Hatályos állapot
Közlönyállapot
2013.11.25. - 2013.11.25.
2013.11.26. - 2013.11.26.
2013.11.27. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

52/2013. (XI. 25.) NGM rendelet

a gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet módosításáról

1. §   A gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
2. §   Az R. 2. § e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

3. §   Az R. 3. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4. §   Az R. 6. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

5. §   Az R. 9. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6. §   Az R. a következő 12/A. §-sal egészül ki:
7. §   Az R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
8. §   Az R. 3. mellékletében foglalt táblázat
9. §   Hatályát veszti az R.
10. §   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
11. §   Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikke és az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214., 2008. 08. 09., 3-47. o.) 39. cikk hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. MELLÉKLET AZ 52/2013. (XI. 25.) NGM RENDELETHEZ

2. melléklet a 21/2013. (VI. 18.) NGM rendelethez
ADATLAP
a képzésre vonatkozóan

1. A hozzájárulásra kötelezett neve: .....................................................................................................
2. Adószáma: .........................................................................................................................................
3. Az elszámolt képzés megnevezése: ..................................................................................................
4. A képzés azonosítószáma:
a) OKJ-ben szereplő képzés esetén OKJ azonosítószám: .................................................................
b) nyilvántartásba vett egyéb szakmai képzés esetén annak nyilvántartásba vételi száma: ..............
c) nyilvántartásba vett egyéb nyelvi képzés esetén annak nyilvántartásba vételi száma: .................
5. A képzés áthúzódó képzés: igen nem
6. A képzés időtartama: ............... év ............................ hótól ............... év .......................... hóig.
7. Az engedéllyel rendelkező képző intézmény
neve: ...................................................................................................................................................
címe: ..................................................................................................................................................
nyilvántartásba vételi száma: .............................................................................................................
8. A képzés típusa: általános képzés (Á) speciális képzés (S)*
9. A képzés formája: belső (B) külső (K)*
10. A képzés jellege az Fktv. 1. § (2) bekezdése alapján:*
a) a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítés (OKJ szerinti szakképesítés) megszerzésére irányuló szakmai képzés (OKJ),
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb szakmai képzés (TESZ),
c) általános nyelvi képzés és támogatott egyéb nyelvi képzés (NY),
d) az a)-c) pont hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb képzés (TE),
e) közúti közlekedési szolgáltatást végző gazdálkodó szervezetek által vezetői engedélyek megszerzését célzó képzés, illetve továbbképzés (K).
11. A képzésben részt vevő saját munkavállalók létszáma: .................................................. fő
ebből - a fogyatékossággal élő munkavállalók létszáma: .................................................. fő
- a hátrányos helyzetű munkavállalók létszáma: ............................................................... fő
12. A képzés összes óraszáma: .............................................. óra (100%)
13. Az általános képzés óraszáma: ......................................... óra, aránya: .........................%
14. A speciális képzés óraszáma: ........................................... óra, aránya: .........................%
15. A képzés tárgyévben elszámolt óraszáma: ........................ óra
16. A képzésnek a 9. § szerinti összes elszámolható költsége: ............................................ Ft
17. A képzésre érvényesítendő támogatási intenzitás mértéke: .............................................%
18. A támogatási intenzitás alapján számított támogatási összeg: ......................................... Ft
19. A képzés fajlagos támogatása: ............................ Ft/fő/óra .......................... Ft/fő/képzés
20. A képzésre elszámolt, illetve elszámolni kívánt támogatási összegből:
a) a tárgyévben igénybe vett támogatási összeg: .......................................................................... Ft
b) az előző évben (években) igénybe vett támogatási összeg: ...................................................... Ft
c) a következő évben (években) igénybe venni kívánt támogatási összeg: .................................. Ft
.............................., 20 ........ év ............................... hó ....... nap
* A megfelelő rész aláhúzandó
P. H.
....................................................................................
a hozzájárulásra kötelezett cégszerű aláírása”


  • A jogszabály 2013. november 25-én jelent meg a Magyar Közlöny 195. számában.
  • hatályba lépett 2013. november 26-án.
  • A jogszabály hatályát vesztette 2013. november 27-én.