Hatályos állapot
Közlönyállapot
2020.04.05. - 2020.04.05.
2020.04.06. - 2020.04.20.
2020.04.21. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

86/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes honvédelmi tárgyú szabályokról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 7. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A honvédelemhez fűződő rendkívüli intézkedések

1. §   A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 3. § (7) bekezdés b) pontja szerinti szakmai felsővezető - ha a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 58/A. §-a alapján szünetel a jogviszonya - a Hjt. 58/C. §-ában meghatározottakon túlmenően a feladatai ellátása során jogosult egyenruhát viselni, a honvédelemért felelős miniszter előzetes egyetértése esetén.
2. §
(1) Ha a Hjt. 2. § 33. pontja szerinti szerződéses állomány tagjának (a továbbiakban: szerződéses állomány tagja) a jogviszonya a veszélyhelyzet ideje alatt szűnne meg a Hjt. 59. § (1) bekezdés d) pontjára figyelemmel, akkor - a Hjt. 59. § (4) bekezdés b) pontjától eltérően - a szerződéses állomány tagjának a jogviszonya a veszélyhelyzet megszűnéséig továbbra is fennáll.
(2) A Hjt. 2. § 10. pontja szerinti hivatásos állomány tagja a veszélyhelyzet ideje alatt a Hjt. 61. § (3) bekezdés b) pontjától eltérően szolgálati viszonyát lemondással nem szüntetheti meg.
(3) A szerződéses állomány tagja a veszélyhelyzet ideje alatt a Hjt. 61. § (3) bekezdés b) pontjától és (5) bekezdésétől eltérően nem szüntetheti meg a jogviszonyát egyoldalú szerződésbontással.

2. A honvédelmi szervezetekre vonatkozó különleges szabályok

3. §   A katonai légügyi hatóság által kiadott, e rendelet hatálybalépését követően a veszélyhelyzet megszűnéséig terjedő időtartamban lejáró légialkalmassági bizonyítványok a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napig érvényesek.
4. §
(1) A veszélyhelyzet ideje alatt a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló törvény és a végrehajtására kiadott rendeletek tekintetében a honvédelmi miniszter
a) a javaslattevő hatóság,
b) a kijelölő hatóság,
c) - az e rendelet hatálybalépését követően kijelölt nemzeti létfontosságú rendszerelemek tekintetében - a nyilvántartó hatóság, valamint
d) az ellenőrzést koordináló szerv.
(2) A veszélyhelyzet ideje alatt a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölési eljárást hivatalból kell lefolytatni. Az eljárás megindításáról - ha az nem honvédelmi ágazatba tartozó létfontosságú rendszerelem kijelölésére irányul - az e rendelet hatálya alá nem tartozó, kormányrendelet szerinti kijelölő hatóságot az eljárás megindításával egyidejűleg tájékoztatni kell.
(3) A (2) bekezdés szerinti eljárás megindításának nem előfeltétele az üzemeltető által lefolytatott azonosítási eljárás alapján elkészített azonosítási jelentés.
(4) A (2) bekezdés szerinti eljárás során az azonosítási jelentést a kijelölő hatóság részére nem kell megküldeni, valamint a (2) bekezdés szerinti eljárásba szakhatóságot vagy más, jogszabály alapján véleményezési jogosultsággal rendelkező szervet nem kell bevonni.
(5) A kijelölő hatóság az eljárás megindítását követő kettő napon belül dönt a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölésről.
5. §
(1) A kijelölő hatóság dönt a nemzeti létfontosságú rendszerelem kijelöléséről, meghatározza az üzemeltetői biztonsági terv kidolgozásának határidejét, valamint a létfontosságú rendszerelem védelmével összefüggő, a létfontosságú rendszerelem egyedi sajátosságaihoz, környezetéhez, a létfontosságú rendszerelem kiesése által potenciálisan előidézhető veszély mértékéhez igazodó feltételeket írhat elő az üzemeltető részére.
(2) Az (1) bekezdés szerinti döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, a határozat bíróság előtt nem támadható meg.
(3) Az (1) bekezdés szerinti, nem honvédelmi ágazatba tartozó létfontosságú rendszerelemre vonatkozó döntést a veszélyhelyzet ideje alatt a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervével és az e rendelet hatálya alá nem tartozó, kormányrendelet szerinti kijelölő hatósággal közölni kell.

3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. §
(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 7. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
7. §   A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.
8. §
(1) Az e rendelet hatálya alá nem tartozó, kormányrendelet szerinti kijelölő hatóságnál folyamatban lévő eljárást a (2) bekezdés szerinti eljárás lefolytatásáig fel kell függeszteni, ha az e rendelet hatálya alá nem tartozó, kormányrendelet szerinti kijelölő hatóságnál folyamatban lévő eljárás és a 4. § (2) bekezdése szerinti eljárás ugyanarra a létfontosságú rendszerelemre irányul.
(2) A veszélyhelyzet ideje alatt nemzeti létfontosságú rendszerelemmé a 4. és az 5. § alapján történő kijelölést a veszélyhelyzet megszűnését követő hatvanadik napig felül kell vizsgálni, a felülvizsgálatot a 4. § (1) bekezdése szerint eljáró hatóság hajtja végre, az e rendelet hatálya alá nem tartozó, kormányrendelet szerinti kijelölő hatóság bevonásával.
  • A jogszabály 2020. április 5-én jelent meg a Magyar Közlöny 65. számában.
  • hatályba lépett 2020. április 6-án.
A szakasz 2020. április 21-én lépett hatályba.