Hatályos állapot
Közlönyállapot
2013.06.18. - 2013.06.18.
2013.06.19. - 2013.11.25.
2013.11.26. - 2015.03.31.
2015.04.01. - 2015.12.08.
2015.12.09. - 2015.12.31.
2016.01.01. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet

a gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b), c) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások minisztere, valamint a szakképesítésért felelős további miniszterek véleményének kikérésével a következőket rendelem el:

1. §   A szakképzési hozzájárulási kötelezettségnek az e rendelet alapján elszámolható költségekkel történő csökkentése - a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján - állami támogatásnak minősül, amelyre a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezetében, illetve II. fejezet 8. szakaszában foglaltak megfelelően irányadóak.
1. §   A szakképzési hozzájárulási kötelezettségnek az e rendelet alapján elszámolható költségekkel történő csökkentése - a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 23. § (1) bekezdés c) pontja alapján - állami támogatásnak minősül, amelyre a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezetében, illetve a II. fejezet 8. szakaszában foglaltak megfelelően irányadóak.
1. §   A szakképzési hozzájárulási kötelezettségnek az e rendelet alapján elszámolható költségekkel történő csökkentése - a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 23. § (1) bekezdés c) pontja alapján - állami támogatásnak minősül, amelyre a 651/2014/EU bizottsági rendelet I-II. fejezetében, illetve III. fejezet 31. cikkében foglaltak megfelelően irányadóak.
2. §   E rendelet alkalmazásában
a) állami támogatás: az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás, és a szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás;
a) állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás;
b) általános képzés: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 2. pontjában meghatározott képzés;
c) speciális képzés: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 1. pontjában meghatározott képzés;
d) áthúzódó képzés: az a képzés, amelyet a hozzájárulásra kötelezett több tárgyévet érintően valósít meg;
e) belső képzés: az Fktv. 29. § 13. pontjában meghatározott képzés;
e) belső képzés: az Fktv. 2. § 2. pontjában meghatározott képzés;
f) külső képzés: az a képzés, amelyet a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói részére, teljes egészében saját szervezetétől elkülönült, az Fktv. szerint akkreditált felnőttképzési intézmény (a továbbiakban: képző intézmény) közreműködésével - szolgáltatási szerződés alapján - valósít meg;
f) külső képzés: az a képzés, amelyet a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói részére, teljes egészében saját szervezetétől elkülönült, az Fktv. szerinti engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény (a továbbiakban: képző intézmény) közreműködésével - szolgáltatási szerződés alapján - valósít meg, figyelembe véve az Fktv. 30. § (1) bekezdésében foglaltakat is;
f) külső képzés: az a képzés, amelyet a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói részére, teljes egészében saját szervezetétől elkülönült, az Fktv. szerinti engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény (a továbbiakban: képző intézmény) közreműködésével - szolgáltatási szerződés alapján - valósít meg;
g) vegyes képzés: az a képzés, amelyet a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói részére részben külső képzésként, részben belső képzésként valósít meg;
h) hátrányos helyzetű munkavállaló: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 18. pontjában meghatározott munkavállaló;
h) hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4. pontjában meghatározott személy;
i) fogyatékossággal élő munkavállaló: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 20. pontjában meghatározott munkavállaló;
i) megváltozott munkaképességű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 3. pontjában meghatározott személy;
j) mikro-, kis- és középvállalkozás: az a vállalkozás, amely a tárgyév első napján megfelel a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott vállalkozások valamelyikének;
j) mikro-, kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 2. cikke szerinti vállalkozás;
ja) személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás;
k) támogatási intenzitás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 37/2011. Korm. rendelet) 2. § 15. pontjában meghatározott fogalom;
k) támogatási intenzitás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 15. pontjában meghatározott fogalom;
l) támogatástartalom: a 37/2011. Korm. rendelet 2. § 19. pontjában meghatározott fogalom.
l) támogatástartalom: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 19. pontjában meghatározott fogalom.
3. §
(1) A hozzájárulásra kötelezett a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Szht.) 5. § d) és e) pontja szerinti költségekkel akkor csökkentheti bruttó kötelezettségét a 10. §-nak megfelelően, ha a következő feltételeknek - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - megfelel:
a) az Szht. 5. § ea) pontjában foglalt feltételt teljesíti,
b) a képzés az Fktv.-ben foglaltak szerint történik,
c) a képzés nem távoktatási formában valósul meg,
d) a képzés általános vagy olyan speciális jellegű, amely megfelel a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 2. § 35. pontjában, 3. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, vagy 3. § (3) bekezdés a) pontjában és az Fktv. 29. § 19. pontjában foglaltaknak (a továbbiakban együtt: szakmai képzés),
d) a képzés az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)-d) pontja szerinti olyan általános vagy speciális jellegű, amely megfelel a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 2. § 35. pontjában, 3. § (2) bekezdés c) pontjában, vagy 3. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak,
d) a képzés megfelel az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)-d) pontjában, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 2. § 35. pontjában, 3. § (2) bekezdés c) pontjában, vagy 3. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak,
e) a képzés minimális időtartama 20 óra,
f) a képzésre az Európai Unió tagállamainak és a 2006. évi CXXVI. törvénnyel kihirdetett az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államoknak területén kerül sor és
g) a képzésről a hozzájárulásra kötelezett az 5. §-ban meghatározott adatszolgáltatást teljesítette.
(2) A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző hozzájárulásra kötelezett a minimum C, illetve C+E vagy D, illetve D+E vezetői engedélykategóriához kötött gépkocsivezetői munkakör ellátásához szükséges vezetői engedélyek megszerzését célzó képzések, és az ezekhez kapcsolódó külön jogszabályban meghatározott, valamint a közúti árufuvarozás és személyszállítás végzéséhez kötelezően előírt egyéb szaktanfolyami képzések és továbbképzések költségeivel akkor csökkentheti bruttó kötelezettségét a 10. §-nak megfelelően, ha az (1) bekezdés a), c), e), f) és g) pontjában foglalt feltételeknek megfelel.
(3) Az e rendeletben szereplő, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás különböző elszámolható költségek esetén halmozható más, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással. Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetében a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás abban az esetben halmozható más, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással, illetve csekély összegű támogatással, amennyiben az így halmozott összeg nem haladja meg a 800/2008/EK bizottsági rendeletben vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott támogatási intenzitást.
(3) Az e rendelet alapján nyújtott képzési támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más állami támogatással. Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetében a támogatás abban az esetben halmozható más helyi, regionális, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet az érintett támogatásra alkalmazandó európai uniós állami támogatási szabályok szerinti vagy az Európai Bizottságnak a jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás, illetve támogatási összeg túllépéséhez.
(4) A hozzájárulásra kötelezett nem csökkentheti bruttó kötelezettségét az e rendelet alapján elszámolható költségekkel a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdés c) és d) pontjában, (3) bekezdés c) és d) pontjában, (4) bekezdés a) és c) pontjában, valamint (5) bekezdésében foglalt esetben.
(5) Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére a hozzájárulásra kötelezett által igénybe vett támogatást, ha a támogatás összege képzési projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget.
4. §
(1) Külső képzés esetén a hozzájárulásra kötelezett és a képző intézmény közötti szolgáltatási szerződés és az annak alapján képzésenkénti részletezettséggel kiállított számla képezi az elszámolás alapját.
(1) Külső képzés költsége képzésenként kiállított számla és az ahhoz csatolt, a külső képző intézmény által cégszerűen aláírt és csak az elszámolható költségeket tartalmazó analitikus költségkimutatás alapján számolható el.
(2) Külső képzés esetén a képző intézmény köteles a hozzájárulásra kötelezettnek - az e rendeletben előírt dokumentálási kötelezettség teljesítése érdekében - átadni:
a) a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalójával megkötött felnőttképzési szerződés,
b) OKJ-ban nem szereplő, valamint nem akkreditált program alapján folytatott képzés esetén - az Fktv. 16. § (2) bekezdése szerinti - képzési program
cégszerűen hitelesített másolatát.
(2) Külső képzés esetén a képző intézmény köteles a hozzájárulásra kötelezettnek - az e rendeletben előírt dokumentálási kötelezettség teljesítése érdekében - átadni:
a) a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalójával megkötött felnőttképzési szerződés,
cégszerűen hitelesített másolatát.
(3) Belső képzés esetén a belső kapacitások igénybevételének elszámolása képzésenként, belső elkülönített számlán és bizonylaton, tényleges önköltségen történik.
(3) Belső képzés költsége képzésenként elkülönítetten nyilvántartott és csak az elszámolható költségeket részletesen tartalmazó számviteli bizonylatok alapján számolható el.
(4) Vegyes képzés esetén az (1)-(3) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a felnőttképzési szerződést a képző intézmény köti meg a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalójával.
(5) Áthúzódó képzés esetén a hozzájárulásra kötelezett a képzés költségeit évente, a hatályos számviteli szabályoknak, valamint a képzés tárgyévében érvényes, e rendeletben meghatározott pénzügyi előírásoknak megfelelően teljesítésarányosan számolhatja el, amennyiben a képzés megkezdésének tárgyévétől kezdődően a képzés költségeit a szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére évente elszámolta.
5. §
(1) A hozzájárulásra kötelezettnek a tárgyévre elszámolt képzésre vonatkozó adatszolgáltatást (a továbbiakban: adatszolgáltatás) az 1. és 2. mellékletek szerinti adattartalommal kell benyújtania az Szht. 9. § (1) bekezdésben meghatározott határidőig a székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ) részére. Egy bejelentőlaphoz több képzésre vonatkozó adatlap is csatolható.
(1) A hozzájárulásra kötelezettnek a tárgyévre elszámolt képzésre vonatkozó adatszolgáltatást (a továbbiakban: adatszolgáltatás) az 1. és 2. mellékletek szerinti adattartalommal kell benyújtania az Szht. 9. § (1) bekezdésben meghatározott határidőig a székhelye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) részére. Egy bejelentőlaphoz több képzésre vonatkozó adatlap is csatolható.
(1) A hozzájárulásra kötelezettnek a tárgyévre elszámolt képzésre vonatkozó adatszolgáltatást (a továbbiakban: adatszolgáltatás) az 1. és 2. mellékletek szerinti adattartalommal kell benyújtania az Szht. 9. § (1) bekezdésben meghatározott határidőig a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) részére. Egy bejelentőlaphoz több képzésre vonatkozó adatlap is csatolható.
(2) Az adatszolgáltatás helyességét annak benyújtásától számított 60 napon belül a munkaügyi központ megvizsgálja. Hibásan vagy pontatlanul kitöltött, illetőleg ellentmondó adatokat tartalmazó adatszolgáltatás esetén a munkaügyi központ írásban - 15 nap alatt teljesítendő - hiánypótlásra történő felszólítást küld a hozzájárulásra kötelezettnek. A hiánypótlás nem, vagy nem határidőre történő teljesítése esetén a munkaügyi központ a 8. § szerint jár el.
(2) Az adatszolgáltatás helyességét annak benyújtásától számított 60 napon belül a kormányhivatal megvizsgálja. Hibásan vagy pontatlanul kitöltött, illetőleg ellentmondó adatokat tartalmazó adatszolgáltatás esetén a kormányhivatal írásban - 15 nap alatt teljesítendő - hiánypótlásra történő felszólítást küld a hozzájárulásra kötelezettnek. A hiánypótlás nem, vagy nem határidőre történő teljesítése esetén a kormányhivatal a 8. § szerint jár el.
(2) Az adatszolgáltatás helyességét annak benyújtásától számított 60 napon belül az NSZFH megvizsgálja. Hibásan vagy pontatlanul kitöltött, illetőleg ellentmondó adatokat tartalmazó adatszolgáltatás esetén az NSZFH írásban - 15 nap alatt teljesítendő - hiánypótlásra történő felszólítást küld a hozzájárulásra kötelezettnek. A hiánypótlás nem, vagy nem határidőre történő teljesítése esetén az NSZFH a 8. § szerint jár el.
6. §
(1) A hozzájárulásra kötelezett az elszámolt képzéssel kapcsolatban külső képzés esetén köteles megőrizni
a) a felnőttképzési szerződés cégszerűen hitelesített másolatát,
b) a tanulmányi szerződés vagy a tanulmányok folytatására vonatkozó munkáltatói kötelezést,
c) az Fktv. 16. § (2) bekezdése szerinti képzési programot, ha a képzés nem szerepel az OKJ-ban, vagy nem akkreditált képzési program alapján valósul meg,
d) a szolgáltatási szerződést,
e) a szolgáltatási szerződés alapján képzésenként kiállított számlát és
f) elkülönített pénzügyi elszámolást képzésenként, a 9. § (1) bekezdésben meghatározott, külső képzés esetén elszámolható költségekről.
(2) A hozzájárulásra kötelezett az elszámolt képzéssel kapcsolatban belső képzés esetén köteles megőrizni
a) a felnőttképzési szerződést,
b) a tanulmányi szerződést vagy a tanulmányok folytatására vonatkozó munkáltatói kötelezést,
c) az Fktv. 16. § (2) bekezdése szerinti képzési programot,
c) az Fktv. 12. § (1) bekezdés b), d-g) és i) pontjában foglalt tartalmú képzési programot,
d) a felnőttképzési intézmények számára az Fktv. 10/A. §-ában meghatározott kötelezően vezetendő dokumentumokat és
d) a felnőttképzési intézmények számára az Fktv. 16. § a) és f) pontjában meghatározott kötelezően vezetendő dokumentumokat és
e) elkülönített pénzügyi elszámolást képzésenként a 9. § (2) bekezdésében meghatározott, belső képzés esetén elszámolható költségekről tényleges önköltségen számolva.
(3) A hozzájárulásra kötelezett az elszámolt képzéssel kapcsolatban vegyes képzés esetén köteles megőrizni a külső és a belső képzés esetén meghatározott dokumentumokat.
7. §
(1) Az 5. § alapján benyújtott adatszolgáltatásról a munkaügyi központ - a 3. melléklet szerint - nyilvántartást vezet.
(1) Az 5. § alapján benyújtott adatszolgáltatásról a kormányhivatal - a 3. melléklet szerint - nyilvántartást vezet.
(1) Az 5. § alapján benyújtott adatszolgáltatásról az NSZFH - a 3. melléklet szerint - nyilvántartást vezet.
(2) A munkaügyi központ a tárgyévről szóló nyilvántartást a tárgyévet követő év június hó 20. napjáig köteles megküldeni a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) részére.
(2) A kormányhivatal a tárgyévről szóló nyilvántartást a tárgyévet követő év június hó 20. napjáig köteles megküldeni a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) részére.
(2) Az NSZFH a tárgyévről szóló nyilvántartást a tárgyévet követő év április 15. napjáig köteles megküldeni a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) részére.
(3) Az e rendeletben szereplő, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetében a hozzájárulásra kötelezettnek és a munkaügyi központnak a támogatás igénybevételét, felhasználását, ellenőrzését alátámasztó bizonylatokat, dokumentumokat, valamint minden olyan nyilvántartásban szereplő adatot, amely az elszámolható költségeket és a támogatási intenzitás betartására vonatkozó információkat tartalmazza, az adatszolgáltatástól számított 10 évig meg kell őriznie.
(3) Az e rendeletben szereplő, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetében a hozzájárulásra kötelezettnek és a kormányhivatalnak a támogatás igénybevételét, felhasználását, ellenőrzését alátámasztó bizonylatokat, dokumentumokat, valamint minden olyan nyilvántartásban szereplő adatot, amely az elszámolható költségeket és a támogatási intenzitás betartására vonatkozó információkat tartalmazza, az adatszolgáltatástól számított 10 évig meg kell őriznie.
(3) Az e rendeletben szereplő, a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetében a hozzájárulásra kötelezettnek és az NSZFH-nak a támogatás igénybevételét, felhasználását, ellenőrzését alátámasztó bizonylatokat, dokumentumokat, valamint minden olyan nyilvántartásban szereplő adatot, amely az elszámolható költségeket és a támogatási intenzitás betartására vonatkozó információkat tartalmazza, az adatszolgáltatástól számított 10 évig meg kell őriznie.
8. §
(1) Az 5. § szerinti adatszolgáltatás megfelelő teljesítését, valamint a benyújtott dokumentumokban szereplő adatok tartalmát a munkaügyi központ ellenőrzi. Az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságokról a munkaügyi központ az ellenőrzést követő 30 napon belül az ellenőrzéssel összefüggő dokumentumok megküldésével tájékoztatja a NAV területileg illetékes igazgatóságát.
(1) Az 5. § szerinti adatszolgáltatás megfelelő teljesítését, valamint a benyújtott dokumentumokban szereplő adatok tartalmát a kormányhivatal ellenőrzi. Az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságokról a kormányhivatal az ellenőrzést követő 30 napon belül az ellenőrzéssel összefüggő dokumentumok megküldésével tájékoztatja a NAV területileg illetékes igazgatóságát.
(1) Az 5. § szerinti adatszolgáltatás megfelelő teljesítését, valamint a benyújtott dokumentumokban szereplő adatok tartalmát az NSZFH ellenőrzi. Az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságokról az NSZFH az ellenőrzést követő 30 napon belül az ellenőrzéssel összefüggő dokumentumok megküldésével tájékoztatja a NAV területileg illetékes igazgatóságát.
(2) A hozzájárulásra kötelezett - az (1) bekezdésben meghatározott szervek ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében - az e rendelet 6. §-ában meghatározott dokumentumokat az adatszolgáltatástól számított 10 évig köteles megőrizni.
9. §
(1) A hozzájárulásra kötelezett által külső képzés esetén az e rendelet 10. §-ában meghatározott mértékig elszámolható
a) a képző intézmény által lebonyolított képzésnek a 800/2008/EK bizottsági rendelet 39. cikk (4) bekezdése figyelembevételével számított díja,
a) a képző intézmény által lebonyolított képzésnek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikk (3) bekezdése figyelembevételével számított díja,
b) a képzéshez kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatás díja,
b) a képzéshez kapcsolódó, az Fktv. szerinti bemeneti kompetenciamérés és előzetes tudás mérés díja,
c) a képzés során felhasznált, a képzésben részt vevőknek véglegesen átadott képzési tananyagok, taneszközök költségei,
d) a képzésben részt vevő munkavállalónak a képzéssel összefüggő igazolt utazási és szállásköltsége, amennyiben a képzés lebonyolítása nem a hozzájárulásra kötelezett által a munkavállalója munkavégzési helyeként megjelölt székhelyén, telephelyén történik,
d) a képzésben részt vevő munkavállalóknak a képzéssel összefüggő igazolt utazási költsége - megváltozott munkaképességű munkavállalók esetében továbbá az igazolt szállásköltség is -, amennyiben a képzés lebonyolítása nem a hozzájárulásra kötelezett által a munkavállalója munkavégzési helyeként megjelölt székhelyén, telephelyén történik,
e) jogszabályban meghatározott vizsga- és vizsgáztatási díj, valamint a képzésben részt vevő munkavállalónak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számvtv.) 79. § (1) bekezdésében meghatározott személyi jellegű költségei az a)-d) pontban felsorolt elszámolható költségek összértékéig.
e) jogszabályban meghatározott vizsga- és vizsgáztatási díj, valamint a képzésben részt vevő munkavállalónak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számvtv.) 79. § (1) bekezdésében meghatározott személyi jellegű költségei.
(2) A hozzájárulásra kötelezett által belső képzés esetén az e rendelet 10. §-ában meghatározott mértékig elszámolható
a) az oktatók Számvtv. 79. § (1) bekezdésében meghatározott személyi jellegű költségei, és a képzési projekttel kapcsolatos eligazítás és tanácsadási szolgáltatások költségei,
b) az oktatók és a képzésben részt vevő munkavállaló utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is,
c) egyéb folyó költségek, így a képzéshez szükséges, közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök,
d) az eszközök és felszerelések értékcsökkenése olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják,
e) a képzésben részt vevő munkavállaló Számvtv. 79. § (1) bekezdésében meghatározott személyi jellegű költségei és a képzés megvalósításával és elszámolásával összefüggő adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsiköltségek az a)-d) pontban felsorolt elszámolható költségek összértékéig.
(2) A hozzájárulásra kötelezett által belső képzés esetén a 10. §-ban meghatározott mértékig elszámolható
a) az oktatóknak a Számvtv. 79. § (1) bekezdésében meghatározott - kizárólag a ténylegesen megtartott órákra vonatkozóan figyelembe vett - személyi jellegű ráfordításai,
b) az oktatóknak és a képzésben részt vevő munkavállalóknak a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó működési költségei - így a felhasznált anyagok és fogyóeszközök, az eszközök és berendezések értékcsökkenése -, a képzési projekt céljaira való tényleges használatuk mértékéig,
c) az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott utazási és szállásköltség,
d) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költségei, valamint
e) a képzésben részt vevő munkavállalóknak a Számvtv. 79. § (1) bekezdésében meghatározott személyi jellegű ráfordításai és általános közvetett költségek - így adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsiköltségek -, azokra az órákra vonatkozóan, amikor ténylegesen részt vettek a képzésen.
(3) A hozzájárulásra kötelezett által vegyes képzés esetén az e rendelet 10. §-ában meghatározott mértékig elszámolható
a) a külső képzési részre vonatkozóan a külső képzés esetén meghatározott kiadások,
b) a belső képzési részre vonatkozóan a belső képzés esetén meghatározott kiadások.
(4) A hozzájárulásra kötelezett által külső, belső vagy vegyes képzés esetén elszámolható személyi jellegű költségek tekintetében
a) a képzésben részt vevő munkavállaló személyi jellegű költségei vonatkozásában csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből termelésben eltöltött idő vagy annak megfelelője levonása után,
b) az oktatók, tanácsadók, illetve a képzésben részt vevő munkavállaló személyi jellegű ráfordításaiból elszámolható költség havi (huszonkét munkanapra vetített) mértéke nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző második évre vonatkozó Központi Statisztikai Hivatal által nyilvántartott adatok szerint a versenyszférában foglalkoztatottak havi átlagkeresetének kétszeresét.
(4) A hozzájárulásra kötelezett által külső, belső képzés esetén elszámolható személyi jellegű költségek tekintetében
a) a képzésben részt vevő munkavállaló személyi jellegű költségei vonatkozásában csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből termelésben eltöltött idő vagy annak megfelelője levonása után,
b) az oktatók, tanácsadók, illetve a képzésben részt vevő munkavállaló személyi jellegű ráfordításaiból elszámolható költség havi (huszonkét munkanapra vetített) mértéke nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző második évre vonatkozó Központi Statisztikai Hivatal által nyilvántartott adatok szerint a versenyszférában foglalkoztatottak havi átlagkeresetének kétszeresét.
10. §
(1) A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére elszámolható költségek maximális támogatási intenzitása
a) általános képzés esetén az elszámolható költségek 60%-a;
b) speciális képzés esetén az elszámolható költségek 25%-a.
(1) A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére elszámolható költségek maximális támogatási intenzitása - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott maximális támogatási intenzitás az elszámolható költségek 80%-ának megfelelő maximális támogatási intenzitásig növelhető a következők szerint:
a) 10 százalékponttal a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak nyújtott képzés,
b) 10 százalékponttal középvállalkozásnak, és 20 százalékponttal mikro-, vagy kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott maximális támogatási intenzitás az elszámolható költségek 70%-ának megfelelő maximális támogatási intenzitásig növelhető a következők szerint:
a) 10 százalékponttal a megváltozott munkaképességű vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak nyújtott képzés esetén, az e munkavállalókra jutó költségekre vonatkozóan,
b) 10 százalékponttal középvállalkozásnak, és 20 százalékponttal mikro-, vagy kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén.
(3) Ha valamely képzési projektben általános és speciális képzési összetevők is szerepelnek, amelyek a képzés támogatási intenzitásának a kiszámítása vonatkozásában egymástól nem választhatók el, vagy ha a képzés általános, illetve speciális jellege nem állapítható meg, az (1) bekezdés b) pontja szerinti speciális képzésre vonatkozó támogatási intenzitásokat kell alkalmazni.
(4) A támogatás mértéke nem haladhatja meg az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat, és nem lehet több a képzésben résztvevőnként és képzési óránként a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére - külön jogszabály alapján - megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb havi összegének (minimálbér) 6 százalékánál.
(4) A támogatás mértéke nem haladhatja meg az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat, és nem lehet több a képzésben résztvevőnként és képzési óránként a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére - külön jogszabály alapján - megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb havi összegének (minimálbér) 6 százalékánál.
(5) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell figyelembe venni.
11. §   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. §   E rendelet rendelkezéseit első alkalommal a hozzájárulásra kötelezett által a saját munkavállalói számára jelen rendelet hatálybalépését követő naptól megkezdett képzések elszámolása tekintetében kell alkalmazni. Megkezdett képzésnek az a külső képzés tekinthető, amelyre vonatkozóan a felnőttképzési szerződést megkötötték. Belső képzés esetén a képzés első órája számít a képzés megkezdésének.
12/A. §   A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény alapján megkezdett képzések elszámolása és az elszámolt képzésre vonatkozó adatszolgáltatás tekintetében e rendeletnek a gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet módosításáról szóló 52/2013. (XI. 25.) NGM rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
12/A. §
(1) E rendeletnek a gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet módosításáról szóló 32/2015. (XII. 4.) NGM rendelet (a továbbiakban: Mód. rendelet) 5. § (1) bekezdésével megállapított 10. § (1) bekezdését, 9. § (1) bekezdés 13. pontjával megállapított 10. § (2) bekezdés nyitó szövegrészét, 5. § (2) bekezdésével megállapított 10. § (2) bekezdés a) pontját, 8. § (1) bekezdésével és 1. mellékletével megállapított 2. mellékletét, valamint 8. § (2) bekezdésével és 2. mellékletével megállapított 3. mellékletét a Mód. rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő képzésekre is alkalmazni kell.
(2) E rendeletnek a Mód. rendelet 8. § (3) bekezdésével és 3. mellékletével megállapított 2. mellékletét és 9. § (2) bekezdésével megállapított 3. mellékletét a 2016. január 1-jét követően megkezdett képzésekre kell alkalmazni.
13. §   E rendelet az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikke és az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214., 2008. 08. 09., 3-47. o.) 39. cikk hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
13. §
(1) E rendelet a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I-II. fejezete, és III. fejezet 31. cikke hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
(2) A gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek által a saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulási kötelezettségük terhére történő elszámolása során a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2021. június 30-ig alkalmazható.

1. MELLÉKLET A 21/2013. (VI. 18.) NGM RENDELETHEZ

BEJELENTŐLAP
a ... évben a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett által felhasznált keretrészről

I. A hozzájárulásra kötelezett adatai:
1. Név: ...................................................................................................................................................
1. A tárgyévben elszámolt képzések száma: ............................. db
ebből

- előző évről áthúzódó képzések száma: ................................. db

- tárgyévben megvalósított képzések száma: ........................ db

- következő évre áthúzódó képzések száma: ......................... db

2. Cím (székhely): .................................................................................................................................
2. Képzésben (egy vagy több képzésben) részt vevő saját munkavállalók létszáma: ................ fő
3. Cégbejegyzés száma: ........................................................................................................................
4. Adószám: ..........................................................................................................................................
4. A képzésekre a tárgyévben igénybe vett összes támogatás: ............................. Ft
5. Statisztikai számjel: ..........................................................................................................................
6. Kapcsolattartó neve, telefonszáma: ..................................................................................................
7. A vállalkozás megfelel a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott kis- és középvállalkozások valamelyikének: Igen Nem
7. A vállalkozás megfelel a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott kis- és középvállalkozások valamelyikének: Igen Nem
8. A vállalkozás a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott vállalkozás típusok közül:
mikrovállalkozás kisvállalkozás középvállalkozás
8. A vállalkozás a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott vállalkozás típusok közül:
mikrovállalkozás kisvállalkozás középvállalkozás
9. A szakképzési hozzájárulás (bruttó kötelezettség) összege: ....................... Ft
10. A átlagos statisztikai létszáma: .............................. fő
11. Az Szht. 8. § (1) bekezdése alapján számított csökkentő tétel összege: ........... Ft
12. A szakképzési hozzájárulás 16,5%-ának összege: ....................... Ft
13. Tanulószerződések száma: ............................ db
II. A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére a tárgyévben megvalósított vagy megkezdett képzésekre vonatkozó adatok:
1. Az elszámolt képzések száma: ............................. db
ebből

- előző évről áthúzódó képzések száma: ................................. db

- tárgyévben megvalósított képzések száma: ........................ db

- következő évre áthúzódó képzések száma: ......................... db

2. Képzésben (egy vagy több képzésben) részt vevő munkavállalók létszáma: ................ fő
3. A képzések összes elszámolható költsége: ................................ Ft
4. A képzésekre igénybe vett összes támogatás: ............................. Ft
5. A képzésre (képzésekre) vonatkozó csatolt adatlap (adatlapok) száma: ............... db
........................., 20 ........... év .................... hó .......... nap
P. H.
.............................................................................
a hozzájárulásra kötelezett cégszerű aláírása

2. MELLÉKLET A 21/2013. (VI. 18.) NGM RENDELETHEZ

ADATLAP
a képzésre vonatkozóan

1. A hozzájárulásra kötelezett neve: .....................................................................................................
2. Adószáma: .........................................................................................................................................
3. Az elszámolt képzés megnevezése: ..................................................................................................
4. A képzés azonosítószáma:
a) OKJ-ben szereplő képzés esetén OKJ azonosítószám: .....................................................................
b) akkreditált képzési program alapján folytatott képzés esetén akkreditációs lajstromszám: .............
b) nyilvántartásba vett egyéb szakmai képzés esetén annak nyilvántartásba vételi száma: ..............
c) nyilvántartásba vett egyéb nyelvi képzés esetén annak nyilvántartásba vételi száma: .................
4. A képzés nyilvántartásba-vételi száma: .....................................................................
5. A képzés áthúzódó képzés: igen nem
6. A képzés időtartama: ............... év ............................ hótól ............... év .......................... hóig.
7. A képzést folytató intézmény neve: ..................................................................................................
címe: ......................................................................................................................................................
akkreditációs lajstromszáma: ................................................................................................................
7. Az engedéllyel rendelkező képző intézmény
neve: ...................................................................................................................................................
címe: ..................................................................................................................................................
nyilvántartásba vételi száma: .............................................................................................................
8. A képzés típusa: általános képzés (Á) speciális képzés (S)
8. A képzés formája: belső (B) külső (K)*
9. A képzés formája: belső (B) külső (K) vegyes (V)
9. A képzés formája: belső (B) külső (K)*
9. A képzés jellege*
a) az Fktv. 1. § (2) bekezdése alapján:
aa) a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítés (OKJ szerinti szakképesítés) megszerzésére irányuló szakmai képzés (OKJ),
ab) az aa) pont hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb szakmai képzés (TESZ),
ac) általános nyelvi képzés és támogatott egyéb nyelvi képzés (NY),
ac) támogatott általános nyelvi képzés (TÁNY), támogatott egyéb nyelvi képzés (TENY) és támogatott kombinált nyelvi képzés (TKNY),
ad) az aa)-ac) pont hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb képzés (TE),
b) közúti közlekedési szolgáltatást végző gazdálkodó szervezetek által vezetői engedélyek megszerzését célzó képzés, illetve továbbképzés (K).
10. A képzés jellege:
a) szakmai képzés,
b) nyelvi képzés,
c) közúti közlekedési szolgáltatást végző gazdálkodó szervezetek által vezetői engedélyek megszerzését célzó képzés, illetve továbbképzés.
10. A képzés jellege az Fktv. 1. § (2) bekezdése alapján:*
a) a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítés (OKJ szerinti szakképesítés) megszerzésére irányuló szakmai képzés (OKJ),
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb szakmai képzés (TESZ),
c) általános nyelvi képzés és támogatott egyéb nyelvi képzés (NY),
d) az a)-c) pont hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb képzés (TE),
e) közúti közlekedési szolgáltatást végző gazdálkodó szervezetek által vezetői engedélyek megszerzését célzó képzés, illetve továbbképzés (K).
10. A képzésben részt vevő saját munkavállalók létszáma: ............................................. fő
ebből - a megváltozott munkaképességű munkavállalók létszáma: ................................ fő

- a hátrányos helyzetű munkavállalók létszáma: ............................................................. fő

11. A képzésben részt vevő saját munkavállalók létszáma: .......................................... fő
ebből - a fogyatékossággal élő munkavállalók létszáma: ........................................... fő

- a hátrányos helyzetű munkavállalók létszáma: ........................................................ fő

11. A képzés összes óraszáma: ............................................................................. óra (100%)
12. A képzés összes óraszáma: ....................................... óra (100%)
12. A képzés tárgyévben elszámolt óraszáma: ................................................................. óra
13. Az általános képzés óraszáma: ..................................... óra, aránya: .....................%
13. A képzésnek a 9. § szerinti összes elszámolható költsége: ........................................ Ft
14. A speciális képzés óraszáma: ..................................... óra, aránya: ........................%
14. A képzésre érvényesítendő támogatási intenzitás mértéke: ....................................... %
15. A képzés tárgyévben elszámolt óraszáma: ........................ óra
15. A támogatási intenzitás alapján számított támogatási összeg: ................................... Ft
16. A képzésnek a 9. § szerinti összes elszámolható költsége: ........................................ Ft
16. A képzés fajlagos támogatása: .................................... Ft/fő/óra ................. Ft/fő/képzés
17. A képzésre érvényesítendő támogatási intenzitás mértéke: .....................................%
17. A képzésre elszámolt, illetve elszámolni kívánt támogatási összegből:
a) a tárgyévben igénybe vett támogatási összeg: ............................................................. Ft
b) az előző évben (években) igénybe vett támogatási összeg: ......................................... Ft
c) a következő évben (években) igénybe venni kívánt támogatási összeg: ..................... Ft
..............................................., 20.......... év .................................................. hó .......... nap
* A megfelelő rész aláhúzandó

P. H.
.......................................................................
a hozzájárulásra kötelezett cégszerű aláírása
18. A támogatási intenzitás alapján számított támogatási összeg: ............................... Ft
19. A képzés fajlagos támogatása: ..................... Ft/fő/óra ..................... Ft/fő/képzés
20. A képzésre elszámolt, illetve elszámolni kívánt támogatási összegből:
a) a tárgyévben igénybe vett támogatási összeg: ........................................................................... Ft
b) az előző évben (években) igénybe vett támogatási összeg: ........................................................ Ft
c) a következő évben (években) igénybe venni kívánt támogatási összeg: ...................................... Ft
.............................., 20 ........ év ............................... hó ....... nap

P. H.
....................................................................................
a hozzájárulásra kötelezett cégszerű aláírása
c) a következő évben (években) igénybe venni kívánt támogatási összeg: .................................. Ft
.............................., 20 ........ év ............................... hó ....... nap
* A megfelelő rész aláhúzandó

P. H.
....................................................................................
a hozzájárulásra kötelezett cégszerű aláírása

3. MELLÉKLET A 21/2013. (VI. 18.) NGM RENDELETHEZ

Nyilvántartás a szakképzési hozzájárulási kötelezettséget saját munkavállalóik képzésére fordító kötelezettek által, a 21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet szerint benyújtott elszámolásokról

Nyilvántartás a szakképzési hozzájárulási kötelezettséget saját munkavállalóik képzésére fordító kötelezettek által benyújtott elszámolásokról

....................................... Megye

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V


Adat-
szol-
gálta-
tás
sor-
számaKép-
zés sor-
száma
Gazdálkodó szervezet


A bruttó kötele-
zettség
Az átlagos statisz-
tikai állo-
mányi lét-
szám
Az Szht. 8. § (1) be-
kezése sze-
rinti csök-
kentő tétel

A bruttó kötele-
zettség 16,5%-
ának össze-
ge


Tanu-
lószer-
ződé-
sek száma


A kép-
zés meg-
neve-
zése


A képzés azo-
nosító számaÁthú-
zódó képzésA képzés időtartama
tól-igA képzést folytató intézményA képzés típusa


A képzés for-
májaA képzés jellege
   

Meg-
neve-
zése, címe


Cég-
jegy-
zék számaAdó-
száma


Sta-
tisztika szám-
jele
Mikro- kis-
vagy közép-
válla-
lozás M/Ki/
Kö/EFt


FtFtdb
 

OKJ / lajst-
romI/Név hóév hó


Meg-
neve-
zése


Laj-
strom-
számaÁ/SB/K/V


SZ / NY / K
1.                                          
2.                                          
 
A B C D E F G W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK
     
A kép-
zés-
A kép-
zésben részt-
A kép-
zésben részt-
 

Általá-

Speci-
ális
          A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére

Adat-
szol-
gálta-
tás
sor-
számaKépzés sor-
száma
Gazdálkodó szervezet
ben részt vevő saját mun-
ka
válla-
lók össz-
lét-
száma
vevők közül fogya-
tékos-
sággal élő mun-
kavál-
lalók össz-
lét-
száma
vevők közül hátrá-
nyos hely-
zetű mun-
kavál-
lalók össz-
lét-
száma

A képzés összes óra-
száma
nos képzés aránya az összes óra-
szám-
hoz viszo-
nyítva
képzés aránya az összes óra-
szám-
hoz viszo-
nyítva
A képzés tárgy-
évi elszá-
molt óra-
száma
A képzés összes elszá-
mol-
ható költ-
sége
A kép-
zésre érvé-
nyesít-
hető inten-
zitás mérté-
ke

A kép-
zésre igény-
be vehető támo-
gatásA képzés fajlagos költsége
tárgy-
évben igény-
be vett támo-
gatás össze-
ge
előző évek-
ben igény-
be vett támo-
gatás össze-
ge
követ-
kező évek-
ben igény-
be venni kívánt támo-
gatás össze-
ge
   

Meg-
neve-
zése, címe


Cég-
jegy-
zék számaAdó-
száma


Sta-
tisztika szám-
jele
Mikro- kis-
vagy közép-
válla-
lozás M/Ki/Kö/E
óra%%óraFt%FtFt/fő/
óraFt/fő/
képzésFtFtFt
1.                                          
2.                                          
   

Meg-
neve-
zése, címe


Cég-
jegy-
zék számaAdó-
száma


Sta-
tisztika szám-
jele
Mikro- kis-
vagy közép-
válla-
lozás M/Ki/
Kö/EFt


FtFtdb
 

OKJ / nyil-
ván-
tar-
tásiI/Név hóév hó


Meg-
neve-
zése


Nyil-
vántar-
tási
számaÁ/SB/K


OKJ/
TESZ
/NY/
TE/K
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH
Adat-
szolgál-
tatás sor-
száma
Képzés sor-
száma
Gazdálkodó szervezet A bruttó kötele-
zettség
Az átlagos statisz-
tikai állo-
mányi létszám
Az Szht. 8. § (1) bekez-
dése szerinti csök-
kentő
A bruttó kötele-
zettség 16,5%-
ának összege
Tanu-
lószer-
ző-
dések száma
A képzés meg-
neve-
zése
A képzés nyil-
ván-
tar-
tásba-
vételi
Áthú-
zódó képzés
A képzés időtartama tól-ig A képzést folytató intézmény A képzés formája A képzés jellege A képzés-
ben részt vevő saját munka-
A képzés-
ben részt-
vevők közül meg-
A képzés-
ben részt-
vevők közül hátrá-
A képzés összes óra-
száma
A képzés tárgyévi elszá-
molt óra-
száma
A képzés összes elszá-
molható költsége
A képzés-
re érvé-
nyesít-
hető inten-
zitás
A képzés-
re igénybe vehető támo-
gatás
A képzés fajlagos költsége A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére
                  tétel       száma               vállalók össz-
létszáma
válto-
zott munka-
képes-
ségű
munka-
vállalók össz-
létszáma
nyos hely-
zetű munka-
vállalók össz-
létszáma
      mértéke       tárgy-
évben igénybe vett támoga-
tás összege
előző évek-
ben igénybe vett támoga-
tás összege
követ-
kező évek-
ben igénybe venni kívánt támo-
gatás összege
    Megne-
vezése, címe
Cég-
jegyzék száma
Adó-
száma
Statisz-
tika szám-
jele
Mikro-
kis-
vagy közép-
vállal-
kozás
M/Ki/
Kö/E
Ft Ft Ft db   OKJ / nem OKJ I/N év hó év hó Megne-
vezése
Nyilván-
tartási száma
B/K OKJ / TESZ / NY / TE / K óra óra Ft % Ft Ft/fő/
óra
Ft/fő/
képzés
Ft Ft Ft
1.                                                                  
2.                                                                  
    Megne-
vezése, címe
Cég-
jegyzék száma
Adó-
száma
Statisz-
tika szám-
jele
Mikro-
kis-
vagy közép-
vállal-
kozás
M/Ki/
Kö/E
Ft Ft Ft db   OKJ / nem OKJ I/N év hó év hó Megne-
vezése
Nyilván-
tartási száma
B/K OKJ / TESZ / TÁNY / TENY / TKNY / TE / K óra óra Ft % Ft Ft/fő/
óra
Ft/fő/
képzés
Ft Ft Ft
  • A jogszabály 2013. június 18-án jelent meg a Magyar Közlöny 99. számában.
  • hatályba lépett 2013. június 19-én.
A szakasz 2013. november 26-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. november 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. november 26-án lépett hatályba. 2013. november 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2013. november 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2013. november 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 9-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. december 9-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. december 9-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 9-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. november 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. november 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. november 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. november 26-án lépett hatályba. 2013. november 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 9-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. november 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 9-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 9-én lépett hatályba. 2013. november 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. november 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. november 26-án lépett hatályba. 2013. november 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. november 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. november 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 9-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 9-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 9-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2013. november 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. november 26-án lépett hatályba. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. november 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. november 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. november 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. november 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. november 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. november 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. november 26-án lépett hatályba. 2013. november 26-án lépett hatályba. 2013. november 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 9-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 9-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. december 9-én lépett hatályba.A szakasz 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. december 9-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. december 9-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. december 9-én lépett hatályba.A szakasz 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. december 9-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. december 9-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. december 9-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. december 9-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. november 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2013. november 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. november 26-án lépett hatályba. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2013. november 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2013. november 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. november 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. november 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. november 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. november 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. november 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. december 9-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. november 26-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. december 9-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. december 9-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. december 9-én lépett hatályba.A szövegrész 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. december 9-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. december 9-én lépett hatályba.A szövegrész 2016. január 1-jén lépett hatályba.