfolyamra való felvétel feltételeinek megfelel.
(2) A felvétel jelentkezés alapján történik. A jelentkezésről és a felvételi eljárásról külön jogszabályok rendelkeznek.
63. §
(1) A neveléssel és az oktatással, az iskolai élettel, valamint az iskola és társadalmi környezete közötti kapcsolatokkal összefüggő, továbbá külön jogszabályokban meghatározott ügyekben a tanulók, hallgatók közösségei, illetőleg a diákönkormányzati szervek - a jogszabályok rendelkezései szerint - döntési, egyetértési, véleményező, illetőleg javaslattevő jogkörrel rendelkeznek.
(2) A tanulók vagy hallgatók nagyobb csoportjait, illetőleg az iskola egész diákközösségét érintő kérdésekben a tanulókat, hallgatókat a diákönkormányzati szervek képviselik.
64. §
(1) Az alap- és középfokú iskola élén igazgató áll; vezetői munkáját egyéni felelősséggel, helyettesek közreműködésével végzi.
(2) Az igazgatói állást az iskola fenntartója által kiírt nyilvános pályázat alapján kell betölteni. Az igazgató tekintetében a munkáltatói jogokat a fenntartó önkormányzat képviselőtestülete, közgyűlése gyakorolja.
(3) Az igazgatói megbízás öt tanévre szól. A megbízás újabb öt tanévre több alkalommal meghosszabbítható. A megbízás, valamint a pályázati eljárás szabályait külön jogszabály állapítja meg. Az igazgató személyének kiválasztásában a nevelőtestület és az érdekképviseleti szervek részvételét biztosítani kell.
65. §
(1) A nevelőtestület az alap- és középfokú iskola pedagógusainak közössége; nevelési-oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve.
(2) A nevelőtestület - külön jogszabályokban meghatározott - az iskola egészét érintő nevelési-oktatási kérdésekben, az iskola működésével kapcsolatos ügyekben, továbbá a tanulók meghatározott fegyelmi ügyeiben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
66. §
(1) Az iskolában az azonos tantárgyat vagy tantárgycsoportot tanító, illetőleg az azonos nevelési feladatot ellátó pedagógusok szakmai közösségeiként munkaközösségek szervezhetők.
(2) A munkaközösségek elsősorban szakmai és módszertani kérdésekben működnek közre az iskola vezetésében, valamint részt vesznek a nevelő-oktató munka tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében. Jogszabályban meghatározott ügyekben döntenek, egyébként véleményező és javaslattevő jogkörük van.
67. §   A szülők közösségei (szülői munkaközösségek), illetőleg képviselői (testületeik) részt vesznek az alap- és középfokú iskola életében és vezetésében. Testületeik - jogszabályban meghatározott ügyekben - döntési, egyébként javaslattevő és véleményező jogkörrel rendelkeznek.
68. §
(1) Az iskolatanács alapvető feladata az iskolát segítő társadalmi erők összefogása. Az alap- és középfokú iskola működésében érdekelt gazdálkodó szervezetek, állami költségvetési szervek, társadalmi szervezetek (a továbbiakban együtt: érdekelt szervek) meghatározott feladatok ellátásával segítik az intézmény munkáját.
(2) Az iskolatanács tagjai az érdekelt szerveknek, az iskola pedagógusainak, egyéb dolgozóinak, tanulóinak és a szülőknek a képviselői.
(3) Az iskolatanácsnak jogszabályban meghatározott - elsősorban a helyi nevelési rendszert és az iskolafejlesztést, továbbá az iskola és az érdekelt szervek együttműködését érintő - ügyekben véleményező és javaslattevő, az iskolának nyújtott társadalmi támogatás felhasználása tekintetében pedig döntési jogköre van.
68/A. §   Az iskolaigazgatói állás betöltésére, a megbízásra, az igazgatóhelyettesekre, a nevelőtestületre, a szakmai munkaközösségekre, a szülők közösségére és az iskolatanácsra vonatkozó rendelkezéseket a helyi önkormányzatok, az állami költségvetési szervek, valamint a gazdálkodó szervezetek által fenntartott alap- és középfokú iskolák tekintetében kell alkalmazni.
69. §   Az általános iskolában alapfokú nevelés-oktatás folyik.
70. §
(1) Az általános iskola kialakítja a társadalmi együttéléshez, az önműveléshez, a munkavégzéshez, a harmonikus testi és lelki fejlődéshez, valamint a továbbtanuláshoz szükséges alapvető képességeket és igényeket, megalapozza az általános műveltséget és a tudományos világnézetet. Gondoskodik a különböző képességű, illetőleg az eltérő ütemben fejlődő tanulók egyéni fejlesztéséről.
(2) Az általános iskolának nyolc évfolyama van.
(3) A testi, az érzékszervi, az értelmi és a beszédfogyatékos tanulók nevelését és oktatását ellátó általános iskolák tevékenységük során a fogyatékosság jellegét és mértékét is figyelembe veszik; előkészítő foglalkozást szervezhetnek.
71. §
(1) A gyermeket elsősorban abba az általános iskolába kell felvenni, amelynek körzetében lakik.
(2) Ha a szülő nem az (1) bekezdésben meghatározott iskolába kívánja beíratni gyermekét, a felvételről első fokon a választott iskola igazgatója, másodfokon - a 31. § (2) bekezdésében foglalt korlátozással - az önkormányzat által fenntartott iskola esetében a fenntartó önkormányzat jegyzője, főjegyzője, nem önkormányzat által fenntartott iskola esetében pedig a fenntartó dönt. A természetes személy, illetőleg a gazdasági társaság által fenntartott általános iskolába való felvételt megtagadó első fokú határozat elleni fellebbezést az iskola hatósági ellenőrzését ellátó jegyző bírálja el. A szülő igényét méltányosan kell elbírálni.
(3) Nemzetiséghez tartozó gyermeket az anyanyelvén, illetőleg az anyanyelvét oktató állami iskolába, valamint a nevelést, oktatást megbízás alapján ellátó iskolába fel kell venni.
(4) Ha a tanulót külön jogszabály rendelkezései szerint a fogyatékosságának megfelelő általános iskolába áthelyezték, a részére kijelölt iskolába kell felvenni.
71/A. §   A negyedik évfolyam elvégzése után az alapfokú iskolai tanulmányok alapfokú nevelési-oktatási feladatokat ellátó gimnáziumban is folytathatók.
72. §   A nyolcadik évfolyam elvégzéséről szóló bizonyítvány alapfokú iskolai végzettséget tanúsít, és középfokú iskolába való jelentkezésre jogosít.
73. §   Az általános iskolai tanuló joga - a 33. § (1) bekezdésében foglaltakon túl -, hogy képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában és a nevelési-oktatási intézmény tevékenységeinek irányításában.
74. §   Az általános iskolák tanulóit a 33. § (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően - külön jogszabályban megállapított feltételekkel - kedvezmények illetik meg.
75. §
(1) A középfokú iskolai nevelés-oktatás célja, hogy bővítse a tanulóknak az általános iskolában szerzett ismereteit, fejlessze képességeit, gondoskodjék a testi fejlődésükről, s jól megalapozott általános és szakmai ismeretek nyújtásával felkészítse őket a választott foglalkozás gyakorlati művelésére, illetőleg a magasabb szintű tanulmányok folytatására.
(2) A testi, az érzékszervi, az értelmi és a beszédfogyatékos tanulókat a középfokú iskolák a fogyatékosság jellegét és mértékét is figyelembe véve oktatják.
76. §
(1) A középfokú iskolai nevelés-oktatás a gimnáziumokban, a szakközépiskolákban (a továbbiakban együtt: középiskolákban), a szakmunkásképző iskolákban, valamint a szakiskolákban folyik.
(2) A szakközépiskolai, a szakmunkásképző iskolai és a szakiskolai (a továbbiakban együtt: középfokú szakoktatási intézményi) nevelés-oktatás a társadalom szükségleteinek, valamint a népgazdaság igényeinek megfelelő szakterületeken, külön jogszabályban meghatározott szakokon, illetőleg szakmákban folyhat.
77. §
(1) A gimnázium általános műveltséget nyújt, felkészít felsőfokú továbbtanulásra, valamint előkészít a gimnáziumi tanulmányok befejezése utáni munkába állásra. A gimnáziumban - egyedi megoldásként - alapfokú nevelés-oktatás is folyhat.
(2) A gimnáziumnak négy, illetőleg ha alapfokú nevelési-oktatási feladatokat is ellát, legfeljebb nyolc évfolyama van.
(3) A gimnázium a tanulók pályaválasztásának segítéséről, egyéni érdeklődésének kielégítéséről, képességeinek kibontakoztatásáról és munkába állásának előkészítéséről - a helyi igényeket és lehetőségeket figyelembe véve - választható elméleti, illetőleg gyakorlati tantárgyak oktatásával is gondoskodik.
(4) A munkába állás előkészítése munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítés megszerzését segítő előképzéssel, illetőleg képesítést is nyújtó képzéssel történik.
78. §
(1) A tanuló a gimnázium utolsó évfolyamának elvégzése után érettségi vizsgát, a gyakorlati tantárgyból záróvizsgát tehet.
(2) A gimnáziumban szerzett érettségi bizonyítvány középiskolai végzettséget tanúsít, és felsőoktatási intézménybe való jelentkezésre jogosít.
(3) A gimnáziumban szerzett záróvizsga-bizonyítvány a munkaköri képesítést nyújtó képzésben - jogszabályban meghatározott - tanulmányi időbeszámításra jogosít, illetőleg a feltüntetett munkakör betöltésére képesít.
79. §
(1) A szakközépiskola általános műveltséget, technikusképesítést, szakmunkásképesítést, illetőleg egyéb szakképesítést nyújt, valamint felkészít - elsősorban a szakirányú - felsőfokú továbbtanulásra.
(2) A szakközépiskolának négy, illetőleg öt évfolyama van.
80. §
(1) A tanuló a szakközépiskola negyedik évfolyamának sikeres elvégzése után a képzési szaknak megfelelő érettségi-képesítő vizsgát, illetőleg érettségi vizsgát, az ötödik évfolyam elvégzése után pedig technikusképesítő vagy más szakmai képesítő vizsgát tehet.
(2) Ha a szakközépiskola tanulója a negyedik évfolyam elvégzése után nem tesz érettségi-képesítő vizsgát, szakmai vizsgát tehet.
(3) A szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítő bizonyítvány szakmunkás-munkakör, illetőleg egyéb szakképesítéshez kötött munkakör betöltésére, a képesítő bizonyítvány pedig technikusi, illetőleg jogszabályban meghatározott más munkakör betöltésére képesít.
(4) A szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítő bizonyítvány, illetőleg érettségi bizonyítvány középiskolai végzettséget tanúsít, és felsőoktatási intézménybe való jelentkezésre jogosít.
81. §   A szakközépiskolában - külön jogszabályban megállapított ideig tartó kiegészítő képzés és az előírt szakmai gyakorlat teljesítése után - szakmai vagy szakmunkásvizsgát tehet az, aki a gimnázium, illetőleg valamely eltérő szakirányú szakközépiskola utolsó évfolyamát elvégezte.
82. §
(1) A szakmunkásképző iskola szakmunkásképesítést nyújt.
(2) A szakmunkásképző iskolának három évfolyama van.
(3) A tanuló a harmadik évfolyam sikeres elvégzése és az előírt szakmai gyakorlat teljesítése után szakmunkásvizsgát tehet.
(4) A szakmunkásvizsga sikeres letételével szerzett szakmunkás-bizonyítvány a tanult szakmában szakmunkás-munkakör betöltésére képesít.
83. §   Aki a gimnázium, illetőleg valamely eltérő szakirányú szakközépiskola utolsó évfolyamát elvégezte, a szakmunkásképző iskolában - külön jogszabályban megállapított ideig tartó kiegészítő képzés és az előírt szakmai gyakorlat teljesítése után - szakmunkásvizsgát tehet.
84. §
(1) Az egészségügyi szakiskola egészségügyi szakképesítést nyújt.
(2) Az egészségügyi szakiskolának három évfolyama van.
(3) A tanuló a harmadik évfolyam sikeres elvégzése után képesítő vizsgát tehet.
(4) Az egészségügyi szakiskolában szerzett bizonyítvány jogszabályban meghatározott egészségügyi munkakörök betöltésére képesít.
85. §
(1) A gépíró és gyorsíró szakiskola általános gépírói és gyorsírói szakképesítést nyújt.
(2) A gépíró és gyorsíró szakiskolának két évfolyama van.
(3) A tanuló a második évfolyam sikeres elvégzése után szakmai minősítő vizsgát tehet.
(4) A gépíró és gyorsíró szakiskolában szerzett bizonyítvány gépíró és gyorsíró-munkakör betöltésére képesít.
86. §
(1) A speciális szakiskola a többi középfokú iskolában tanulókkal fogyatékosságuk miatt együtthaladásra képtelen fiatalok számára a képességeiknek megfelelő szakmákban, más fiatalok számára az elméleti ismereteket kevésbé igénylő szakokon, szakmákban, továbbá a betanított munkakörökben való elhelyezkedést elősegítő szakképesítést nyújt, illetőleg felkészít az életkezdésre, a családi életre.
(2) A speciális szakiskolának egy, illetőleg két évfolyama van.
(3) A tanuló a szakmai képzésben folytatott tanulmányainak sikeres elvégzése után szakmai vizsgát tehet.
(4) A speciális szakiskolában a szakmai képzésben szerzett bizonyítvány szakmunkás-, betanított munkás- vagy más képesítéshez kötött munkakör betöltésére képesít.
(5) Az életkezdésre, a családi életre felkészítő képzésben a tanulmányok sikeres elvégzése után a speciális szakiskola a tanulmányok elvégzését tanúsító bizonyítványt ad ki.
87. §
(1) Középfokú iskola első évfolyamára az vehető fel, aki
a) alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
b) a tizenhetedik életévét a felvétel naptári évében még nem tölti be, és
c) az általános egészségügyi követelményeknek, illetőleg szakoktatási intézménybe való jelentkezés esetén ezen felül még a választott szakmára vagy szakirányra meghatározott egészségügyi követelményeknek is megfelel.
(2) Szakközépiskolába, illetőleg szakmunkásképző iskolába kiegészítő képzésre csak azt lehet felvenni, aki huszadik életévét a felvétel naptári évében még nem tölti be.
(3) Jogszabály a felvételi korhatárt megállapító rendelkezések alól kivételt engedélyezhet, illetőleg a felvételt eredményes felvételi vizsgához, szakoktatási intézménybe való felvétel esetén szakmai alkalmassági vizsgához is kötheti.
(4) Nem állami középfokú iskolába való felvétel esetében a felvételi korhatárt megállapító és a felvételi vizsgát korlátozó rendelkezéseket csak akkor kell alkalmazni, ha az oktatási intézmény az iskolai nevelési, oktatást megbízás alapján látja el.
88. §   Szakmunkásképző iskolába és speciális szakiskolába való felvételhez - ha a tanuló gyakorlati oktatására szövetkezetnél vagy magánmunkáltatónál kerül sor - az említettek javaslata is szükséges.
89. §   A középfokú iskolába való felvételről első fokon az iskola igazgatója, másodfokon - a 31. § (2) bekezdésében foglalt korlátozással - önkormányzat által fenntartott iskola esetében a fenntartó önkormányzat jegyzője, főjegyzője, nem önkormányzat által fenntartott iskola esetében pedig a fenntartó dönt. A természetes személy, illetőleg a gazdasági társaság által fenntartott középfokú iskolába való felvételt megtagadó első fokú határozat elleni fellebbezést az iskola hatósági ellenőrzését ellátó jegyző bírálja el.
90. §
(1) A középfokú iskolai tanuló joga - a 33. § (1) bekezdésében foglaltakon túl -, hogy
a) véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az iskola életével kapcsolatos kérdésekben, s ezekre érdemi választ kapjon,
b) szervezett formában véleményt nyilvánítson az őt nevelő-oktató pedagógusok munkájáról,
c) képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában és a nevelési-oktatási intézmény tevékenységeinek irányításában,
d) kezdeményezze szakkörök, önképzőkörök, diákkörök, sportkörök létrehozását,
e) részt vegyen politikai és társadalmi szervezetek munkájában s ezekben tisztséget töltsön be,
f) jogszabályban meghatározott feltételekkel tagja legyen iskolán kívüli szakmai, kulturális, sport- és más egyesületeknek, köröknek és kluboknak, részt vegyen ilyenek alapításában s ezekben tisztséget viseljen,
g) tanulmányi szerződést kössön.
(2) A középfokú iskola tanulója - jogszabály rendelkezései szerint, meghatározott feltételekkel - más típusú középfokú iskolában folytathatja tanulmányait.
91. §   A szakmunkásképző iskolában és szakiskolában végzettek külön jogszabály rendelkezései szerint középiskolában folytathatják tanulmányaikat.
92. §   A középfokú iskolák nappali tagozatának tanulóit a 33. § (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően - külön jogszabályokban megállapított feltételekkel - juttatások, kedvezmények illetik meg.
93. §   Jogszabály az egyes középfokú iskolai pedagógus-munkakörök betöltésére vonatkozóan - a 40. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül - további követelményeket állapíthat meg.
97. §
(2) A felsőoktatási intézmények együttműködésük - különösen az oktatási, tudományos, kulturális, anyagi és szociális erőforrások közös hasznosításának - elősegítésére társulásokat és regionális tanácsokat hozhatnak létre.
102. §
(2) A felsőoktatási intézmény a felvételt egyes szakokon további feltételhez, különösen munkaviszonyhoz, meghatározott munkakör betöltéséhez, meghatározott időtartamú szakmai gyakorlathoz, illetőleg iskolai végzettséghez kötheti.
(3) Jogszabályban meghatározott esetben az iskolai végzettség, a felvételi, illetőleg az alkalmassági vizsga vagy annak egy része alól felmentés adható. A felsőoktatási intézmény egyes szakok, illetőleg a jelentkezők meghatározott köre tekintetében a felvételi vizsgát mellőzheti.
(4) A nem állami felsőoktatási intézmény a felvétel feltételeit az (1) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően is megállapíthatja.
103. §
(1) A felsőoktatási intézménybe való felvételről - állami intézményben a felvételi vizsgák eredményei és a felvételről szóló külön jogszabályban meghatározott tényezők figyelembevételével kialakult sorrendnek megfelelően - a felsőoktatási intézmény dönt.
(2) A felsőoktatási intézménynek a felvételt megtagadó döntése ellen jogszabálysértés esetén lehet fellebbezéssel élni. A fellebbezést a felsőoktatási intézmény vezetője bírálja el; döntése ellen további fellebbezésnek nincs helye.
107. §
(1) Az állami felsőoktatási intézményben ha az alapképzés nem ingyenes, a hallgató - külön jogszabály rendelkezései szerint - tandíjat fizet.
(2) Az állami felsőoktatási intézményekben a továbbképzés költségeit - ha jogszabály másképp nem rendelkezik - a hallgatók viselik.
108. §
(2) Az alapképzésben az egyes szakokon folyó képzés célját, az alapvető oktatási és tanulmányi követelményeket, továbbá a képzés részletes szabályait és követelményeit a tantervek, az egyes tantárgyak keretében elsajátítandó tananyagot pedig a tantárgyi programok határozzák meg.
111. §
(3) Az egyetem - a köztársasági elnök előzetes hozzájárulásával - Sub auspiciis praesidis Rei Publicae kitüntetéssel avathatja doktorrá azt, aki az adományozás külön jogszabályban meghatározott feltételeinek megfelel.
115. §
(2) Az egyetemi tanárt a köztársasági elnök nevezi ki, illetőleg menti fel.
116. §
(2) A felsőoktatási intézmény a nevelő-oktató, illetőleg a tudományos kutatómunkában részt vevő kiváló elméleti és gyakorlati szakemberek részére címzetes, illetőleg - meghatározott időre - meghívott egyetemi vagy főiskolai tanári, docensi címet adományozhat. A címzetes egyetemi, illetőleg főiskolai tanári vagy docensi cím visszavonható.
(3) A címzetes egyetemi, illetőleg főiskolai tanári, docensi cím adományozásának és visszavonásának feltételeit - külön jogszabály keretei között - a felsőoktatási intézmény szabályzatban határozza meg.
118. §
(3) Egyetemi kart, egyetemen szervezett főiskolai kart a Kormány létesíthet és szüntethet meg. Nem állami egyetemen egyetemi kar, egyetemen szervezett főiskolai kar a Kormány hozzájárulásával létesíthető, illetőleg szüntethető meg.
123. §
(1) A felsőoktatási intézményekben működő tanácsok összetételét, ezen belül a választott és a meghívott személyek arányát, a tanácsok létrehozásának és működésének rendjét, továbbá hatáskörüket - a jogszabályok keretei között - a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata határozza meg.
(2) Az intézményi tanács tagjai a felsőoktatási intézmény vezető tisztségviselői, az oktatók, az egyéb feladatot ellátó dolgozók és a hallgatók képviselői, továbbá a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott más személyek.
(3) A felsőoktatási intézmény testületeiben a képzésben érdekelt szervek képviselőinek, továbbá a tudományos és a gyakorlati élet megbecsült szakembereinek megfelelő részvételét biztosítani kell.
125. §
(1) A rektort az egyetemi tanárok közül a köztársasági elnök, az állami főiskola főigazgatóját az egyetemi és a főiskolai tanárok, valamint az egyetemi docensek közül az irányító miniszter, nem állami főiskola főigazgatóját pedig a létesítő bízza meg, illetőleg menti fel.
(2) Az állami felsőoktatási intézmény vezetőjének megbízása öt évig terjedhet. A megbízás egy alkalommal meghosszabbítható.
128. §   A felnőttek oktatására a törvény rendelkezései - a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel - irányadók.
129. §
(1) Általános iskolai, középiskolai, egyetemi és főiskolai végzettséget a felnőttek oktatásának sajátos követelményeihez igazodó oktatási formák keretében is lehet szerezni.
(2) Az általános iskolai, a gimnáziumi, továbbá kivételesen a szakközépiskolai, illetőleg az egyetemi vagy főiskolai végzettség egyéni felkészülés alapján - az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével - is megszerezhető.
130. §
(1) A felnőttek oktatása az állami iskolai rendszerű oktatásban az állami oktatási intézmények külön tagozatain és az e célra létesített önálló állami intézményekben, a felsőfokú oktatás konzultációs központokban is (a továbbiakban együtt: dolgozók iskoláiban) történhet.
(2) A dolgozók iskolái gazdálkodó szervezeteknél, továbbá a fegyveres erőknél, illetőleg a fegyveres testületeknél is létesíthetők, ha azok az oktatás feltételeiről gondoskodnak.
131. §   Ha e fejezet másképp nem rendelkezik, a dolgozók iskoláiba való felvételre a nappali oktatásra (tagozatra) való felvétel szabályait kell alkalmazni.
132. §
(1) A dolgozók általános iskolai oktatása szakképzéssel együtt is szervezhető.
(2) A dolgozók általános iskolájában ifjúsági és felnőttosztályok működhetnek.
(3) A dolgozók általános iskolájában a képzési időt - a dolgozók élet- és munkakörülményeihez igazodva - külön jogszabály határozza meg.
133. §
(1) Ifjúsági osztályba az vehető fel, akinek a tankötelezettsége megszűnt, a huszadik életévét azonban még nem töltötte be, továbbá az a tanköteles is, akit - kivételesen, külön jogszabály alapján - a tankötelezettségének teljesítésére a dolgozók általános iskolájába irányítottak át. Az átirányításról első fokon - a szülő meghallgatása után - az általános iskola nevelőtestülete, másodfokon az intézményt fenntartó önkormányzat jegyzője, főjegyzője dönt.
(2) Felnőttosztályba az vehető fel, aki a huszadik életévét betöltötte.
134. §
(1) A dolgozók gimnáziuma általános műveltséget nyújt, valamint felkészít felsőfokú továbbtanulásra.
(2) A tanuló a negyedik évfolyam elvégzése után érettségi vizsgát tehet.
135. §   A dolgozók gimnáziumának első évfolyamára az vehető fel, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.
136. §   A dolgozók négy évfolyamos szakközépiskolája középiskolai végzettséget és meghatározott területeken szakképesítést nyújt.
137. §
(1) A dolgozók három évfolyamos szakközépiskolája a szakmunkásbizonyítvánnyal, illetőleg a szakiskolai bizonyítvánnyal rendelkezők számára kiegészítő képzés keretében általános műveltséget nyújt.
(2) A tanuló a harmadik évfolyam sikeres elvégzése után érettségi vizsgát tehet.
(3) A szakközépiskola az érettségi vizsga és a szakmai képesítést tartalmazó bizonyítvány alapján szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítványt ad ki.
138. §
(1) A dolgozók két évfolyamos szakközépiskolája az érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők számára, kiegészítő képzés keretében szakképesítést nyújt.
(2) A tanuló a második évfolyam sikeres elvégzése után képesítő vizsgát tehet.
(3) A szakközépiskola a képesítő vizsga és az érettségi bizonyítvány alapján szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítványt ad ki.
139. §   A technikusképzést folytató szakközépiskola az érettségi bizonyítvánnyal és a szakiránynak megfelelő szakképesítéssel rendelkezők számára - külön jogszabályban meghatározott ideig tartó képzés alapján - technikusképesítést nyújt.
140. §
(1) A dolgozók négyéves szakközépiskolájának első évfolyamára az vehető fel, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.
(2) A dolgozók három, illetőleg két évfolyamos szakközépiskolájának első évfolyamára és a technikusképzésre való felvétel feltétele a képzésre meghatározott iskolai végzettség, illetőleg szakképzettség.
(3) Jogszabály a szakközépiskolai felvételt meghatározott időtartamú szakmai gyakorlathoz, meghatározott munkakörben való foglalkoztatáshoz, munkáltatói javaslathoz és egyéb feltételhez is kötheti.
141. §
(1) A dolgozók szakközépiskoláiban a második és további szakképzettség megszerzésének költségeit - ha jogszabály másképp nem rendelkezik - a tanulók viselik.
(2) A dolgozók iskoláiban a felsőfokú oktatás költségeinek viselésére a 107. § (1)-(2) bekezdésének rendelkezései irányadók.
(3) A munkáltató a dolgozó közép- és felsőfokú képzésének költségeit - külön jogszabály rendelkezései szerint - átvállalhatja.
142. §   A dolgozók iskoláinak tanulóira, hallgatóira a 33. § (1) bekezdése a) és g) pontjának hatálya nem terjed ki, a 33. § (1) bekezdésének f) pontjában megjelölt kedvezményekben pedig a dolgozók iskoláinak önálló keresettel nem rendelkező tanulói, hallgatói részesülnek.
143. §   A dolgozók iskoláinak azokat a tanulóit, hallgatóit, akiket munkaviszony, illetőleg szövetkezeti tagsági viszony alapján foglalkoztatnak, a külön jogszabályokban megállapított kedvezmények illetik meg.
144. §
(1) A zeneiskola alapfokú művészetoktatási intézmény.
(2) A zeneiskola megalapozza a zenei műveltséget, felkészít a zene művelésére, előkészít a szakirányú továbbtanulásra.
(3) A zeneiskolai oktatás előképzőn, alapfokú és továbbképző évfolyamokon történik.
145. §
(1) Állami zeneiskolába az vehető fel, aki a tanulmányok folytatásához szükséges adottságokkal rendelkezik.
(2) A felvétel - ha jogszabály másképp nem rendelkezik - vizsga alapján történik.
(3) A felvételről első fokon az igazgató, másodfokon - a 31. § (2) bekezdésében foglalt korlátozással - az önkormányzat által fenntartott zenei iskola esetében a fenntartó önkormányzat jegyzője, főjegyzője, nem önkormányzat által fenntartott iskola esetében pedig a fenntartó dönt. A természetes személy, illetőleg a gazdasági társaság által fenntartott zeneiskolába való felvételt megtagadó első fokú határozat elleni fellebbezést az intézmény hatósági ellenőrzését ellátó jegyző bírálja el.
146. §   Az alapfokú évfolyamok elvégzéséről szóló bizonyítvány továbbképző évfolyamokra, illetőleg zeneművészeti szakközépiskolába való jelentkezésre jogosít.
147. §   Az állami zeneiskolai oktatásért külön jogszabályban megállapított tandíjat kell fizetni.
148. §   A zeneiskolához hasonló céllal és szervezetben más alapfokú művészetoktatási intézmények létesíthetők.
149. §
(1) Az alap- és középfokú nevelésben, oktatásban a diákotthonok és a kollégiumok, a felsőoktatásban a kollégiumok tevékenységének célja, hogy lehetővé tegyék az iskolai tanulmányok folytatását elsősorban azoknak a fiataloknak, akik az iskola székhelyétől távol élnek, megfelelő bejárási lehetőségeik nincsenek vagy családi, illetőleg szociális körülményeik miatt a tanuláshoz szükséges feltételek az otthoni környezetben hiányoznak.
(2) A diákotthon és a kollégium az (1) bekezdésben meghatározott cél érdekében tagjainak otthont nyújt, segíti őket tanulmányaik végzésében, lehetőséget ad önképzésükhöz, tehetségük kibontakoztatásához, művelődésükhöz, testedzésükhöz, s a szabadidő tartalmas eltöltéséhez.
(3) A diákotthon és a kollégium tevékenységében nem ott lakó tanulók, hallgatók is részt vehetnek.
(4) Meghatározott - a tanulmányi, művelődési és közösségi tevékenységre vonatkozó - feltételek teljesítése esetén a diákotthon kollégiummá nyilvánítható, illetőleg a kollégiumnak kitüntető cím adományozható.
150. §
(1) A felsőoktatási kollégium - a 149. §-ban foglaltakon túlmenően - a fenntartó felsőoktatási intézmény feladataihoz, tevékenységéhez kapcsolódva, azt kiegészítve részt vesz a hallgatók értelmiségi pályára való felkészítésében.
(2) Felsőoktatási intézmény szakkollégiumot szervezhet, amely az intézményi képzési célok teljesebb megvalósítása érdekében elősegíti tagjainak tudományos tevékenységét és idegen nyelvi képzését.
151. §
(1) A diákotthon, illetőleg a kollégium tagjainak a diákotthoni, kollégiumi élettel kapcsolatos jogait és kötelességeit külön jogszabályok határozzák meg.
(2) A diákotthon, illetőleg a kollégium tagja a diákotthon, kollégium rendjének megsértéséért fegyelmi eljárás alapján, indokolt írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető; fegyelmi büntetésként kizárható.
152. §   A diákotthon, illetőleg a kollégium feladatait a közösség közreműködésével látja el. A közösségi életet - az iskolai fokoknak megfelelő sajátosságok figyelembevételével - a tagok önkormányzati szervei irányítják. A diákönkormányzati szervek feladatait, jogkörét, szervezetét és működését jogszabályok, szabályzatok határozzák meg.
153. §
(1) Általános iskolai, illetőleg középfokú iskolai diákotthonba vagy kollégiumba való felvételről első fokon - állami intézmény esetében külön jogszabály rendelkezése szerint, az iskola igazgatójával egyetértésben - a diákotthon igazgatója dönt. A döntés ellen - a (2) bekezdésben foglalt korlátozással - fellebbezésnek van helye önkormányzat által fenntartott diákotthon esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez, főjegyzőjéhez, más szerv által fenntartott intézmény esetében pedig a fenntartóhoz. A természetes személy, illetőleg a gazdasági társaság által fenntartott diákotthonba való felvételt megtagadó első fokú határozat elleni fellebbezést az intézmény hatósági ellenőrzését ellátó jegyzőhöz bírálja el.
(2) A nem állami diákotthonba való felvételt megtagadó döntés ellen akkor van helye fellebbezésnek, ha az intézmény a diákotthoni nevelést, oktatást megbízás alapján látja el.
(3) Felsőoktatási kollégiumba való felvételről első fokon a kollégium önkormányzati szerve, másodfokon a felsőoktatási intézmény vezetője dönt.
(4) A testi, az érzékszervi, az értelmi és a beszédfogyatékosok iskoláinak diákotthonaiba való felvételről az intézmény igazgatójával egyetértésben az áthelyező szerv dönt.
NEGYEDIK RÉSZ
154. §
(1) Magyar állampolgár külföldi oktatási intézményben a magyar állam által - külön jogszabály rendelkezései szerint - folyósított ösztöndíjjal vagy saját költségén folytathat tanulmányokat. A magyarországi, illetőleg a külföldi jogi személyek vagy természetes személyek által folyósított ösztöndíj saját költségnek minősül.
(2) Külföldi oktatási intézményben a tankötelezettséget is teljesíteni lehet.
(3) Tanköteles magyar állampolgár külföldi oktatási intézményben saját költségén engedéllyel folytathat tanulmányokat. A tanulmányok folytatását engedélyezni kell, ha a fogadókészség és a szükséges anyagi fedezet a tanulmányok teljes időtartamára biztosítva van.
(4) Nincs szükség engedélyre, ha a magyar állampolgár abban az országban kívánja a tankötelezettségét teljesíteni, ahol közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] tartós hivatalos kiküldetésben van vagy munkát vállalt. A tanulmányok külföldön történő folytatását - a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából - be kell jelenteni a lakóhely szerint illetékes helyi tanács művelődési szakigazgatási szervének, illetőleg hazai iskolába már beiratkozott tanköteles esetében az iskolának.
(5) Az engedélyezésről első fokon iskolába nem járó gyermek esetében a lakóhely szerint illetékes hazai iskola igazgatója, iskolába járó gyermek esetében pedig annak az iskolának az igazgatója dönt, amelynek a tanköteles a tanulója, illetőleg utoljára a tanulója volt. A döntés ellen fellebbezésnek van helye az iskolát fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez, főjegyzőjéhez, illetve a hatósági ellenőrzését ellátó jegyzőhöz.
155. §
(1) Külföldinek magyar oktatási intézménybe való felvételére a törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, a következő eltérésekkel:
a) alap- és középfokú oktatási intézményi felvételről való döntésnél - kivéve, ha a jelentkezés honosított vagy nemzetközi szerződéssel elismert bizonyítvány, illetőleg oklevél alapján történik - tanulmányi kérdésekben a Művelődési és Közoktatási Minisztérium állásfoglalását figyelembe kell venni;
(2) Az oktatási intézményekben tanulmányokat folytató külföldiekre vonatkozó eltérő rendelkezéseket külön jogszabályok határozzák meg.
156. §   Külföldön folytatott, nem befejezett iskolai tanulmányok beszámításáról nemzetközi szerződés rendelkezik, illetőleg - a tanulmányi követelmények összehasonlítása alapján - alap- és középfokú iskolai tanulmányok tekintetében a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, felsőfokú iskolai tanulmányok esetében pedig az érdekelt felsőoktatási intézmény dönt.
157. §
(1) Külföldi oktatási intézményben szerzett és a Magyar Köztársaságban honosított bizonyítvány, illetőleg oklevél a megfelelő hazai oktatási intézményben szerzett iskolai végzettséget, illetőleg szakképzettséget tanúsít, és azzal azonos munkakörök betöltésére vagy foglalkozás (tevékenység) folytatására képesít.
(2) Külföldön szerzett tudományos fokozatot az egyetemek tudományos - egyetemi doktori - fokozatként honosíthatnak.
(3) A bizonyítványok, oklevelek, illetőleg az egyetemi tudományos fokozatok honosításáról külön jogszabályok rendelkeznek.
158. §
(1) Külföldi oktatási intézményben szerzett és a Magyar Köztársaságban - nemzetközi szerződés alapján - egyenértékűnek elismert bizonyítvány, illetőleg oklevél a megfelelő hazai oktatási intézményben szerezhető iskolai végzettség szintjével egyenértékű iskolai végzettséget tanúsít, és ahhoz igazodó továbbtanulásra való jelentkezésre jogosít.
(2) Nemzetközi egyezmény vagy jogszabály kimondja, hogy az egyenértékűnek elismert bizonyítvány, illetőleg oklevél a megfelelő hazai oktatási intézményben szerzett bizonyítvánnyal, oklevéllel azonos jogi hatályú.
160. §
(1) A törvénynek a nevelési-oktatási intézmények működésére vonatkozó rendelkezései - feladatukhoz igazodva - a nevelőotthonokban és a gyermekgyógyüdülőkben folytatott nevelésre és oktatásra is irányadók.
(2) A 40. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket - tekintet nélkül a munkáltatóra - minden pedagógus- és oktatói munkakör betöltésekor, illetőleg ilyen munkakörben foglalkoztatott dolgozó, valamint a nevelési-oktatási intézményben munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján nevelő-oktató munkát végző személy tekintetében is alkalmazni kell.
161. §   A törvény rendelkezéseit a fegyveres erők és a fegyveres testületek a nevelési-oktatási intézményeik sajátosságainak megfelelő eltérésekkel alkalmazzák.
161/A. §
(1) A törvény rendelkezései a hittudományi egyetemekre és főiskolákra nem terjednek ki.
(2) A hittudományi egyetemen és a hittudományi főiskolán szerzett oklevél az általa tanúsított végzettség szintje tekintetében egyetemi, illetőleg főiskolai oklevéllel egyenértékű és egyetemi, főiskolai végzettséghez kötött munkakörök betöltésére, foglalkozás (tevékenység) gyakorlására jogosít.
(3) A hittudományi egyetemek és a hittudományi főiskolák hallgatói jogosultak a felsőoktatási intézmények hallgatóit a törvény rendelkezései szerint megillető, a 33. § (1) bekezdésében foglalt juttatásokra, kedvezményekre, valamint azokon túlmenően - külön jogszabályokban - megállapított juttatásokra és kedvezményes szolgáltatásokra.
(4) A hittudományi egyetemeken és a hittudományi főiskolákon folytatott tanulmányokat - a felsőoktatási intézmények nappali tagozatán folytatott tanulmányokra vonatkozó rendelkezések szerint - munkaviszonyban töltött időként figyelembe kell venni.
163. §   A törvény rendelkezéseit a 13. § (2) bekezdésének f) pontjában megjelölt oktatási intézményekre és az intézményben folyó nevelésre, oktatásra a külön jogszabályok szerinti eltérésekkel kell alkalmazni. Az említett intézményekre vonatkozó rendelkezéseket a művelődési és közoktatási miniszter állapítja meg.
164. §   Az iskolai képesítésekre vonatkozó rendelkezések az adott munkakör betöltésére, foglalkozás (tevékenység) folytatására vonatkozó feltételek alól nem mentesítenek.
165. §   A törvény alkalmazásában:
a) állami nevelési-oktatási intézmény: a helyi önkormányzat, valamint az állami költségvetési szerv által fenntartott óvoda, alap- és középfokú iskola, diákotthon és kollégium, valamint alapfokú művészetoktatási intézmény, továbbá az állami szerv által létesített felsőoktatási intézmény;
b) gazdálkodó szervezetek: a Polgári Törvénykönyv 685. §-ának c) pontjában meghatározott szervezetek;
c) külföldi: az a személy, aki nem magyar állampolgár és nem rendelkezik állandó magyarországi tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal vagy a letelepedés elősegítése céljából magyarországi tartózkodási engedéllyel.
166. §
(1) E törvény hatálybalépéséről és a szükséges átmeneti rendelkezésekről - a (2) és a (3) bekezdésben megállapított kivétellel - törvényerejű rendelet rendelkezik.
(2) A 40. § (1) bekezdése a) pontjának hatálybalépéséről a Minisztertanács rendelkezik.
(3) A 40. § (1) bekezdése a) pontjának hatálybalépéséig szükséges átmeneti rendelkezéseket - az előírt képesítéssel nem rendelkező személyek pedagógus-munkakörbe való alkalmazásának, illetőleg a már munkaviszonyban levők foglalkoztatásának feltételeit - a művelődési miniszter szabályozza.
a) az egészségügyi és szociális gazdasági ágazat tekintetében a népjóléti miniszter,
b) a mező- és erdőgazdaság, élelmiszeripar gazdasági ág, valamint a földmérés és térképészet gazdasági ágazat tekintetében a földművelésügyi miniszter,
c) az oktatás és kulturális szolgáltatás gazdasági ágazat tekintetében a művelődési és közoktatási miniszter
Vhr. 1. § (1) A művelődési miniszter kidolgozza és kiadja az óvoda nevelési programját, szabályozza a felvételi feltételeket, valamint a felvételi eljárást.
Vhr. 1. § (1) A művelődési és közoktatási miniszter kidolgozza és kiadja az óvoda nevelési programját, szabályozza a felvételi feltételeket, valamint a felvételi eljárást.
(2) A művelődési miniszter az alap- és középfokú iskolai nevelés-oktatás (törvény 2. §), diákotthoni és kollégiumi nevelés-oktatás (a továbbiakban együtt: alap- és középfokú nevelés-oktatás), valamint az alapfokú művészetoktatás egészére terjedően:
a) meghatározza a nevelési-oktatási célokat és alapvető követelményeket, a nevelés-oktatás tartalmára, rendszerére, szervezetére vonatkozó elveket;
b) kidolgozza - a képzés szakiránya szerint illetékes miniszterek, országos hatáskörű szervek vezetői (a továbbiakban: szakirány szerint illetékes miniszterek) hatáskörébe tartozó szakmai tantervek kivételével - a nevelési és oktatási terveket;
c) kiadja a nevelési és oktatási terveket;
d) szabályozza a tankönyvek készítésének és kiadásának, valamint a taneszközök és egyéb tanulmányi segédletek használatának rendjét, továbbá - a szakirány szerint illetékes miniszter hatáskörébe tartozók kivételével - gondoskodik a tankönyvek, valamint a taneszközök és egyéb tanulmányi segédletek kidolgozásáról, jóváhagyja, illetőleg engedélyezi azokat;
e) szabályozza a felvételi eljárást;
f) szabályozza - a Magyar Úttörők Szövetsége Országos Tanácsával, illetőleg a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottságával egyetértésben - a tanulói jogviszonnyal összefüggő általános jellegű kérdéseket;
f) szabályozza a tanulói jogviszonnyal összefüggő általános jellegű kérdéseket;
g) szabályozza - a pénzügyminiszterrel és a Magyar Úttörők Országos Tanácsával, illetőleg a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottságával, valamint a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben - a tanulókat megillető juttatásokat, kedvezményeket, továbbá az általuk fizetendő térítéseket;
g) szabályozza - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a tanulókat megillető juttatásokat, kedvezményeket, továbbá az általuk fizetendő térítéseket;
h) szabályozza a tanulmányi rendet és - a szakközépiskolai, a szakmunkásképző iskolai, valamint a szakiskolai szakmai oktatás (a továbbiakban: középfokú szakoktatás) tekintetében a szakirány szerint illetékes miniszterekkel egyetértésben - a vizsgarendet;
i) szabályozza - a Magyar Úttörők Szövetsége Országos Tanácsával, illetőleg a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottságával egyetértésben - a tanulmányi versenyek rendjét és szervezi a hatáskörébe tartozó országos tanulmányi versenyeket;
i) meghatározza - a szakirány szerint illetékes miniszterekkel egyetértésben - az országos tanulmányi versenyek rendjét és szervezi a hatáskörébe tartozó országos tanulmányi versenyeket;
j) meghatározza a külföldi alap- és középfokú oktatási intézményekben, valamint alapfokú művészetoktatási intézményekben szerzett iskolai végzettséget, illetőleg szakképzettséget tanúsító bizonyítványok honosítására vonatkozó szabályokat.
Vhr. 2. § (1) A művelődési miniszter a felsőoktatási intézményeket irányító miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel (a továbbiakban: irányító miniszterekkel) egyetértésben:
a) irányítja a felsőoktatási intézményrendszer és az intézmények tevékenységének fejlesztését, összehangolja a személyi és tárgyi feltételek (erőforrások) elosztását;
b) meghatározza az egyetemi és a főiskolai szintű képzés elveit, általános módszereit;
c) meghatározza a marxizmus-leninizmus oktatásának tantárgyait, tantárgyi programjait és irányítja e tantárgyak oktatását;
d) összehangolja az általánosan kötelező tantárgyak, az idegen nyelvek és a honvédelmi ismeretek oktatását;
e) szabályozza a tankönyvek, valamint a jegyzetek készítésének és kiadásának rendjét;
f) megállapítja a felsőoktatási intézmények szervezetére és működésére vonatkozó általános jellegű szabályokat, a hallgatókat és közösségeiket érintő kérdésekben a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottságával egyetértésben;
g) megállapítja - az állami személyzeti munka általános követelményei alapján - a felsőoktatási személyzeti politika elveit, szabályozza az intézményekben szervezett oktatói és kutatói munkakörök betöltésének általános követelményeit, a betöltésükre vonatkozó eljárást, valamint a címzetes egyetemi tanári és docensi, továbbá a címzetes főiskolai tanári és docensi cím adományozásának, illetőleg viselésének feltételeit, az e címekkel járó jogokat és kötelességeket;
h) szabályozza az általános felvételi feltételeket, valamint a felvételi eljárást, és szakképzési áganként meghatározza - az Országos Tervhivatal elnökével is egyetértésben - a középtávú tervek alapján a felsőoktatási intézményekbe tanévenként felvehető hallgatók számát;
i) szabályozza - a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottságával is egyetértésben - a hallgatói jogviszonnyal összefüggő általános jellegű kérdéseket, ideértve a külföldön ösztöndíjas tanulmányokat folytató magyar állampolgárok, valamint a Magyarországon tanulmányokat folytató külföldiek hallgatói jogviszonyát is;
j) szabályozza - a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottságával is egyetértésben - a tanulmányi és vizsgarendre vonatkozó alapvető rendelkezéseket;
k) szabályozza - a pénzügyminiszterrel, valamint a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottságával is egyetértésben - a hallgatók részére nyújtható juttatásokat, kedvezményeket, valamint az általuk fizetendő díjakat és térítéseket;
l) meghatározza az egyetemi tudományos fokozat és a doktori cím megszerzésének szabályait;
m) meghatározza a külföldi felsőoktatási intézményekben szerzett oklevelek és tudományos fokozatok honosítására vonatkozó szabályokat;
n) megállapítja a felsőoktatási intézmények nemzetközi kapcsolatai létesítésének és fenntartásának elveit;
o) megállapítja a regionális tanácsok szervezetére és működésére vonatkozó általános jellegű szabályokat, valamint létrehozza a regionális tanácsokat;
p) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket külön jogszabály a hatáskörébe utal.
(2) A művelődési miniszter vagy kiküldöttje részt vehet bármely felsőoktatási intézmény testületi szerveinek ülésein és minden olyan előadáson, gyakorlaton, vizsgán, megbeszélésen, illetőleg összejövetelen, amely az intézmény nevelő-oktató vagy tudományos munkája keretébe tartozik, továbbá e körben közvetlenül is ellenőrizheti az intézmény működését.

az óvodai nevelés, az alap- és középfokú iskolai nevelés-oktatás, diákotthoni és kollégiumi nevelés-oktatás, valamint az alapfokú művészetoktatás irányítása

Ot. 20. § (1) Az óvodai nevelés, az alap- és középfokú iskolai nevelés-oktatás, diákotthoni és kollégiumi nevelés-oktatás (a továbbiakban - az óvodai nevelés kivételével - együtt: alap- és középfokú nevelés-oktatás), valamint az alapfokú művészetoktatás központi irányítását a művelődési miniszter - a szakmai oktatás tekintetében a képzés szakiránya szerint illetékes miniszterrel, országos hatáskörű szerv vezetőjével (a továbbiakban: szakirány szerint illetékes miniszterrel) együttműködve - látja el.
(2) A központi irányítási hatásköröket a Minisztertanács állapítja meg.


b) megállapítja a nevelési-oktatási intézmények szervezetére és működésére vonatkozó általános jellegű szabályokat;
c) szabályozza a nevelési-oktatási intézmények helyi-területi irányításának, illetőleg hatósági ellenőrzésének rendjét;
Vhr. 3. § A művelődési miniszter az óvodai nevelés, az alap- és középfokú nevelés-oktatás, valamint az alapfokú művészetoktatás tekintetében:
a) meghatározza - a középfokú szakoktatás vonatkozásában a szakirány szerint illetékes miniszterekkel egyetértésben - a nevelési-oktatási intézmények létesítésének, működésének személyi és tárgyi feltételeit, továbbá - az Országos Tervhivatal elnökével és a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a nevelési-oktatási intézmények fejlesztésének irányelveit;
b) megállapítja a nevelési-oktatási intézmények szervezetére és működésére vonatkozó általános jellegű szabályokat, a tanulókat és közösségeiket érintő kérdésekben a Magyar Úttörők Szövetsége Országos Tanácsával, illetőleg a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottságával egyetértésben;
c) szabályozza a nevelési-oktatási intézmények helyi-területi irányításának rendjét;
d) meghatározza a szaktanácsadói (szakfelügyelői) hálózat kiépítésének, valamint a szaktanácsadók (szakfelügyelők) továbbképzésének szabályait a középfokú szakoktatást érintően a szakirány szerint illetékes miniszterek bevonásával;
e) szabályozza - a középfokú szakoktatás tekintetében a szakirány szerint illetékes miniszterekkel egyetértésben - a szaktanácsadás (szakfelügyelet) ellátásának általános rendjét;
f) szabályozza - a középfokú szakoktatást ellátók tekintetében a szakirány szerint illetékes miniszterekkel egyetértésben - a pedagógusmunkakörök betöltésének képesítési és egyéb feltételeit, valamint a pedagógusok továbbképzésének rendjét;
g) ellenőrzi - a középfokú szakoktatás vonatkozásában a szakirány szerint illetékes miniszter közreműködésével - a neveléssel és az oktatással összefüggő szakigazgatási tevékenységet.
Vhr. 4. § (1) A művelődési miniszter a középfokú szakoktatás tekintetében:
Vhr. 3. § A művelődési és közoktatási miniszter az óvodai nevelés, az alap- és középfokú nevelés-oktatás, valamint az alapfokú művészetoktatás tekintetében:
Vhr. 4. § (1) A művelődési és közoktatási miniszter a középfokú szakoktatás tekintetében:
a) meghatározza a közismereti és a szakmai oktatás arányát s kiadja az óraterveket;
b) meghatározza az iskolákban oktatható szakokat, szakmákat, valamint az oktatás szakmai követelményeit;
c) meghatározza - az Országos Tervhivatal elnökével egyetértésben - a tanulóknak az ágazatok, szakmai főcsoportok szerinti megoszlását, továbbá az iskolatípusok tanulólétszámának arányát;
d) meghatározza a gazdálkodó szervezetnél [Ptk. 685. § c) pont], állami költségvetési szervnél és magánmunkáltatónál (a továbbiakban együtt: vállalatnál) gyakorlati oktatási hely létesítése során érvényesítendő követelményeket;
e) kijelöli a technikusképzést folytató szakközépiskolákat;
Ot. 20. § (1) Az óvodai nevelés, az alap- és középfokú iskolai nevelés-oktatás, diákotthoni és kollégiumi nevelés-oktatás (a továbbiakban - az óvodai nevelés kivételével - együtt: alap- és középfokú nevelés-oktatás), valamint az alapfokú művészetoktatás központi irányítását - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a művelődési és közoktatási miniszter látja el.
(2) A szakközépiskolában, a szakmunkásképző iskolában, valamint a szakiskolában folyó szakmai oktatás tekintetében a központi irányítást a munkaügyi miniszter - a képzés szakiránya szerint illetékes, valamint a képzésben érdekelt miniszterrel együttműködve - látja el.
(3) A központi irányítási hatásköröket a Kormány állapítja meg.


Vhr. 3. § A művelődési és közoktatási miniszter az óvodai nevelés, az alap- és középfokú nevelés-oktatás, valamint az alapfokú művészetoktatás tekintetében:
a) meghatározza - a középfokú szakoktatás vonatkozásában a szakirány szerint illetékes miniszterekkel egyetértésben - a nevelési-oktatási intézmények létesítésének, működésének személyi és tárgyi feltételeit, továbbá - az Országos Tervhivatal elnökével és a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a nevelési-oktatási intézmények fejlesztésének irányelveit;
b) megállapítja a nevelési-oktatási intézmények szervezetére és működésére vonatkozó általános jellegű szabályokat;
c) szabályozza a nevelési-oktatási intézmények helyi-területi irányításának, illetőleg hatósági ellenőrzésének rendjét;
d) meghatározza a szaktanácsadói (szakfelügyelői) hálózat kiépítésének, valamint a szaktanácsadók (szakfelügyelők) továbbképzésének szabályait a középfokú szakoktatást érintően a szakirány szerint illetékes miniszterek bevonásával;
e) szabályozza - a középfokú szakoktatás tekintetében a szakirány szerint illetékes miniszterekkel egyetértésben - a szaktanácsadás (szakfelügyelet) ellátásának általános rendjét;
f) szabályozza - a középfokú szakoktatást ellátók tekintetében a szakirány szerint illetékes miniszterekkel egyetértésben - a pedagógusmunkakörök betöltésének képesítési és egyéb feltételeit, valamint a pedagógusok továbbképzésének rendjét;
g) ellenőrzi - a középfokú szakoktatás vonatkozásában a szakirány szerint illetékes miniszter közreműködésével - a neveléssel és az oktatással összefüggő szakigazgatási tevékenységet.
Vhr. 4. § (1) A művelődési és közoktatási miniszter a középfokú szakoktatás tekintetében:
Vhr. 3. § (1) A művelődési és közoktatási miniszter az óvodai nevelés, az alap- és középfokú nevelés-oktatás, valamint az alapfokú művészetoktatás tekintetében:
a) meghatározza a közismereti és a szakmai oktatás arányát, s kiadja az óraterveket;
b) meghatározza a nevelési-oktatási intézmények létesítésének, működésének személyi és tárgyi feltételeit, továbbá - a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a nevelési-oktatási intézmények fejlesztésének irányelveit;
c) megállapítja a nevelési-oktatási intézmények szervezetére és működésére vonatkozó általános jellegű szabályokat;
d) szabályozza a nevelési-oktatási intézmények irányításának, illetőleg hatósági ellenőrzésének rendjét;
e) meghatározza a szaktanácsadói hálózat kiépítésének, valamint a szaktanácsadók továbbképzésének szabályait;
f) szabályozza a szaktanácsadás rendjét;
g) szabályozza a pedagógus-munkakörök betöltésének képesítési és egyéb feltételeit, valamint a pedagógusok továbbképzésének rendjét;
h) gyakorolja a helyi önkormányzatokról szóló törvényben a miniszter részére megállapított jogokat a neveléssel és az oktatással összefüggésben.
a) meghatározza a közismereti és a szakmai oktatás arányát s kiadja az óraterveket;
b) meghatározza az iskolákban oktatható szakokat, szakmákat, valamint az oktatás szakmai követelményeit;
d) meghatározza a gazdálkodó szervezetnél [Ptk. 685. § c) pont], állami költségvetési szervnél és magánmunkáltatónál (a továbbiakban együtt: vállalatnál) gyakorlati oktatási hely létesítése során érvényesítendő követelményeket;
e) kijelöli a technikusképzést folytató szakközépiskolákat;
f) kezeli a szakmunkásképzési alapot a külön jogszabályban foglaltak szerint.
(2) A művelődési miniszter az (1) bekezdés b)-f) pontjában meghatározott hatáskörében a szakirány szerint illetékes miniszterekkel egyetértésben jár el.
Vhr. 5. § A szakirány szerint illetékes miniszter a középfokú szakoktatás tekintetében:
a) javaslatot tesz az iskolákban oktatható szakokra, szakmákra és az oktatás szakmai követelményeire;
b) meghatározza a szakmai tantárgyakat és - a szakmai oktatásra fordítható órakereten belül - azok óraszámait;
c) kidolgozza és - a művelődési miniszterrel egyetértésben - jóváhagyja a szakmai tantárgyak tanterveit;
d) gondoskodik a szakmai tantárgyak tankönyveinek, valamint taneszközeinek és egyéb tanulmányi segédleteinek kidolgozásáról, jóváhagyja és kiadja, illetőleg engedélyezi azokat;
e) meghatározza a vizsgáztatás és a képesítés szakmai követelményeit;
f) szakmai útmutatókat készít, valamint továbbképzéseket szervez a szaktanácsadók (szakfelügyelők), továbbá a szakmai elméleti és gyakorlati oktatást ellátó pedagógusok, illetőleg más dolgozók számára;
g) közreműködik a szakmai oktatás megszervezésére és a gyakorlati oktatási helyek létesítésére vonatkozó követelmények meghatározásában, továbbá javaslatot tesz a technikusképzést folytató szakközépiskolákra;
h) meghatározza a szakmunkásképző iskola fenntartására alkalmas vállalatok körét;
i) véleményt nyilvánít a szakmai előkészítő tantárgyak tanterveinek jóváhagyása előtt;
j) megbízza az érettségi-képesítő vizsgabizottság társelnökét, az állami szakmunkásvizsga-bizottság elnökhelyettesét, valamint a technikusképesítő vizsgabizottság elnökét;
k) elbírálja az ágazatához tartozó vállalatoknak a szakmunkásképzési alap felhasználásával kapcsolatos pályázatait, javaslatot tesz a folyósítás sorrendjére, az összegre, továbbá részt vesz az utalványozott összeg felhasználásának ellenőrzésében;
l) szervezi a hatáskörébe tartozó országos tanulmányi versenyeket;
m) ellenőrzi az irányítása alá tartozó területen a gyakorlati oktatásban közreműködő vállalatoknak a szakmai gyakorlatokkal összefüggő tevékenységét.
Ot. 21. § (1) Óvodát, alap- és középfokú iskolát, diákotthont és kollégiumot (a továbbiakban a diákotthon és kollégium együtt: diákotthon), valamint alapfokú művészetoktatási intézményt a tanácsok létesíthetnek és tarthatnak fenn.
(2) A művelődési miniszter kísérleti nevelési-oktatási intézményt létesíthet és tarthat fenn. A Minisztertanács az (1) bekezdés rendelkezései alól további kivételt állapíthat meg.
(3) Nem tanácsi óvoda, alap- és középfokú iskola, illetőleg diákotthon létesítéséhez és fenntartásához - a Minisztertanács által meghatározott kivétellel - a művelődési miniszter egyetértése szükséges.
Vhr. 6. § (1) Óvodát - a fogyatékos gyermekek nevelését ellátó óvodák kivételével - a gazdálkodó szervezetek, az állami költségvetési szervek, valamint a társadalmi szervezetek a művelődési miniszter egyetértése nélkül létesíthetnek és fenntarthatnak.
(2) Létesíthet és fenntarthat a művelődési miniszter egyetértésével:
a) a külügyminiszter külföldön óvodát, általános iskolát, diákotthont és kollégiumot;
b) a honvédelmi miniszter tiszthelyettesképző szakközépiskolát és szakmunkásképző iskolát, a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter munkástovábbképzési központtal közös szervezetben működő szakmunkásképző iskolát, továbbá az említett miniszterek diákotthont és kollégiumot;
c) állami gazdálkodó szerv (Ptk. 31. §, 39-40. §) szakmunkásképző iskolát;
d) pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény gyakorló óvodát, alap- és középfokú nevelési-oktatási intézményt, valamint alapfokú művészetoktatási intézményt;
e) művészeti felsőoktatási intézmény a kivételes művészi tehetségű fiatalok nevelése-oktatása céljából általános iskolát, gimnáziumot és szakközépiskolát, diákotthont és kollégiumot.
(3) Gimnáziumot, diákotthont és kollégiumot - az állam és az egyházak között létrejött egyezmények alapján -, a művelődési miniszter egyetértése nélkül egyházak is fenntarthatnak.
Ot. 22. § (1) Az óvodai nevelés, az alap- és középfokú nevelés-oktatás, valamint az alapfokú művészetoktatás helyi-területi irányításával kapcsolatos feladatokat a tanácsi intézményekben folyó nevelés-oktatás, továbbá - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a nem tanácsi óvodákban folyó nevelés tekintetében a tanácsok végrehajtó bizottsága művelődési feladatot ellátó szakigazgatási szervei látják el.
(2) A kísérleti, valamint a művelődési miniszter egyetértésével fenntartott nevelési-oktatási intézményekben és a művelődési miniszter egyetértése nélkül fenntartható középfokú nevelési-oktatási intézményekben folyó nevelés-oktatás helyi irányítását ellátó szerveket a Minisztertanács határozza meg.

Vhr. 7. § (1) A külföldön működő, valamint az egyházak által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben folyó nevelés-oktatás helyi irányítását a Művelődési Minisztérium - utóbbit a tanácsok végrehajtó bizottságának művelődési feladatot ellátó szakigazgatási szervei (a továbbiakban: művelődési szakigazgatási szervek) útján - látja el.
(2) A kísérleti, valamint a művelődési miniszter egyetértésével fenntartott, az (1) bekezdésben nem említett nevelési-oktatási intézményekben folyó nevelés-oktatás helyi irányítását a fenntartó - a művelődési szakigazgatási szervvel együttműködve - látja el.

a felsőoktatási intézmények irányítása

Ot. 23. § (1) A felsőoktatás irányítását a felsőoktatási intézményeket közvetlenül irányító miniszterek és országos hatáskörű szervek vezetői (a továbbiakban: irányító miniszterek) - a képzésben érdekelt minisztereknek, országos hatáskörű szervek vezetőinek közreműködésével - látják el.
(2) Az irányító miniszter az oktatáspolitikai és a szakmai irányítást, a szakképzés folyamatos korszerűsítését, továbbá az azonos, illetőleg rokon szakképzési irányokban az ágazati és az intézményi érdekek egyeztetését szakértői bizottságok közreműködésével valósítja meg.
(3) Az irányítási hatásköröket a Minisztertanács állapítja meg.


Vhr. 8. § (1) A felsőoktatási intézményt irányító miniszter:
a) jóváhagyja az alap- és továbbképzés célkitűzéseit, valamint az alapképzésben a tantervek irányelveit;
b) meghatározza a személyzeti munka irányelveit;
c) gondoskodik a felsőoktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekről;
d) meghatározza az intézmény gazdálkodásának elveit és rendjét;
e) megállapítja a nemzetközi kapcsolatok létesítésének és fenntartásának szabályait;
f) dönt - mind az alap-, mind a továbbképzésben - szak létesítéséről, megindításáról, szüneteltetéséről, illetőleg megszüntetéséről; meghatározza a képzés időtartamát;
g) dönt - az egyetemi továbbképző intézet kivételével - az önálló oktatási szervezeti egységek és a tanszékek létesítéséről, illetőleg megszüntetéséről;
h) kinevezi a főiskolai tanárt, az egyetemi és a főiskolai docenst;
i) megbízza a rektorhelyettest, a dékánt és az egyetemen szervezett főiskolai kar főigazgatóját, a főiskolai főigazgatót és a főigazgató-helyettest, továbbá az önálló oktatási szervezeti egység vezetőjét, valamint a tanszékvezetőt;
j) kinevezi a főtitkárt, a gazdasági igazgatót (főigazgatót), továbbá az egyetemi könyvtár igazgatóját (főigazgatóját);
k) adományozza a címzetes egyetemi tanári és docensi, továbbá a címzetes főiskolai tanári és docensi címet, illetőleg engedélyezi annak viselését;
l) jóváhagyja a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatát;
m) megsemmisítheti azt a szabályzatot, továbbá a felsőoktatási intézmény tanácsának, illetőleg vezetőjének azt a határozatát, amely jogszabályt vagy oktatáspolitikai érdeket sért;
n) az intézmény működését bármely tevékenységének közvetlen megvizsgálásával is ellenőrizheti;
o) fontos társadalmi, szakmai érdekből a felsőoktatási intézményt - feladatkörén belül - meghatározott tevékenységre kötelezheti;
p) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket külön jogszabály a hatáskörébe utal.
(2) A művelődési miniszter egyetértése szükséges:
a) a felsőoktatási intézményekben folyó alapképzés céljainak meghatározásához és - oktatáspolitikai szempontból - a tantervi irányelvek jóváhagyásához, továbbá a képzés időtartamának meghatározásához;
b) az egyetemi továbbképző intézet kivételével önálló oktatási szervezeti egység, továbbá tanszék létesítéséhez és megszüntetéséhez;
c) szak létesítéséhez, megindításához, szüneteltetéséhez és megszüntetéséhez;
d) a marxizmus-leninizmus oktatói állások betöltéséhez, valamint az egyetemi könyvtári igazgatók (főigazgatók) kinevezéséhez.
(3) Az irányító miniszter a művelődési miniszterrel egyetértésben tesz előterjesztést felsőoktatási intézmény, egyetemi kar, egyetemen szervezett főiskolai kar és egyetemi továbbképző intézet létesítésére, illetőleg megszüntetésére.
(4) A művelődési miniszter véleményének meghallgatása szükséges főiskola főigazgatójának, dékánnak, egyetemen szervezett főiskolai kar főigazgatójának megbízásához, illetőleg felmentéséhez.
(5) Az irányító miniszter a művelődési miniszter véleményének előzetes meghallgatásával tesz előterjesztést egyetemi tanár kinevezésére, illetőleg felmentésére, továbbá rektor megbízására, illetőleg felmentésére.
Vhr. 9. § Az irányító miniszter a felsőoktatási intézményt érintő - a hatáskörébe tartozó - ügyekben köteles a felsőoktatási intézmény véleményét kikérni.
Vhr. 10. § (1) A képzésben érdekelt miniszter, országos hatáskörű szerv vezetője (a továbbiakban: képzésben érdekelt miniszter):
a) részt vesz a szakmai képzés korszerűsítésében;
b) segíti a gyakorlati képzés, továbbá a szakmai gyakorlatok lebonyolítását;
c) segítséget nyújt a végzett szakemberek elhelyezkedéséhez;
d) segíti a felsőoktatási intézmények és a gazdálkodó szervezetek, állami költségvetési szervek együttműködését;
e) bevonja a felsőoktatási intézményeket a kutatási-fejlesztési munkákba;
f) segítséget nyújt a felsőoktatási intézmény oktatói-kutatói utánpótlásához és tárgyi felszerelésének fejlesztéséhez.
(2) A képzésben érdekelt miniszter egyetértése szükséges:
a) az alapképzés céljainak meghatározásához;
a) felsőoktatási intézményben folyó alapképzésben a képesítés megszerzése feltételeinek meghatározásához;
b) szak létesítéséhez és megszüntetéséhez;
b) felsőoktatási intézményben az alapképzésben szak alapításához és megszüntetéséhez.
c) meghatározott munkakör betöltésére, kereső foglalkozás folytatására jogszabályban előírt szakképesítést nyújtó szakosító továbbképzés tanterveinek megállapításához.
(3) A képzésben érdekelt miniszter véleményének meghallgatása szükséges:
a) a tantervi irányelvek szakmai tartalmának jóváhagyásához, valamint a (2) bekezdés c) pontjában nem említett szakosító továbbképzés tanterveinek megállapításához;
b) a képzés időtartamának megállapításához;
c) főiskola főigazgatójának, dékánnak, egyetemen szervezett főiskolai kar főigazgatójának megbízásához, illetőleg felmentéséhez.
(4) Az irányító miniszter a képzésben érdekelt miniszter véleményének meghallgatásával tesz előterjesztést rektor megbízására, illetőleg felmentésére, továbbá egyetemi tanár kinevezésére, illetőleg felmentésére.
Vhr. 11. § (1) A Magyar Tudományos Akadémia elnöke véleményének meghallgatása szükséges:
a) a rektorhelyetteseknek, a dékánoknak, az egyetemi tanszékvezetőknek, valamint az egyetemi és főiskolai önálló oktatási szervezeti egységek vezetőinek megbízása, illetőleg felmentése előtt;
b) az alapképzés céljainak meghatározásához, valamint a tantervi irányelvek megállapításához;
c) az alapképzésben szak létesítéséhez.
(2) Az irányító miniszter a Magyar Tudományos Akadémia elnökének meghallgatásával tesz előterjesztést rektor megbízására vagy felmentésére, továbbá egyetemi tanár kinevezésére, illetőleg felmentésére.
Vhr. 12. § (1) A szakértői bizottságok részt vesznek a szakképzési célok meghatározásában, kidolgozzák a tantervi irányelveket, összehangolják a tanterveket, továbbá javaslatot tesznek szak létesítésére, megindítására, szüneteltetésére, illetőleg megszüntetésére, valamint a képzés időtartamára.
(2) A szakértői bizottságot az irányító miniszter hozza létre; összetételében a felsőoktatási intézmények, a képzésben érdekelt minisztériumok és a Magyar Tudományos Akadémia képviselőinek, továbbá a társadalmi-gazdasági élet megfelelő területén dolgozó elméleti és gyakorlati szakemberek részvételét is biztosítani kell.
Vhr. 13. § (1) Az irányító miniszter e rendeletben megállapított egyes hatásköreit - a 8. § (1) bekezdésének b)-e), valamint m) és o) pontjában foglalt hatáskörök kivételével - a felsőoktatási intézményekre, a felsőoktatási intézmények irányításában közreműködő testületekre, illetőleg a regionális tanácsokra és a szakértői bizottságokra, esetenként miniszteri biztosra is átruházhatja. Egyetemre valamely főiskola irányítására vonatkozó hatáskörök is átruházhatók.
(2) Az irányító miniszter hatáskörének átruházásához a művelődési miniszter egyetértése szükséges.

egyedi megoldások, kísérletek engedélyezése

Ot. 24. § A nevelő-oktató munka fejlesztése érdekében:
a) az óvodai nevelésben, valamint az alap- és középfokú nevelésben és oktatásban a művelődési miniszter a szakmai oktatás tekintetében a szakirány szerint illetékes miniszterrel egyetértésben, illetőleg
b) a felsőoktatásban az irányító miniszter a művelődési miniszterrel egyetértésben
a nevelési-oktatási intézmények szervezetére, valamint a nevelés-oktatás tartalmi kérdéseire vonatkozóan egyedi megoldások alkalmazását, kísérletek folytatását engedélyezheti; e tekintetben - a törvény keretei között - más oktatási jogszabályok rendelkezéseitől eltérhet.


Ot. 24. § A nevelő-oktató munka fejlesztése érdekében:
a) az óvodai nevelésben, valamint az alap- és középfokú nevelésben és oktatásban a művelődési és közoktatási miniszter a szakmai oktatás tekintetében a szakirány szerint illetékes miniszterrel egyetértésben, illetőleg
b) a felsőoktatásban az irányító miniszter a művelődési és közoktatási miniszterrel egyetértésben
a nevelési-oktatási intézmények szervezetére, valamint a nevelés-oktatás tartalmi kérdéseire vonatkozóan egyedi megoldások alkalmazását, kísérletek folytatását engedélyezheti; e tekintetben - a törvény keretei között - más oktatási jogszabályok rendelkezéseitől eltérhet.


Ot. 24. § A nevelő-oktató munka fejlesztése érdekében:
a) az óvodai nevelésben, valamint az alap- és középfokú nevelésben és oktatásban a művelődési és közoktatási miniszter a szakmai oktatás tekintetében a szakirány szerint illetékes miniszterrel egyetértésben


b)

a nevelési-oktatási intézmények szervezetére, valamint a nevelés-oktatás tartalmi kérdéseire vonatkozóan egyedi megoldások alkalmazását, kísérletek folytatását engedélyezheti; e tekintetben - a törvény keretei között - más oktatási jogszabályok rendelkezéseitől eltérhet.

III. FEJEZET
A TANULÓK ÉS A HALLGATÓK

a tanulói jogviszony

Ot. 25. § (1) A tanuló az alap- és középfokú iskolával, valamint az alapfokú művészetoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban áll.
(2) A tanulói jogviszony a beírás napján jön létre.
(3) A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a (2) bekezdésben meghatározott időponttól, egyes jogait pedig csak az első tanév megkezdésétől gyakorolhatja.
Ot. 26. § (1) Szünetel a tanulói jogviszonya a középfokú iskola tanulójának, ha a tanév folytatásától eltiltották.
(2) A tanuló a tanulói jogviszony szünetelése alatt a tanulói jogviszonyon alapuló egyes jogokat külön jogszabály rendelkezései szerint gyakorolhatja.
Ot. 27. § (1) A tanulói jogviszony megszűnik
a) az általános iskola nyolcadik évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállítása napján, illetőleg - ha a tanuló az általános iskolát nem végezte el - annak a tanévnek az utolsó napján, amelyben még tanköteles,
b) a középfokú iskolai tanulmányok befejező évfolyamát követő első vizsgaidőszak utolsó napján,
c) az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó évfolyamát követő vizsga letételének napján.
(2) Megszűnik a tanulói jogviszonya annak is, aki kimaradt, továbbá akit az iskolából kizártak.
(3) Külön jogszabály a tanulói jogviszony szünetelésének és megszűnésének egyéb eseteit is szabályozhatja.


a hallgatói jogviszony

Ot. 28. § (1) A hallgató a felsőfokú oktatási intézménnyel (a továbbiakban: felsőoktatási intézménnyel) hallgatói jogviszonyban áll.
(2) A hallgatói jogviszony azon a napon jön létre, amelyen a felvételt kimondó, illetőleg a tanulmányok folytatását engedélyező határozatot hozták.
(3) A hallgató a hallgatói jogviszonyon alapuló jogait a (2) bekezdésben meghatározott időponttól, egyes jogait pedig csak az első beiratkozás után gyakorolhatja.
Ot. 29. § (1) Szünetel a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézmény hallgatójának is, ha
a) tanulmányai megkezdése előtt sorkatonai szolgálatot teljesít,
b) évhalasztásra vagy évkihagyásra engedélyt kapott,
c) a félév ismétlésére kötelezték, illetőleg
d) a tanulmányok folytatásától meghatározott időre eltiltották.
(2) A hallgató a hallgatói jogviszony szünetelése alatt a hallgatói jogviszonyon alapuló egyes jogokat külön jogszabály rendelkezései szerint gyakorolhatja.
Ot. 30. § (1) A hallgatói jogviszony a végbizonyítvány megszerzését követő első államvizsga-időszak utolsó napján szűnik meg.
(2) Megszűnik a hallgatói jogviszonya annak is, aki beiratkozási kötelezettségének saját hibájából nem tett eleget, illetőleg akit az intézményből elbocsátottak vagy kizártak.
(3) Külön jogszabály a hallgatói jogviszony szünetelésének és megszűnésének egyéb eseteit is szabályozhatja.


Ot. 28-30. §

eljárási rendelkezések

Ot. 31. § A tanulói, hallgatói jogviszony keletkezése, illetőleg megszűnése tárgyában folytatott eljárásokra külön jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az ügyben hozott első fokú határozat ellen fellebbezésnek van helye.
Ot. 32. § (1) A tanulói és a hallgatói jogviszony tartama alatt a tanulók és a hallgatók egyéb ügyeiben folytatott eljárásokra a jogszabályok, illetőleg az iskolai szabályzatok rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A hozott döntések ellen - a magatartás és szorgalom, valamint a tanulmányi követelmények teljesítésére vonatkozó értékelés kivételével - külön jogszabályok rendelkezései szerint jogorvoslatnak van helye.


Ot. 31. § (1) A tanulói, hallgatói jogviszony keletkezése, illetőleg megszűnése tárgyában folytatott eljárásokra külön jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az ügyben hozott első fokú határozat ellen a törvény rendelkezései szerint fellebbezésnek van helye.
(2) A tanulói jogviszony keletkezése tárgyában hozott határozat ellen nem állami alap-, illetőleg középfokú iskola, alapfokú művészetoktatási intézmény esetében akkor van helye fellebbezésnek, ha az iskolai nevelést, oktatást megbízás alapján látja el.
Ot. 32. § (1) A tanulói és a hallgatói jogviszony tartama alatt a tanulók és a hallgatók egyéb ügyeiben folytatott eljárásokra a jogszabályok, illetőleg az iskolai szabályzatok rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A hozott döntések ellen - a magatartás és szorgalom, valamint a tanulmányi követelmények teljesítésére vonatkozó értékelés kivételével - külön jogszabályok rendelkezései szerint jogorvoslatnak van helye.


a tanulók és a hallgatók jogai és kötelességei

Ot. 33. § (1) A tanuló és a hallgató joga, hogy
a) jelentkezzék diákotthonba, kollégiumba,
b) válasszon - érdeklődésének megfelelően - a választható tantárgyak, foglalkozások közül,
c) látogassa az iskola létesítményeit (könyvtárt, számítástechnikai központot, szertárt, laboratóriumot, tanműhelyt, sportpályát stb.), használja azokat a berendezéseket, eszközöket (gépeket, műszereket stb.), amelyek felkészülését előmozdítják, érdeklődését kielégítik,
d) részt vegyen a szakkörök, önképzőkörök, diákkörök munkájában,
e) tagja legyen az iskolai kulturális és sportköröknek, egyesületeknek,
f) utazási, kulturális és egyéb kedvezményekben részesüljön,
g) szociális támogatást, tanulmányi munkájáért ösztöndíjat kapjon, jutalomban részesüljön,
h) véleményt mondjon, javaslatot tegyen a nevelő-oktató munkával összefüggésben,
i) tájékoztatást kapjon az őt érintő kérdésekben,
j) választó és választható legyen a diákképviseletbe,
k) kérje az átvételét másik - azonos vagy más típusú - oktatási intézménybe.
(2) Az (1) bekezdés f) és g) pontjában megjelölt kedvezményekről, illetőleg juttatásokról külön jogszabályok rendelkeznek.
(3) A tanuló és a hallgató kötelessége, hogy
a) részt vegyen a kötelező foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon,
b) eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően - tanulmányi kötelezettségeinek,
c) tartsa meg a tanulmányi rendet, a gyakorlati oktatási hely munkarendjét és a nevelési-oktatási intézmény szabályzatainak rendelkezéseit,
d) őrizze meg, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt dolgokat, védje az intézmény létesítményeit, felszereléseit,
e) segítse elő a nevelési-oktatási intézmény feladatainak teljesítését, és őrizze jó hagyományait,
f) tanúsítson tiszteletet a pedagógusok, oktatók, valamint más iskolai dolgozók személye és munkája iránt, becsülje társait, fegyelmezett magatartásával járuljon hozzá a nevelési-oktatási intézmény jó hírnevéhez.


a tanulók és a hallgatók fegyelmi felelőssége

Ot. 34. § (1) Ha a tanuló vagy a hallgató a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, indokolt esetben írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.
(2) Fegyelmi büntetésként kizárható
a) a tanuló - a tanköteles kivételével - és a hallgató az oktatási intézményből, továbbá
b) a középfokú iskolai tanuló - a tanköteles kivételével - külön jogszabály szerinti időre az iskolából és az iskolák meghatározott köréből, illetőleg az ország összes középiskolájából, szakmunkásképző iskolájából vagy középfokú oktatási intézményéből,
c) a hallgató az ország valamennyi felsőoktatási intézményéből.
(3) Fegyelmi büntetésként eltiltható
a) a középfokú iskolai tanuló - a tanköteles kivételével - a tanév folytatásától,
b) a hallgató - meghatározott időre - a tanulmányok folytatásától.
(4) A tanuló vagy a hallgató a kizáráson és az eltiltáson kívül - külön jogszabályok szerint, az egyes iskolafokokhoz, illetőleg intézménytípusokhoz igazodva - a következő fegyelmi büntetésekben részesíthető:
a) megrovás,
b) szigorú megrovás,
c) meghatározott kedvezmények és juttatások csökkentése, illetőleg megvonása,
d) az ösztöndíj csökkentése,
e) áthelyezés másik osztályba,
f) áthelyezés másik nevelési-oktatási intézménybe.
(5) A tanulót vagy a hallgatót indokolt esetben, a fegyelmi eljárás tartamára az oktatási intézmény látogatásától el lehet tiltani.
Ot. 35. § (1) A fegyelmi eljárás során a tanulónak, a hallgatónak joga van arra, hogy meghallgassák, és lehetővé kell tenni, hogy védekezhessék.
(2) Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha az oktatási intézménynek a fegyelmi vétségről való tudomásszerzése óta három hónap, illetőleg a vétség elkövetése óta egy év már eltelt.
(3) A fegyelmi büntetést kiszabó határozat ellen fellebbezésnek van helye.
Ot. 36. § A volt hallgatót - ha az államvizsga befejezése előtt olyan magatartást tanúsít, amely miatt a hallgatói jogviszony tartama alatt kizárásnak lenne helye -, az államvizsga folytatásától, illetőleg megkezdésétől az irányító miniszter meghatározott időre eltilthatja.


anyagi felelősség

Ot. 37. § (1) A tanuló és a hallgató az iskolai tanulmányai folytatásával összefüggésben az oktatási intézménynek, diákotthonnak, illetőleg a gyakorlati oktatásban (szakmai gyakorlaton) való részvétel során a gazdálkodó szervezetnek, állami költségvetési szervnek, magánmunkáltatónak (a továbbiakban együtt: vállalatnak) jogellenesen okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik.
(2) Gondatlan károkozás esetén a tanuló és a hallgató felelőssége korlátozott; a kártérítés összegének megállapításakor a külön jogszabályban meghatározott mértéket kell alapul venni.
(3) Szándékos károkozás esetén a tanuló, illetőleg a hallgató a teljes kárt köteles megtéríteni.
(4) A tanuló és a hallgató a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiányért, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel, teljes anyagi felelősséggel tartozik. Mentesül a felelősség alól, ha a hiányt elháríthatatlan ok idézte elő.
(5) Ha a tanuló, illetőleg a hallgató belátási képessége hiányzik vagy fogyatékos, az (1)-(4) bekezdésben foglaltakat nem lehet alkalmazni.
Ot. 38. § (1) Ha a gyermeket az óvodai neveléssel, illetőleg a tanulót és a hallgatót az iskolai tanulmányok folytatásával összefüggésben, vagy a gyakorlati oktatásban (szakmai gyakorlaton) való részvétel során kár éri, a nevelési-oktatási intézmény, illetőleg a vállalat köteles a kárt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
(2) Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat a nevelési-oktatási intézmény, vállalat, illetőleg társadalmi szervezet által szervezett foglalkozás (rendezvény, táborozás) során keletkezett kárért való felelősségre is alkalmazni kell.
Ot. 39. § Az anyagi felelősség egyéb kérdéseiben a polgári törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.


IV. FEJEZET
A PEDAGÓGUSOK ÉS AZ OKTATÓK

a nevelési-oktatási intézmények pedagógusai és oktatói

Ot. 40. § (1) Nevelési-oktatási intézményben pedagógus vagy oktató az lehet, aki
a) a munkakör betöltéséhez szükséges, jogszabályban előírt szakképesítéssel rendelkezik,
b) a szakmai, pedagógiai és erkölcsi követelményeknek megfelel, továbbá
c) alkalmas arra, hogy a gyermekeket, tanulókat, hallgatókat szocialista, humanista szellemben nevelje, és jövendő hivatásuk gyakorlására felkészítse.
(2) A pedagógus- és oktatói állások - ha jogszabály másképp nem rendelkezik - nyilvános pályázat útján tölthetők be. A pedagógus-munkaköröket külön jogszabály határozza meg.
(3) A pedagógus - a munka törvénykönyvében a munkakörbe nem tartozó munka átmeneti ellátására megállapított kivétellel - csak olyan feladat elvégzésére kötelezhető, amely jogszabály rendelkezése szerint a nevelő-oktató munkával összefügg.
(4) A pedagógus és az oktató a munkaviszony, illetőleg nevelő-oktató munka végzésére irányuló egyéb jogviszony keretében végzett tevékenységével kapcsolatban, valamint a nevelési-oktatási intézményben munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján nevelő-oktató munkát végző személy e tevékenységével kapcsolatban a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy.


Ot. 40. § (1) Nevelési-oktatási intézményben pedagógus vagy oktató az lehet, aki
a) a munkakör betöltéséhez szükséges, jogszabályban előírt szakképesítéssel rendelkezik,
b) a szakmai, pedagógiai és erkölcsi követelményeknek megfelel, továbbá
c) alkalmas arra, hogy a gyermekeket, tanulókat, hallgatókat demokratikus, humanista szellemben nevelje és jövendő hivatásuk gyakorlására felkészítse.
(2) A pedagógus-munkaköröket külön jogszabály határozza meg.
(3) A pedagógus - a munka törvénykönyvében a munkakörbe nem tartozó munka átmeneti ellátására megállapított kivétellel - csak olyan feladat elvégzésére kötelezhető, amely jogszabály rendelkezése szerint a nevelő-oktató munkával összefügg.
(4) A pedagógus és az oktató a munkaviszony, illetőleg nevelő-oktató munka végzésére irányuló egyéb jogviszony keretében végzett tevékenységével kapcsolatban, valamint a nevelési-oktatási intézményben munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján nevelő-oktató munkát végző személy e tevékenységével kapcsolatban a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy.


a pedagógusok és az oktatók jogai és kötelességei

Ot. 41. § (1) A pedagógus és az oktató joga, hogy
a) megválassza - a nevelési és oktatási tervek, illetőleg a tantervi irányelvek keretein belül - a tananyagot és az alkalmazott módszereket,
b) részt vegyen továbbképzésben, a nevelés-oktatás eredményességét szolgáló kísérletekben, tudományos kutatásokban, kutatási eredményeit közzétegye, és munkája során hasznosítsa,
c) javaslatot tegyen a nevelési és oktatási tervek, a tantervi irányelvek, a tananyag és a nevelés-oktatás módszereinek fejlesztésére,
d) véleményt nyilvánítson, illetőleg javaslatot tegyen a nevelési-oktatási intézmény ügyeiben,
e) értékelje a tanulók és a hallgatók tanulmányi munkáját, teljesítményét, magatartását,
f) részt vegyen a pedagógusok, illetőleg az oktatók testületeinek munkájában, a nevelési-oktatási intézmény vezetésében, a tisztségviselők megválasztásában,
g) megválasztása esetén tisztséget viseljen.
(2) A pedagógus és az oktató kötelessége, hogy
a) nevelő-oktató munkáját legjobb tudása, valamint a nevelési programokban, a nevelési és oktatási tervekben, illetőleg a tantervi irányelvekben foglalt követelmények szerint végezze, a tanulók és a hallgatók teljesítményét e követelmények alapján értékelje,
b) a gyermekek, tanulók és hallgatók emberi méltóságát és jogait tartsa tiszteletben,
c) szakmai, pedagógiai ismereteit, általános műveltségét és politikai-ideológiai képzettségét folyamatosan fejlessze,
d) a diákképviseleti szervekkel, továbbá óvodában, alap- és középfokú nevelési-oktatási intézményben a szülők közösségével és a családdal is működjék együtt, kérésükre a nevelés-oktatás kérdéseiről adjon tájékoztatást.


Ot. 41. § (1) A pedagógus és az oktató joga, hogy
a) megválassza - a nevelési programok, nevelési és oktatási tervek, illetőleg a tantárgyi programok keretein belül - a tananyagot és az alkalmazott módszereket, a nevelő-oktató munka során tudományos meggyőződését kifejtse,
b) részt vegyen továbbképzésben, a nevelés-oktatás eredményességét szolgáló kísérletekben, tudományos kutatásokban, kutatási eredményeit közzétegye, és munkája során hasznosítsa,
c) javaslatot tegyen a nevelési és oktatási tervek, a tantárgyi programok, a tananyag és a nevelés-oktatás módszereinek fejlesztésére,
d) véleményt nyilvánítson, illetőleg javaslatot tegyen a nevelési-oktatási intézmény ügyeiben,
e) értékelje a tanulók és a hallgatók tanulmányi munkáját, teljesítményét, magatartását,
f) részt vegyen a pedagógusok, illetőleg az oktatók testületeinek munkájában, a nevelési-oktatási intézmény vezetésében, a tisztségviselők megválasztásában,
g) megválasztása esetén tisztséget viseljen.
(2) A pedagógus és az oktató kötelessége, hogy
a) nevelő-oktató munkáját legjobb tudása, valamint a nevelési programokban, a nevelési és oktatási tervekben, illetőleg a tantárgyi programokban foglalt követelmények szerint végezze, a tanulók és a hallgatók teljesítményét e követelmények alapján értékelje,
b) a gyermekek, tanulók és hallgatók emberi méltóságát és jogait tartsa tiszteletben,
c) szakmai, pedagógiai ismereteit, általános műveltségét és a közéletben való tájékozottságát folyamatosan fejlessze,
d) a diákképviseleti szervekkel, továbbá óvodában, alap- és középfokú nevelési-oktatási intézményben a szülők közösségével és a családdal is működjék együtt, kérésükre a nevelés-oktatás kérdéseiről adjon tájékoztatást.


V. FEJEZET
A SZÜLŐK

Ot. 42. § (1) A gyermek, illetőleg a tanuló szülőjének, gondozójának, illetőleg törvényes képviselőjének (a továbbiakban együtt: szülőjének) joga, hogy
a) az óvoda vagy az iskola munkájáról tájékoztatást kapjon,
b) a nevelés, oktatás kérdéseiben a pedagógusoktól tájékoztatást, tanácsot kérjen,
c) az óvoda, az iskola működésével kapcsolatban véleményt nyilvánítson, illetőleg javaslatot tegyen, a nevelőmunkában közreműködjék,
d) képviselői útján az intézmény vezetésében részt vegyen.
(2) A szülő kötelessége, hogy
a) a gyermeket, tanulót a feladatai teljesítésére nevelje,
b) cselekvően támogassa az óvodát, az iskolát nevelési feladatai ellátásában,
c) a családi neveléssel segítse a társadalmi értékek megismerését és megbecsülését.


MÁSODIK RÉSZ
AZ ÓVODAI NEVELÉS

Ot. 43. § (1) Óvodai nevelésre - általában hároméves korától az iskolába lépésig - valamennyi gyermek jogosult.
(2) A testi, az érzékszervi, az értelmi és a beszédfogyatékos gyermekek nevelését ellátó óvodák a fogyatékosság jellegét és mértékét is figyelembe veszik.
(3) Kötelező az óvodai nevelésben való részvétele annak a gyermeknek, akinek fejlődését a családi nevelés nem tudja kielégítően biztosítani.
(4) Az óvodai felvételről első fokon az óvoda vezetője dönt. A döntés ellen fellebbezésnek van helye a tanács által fenntartott óvoda esetében az óvoda helyi irányítását ellátó szakigazgatási szervhez, illetőleg községi tanács által fenntartott óvoda esetében a fenntartó tanács végrehajtó bizottsága szakigazgatási szervének vezetőjéhez, más szerv által fenntartott óvoda esetében pedig a fenntartóhoz.
(5) Az óvodáskorú gyermekekről nyilvántartást kell vezetni.


Vhr. 14. § A gyermekeknek az óvodai nevelésben való kötelező részvételét a gyámhatóság, illetőleg ha az a gyermek testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékossága miatt indokolt, a művelődési szakigazgatási szerv rendelheti el.
Ot. 44. § Az óvoda a családi neveléssel együtt megalapozza a gyermek személyiségének és képességeinek fejlődését, gondoskodik testi neveléséről és felkészíti az iskolai életmódra. Az iskolába lépés időpontjának megállapításához - folyamatos megfigyelés alapján, figyelembe véve az egészségügyi vizsgálatok megállapításait - véleményezi a gyermek fejlettségét.
Ot. 45. § Az óvodai nevelés nevelési program alapján történik.
Vhr. 15. § Az óvodai nevelési programban foglaltak alkalmazása - a fenntartóra való tekintet nélkül - kötelező.
Ot. 46. § (1) Az óvoda élén óvodavezető áll; vezetői munkáját egyéni felelősséggel, helyettesek közreműködésével végzi.
(2) Az óvodavezetői állást az óvoda fenntartója által kiírt nyilvános pályázat alapján kell betölteni.
(3) Az óvodavezetői megbízás - a három vagy annál kevesebb csoportból álló óvodák vezetői kivételével - öt tanévre szól. A megbízás újabb öt tanévre több alkalommal meghosszabbítható. A megbízás, valamint a pályázati eljárás szabályait külön jogszabály állapítja meg. Az óvodavezető személyének kiválasztásában a nevelőtestület és a társadalmi szervezetek részvételét biztosítani kell.
Ot. 47. § (1) A nevelőtestület az óvoda pedagógusainak közössége, nevelési kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve.
(2) A nevelőtestület az óvoda egészét érintő - külön jogszabályban meghatározott - nevelési kérdésekben, az óvoda működésével kapcsolatos ügyekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
Ot. 48. § (1) Az óvodában az azonos nevelési feladatot ellátó pedagógusok szakmai közösségeiként munkaközösségek szervezhetők.
(2) A munkaközösségek elsősorban szakmai és módszertani kérdésekben működnek közre az óvoda vezetésében, valamint a nevelőmunka tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében. Jogszabályban meghatározott ügyekben döntenek, egyébként véleményező és javaslattevő jogkörük van.
Ot. 49. § A szülők közösségeik (szülői munkaközösségek), illetőleg képviselőik (testületeik) útján részt vesznek az óvoda életében, vezetésében. Testületeik jogszabályban meghatározott ügyekben döntési, egyébként véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkeznek.
Ot. 43. § (1) Óvodai nevelésre - általában hároméves korától az iskolába lépésig - valamennyi gyermek jogosult.
(2) A testi, az érzékszervi, az értelmi és a beszédfogyatékos gyermekek nevelését ellátó óvodák a fogyatékosság jellegét és mértékét is figyelembe veszik.
(3) Kötelező az óvodai nevelésben való részvétele annak a gyermeknek, akinek fejlődését a családi nevelés nem tudja kielégítően biztosítani.
(4) Az óvodai felvételről első fokon az óvoda vezetője dönt. A döntés ellen - az (5) bekezdésben meghatározott korlátozással - fellebbezésnek van helye tanács által fenntartott óvoda esetében az óvoda helyi irányítását ellátó szakigazgatási szervhez, illetőleg községi tanács által fenntartott óvoda esetében a fenntartó tanács végrehajtó bizottsága szakigazgatási szervének vezetőjéhez, más szerv által fenntartott óvoda esetében pedig a fenntartóhoz. A természetes személy, illetőleg a gazdasági társaság által fenntartott óvodába való felvételt megtagadó első fokú határozat elleni fellebbezést az óvoda hatósági ellenőrzését ellátó tanácsi szakigazgatási szerv bírálja el.
(5) A nem állami óvodába való felvételt megtagadó döntés ellen akkor van helye fellebbezésnek, ha az intézmény az óvodai nevelést megbízás alapján látja el.
(6) Az óvodáskorú gyermekekről nyilvántartást kell vezetni.


Vhr. 14. § A gyermekeknek az óvodai nevelésben való kötelező részvételét a gyámhatóság, illetőleg ha az a gyermek testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékossága miatt indokolt, a művelődési szakigazgatási szerv rendelheti el.
Ot. 44. § Az óvoda a családi neveléssel együtt megalapozza a gyermek személyiségének és képességeinek fejlődését, gondoskodik testi neveléséről és felkészíti az iskolai életmódra. Az iskolába lépés időpontjának megállapításához - folyamatos megfigyelés alapján, figyelembe véve az egészségügyi vizsgálatok megállapításait - véleményezi a gyermek fejlettségét.
Ot. 45. § Az óvodai nevelés nevelési program alapján történik.
Vhr. 15. § Az óvodai nevelési programban foglaltak alkalmazása - külön intézkedésben foglaltak szerint - kötelező, illetőleg választható.
Ot. 46. § (1) Az óvoda élén óvodavezető áll; vezetői munkáját egyéni felelősséggel, helyettesek közreműködésével végzi.
(2) Az óvodavezetői állást az óvoda fenntartója által kiírt nyilvános pályázat alapján kell betölteni.
(3) Az óvodavezetői megbízás - a három vagy annál kevesebb csoportból álló óvodák vezetői kivételével - öt tanévre szól. A megbízás újabb öt tanévre több alkalommal meghosszabbítható. A megbízás, valamint a pályázati eljárás szabályait külön jogszabály állapítja meg. Az óvodavezető személyének kiválasztásában a nevelőtestület és az érdekképviseleti szervek részvételét biztosítani kell.
Ot. 47. § (1) A nevelőtestület az óvoda pedagógusainak közössége, nevelési kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve.
(2) A nevelőtestület az óvoda egészét érintő - külön jogszabályban meghatározott - nevelési kérdésekben, az óvoda működésével kapcsolatos ügyekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
Ot. 48. § (1) Az óvodában az azonos nevelési feladatot ellátó pedagógusok szakmai közösségeiként munkaközösségek szervezhetők.
(2) A munkaközösségek elsősorban szakmai és módszertani kérdésekben működnek közre az óvoda vezetésében, valamint a nevelőmunka tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében. Jogszabályban meghatározott ügyekben döntenek, egyébként véleményező és javaslattevő jogkörük van.
Ot. 49. § A szülők közösségeik (szülői munkaközösségek), illetőleg képviselőik (testületeik) útján részt vesznek az óvoda életében, vezetésében. Testületeik jogszabályban meghatározott ügyekben döntési, egyébként véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkeznek.
Ot. 49/A. § Az óvodavezetői állás betöltésére, a megbízásra, a vezető-helyettesekre, a nevelőtestületre, a szakmai munkaközösségekre és a szülők közösségére vonatkozó rendelkezéseket a tanácsok, az állami költségvetési szervek, valamint a gazdálkodó szervezetek által fenntartott óvodák tekintetében kell alkalmazni.
Ot. 43. § (1) Óvodai nevelésre - általában hároméves korától az iskolába lépésig - valamennyi gyermek jogosult.
(2) A testi, az érzékszervi, az értelmi és a beszédfogyatékos gyermekek nevelését ellátó óvodák a fogyatékosság jellegét és mértékét is figyelembe veszik.
(3) Kötelező az óvodai nevelésben való részvétele annak a gyermeknek, akinek fejlődését a családi nevelés nem tudja kielégítően biztosítani.
(4) Az óvodai felvételről első fokon az óvoda vezetője dönt. A döntés ellen - az (5) bekezdésben meghatározott korlátozással - fellebbezésnek van helye önkormányzat által fenntartott óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez, főjegyzőjéhez, más szerv által fenntartott óvoda esetében pedig a fenntartóhoz. A természetes személy, illetőleg a gazdasági társaság által fenntartott óvodába való felvételt megtagadó első fokú határozat elleni fellebbezést az óvoda hatósági ellenőrzését ellátó jegyző bírálja el.
(5) A nem állami óvodába való felvételt megtagadó döntés ellen akkor van helye fellebbezésnek, ha az intézmény az óvodai nevelést megbízás alapján látja el.
(6) Az óvodáskorú gyermekekről nyilvántartást kell vezetni.


Vhr. 14. § A gyermekeknek az óvodai nevelésben való kötelező részvételét a gyámhatóság, illetőleg ha az a gyermek testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékossága miatt indokolt, a művelődési szakigazgatási szerv rendelheti el.
Ot. 44. § Az óvoda a családi neveléssel együtt megalapozza a gyermek személyiségének és képességeinek fejlődését, gondoskodik testi neveléséről és felkészíti az iskolai életmódra. Az iskolába lépés időpontjának megállapításához - folyamatos megfigyelés alapján, figyelembe véve az egészségügyi vizsgálatok megállapításait - véleményezi a gyermek fejlettségét.
Ot. 45. § Az óvodai nevelés nevelési program alapján történik.
Vhr. 15. § Az óvodai nevelési programban foglaltak alkalmazása - külön intézkedésben foglaltak szerint - kötelező, illetőleg választható.
Ot. 46. § (1) Az óvoda élén óvodavezető áll; vezetői munkáját egyéni felelősséggel, helyettesek közreműködésével végzi.
(2) Az óvodavezetői állást az óvoda fenntartója által kiírt nyilvános pályázat alapján kell betölteni. Az óvodavezető tekintetében a munkáltatói jogokat a fenntartó önkormányzat képviselőtestülete, közgyűlése gyakorolja.
(3) Az óvodavezetői megbízás - a három vagy annál kevesebb csoportból álló óvodák vezetői kivételével - öt tanévre szól. A megbízás újabb öt tanévre több alkalommal meghosszabbítható. A megbízás, valamint a pályázati eljárás szabályait külön jogszabály állapítja meg. Az óvodavezető személyének kiválasztásában a nevelőtestület és az érdekképviseleti szervek részvételét biztosítani kell.
Ot. 47. § (1) A nevelőtestület az óvoda pedagógusainak közössége, nevelési kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve.
(2) A nevelőtestület az óvoda egészét érintő - külön jogszabályban meghatározott - nevelési kérdésekben, az óvoda működésével kapcsolatos ügyekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
Ot. 48. § (1) Az óvodában az azonos nevelési feladatot ellátó pedagógusok szakmai közösségeiként munkaközösségek szervezhetők.
(2) A munkaközösségek elsősorban szakmai és módszertani kérdésekben működnek közre az óvoda vezetésében, valamint a nevelőmunka tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében. Jogszabályban meghatározott ügyekben döntenek, egyébként véleményező és javaslattevő jogkörük van.
Ot. 49. § A szülők közösségeik (szülői munkaközösségek), illetőleg képviselőik (testületeik) útján részt vesznek az óvoda életében, vezetésében. Testületeik jogszabályban meghatározott ügyekben döntési, egyébként véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkeznek.
Ot. 49/A. § Az óvodavezetői állás betöltésére, a megbízásra, a vezető-helyettesekre, a nevelőtestületre, a szakmai munkaközösségekre és a szülők közösségére vonatkozó rendelkezéseket a helyi önkormányzatok, az állami költségvetési szervek, valamint a gazdálkodó szervezetek által fenntartott óvodák tekintetében kell alkalmazni.
Vhr. 14. § A gyermeknek az óvodai nevelésben való kötelező résztvételét a jegyző rendeli el.
Ot. 44. § Az óvoda a családi neveléssel együtt megalapozza a gyermek személyiségének és képességeinek fejlődését, gondoskodik testi neveléséről és felkészíti az iskolai életmódra. Az iskolába lépés időpontjának megállapításához - folyamatos megfigyelés alapján, figyelembe véve az egészségügyi vizsgálatok megállapításait - véleményezi a gyermek fejlettségét.
Ot. 45. § Az óvodai nevelés nevelési program alapján történik.

HARMADIK RÉSZ
AZ ISKOLAI NEVELÉS-OKTATÁS

I. FEJEZET

A tankötelezettség
Ot. 50. § (1) A gyermek általában attól a naptári évtől tanköteles, amelyben a hatodik életévét - külön jogszabályban meghatározott időpontig - betölti. A tankötelezettség kezdetének időpontját a gyermek fejlettsége alapján kell megállapítani.
(2) A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti.
(3) A testi, az érzékszervi, az értelmi és a beszédfogyatékos tanuló tankötelezettsége egy vagy két tanévvel meghosszabbítható legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a tizennyolcadik életévét betölti.
Ot. 51. § (1) A tankötelezettség kezdetéről - az óvoda, illetőleg a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján - első fokon az iskola igazgatója, másodfokon az iskola helyi irányítását ellátó tanácsi szakigazgatási szerv dönt.
(2) Az óvodába nem járó gyermeknek az iskolai életmódra való felkészítéséről a lakóhely szerint illetékes tanács végrehajtó bizottságának művelődési feladatot ellátó szakigazgatási szerve által kijelölt óvoda vagy általános iskola gondoskodik.
(3) Kötelező az iskolai előkészítő foglalkozáson való részvétele annak a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos gyermeknek, akinek az iskolába lépéshez szükséges fejlettségét az óvodai nevelés nem tudta biztosítani.


Vhr. 16. § A gyermeknek az iskolai előkészítő foglalkozáson való kötelező részvételét a művelődési szakigazgatási szerv rendelheti el.
Ot. 52. § (1) A tankötelezettséget általános iskolában, ennek elvégzése után középfokú iskolában lehet teljesíteni. Indokolt esetben - engedéllyel - a tankötelezettség jogszabályban meghatározott más oktatásban való részvétellel is teljesíthető.
(2) Az a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos gyermek, akinek egészségi és személyiségállapota miatt a fogyatékosságának megfelelő általános iskolába való nevelése-oktatása indokolt, tankötelezettségét - külön jogszabály rendelkezései szerint - a kijelölt általános iskolában teljesíti.
(3) A tankötelezettségnek a tanuló az iskolai, illetőleg más oktatásban való részvételével tesz eleget. A tankötelezettség teljesítéséért a szülő a felelős.
(4) A tanköteles gyermekekről nyilvántartást kell vezetni.
Ot. 53. § (1) Azt a tankötelest, aki az általános iskolát elvégezte és középfokú iskolába nem jár, illetőleg más oktatásban nem vesz részt, indokolt esetben a tankötelezettség teljesítése alól fel lehet menteni.
(2) Az iskolai nevelés-oktatás szempontjából képezhetetlen tanköteles gyermeket a tankötelezettség teljesítése alól fel kell menteni.
Ot. 54. § (1) A tankötelezettség teljesítésének az 52. § (1) bekezdésében említett engedélyezésével, valamint a tankötelezettség időtartamának meghosszabbításával, illetőleg a felmentéssel kapcsolatos ügyekben első fokon az illetékes iskola igazgatója, másodfokon az iskola helyi irányítását ellátó tanácsi szakigazgatási szerv dönt.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ügyekben folytatott eljárásokra az államigazgatási eljárás általános szabályait kell alkalmazni.
Vhr. 16. § A gyermeknek az iskolai előkészítő foglalkozáson való kötelező részvételét a művelődési szakigazgatási szerv rendelheti el.
Ot. 52. § (1) A tankötelezettséget általános iskolában, ennek elvégzése után középfokú iskolában lehet teljesíteni. Indokolt esetben - engedéllyel - a tankötelezettség jogszabályban meghatározott más oktatásban való részvétellel is teljesíthető.
(2) Az a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos gyermek, akinek egészségi és személyiségállapota miatt a fogyatékosságának megfelelő általános iskolába való nevelése-oktatása indokolt, tankötelezettségét - külön jogszabály rendelkezései szerint - a kijelölt általános iskolában teljesíti.
(3) A tankötelezettségnek a tanuló az iskolai, illetőleg más oktatásban való részvételével tesz eleget. A tankötelezettség teljesítéséért a szülő a felelős.
(4) A tanköteles gyermekekről nyilvántartást kell vezetni.
Vhr. 16/A. § Ha a szülő a gyermek tankötelezettsége teljesítésével kapcsolatban jogszabályban meghatározott kötelességét önhibájából nem teljesíti, a művelődési szakigazgatási szerv a kötelesség teljesítését elrendeli.
Ot. 53. § (1) Azt a tankötelest, aki az általános iskolát elvégezte és középfokú iskolába nem jár, illetőleg más oktatásban nem vesz részt, indokolt esetben a tankötelezettség teljesítése alól fel lehet menteni.
(2) Az iskolai nevelés-oktatás szempontjából képezhetetlen tanköteles gyermeket a tankötelezettség teljesítése alól fel kell menteni.
Ot. 54. § (1) A tankötelezettség teljesítésének az 52. § (1) bekezdésében említett engedélyezésével, valamint a tankötelezettség időtartamának meghosszabbításával, illetőleg a felmentéssel kapcsolatos ügyekben első fokon az illetékes iskola igazgatója, másodfokon az iskola helyi irányítását ellátó tanácsi szakigazgatási szerv dönt.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ügyekben folytatott eljárásokra az államigazgatási eljárás általános szabályait kell alkalmazni.
A tankötelezettség
Ot. 50. § (1) A gyermek általában attól a naptári évtől tanköteles, amelyben a hatodik életévét - külön jogszabályban meghatározott időpontig - betölti. A tankötelezettség kezdetének időpontját a gyermek fejlettsége alapján kell megállapítani.
(2) A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti.
(3) A testi, az érzékszervi, az értelmi és a beszédfogyatékos tanuló tankötelezettsége egy vagy két tanévvel meghosszabbítható legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a tizennyolcadik életévét betölti.
Ot. 51. § (1) A tankötelezettség kezdetéről - az óvoda, illetőleg a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján - első fokon az iskola igazgatója, másodfokon a lakóhely szerint illetékes jegyző dönt.
(2) Az óvodába nem járó gyermeknek az iskolai életmódra való felkészítéséről a lakóhely szerint illetékes jegyző által kijelölt óvoda vagy általános iskola gondoskodik.
(3) Kötelező az iskolai előkészítő foglalkozáson való részvétele annak a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos gyermeknek, akinek az iskolába lépéshez szükséges fejlettségét az óvodai nevelés nem tudta biztosítani.


Vhr. 16. § A gyermeknek az iskolai előkészítő foglalkozáson való kötelező részvételét a művelődési szakigazgatási szerv rendelheti el.
Ot. 52. § (1) A tankötelezettséget általános iskolában, ennek elvégzése után középfokú iskolában lehet teljesíteni. Indokolt esetben - engedéllyel - a tankötelezettség jogszabályban meghatározott más oktatásban való részvétellel is teljesíthető.
(2) Az a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos gyermek, akinek egészségi és személyiségállapota miatt a fogyatékosságának megfelelő általános iskolába való nevelése-oktatása indokolt, tankötelezettségét - külön jogszabály rendelkezései szerint - a kijelölt általános iskolában teljesíti.
(3) A tankötelezettségnek a tanuló az iskolai, illetőleg más oktatásban való részvételével tesz eleget. A tankötelezettség teljesítéséért a szülő a felelős.
(4) A tanköteles gyermekekről nyilvántartást kell vezetni.
Vhr. 16/A. § Ha a szülő a gyermek tankötelezettsége teljesítésével kapcsolatban jogszabályban meghatározott kötelességét önhibájából nem teljesíti, a művelődési szakigazgatási szerv a kötelesség teljesítését elrendeli.
Ot. 53. § (1) Azt a tankötelest, aki az általános iskolát elvégezte és középfokú iskolába nem jár, illetőleg más oktatásban nem vesz részt, indokolt esetben a tankötelezettség teljesítése alól fel lehet menteni.
(2) Az iskolai nevelés-oktatás szempontjából képezhetetlen tanköteles gyermeket a tankötelezettség teljesítése alól fel kell menteni.
Ot. 54. § (1) A tankötelezettség teljesítésének az 52. § (1) bekezdésében említett engedélyezésével, valamint a tankötelezettség időtartamának meghosszabbításával, illetőleg a felmentéssel kapcsolatos ügyekben első fokon az illetékes iskola igazgatója, másodfokon a lakóhely szerint illetékes jegyző dönt.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ügyekben folytatott eljárásokra az államigazgatási eljárás általános szabályait kell alkalmazni.
Vhr. 16. § A gyermeknek az iskolai előkészítő foglalkozáson való kötelező résztvételét a jegyző rendeli el.
Ot. 52. § (1) A tankötelezettséget általános iskolában, ennek elvégzése után középfokú iskolában lehet teljesíteni. Indokolt esetben - engedéllyel - a tankötelezettség jogszabályban meghatározott más oktatásban való részvétellel is teljesíthető.
(2) Az a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos gyermek, akinek egészségi és személyiségállapota miatt a fogyatékosságának megfelelő általános iskolába való nevelése-oktatása indokolt, tankötelezettségét - külön jogszabály rendelkezései szerint - a kijelölt általános iskolában teljesíti.
(3) A tankötelezettségnek a tanuló az iskolai, illetőleg más oktatásban való részvételével tesz eleget. A tankötelezettség teljesítéséért a szülő a felelős.
(4) A tanköteles gyermekekről nyilvántartást kell vezetni.
Vhr. 16/A. § Ha a szülő a gyermek tankötelezettsége teljesítésével kapcsolatban jogszabályban meghatározott kötelességét nem teljesíti, a jegyző a kötelesség teljesítését elrendeli.
Ot. 53. § (1) Azt a tankötelest, aki az általános iskolát elvégezte és középfokú iskolába nem jár, illetőleg más oktatásban nem vesz részt, indokolt esetben a tankötelezettség teljesítése alól fel lehet menteni.
(2) Az iskolai nevelés-oktatás szempontjából képezhetetlen tanköteles gyermeket a tankötelezettség teljesítése alól fel kell menteni.
Ot. 54. § (1) A tankötelezettség teljesítésének az 52. § (1) bekezdésében említett engedélyezésével, valamint a tankötelezettség időtartamának meghosszabbításával, illetőleg a felmentéssel kapcsolatos ügyekben első fokon az illetékes iskola igazgatója, másodfokon a lakóhely szerint illetékes jegyző dönt.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ügyekben folytatott eljárásokra az államigazgatási eljárás általános szabályait kell alkalmazni.

II. FEJEZET
AZ ISKOLAI NEVELÉS-OKTATÁS KÖZÖS SZABÁLYAI

Ot. 55. § (1) Az iskolai nevelés-oktatás a nevelési és oktatási tervek, illetőleg a felsőoktatásban a tantervi irányelvek, a tantervek és a tantárgyi programok alapján történik.
(2) Az alap- és középfokú nevelési-oktatási intézményben, valamint az alapfokú művészetoktatási intézményben tanító pedagógus a jogszabályok keretei között a nevelési és oktatási terveket a helyi körülményeknek, a tanulók fejlettségének megfelelően alkalmazhatja.


Vhr. 17. § Az alap- és középfokú nevelésben, oktatásban, valamint az alapfokú művészoktatásban, a nevelési és oktatási tervek, a tankönyvek, illetőleg a tanév rendjének iskolai alkalmazása - külön intézkedésekben foglaltak szerint - kötelező, illetve választható.
Ot. 56. § Az iskolai nevelés-oktatás nappali, esti vagy levelező tagozaton, illetőleg egyéb formákban folyhat.
Ot. 57. § (1) Az iskolában elméleti és gyakorlati oktatás folyik.
(2) A gyakorlati oktatás gyakorlati foglalkozásokon, valamint vállalatnál, illetőleg az iskolában szervezett szakmai gyakorlatokon történik.
Ot. 58. § (1) Az iskolák a gyakorlati oktatási feladatoknak iskolai tanműhelyben, laboratóriumban, gyakorlóterületen vagy vállalati tanműhelyben, gyakorlóhelyen, illetve egyéb munkahelyen - vállalatokkal együttműködve - tesznek eleget.
(2) A vállalatnál szervezett gyakorlati oktatás feltételeiről, valamint a tanulókat és a hallgatókat megillető juttatásokról - külön jogszabályok rendelkezései szerint - a vállalat gondoskodik.
(3) A vállalatoknál folyó gyakorlati oktatásra, továbbá az iskola és a vállalat együttműködésére vonatkozó rendelkezéseket a Minisztertanács állapítja meg.
Ot. 59. § Az iskola a közvetlen társadalmi környezet közreműködésével végzi a nevelést és az oktatást, szervezi a tanulók és a hallgatók nevelési célú - társadalmilag hasznos - munkáját, segíti szabadidejük kulturált eltöltését szoros kapcsolatban a közművelődési és sportintézményekkel, valamint az ifjúsági szervezetekkel.
Vhr. 18. § (1) A közművelődési és sportintézmények, szakkörök, valamint klubok működtetésével, illetőleg egyéb programok közös szervezésével hozzájárulnak a tanulók és hallgatók szabadidejének kulturált eltöltéséhez, egészséges életmódra neveléséhez.
Ot. 55. § (1) Az iskolai nevelés-oktatás a nevelési és oktatási tervek, illetőleg a felsőoktatásban a tantervek és a tantárgyi programok alapján történik.
(2) Az alap- és középfokú nevelési-oktatási intézményben, valamint az alapfokú művészetoktatási intézményben tanító pedagógus a jogszabályok keretei között a nevelési és oktatási terveket a helyi körülményeknek, a tanulók fejlettségének megfelelően alkalmazhatja.


Vhr. 17. § Az alap- és középfokú nevelésben, oktatásban, valamint az alapfokú művészoktatásban, a nevelési és oktatási tervek, a tankönyvek, illetőleg a tanév rendjének iskolai alkalmazása - külön intézkedésekben foglaltak szerint - kötelező, illetve választható.
Ot. 56. § Az iskolai nevelés-oktatás nappali, esti vagy levelező tagozaton, illetőleg egyéb formákban folyhat.
Ot. 57. § (1) Az iskolában elméleti és gyakorlati oktatás folyik.
(2) A gyakorlati oktatás gyakorlati foglalkozásokon, valamint vállalatnál, illetőleg az iskolában szervezett szakmai gyakorlatokon történik.
Ot. 58. § (1) Az iskolák a gyakorlati oktatási feladatoknak iskolai tanműhelyben, laboratóriumban, gyakorlóterületen vagy vállalati tanműhelyben, gyakorlóhelyen, illetve egyéb munkahelyen - vállalatokkal együttműködve - tesznek eleget.
(2) A vállalatnál szervezett gyakorlati oktatás feltételeiről, valamint a tanulókat és a hallgatókat megillető juttatásokról - külön jogszabályok rendelkezései szerint - a vállalat gondoskodik.
(3) A vállalatoknál folyó gyakorlati oktatásra, továbbá az iskola és a vállalat együttműködésére vonatkozó rendelkezéseket a Minisztertanács állapítja meg.
Ot. 59. § Az iskola a közvetlen társadalmi környezet közreműködésével végzi a nevelést és az oktatást, szervezi a tanulók és a hallgatók nevelési célú - társadalmilag hasznos - munkáját, segíti szabadidejük kulturált eltöltését szoros kapcsolatban a közművelődési és sportintézményekkel, valamint az ifjúsági szervezetekkel.
Vhr. 18. § (1) A közművelődési és sportintézmények, szakkörök, valamint klubok működtetésével, illetőleg egyéb programok közös szervezésével hozzájárulnak a tanulók és hallgatók szabadidejének kulturált eltöltéséhez, egészséges életmódra neveléséhez.
Vhr. 17. § Az alap- és középfokú nevelésben, oktatásban, valamint az alapfokú művészoktatásban, a nevelési és oktatási tervek, a tankönyvek, illetőleg a tanév rendjének iskolai alkalmazása - külön intézkedésekben foglaltak szerint - kötelező, illetve választható.
Ot. 56. § Az iskolai nevelés-oktatás nappali, esti vagy levelező tagozaton, illetőleg egyéb formákban folyhat.
Ot. 57. § (1) Az iskolában elméleti és gyakorlati oktatás folyik.
(2) A gyakorlati oktatás gyakorlati foglalkozásokon, valamint vállalatnál, illetőleg az iskolában szervezett szakmai gyakorlatokon történik.
Ot. 58. § (1) Az iskolák a gyakorlati oktatási feladatoknak iskolai tanműhelyben, laboratóriumban, gyakorlóterületen vagy vállalati tanműhelyben, gyakorlóhelyen, illetve egyéb munkahelyen - vállalatokkal együttműködve - tesznek eleget.
(2) A vállalatnál szervezett gyakorlati oktatás feltételeiről, valamint a tanulókat és a hallgatókat megillető juttatásokról - külön jogszabályok rendelkezései szerint - a vállalat gondoskodik.
(3) A vállalatoknál folyó gyakorlati oktatásra, továbbá az iskola és a vállalat együttműködésére vonatkozó rendelkezéseket a Kormány állapítja meg.
Ot. 59. § Az iskola a közvetlen társadalmi környezet közreműködésével végzi a nevelést és az oktatást, szervezi a tanulók és a hallgatók nevelési célú - társadalmilag hasznos - munkáját, segíti szabadidejük kulturált eltöltését szoros kapcsolatban a közművelődési és sportintézményekkel, valamint az ifjúsági szervezetekkel.
(2) A vállalatok gyakorlóterület rendelkezésre bocsátásával, szakembereiknek az oktatómunkában való közreműködésével, továbbá oktatási célra alkalmas gépek, szerszámok és egyéb felszerelési tárgyak átengedésével segítik az iskolákat.
Ot. 60. § (1) Ha a tanuló az általános iskola, a középfokú iskola, illetőleg az alapfokú művészetoktatási intézmény két vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben teljesíti, a tanulmányi idő számára megrövidíthető.
(2) A tanulmányi idő rövidítését az igazgató engedélyezheti.
Ot. 61. § Az oktatási intézmények tanulói vagy hallgatói közé felvétel, átvétel, illetőleg a megszakított tanulmányok folytatása útján, vagy jogszabályban megállapított egyéb módon lehet jutni.
Ot. 62. § (1) Az iskolába az vehető fel, aki az oktatási fokra, az intézménytípusba, a tagozatra, illetőleg az évfolyamra való felvétel jogszabályban megállapított feltételeinek megfelel.
(2) A felvétel jelentkezés alapján történik. A jelentkezésről és a felvételi eljárásról külön jogszabályok rendelkeznek.
Ot. 63. § (1) A neveléssel és az oktatással, az iskolai élettel, valamint az iskola és társadalmi környezete közötti kapcsolatokkal összefüggő, továbbá külön jogszabályokban meghatározott ügyekben a tanulók vagy hallgatók közösségei, illetőleg a Magyar Úttörők Szövetsége, a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség iskolai szervezetei, valamint a tanulói szakszervezeti szervek - a jogszabályok rendelkezései szerint - döntési, egyetértési, javaslattevő és véleményezési jogkörrel rendelkeznek.
(2) A tanulók vagy hallgatók nagyobb csoportjai, illetőleg az iskola egész diákközösségét érintő kérdésekben a tanulók, hallgatók közösségét a diákönkormányzati szervek is képviselik. A diákönkormányzati szervek feladatait, jogkörét, szervezetét és működését jogszabályok, szabályzatok határozzák meg.

az alap- és középfokú iskolák vezetői és közösségei

Ot. 64. § (1) Az alap- és középfokú iskola élén igazgató áll; vezetői munkáját egyéni felelősséggel, helyettesek közreműködésével végzi.
(2) Az igazgatói állást az iskola fenntartója által kiírt nyilvános pályázat alapján kell betölteni.
(3) Az igazgatói megbízás öt tanévre szól. A megbízás újabb öt tanévre több alkalommal meghosszabbítható. A megbízás, valamint a pályázati eljárás szabályait külön jogszabály állapítja meg. Az igazgató személyének kiválasztásában a nevelőtestület és a társadalmi szervezetek részvételét biztosítani kell.
Ot. 65. § (1) A nevelőtestület az alap- és középfokú iskola pedagógusainak közössége; nevelési-oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve.
(2) A nevelőtestület - külön jogszabályokban meghatározott - az iskola egészét érintő nevelési-oktatási kérdésekben, az iskola működésével kapcsolatos ügyekben, továbbá a tanulók meghatározott fegyelmi ügyeiben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
Ot. 66. § (1) Az iskolában az azonos tantárgyat vagy tantárgycsoportot tanító, illetőleg az azonos nevelési feladatot ellátó pedagógusok szakmai közösségeiként munkaközösségek szervezhetők.
(2) A munkaközösségek elsősorban szakmai és módszertani kérdésekben működnek közre az iskola vezetésében, valamint részt vesznek a nevelő-oktató munka tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében. Jogszabályban meghatározott ügyekben döntenek, egyébként véleményező és javaslattevő jogkörük van.
Ot. 67. § A szülők közösségei (szülői munkaközösségek), illetőleg képviselői (testületeik) részt vesznek az alap- és középfokú iskola életében és vezetésében. Testületeik - jogszabályban meghatározott ügyekben - döntési, egyébként javaslattevő és véleményező jogkörrel rendelkeznek.
Ot. 68. § (1) Az iskolatanács alapvető feladata az iskolát segítő társadalmi erők összefogása. Az alap- és középfokú iskola működésében érdekelt gazdálkodó szervezetek, állami költségvetési szervek, társadalmi szervezetek és egyesületek (a továbbiakban együtt: érdekelt szervek) meghatározott feladatok ellátásával segítik az intézmény munkáját.
(2) Az iskolatanács tagjai az érdekelt szerveknek, az iskola pedagógusainak, egyéb dolgozóinak, tanulóinak és a szülőknek a képviselői.
(3) Az iskolatanácsnak jogszabályban meghatározott - elsősorban a helyi nevelési rendszert és az iskolafejlesztést, továbbá az iskola és az érdekelt szervek együttműködését érintő - ügyekben véleményező és javaslattevő, az iskolának nyújtott társadalmi támogatás felhasználása tekintetében pedig döntési jogköre van.


Ot. 64. § (1) Az alap- és középfokú iskola élén igazgató áll; vezetői munkáját egyéni felelősséggel, helyettesek közreműködésével végzi.
(2) Az igazgatói állást az iskola fenntartója által kiírt nyilvános pályázat alapján kell betölteni.
(3) Az igazgatói megbízás öt tanévre szól. A megbízás újabb öt tanévre több alkalommal meghosszabbítható. A megbízás, valamint a pályázati eljárás szabályait külön jogszabály állapítja meg. Az igazgató személyének kiválasztásában a nevelőtestület és az érdekképviseleti szervek részvételét biztosítani kell.
Ot. 65. § (1) A nevelőtestület az alap- és középfokú iskola pedagógusainak közössége; nevelési-oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve.
(2) A nevelőtestület - külön jogszabályokban meghatározott - az iskola egészét érintő nevelési-oktatási kérdésekben, az iskola működésével kapcsolatos ügyekben, továbbá a tanulók meghatározott fegyelmi ügyeiben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
Ot. 66. § (1) Az iskolában az azonos tantárgyat vagy tantárgycsoportot tanító, illetőleg az azonos nevelési feladatot ellátó pedagógusok szakmai közösségeiként munkaközösségek szervezhetők.
(2) A munkaközösségek elsősorban szakmai és módszertani kérdésekben működnek közre az iskola vezetésében, valamint részt vesznek a nevelő-oktató munka tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében. Jogszabályban meghatározott ügyekben döntenek, egyébként véleményező és javaslattevő jogkörük van.
Ot. 67. § A szülők közösségei (szülői munkaközösségek), illetőleg képviselői (testületeik) részt vesznek az alap- és középfokú iskola életében és vezetésében. Testületeik - jogszabályban meghatározott ügyekben - döntési, egyébként javaslattevő és véleményező jogkörrel rendelkeznek.
Ot. 68. § (1) Az iskolatanács alapvető feladata az iskolát segítő társadalmi erők összefogása. Az alap- és középfokú iskola működésében érdekelt gazdálkodó szervezetek, állami költségvetési szervek, társadalmi szervezetek (a továbbiakban együtt: érdekelt szervek) meghatározott feladatok ellátásával segítik az intézmény munkáját.
(2) Az iskolatanács tagjai az érdekelt szerveknek, az iskola pedagógusainak, egyéb dolgozóinak, tanulóinak és a szülőknek a képviselői.
(3) Az iskolatanácsnak jogszabályban meghatározott - elsősorban a helyi nevelési rendszert és az iskolafejlesztést, továbbá az iskola és az érdekelt szervek együttműködését érintő - ügyekben véleményező és javaslattevő, az iskolának nyújtott társadalmi támogatás felhasználása tekintetében pedig döntési jogköre van.
Ot. 68/A. § Az iskolaigazgatói állás betöltésére, a megbízásra, az igazgatóhelyettesekre, a nevelőtestületre, a szakmai munkaközösségekre, a szülők közösségére és az iskolatanácsra vonatkozó rendelkezéseket a tanácsok, az állami költségvetési szervek, valamint a gazdálkodó szervezetek által fenntartott alap- és középfokú iskolák tekintetében kell alkalmazni.


Ot. 64. § (1) Az alap- és középfokú iskola élén igazgató áll; vezetői munkáját egyéni felelősséggel, helyettesek közreműködésével végzi.
(2) Az igazgatói állást az iskola fenntartója által kiírt nyilvános pályázat alapján kell betölteni. Az igazgató tekintetében a munkáltatói jogokat a fenntartó önkormányzat képviselőtestülete, közgyűlése gyakorolja.
(3) Az igazgatói megbízás öt tanévre szól. A megbízás újabb öt tanévre több alkalommal meghosszabbítható. A megbízás, valamint a pályázati eljárás szabályait külön jogszabály állapítja meg. Az igazgató személyének kiválasztásában a nevelőtestület és az érdekképviseleti szervek részvételét biztosítani kell.
Ot. 65. § (1) A nevelőtestület az alap- és középfokú iskola pedagógusainak közössége; nevelési-oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve.
(2) A nevelőtestület - külön jogszabályokban meghatározott - az iskola egészét érintő nevelési-oktatási kérdésekben, az iskola működésével kapcsolatos ügyekben, továbbá a tanulók meghatározott fegyelmi ügyeiben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
Ot. 66. § (1) Az iskolában az azonos tantárgyat vagy tantárgycsoportot tanító, illetőleg az azonos nevelési feladatot ellátó pedagógusok szakmai közösségeiként munkaközösségek szervezhetők.
(2) A munkaközösségek elsősorban szakmai és módszertani kérdésekben működnek közre az iskola vezetésében, valamint részt vesznek a nevelő-oktató munka tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében. Jogszabályban meghatározott ügyekben döntenek, egyébként véleményező és javaslattevő jogkörük van.
Ot. 67. § A szülők közösségei (szülői munkaközösségek), illetőleg képviselői (testületeik) részt vesznek az alap- és középfokú iskola életében és vezetésében. Testületeik - jogszabályban meghatározott ügyekben - döntési, egyébként javaslattevő és véleményező jogkörrel rendelkeznek.
Ot. 68. § (1) Az iskolatanács alapvető feladata az iskolát segítő társadalmi erők összefogása. Az alap- és középfokú iskola működésében érdekelt gazdálkodó szervezetek, állami költségvetési szervek, társadalmi szervezetek (a továbbiakban együtt: érdekelt szervek) meghatározott feladatok ellátásával segítik az intézmény munkáját.
(2) Az iskolatanács tagjai az érdekelt szerveknek, az iskola pedagógusainak, egyéb dolgozóinak, tanulóinak és a szülőknek a képviselői.
(3) Az iskolatanácsnak jogszabályban meghatározott - elsősorban a helyi nevelési rendszert és az iskolafejlesztést, továbbá az iskola és az érdekelt szervek együttműködését érintő - ügyekben véleményező és javaslattevő, az iskolának nyújtott társadalmi támogatás felhasználása tekintetében pedig döntési jogköre van.
Ot. 68/A. § Az iskolaigazgatói állás betöltésére, a megbízásra, az igazgatóhelyettesekre, a nevelőtestületre, a szakmai munkaközösségekre, a szülők közösségére és az iskolatanácsra vonatkozó rendelkezéseket a helyi önkormányzatok, az állami költségvetési szervek, valamint a gazdálkodó szervezetek által fenntartott alap- és középfokú iskolák tekintetében kell alkalmazni.


III. FEJEZET
AZ ALAPFOKÚ ISKOLAI NEVELÉS-OKTATÁS

az általános iskola

Ot. 69. § Az alapfokú iskolai nevelés-oktatás az általános iskolában folyik.
Ot. 70. § (1) Az általános iskola kialakítja a társadalmi együttéléshez, az önműveléshez, a munkavégzéshez, a harmonikus testi és lelki fejlődéshez, valamint a továbbtanuláshoz szükséges alapvető képességeket és igényeket, megalapozza az általános műveltséget és a tudományos világnézetet. Gondoskodik a különböző képességű, illetőleg az eltérő ütemben fejlődő tanulók egyéni fejlesztéséről.
(2) Az általános iskolának nyolc évfolyama van.
(3) A testi, az érzékszervi, az értelmi és a beszédfogyatékos tanulók nevelését és oktatását ellátó általános iskolák tevékenységük során a fogyatékosság jellegét és mértékét is figyelembe veszik; előkészítő foglalkozást szervezhetnek.
Ot. 71. § (1) A gyermeket elsősorban abba az általános iskolába kell felvenni, amelynek körzetében lakik.
(2) Ha a szülő nem az (1) bekezdésben meghatározott iskolába kívánja beíratni gyermekét, a felvételről első fokon a választott iskola igazgatója, másodfokon az iskola helyi irányítását ellátó tanácsi szakigazgatási szerv dönt. A szülő igényét méltányosan kell elbírálni.
(3) Nemzetiséghez tartozó gyermeket az anyanyelvén, illetőleg az anyanyelvét oktató iskolába fel kell venni.
(4) Ha a tanulót külön jogszabály rendelkezései szerint a fogyatékosságának megfelelő általános iskolába áthelyezték, a részére kijelölt iskolába kell felvenni.
Ot. 72. § A nyolcadik évfolyam elvégzéséről szóló bizonyítvány alapfokú iskolai végzettséget tanúsít, és középfokú iskolába való jelentkezésre jogosít.


Ot. 69. § Az általános iskolában alapfokú nevelés-oktatás folyik.
Ot. 70. § (1) Az általános iskola kialakítja a társadalmi együttéléshez, az önműveléshez, a munkavégzéshez, a harmonikus testi és lelki fejlődéshez, valamint a továbbtanuláshoz szükséges alapvető képességeket és igényeket, megalapozza az általános műveltséget és a tudományos világnézetet. Gondoskodik a különböző képességű, illetőleg az eltérő ütemben fejlődő tanulók egyéni fejlesztéséről.
(2) Az általános iskolának nyolc évfolyama van.
(3) A testi, az érzékszervi, az értelmi és a beszédfogyatékos tanulók nevelését és oktatását ellátó általános iskolák tevékenységük során a fogyatékosság jellegét és mértékét is figyelembe veszik; előkészítő foglalkozást szervezhetnek.
Ot. 71. § (1) A gyermeket elsősorban abba az általános iskolába kell felvenni, amelynek körzetében lakik.
(2) Ha a szülő nem az (1) bekezdésben meghatározott iskolába kívánja beíratni gyermekét, a felvételről első fokon a választott iskola igazgatója, másodfokon - a 31. § (2) bekezdésében foglalt korlátozással - tanács által fenntartott iskola esetében az iskola helyi irányítását ellátó tanácsi szakigazgatási szerv, nem tanácsi iskola esetében pedig a fenntartó dönt. A természetes személy, illetőleg a gazdasági társaság által fenntartott általános iskolába való felvételt megtagadó első fokú határozat elleni fellebbezést az iskola hatósági ellenőrzését ellátó tanácsi szakigazgatási szerv bírálja el. A szülő igényét méltányosan kell elbírálni.
(3) Nemzetiséghez tartozó gyermeket az anyanyelvén, illetőleg az anyanyelvét oktató állami iskolába, valamint a nevelést, oktatást megbízás alapján ellátó iskolába fel kell venni.
(4) Ha a tanulót külön jogszabály rendelkezései szerint a fogyatékosságának megfelelő általános iskolába áthelyezték, a részére kijelölt iskolába kell felvenni.
Ot. 71/A. § A negyedik évfolyam elvégzése után az alapfokú iskolai tanulmányok alapfokú nevelési-oktatási feladatokat ellátó gimnáziumban is folytathatók.
Ot. 72. § A nyolcadik évfolyam elvégzéséről szóló bizonyítvány alapfokú iskolai végzettséget tanúsít, és középfokú iskolába való jelentkezésre jogosít.


Ot. 69. § Az általános iskolában alapfokú nevelés-oktatás folyik.
Ot. 70. § (1) Az általános iskola kialakítja a társadalmi együttéléshez, az önműveléshez, a munkavégzéshez, a harmonikus testi és lelki fejlődéshez, valamint a továbbtanuláshoz szükséges alapvető képességeket és igényeket, megalapozza az általános műveltséget és a tudományos világnézetet. Gondoskodik a különböző képességű, illetőleg az eltérő ütemben fejlődő tanulók egyéni fejlesztéséről.
(2) Az általános iskolának nyolc évfolyama van.
(3) A testi, az érzékszervi, az értelmi és a beszédfogyatékos tanulók nevelését és oktatását ellátó általános iskolák tevékenységük során a fogyatékosság jellegét és mértékét is figyelembe veszik; előkészítő foglalkozást szervezhetnek.
Ot. 71. § (1) A gyermeket elsősorban abba az általános iskolába kell felvenni, amelynek körzetében lakik.
(2) Ha a szülő nem az (1) bekezdésben meghatározott iskolába kívánja beíratni gyermekét, a felvételről első fokon a választott iskola igazgatója, másodfokon - a 31. § (2) bekezdésében foglalt korlátozással - az önkormányzat által fenntartott iskola esetében a fenntartó önkormányzat jegyzője, főjegyzője, nem önkormányzat által fenntartott iskola esetében pedig a fenntartó dönt. A természetes személy, illetőleg a gazdasági társaság által fenntartott általános iskolába való felvételt megtagadó első fokú határozat elleni fellebbezést az iskola hatósági ellenőrzését ellátó jegyző bírálja el. A szülő igényét méltányosan kell elbírálni.
(3) Nemzetiséghez tartozó gyermeket az anyanyelvén, illetőleg az anyanyelvét oktató állami iskolába, valamint a nevelést, oktatást megbízás alapján ellátó iskolába fel kell venni.
(4) Ha a tanulót külön jogszabály rendelkezései szerint a fogyatékosságának megfelelő általános iskolába áthelyezték, a részére kijelölt iskolába kell felvenni.
Ot. 71/A. § A negyedik évfolyam elvégzése után az alapfokú iskolai tanulmányok alapfokú nevelési-oktatási feladatokat ellátó gimnáziumban is folytathatók.
Ot. 72. § A nyolcadik évfolyam elvégzéséről szóló bizonyítvány alapfokú iskolai végzettséget tanúsít, és középfokú iskolába való jelentkezésre jogosít.


a tanulók jogai

Ot. 73. § Az általános iskolai tanuló joga - a 33. § (1) bekezdésében foglaltakon túl -, hogy képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában és a nevelési-oktatási intézmény tevékenységeinek irányításában.

a tanulók kedvezményei

Ot. 74. § Az általános iskolák tanulóit a 33. § (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően - külön jogszabályban megállapított feltételekkel - kedvezmények illetik meg.

Vhr. 19. § (1) Az általános iskolai tanuló - külön jogszabály rendelkezései szerint - útiköltség-térítésre jogosult.
(2) Jogszabály további kedvezményeket, illetőleg juttatásokat állapíthat meg.

IV. FEJEZET
A KÖZÉPFOKÚ ISKOLAI NEVELÉS-OKTATÁS

a középfokú iskolai nevelés-oktatás célja és feladatai

Ot. 75. § (1) A középfokú iskolai nevelés-oktatás célja, hogy bővítse a tanulóknak az általános iskolában szerzett ismereteit, fejlessze képességeit, gondoskodjék a testi fejlődésükről, s jól megalapozott általános és szakmai ismeretek nyújtásával felkészítse őket a választott foglalkozás gyakorlati művelésére, illetőleg a magasabb szintű tanulmányok folytatására és a szocialista társadalom iránt elkötelezett felnőttekké nevelje.
(2) A testi, az érzékszervi, az értelmi és a beszédfogyatékos tanulókat a középfokú iskolák a fogyatékosság jellegét és mértékét is figyelembe véve oktatják.


Ot. 75. § (1) A középfokú iskolai nevelés-oktatás célja, hogy bővítse a tanulóknak az általános iskolában szerzett ismereteit, fejlessze képességeit, gondoskodjék a testi fejlődésükről, s jól megalapozott általános és szakmai ismeretek nyújtásával felkészítse őket a választott foglalkozás gyakorlati művelésére, illetőleg a magasabb szintű tanulmányok folytatására.
(2) A testi, az érzékszervi, az értelmi és a beszédfogyatékos tanulókat a középfokú iskolák a fogyatékosság jellegét és mértékét is figyelembe véve oktatják.


a középfokú iskolák

Ot. 76. § (1) A középfokú iskolai nevelés-oktatás a gimnáziumokban, a szakközépiskolákban (a továbbiakban együtt: középiskolákban), a szakmunkásképző iskolákban, valamint a szakiskolákban folyik.
(2) A szakközépiskolai, a szakmunkásképző iskolai és a szakiskolai (a továbbiakban együtt: középfokú szakoktatási intézményi) nevelés-oktatás a társadalom szükségleteinek, valamint a népgazdaság igényeinek megfelelő szakterületeken, külön jogszabályban meghatározott szakokon, illetőleg szakmákban folyhat.


Vhr. 20. § A középfokú szakoktatási intézményekben oktatható szakokat, illetőleg szakmákat megállapító jogszabály az oktatásra vonatkozóan követelményeket, feltételeket is meghatározhat.

a gimnázium

Ot. 77. § (1) A gimnázium általános műveltséget nyújt, felkészít felsőfokú továbbtanulásra, valamint előkészít a gimnáziumi tanulmányok befejezése utáni munkába állásra.
(2) A gimnáziumnak négy évfolyama van.
(3) A gimnázium a tanulók pályaválasztásának segítéséről, egyéni érdeklődésének kielégítéséről, képességeinek kibontakoztatásáról és munkába állásának előkészítéséről - a helyi igényeket és lehetőségeket figyelembe véve - választható elméleti, illetőleg gyakorlati tantárgyak oktatásával is gondoskodik.
(4) A munkába állás előkészítése munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítés megszerzését segítő előképzéssel, illetőleg képesítést is nyújtó képzéssel történik.
Ot. 78. § (1) A tanuló a gimnázium negyedik évfolyamának elvégzése után érettségi vizsgát, a gyakorlati tantárgyból záróvizsgát tehet.
(2) A gimnáziumban szerzett érettségi bizonyítvány középiskolai végzettséget tanúsít, és felsőoktatási intézménybe való jelentkezésre jogosít.
(3) A gimnáziumban szerzett záróvizsga-bizonyítvány a munkaköri képesítést nyújtó képzésben - jogszabályban meghatározott - tanulmányi időbeszámításra jogosít, illetőleg a feltüntetett munkakör betöltésére képesít.


Ot. 77. § (1) A gimnázium általános műveltséget nyújt, felkészít felsőfokú továbbtanulásra, valamint előkészít a gimnáziumi tanulmányok befejezése utáni munkába állásra. A gimnáziumban - egyedi megoldásként - alapfokú nevelés-oktatás is folyhat.
(2) A gimnáziumnak négy, illetőleg ha alapfokú nevelési-oktatási feladatokat is ellát, legfeljebb nyolc évfolyama van.
(3) A gimnázium a tanulók pályaválasztásának segítéséről, egyéni érdeklődésének kielégítéséről, képességeinek kibontakoztatásáról és munkába állásának előkészítéséről - a helyi igényeket és lehetőségeket figyelembe véve - választható elméleti, illetőleg gyakorlati tantárgyak oktatásával is gondoskodik.
(4) A munkába állás előkészítése munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítés megszerzését segítő előképzéssel, illetőleg képesítést is nyújtó képzéssel történik.
Ot. 78. § (1) A tanuló a gimnázium utolsó évfolyamának elvégzése után érettségi vizsgát, a gyakorlati tantárgyból záróvizsgát tehet.
(2) A gimnáziumban szerzett érettségi bizonyítvány középiskolai végzettséget tanúsít, és felsőoktatási intézménybe való jelentkezésre jogosít.
(3) A gimnáziumban szerzett záróvizsga-bizonyítvány a munkaköri képesítést nyújtó képzésben - jogszabályban meghatározott - tanulmányi időbeszámításra jogosít, illetőleg a feltüntetett munkakör betöltésére képesít.


a szakközépiskola

Ot. 79. § (1) A szakközépiskola általános műveltséget, technikusképesítést, szakmunkásképesítést, illetőleg egyéb szakképesítést nyújt, valamint felkészít - elsősorban a szakirányú - felsőfokú továbbtanulásra.
(2) A szakközépiskolának négy, illetőleg öt évfolyama van.
Ot. 80. § (1) A tanuló a szakközépiskola negyedik évfolyamának sikeres elvégzése után a képzési szaknak megfelelő érettségi-képesítő vizsgát, illetőleg érettségi vizsgát, az ötödik évfolyam elvégzése után pedig technikusképesítő vagy más szakmai képesítő vizsgát tehet.
(2) Ha a szakközépiskola tanulója a negyedik évfolyam elvégzése után nem tesz érettségi-képesítő vizsgát, szakmai vizsgát tehet.
(3) A szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítő bizonyítvány szakmunkás-munkakör, illetőleg egyéb szakképesítéshez kötött munkakör betöltésére, a képesítő bizonyítvány pedig technikusi, illetőleg jogszabályban meghatározott más munkakör betöltésére képesít.
(4) A szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítő bizonyítvány, illetőleg érettségi bizonyítvány középiskolai végzettséget tanúsít, és felsőoktatási intézménybe való jelentkezésre jogosít.
Ot. 81. § A szakmunkásképzést folytató szakközépiskolában kétéves kiegészítő képzés után szakmunkásvizsgát tehet az, aki a gimnázium, illetőleg valamely eltérő szakirányú szakközépiskola negyedik évfolyamát elvégezte.


Ot. 79. § (1) A szakközépiskola általános műveltséget, technikusképesítést, szakmunkásképesítést, illetőleg egyéb szakképesítést nyújt, valamint felkészít - elsősorban a szakirányú - felsőfokú továbbtanulásra.
(2) A szakközépiskolának négy, illetőleg öt évfolyama van.
Ot. 80. § (1) A tanuló a szakközépiskola negyedik évfolyamának sikeres elvégzése után a képzési szaknak megfelelő érettségi-képesítő vizsgát, illetőleg érettségi vizsgát, az ötödik évfolyam elvégzése után pedig technikusképesítő vagy más szakmai képesítő vizsgát tehet.
(2) Ha a szakközépiskola tanulója a negyedik évfolyam elvégzése után nem tesz érettségi-képesítő vizsgát, szakmai vizsgát tehet.
(3) A szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítő bizonyítvány szakmunkás-munkakör, illetőleg egyéb szakképesítéshez kötött munkakör betöltésére, a képesítő bizonyítvány pedig technikusi, illetőleg jogszabályban meghatározott más munkakör betöltésére képesít.
(4) A szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítő bizonyítvány, illetőleg érettségi bizonyítvány középiskolai végzettséget tanúsít, és felsőoktatási intézménybe való jelentkezésre jogosít.
Ot. 81. § A szakközépiskolában - külön jogszabályban megállapított ideig tartó kiegészítő képzés és az előírt szakmai gyakorlat teljesítése után - szakmai vagy szakmunkásvizsgát tehet az, aki a gimnázium, illetőleg valamely eltérő szakirányú szakközépiskola utolsó évfolyamát elvégezte.


a szakmunkásképző iskola

Ot. 82. § (1) A szakmunkásképző iskola szakmunkásképesítést nyújt.
(2) A szakmunkásképző iskolának három évfolyama van.
(3) A tanuló a harmadik évfolyam sikeres elvégzése és az előírt szakmai gyakorlat teljesítése után szakmunkásvizsgát tehet.
(4) A szakmunkásvizsga sikeres letételével szerzett szakmunkás-bizonyítvány a tanult szakmában szakmunkás-munkakör betöltésére képesít.
Ot. 83. § Aki a gimnázium, illetőleg valamely eltérő szakirányú szakközépiskola negyedik évfolyamát elvégezte, szakmunkásképző iskolában - külön jogszabályban megállapított ideig tartó kiegészítő képzés és az előírt szakmai gyakorlat teljesítése után - szakmunkásvizsgát tehet.


Ot. 82. § (1) A szakmunkásképző iskola szakmunkásképesítést nyújt.
(2) A szakmunkásképző iskolának három évfolyama van.
(3) A tanuló a harmadik évfolyam sikeres elvégzése és az előírt szakmai gyakorlat teljesítése után szakmunkásvizsgát tehet.
(4) A szakmunkásvizsga sikeres letételével szerzett szakmunkás-bizonyítvány a tanult szakmában szakmunkás-munkakör betöltésére képesít.
Ot. 83. § Aki a gimnázium, illetőleg valamely eltérő szakirányú szakközépiskola utolsó évfolyamát elvégezte, a szakmunkásképző iskolában - külön jogszabályban megállapított ideig tartó kiegészítő képzés és az előírt szakmai gyakorlat teljesítése után - szakmunkásvizsgát tehet.


a szakiskolák

Ot. 84. § (1) Az egészségügyi szakiskola egészségügyi szakképesítést nyújt.
(2) Az egészségügyi szakiskolának három évfolyama van.
(3) A tanuló a harmadik évfolyam sikeres elvégzése után képesítő vizsgát tehet.
(4) Az egészségügyi szakiskolában szerzett bizonyítvány jogszabályban meghatározott egészségügyi munkakörök betöltésére képesít.
Ot. 85. § (1) A gépíró és gyorsíró szakiskola általános gépírói és gyorsírói szakképesítést nyújt.
(2) A gépíró és gyorsíró szakiskolának két évfolyama van.
(3) A tanuló a második évfolyam sikeres elvégzése után alapfokú szakmai minősítő vizsgát tehet.
(4) A gépíró és gyorsíró szakiskolában szerzett bizonyítvány gépíró és gyorsíró-munkakör betöltésére képesít.
Ot. 86. § (1) A speciális szakiskola a többi középfokú iskolában tanulókkal fogyatékosságuk miatt együtthaladásra képtelen fiatalok számára a képességeiknek megfelelő szakmákban, illetőleg betanított munkakörökben való elhelyezkedést elősegítő szakképesítést nyújt.
(2) A speciális szakiskolának két évfolyama van.
(3) A tanuló a második évfolyam sikeres elvégzése után a tanulmányoknak megfelelő szakmai vizsgát tehet.
(4) A speciális szakiskolában szerzett bizonyítvány szakmunkás-, illetőleg betanított munkás-munkakör betöltésére képesít.


Ot. 84. § (1) Az egészségügyi szakiskola egészségügyi szakképesítést nyújt.
(2) Az egészségügyi szakiskolának három évfolyama van.
(3) A tanuló a harmadik évfolyam sikeres elvégzése után képesítő vizsgát tehet.
(4) Az egészségügyi szakiskolában szerzett bizonyítvány jogszabályban meghatározott egészségügyi munkakörök betöltésére képesít.
Ot. 85. § (1) A gépíró és gyorsíró szakiskola általános gépírói és gyorsírói szakképesítést nyújt.
(2) A gépíró és gyorsíró szakiskolának két évfolyama van.
(3) A tanuló a második évfolyam sikeres elvégzése után szakmai minősítő vizsgát tehet.
(4) A gépíró és gyorsíró szakiskolában szerzett bizonyítvány gépíró és gyorsíró-munkakör betöltésére képesít.
Ot. 86. § (1) A speciális szakiskola a többi középfokú iskolában tanulókkal fogyatékosságuk miatt együtthaladásra képtelen fiatalok számára a képességeiknek megfelelő szakmákban, más fiatalok számára az elméleti ismereteket kevésbé igénylő szakokon, szakmákban, továbbá a betanított munkakörökben való elhelyezkedést elősegítő szakképesítést nyújt, illetőleg felkészít az életkezdésre, a családi életre.
(2) A speciális szakiskolának egy, illetőleg két évfolyama van.
(3) A tanuló a szakmai képzésben folytatott tanulmányainak sikeres elvégzése után szakmai vizsgát tehet.
(4) A speciális szakiskolában a szakmai képzésben szerzett bizonyítvány szakmunkás-, betanított munkás- vagy más képesítéshez kötött munkakör betöltésére képesít.
(5) Az életkezdésre, a családi életre felkészítő képzésben a tanulmányok sikeres elvégzése után a speciális szakiskola a tanulmányok elvégzését tanúsító bizonyítványt ad ki.


felvétel középfokú iskolába

Ot. 87. § (1) Középfokú iskola első évfolyamára az vehető fel, aki
a) alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
b) a tizenhetedik életévét a felvétel naptári évében még nem tölti be, és
c) az általános egészségügyi követelményeknek, illetőleg szakoktatási intézménybe való jelentkezés esetén ezen felül még a választott szakmára vagy szakirányra meghatározott egészségügyi követelményeknek is megfelel.

(2) Szakközépiskolába, illetőleg szakmunkásképző iskolába kiegészítő képzésre csak azt lehet felvenni, aki huszadik életévét a felvétel naptári évében még nem tölti be.
(3) Jogszabály a felvételi korhatárt megállapító rendelkezések alól kivételt engedélyezhet, illetőleg a felvételt eredményes felvételi vizsgához, szakoktatási intézménybe való felvétel esetén szakmai alkalmassági vizsgához is kötheti.
Ot. 88. § Szakmunkásképző iskolába és speciális szakiskolába való felvételhez - ha a tanuló gyakorlati oktatására szövetkezetnél vagy magánmunkáltatónál kerül sor - az említettek javaslata is szükséges.
Ot. 89. § A középfokú iskolába való felvételről első fokon az iskola igazgatója, másodfokon a tanács által fenntartott iskolák esetében az iskola helyi irányítását ellátó tanácsi szakigazgatási szerv, nem tanácsi iskola esetében pedig a fenntartó dönt.

Ot. 87. § (1) Középfokú iskola első évfolyamára az vehető fel, aki
a) alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
b) a tizenhetedik életévét a felvétel naptári évében még nem tölti be, és
c) az általános egészségügyi követelményeknek, illetőleg szakoktatási intézménybe való jelentkezés esetén ezen felül még a választott szakmára vagy szakirányra meghatározott egészségügyi követelményeknek is megfelel.

(2) Szakközépiskolába, illetőleg szakmunkásképző iskolába kiegészítő képzésre csak azt lehet felvenni, aki huszadik életévét a felvétel naptári évében még nem tölti be.
(3) Jogszabály a felvételi korhatárt megállapító rendelkezések alól kivételt engedélyezhet, illetőleg a felvételt eredményes felvételi vizsgához, szakoktatási intézménybe való felvétel esetén szakmai alkalmassági vizsgához is kötheti.
(4) Nem állami középfokú iskolába való felvétel esetében a felvételi korhatárt megállapító és a felvételi vizsgát korlátozó rendelkezéseket csak akkor kell alkalmazni, ha az oktatási intézmény az iskolai nevelési, oktatást megbízás alapján látja el.
Ot. 88. § Szakmunkásképző iskolába és speciális szakiskolába való felvételhez - ha a tanuló gyakorlati oktatására szövetkezetnél vagy magánmunkáltatónál kerül sor - az említettek javaslata is szükséges.
Ot. 89. § A középfokú iskolába való felvételről első fokon az iskola igazgatója, másodfokon - a 31. § (2) bekezdésében foglalt korlátozással - tanács által fenntartott iskola esetében az iskola helyi irányítását ellátó tanácsi szakigazgatási szerv, nem tanácsi iskola esetében pedig a fenntartó dönt. A természetes személy, illetőleg a gazdasági társaság által fenntartott középfokú iskolába való felvételt megtagadó első fokú határozat elleni fellebbezést az iskola hatósági ellenőrzését ellátó tanácsi szakigazgatási szerv bírálja el.

Ot. 87. § (1) Középfokú iskola első évfolyamára az vehető fel, aki
a) alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
b) a tizenhetedik életévét a felvétel naptári évében még nem tölti be, és
c) az általános egészségügyi követelményeknek, illetőleg szakoktatási intézménybe való jelentkezés esetén ezen felül még a választott szakmára vagy szakirányra meghatározott egészségügyi követelményeknek is megfelel.

(2) Szakközépiskolába, illetőleg szakmunkásképző iskolába kiegészítő képzésre csak azt lehet felvenni, aki huszadik életévét a felvétel naptári évében még nem tölti be.
(3) Jogszabály a felvételi korhatárt megállapító rendelkezések alól kivételt engedélyezhet, illetőleg a felvételt eredményes felvételi vizsgához, szakoktatási intézménybe való felvétel esetén szakmai alkalmassági vizsgához is kötheti.
(4) Nem állami középfokú iskolába való felvétel esetében a felvételi korhatárt megállapító és a felvételi vizsgát korlátozó rendelkezéseket csak akkor kell alkalmazni, ha az oktatási intézmény az iskolai nevelési, oktatást megbízás alapján látja el.
Ot. 88. § Szakmunkásképző iskolába és speciális szakiskolába való felvételhez - ha a tanuló gyakorlati oktatására szövetkezetnél vagy magánmunkáltatónál kerül sor - az említettek javaslata is szükséges.
Ot. 89. § A középfokú iskolába való felvételről első fokon az iskola igazgatója, másodfokon - a 31. § (2) bekezdésében foglalt korlátozással - önkormányzat által fenntartott iskola esetében a fenntartó önkormányzat jegyzője, főjegyzője, nem önkormányzat által fenntartott iskola esetében pedig a fenntartó dönt. A természetes személy, illetőleg a gazdasági társaság által fenntartott középfokú iskolába való felvételt megtagadó első fokú határozat elleni fellebbezést az iskola hatósági ellenőrzését ellátó jegyző bírálja el.

a tanulók jogai

Ot. 90. § (1) A középfokú iskolai tanuló joga - a 33. § (1) bekezdésében foglaltakon túl -, hogy
a) véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az iskola életével kapcsolatos kérdésekben, s ezekre érdemi választ kapjon,
b) szervezett formában véleményt nyilvánítson az őt nevelő-oktató pedagógusok munkájáról,
c) képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában és a nevelési-oktatási intézmény tevékenységeinek irányításában,
d) kezdeményezze szakkörök, önképzőkörök, diákkörök, sportkörök létrehozását,
e) részt vegyen politikai és társadalmi szervezetek munkájában s ezekben tisztséget töltsön be,
f) jogszabályban meghatározott feltételekkel tagja legyen iskolán kívüli szakmai, kulturális, sport- és más egyesületeknek, köröknek és kluboknak, részt vegyen ilyenek alapításában s ezekben tisztséget viseljen,
g) tanulmányi szerződést kössön.
(2) A középfokú iskola tanulója - jogszabály rendelkezései szerint, meghatározott feltételekkel - más típusú középfokú iskolában folytathatja tanulmányait.
Ot. 91. § A szakmunkásképző iskolában és szakiskolában végzettek külön jogszabály rendelkezései szerint középiskolában folytathatják tanulmányaikat.


juttatások, kedvezmények

Ot. 92. § A középfokú iskolák nappali tagozatának tanulóit a 33. § (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően - külön jogszabályokban megállapított feltételekkel - juttatások, kedvezmények illetik meg.

Vhr. 21. § (1) A középfokú iskolák nappali tagozatán tanulmányokat folytatók juttatásai, kedvezményei a következők:
a) a szakmunkásképzést folytató szakközépiskolai, a szakmunkásképző iskolai, az egészségügyi szakiskolai, valamint a speciális szakiskolai tanulók számára ösztöndíj, illetőleg helyette munkabér,
b) a nem szakmunkásképzést folytató szakközépiskolai tanulók számára - ideértve a technikusképzésben részesülőket is - az összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára a szakmunkástanulók ösztöndíjával arányos díjazás,
c) a szakközépiskolai, a szakmunkásképző iskolai, az egészségügyi szakiskolai és a speciális szakiskolai tanulók számára kedvezményes étkeztetés, tisztálkodási eszköz, munkaruha-, illetőleg védőruha-juttatás és útiköltség-térítés,
d) a szakmunkásképző iskolai és a speciális szakiskolai tanulók számára a társadalombiztosítási jogszabályokban meghatározott szolgáltatások.
(2) A juttatásokra és kedvezményekre vonatkozó részletes rendelkezéseket külön jogszabályok állapítják meg.
(3) Jogszabály további juttatásokat és kedvezményeket állapíthat meg.
Vhr. 22. § A középfokú szakoktatási intézmények tanulóit éjszaka, továbbá oktatási szünet és szünnap alatt elméleti, illetőleg gyakorlati oktatásra nem szabad igénybe venni. Ez alól a szakképzés érdekében jogszabály kivételt tehet.

a pedagógusok

Ot. 93. § Jogszabály az egyes középfokú iskolai pedagógus-munkakörök betöltésére vonatkozóan - a 40. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül - további követelményeket állapíthat meg.

V. FEJEZET
A FELSŐFOKÚ ISKOLAI NEVELÉS-OKTATÁS

a felsőoktatás célja és feladatai

Ot. 94. § (1) A felsőoktatás alapvető célja a társadalom, a gazdaság, a tudomány és a művészetek fejlesztésében alkotó szerepet betöltő, magas szintű ismeretekkel rendelkező, tudományos világnézetű, szocialista értelmiségi szakemberek nevelése, képzése és továbbképzése.
(2) A szocialista értelmiségi szakemberképzés céljainak megvalósítása érdekében a felsőoktatás - a középiskola által adott általános műveltség alapján - elméletileg megalapozott, korszerű, átfogó és kellő áttekintést nyújtó szaktudás, valamint műveltség megszerzését, s a hivatás gyakorlásához, a szakmai és a társadalmi közéletben való cselekvő részvételhez szükséges képességek és készségek kifejlesztését biztosítja.
(3) A felsőoktatási intézmények a nemzeti és az egyetemes kultúrát közvetítő közművelődési tevékenységgel, továbbá a hallgatók testi nevelésével is segítik a szocialista értelmiség képzését.
Ot. 95. § A hallgatók öntevékenységére, önállóságára építő, az állandó önképzésre és továbbképzésre ösztönző felsőfokú szakemberképzés a hallgatók és az oktatók együttműködésével valósul meg.
Ot. 96. § (1) A felsőoktatási intézmények a kutatóhálózat részeként, az oktatómunkával egységben - alap- és alkalmazott kutatások végzésével, iskolateremtő személyiségek, valamint jelentős tudományos iskolák támogatásával - részt vesznek a társadalom és a gazdaság előtt álló feladatok megoldásában.
(2) Az egyetemek részt vesznek a tudományos utánpótlás nevelésében, szervezett képzésében és továbbképzésében.
(3) A felsőoktatási intézmények fejlesztő, szolgáltató és egyéb tevékenységet is végeznek.


Ot. 94. § (1) A felsőoktatás alapvető célja a társadalom, a gazdaság, a tudomány és a művészetek fejlesztésében alkotó szerepet betöltő, magas szintű ismeretekkel rendelkező, tudományos világnézetű értelmiségi szakemberek nevelése, képzése és továbbképzése.
(2) Az értelmiségi szakemberképzés céljainak megvalósítása érdekében a felsőoktatás - a középiskola által adott általános műveltség alapján - elméletileg megalapozott, korszerű, átfogó és kellő áttekintést nyújtó szaktudás, valamint műveltség megszerzését, s a hivatás gyakorlásához, a szakmai és a társadalmi közéletben való cselekvő részvételhez szükséges képességek és készségek kifejlesztését biztosítja.
(3) A felsőoktatási intézmények a nemzeti és az egyetemes kultúrát közvetítő közművelődési tevékenységgel, továbbá a hallgatók testi nevelésével is segítik az értelmiség képzését.
Ot. 95. § A hallgatók öntevékenységére, önállóságára építő, az állandó önképzésre és továbbképzésre ösztönző felsőfokú szakemberképzés a hallgatók és az oktatók együttműködésével valósul meg.
Ot. 96. § (1) A felsőoktatási intézmények a kutatóhálózat részeként, az oktatómunkával egységben - alap- és alkalmazott kutatások végzésével, iskolateremtő személyiségek, valamint jelentős tudományos iskolák támogatásával - részt vesznek a társadalom és a gazdaság előtt álló feladatok megoldásában.
(2) Az egyetemek részt vesznek a tudományos utánpótlás nevelésében, szervezett képzésében és továbbképzésében.
(3) A felsőoktatási intézmények fejlesztő, szolgáltató és egyéb tevékenységet is végeznek.


Ot. 94-96. §

a felsőoktatási intézmények együttműködése

Ot. 97. § (1) A felsőoktatási intézmények feladataikat más felsőoktatási intézményekkel, továbbá kutató, fejlesztő, tervező és egyéb intézményekkel, valamint gazdálkodó szervezetekkel együttműködve valósítják meg.
(2) A felsőoktatási intézmények területi együttműködésének és fejlesztésének összefogására - különösen az oktatási, tudományos, kulturális, anyagi és szociális erőforrások közös hasznosításának elősegítésére - regionális tanácsok alakíthatók.


Ot. 97. § (1) A felsőoktatási intézmények feladataikat más felsőoktatási intézményekkel, továbbá kutató, fejlesztő, tervező és egyéb intézményekkel, valamint gazdálkodó szervezetekkel együttműködve valósítják meg.
(2) A felsőoktatási intézmények együttműködésük - különösen az oktatási, tudományos, kulturális, anyagi és szociális erőforrások közös hasznosításának - elősegítésére társulásokat és regionális tanácsokat hozhatnak létre.


Ot. 97. § (1)
(2) A felsőoktatási intézmények együttműködésük - különösen az oktatási, tudományos, kulturális, anyagi és szociális erőforrások közös hasznosításának - elősegítésére társulásokat és regionális tanácsokat hozhatnak létre.


a felsőoktatás szintjei

Ot. 98. § (1) A felsőoktatás - az oktatott tantárgyak és a művelt tudományterületek jellegének, valamint a képzési céloknak megfelelően - egyetemi és főiskolai szinten, egyetemeken és főiskolákon folyik.
(2) Az egyetemek és a főiskolák oktatási feladataikat alapképzés, valamint továbbképzés keretében látják el.
Ot. 99. § Alapképzés a főiskolai, illetőleg egyetemi végzettség megszerzésére irányuló képzés, ideértve a főiskolai szintű képzés befejezése után az egyetemi végzettség megszerzésére irányuló képzést is.
Ot. 100. § (1) A felsőfokú továbbképzés az alapképzésben megszerzett ismeretek bővítését, illetőleg új ismeretek szerzését szolgálja.
(2) A felsőfokú továbbképzés általános továbbképzés, szakosító és tudományos továbbképzés, valamint vezetőképzés lehet.
(3) A tudományos továbbképzés a posztgraduális képzés keretében egyetemi feladat.
(4) A továbbképzés egyéni, tanfolyami és más formában folyhat.
Ot. 101. § (1) Egyetemen főiskolai végzettség is szerezhető.
(2) Felsőoktatási intézményben - kivételesen - középfokú szakképesítést is lehet szerezni.


Ot. 98-101. §

felvétel felsőoktatási intézménybe

Ot. 102. § (1) Felsőoktatási intézménybe az vehető fel, aki
a) érettségi bizonyítvánnyal, illetőleg azzal egyenértékű, középiskolai végzettséget tanúsító bizonyítvánnyal vagy felsőoktatási intézményben szerzett oklevéllel rendelkezik,
b) eredményes felvételi, meghatározott szakokon alkalmassági vizsgát tett, valamint
c) az általános és a választott szakra megállapított egészségügyi követelményeknek megfelel.
(2) A felvétel egyes szakokon további feltételhez, különösen munkaviszonyhoz, meghatározott munkakör betöltéséhez, meghatározott időtartamú szakmai gyakorlathoz, illetőleg iskolai végzettséghez köthető.
(3) Jogszabályban meghatározott esetben az iskolai végzettség, a felvételi, illetőleg az alkalmassági vizsga vagy annak egy része alól felmentés adható.
Ot. 103. § (1) A felsőoktatási intézménybe való felvételről - a megállapított létszámkereten belül, a felvételi vizsgák eredményei és a felvételről szóló külön jogszabályban meghatározott tényezők figyelembevételével kialakult sorrendnek megfelelően - a felsőoktatási intézmény dönt.
(2) A felsőoktatási intézmény döntése ellen az irányító minisztériumhoz - külön jogszabály rendelkezései szerint - fellebbezésnek van helye.


Ot. 102. § (1) Felsőoktatási intézménybe az vehető fel, aki
a) érettségi bizonyítvánnyal, illetőleg azzal egyenértékű, középiskolai végzettséget tanúsító bizonyítvánnyal vagy felsőoktatási intézményben szerzett oklevéllel rendelkezik,
b) eredményes felvételi, meghatározott szakokon alkalmassági vizsgát tett, valamint
c) az általános és a választott szakra megállapított egészségügyi követelményeknek megfelel.
(2) A felsőoktatási intézmény a felvételt egyes szakokon további feltételhez, különösen munkaviszonyhoz, meghatározott munkakör betöltéséhez, meghatározott időtartamú szakmai gyakorlathoz, illetőleg iskolai végzettséghez kötheti.
(3) Jogszabályban meghatározott esetben az iskolai végzettség, a felvételi, illetőleg az alkalmassági vizsga vagy annak egy része alól felmentés adható. A felsőoktatási intézmény egyes szakok, illetőleg a jelentkezők meghatározott köre tekintetében a felvételi vizsgát mellőzheti.
(4) A nem állami felsőoktatási intézmény a felvétel feltételeit az (1) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően is megállapíthatja.
Ot. 103. § (1) A felsőoktatási intézménybe való felvételről - állami intézményben a felvételi vizsgák eredményei és a felvételről szóló külön jogszabályban meghatározott tényezők figyelembevételével kialakult sorrendnek megfelelően - a felsőoktatási intézmény dönt.
(2) A felsőoktatási intézménynek a felvételt megtagadó döntése ellen jogszabálysértés esetén lehet fellebbezéssel élni. A fellebbezést a felsőoktatási intézmény vezetője bírálja el; döntése ellen további fellebbezésnek nincs helye.


Ot. 102. § (1)
(2) A felsőoktatási intézmény a felvételt egyes szakokon további feltételhez, különösen munkaviszonyhoz, meghatározott munkakör betöltéséhez, meghatározott időtartamú szakmai gyakorlathoz, illetőleg iskolai végzettséghez kötheti.
(3) Jogszabályban meghatározott esetben az iskolai végzettség, a felvételi, illetőleg az alkalmassági vizsga vagy annak egy része alól felmentés adható. A felsőoktatási intézmény egyes szakok, illetőleg a jelentkezők meghatározott köre tekintetében a felvételi vizsgát mellőzheti.
(4) A nem állami felsőoktatási intézmény a felvétel feltételeit az (1) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően is megállapíthatja.
Ot. 103. § (1) A felsőoktatási intézménybe való felvételről - állami intézményben a felvételi vizsgák eredményei és a felvételről szóló külön jogszabályban meghatározott tényezők figyelembevételével kialakult sorrendnek megfelelően - a felsőoktatási intézmény dönt.
(2) A felsőoktatási intézménynek a felvételt megtagadó döntése ellen jogszabálysértés esetén lehet fellebbezéssel élni. A fellebbezést a felsőoktatási intézmény vezetője bírálja el; döntése ellen további fellebbezésnek nincs helye.


a hallgatók jogai

Ot. 104. § (1) A hallgató joga - a 33. § (1) bekezdésében foglaltakon túl -, hogy
a) véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az intézmény életével kapcsolatos bármely kérdésben, s ezekre érdemi választ kapjon,
b) véleményt nyilvánítson az őt oktatók nevelő-oktató munkájáról,
c) részt vegyen - közvetlenül vagy képviselői útján - az érdekeit érintő döntések meghozatalában és az intézmény vezetésében,
d) választó és választható legyen az intézményben működő tanácsokba, munkabizottságokba és a diákönkormányzati szervekbe,
e) részt vegyen politikai és társadalmi szervezetek munkájában s ezekben tisztséget töltsön be,
f) kérje az átvételét másik felsőoktatási intézménybe, más karra vagy szakra,
g) kérje tanulmányai egyéni tanulmányi rend alapján való folytatását,
h) tanulmányai alatt felvételét kérje másik felsőoktatási intézménybe, más karra vagy szakra,
i) más szakon, karon, illetőleg másik felsőoktatási intézményben vendéghallgató legyen,
j) válasszon - ahol erre lehetőség van - a párhuzamosan meghirdetett foglalkozások között,
k) tagja legyen az intézményen kívüli szakmai, kulturális, sport- és más egyesületeknek, köröknek és kluboknak, részt vegyen ilyenek alapításában s ezekben tisztséget viseljen,
l) külön jogszabályok rendelkezései szerint munkát vállaljon,
m) tanulmányi szerződést kössön,
n) a személyét érintő intézményi döntésekkel kapcsolatban - a tanulmányi követelmények teljesítésére vonatkozó értékeléssel kapcsolatban a 32. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel - külön jogszabályok rendelkezései szerint jogorvoslattal éljen.
(2) A hallgatók - pályázat alapján - demonstrátorként részt vehetnek az intézmény kutató és oktató munkájában.
(3) A hallgatók a hallgatói jogviszonyból származó jogaikat egyénileg vagy közösségeik és szervezeteik által gyakorolják.
Ot. 105. § (1) A hallgatók öntevékenységének kibontakoztatására, valamint a hallgatói célokra fordítható támogatások, intézményi eszközök elosztására a felsőoktatási intézményben diákönkormányzati szervek működnek.
(2) A diákönkormányzati szervek feladatait, jogkörét, szervezetét és működését - külön jogszabály alapján - a felsőoktatási intézmények határozzák meg.
(3) A hallgatók által létrehozott intézményen belüli öntevékeny csoportok (klubok, körök stb.) önkormányzat alapján, az intézmény vezetőjének felügyelete alatt tevékenykednek, az intézménytől anyagi és egyéb támogatást kaphatnak.
(4) Jogszabály egyes állami feladatokat és hatásköröket a hallgatók közösségeinek, illetőleg szervezeteinek a hatáskörébe utalhat.


Ot. 104. § (1) A hallgató joga - a 33. § (1) bekezdésében foglaltakon túl -, hogy
a) véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az intézmény életével kapcsolatos bármely kérdésben, s ezekre érdemi választ kapjon,
b) véleményt nyilvánítson az őt oktatók nevelő-oktató munkájáról,
c) részt vegyen - közvetlenül vagy képviselői útján - az érdekeit érintő döntések meghozatalában és az intézmény vezetésében,
d) választó és választható legyen az intézményben működő tanácsokba, munkabizottságokba és a diákönkormányzati szervekbe,
e) részt vegyen politikai és társadalmi szervezetek munkájában s ezekben tisztséget töltsön be,
f) kérje az átvételét másik felsőoktatási intézménybe, más karra vagy szakra,
g) kérje tanulmányai egyéni tanulmányi rend alapján való folytatását,
h) tanulmányai alatt felvételét kérje másik felsőoktatási intézménybe, más karra vagy szakra,
i) más szakon, karon, illetőleg másik felsőoktatási intézményben vendéghallgató legyen,
j) válasszon - ahol erre lehetőség van - a párhuzamosan meghirdetett foglalkozások között,
k) tagja legyen az intézményen kívüli szakmai, kulturális, sport- és más egyesületeknek, köröknek és kluboknak, részt vegyen ilyenek alapításában s ezekben tisztséget viseljen,
l) munkát vállaljon,
m) tanulmányi szerződést kössön,
n) a személyét érintő intézményi döntésekkel kapcsolatban - a tanulmányi követelmények teljesítésére vonatkozó értékeléssel kapcsolatban a 32. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel - külön jogszabályok rendelkezései szerint jogorvoslattal éljen.
(2) A hallgatók - pályázat alapján - demonstrátorként részt vehetnek az intézmény kutató és oktató munkájában.
(3) A hallgatók a hallgatói jogviszonyból származó jogaikat egyénileg vagy közösségeik és szervezeteik által gyakorolják.
Ot. 105. § (1) A hallgatók öntevékenységének kibontakoztatására, valamint a hallgatói célokra fordítható támogatások, intézményi eszközök elosztására a felsőoktatási intézményben diákönkormányzati szervek működnek.
(2) A hallgatók által létrehozott intézményen belüli öntevékeny csoportok (klubok, körök stb.) önkormányzat alapján, az intézmény vezetőjének felügyelete alatt tevékenykednek, az intézménytől anyagi és egyéb támogatást kaphatnak.
(3) Jogszabály egyes állami feladatokat és hatásköröket a hallgatók közösségeinek, illetőleg szervezeteinek a hatáskörébe utalhat.


Ot. 104-105. §

juttatások, kedvezmények

Ot. 106. § A felsőoktatási intézmények nappali tagozatának hallgatóit a 33. § (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően - külön jogszabályban megállapított - juttatások és kedvezményes szolgáltatások illetik meg.

a) ösztöndíj, köztársasági ösztöndíj, illetőleg a szakmai gyakorlat időtartamára díjazás,
b) szociális támogatásként kedvezményes természetbeni szolgáltatások, pénzbeli támogatás,
c) a társadalombiztosítási ellátások és a jogszabályokban megállapított más juttatások.
Vhr. 23. § (1) A felsőoktatási intézmények nappali tagozatán tanulmányokat folytatókat megillető juttatások és kedvezményes szolgáltatások:
Ot. 106. §

Vhr. 23. § (1) A felsőoktatási intézmények nappali tagozatán tanulmányokat folytatókat megillető juttatások és kedvezményes szolgáltatások:
a) ösztöndíj, köztársasági ösztöndíj, illetőleg a szakmai gyakorlat időtartamára díjazás,
b) szociális támogatásként kedvezményes természetbeni szolgáltatások, pénzbeli támogatás,
c) a társadalombiztosítási ellátások és a jogszabályokban megállapított más juttatások.
a) általános ösztöndíj, kiemelt ösztöndíj, népköztársasági ösztöndíj, illetőleg a szakmai gyakorlat időtartamára ösztöndíjkiegészítés,
b) szociális támogatásként kedvezményes természetbeni szolgáltatások, pénzbeli támogatás és rendkívüli segély,
c) a társadalombiztosítási és a jogszabályokban megállapított más juttatások.
(2) A juttatásokra és kedvezményes szolgáltatásokra vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabályok állapítják meg.
(3) Jogszabály további juttatásokat, kedvezményes szolgáltatásokat és kedvezményeket állapíthat meg, illetőleg tehet lehetővé.

az oktatás költségei

Ot. 107. § (1) Ha az oktatás nem ingyenes, a hallgató a tanulmányi eredményétől függő mértékű tandíjat fizet.
(2) A továbbképzés költségeit - ha jogszabály másképp nem rendelkezik - a hallgatók viselik.
(3) A munkáltató a dolgozó képzésének költségeit - külön jogszabály rendelkezései szerint, részben vagy egészben - átvállalhatja.


Ot. 107. § (1) Az állami felsőoktatási intézményben ha az alapképzés nem ingyenes, a hallgató - külön jogszabály rendelkezései szerint - tandíjat fizet.
(2) Az állami felsőoktatási intézményekben a továbbképzés költségeit - ha jogszabály másképp nem rendelkezik - a hallgatók viselik.
(3) A munkáltató a dolgozó képzésének költségeit - külön jogszabály rendelkezései szerint, részben vagy egészben - átvállalhatja.


Ot. 107. § (1) Az állami felsőoktatási intézményben ha az alapképzés nem ingyenes, a hallgató - külön jogszabály rendelkezései szerint - tandíjat fizet.
(2) Az állami felsőoktatási intézményekben a továbbképzés költségeit - ha jogszabály másképp nem rendelkezik - a hallgatók viselik.
(3)


szakok és képzési dokumentumok

Ot. 108. § (1) A felsőoktatási szakképzési irányokat, illetőleg a felsőoktatási intézményekben az alap- és továbbképzésben szerezhető végzettségeket - a végzettségek szintjét és a szakképesítés jellegét - a szakok szerint kell meghatározni.
(2) Az alapképzésben az egyes szakokon folyó képzés célját, az alapvető oktatási és tanulmányi követelményeket a tantervi irányelvek, a szakon folyó képzés részletes szabályait és követelményeit a tantervek, az egyes tantárgyak keretében elsajátítandó tananyagot pedig a tantárgyi programok határozzák meg.
(3) A szakosító továbbképzés tanulmányi követelményeit - a szakképzési célok keretei között - az intézményi tantervek tartalmazzák.


Ot. 108. § (1) A felsőoktatási szakképzési irányokat, illetőleg a felsőoktatási intézményekben az alap- és továbbképzésben szerezhető végzettségeket - a végzettségek szintjét és a szakképesítés jellegét - a szakok szerint kell meghatározni.
(2) Az alapképzésben az egyes szakokon folyó képzés célját, az alapvető oktatási és tanulmányi követelményeket, továbbá a képzés részletes szabályait és követelményeit a tantervek, az egyes tantárgyak keretében elsajátítandó tananyagot pedig a tantárgyi programok határozzák meg.
(3) A szakosító továbbképzés tanulmányi követelményeit - a szakképzési célok keretei között - az intézményi tantervek tartalmazzák.


Ot. 108. § (1)
(2) Az alapképzésben az egyes szakokon folyó képzés célját, az alapvető oktatási és tanulmányi követelményeket, továbbá a képzés részletes szabályait és követelményeit a tantervek, az egyes tantárgyak keretében elsajátítandó tananyagot pedig a tantárgyi programok határozzák meg.
(3)


az egyetemi és a főiskolai oklevél

Ot. 109. § (1) A felsőoktatási intézményekben felsőfokú iskolai - egyetemi vagy főiskolai - végzettséget tanúsító oklevelet az a hallgató kaphat, aki tanulmányi kötelezettségének eleget tett (végbizonyítványt szerzett), szakdolgozatot (diplomamunkát) készített, azt sikeresen megvédte és államvizsgát tett.
(2) A szakosító továbbképzésben szerezhető oklevél (szakosító oklevél) kiállításának feltételeit a továbbképzésről rendelkező jogszabály, illetőleg a felsőoktatási intézmény állapítja meg.
Ot. 110. § (1) Az egyetemi vagy főiskolai alapképzésben szerzett oklevél egyetemi, illetőleg főiskolai végzettséghez kötött, továbbá az alkalmazási előírásokban meghatározott munkakörök betöltésére, foglalkozás (tevékenység) gyakorlására képesít, valamint az egyetemi vagy főiskolai továbbképzésben való részvételre jogosít.
(2) A szakosító továbbképzésben szerzett oklevél az alapképzettségnél magasabb szintű szakismeretet tanúsít, illetőleg különleges szakképzettséget igénylő munkakörök betöltésére, foglalkozás (tevékenység) gyakorlására képesít.


Ot. 109-110. §

tudományos fokozat, cím, illetőleg díszoklevél adományozása

Ot. 111. § (1) Az egyetemek az olyan személyeknek, akik valamely tudományterületen az egyetemi végzettség megszerzéséhez szükségesnél magasabb fokú tárgyismeretről és a tudományos kutatás módszereinek alkalmazásában való jártasságról bizonyságot adtak, egyetemi tudományos (doctor universitatis) fokozatot adományozhatnak.
(2) Az egyetemek az orvosoknak, a fogorvosoknak, az állatorvosoknak és a jogászoknak - képesítésük megjelölésére - doktori címet adományoznak.
(3) Az egyetem - a Népköztársaság Elnöki Tanácsának előzetes hozzájárulásával - Promotio sub auspiciis Rei Publicae Popularis kitüntetéssel avathatja doktorrá azt, aki a cím adományozása feltételeinek megfelel.
(4) Az egyetem az arra érdemes személyeket tiszteletbeli doktorrá (doctor honoris causa) avathatja.
Ot. 112. § A felsőoktatási intézmény arany, gyémánt, vas, illetőleg rubin díszoklevelet adományozhat annak, aki az oklevelét ötven, hatvan, hatvanöt vagy hetven éve szerezte és szakterületén, illetve a társadalmi élet más területén hosszabb időn át kiválóan működött, továbbá magatartása közmegbecsülésre méltó.
Ot. 113. § A felsőoktatási intézmény a kiváló hallgatók, oktatók és más dolgozók, továbbá kiváló gyakorlati szakemberek számára egyetemi, illetőleg főiskolai emlékérmeket, illetőleg kitüntetéseket alapíthat és adományozhat.


Ot. 111. § (1) Az egyetemek az olyan személyeknek, akik valamely tudományterületen az egyetemi végzettség megszerzéséhez szükségesnél magasabb fokú tárgyismeretről és a tudományos kutatás módszereinek alkalmazásában való jártasságról bizonyságot adtak, egyetemi tudományos (doctor universitatis) fokozatot adományozhatnak.
(2) Az egyetemek az orvosoknak, a fogorvosoknak, az állatorvosoknak és a jogászoknak - képesítésük megjelölésére - doktori címet adományoznak.
(3) Az egyetem - a köztársasági elnök előzetes hozzájárulásával - Sub auspiciis praesidis Rei Publicae kitüntetéssel avathatja doktorrá azt, aki az adományozás külön jogszabályban meghatározott feltételeinek megfelel.
(4) Az egyetem az arra érdemes személyeket tiszteletbeli doktorrá (doctor honoris causa) avathatja.
Ot. 112. § A felsőoktatási intézmény arany, gyémánt, vas, illetőleg rubin díszoklevelet adományozhat annak, aki az oklevelét ötven, hatvan, hatvanöt vagy hetven éve szerezte és szakterületén, illetve a társadalmi élet más területén hosszabb időn át kiválóan működött, továbbá magatartása közmegbecsülésre méltó.
Ot. 113. § A felsőoktatási intézmény a kiváló hallgatók, oktatók és más dolgozók, továbbá kiváló gyakorlati szakemberek számára egyetemi, illetőleg főiskolai emlékérmeket, illetőleg kitüntetéseket alapíthat és adományozhat.


Ot. 111. § (1)-(2)
(3) Az egyetem - a köztársasági elnök előzetes hozzájárulásával - Sub auspiciis praesidis Rei Publicae kitüntetéssel avathatja doktorrá azt, aki az adományozás külön jogszabályban meghatározott feltételeinek megfelel.
(4)
Ot. 112-113. §


az oktatók

Ot. 114. § (1) Jogszabály, valamint felsőoktatási intézmény az egyes oktatói munkakörök betöltésére vonatkozóan - a 40. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül - további követelményeket állapíthat meg.
(2) A felsőoktatási intézményekben dolgozó kutatókra - ha részt vesznek az oktatásban, e tekintetben - az oktatókra vonatkozó rendelkezések az irányadók.
(3) A felsőoktatási intézmények oktatói számára tudományos kutatások végzése, illetőleg egyéni tudományos továbbképzésük elősegítése érdekében - külön jogszabály rendelkezései szerint - ötévenként fizetett kutatási szabadság engedélyezhető.
(4) A felsőoktatási intézmények oktatói a szakterületükkel való gyakorlati kapcsolat érdekében a szakképzettségüknek megfelelő gyakorlati tevékenységet is folytathatnak, a tevékenységre vonatkozó jogszabályok szerint.
Ot. 115. § (1) A felsőoktatási intézményekben egyetemi, illetőleg főiskolai tanári, docensi, adjunktusi, tanársegédi, továbbá nyelvtanári (lektori), testnevelői, műszaki, illetőleg gazdasági tanári, szakoktatói és kollégiumi nevelői oktatói munkakörök szervezhetők.
(2) Az egyetemi tanárt a Minisztertanács nevezi ki, illetőleg menti fel.
Ot. 116. § (1) Az oktatói munkakörökben hazai és külföldi vendégoktatók is foglalkoztathatók, illetőleg alkalmazhatók.
(2) Az intézményi nevelő-oktató, illetőleg tudományos kutatómunkában részt vevő kiváló elméleti és gyakorlati szakemberek részére címzetes egyetemi, illetőleg főiskolai tanári vagy docensi cím adományozható; az egyetemek és a főiskolák volt tanárai és docensei számára ilyen cím viselése engedélyezhető.
(3) A címzetes egyetemi, illetőleg főiskolai tanári, docensi cím adományozásának és viselésének feltételeit külön jogszabály határozza meg.


Ot. 114. § (1) Jogszabály, valamint felsőoktatási intézmény az egyes oktatói munkakörök betöltésére vonatkozóan - a 40. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül - további követelményeket állapíthat meg.
(2) A felsőoktatási intézményekben dolgozó kutatókra - ha részt vesznek az oktatásban, e tekintetben - az oktatókra vonatkozó rendelkezések az irányadók.
(3) A felsőoktatási intézmények oktatói számára tudományos kutatások végzése, illetőleg egyéni tudományos továbbképzésük elősegítése érdekében - külön jogszabály rendelkezései szerint - ötévenként fizetett kutatási szabadság engedélyezhető.
(4) A felsőoktatási intézmények oktatói a szakterületükkel való gyakorlati kapcsolat érdekében a szakképzettségüknek megfelelő gyakorlati tevékenységet is folytathatnak, a tevékenységre vonatkozó jogszabályok szerint.
Ot. 115. § (1) A felsőoktatási intézményekben egyetemi, illetőleg főiskolai tanári, docensi, adjunktusi, tanársegédi, továbbá nyelvtanári (lektori), testnevelői, műszaki, illetőleg gazdasági tanári, szakoktatói és kollégiumi nevelői oktatói munkakörök szervezhetők.
(2) Az egyetemi tanárt a köztársasági elnök nevezi ki, illetőleg menti fel.
(3) Az egyetemek és a főiskolák tanárai, illetőleg docensei a munkakörük megjelölését - az intézményi tanács hozzájárulásával - az egyetemi, főiskolai oktatói munkaviszony megszűnése után egyetemi, illetőleg főiskolai tanári, docensi címként viselhetik.
Ot. 116. § (1) Az oktatói munkakörökben hazai és külföldi vendégoktatók is foglalkoztathatók, illetőleg alkalmazhatók.
(2) A felsőoktatási intézmény a nevelő-oktató, illetőleg a tudományos kutatómunkában részt vevő kiváló elméleti és gyakorlati szakemberek részére címzetes, illetőleg - meghatározott időre - meghívott egyetemi vagy főiskolai tanári, docensi címet adományozhat. A címzetes egyetemi, illetőleg főiskolai tanári vagy docensi cím visszavonható.
(3) A címzetes egyetemi, illetőleg főiskolai tanári, docensi cím adományozásának és visszavonásának feltételeit - külön jogszabály keretei között - a felsőoktatási intézmény szabályzatban határozza meg.


Ot. 114. §
Ot. 115. § (1)
(2) Az egyetemi tanárt a köztársasági elnök nevezi ki, illetőleg menti fel.
(3)
Ot. 116. § (1)
(2) A felsőoktatási intézmény a nevelő-oktató, illetőleg a tudományos kutatómunkában részt vevő kiváló elméleti és gyakorlati szakemberek részére címzetes, illetőleg - meghatározott időre - meghívott egyetemi vagy főiskolai tanári, docensi címet adományozhat. A címzetes egyetemi, illetőleg főiskolai tanári vagy docensi cím visszavonható.
(3) A címzetes egyetemi, illetőleg főiskolai tanári, docensi cím adományozásának és visszavonásának feltételeit - külön jogszabály keretei között - a felsőoktatási intézmény szabályzatban határozza meg.


a felsőoktatási intézmények létesítése és szervezete

Ot. 117. § (1) Egyetemet és főiskolát a Népköztársaság Elnöki Tanácsa létesíthet és szüntethet meg.
(2) Felsőoktatási intézmények akadémia, intézet, illetőleg más sajátos néven is működhetnek.
Ot. 118. § (1) Az egyetemeken igazgatási szervezeti egységekként egyetemi, illetőleg főiskolai karok szervezhetők.
(2) A felsőoktatási intézményekben a nevelő-oktató és a tudományos munka az egyetem, a főiskola, illetőleg a kar közvetlen irányítása alá tartozó önálló, valamint az ezeken belül szervezett nem önálló oktatási szervezeti egységekben, továbbá más - az oktató, illetőleg a tudományos kutató, alkotó és gyakorlati munkát végző és segítő - szervezeti egységekben folyik. A tudományos kutató és fejlesztő tevékenység az oktatók, a kutatók és a hallgatók közösségei révén is végezhető.
(3) Az alapvető oktatási szervezeti egységek az intézetek - az orvostudományi és az állatorvostudományi egyetemeken a klinikák is -, a továbbképző intézetek és a tanszékek.
(4) Egyetemi kart, egyetemen szervezett főiskolai kart, valamint egyetemi továbbképző intézetet a Minisztertanács létesíthet és szüntethet meg.
(5) Önálló oktatási szervezeti egység - az egyetemi továbbképző intézet kivételével -, valamint tanszék létesítését és megszüntetését a Minisztertanács szabályozza.
Ot. 119. § (1) Oktatási, illetőleg más szervezeti egységet a felsőoktatási intézmények, a kutatóintézetek és más intézmények közösen is működtethetnek.
(2) A felsőoktatási intézményekben az igazgatási, illetőleg a pénzügyi-gazdasági, valamint a bér- és munkaügyi feladatok végzésére - a főtitkár, illetőleg a gazdasági igazgató (főigazgató) irányításával - igazgatási, valamint gazdasági szervezet működik.
Ot. 120. § (1) A felsőoktatási intézmények, a karok, továbbá az oktatási és más szervezeti egységek belső szervezetét úgy kell kialakítani, hogy az oktatási, valamint a tudományos kutatási feladatokat és tevékenységeket, illetőleg az oktatást segítő munkát hatékonyan és rugalmasan lehessen megszervezni.
(2) A szervezeti egység vezetőjének egyéni felelőssége mellett az egység szervezetében és működésében is jussanak érvényre a munkahelyi demokrácia követelményei.


Ot. 117. § (1) Állami egyetemet az Országgyűlés, állami főiskolát a Minisztertanács létesíthet és szüntethet meg.
(2) Egyetemet az Országgyűlés, főiskolát pedig a Minisztertanács hozzájárulásával a jogi személyek és a természetes személyek is létesíthetnek. Nem állami felsőoktatási intézmény megszüntetéséhez is az előbbiek szerinti hozzájárulás szükséges.
(3) Az Országgyűlés, illetőleg a Minisztertanács a létesítéssel egyidejűleg meghatározza az állami felsőoktatási intézmény irányítását ellátó minisztert.
(4) Felsőoktatási intézmények akadémia, intézet, illetőleg más sajátos néven is működhetnek.
(5) A nem állami felsőoktatási intézmények létesítésének alapvető feltételeit a Minisztertanács szabályozza.
Ot. 118. § (1) Az egyetemeken igazgatási szervezeti egységekként egyetemi, illetőleg főiskolai karok szervezhetők.
(2) A felsőoktatási intézményekben a nevelő-oktató és a tudományos munka az egyetem, a főiskola, illetőleg a kar közvetlen irányítása alá tartozó önálló, valamint az ezeken belül szervezett nem önálló oktatási szervezeti egységekben, továbbá más - az oktató, illetőleg a tudományos kutató, alkotó és gyakorlati munkát végző és segítő - szervezeti egységekben folyik. A tudományos kutató és fejlesztő tevékenység az oktatók, a kutatók és a hallgatók közösségei révén is végezhető.
(3) Egyetemi kart, egyetemen szervezett főiskolai kart a Minisztertanács létesíthet és szüntethet meg. Nem állami egyetemen egyetemi kar, egyetemen szervezett főiskolai kar a Minisztertanács hozzájárulásával létesíthető, illetőleg szüntethető meg.
(4)-(5)
Ot. 119. § (1) Oktatási, illetőleg más szervezeti egységet a felsőoktatási intézmények, a kutatóintézetek és más intézmények közösen is működtethetnek.
(2) A felsőoktatási intézményekben az igazgatási, illetőleg a pénzügyi-gazdasági, valamint a bér- és munkaügyi feladatok végzésére - a főtitkár, illetőleg a gazdasági igazgató (főigazgató) irányításával - igazgatási, valamint gazdasági szervezet működik.
Ot. 120. § (1) A felsőoktatási intézmények, a karok, továbbá az oktatási és más szervezeti egységek belső szervezetét úgy kell kialakítani, hogy az oktatási, valamint a tudományos kutatási feladatokat és tevékenységeket, illetőleg az oktatást segítő munkát hatékonyan és rugalmasan lehessen megszervezni.
(2) A szervezeti egység vezetőjének egyéni felelőssége mellett az egység szervezetében és működésében is jussanak érvényre a munkahelyi demokrácia követelményei.


Ot. 117. § (1) Állami egyetemet az Országgyűlés, állami főiskolát a Kormány létesíthet és szüntethet meg.
(2) Egyetemet az Országgyűlés, főiskolát pedig a Kormány hozzájárulásával a jogi személyek és a természetes személyek is létesíthetnek. Nem állami felsőoktatási intézmény megszüntetéséhez is az előbbiek szerinti hozzájárulás szükséges.
(3) Az Országgyűlés, illetőleg a Kormány a létesítéssel egyidejűleg meghatározza az állami felsőoktatási intézmény irányítását ellátó minisztert.
(4) Felsőoktatási intézmények akadémia, intézet, illetőleg más sajátos néven is működhetnek.
(5) A nem állami felsőoktatási intézmények létesítésének alapvető feltételeit a Kormány szabályozza.
Ot. 118. § (1) Az egyetemeken igazgatási szervezeti egységekként egyetemi, illetőleg főiskolai karok szervezhetők.
(2) A felsőoktatási intézményekben a nevelő-oktató és a tudományos munka az egyetem, a főiskola, illetőleg a kar közvetlen irányítása alá tartozó önálló, valamint az ezeken belül szervezett nem önálló oktatási szervezeti egységekben, továbbá más - az oktató, illetőleg a tudományos kutató, alkotó és gyakorlati munkát végző és segítő - szervezeti egységekben folyik. A tudományos kutató és fejlesztő tevékenység az oktatók, a kutatók és a hallgatók közösségei révén is végezhető.
(3) Egyetemi kart, egyetemen szervezett főiskolai kart a Kormány létesíthet és szüntethet meg. Nem állami egyetemen egyetemi kar, egyetemen szervezett főiskolai kar a Kormány hozzájárulásával létesíthető, illetőleg szüntethető meg.
(4)-(5)
Ot. 119. § (1) Oktatási, illetőleg más szervezeti egységet a felsőoktatási intézmények, a kutatóintézetek és más intézmények közösen is működtethetnek.
(2) A felsőoktatási intézményekben az igazgatási, illetőleg a pénzügyi-gazdasági, valamint a bér- és munkaügyi feladatok végzésére - a főtitkár, illetőleg a gazdasági igazgató (főigazgató) irányításával - igazgatási, valamint gazdasági szervezet működik.
Ot. 120. § (1) A felsőoktatási intézmények, a karok, továbbá az oktatási és más szervezeti egységek belső szervezetét úgy kell kialakítani, hogy az oktatási, valamint a tudományos kutatási feladatokat és tevékenységeket, illetőleg az oktatást segítő munkát hatékonyan és rugalmasan lehessen megszervezni.
(2) A szervezeti egység vezetőjének egyéni felelőssége mellett az egység szervezetében és működésében is jussanak érvényre a munkahelyi demokrácia követelményei.


Ot. 117. §
Ot. 118. § (1)-(2)
(3) Egyetemi kart, egyetemen szervezett főiskolai kart a Kormány létesíthet és szüntethet meg. Nem állami egyetemen egyetemi kar, egyetemen szervezett főiskolai kar a Kormány hozzájárulásával létesíthető, illetőleg szüntethető meg.
(4)-(5)
Ot. 119-120. §


a felsőoktatási intézmények önállósága

Ot. 121. § (1) A felsőoktatási intézmények feladataikat - a jogszabályok keretei között - önállóan határozzák meg és szervezik.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megvalósítása érdekében a felsőoktatási intézmények:
a) fejlesztik, korszerűsítik szervezetüket és működésüket, továbbá nevelő-oktató tevékenységüket;
b) megállapítják szervezeti és működési szabályzatukat, valamint más intézményi szabályzataikat, terveiket;
c) megállapítják a tanterveket, a tantárgyi programokat, a tanulmányi és vizsgarendet, továbbá a hallgatói követelményeket;
d) szervezik tudományos kutatásaikat, az egyetemek a tudományos utánpótlás nevelését és képzését;
e) megállapítják az intézményi személyzeti munka elveit, az oktatói és kutatói követelményeket;
f) döntenek a jelentkezőknek az intézménybe való felvételéről, átvételéről, továbbá a hallgatók ügyeiben;
g) felügyelik a diákönkormányzati szerveket;
h) irányítják az intézményhez tartozó szerveket és szervezeti egységeket (pl. kutatóintézeteket, tangazdaságokat, tanüzemeket);
i) részt vehetnek hazai és nemzetközi kutatási programokban;
j) a jogszabályok keretei között kísérleteket folytatnak;
k) díszokleveleket és intézményi emlékérmeket, kitüntetéseket adományoznak;
l) döntenek a jogszabályok által meghatározott munkáltatói és más egyedi ügyekben.
(3) A felsőoktatási intézménynek joga van minden olyan, az intézményt érintő ügyben véleményt nyilvánítani, amelyben a döntés az irányító miniszter vagy más felettes szerv hatáskörébe tartozik, ideértve a kinevezési és megbízási ügyeket is.
(4) A felsőoktatási intézmény javaslattal fordulhat az irányító miniszterhez, tőle tájékoztatást kérhet.


Ot. 121. § (1) A felsőoktatási intézmények feladataikat - a jogszabályok keretei között - önállóan határozzák meg és szervezik.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megvalósítása érdekében a felsőoktatási intézmények:
a) fejlesztik, korszerűsítik szervezetüket és működésüket, továbbá nevelő-oktató tevékenységüket;
b) megállapítják szervezeti és működési szabályzatukat, valamint más intézményi szabályzataikat, terveiket;
c) megállapítják a tanterveket, a tantárgyi programokat, a tanulmányi és vizsgarendet, továbbá a hallgatói követelményeket;
d) szervezik tudományos kutatásaikat, az egyetemek a tudományos utánpótlás nevelését és képzését;
e) megállapítják az intézményi személyzeti munka elveit, az oktatói és kutatói követelményeket;
f) döntenek a jelentkezőknek az intézménybe való felvételéről, átvételéről, továbbá a hallgatók ügyeiben;
g) irányítják az intézményhez tartozó szerveket és szervezeti egységeket (pl. kutatóintézeteket, tangazdaságokat, tanüzemeket);
h) részt vehetnek hazai és nemzetközi kutatási programokban;
i) a jogszabályok keretei között kísérleteket folytatnak;
j) címzetes, illetőleg meghívott egyetemi vagy főiskolai tanári, docensi címet adományozhatnak és meghatározzák az e címekkel járó jogokat és kötelességeket;
k) díszokleveleket és intézményi emlékérmeket, kitüntetéseket adományoznak;
l) döntenek a jogszabályok által meghatározott munkáltatói és más egyedi ügyekben.
(3) A felsőoktatási intézménynek joga van minden olyan, az intézményt érintő ügyben véleményt nyilvánítani, amelyben a döntés az irányító miniszter vagy más felettes szerv hatáskörébe tartozik, ideértve a kinevezési és megbízási ügyeket is.
(4) A felsőoktatási intézmény javaslattal fordulhat az irányító miniszterhez, tőle tájékoztatást kérhet.


Ot. 121. §

a felsőoktatási intézmény vezetése és testületei

Ot. 122. § (1) A felsőoktatási intézmény vezetése - külön jogszabályban, valamint az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon - az egyéni felelős vezetők és a testületi szervek között megosztott hatáskörök gyakorlása útján, ezek együttműködésével valósul meg.
(2) Az intézményi, illetőleg a kari tanács, valamint az önálló oktatási szervezeti egységek mellett működő tanácsok hatáskörét úgy kell megállapítani, hogy a nevelő-oktató és a tudományos munka tartalmáról, valamint a munka eredményességét meghatározó alapvető fontosságú ügyekben ők döntsenek, illetőleg hogy a más szervek hatáskörébe tartozó kérdésekben véleményt nyilváníthassanak.
(3) A felsőoktatási intézmény egyes, különösen a képzéssel, annak korszerűsítésével és a tudományos kutatásokkal kapcsolatos intézményi feladatok ellátására, továbbá a képzésben érdekelt szervekkel való együttműködésre szakmai testületeket alakíthat.
(4) A felsőoktatási intézmény vezetőjének és az intézményi tanácsnak egyes hatáskörei - kivéve, ha jogszabály másképp rendelkezik - intézményi szabályzatban átruházhatók.
(5) A felsőoktatási intézmény vezetője dönt az intézményt érintő minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály, illetőleg a felsőoktatási intézmény szabályzata nem utal más szerv hatáskörébe.
Ot. 123. § (1) A felsőoktatási intézményekben működő tanácsok és szakmai testületek összetételét, ezen belül a választott és a meghívott személyek arányát, a tanácsok létrehozásának és működésének rendjét, továbbá hatáskörüket - a jogszabályok keretei között - a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata határozza meg.
(2) A tanácsok tagjai a megfelelő szervezeti egységek tisztségviselői, a társadalmi szervezetek, valamint az oktatók, az egyéb feladatokat ellátó dolgozók és a hallgatók választott képviselői.
(3) A felsőoktatási intézmény tanácsában és a kari tanácsokban a képzésben érdekelt állami szervek képviselőinek, továbbá a tudományos és a gyakorlati élet megbecsült szakembereinek megfelelő arányú részvételét is biztosítani kell.
(4) A tanácsok választott tagjai képviselik az őket megválasztók érdekeit; tevékenységükről kötelesek nekik beszámolni.


Ot. 122. § (1) A felsőoktatási intézmény vezetése - külön jogszabályban, valamint az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon - az egyéni felelős vezetők és a testületi szervek között megosztott hatáskörök gyakorlása útján, ezek együttműködésével valósul meg.
(2) Az intézményi, illetőleg a kari tanács, valamint az önálló oktatási szervezeti egységek mellett működő tanácsok hatáskörét úgy kell megállapítani, hogy a nevelő-oktató és a tudományos munka tartalmáról, valamint a munka eredményességét meghatározó alapvető fontosságú ügyekben ők döntsenek, illetőleg hogy a más szervek hatáskörébe tartozó kérdésekben véleményt nyilváníthassanak.
(3) A felsőoktatási intézmény egyes, különösen a képzéssel, annak korszerűsítésével és a tudományos kutatásokkal kapcsolatos intézményi feladatok ellátására, továbbá a képzésben érdekelt szervekkel való együttműködésre szakmai testületeket alakíthat.
(4) A felsőoktatási intézmény vezetőjének és az intézményi tanácsnak egyes hatáskörei - kivéve, ha jogszabály másképp rendelkezik - intézményi szabályzatban átruházhatók.
(5) A felsőoktatási intézmény vezetője dönt az intézményt érintő minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály, illetőleg a felsőoktatási intézmény szabályzata nem utal más szerv hatáskörébe.
Ot. 123. § (1) A felsőoktatási intézményekben működő tanácsok összetételét, ezen belül a választott és a meghívott személyek arányát, a tanácsok létrehozásának és működésének rendjét, továbbá hatáskörüket - a jogszabályok keretei között - a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata határozza meg.
(2) Az intézményi tanács tagjai a felsőoktatási intézmény vezető tisztségviselői, az oktatók, az egyéb feladatot ellátó dolgozók és a hallgatók képviselői, továbbá a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott más személyek.
(3) A felsőoktatási intézmény testületeiben a képzésben érdekelt szervek képviselőinek, továbbá a tudományos és a gyakorlati élet megbecsült szakembereinek megfelelő részvételét biztosítani kell.
(4) A tanácsok választott tagjai képviselik az őket megválasztók érdekeit; tevékenységükről kötelesek nekik beszámolni.


Ot. 122. §
Ot. 123. § (1) A felsőoktatási intézményekben működő tanácsok összetételét, ezen belül a választott és a meghívott személyek arányát, a tanácsok létrehozásának és működésének rendjét, továbbá hatáskörüket - a jogszabályok keretei között - a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata határozza meg.
(2) Az intézményi tanács tagjai a felsőoktatási intézmény vezető tisztségviselői, az oktatók, az egyéb feladatot ellátó dolgozók és a hallgatók képviselői, továbbá a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott más személyek.
(3) A felsőoktatási intézmény testületeiben a képzésben érdekelt szervek képviselőinek, továbbá a tudományos és a gyakorlati élet megbecsült szakembereinek megfelelő részvételét biztosítani kell.
(4)


a felsőoktatási intézmények és a szervezeti egységek vezetői

Ot. 124. § (1) Az egyetemet rektor, a főiskolát főigazgató, az egyetemi kart dékán, az egyetemen szervezett főiskolai kart főigazgató vezeti. Munkájukat helyettesek közreműködésével végzik.
(2) Az egyetemi és a főiskolai intézet, a klinika, a kihelyezett tagozat élén igazgató, a továbbképző intézet élén igazgató (főigazgató), a többi oktatási szervezeti egység élén vezető áll.
Ot. 125. § (1) A rektort az egyetemi tanárok közül a Minisztertanács, a főiskola főigazgatóját pedig az egyetemi vagy főiskolai tanárok, illetőleg az egyetemi docensek közül az irányító miniszter bízza meg.
(2) A dékánt az egyetemi tanárok vagy docensek közül, az egyetemen szervezett főiskolai kar főigazgatóját pedig az egyetemi tanárok vagy docensek, illetőleg a főiskolai tanárok közül az irányító miniszter bízza meg.
(3) Az egyetem, a főiskola, az egyetemi kar, továbbá az egyetemen szervezett főiskolai kar vezetőjének megbízása öt évig terjedhet. A megbízás egy alkalommal meghosszabbítható.
Ot. 126. § Az egyetem, a főiskola, az egyetemi kar, továbbá az egyetemen szervezett főiskolai kar vezetői helyetteseinek, valamint az önálló oktatási szervezeti egységek és a tanszékek vezetőinek megbízását a Minisztertanács szabályozza.


Vhr. 24. § Az egyetem, a főiskola, az egyetemi kar, továbbá az egyetemen szervezett főiskolai kar vezetője helyetteseinek, valamint az oktatási szervezeti egységek vezetőinek megbízása öt évig terjedhet. A megbízás egy, indokolt esetben több alkalommal is meghosszabbítható.
Ot. 127. § A felsőoktatási intézmények és a szervezeti egységek vezetőinek megbízásáról szóló döntést az érintett oktatási szervezeti egységek, a kari és intézményi testületek javaslataira, továbbá - külön szabályok szerint - a társadalmi szervezetek véleményére figyelemmel kell meghozni.
Vhr. 25. § (1) A törvény 125. §-ának (1)-(2) bekezdésében említett vezetőknek, továbbá az intézet- és klinikaigazgatóknak, a kihelyezett tagozati igazgatóknak, a továbbképző intézeti igazgatóknak (főigazgatóknak), valamint a tanszékvezetőknek a személyére a felsőoktatási intézmény tanácsának tagjai, valamint az irányító miniszter tehetnek javaslatot.
(2) Az intézményi tanács a javasolt személyekről - a sorrendet is megállapítva - véleményt nyilvánít.
Ot. 124. § (1) Az egyetemet rektor, a főiskolát főigazgató, az egyetemi kart dékán, az egyetemen szervezett főiskolai kart főigazgató vezeti. Munkájukat helyettesek közreműködésével végzik.
(2) Az egyetemi és a főiskolai intézet, a klinika, a kihelyezett tagozat élén igazgató, a továbbképző intézet élén igazgató (főigazgató), a többi oktatási szervezeti egység élén vezető áll.
Ot. 125. § (1) A rektort az egyetemi tanárok közül a köztársasági elnök, az állami főiskola főigazgatóját az egyetemi és a főiskolai tanárok, valamint az egyetemi docensek közül az irányító miniszter, nem állami főiskola főigazgatóját pedig a létesítő bízza meg, illetőleg menti fel.
(2) Az állami felsőoktatási intézmény vezetőjének megbízása öt évig terjedhet. A megbízás egy alkalommal meghosszabbítható.
Ot. 126. §
Ot. 127. § A felsőoktatási intézmények és a szervezeti egységek vezetőinek megbízásáról szóló döntést az érintett oktatási szervezeti egységek, a kari és intézményi testületek javaslataira, továbbá - külön szabályok szerint - az érdekképviseleti szervek véleményére figyelemmel kell meghozni.


Ot. 124. §
Ot. 125. § (1) A rektort az egyetemi tanárok közül a köztársasági elnök, az állami főiskola főigazgatóját az egyetemi és a főiskolai tanárok, valamint az egyetemi docensek közül az irányító miniszter, nem állami főiskola főigazgatóját pedig a létesítő bízza meg, illetőleg menti fel.
(2) Az állami felsőoktatási intézmény vezetőjének megbízása öt évig terjedhet. A megbízás egy alkalommal meghosszabbítható.
Ot. 126. §
Ot. 127. §


VI. FEJEZET
A FELNŐTTEK ISKOLAI OKTATÁSA

általános rendelkezések

Ot. 128. § A felnőttek oktatására a törvény rendelkezései - a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel - irányadók.
Ot. 129. § (1) Általános iskolai, középiskolai, egyetemi és főiskolai végzettséget a felnőttek oktatásának sajátos követelményeihez igazodó oktatási formák keretében is lehet szerezni.
(2) Az általános iskolai, a gimnáziumi, továbbá kivételesen a szakközépiskolai, illetőleg az egyetemi vagy főiskolai végzettség egyéni felkészülés alapján - az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével - is megszerezhető.
Ot. 130. § (1) A felnőttek oktatása az oktatási intézmények külön tagozatain és az e célra létesített önálló intézményekben, a felsőfokú oktatás konzultációs központokban is (a továbbiakban együtt: dolgozók iskoláiban) történik.
(2) A dolgozók iskolái gazdálkodó szervezeteknél, továbbá a fegyveres erőknél, illetőleg a fegyveres testületeknél is létesíthetők, ha azok az oktatás feltételeiről gondoskodnak.
Ot. 131. § Ha e fejezet másképp nem rendelkezik, a dolgozók iskoláiba való felvételre a nappali oktatásra (tagozatra) való felvétel szabályait kell alkalmazni.


Ot. 128. § A felnőttek oktatására a törvény rendelkezései - a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel - irányadók.
Ot. 129. § (1) Általános iskolai, középiskolai, egyetemi és főiskolai végzettséget a felnőttek oktatásának sajátos követelményeihez igazodó oktatási formák keretében is lehet szerezni.
(2) Az általános iskolai, a gimnáziumi, továbbá kivételesen a szakközépiskolai, illetőleg az egyetemi vagy főiskolai végzettség egyéni felkészülés alapján - az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével - is megszerezhető.
Ot. 130. § (1) A felnőttek oktatása az állami iskolai rendszerű oktatásban az állami oktatási intézmények külön tagozatain és az e célra létesített önálló állami intézményekben, a felsőfokú oktatás konzultációs központokban is (a továbbiakban együtt: dolgozók iskoláiban) történhet.
(2) A dolgozók iskolái gazdálkodó szervezeteknél, továbbá a fegyveres erőknél, illetőleg a fegyveres testületeknél is létesíthetők, ha azok az oktatás feltételeiről gondoskodnak.
Ot. 131. § Ha e fejezet másképp nem rendelkezik, a dolgozók iskoláiba való felvételre a nappali oktatásra (tagozatra) való felvétel szabályait kell alkalmazni.


a dolgozók általános iskolája

Ot. 132. § (1) A dolgozók általános iskolai oktatása szakképzéssel együtt is szervezhető.
(2) A dolgozók általános iskolájában ifjúsági és felnőttosztályok működhetnek.
(3) A dolgozók általános iskolájában a képzési időt - a dolgozók élet- és munkakörülményeihez igazodva - külön jogszabály határozza meg.


felvétel a dolgozók általános iskolájába

Ot. 133. § (1) Ifjúsági osztályba az vehető fel, akinek a tankötelezettsége megszűnt, a huszadik életévét azonban még nem töltötte be, továbbá az a tanköteles is, akit - kivételesen, külön jogszabály alapján - a tankötelezettségének teljesítésére a dolgozók általános iskolájába irányítottak át. Az átirányításról első fokon - a szülő meghallgatása után - az általános iskola nevelőtestülete, másodfokon az iskola helyi irányítását ellátó tanácsi szakigazgatási szerv dönt.
(2) Felnőttosztályba az vehető fel, aki a huszadik életévét betöltötte.


Ot. 133. § (1) Ifjúsági osztályba az vehető fel, akinek a tankötelezettsége megszűnt, a huszadik életévét azonban még nem töltötte be, továbbá az a tanköteles is, akit - kivételesen, külön jogszabály alapján - a tankötelezettségének teljesítésére a dolgozók általános iskolájába irányítottak át. Az átirányításról első fokon - a szülő meghallgatása után - az általános iskola nevelőtestülete, másodfokon az intézményt fenntartó önkormányzat jegyzője, főjegyzője dönt.
(2) Felnőttosztályba az vehető fel, aki a huszadik életévét betöltötte.


a dolgozók gimnáziuma

Ot. 134. § (1) A dolgozók gimnáziuma általános műveltséget nyújt, valamint felkészít felsőfokú továbbtanulásra.
(2) A tanuló a negyedik évfolyam elvégzése után érettségi vizsgát tehet.


felvétel a dolgozók gimnáziumába

Ot. 135. § A dolgozók gimnáziumának első évfolyamára az vehető fel, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.

a dolgozók szakközépiskolája

Ot. 136. § A dolgozók négy évfolyamos szakközépiskolája középiskolai végzettséget és meghatározott területeken szakképesítést nyújt.
Ot. 137. § (1) A dolgozók három évfolyamos szakközépiskolája a szakmunkásbizonyítvánnyal, illetőleg a szakiskolai bizonyítvánnyal rendelkezők számára kiegészítő képzés keretében általános műveltséget nyújt.
(2) A tanuló a harmadik évfolyam sikeres elvégzése után érettségi vizsgát tehet.
(3) A szakközépiskola az érettségi vizsga és a szakmai képesítést tartalmazó bizonyítvány alapján szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítványt ad ki.
Ot. 138. § (1) A dolgozók két évfolyamos szakközépiskolája az érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők számára, kiegészítő képzés keretében szakképesítést nyújt.
(2) A tanuló a második évfolyam sikeres elvégzése után képesítő vizsgát tehet.
(3) A szakközépiskola a képesítő vizsga és az érettségi bizonyítvány alapján szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítványt ad ki.
Ot. 139. § A technikusképzést folytató szakközépiskola az érettségi bizonyítvánnyal és a szakiránynak megfelelő szakképesítéssel rendelkezők számára - külön jogszabályban meghatározott ideig tartó képzés alapján - technikusképesítést nyújt.


felvétel a dolgozók szakközépiskoláiba

Ot. 140. § (1) A dolgozók négyéves szakközépiskolájának első évfolyamára az vehető fel, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.
(2) A dolgozók három, illetőleg két évfolyamos szakközépiskolájának első évfolyamára és a technikusképzésre való felvétel feltétele a képzésre meghatározott iskolai végzettség, illetőleg szakképzettség.
(3) Jogszabály a szakközépiskolai felvételt meghatározott időtartamú szakmai gyakorlathoz, meghatározott munkakörben való foglalkoztatáshoz, munkáltatói javaslathoz és egyéb feltételhez is kötheti.


az oktatás költségei

Ot. 141. § (1) A dolgozók szakközépiskoláiban a második és további szakképzettség megszerzésének költségeit - ha jogszabály másképp nem rendelkezik - a tanulók viselik.
(2) A dolgozók iskoláiban a felsőfokú oktatás költségeinek viselésére a 107. § (1)-(2) bekezdésének rendelkezései irányadók.
(3) A munkáltató a dolgozó közép- és felsőfokú képzésének költségeit - külön jogszabály rendelkezései szerint - átvállalhatja.


a tanulók, hallgatók jogai

Ot. 142. § A dolgozók iskoláinak tanulóira a 33. § (1) bekezdése a) és f)-g) pontjának hatálya nem terjed ki.

Ot. 142. § A dolgozók iskoláinak tanulóira, hallgatóira a 33. § (1) bekezdése a) és g) pontjának hatálya nem terjed ki, a 33. § (1) bekezdésének f) pontjában megjelölt kedvezményekben pedig a dolgozók iskoláinak önálló keresettel nem rendelkező tanulói, hallgatói részesülnek.

kedvezmények

Ot. 143. § A dolgozók iskoláinak azokat a tanulóit, hallgatóit, akiket munkaviszony, illetőleg szövetkezeti tagsági viszony alapján foglalkoztatnak, a külön jogszabályokban megállapított kedvezmények illetik meg.

VII. FEJEZET
AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS

zeneiskola

Ot. 144. § (1) A zeneiskola alapfokú művészetoktatási intézmény.
(2) A zeneiskola megalapozza a zenei műveltséget, felkészít a zene művelésére, előkészít a szakirányú továbbtanulásra.
(3) A zeneiskolai oktatás előképzőn, alapfokú és továbbképző évfolyamokon történik.
Ot. 145. § (1) Zeneiskolába az vehető fel, aki a tanulmányok folytatásához szükséges adottságokkal rendelkezik.
(2) A felvétel - ha jogszabály másképp nem rendelkezik - vizsga alapján történik.
(3) A felvételről első fokon az igazgató, másodfokon az iskola helyi irányítását ellátó tanácsi szakigazgatási szerv dönt.
Ot. 146. § Az alapfokú évfolyamok elvégzéséről szóló bizonyítvány továbbképző évfolyamokra, illetőleg zeneművészeti szakközépiskolába való jelentkezésre jogosít.
Ot. 147. § A zeneiskolai oktatásért a külön jogszabályban megállapított tandíjat kell fizetni.


Ot. 144. § (1) A zeneiskola alapfokú művészetoktatási intézmény.
(2) A zeneiskola megalapozza a zenei műveltséget, felkészít a zene művelésére, előkészít a szakirányú továbbtanulásra.
(3) A zeneiskolai oktatás előképzőn, alapfokú és továbbképző évfolyamokon történik.
Ot. 145. § (1) Állami zeneiskolába az vehető fel, aki a tanulmányok folytatásához szükséges adottságokkal rendelkezik.
(2) A felvétel - ha jogszabály másképp nem rendelkezik - vizsga alapján történik.
(3) A felvételről első fokon az igazgató, másodfokon - a 31. § (2) bekezdésében foglalt korlátozással - tanács által fenntartott zeneiskola esetében az iskola helyi irányítását ellátó tanácsi szakigazgatási szerv, nem tanácsi iskola esetében pedig a fenntartó dönt. A természetes személy, illetőleg a gazdasági társaság által fenntartott zeneiskolába való felvételt megtagadó első fokú határozat elleni fellebbezést az intézmény hatósági ellenőrzését ellátó tanácsi szakigazgatási szerv bírálja el.
Ot. 146. § Az alapfokú évfolyamok elvégzéséről szóló bizonyítvány továbbképző évfolyamokra, illetőleg zeneművészeti szakközépiskolába való jelentkezésre jogosít.
Ot. 147. § Az állami zeneiskolai oktatásért külön jogszabályban megállapított tandíjat kell fizetni.


Ot. 144. § (1) A zeneiskola alapfokú művészetoktatási intézmény.
(2) A zeneiskola megalapozza a zenei műveltséget, felkészít a zene művelésére, előkészít a szakirányú továbbtanulásra.
(3) A zeneiskolai oktatás előképzőn, alapfokú és továbbképző évfolyamokon történik.
Ot. 145. § (1) Állami zeneiskolába az vehető fel, aki a tanulmányok folytatásához szükséges adottságokkal rendelkezik.
(2) A felvétel - ha jogszabály másképp nem rendelkezik - vizsga alapján történik.
(3) A felvételről első fokon az igazgató, másodfokon - a 31. § (2) bekezdésében foglalt korlátozással - az önkormányzat által fenntartott zenei iskola esetében a fenntartó önkormányzat jegyzője, főjegyzője, nem önkormányzat által fenntartott iskola esetében pedig a fenntartó dönt. A természetes személy, illetőleg a gazdasági társaság által fenntartott zeneiskolába való felvételt megtagadó első fokú határozat elleni fellebbezést az intézmény hatósági ellenőrzését ellátó jegyző bírálja el.
Ot. 146. § Az alapfokú évfolyamok elvégzéséről szóló bizonyítvány továbbképző évfolyamokra, illetőleg zeneművészeti szakközépiskolába való jelentkezésre jogosít.
Ot. 147. § Az állami zeneiskolai oktatásért külön jogszabályban megállapított tandíjat kell fizetni.


egyéb művészetoktatási intézmények

Ot. 148. § A zeneiskolához hasonló céllal és szervezetben más alapfokú művészetoktatási intézmények létesíthetők.

VIII. FEJEZET
A DIÁKOTTHONOK ÉS A KOLLÉGIUMOK

Ot. 149. § (1) Az alap- és középfokú nevelésben, oktatásban a diákotthonok és a kollégiumok, a felsőoktatásban a kollégiumok tevékenységének célja, hogy lehetővé tegyék az iskolai tanulmányok folytatását elsősorban azoknak a fiataloknak, akik az iskola székhelyétől távol élnek, megfelelő bejárási lehetőségeik nincsenek vagy családi, illetőleg szociális körülményeik miatt a tanuláshoz szükséges feltételek az otthoni környezetben hiányoznak.
(2) A diákotthon és a kollégium az (1) bekezdésben meghatározott cél érdekében tagjainak otthont nyújt, segíti őket tanulmányaik végzésében, lehetőséget ad önképzésükhöz, tehetségük kibontakoztatásához, művelődésükhöz, testedzésükhöz, s a szabadidő tartalmas eltöltéséhez.
(3) A diákotthon és a kollégium tevékenységében nem ott lakó tanulók, hallgatók is részt vehetnek.
(4) Meghatározott - a tanulmányi, művelődési és közösségi tevékenységre vonatkozó - feltételek teljesítése esetén a diákotthon kollégiummá nyilvánítható, illetőleg a kollégiumnak kitüntető cím adományozható.
Ot. 150. § (1) A felsőoktatási kollégium - a 149. §-ban foglaltakon túlmenően - a fenntartó felsőoktatási intézmény feladataihoz, tevékenységéhez kapcsolódva, azt kiegészítve részt vesz a hallgatók értelmiségi pályára való felkészítésében.
(2) Felsőoktatási intézmény szakkollégiumot szervezhet, amely az intézményi képzési célok teljesebb megvalósítása érdekében elősegíti tagjainak tudományos tevékenységét és idegen nyelvi képzését.
Ot. 151. § (1) A diákotthon, illetőleg a kollégium tagjainak a diákotthoni, kollégiumi élettel kapcsolatos jogait és kötelességeit külön jogszabályok határozzák meg.
(2) A diákotthon, illetőleg a kollégium tagja a diákotthon, kollégium rendjének megsértéséért fegyelmi eljárás alapján, indokolt írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető; fegyelmi büntetésként kizárható.
Ot. 152. § A diákotthon, illetőleg a kollégium feladatait a közösség közreműködésével látja el. A közösségi életet - az iskolai fokoknak megfelelő sajátosságok figyelembevételével - a tagok önkormányzati szervei irányítják. A diákönkormányzati szervek feladatait, jogkörét, szervezetét és működését jogszabályok, szabályzatok határozzák meg.
Ot. 153. § (1) Általános iskolai, illetőleg középfokú iskolai diákotthonba vagy kollégiumba való felvételről első fokon - külön jogszabály rendelkezése szerint - az iskola igazgatójával egyetértésben a diákotthon, kollégium igazgatója, másodfokon a tanács által fenntartott diákotthon, kollégium esetében a helyi irányítást ellátó tanácsi szakigazgatási szerv, nem tanácsi diákotthon, kollégium esetében pedig a fenntartó dönt.
(2) Felsőoktatási kollégiumba való felvételről első fokon a kollégium önkormányzati szerve, másodfokon a felsőoktatási intézmény vezetője dönt.
(3) A testi, az érzékszervi, az értelmi és a beszédfogyatékosok iskoláinak diákotthonaiba való felvételről az intézmény igazgatójával egyetértésben az áthelyező szerv dönt.
NEGYEDIK RÉSZ


Ot. 149. § (1) Az alap- és középfokú nevelésben, oktatásban a diákotthonok és a kollégiumok, a felsőoktatásban a kollégiumok tevékenységének célja, hogy lehetővé tegyék az iskolai tanulmányok folytatását elsősorban azoknak a fiataloknak, akik az iskola székhelyétől távol élnek, megfelelő bejárási lehetőségeik nincsenek vagy családi, illetőleg szociális körülményeik miatt a tanuláshoz szükséges feltételek az otthoni környezetben hiányoznak.
(2) A diákotthon és a kollégium az (1) bekezdésben meghatározott cél érdekében tagjainak otthont nyújt, segíti őket tanulmányaik végzésében, lehetőséget ad önképzésükhöz, tehetségük kibontakoztatásához, művelődésükhöz, testedzésükhöz, s a szabadidő tartalmas eltöltéséhez.
(3) A diákotthon és a kollégium tevékenységében nem ott lakó tanulók, hallgatók is részt vehetnek.
(4) Meghatározott - a tanulmányi, művelődési és közösségi tevékenységre vonatkozó - feltételek teljesítése esetén a diákotthon kollégiummá nyilvánítható, illetőleg a kollégiumnak kitüntető cím adományozható.
Ot. 150. § (1) A felsőoktatási kollégium - a 149. §-ban foglaltakon túlmenően - a fenntartó felsőoktatási intézmény feladataihoz, tevékenységéhez kapcsolódva, azt kiegészítve részt vesz a hallgatók értelmiségi pályára való felkészítésében.
(2) Felsőoktatási intézmény szakkollégiumot szervezhet, amely az intézményi képzési célok teljesebb megvalósítása érdekében elősegíti tagjainak tudományos tevékenységét és idegen nyelvi képzését.
Ot. 151. § (1) A diákotthon, illetőleg a kollégium tagjainak a diákotthoni, kollégiumi élettel kapcsolatos jogait és kötelességeit külön jogszabályok határozzák meg.
(2) A diákotthon, illetőleg a kollégium tagja a diákotthon, kollégium rendjének megsértéséért fegyelmi eljárás alapján, indokolt írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető; fegyelmi büntetésként kizárható.
Ot. 152. § A diákotthon, illetőleg a kollégium feladatait a közösség közreműködésével látja el. A közösségi életet - az iskolai fokoknak megfelelő sajátosságok figyelembevételével - a tagok önkormányzati szervei irányítják. A diákönkormányzati szervek feladatait, jogkörét, szervezetét és működését jogszabályok, szabályzatok határozzák meg.
Ot. 153. § (1) Általános iskolai, illetőleg középfokú iskolai diákotthonba vagy kollégiumba való felvételről első fokon - állami intézmény esetében külön jogszabály rendelkezése szerint, az iskola igazgatójával egyetértésben - a diákotthon igazgatója dönt. A döntés ellen - a (2) bekezdésben foglalt korlátozással - fellebbezésnek van helye tanács által fenntartott diákotthon esetében a helyi irányítást ellátó tanácsi szakigazgatási szervhez, más szerv által fenntartott intézmény esetében pedig a fenntartóhoz. A természetes személy, illetőleg a gazdasági társaság által fenntartott diákotthonba való felvételt megtagadó első fokú határozat elleni fellebbezést az intézmény hatósági ellenőrzését ellátó tanácsi szakigazgatási szerv bírálja el.
(2) A nem állami diákotthonba való felvételt megtagadó döntés ellen akkor van helye fellebbezésnek, ha az intézmény a diákotthoni nevelést, oktatást megbízás alapján látja el.
(3) Felsőoktatási kollégiumba való felvételről első fokon a kollégium önkormányzati szerve, másodfokon a felsőoktatási intézmény vezetője dönt.
(4) A testi, az érzékszervi, az értelmi és a beszédfogyatékosok iskoláinak diákotthonaiba való felvételről az intézmény igazgatójával egyetértésben az áthelyező szerv dönt.
NEGYEDIK RÉSZ


Ot. 149. § (1) Az alap- és középfokú nevelésben, oktatásban a diákotthonok és a kollégiumok, a felsőoktatásban a kollégiumok tevékenységének célja, hogy lehetővé tegyék az iskolai tanulmányok folytatását elsősorban azoknak a fiataloknak, akik az iskola székhelyétől távol élnek, megfelelő bejárási lehetőségeik nincsenek vagy családi, illetőleg szociális körülményeik miatt a tanuláshoz szükséges feltételek az otthoni környezetben hiányoznak.
(2) A diákotthon és a kollégium az (1) bekezdésben meghatározott cél érdekében tagjainak otthont nyújt, segíti őket tanulmányaik végzésében, lehetőséget ad önképzésükhöz, tehetségük kibontakoztatásához, művelődésükhöz, testedzésükhöz, s a szabadidő tartalmas eltöltéséhez.
(3) A diákotthon és a kollégium tevékenységében nem ott lakó tanulók, hallgatók is részt vehetnek.
(4) Meghatározott - a tanulmányi, művelődési és közösségi tevékenységre vonatkozó - feltételek teljesítése esetén a diákotthon kollégiummá nyilvánítható, illetőleg a kollégiumnak kitüntető cím adományozható.
Ot. 150. § (1) A felsőoktatási kollégium - a 149. §-ban foglaltakon túlmenően - a fenntartó felsőoktatási intézmény feladataihoz, tevékenységéhez kapcsolódva, azt kiegészítve részt vesz a hallgatók értelmiségi pályára való felkészítésében.
(2) Felsőoktatási intézmény szakkollégiumot szervezhet, amely az intézményi képzési célok teljesebb megvalósítása érdekében elősegíti tagjainak tudományos tevékenységét és idegen nyelvi képzését.
Ot. 151. § (1) A diákotthon, illetőleg a kollégium tagjainak a diákotthoni, kollégiumi élettel kapcsolatos jogait és kötelességeit külön jogszabályok határozzák meg.
(2) A diákotthon, illetőleg a kollégium tagja a diákotthon, kollégium rendjének megsértéséért fegyelmi eljárás alapján, indokolt írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető; fegyelmi büntetésként kizárható.
Ot. 152. § A diákotthon, illetőleg a kollégium feladatait a közösség közreműködésével látja el. A közösségi életet - az iskolai fokoknak megfelelő sajátosságok figyelembevételével - a tagok önkormányzati szervei irányítják. A diákönkormányzati szervek feladatait, jogkörét, szervezetét és működését jogszabályok, szabályzatok határozzák meg.
Ot. 153. § (1) Általános iskolai, illetőleg középfokú iskolai diákotthonba vagy kollégiumba való felvételről első fokon - állami intézmény esetében külön jogszabály rendelkezése szerint, az iskola igazgatójával egyetértésben - a diákotthon igazgatója dönt. A döntés ellen - a (2) bekezdésben foglalt korlátozással - fellebbezésnek van helye önkormányzat által fenntartott diákotthon esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez, főjegyzőjéhez, más szerv által fenntartott intézmény esetében pedig a fenntartóhoz. A természetes személy, illetőleg a gazdasági társaság által fenntartott diákotthonba való felvételt megtagadó első fokú határozat elleni fellebbezést az intézmény hatósági ellenőrzését ellátó jegyzőhöz bírálja el.
(2) A nem állami diákotthonba való felvételt megtagadó döntés ellen akkor van helye fellebbezésnek, ha az intézmény a diákotthoni nevelést, oktatást megbízás alapján látja el.
(3) Felsőoktatási kollégiumba való felvételről első fokon a kollégium önkormányzati szerve, másodfokon a felsőoktatási intézmény vezetője dönt.
(4) A testi, az érzékszervi, az értelmi és a beszédfogyatékosok iskoláinak diákotthonaiba való felvételről az intézmény igazgatójával egyetértésben az áthelyező szerv dönt.
NEGYEDIK RÉSZ


nemzetközi vonatkozású rendelkezések

magyar állampolgárok külföldi tanulmányai

Ot. 154. § (1) Magyar állampolgár külföldi oktatási intézményben engedéllyel folytathat tanulmányokat. Külföldi oktatási intézményben a tankötelezettséget is teljesíteni lehet. Az engedélyezésről alap- és középfokú iskolai tanulmányok tekintetében első fokon az illetékes hazai iskola igazgatója, másodfokon az iskola helyi irányítását ellátó tanácsi szakigazgatási szerv, felsőfokú tanulmányok tekintetében pedig első fokon a Művelődési Minisztérium, másodfokon a művelődési miniszter dönt.
(2) Külföldön tanulmányok folytatása akkor engedélyezhető, ha a fogadókészség és a szükséges anyagi fedezet a tanulmányok teljes időtartamára biztosítva van.
(3) Nincs szükség engedélyre, ha a magyar állampolgár abban az országban kíván tanulmányokat folytatni, ahol közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] tartós hivatalos kiküldetésben van vagy engedéllyel munkát vállalt. A hozzátartozó hazatérése esetén a megkezdett tanulmányok külföldön történő befejezéséhez azonban engedély szükséges.


Ot. 154. § (1) Magyar állampolgár külföldi oktatási intézményben a magyar állam által - külön jogszabály rendelkezései szerint - folyósított ösztöndíjjal vagy saját költségén folytathat tanulmányokat. A magyarországi, illetőleg a külföldi jogi személyek vagy természetes személyek által folyósított ösztöndíj saját költségnek minősül.
(2) Külföldi oktatási intézményben a tankötelezettséget is teljesíteni lehet.
(3) Tanköteles magyar állampolgár külföldi oktatási intézményben saját költségén engedéllyel folytathat tanulmányokat. A tanulmányok folytatását engedélyezni kell, ha a fogadókészség és a szükséges anyagi fedezet a tanulmányok teljes időtartamára biztosítva van.
(4) Nincs szükség engedélyre, ha a magyar állampolgár abban az országban kívánja a tankötelezettségét teljesíteni, ahol közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] tartós hivatalos kiküldetésben van vagy munkát vállalt. A tanulmányok külföldön történő folytatását - a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából - be kell jelenteni a lakóhely szerint illetékes helyi tanács művelődési szakigazgatási szervének, illetőleg hazai iskolába már beiratkozott tanköteles esetében az iskolának.
(5) Az engedélyezésről első fokon iskolába nem járó gyermek esetében a lakóhely szerint illetékes hazai iskola igazgatója, iskolába járó gyermek esetében pedig annak az iskolának az igazgatója dönt, amelynek a tanköteles a tanulója, illetőleg utoljára a tanulója volt. A döntés ellen fellebbezésnek van helye az iskola helyi irányítását, illetőleg hatósági ellenőrzését ellátó tanácsi szakigazgatási szervhez.


Ot. 154. § (1) Magyar állampolgár külföldi oktatási intézményben a magyar állam által - külön jogszabály rendelkezései szerint - folyósított ösztöndíjjal vagy saját költségén folytathat tanulmányokat. A magyarországi, illetőleg a külföldi jogi személyek vagy természetes személyek által folyósított ösztöndíj saját költségnek minősül.
(2) Külföldi oktatási intézményben a tankötelezettséget is teljesíteni lehet.
(3) Tanköteles magyar állampolgár külföldi oktatási intézményben saját költségén engedéllyel folytathat tanulmányokat. A tanulmányok folytatását engedélyezni kell, ha a fogadókészség és a szükséges anyagi fedezet a tanulmányok teljes időtartamára biztosítva van.
(4) Nincs szükség engedélyre, ha a magyar állampolgár abban az országban kívánja a tankötelezettségét teljesíteni, ahol közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] tartós hivatalos kiküldetésben van vagy munkát vállalt. A tanulmányok külföldön történő folytatását - a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából - be kell jelenteni a lakóhely szerint illetékes helyi tanács művelődési szakigazgatási szervének, illetőleg hazai iskolába már beiratkozott tanköteles esetében az iskolának.
(5) Az engedélyezésről első fokon iskolába nem járó gyermek esetében a lakóhely szerint illetékes hazai iskola igazgatója, iskolába járó gyermek esetében pedig annak az iskolának az igazgatója dönt, amelynek a tanköteles a tanulója, illetőleg utoljára a tanulója volt. A döntés ellen fellebbezésnek van helye az iskolát fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez, főjegyzőjéhez, illetve a hatósági ellenőrzését ellátó jegyzőhöz.


külföldiek magyarországi tanulmányai

Ot. 155. § (1) Külföldinek magyar oktatási intézménybe való felvételére a törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, a következő eltérésekkel:
a) alap- és középfokú oktatási intézményi felvételről való döntésnél - kivéve, ha a jelentkezés honosított vagy nemzetközi szerződéssel elismert bizonyítvány, illetőleg oklevél alapján történik - tanulmányi kérdésekben a Művelődési Minisztérium állásfoglalását figyelembe kell venni;
b) felsőoktatási intézménybe való felvételről - külön jogszabály rendelkezése szerint - a Művelődési Minisztérium, illetőleg az intézmény vezetője dönt.
(2) Az oktatási intézményekben tanulmányokat folytató külföldiekre vonatkozó eltérő rendelkezéseket külön jogszabályok határozzák meg.


Ot. 155. § (1) Külföldinek magyar oktatási intézménybe való felvételére a törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, a következő eltérésekkel:
a) alap- és középfokú oktatási intézményi felvételről való döntésnél - kivéve, ha a jelentkezés honosított vagy nemzetközi szerződéssel elismert bizonyítvány, illetőleg oklevél alapján történik - tanulmányi kérdésekben a Művelődési és Közoktatási Minisztérium állásfoglalását figyelembe kell venni;
b) felsőoktatási intézménybe való felvételről - külön jogszabály rendelkezése szerint - a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, illetőleg az intézmény vezetője dönt.
(2) Az oktatási intézményekben tanulmányokat folytató külföldiekre vonatkozó eltérő rendelkezéseket külön jogszabályok határozzák meg.


Ot. 155. § (1) Külföldinek magyar oktatási intézménybe való felvételére a törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, a következő eltérésekkel:
a) alap- és középfokú oktatási intézményi felvételről való döntésnél - kivéve, ha a jelentkezés honosított vagy nemzetközi szerződéssel elismert bizonyítvány, illetőleg oklevél alapján történik - tanulmányi kérdésekben a Művelődési és Közoktatási Minisztérium állásfoglalását figyelembe kell venni;


b)

(2) Az oktatási intézményekben tanulmányokat folytató külföldiekre vonatkozó eltérő rendelkezéseket külön jogszabályok határozzák meg.

külföldön folytatott tanulmányok beszámítása

Ot. 156. § Külföldön folytatott, nem befejezett iskolai tanulmányok beszámításáról nemzetközi szerződés rendelkezik, illetőleg - a tanulmányi követelmények összehasonlítása alapján - alap- és középfokú iskolai tanulmányok tekintetében a Művelődési Minisztérium, felsőfokú iskolai tanulmányok esetében pedig az érdekelt felsőoktatási intézmény dönt.

Ot. 156. § Külföldön folytatott, nem befejezett iskolai tanulmányok beszámításáról nemzetközi szerződés rendelkezik, illetőleg - a tanulmányi követelmények összehasonlítása alapján - alap- és középfokú iskolai tanulmányok tekintetében a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, felsőfokú iskolai tanulmányok esetében pedig az érdekelt felsőoktatási intézmény dönt.

honosítás

Ot. 157. § (1) Külföldi oktatási intézményben szerzett és a Magyar Népköztársaságban honosított bizonyítvány, illetőleg oklevél a megfelelő hazai oktatási intézményben szerzett iskolai végzettséget, illetőleg szakképzettséget tanúsít, és azzal azonos munkakörök betöltésére vagy foglalkozás (tevékenység) folytatására képesít.
(2) Külföldön szerzett tudományos fokozatot az egyetemek tudományos - egyetemi doktori - fokozatként honosíthatnak.
(3) A bizonyítványok, oklevelek, illetőleg az egyetemi tudományos fokozatok honosításáról külön jogszabályok rendelkeznek.


Ot. 157. § (1) Külföldi oktatási intézményben szerzett és a Magyar Köztársaságban honosított bizonyítvány, illetőleg oklevél a megfelelő hazai oktatási intézményben szerzett iskolai végzettséget, illetőleg szakképzettséget tanúsít, és azzal azonos munkakörök betöltésére vagy foglalkozás (tevékenység) folytatására képesít.
(2) Külföldön szerzett tudományos fokozatot az egyetemek tudományos - egyetemi doktori - fokozatként honosíthatnak.
(3) A bizonyítványok, oklevelek, illetőleg az egyetemi tudományos fokozatok honosításáról külön jogszabályok rendelkeznek.


elismerés

Ot. 158. § (1) Külföldi oktatási intézményben szerzett és a Magyar Népköztársaságban - nemzetközi szerződés alapján - egyenértékűnek elismert bizonyítvány, illetőleg oklevél a megfelelő hazai oktatási intézményben szerezhető iskolai végzettség szintjével egyenértékű iskolai végzettséget tanúsít, és ahhoz igazodó továbbtanulásra való jelentkezésre jogosít.
(2) Nemzetközi egyezmény vagy jogszabály kimondja, hogy az egyenértékűnek elismert bizonyítvány, illetőleg oklevél a megfelelő hazai oktatási intézményben szerzett bizonyítvánnyal, oklevéllel azonos jogi hatályú.


kapcsolat külföldi intézményekkel

Ot. 159. § (1) A nevelési-oktatási intézmények külföldi nevelési-oktatási intézményekkel, illetőleg gazdálkodó szervezetekkel külön jogszabályok rendelkezései szerint létesíthetnek és tarthatnak fenn kapcsolatot.
(2) A tanulók és a hallgatók, illetőleg a pedagógusok és az oktatók nemzetközi egyesületek, társaságok tevékenységében külön jogszabály rendelkezései szerint vehetnek részt.


Ot. 158. § (1) Külföldi oktatási intézményben szerzett és a Magyar Köztársaságban - nemzetközi szerződés alapján - egyenértékűnek elismert bizonyítvány, illetőleg oklevél a megfelelő hazai oktatási intézményben szerezhető iskolai végzettség szintjével egyenértékű iskolai végzettséget tanúsít, és ahhoz igazodó továbbtanulásra való jelentkezésre jogosít.
(2) Nemzetközi egyezmény vagy jogszabály kimondja, hogy az egyenértékűnek elismert bizonyítvány, illetőleg oklevél a megfelelő hazai oktatási intézményben szerzett bizonyítvánnyal, oklevéllel azonos jogi hatályú.
Ot. 159. §


ÖTÖDIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Ot. 160. § (1) A törvénynek a nevelési-oktatási intézmények működésére vonatkozó rendelkezései - feladatukhoz igazodva - a nevelőotthonokban és a gyermekgyógyüdülőkben folytatott nevelésre és oktatásra is irányadók.
(2) A 40. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket - tekintet nélkül a munkáltatóra - minden pedagógus- és oktatói munkakör betöltésekor, illetőleg ilyen munkakörben foglalkoztatott dolgozó, valamint a nevelési-oktatási intézményben munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján nevelő-oktató munkát végző személy tekintetében is alkalmazni kell.
Ot. 161. § (1) A törvény rendelkezéseit a fegyveres erők és a fegyveres testületek a nevelési-oktatási intézményeik sajátosságainak megfelelő eltérésekkel alkalmazzák.
(2) A törvény rendelkezései nem terjednek ki a hittudományi akadémiákra és a lelkészképző intézetekre. Az itt szerzett oklevél - külön megállapított esetekben - az általa tanúsított végzettség szintje tekintetében egyetemi, illetőleg főiskolai oklevéllel egyenértékű.
Ot. 162. § Az egészségügyi felsőoktatási intézmények az egészségügy körébe tartozó feladatok ellátásában külön jogszabályok rendelkezései szerint vesznek részt.
Ot. 163. § A törvény rendelkezéseit a 13. § (2) bekezdésének e) pontjában megjelölt oktatási intézményekre és az intézményben folyó nevelésre, oktatásra a külön jogszabályok szerinti eltérésekkel kell alkalmazni. Az említett intézményekre vonatkozó rendelkezéseket a művelődési miniszter állapítja meg.
Ot. 164. § Az iskolai képesítésekre vonatkozó rendelkezések az adott munkakör betöltésére, foglalkozás (tevékenység) folytatására vonatkozó feltételek alól nem mentesítenek.


Ot. 160. § (1) A törvénynek a nevelési-oktatási intézmények működésére vonatkozó rendelkezései - feladatukhoz igazodva - a nevelőotthonokban és a gyermekgyógyüdülőkben folytatott nevelésre és oktatásra is irányadók.
(2) A 40. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket - tekintet nélkül a munkáltatóra - minden pedagógus- és oktatói munkakör betöltésekor, illetőleg ilyen munkakörben foglalkoztatott dolgozó, valamint a nevelési-oktatási intézményben munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján nevelő-oktató munkát végző személy tekintetében is alkalmazni kell.
Ot. 161. § A törvény rendelkezéseit a fegyveres erők és a fegyveres testületek a nevelési-oktatási intézményeik sajátosságainak megfelelő eltérésekkel alkalmazzák.
Ot. 161/A. § (1) A törvény rendelkezései a hittudományi egyetemekre és főiskolákra nem terjednek ki.
(2) A hittudományi egyetemen és a hittudományi főiskolán szerzett oklevél az általa tanúsított végzettség szintje tekintetében egyetemi, illetőleg főiskolai oklevéllel egyenértékű és egyetemi, főiskolai végzettséghez kötött munkakörök betöltésére, foglalkozás (tevékenység) gyakorlására jogosít.
(3) A hittudományi egyetemek és a hittudományi főiskolák hallgatói jogosultak a felsőoktatási intézmények hallgatóit a törvény rendelkezései szerint megillető, a 33. § (1) bekezdésében foglalt juttatásokra, kedvezményekre, valamint azokon túlmenően - külön jogszabályokban - megállapított juttatásokra és kedvezményes szolgáltatásokra.
(4) A hittudományi egyetemeken és a hittudományi főiskolákon folytatott tanulmányokat - a felsőoktatási intézmények nappali tagozatán folytatott tanulmányokra vonatkozó rendelkezések szerint - munkaviszonyban töltött időként figyelembe kell venni.
Ot. 162. § Az egészségügyi felsőoktatási intézmények az egészségügy körébe tartozó feladatok ellátásában külön jogszabályok rendelkezései szerint vesznek részt.
Ot. 163. § A törvény rendelkezéseit a 13. § (2) bekezdésének f) pontjában megjelölt oktatási intézményekre és az intézményben folyó nevelésre, oktatásra a külön jogszabályok szerinti eltérésekkel kell alkalmazni. Az említett intézményekre vonatkozó rendelkezéseket a művelődési miniszter állapítja meg.
Ot. 164. § Az iskolai képesítésekre vonatkozó rendelkezések az adott munkakör betöltésére, foglalkozás (tevékenység) folytatására vonatkozó feltételek alól nem mentesítenek.


Ot. 160. § (1) A törvénynek a nevelési-oktatási intézmények működésére vonatkozó rendelkezései - feladatukhoz igazodva - a nevelőotthonokban és a gyermekgyógyüdülőkben folytatott nevelésre és oktatásra is irányadók.
(2) A 40. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket - tekintet nélkül a munkáltatóra - minden pedagógus- és oktatói munkakör betöltésekor, illetőleg ilyen munkakörben foglalkoztatott dolgozó, valamint a nevelési-oktatási intézményben munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján nevelő-oktató munkát végző személy tekintetében is alkalmazni kell.
Ot. 161. § A törvény rendelkezéseit a fegyveres erők és a fegyveres testületek a nevelési-oktatási intézményeik sajátosságainak megfelelő eltérésekkel alkalmazzák.
Ot. 161/A. § (1) A törvény rendelkezései a hittudományi egyetemekre és főiskolákra nem terjednek ki.
(2) A hittudományi egyetemen és a hittudományi főiskolán szerzett oklevél az általa tanúsított végzettség szintje tekintetében egyetemi, illetőleg főiskolai oklevéllel egyenértékű és egyetemi, főiskolai végzettséghez kötött munkakörök betöltésére, foglalkozás (tevékenység) gyakorlására jogosít.
(3) A hittudományi egyetemek és a hittudományi főiskolák hallgatói jogosultak a felsőoktatási intézmények hallgatóit a törvény rendelkezései szerint megillető, a 33. § (1) bekezdésében foglalt juttatásokra, kedvezményekre, valamint azokon túlmenően - külön jogszabályokban - megállapított juttatásokra és kedvezményes szolgáltatásokra.
(4) A hittudományi egyetemeken és a hittudományi főiskolákon folytatott tanulmányokat - a felsőoktatási intézmények nappali tagozatán folytatott tanulmányokra vonatkozó rendelkezések szerint - munkaviszonyban töltött időként figyelembe kell venni.
Ot. 162. § Az egészségügyi felsőoktatási intézmények az egészségügy körébe tartozó feladatok ellátásában külön jogszabályok rendelkezései szerint vesznek részt.
Ot. 163. § A törvény rendelkezéseit a 13. § (2) bekezdésének f) pontjában megjelölt oktatási intézményekre és az intézményben folyó nevelésre, oktatásra a külön jogszabályok szerinti eltérésekkel kell alkalmazni. Az említett intézményekre vonatkozó rendelkezéseket a művelődési és közoktatási miniszter állapítja meg.
Ot. 164. § Az iskolai képesítésekre vonatkozó rendelkezések az adott munkakör betöltésére, foglalkozás (tevékenység) folytatására vonatkozó feltételek alól nem mentesítenek.


Ot. 160. § (1) A törvénynek a nevelési-oktatási intézmények működésére vonatkozó rendelkezései - feladatukhoz igazodva - a nevelőotthonokban és a gyermekgyógyüdülőkben folytatott nevelésre és oktatásra is irányadók.
(2) A 40. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket - tekintet nélkül a munkáltatóra - minden pedagógus- és oktatói munkakör betöltésekor, illetőleg ilyen munkakörben foglalkoztatott dolgozó, valamint a nevelési-oktatási intézményben munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján nevelő-oktató munkát végző személy tekintetében is alkalmazni kell.
Ot. 161. § A törvény rendelkezéseit a fegyveres erők és a fegyveres testületek a nevelési-oktatási intézményeik sajátosságainak megfelelő eltérésekkel alkalmazzák.
Ot. 161/A. § (1) A törvény rendelkezései a hittudományi egyetemekre és főiskolákra nem terjednek ki.
(2) A hittudományi egyetemen és a hittudományi főiskolán szerzett oklevél az általa tanúsított végzettség szintje tekintetében egyetemi, illetőleg főiskolai oklevéllel egyenértékű és egyetemi, főiskolai végzettséghez kötött munkakörök betöltésére, foglalkozás (tevékenység) gyakorlására jogosít.
(3) A hittudományi egyetemek és a hittudományi főiskolák hallgatói jogosultak a felsőoktatási intézmények hallgatóit a törvény rendelkezései szerint megillető, a 33. § (1) bekezdésében foglalt juttatásokra, kedvezményekre, valamint azokon túlmenően - külön jogszabályokban - megállapított juttatásokra és kedvezményes szolgáltatásokra.
(4) A hittudományi egyetemeken és a hittudományi főiskolákon folytatott tanulmányokat - a felsőoktatási intézmények nappali tagozatán folytatott tanulmányokra vonatkozó rendelkezések szerint - munkaviszonyban töltött időként figyelembe kell venni.
Ot. 162. §
Ot. 163. § A törvény rendelkezéseit a 13. § (2) bekezdésének f) pontjában megjelölt oktatási intézményekre és az intézményben folyó nevelésre, oktatásra a külön jogszabályok szerinti eltérésekkel kell alkalmazni. Az említett intézményekre vonatkozó rendelkezéseket a művelődési és közoktatási miniszter állapítja meg.
Ot. 164. § Az iskolai képesítésekre vonatkozó rendelkezések az adott munkakör betöltésére, foglalkozás (tevékenység) folytatására vonatkozó feltételek alól nem mentesítenek.


értelmező rendelkezések

Ot. 165. § A törvény alkalmazásában:
a) külföldi: az a személy, aki nem magyar állampolgár és nem rendelkezik állandó magyarországi tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal vagy a letelepedés előkészítése céljából magyarországi tartózkodási engedéllyel, továbbá az a magyar állampolgár, akinek állandó lakhelye külföldön van;
b) a felsőoktatásban az irányító miniszter hatáskörében a politikai felsőoktatási intézmény vonatkozásában a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága jár el;
c) gazdálkodó szervezetek: a polgári törvénykönyv 685. §-ának c) pontjában meghatározott szervezetek.


Ot. 165. § A törvény alkalmazásában:
a) állami nevelési-oktatási intézmény: a tanács, valamint az állami költségvetési szerv által fenntartott óvoda, alap- és középfokú iskola, diákotthon és kollégium, valamint alapfokú művészetoktatási intézmény, továbbá az állami szerv által létesített felsőoktatási intézmény;
b) gazdálkodó szervezetek: a Polgári Törvénykönyv 685. §-ának c) pontjában meghatározott szervezetek;
c) külföldi: az a személy, aki nem magyar állampolgár és nem rendelkezik állandó magyarországi tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal vagy a letelepedés elősegítése céljából magyarországi tartózkodási engedéllyel.


Ot. 165. § A törvény alkalmazásában:
a) állami nevelési-oktatási intézmény: a helyi önkormányzat, valamint az állami költségvetési szerv által fenntartott óvoda, alap- és középfokú iskola, diákotthon és kollégium, valamint alapfokú művészetoktatási intézmény, továbbá az állami szerv által létesített felsőoktatási intézmény;
b) gazdálkodó szervezetek: a Polgári Törvénykönyv 685. §-ának c) pontjában meghatározott szervezetek;
c) külföldi: az a személy, aki nem magyar állampolgár és nem rendelkezik állandó magyarországi tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal vagy a letelepedés elősegítése céljából magyarországi tartózkodási engedéllyel.


hatálybalépés

Ot. 166. § (1) E törvény hatálybalépéséről és a szükséges átmeneti rendelkezésekről - a (2) és a (3) bekezdésben megállapított kivétellel - törvényerejű rendelet rendelkezik.
(2) A 40. § (1) bekezdése a) pontjának hatálybalépéséről a Minisztertanács rendelkezik.
(3) A 40. § (1) bekezdése a) pontjának hatálybalépéséig szükséges átmeneti rendelkezéseket - az előírt képesítéssel nem rendelkező személyek pedagógus-munkakörbe való alkalmazásának, illetőleg a már munkaviszonyban levők foglalkoztatásának feltételeit - a művelődési miniszter szabályozza.


Vhr. 26. § Ez a rendelet 1986. szeptember 1. napján lép hatályba; végrehajtásáról a művelődési miniszter és az érdekelt miniszterek, illetőleg országos hatáskörű szervek vezetői gondoskodnak.
Vhr. 24. § Ez a rendelet 1986. szeptember 1. napján lép hatályba; végrehajtásáról a művelődési miniszter és az érdekelt miniszterek, illetőleg országos hatáskörű szervek vezetői gondoskodnak.
Vhr. 24. § Ez a rendelet 1986. szeptember 1. napján lép hatályba; végrehajtásáról a művelődési és közoktatási miniszter és az érdekelt miniszterek, illetőleg országos hatáskörű szervek vezetői gondoskodnak.
  • A jogszabály 1985. május 2-án jelent meg a Magyar Közlöny 19. számában.
  • hatályba lépett 1986. szeptember 1-jén.
  • A jogszabály hatályát vesztette 1995. november 2-án.
A szövegrész 1995. március 16-án lépett hatályba.A szövegrész 1995. március 16-án lépett hatályba.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1993. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1990. november 13-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1990. november 13-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1990. november 13-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1990. november 13-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1990. november 13-án lett hatályon kívül helyezve. 1990. november 13-án lett hatályon kívül helyezve. 1990. november 13-án lett hatályon kívül helyezve. 1990. november 13-án lett hatályon kívül helyezve. 1990. november 13-án lett hatályon kívül helyezve. 1990. november 13-án lett hatályon kívül helyezve. 1990. november 13-án lett hatályon kívül helyezve. 1990. november 13-án lett hatályon kívül helyezve. 1990. november 13-án lett hatályon kívül helyezve. 1990. november 13-án lett hatályon kívül helyezve. 1990. november 13-án lett hatályon kívül helyezve. 1990. november 13-án lett hatályon kívül helyezve. 1990. november 13-án lett hatályon kívül helyezve. 1990. november 13-án lett hatályon kívül helyezve. 1990. november 13-án lett hatályon kívül helyezve. 1990. november 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1991. szeptember 19-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1991. július 23-án lett hatályon kívül helyezve. 1991. július 23-án lett hatályon kívül helyezve. 1991. július 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A szövegrész 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lépett hatályba.A szakasz 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1995. március 16-án lépett hatályba. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1990. november 13-án lett hatályon kívül helyezve. 1990. november 13-án lett hatályon kívül helyezve. 1990. november 13-án lett hatályon kívül helyezve. 1990. november 13-án lett hatályon kívül helyezve. 1990. november 13-án lett hatályon kívül helyezve. 1990. november 13-án lett hatályon kívül helyezve. 1990. november 13-án lett hatályon kívül helyezve. 1990. november 13-án lett hatályon kívül helyezve. 1990. november 13-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1990. november 13-án lett hatályon kívül helyezve. 1990. november 13-án lett hatályon kívül helyezve. 1990. november 13-án lett hatályon kívül helyezve. 1990. november 13-án lett hatályon kívül helyezve. 1989. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1989. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1991. július 23-án lett hatályon kívül helyezve. 1991. július 23-án lett hatályon kívül helyezve. 1991. július 23-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1991. szeptember 19-én lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1991. július 23-án lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1991. július 23-án lett hatályon kívül helyezve. 1991. július 23-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1991. szeptember 19-én lett hatályon kívül helyezve. 1991. szeptember 19-én lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1991. július 23-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1991. július 23-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1991. július 23-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1993. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1993. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1993. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1993. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1991. február 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1991. július 23-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1991. július 23-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1991. július 23-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1991. július 23-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1991. július 23-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1990. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1990. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 1995. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.