Hatályos állapot
Közlönyállapot
2015.12.04. - 2015.12.08.
2015.12.09. - 2015.12.09.
2015.12.10. - 2015.12.31.
2016.01.01. - 2016.01.01.
2016.01.02. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

32/2015. (XII. 4.) NGM rendelet

a gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet módosításáról

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

8. §
(3) Az R. 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
9. §
(2) Az R. 3. melléklet U oszlopában az „/ NY /” szövegrész helyébe a „/ TÁNY / TENY / TKNY /” szöveg lép.
1. §
(1) A gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
a) állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás;”
(2) Az R. 2. § i) és j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában)
i) megváltozott munkaképességű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 3. pontjában meghatározott személy;
j) mikro-, kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 2. cikke szerinti vállalkozás;”
(3) Az R. 2. §-a a következő ja) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
ja) személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás;”
2. §
(1) Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az e rendelet alapján nyújtott képzési támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más állami támogatással. Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetében a támogatás abban az esetben halmozható más helyi, regionális, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet az érintett támogatásra alkalmazandó európai uniós állami támogatási szabályok szerinti vagy az Európai Bizottságnak a jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás, illetve támogatási összeg túllépéséhez.”
(2) Az R. 3. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A hozzájárulásra kötelezett nem csökkentheti bruttó kötelezettségét az e rendelet alapján elszámolható költségekkel a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdés c) és d) pontjában, (3) bekezdés c) és d) pontjában, (4) bekezdés a) és c) pontjában, valamint (5) bekezdésében foglalt esetben.
(5) Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére a hozzájárulásra kötelezett által igénybe vett támogatást, ha a támogatás összege képzési projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget.”
3. §
(1) Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Külső képzés költsége képzésenként kiállított számla és az ahhoz csatolt, a külső képző intézmény által cégszerűen aláírt és csak az elszámolható költségeket tartalmazó analitikus költségkimutatás alapján számolható el.”
(2) Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Belső képzés költsége képzésenként elkülönítetten nyilvántartott és csak az elszámolható költségeket részletesen tartalmazó számviteli bizonylatok alapján számolható el.”
4. §
(1) Az R. 9. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hozzájárulásra kötelezett által külső képzés esetén az e rendelet 10. §-ában meghatározott mértékig elszámolható)
d) a képzésben részt vevő munkavállalóknak a képzéssel összefüggő igazolt utazási költsége - megváltozott munkaképességű munkavállalók esetében továbbá az igazolt szállásköltség is -, amennyiben a képzés lebonyolítása nem a hozzájárulásra kötelezett által a munkavállalója munkavégzési helyeként megjelölt székhelyén, telephelyén történik,”
(2) Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hozzájárulásra kötelezett által belső képzés esetén a 10. §-ban meghatározott mértékig elszámolható
a) az oktatóknak a Számvtv. 79. § (1) bekezdésében meghatározott - kizárólag a ténylegesen megtartott órákra vonatkozóan figyelembe vett - személyi jellegű ráfordításai,
b) az oktatóknak és a képzésben részt vevő munkavállalóknak a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó működési költségei - így a felhasznált anyagok és fogyóeszközök, az eszközök és berendezések értékcsökkenése -, a képzési projekt céljaira való tényleges használatuk mértékéig,
c) az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott utazási és szállásköltség,
d) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költségei, valamint
e) a képzésben részt vevő munkavállalóknak a Számvtv. 79. § (1) bekezdésében meghatározott személyi jellegű ráfordításai és általános közvetett költségek - így adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsiköltségek -, azokra az órákra vonatkozóan, amikor ténylegesen részt vettek a képzésen.”
5. §
(1) Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére elszámolható költségek maximális támogatási intenzitása - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.”
(2) Az R. 10. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott maximális támogatási intenzitás az elszámolható költségek 80%-ának megfelelő maximális támogatási intenzitásig növelhető a következők szerint]
a) 10 százalékponttal a megváltozott munkaképességű vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak nyújtott képzés esetén, az e munkavállalókra jutó költségekre vonatkozóan,”
(3) Az R. 10. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell figyelembe venni.”
6. §   Az R. 12/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12/A. § (1) E rendeletnek a gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet módosításáról szóló 32/2015. (XII. 4.) NGM rendelet (a továbbiakban: Mód. rendelet) 5. § (1) bekezdésével megállapított 10. § (1) bekezdését, 9. § (1) bekezdés 13. pontjával megállapított 10. § (2) bekezdés nyitó szövegrészét, 5. § (2) bekezdésével megállapított 10. § (2) bekezdés a) pontját, 8. § (1) bekezdésével és 1. mellékletével megállapított 2. mellékletét, valamint 8. § (2) bekezdésével és 2. mellékletével megállapított 3. mellékletét a Mód. rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő képzésekre is alkalmazni kell.
(2) E rendeletnek a Mód. rendelet 8. § (3) bekezdésével és 3. mellékletével megállapított 2. mellékletét és 9. § (2) bekezdésével megállapított 3. mellékletét a 2016. január 1-jét követően megkezdett képzésekre kell alkalmazni.”
7. §   Az R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) E rendelet a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I-II. fejezete, és III. fejezet 31. cikke hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
(2) A gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek által a saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulási kötelezettségük terhére történő elszámolása során a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2021. június 30-ig alkalmazható.”
8. §
(1) Az R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
9. §
(1) Az R.
1. 1. §-ában a „800/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezetében, illetve a II. fejezet 8. szakaszában” szövegrész helyébe a „651/2014/EU bizottsági rendelet I-II. fejezetében, illetve III. fejezet 31. cikkében” szöveg,
2. 2. § h) pontjában a „800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 18. pontjában meghatározott munkavállaló” szövegrész helyébe a „651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4. pontjában meghatározott személy” szöveg,
3. 2. § l) pontjában az „a 37/2011. Korm. rendelet” szövegrész helyébe az „az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet” szöveg,
4. 3. § (1) bekezdés d) pontjában az „az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)-d) pontja szerinti olyan általános vagy speciális jellegű, amely megfelel” szövegrész helyébe a „megfelel az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)-d) pontjában, valamint” szöveg,
5. 5. § (1) bekezdésében a „székhelye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH)” szöveg,
6. 5. § (2) bekezdésében és 8. § (1) bekezdésében az „a kormányhivatal” szövegrészek helyébe az „az NSZFH” szöveg,
7. 7. § (1) bekezdésében az „a kormányhivatal” szövegrész helyébe az „az NSZFH” szöveg,
8. 7. § (2) bekezdésében az „A kormányhivatal” szövegrész helyébe az „Az NSZFH” szöveg,
9. 7. § (2) bekezdésében a „június hó 20.” szövegrész helyébe az „április 15.” szöveg,
10. 7. § (3) bekezdésében a „800/2008/EK” szövegrész helyébe a „651/2014/EU” szöveg,
11. 7. § (3) bekezdésében az „a kormányhivatalnak” szövegrész helyébe az „az NSZFH-nak” szöveg,
12. 9. § (1) bekezdés a) pontjában a „800/2008/EK bizottsági rendelet 39. cikk (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikk (3) bekezdése” szöveg,
13. 10. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „80%-ának” szövegrész helyébe a „70%-ának” szöveg,
14. 10. § (4) bekezdésében az „(1)-(3) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(1)-(2) bekezdésben” szöveg,
15. 1. melléklet I. pont 7. és 8. alpontjában a „800/2008/EK” szövegrész helyébe a „651/2014/EU” szöveg,
16. 1. melléklet II. pont 1. alpontjában az „Az elszámolt” szövegrész helyébe az „A tárgyévben elszámolt” szöveg,
17. 1. melléklet II. pont 2. alpontjában a „részt vevő munkavállalók” szövegrész helyébe a „részt vevő saját munkavállalók” szöveg,
18. 1. melléklet II. pont 4. alpontjában az „A képzésekre igénybe vett” szövegrész helyébe az „A képzésekre a tárgyévben igénybe vett” szöveg
10. §   Hatályát veszti az R.
a) 2. § b) és c) pontja,
b) 2. § f) pontjában a „, figyelembe véve az Fktv. 30. § (1) bekezdésében foglaltakat is” szövegrész,
c) 2. § k) pontjában az „(a továbbiakban: 37/2011. Korm. rendelet)” szövegrész,
d) 9. § (1) bekezdés e) pontjában az „az a)-d) pontban felsorolt elszámolható költségek összértékéig” szövegrész,
e) 10. § (3) bekezdése.
11. §
(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
(2) A 8. § (3) bekezdése, a 9. § (2) bekezdése és a 3. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.
12. §   E rendelet a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I-II. fejezete, és III. fejezet 31. cikke hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. MELLÉKLET A 32/2015. (XII. 4.) NGM RENDELETHEZ

2. melléklet a 21/2013. (VI. 18.) NGM rendelethez
ADATLAP
a képzésre vonatkozóan

1. A hozzájárulásra kötelezett neve: ..............................................................................
2. Adószáma: .................................................................................................................
3. Az elszámolt képzés megnevezése: ...........................................................................
4. A képzés nyilvántartásba-vételi száma: .....................................................................
5. A képzés áthúzódó képzés: igen nem*
6. A képzés időtartama: ............ év ....................... hótól .............. év ...................... hóig.
7. Az engedéllyel rendelkező képző intézmény
neve: ...............................................................................................................................
címe: ...............................................................................................................................
nyilvántartásba vételi száma: ..........................................................................................
8. A képzés formája: belső (B) külső (K)*
9. A képzés jellege*
a) az Fktv. 1. § (2) bekezdése alapján:
aa) a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítés (OKJ szerinti szakképesítés) megszerzésére irányuló szakmai képzés (OKJ),
ab) az aa) pont hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb szakmai képzés (TESZ),
ac) általános nyelvi képzés és támogatott egyéb nyelvi képzés (NY),
ad) az aa)-ac) pont hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb képzés (TE),
b) közúti közlekedési szolgáltatást végző gazdálkodó szervezetek által vezetői engedélyek megszerzését célzó képzés, illetve továbbképzés (K).
10. A képzésben részt vevő saját munkavállalók létszáma: ............................................. fő
ebből - a megváltozott munkaképességű munkavállalók létszáma: ................................ fő
- a hátrányos helyzetű munkavállalók létszáma: ............................................................. fő
11. A képzés összes óraszáma: ............................................................................. óra (100%)
12. A képzés tárgyévben elszámolt óraszáma: ................................................................. óra
13. A képzésnek a 9. § szerinti összes elszámolható költsége: ........................................ Ft
14. A képzésre érvényesítendő támogatási intenzitás mértéke: ....................................... %
15. A támogatási intenzitás alapján számított támogatási összeg: ................................... Ft
16. A képzés fajlagos támogatása: .................................... Ft/fő/óra ................. Ft/fő/képzés
17. A képzésre elszámolt, illetve elszámolni kívánt támogatási összegből:
a) a tárgyévben igénybe vett támogatási összeg: ............................................................. Ft
b) az előző évben (években) igénybe vett támogatási összeg: ......................................... Ft
c) a következő évben (években) igénybe venni kívánt támogatási összeg: ..................... Ft
..............................................., 20.......... év .................................................. hó .......... nap
* A megfelelő rész aláhúzandó
P. H.
.......................................................................
a hozzájárulásra kötelezett cégszerű aláírása”


2. MELLÉKLET A 32/2015. (XII. 4.) NGM RENDELETHEZ

3. melléklet a 21/2013. (VI. 18.) NGM rendelethez
Nyilvántartás a szakképzési hozzájárulási kötelezettséget saját munkavállalóik képzésére fordító kötelezettek által benyújtott elszámolásokról
.............................................. Megye
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAH
Adat-
szolgál-
tatás sor-
száma
Képzés sor-
száma
Gazdálkodó szervezetA bruttó kötele-
zettség
Az átlagos statisz-
tikai állo-
mányi létszám
Az Szht. 8. § (1) bekez-
dése szerinti csök-
kentő
A bruttó kötele-
zettség 16,5%-
ának összege
Tanulószerző-
dések száma
A képzés meg-
neve-
zése
A képzés nyil-
ván-
tar-
tásba-
vételi
Áthú-
zódó képzés
A képzés időtartama tól-igA képzést folytató intézményA képzés formájaA képzés jellegeA képzés-
ben részt vevő saját munka-
A képzés-
ben részt-
vevők közül meg-
A képzés-
ben részt-
vevők közül hátrá-
A képzés összes óra-
száma
A képzés tárgyévi elszá-
molt óra-
száma
A képzés összes elszá-
molható költsége
A képzés-
re érvé-
nyesít-
hető inten-
zitás
A képzés-
re igénybe vehető támo-
gatás
A képzés fajlagos költségeA szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére
         tétel   száma       vállalók össz-
létszáma
válto-
zott munka-
képes-
ségű
munka-
vállalók össz-
létszáma
nyos hely-
zetű munka-
vállalók össz-
létszáma
   mértéke   tárgy-
évben igénybe vett támoga-
tás összege
előző évek-
ben igénybe vett támoga-
tás összege
követ-
kező évek-
ben igénybe venni kívánt támo-
gatás összege
  Megne-
vezése, címe
Cég-
jegyzék száma
Adó-
száma
Statisz-
tika szám-
jele
Mikro-
kis-
vagy közép-
vállal-
kozás
M/Ki/
Kö/E
FtFtFtdb OKJ / nem OKJI/Név hóév hóMegne-
vezése
Nyilván-
tartási száma
B/KOKJ / TESZ / NY / TE / KóraóraFt%FtFt/fő/
óra
Ft/fő/
képzés
FtFtFt
1.                                 
2.                                 
A táblázatot a benyújtott 1. és 2. melléklet alapján kell kitölteni. A táblázat az összesen sorral zárul.
A nyilvántartást készítő neve: ......................................................................., telefonszáma: .............................
Kelt: ....................................., 20….. év .............................. hó ............................. nap”


1-2. MELLÉKLET A 32/2015. (XII. 4.) NGM RENDELETHEZ

3. MELLÉKLET A 32/2015. (XII. 4.) NGM RENDELETHEZ

Az R. 2. melléklet 9. pont a) alpont ac) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A képzés jellege* az Fktv. 1. § (2) bekezdése alapján]
ac) támogatott általános nyelvi képzés (TÁNY), támogatott egyéb nyelvi képzés (TENY) és támogatott kombinált nyelvi képzés (TKNY),”


  • A jogszabály 2015. december 4-én jelent meg a Magyar Közlöny 189. számában.
  • hatályba lépett 2015. december 9-én.
  • A jogszabály hatályát vesztette 2016. január 2-án.
A szakasz 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2016. január 1-jén lépett hatályba.